Paul Breevaart - Ministerie van OCW

download Paul Breevaart - Ministerie van OCW

of 21

Embed Size (px)

description

'Met het oog op morgen': op weg naar een overheidsvisie op ons archiefbestel

Transcript of Paul Breevaart - Ministerie van OCW

  • 1. Met het oog op morgen op weg naar eenoverheidsvisie op onsarchiefbestel

2. Zo? 2 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 3. Opzet 1.Waarom? 2.Momentum 3.Context 4.Rode draden 5.Vertrekpunten 6.Themas en scenarios 7.Horror en droom 8.Vervolgproces 9.Afsluiting 3KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 4. Waarom eigenlijk?Aanleiding Kamervragen 2009 en toezegging tot een brede reactie: raadsadviezen, informatiehuishouding, archiefinstellingen, collecties, bedrijfsarchieven Ondertussen: Brievenprogrammasrapportagesinspectierapportenvisiesvoorstellenv erzoekenclaimsetcetc 4 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 5. Het momentum? 5 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 6. Context (1) Adviezen (RvC; Rob):eCultuur: van i naar e (2003)Het tekort van het teveel (2005)Informatie, grondstof mettoekomstwaarde;Basisinfrastructuur 1.0 (2008)Besteladvies Archieven (part.collecties); Netwerken vanbetekenis (2010)Toezicht:Een dementerende overheid?(RAI/EGI, 2005)Jaarverslagen EGIInformatiehuishouding van het Rijk(ARK, 2010)6 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 7. Context (2) Rapportages: Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD, o.a. NA, KB, DANS, NIBG): Toekomst voor ons digitaal geheugen (2009; 2010)Visievorming archiefsector:KVAN en BRAIN: Archiveren is vooruitzien(2009)Erfgoed Nederland: Archieven in transitie(2010)Nationaal Archief en RHCs: E-archief inontwikkeling (2009) 7 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 8. Rode draden?Overheid ontbeert ondanks alles - visie Digitalisering Duurzaamheid en (on)toegankelijkheid Informatie n erfgoed Content Samenwerking Kennis en ondersteuningsstructuur 8KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 9. Waar zijn we mee bezig Informatiehuishouding rijk, OCW & BZK:Informatie op Orde (vanaf 2006): Actielijn 1: Baseline informatiehuishouding Actielijn 2: Audit, control en toezicht Actielijn 3: Samenwerking en kennis Actielijn 4: Digitale vervanging Actielijn 5: Archiefselectie Actielijn 6: Bewerking van papier naar digitaal Actielijn 7: Duurzaam beheer en behoud Actielijn 8: Herziening wet- en regelgevingRapportages IoO, zoals PWAA (2006-2009, Doc-Direkt vanaf2010/1)TK-brieven: Modernisering informatiehuishouding rijk (juli 2009),Digitaal werken rijk (2010) 9KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 10. Bent u er nog? Gaat inmiddels verder dan achterstanden ! 10KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 11. Waar waren wij gebleven? Laatste beleidsbrief archiefsector: Interactief archief SC Van der Ploeg, maart 2002:Motto: de gebruiker centraalOntwikkelingen: toegenomen vraag naar het verleden, internetMiddelen:kwaliteitsstandaard dienstverlening archiefinstellingen; productenbelang samenwerking (instellingen, overheden, RHC-vorming)toezicht 11 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 12. Hoe nu verder? Oogmerk opstellen visie: Waar willen we het komend decennium naartoe? Inspireren, participerenKern: Samenhang (inhoud, condities en bestel) tonen Bepalen reikwijdte verantwoordelijkheid overheid, sector en instellingen In en door gesprek met het veld Scenarios om keuzes aan te scherpenMomentum versus voorbehoud 12 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 13. Themas en scenarios Uitgangspunt: perspectief van de burger in een digitale samenlevingVier centrale themas: 1.Archivering bij de overheid en openbaarheid 2.Waardering, selectie en collectievorming: van overheid naar samenleving 3.Duurzaam bewaren en toegankelijkheid 4.Het bestel van morgenDrie scenarios: 1.Overheid laat op zijn beloop: laissez faire 2.Overheid bevordert samenwerking en stimuleert 3.Overheid regisseert en neemt ter hand 13KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 14. Thema 1, archivering bij de overheid en openbaarheid Uitgangspunt: overheidsinformatie is z.s.m. openbaar beschikbaar en voor iedere burger toegankelijk.Conditie: de domeinen van bedrijfsvoering en cultuur (erfgoed) zijn van meet af aan onderling te verbinden.VRAAG: wat is daarvoor nodig? Vb. zoektermen: proces van waardering, samenwerking keten, beheer, overbrenging en termijnen, achterstanden, normering en afspraken Scenario 1: OCW geen actieve rol; postbus 51-model; Aw, Wob. Scenario 2: OCW stimuleert samenwerking tussen overheden onderling en tussen overheden en archiefwezen. Scenario 3: regisserende rol alg. rijksarchivaris; wettelijke maatregelen en normering (dwang en drang). 14 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 15. Thema 2: waardering, selectie en collectievorming (van overheid naar samenleving) Uitgangspunt: het bieden van een representatief beeld van de samenleving ten gevolge van interactie tussen overheid, organisaties, bedrijven en personen.Conditie: bij de waardering, selectie en collectievorming betrekt de overheid zowel archieven van de overheid als die van niet-overheidsorganisaties, bedrijven en personen.VRAAG: wat hebben we daarvoor nodig? Vb. zoektermen: registratie, (integraal) waarderingskader, Archiefcollectie Nederland, (inter)netwerk, fonds, digitale infrastructuur Scenario 1: Nationaal Archief (NA) heeft informatiepunt; eigen collectiebeleid. Scenario 2: OCW/NA stimuleren tstk. waarderingskader(s); OCW stelt middelen beschikbaar voor belangrijke en/of bedreigde archieven. Scenario 3: OCW maakt nationaal waarderingskader; instellen centraal register (bijv. stichting); NA koopt archiefcollecties op.15KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 16. Urgentie steladvies 2010 In verlengde RvC Het tekort van het teveel Invulling lacunes RvC Basisinfrastructuur 1.0Fundament Archieven tussen geheugen, herinnering en gewetenRol overheid Breedte, evenwicht, publiek domein Niet-overheid: faciliteren, vangnet, visie Concreet: CRPA, fonds, nodaal netwerk + regie NAVoorwaarden Bestel vitaal, duurzaam, transparant 17. Thema 3: duurzaam bewaren en toegankelijkheidUitgangspunt: overheden bewaren hun archieven duurzaam en stellen deze voor burgers onafhankelijk van tijd en plaats digitaal beschikbaar.Conditie: overheden werken samen aan een digitale infrastructuur waardoor burgers altijd online toegang hebben tot archieven en archiefdiensten.VRAAG: wat hebben we daarvoor nodig? Vb. zoektermen: samenwerking overheden; (gemeenschappelijk ?) e-depot; normering en standaarden; dienstverlening; digitalisering; digitale content; business-modellen; infrastructuur. Scenario 1: NA bouwt eigen e-archief uit; ieder(e overheid) voor zich. Scenario 2: OCW/NA/BZK stimuleert samenwerking overheden, biedt kennis. Scenario 3: OCW/NA (+RHCs)/BZK voert regie; initieert charter tussen overheden over digi-structuur, content, kennis, middelen. 17 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 18. Thema 4: het bestel van morgen Uitgangspunt: bestel (geheel van overheden, instellingen, sectorinstituten, onderwijs, professie, branche, markt) vormt het fundament onder openbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid.Conditie: een heldere taak- en rolverdeling tussen de actoren in het bestel op basis van een gedeelde visie voor de sector.VRAAG: wat hebben we daarvoor nodig? Vb. zoektermen: relatie rijk, provincies en gemeenten; bestuurlijke afspraken; decentralisatie RHCs; archief- en informatieonderwijs; archiefwet; toezicht; kennis- en ondersteuningsstructuur; kwaliteit; certificering; innovatieagenda; internationale context Scenario 1: het huidige bestel voldoet; hooguit onderhoud plegen. Scenario 2: OCW/NA stimuleert kennisontwikkeling, onderzoek. Scenario 3: OCW/NA ontwikkelt in overleg met partijen innovatieagenda; aandacht voor onderwijs & opleiding; (re)centraliseert taken (RHCs); herijking archiefwetgeving; richt kenniscentrum op. 18 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 19. Droom en nachtmerrie Horrorscenario (fantasie?): Nederland van twee snelheden Ieder archief een eiland (diensten, producten, papier en digitaal) Openbaarheid als uitkomst van samenloop en onzekere factoren (aandacht, personeel, afspraken, middelen) Archiefcollectie Nederland als collectief doolhof En wat nog meer ?!Droomscenario? Vult u eens in ? 19KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 20. Vervolgproces Try-out: vandaag!Vervolg van discussie en gesprek, gepland vanaf juli-augustus: On-line: www.Linkedin.nl Websites voor informatie: www.archief.nl (site rijksarchiefdienst): dossierstukken, achtergronden, nieuws www.archiefvisie.nl (doorlink-site) www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/archieven (officile stukken OCW) Communicatiekanalen KVAN; BRAIN; Erfgoed NederlandIn het land (september/oktober):Twee lokaties: 1x noord en 1x zuidProgramma (ovb): E-archief van morgen; actieve openbaarheid; collectievorming;de crossmediale kaartExpert-beraad: regelgeving: wet, toezicht nnb20KVAN-dagen, 14-15 juni 2010 21. Tijdpad archiefvisie: Discussie zomer najaar Reacties verwerken Brief: eind 2010 (ijs, weder en kabinetsformatie dienende )Dank! 21 KVAN-dagen, 14-15 juni 2010