Patan 19-05-2012

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ykhkuÃkeyu LÞkrÞf rþMíkíkk ò¤ðe LkÚke ÷kfzk rðýðk økÞu÷e çku çknuLkkuLku WÃkkze økÞk níkk CMYK CMYK ¾¤¼¤kx MkkÚku [f[kh {[e sðk Ãkk{e Au. ÚkhkË íkk÷wfkLkk ykòðkzk økk{u ykðu ÷ «k.þk¤k{kt fkÞo h ík fkuBÃÞwxh Y{{kt økík íkkhe¾ 17 yLku 18 ËhBÞkLk fkuR yòÛÞk þ¾Mkkuyu Y{Lkk íkk¤k íkkuze Y{Lke ytËh Ãkzu÷ fkuBÃÞwxh Lktøk 11, (Mkt.LÞw.Mk) zeMkk, ÚkhkË, íkk.18 ÚkhkË, íkk.18 økktÄeÄk{, íkk. 18

Transcript of Patan 19-05-2012

 • khk, kk.18

  khk kkwfkLkk ykkzk kk{ufkohk k.kk{kt kkhkkeLkkMkw{khu fkuR yk MkkuyukkLkk kkkt kkuze Y{{kt kzufkuBwxh, Mke.ke.w. kkk eLxhMkrnkLkk {eLk WXke Vhkh kRskk yk {k{u Mk{k kk{{kt

  kx Mkkku [f[kh {[e skkk{e Au.

  khk kkwfkLkk ykkzk kk{uyku k.kk{kt fkohkfkuBwxh Y{{kt kk kkhe 17yLku 18 hBkLk fkuR ykMkkuyu Y{Lkk kkk kkuze Y{Lkeyth kzu fkuBwxh Lktk 11,

  eLxh Lktk-2 Mkkku fw Y.2.80kLke [kuhe fhe Vhkh kR skk yk{k{u ku[hkR ekkRMkkutfe hnu. ykkzk kkwfkykuLkeVrhkLkk ykkhu kkueMku kwLkkuk fhe zkuk MfkuzyuVyuMkyuLke { R ykkLkekkkMk nkk he Au.

  CMYK

  CMYK

  rLkkh, ;t.19-5-2012 bnumtKt Qkt rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlvwh tkrkszeMkk ktkf{kt kh{eLkk fkukke hMkkykukh [nkn ykuAe uk {u Au.

  (Mkt.Lw.Mk) zeMkk, khk, kk.18 zeMkk kkwfkLkk fw[kkzk kk{uyuf

  krhkhLke ku rkkhkE knuLkku kkkk.10 {u Lkk hkus kk{Lke Mke{{ktkfzkt ek {kxu kE nke .hr{kLkfk yhskE [kihe (hnu.kwhk,zeMkk), su kehkkE [kihe(hnu.,zeMkk), hk{[t {kukekE[kihe (hnu.fw[kkzk, zeMkk) yLkukkuuhku SkLkk [kfu ktLku knuLkkuLkuSk{kt E sE LkMkkhe E kk kkktLku knuLkku Wkh kkfkhkwhk{kt nkku. kuk kLkLkkhwkeyu zeMkk Yh kkueMk {kfu[khu Mkk{u Vrhk LkkUke nke.zeMkk Yh kkueMk MxuLkLkkke.ykE.yu{.fu.hkkyu kkkMknkk he kwYkhu {kuze Mkktsukkk{eLkk ykkhu fkyhskE [kihe yLku sukehkkE [kiheLku kwhk kk{LkeMke{{ktke zke kkze su nkufhk{kt ykk nkk.yk ytku zeMkkYh ke.ykE.yu{.fu.hkkyuskwt nkwt fu fw[kkzk kk{Lke kuwkeyku kh ku kkfkh ytkuLkkUku Vrhk{kt kkkMk hr{kLkku ykhkukeykuLku zke kkze sunku fhk{kt ykk Au khuykkLke kkkMk [ke hne Au.

  fw[kkzk kkfkh fuMk{ktku ykhkukeykuLke hkfz

  ykkzkLke kk{ktke fkuBwxhkuLke [kuhe

  kktek{ke hhkLkkwh sske fhe kMk ku kkMku kxe kE sskkt yyfM{kk

  kkkwhLkk wkLkMkrnk 3 Lkkt {kuk

  kktek{, kk. 18

  kktek{ke hkLkkwh ske fhekMkLkk [kfu yufkyuf fkkq kw{kkkkhu Mkkhu 9 fkfu kU kkMku kMkkxe kR kR nke. yk yfM{kkLkkkku kLkkMkfktXk rskLkk kuMkkkk{Lkk ] yLku kkx rskLkkhkLkkwh kkwfkLkk kkkwhk kk{Lkkwf Mkrnk kLkk xLkk Mku s {kukrLkkkt nkk. kLkk{kt 11 Lku Rkkkt kuykuLku Mkkhkh {kxu [kW, hks-fkux, kkxLke nkMkx{kt Mkuzk{ktykk nkk. yfM{kk kk kMkLkkuzkRh Vhkh kku nkku. kkueMku kLkkytku kwLkku LkkUe kkkMk nkk he Au.

  yfM{kkkuLke xLkk nk Mkk{kLkLke kR Au. {kLke rLkk Mku skLkefu Au khtkw reLku ftRf ykuh{tsqh nku Au ku{ yfM{kk{kt {kLke

  fkLkku fkurku kLke skk nku Au.yksu Mkkhu kktek{ke hkLkkwhsk Lkefue fhe kMk [kWMkk{rke nkRu kh kU kkMku[kfu kMk kh fkkq kw{kkk yufkyufkMk kxe {khe kR nke. kMk

  kxkkt {wMkkVhkuLke [eMkk[eMkkekkkh kkS WXwt nkwt.

  yk xLkkLku fkhu UkkkEkkkE hkkhe (W..60, hnu.kutMkk, kk. kh, rs. kLkkMkfktXk),hwLkkk fkhkLkkk kkuMk{e (hnu.fkLk{uh, kk. hkkh) yLku Mktkkuke hk{SXkfh (W..h0 hnu. kkkwhk, kk.

  hkLkkwh, rs. kkx)Lku {kkwt kkkhehLkk yL kkku{kt kteh Eykuknkut[kk xLkkMku s f{f{kxewO{kuk rLkkwt nkwt. xLkkLke kkk s[kW 108Lke xe{ xLkkMku kuzekE nke yLku EkMkkuLku swk swkMkkLkkuLke {ke knkh fZkk nkk.k{k{ {wMkkVhkuLku LkkLke - {kuxe Eykuknkut[e nke. khtkw kw kife 11Lkukteh Eyku kkLke rkkku Mkktkzehne Au. kuk kife 4Lku hksfkux,4Lku kkx ku{s 3Lku [kWLke kkzuVuh nkurMkx{kt Mkkhkh {kxuMkuzk{kt ykk Au. xLkkLke kkk s [kW kkueMkLke xe{ kxLkkMku kuze kE nke. k{k{{]kuhkuLku ke.yu{. {kxu nkurMkxMkuzkk nkk. kLkk kk fhekMkLkku [kf Vhkh kE kku nkku.

  11 RkMkkuLkukkx, [kW yLkuhksfkux Mkuzkk

  Lke[e fkuxuo ykkuk {eLk Wke fkuxo{kt 5zfkhkk

  (Mkt.Lw.Mk) zeMkk,kk.18 s{eLk ku{s rkzh kuku y{kk ,Mkwhk, yLku

  zeMkk{kt {kuxwt Lkk{ hkLkkh zeMkk kkwfkLkk ykMkuzk kk{LkkkLke yLku nk Mkwhk kku hnukk rkzhLku zeMkkLkk k{k

  kk{Lke s{eLk nzk fhkLkk fuMk{kt zeMkkLke Lke[e fkuxuo{eLk ykk kk yhskhu Wke fkuxo{kt [wfkkLkukzfkhkkt yurzLk MkuLMk fkuxuo rkzhLkk {eLk h fhekk.hk {u Mkwe{kt fkuxo Mk{k nksh kkLkku nwf{ fkuo Au.

  kk.hk {u Mkwe{kt fkuxo Mk{k nksh kk ykkLkku nwf{zeMkk nuhLkk ytrkfk [kuf

  LkSf yku yuLk.ykh.kkfo{kthnukk khk{ hkkEkZekh({ke) yu zeMkk kkwfkLkkk{k kk{u ykue kkukkLke s{eLkzeMkk kkwfkLkk ykMkuzkLkk kLkeyLku nk Mkwhk kku hnukk{kLkkE [ukkEuMkkE(ku) Lku u[kke ykkenke.s{eLk u[k ykkLkk kkuzkrMkku kk {kLkkE [ukkEuMkkEyu s{eLkLkk kuxk MkkuukLkke fhkuzku YrkkLke s{eLkk[ke kkzkLkku fkhMkku hku nkkusu ytkuLke s{eLk {krfkhk{ kZekhLku kkkt kuykuyu kuMk{u zeMkk Yh kkueMk {kfu

  {kLkkE [ukkE uMkkE ku{sku{Lkk ku kwkku Mkk{u Vrhk LkkUkenke suke kkuzk Mk{ Mkwe rkzhqko{kt [kk kk kk khtkhykkkukhk {eLk {tsqh Lk kkkt kuykufxo Mk{k nksh kkt nkk khkk{kLkkE uMkkEyu zeMkkLkkwzee {uSMxuxLke fkuxo{ktkekk kk.k swkE h011 Lkk hkus{eLk {kkt Vrhkeyu {eLkh fhk {kxu yuzeLk MkuLMk

  fkuxo{kt yhS k fhe nke.suyhS ytkuLke MkwLkke hBkLkfe ktkkhk{kE kkukx ku{s{kLkkE uMkkELkk feyu{.yu.[kiheLke ekuMkktk kk yuzeLk MkuLMkfkuxoLkk Lke yuLk.ykh. uyuLke[e fkuxu o ykkuk {kLkkEuMkkELkk {eLk h fhe ykkk{ekk.hk {u Mkwe{kt fkuxo Mk{k nkshkkLkku yku fhu Au.

  ykhkukeyu Lkrf rMkkk e Lkkerkzh {kLkkE uMkkE Mkk{u k{k kk{Lke s{eLk nzk fhkLkk fuMk{kt Aukkt Mk{ke LkkMkkk Vhkk hneLku fkuxoLke khe{k e Lkke ku{s Lkrf rMkkkskE Lkke kue Vrhk kkLkk feLke eku kLku hke fkuxuo rkzh{kLkkE uMkkELkk {eLk h fko Au.

  s{eLk nzk fhkLkk fh{ktykMkuzkLkk rkzhLkk {eLk h

  kfzk rk kue ku knuLkkuLku Wkkze kk nkk

  yktkhLku kk{u {rnkkh Ahe zu nw{ku

  5kx : hk{kkE kuzkkELke kLkXkfkuh k{efekuLk hnu.yktkhLkuLkeVrhk yLkwMkkh kuLke suXke swkuLkrk{kh nkuE kh ytkh kqAk {kxukk nkk. fkwkE MkwzkkE Xkfkuh,stkkE MkwzkkE Xkfkuh, kkkEMkwzkkE Xkfkuh ku(hnu.yktkhLku)ykuyu Xkfkuhk{efekuLkLku fnu fu fu{ kh ytkhkqAk {kxu yku Aku ku{ fne {rnkykku kkue Vrhke kuLkLkuyktLkk zkuk Wkh Ahe {khe Lkke{khe LkktkLke {feyku ykke fkzkVkze Lkktkkt Xkfkuh k{efekuLkuWkhkuk ku EMk{ku rY khknekkueMk {kfu Vrhk LkkUke nke.

 • CMYK

  CMYK

  kkLkkwh kry{kLkLkk fhLkkh

  Mkk{u VrhkkkLkkwh : kkLkkwh kku yku Wr{kyukkeLkk Lkk{u kuZe hkkk nu{tkkErLkkukE ykk hnu.ytrkfkLkkh,[[oMkk{u,kkLkkh kk rY{kt Mknkfkes uhk fr{&h Mke.xe.[kiheyuLkkUku Vrhk yLkwMkkh Wkhkufk kuZeLkkMkt[kfLku tkLku kkk Auk koLkk rnMkkkeMkkrn Mkkku ku{s ko h003-4 LkkykfkheLkk Yk.1,1h,19964/- [ZkksLkk [ Mkkku nksh hnuk LkkuxeMkkkXk{kt yke nke yLku kuLke kseku khtkw kuZe {kef nksh hnu Lkrn yLku{ktku rnMkkke Mkkrn k hsq fhu LkrnWkhkk yk ytku fkuE kk nkh k fhuLk nkku.su ytku LkkuxeMk Lk{qLkk-4k LkkuyLkkh fhe kwshkk u[kuhk khk f{-7k (1) () Lkku kwLkku fhu nkukLkwt skeLkuWkhkufk kkkku Vkuskhe hknu fkoknefhkLke Vrhk ykkk{kt yke Au.

  kLkkMkfktXk rsk{kt97 kkueMk f{eoykuLkukZkeLkk nwf{ku fhkk

  kkLkkwh: kLkkMkfktXk kkueMk kuzk{kt Vhskkkt 97 kkueMk f{eoykuLku kuz kEkZkeLkk nqf{ku fhk{kt ykk Au.su{ktyLkk{o nu.fku.{ktke yu.yuMk.ykE.khefukuz-h {kt 18 f{o[khe ku{s kkueMkfkuLMxuk{ktke nuz fkuLMxuk{kt hkf{o[khe,nrkkhe kkueMk fkuLMxuk{ktke nuzfkuLMxuk{kt 30,{kWLxuz kkueMk{ktkeyu.yuMk.ykE.khefu 1 ku{s yk{ohhkkueMk fkuLMxuk{ktke nuz fkuLMxuk khefu3,nrkkhe nuz fkuLMxuk{ktkeyu.yuMk.ykE.khefu.17,zkEh kkueMkfkuLMxuk{ktke nuz fkuLMxuk khefu-1,zkEh nuz fkuLMxuk{ktke yu.yuMk.ykE.khefu-1,zkw. ke.Mke. kkueMkfkuLMxuk{ktke nuz fkuLMxuk khefu-1f{o[kheLku kZkeLkk nqf{ku fhkk Au.

  MkLkMkLkkxe qtxkhwykuyu xf{kt ykkkt ukkhe Mkrnk [khLkwt yknh fhe Mk{e LkSf rLksoLk kzk{kt Wkkhe ek nkk

  ukyu yuAkzk kk{ LkSf k{kt SY u[eLku khk Vhke

  y{kk, {ktz, kk.18k{kt Shwt u[eLku kkAk Vhkk n kkwfkLkk urk

  kk{Lkk uzqkLku rhkuh kkkeLku Y. kkt[ k qtxe uzqk MkrnkxfLkk zkEh yLku LkhLkwt yknh fhe k{k{Lku kkx LkSfWkkhe ukLkk kLkku MkLkMkLkkxe {[ke ee Au.

  kkueMk{ktke k rkk yLkwMkkh n kkwfkLkk urkkk{{kt hnukk tfhkE kxuu Qkuk ShwLkku kkf QtkLkk yufukkheLku uku nkku. su{kt yk {k yuf ykEh kkze{kt {kufkkunkku. yk xf{kt zkEh kukE Xkfkuh, Lkh kukkkEsuMkkkE Xkfkuh, skekE Xh (Mkk{kL ukkhe) kkkLkhLkku 12 keo efhku rkw nkk. suyku kk hkus Lke fko{wsk ShkLkku {k u[e MkktsLkk 7 kkLkk Mkw{khu khk ykkknkk. yk Mk{u u[k ku tfhkELkk ShwLkk hkufzk Yrkk4,93,506 fu su zkEhLkk ftkkxo{uLx{kt yku Mkex Lke[uLkekuxe{kt {qk nkk. Wkhktk skekE kkMku ku{u u[u ShwLkkykhu Y. 38,069 kzk nkk. khu Lkh kkMku ksk{ktykhu Y. 600 suxk hkufz Yrkk nkk. khu kke {nuMkkk

  kELku knw[hkS nkEu Wkh yuAkzk yLku h{kuh kkrxk LkSfkekMkkh kE hkk nkk khu kkAke yuf Lktkh ux khLke xuhkkkzeyu ykuhxuf fhe yLku ykEh xfLku yktkheLku Qe hkenke. su{ktke 6 suxk yk Mkku Su nrkkh Mkkku

  Qkko nkk. su{ktLkk ku qtxkhwyku zkEh furkLk{kt [zeLkukukELkk {kkkLkk kku hekuMh hkeLku xuBkk{kt kuXuk{k{Lku xuhk kkze{kt kuMkkze ek nkk. khu yuf RMk{uykEh{kt Mkex Lke[uLkk zkuyh{kt {qfu Yrkk E ek nkk.khu skekE kkMku hnu hf{ kkk Lkh kkMku nue hf{k qtxe ee nke. Wkhktk yk k{k{Lku xuhk kkze{kt kuMkkze Aufkkx rskLkk Mk{e kk{ LkSf E kk nkk. kt Mk{ekeykhu2 rf.{e. qh ykuk rLksoLk rMkkh{kt Wkkhe ek nkkyLku {fe ykkkk skwt nkwt fu k{u kkt ynke kkku Lkn kkuVkhk fheLku {khe Lkkewt. suke Lkkkt fhkk kkukkLkk SLkuk[kku ku ke yk [khu kufku ktke kk nkk. khuk{k{ ykhkukeyku kkze ELku LkkMke Aqxk nkk. kh kk ykkuk kLkLkkh [khu s yuf Afzku rhkk{kt kuMkeLku Mk{e ykknkk kt yk kLkkLke ku{Lkk ukkheLku fhkk ku{Lkk nkU Qzekk nkk. suke kLkk {k{u ku{u kkueMk{kfu Vrhk fhkLkwtrnkkn Mk{skk ku{u xLkkMkLke n hkkkt {ktzkkueMk{kfu Vrhk LkkUke nke.

  hekuhLkeu yeyu uzqk qtxkku

  eLkh skekE zkEh

  {fe {kkt y{u kku zhe kk..!

  kLkkLku kku yuV.yuMk.yu. xe{ zkuk Mfkuzo Mkkku nksh kE kE nke.yLku xLkk Mkuke yk ykhkukeykuLku kfzk {kxuLkkt kwhkk kukLkekses ykhe nke. yk kLkk{kt xLkkLke ktehkkLku kLk{kt Ey{kk kkB rsk kkueMk yrkf kkLkek ktehu xLkkMkLke{wkfkk ee nke.

  kLkkLkkt kku yuV.yuMk.yu.kuze yke

  ykhu Y. 5,33,000Lke {Mk{kuxe qtxLkk kLku kLkk{kt yk Mkku khkxf{ktke ktqfLke yeyu qtx [kk{kt yke nke. su{kt {kk kkuzkt Mk{Lkktytkh{kt kkk hMkk khke kMkkh kke Mkk{kL xf{kt ykxe {kuxe hkufz hf{nu ku kk fkuE yk Mkku kk nku ku kk {kLk{kt yku ku{ Lknkukke yk kLkk{kt fkuE uw {kMk nkukLke [[ko kuf{wu [[koE nke.

  qtx{kt fkuE uw nkukLke yktfk

  SATURDAY, 19 MAY 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHAII Lq

  (rkrLkr) rkuh, kk.18rkuhLkk yuf kk{u kkt[ rMk

  ykkW kkkLkwt yknh fhe {kYrkfkh{kt yk-yk skyu kkfkhkwhe kkUe hkkk [f[kh {[e skkk{e Au.

  rkuh kkwfkLkk hktxek kk{u kkhkoLke kkkLkwt kk.14-5-11Lkk hkuskkkR kkkR