patan 1-08-2012

download patan 1-08-2012

of 4

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of patan 1-08-2012

 • CMYK

  CMYK

  kwkh, ;t.1-8-2012 bnumtKt Qkt rJmldh rJh fjtuj rnkb;ldh ctgz Ezh btuztmt vtxK nthes zemt vtjlvwh tkrksyk hu... hMkk Zukrhku hMkk...

  khk : Wkh kwshkk{kt kufkuykkwhkkkqof hkn uR hkk Au khu{uhk nsw k nkkkke ykkehkk Au. u fu zeMkk MkrnkkLkkMkfktXk ku{s kkzkue kkxrsk{kt Auk k rMkke h{hh{h hMkk kze hkku Au yuxuykkk{e Mk{{kt w hMkk kukue ykk ktkR Au.

  zeMkk nuh yLku ykswkkswLkkrMkkh{kt Mkk{kL Vkuhk Y kkkk ku{kt yktrf khku kku nkku.u fu rMkh ykfk{kt fkkrzkk-tk kkuLkku {knku uk {ku nkkuyLku n{kt hMkk {Lk {qfeLkuhMku kue Mkrk MkoR nke {kkMkk{kL Vkuhk s kzkk kufku nsw khMkk {kxu {ex {ktzeLku kuXk Au.ufu ehu ehu hMkk kufku kh {nuh

  hMkku kuwt kufkuLkwt {kLkwt Au.zeMkk{kt Mkkhke s h{h h{hhMkk Y kR kku nkku. surMkrMkku Mkkts Mkwe kkk hnukkkBku nkku. h{rhk hMkkLkukku Xtzf Vukkk kufkuyukh{e{ktke hknk {ue nke.ufukLkkMkfktXk rsk ku{s Mk{k Wkh

  kkx- kLkkMkfktXk rsk{kth{rhk hMkkke hknk

  khu kVkhk kk h{rhk hMkkke kkuze e Xtzf: nsw {uhk {Lk {qfeLku hMku kue yk

  fn we fn k{sue rMkrk(Mkt.Lw.Mk) nkhes kk.31

  Mk{k Wkh kwshkk{kt wfkLkk zkfk kkk Y kEkk Au. rZkh ktkf{kt k hke kwkku hMkk hMkkLkekkufkh fhe hnk Au. rnLwyku kw, kkX, kkoLkk, sLk-rfkoLk,ytzhk{ wLk Mkkku {uhkLku {Lkkk kku kfhk{kt yke hnk Au. keS khV{wrM{ku khk yk kkkLku ktkefhe hne hkk Au. kku yLkuf MkkLkku khkhMkk {ktxu Mkk{wnef Lk{ks ykfhk{kt yke hne Au. [ku{kMkkLkkuk{ {kMk ykkZ fkuhku kku yLku nuk {kMkLkk k 13 rMkku ekesk Akk ukhku{kt nuhkkk kkfkuLkkku ukhku{kt kux uk{kt {e hkkAu. Auk [kh rMkke rZkh ktkf{kt kku uhkEhnk Au. khtkw fktf fktf Aktxk kzeLku kt kE Au.khu uzwkkuLkk {Lk{kt {ku{kt yku fkueku kkMkku skku nkukuku k Mkx ukE yku Au. yk{ [ku{kMkkLkk [kh {kMk{ktke kuZ {kMk ne sk Akk {kk ke kf hMkkk yLkuf kkwfkyku Lkne kkk uzwkku ukhu skLkw k xkehnk Au. keS khV Mkk{kL hMkk kk fhk{kt yku

  kukhku{kt {kuxk kkLkk kukhku rLkV kk Au.kku kekLke Mkk kk uzqkku kkzk ke fhefwhk Mkk{u u wu [zk nku ku{ kkf k[kk {kehnk Au. yuf {kk Mkkhe kkkk{kt Lk{okLke fuLkkku{ktkikh ku rMkkh{kt kke Akuzk{kt yku nkukke

  fuxkf uzwkku kek fhekukh Mkkku [ku{kMkw kkfk[kk {ke hnk Au.kwkkLk kh LkkkkhekhkuLke k uzwkku fhkkk kkh nkk kk kk{e Au.yuf khV Mkwfku kMk [khkuknkY kku fhkk k w[wfk Akk Awfku kMk[khku {kku

  Lkke keS khV ee [kh hMkk kh Lkne kkkkwkkfkuLke Mkeke kh rMku rMku wLku w fke hneAu. kwykuLku kwhkku kMk [khku Lkne {kk w WkLk khkuLke {kXe yMkh Mkkku Mk{ knuk kwyku w ykkkLkw ktfhe ukk uzwkku Mkkku kw kkfku k [khu khVke {]tyLkwe hnk Au. ktk khk kwyku{ktxu kMk [khkLkeMkk fhkLke kkku

  ku e{kt hMkk Lkn kkkku kkf rLkV :ktk

  ukekze yefkhe MkwkkukEyu skwt nkwt fu, yuf ku rMk{kthMkk Lkne ykukku kkfe u kkfkuk rLkMV su yk{ Akk rkkLkeMkk kk uzwkku kek fhekkukkLkk kkf k[kk {ke hnk Au.

  kw kkLk kh{kXe yMkh,

  rkkku fhe kkfk[kk {ke

  hnuk hke kwkku

  uuzzqqkkkkuu kkuu{{ss kkww kkkkffkkuuLLkkee LLkkee rrMMkkrrkk :: {{uuhhkkLLkkuu {{LLkkkkkk kkttkkee-kkkkooLLkkkk

  ywMktk kk t 2 Wh

  Mkkhke fkk rzkktk kku{ktke kke hMkkkt kufku wwk

  ywMktk kk t 2 Wh

  rZkh ktkf{kt wfkLkk zkfk

 • rZkh ktkf{ktfhk{kt yke hne Au. khtkw

  Mkhu yk Mkk Lkne fhk{ktykukku wkhk kwyku w ykkkLkwkt fhu ke Vhe kMk [khku ykkkkw ykkkLkk Lkke.

  Mkk{kL Mktukku{kt krk k{kMk{kt ukhku{k]t [khu khV ekukheuk {ke nkuAu. khu k{kMk{kt ykkk WMkku ykLktrk kEkufku Wskk nku Au. yk WMkkuLkehee ku{s kuLke ykkkukhekikheyku ykhLkk Mk{{kt kkeuk {ke nku Au. kuLkk kuwfkLkk kku uhkkk ukhku{ktekukheLke skyu kux uk {ehnk Au. keS khV khku{ktWMkLke heeLke khkfeLke skkyu{nk{te uk {e hne Au. [khu khVkk{{ fkhLke hhe ku{s k[euLkk kku yMkk{kL zku ehnk Au. yk{ [khu khVke wfkLkkkku uhkkk ukE hnk Au.

  [ku{kMkw kukh {kuxu kku rLkVskk uzwkku nkkMk kE kk Au. ku{Akk nS hMkk kkkku kkMkkukhkkukhku fhe w Wks {weykhLkk Mk{Lkw kh {uk wfk{ fhkLke kikhe fhe hnk Au.khtkw ko{kLk Mk{u ]Y u {nuhLkne fhkk hke kwkku Mkkh kzuLkuhkk Mkwe hMkk ykkLke yLku hkkkzu Mkkh knuk hMkkLke hkn uEMk{ kMkkh fhe hnk Au. ufhke kwkkuLke {ex ykfk khV{tzkue uk {u Au. wfkLkkkku uhkE hnk Au. hke kwkkuMkkku kw kkfku rMku rMku wLkuw rkE hnk Au. ku{ AkkkkLk {kt w rkMk Mkkku hMkk{ktxu yLkuf k{eof rkyku fhe hnkAu. kku {uMe{ku Lk{ks ktke fhehMkk {ktke hnk Au.

  kkx- kLkkMkfktXk kwshkk{kt Auk kuZ {rnLkkke

  hMkku {kiLk kkkkk uzqkkuLke nhk{ kR kR Au. yk kuohMkk ku fu fu{ ku kkkku kkufku tfk-fwtfk fhe hkk Au.khtkw hkLkk fuxkf rMkkhku{ktMkr kk kk kLkkMkfktXk

  rsk{kt k e{k kku {uhkkkuukkLkku {knku zku fhe hkk AuyLku yuhus{kt rkrLk khku kRhkku Au.

  suLkk fkhu uzqkku{kt weLkku{knku uk {e hkku Au. krMkk u Mk we hMkk U[kkkhkekwkku [kk{kt khfk kLk

  nkk khtkw e{e krkyu Y kukhMkku Vhe uzqkkuLku [ukLktk fkoAu yLku k u{kh hMkkkkfkLke ykk ktkR Au.

  CMYK

  CMYK

  WEDNESDAY, 1 AUGUST 2012SANDESH : PATAN, BANASKANTHAII Lq

  r{ Mktk : 2068, k Mkw[ki, kwkh, 1-8-2012.eh (siLk) Mktk : 2538.krknLk f : 1934.wkk (fr) : 5114.khke rLkktf : 10.kkhMke {kMk : MkUkh{.hkus : 19-VhheLk.{wM{ {kMk : h{Lk. hkus : 12.irLkf rkrk : Mkw [ki f. 10-59Mkwe [t Lkkk : WkhkkkZk f. 22-19 Mkwe kAe .[t hkr : {fh (ykku rMk).sL{ Lkk{kkh : {fh (.s.).fh : rs/ rr/ k.kuk : erk f. 23-43 Mkwe kAeykw{kLk.

  ruk ko : kLke kqLk{. Lkkruhekq{k. rr (k) f. 10-59ke21-55 Mkwe. * Mk{ko hkskwhwkkkk rkLk kkuke- RrknkMkuf kuf{kL kkktkkh rxf{nkhksLke kwrkrk (yMkkLk kk.1-8-1920). * k kq(ykurhMMkk). kwkqsLk. * f]rkkurkk : kLke kqLk{ yksu Au kukeMkkhu f. 11-00 kAe ukekzeLkktfkkuo {kxu w kk. kkkkk-kwkkLk- uLk- kt[Lk- kkkkMk {kxu w yLkwfq rMk. yk{Akkt yksu kuLk, fhs, uwt fhkLkeMkkn Lkke. ft{q-kxkxk{kt MkkkhMkwkhku yku. hknwfk : rMku f.12-00 ke 13-30

  rMkLkkt [kurzkt : 1. k, 2. y{]k, 3. fk, 4. w, 5. hkuk, 6. Wuk,7. [, 8. k.hkrkLkkt [kurzkt : 1. Wuk, 2. w, 3. y{]k, 4. [, 5. hkuk, 6. fk, 7.k, 8. Wuk.

  {uky..E.

  ]kk..W.

  r{kwLkf.A..

  ffoz.n.

  Mkn{.x.

  fLkk.X..

  kwkh.k.

  ]rkfLk..

  Lk.V.Z.

  {fh.s.

  fwtk..Mk

  {eLk.[..k

  {kLkrMkf MktuLkkykuLku Mkt{{kt hku. fko MkVkkLkekf. Lkku Vu.krkfkhf fkoh[Lkk yLku Mkk{krsf k]nSLkLkk &kuLkkWfuLke kf Mko.ykkLke ykukkyku yqhe hnuke kku. LkkkezLkku nszu. MsLkke {Lk{u hku.MkkLkwfqkkLkku Wkkuk fhe fku. {LkLke [kk qh kkesk. MLkune-MsLkke Mknfkh.kwO fk{ rtk{kt kzkwt sk. Mkk{krsf fk{-Mktk{kt{Lkw: yLkwk. krkk [kk qh kk.ykkLke {nLke fk{kehe ykzuLkk rLkLku kkh fhe fku.fkixwtrkf Mktkrkk MkSo fku.yktrk-xuLLk{ktke knkh yke fku. Lkku Vkehnu. MLkuneke r{Lk.Lkkufhe-MkkLke kkkkku ytku {nuLkk w hnu. fkixwtrkfkuku MkkLkwfqkk. [o xku.yhku{ktke {kko {ue fku. [kkLkkt k ruhkkktsk. rk xku.ykkLke ykLke fk{keheyku{kt ykk e fku.r{k-MsLkLke {-Mknfkh {u.fuxkf &kuLke {qt yuf kAe yuf qh fhe fku.yLLke { uEu. kMkkrf fkokh hnu.fkixwtrkf-Mkk{krsf fk{fks ytku MkkLkwfq kf. fkoVrtrkk sk. Lkkkez yLkwk.

  Mkqkuokr Mkqkuo Lkfkhe MkqkoMky{kk : 6-11 6-59 19-20

  yykkssLLkkwwtt kktt[[kkttkk qkuL kurfk

  yykkssLLkkee hhkkee {nu hhk* Wfu : * ykze [ke : (1) yko kMk (4) {w (6) {k (8)

  kh (10) zk{ (11) kze (13) {kVf (15) hs (17)

  fku (20) Mkw khku (22) kkMkq e (26) Lkezh (27) rh (29)

  fMk{ (31) sh (33) hzf (35) kMk (36) kk (37) hsk (39)

  kku (40) Sh (41) f{k.

  * Qe [ke : (1) yMkkh (2) kkze (3) Mk (5) zfku

  (6) {k{ku (7) k (9) h{k (12) sLk (14) Vfhku (16) Mkw

  (18) kkz (19) yu e (21) k{f (23) Mkq hs (24) yrh

  (25) kkhfMk (26) Lke{ (28) zk (30) Mknku h (32) h{k

  (34) khf (36) kkS (38) s{k

  kLke kqLk{, kuf{kL rrxf kwrkrk, kw kqsLk

  ykze [ke(1) kiMkkLkku kwk{ (4)(4) {kU, [nuhku (2)(6) Mk, { (2)(8) kwshe, nkx (3)(10) yMkh, zkw{kw (4)(11) LkkLke k (3)(13) yLkwfq, hw[kwt (3)(15) yw, q (2)(17) ykLkt, {kuswt (3)(20) Mkkhku VuhVkh (3)(22) hkze (3)(26) rLko (3)(27) xku[, {kkwt (3)(29) MkkukLk, kk (3)(31) Lkkwt, MkkuLkwt (2)(33) hzfwt, hkuk (4)(35) Lk uk yue kkhef Vkx(2)(36) [h, kk (2)(37) [kte (3)(39) sLk, h (2)(40) kLk (3)(41) Wf], Mktkqo (3)

  Qe [ke(1) kuzuMkh, rMkkkE (4)(2) zke (3)(3) tz, rkk (2)(5) Zkku (4)(6) fxkufxeLkku Mk{ (3)(7) MkqkhLke yktxe (2)(9) Mkwth e, {e (2)(12) kkus, kh (3)(14) ftrzfk, kuhk (3)(16) MkkuLktwt, Mkqo (2)(18) swXwt kkukLke xukwt (3)(19) ykMkw, MkwMk (2)(21) {oLku kkwt (3)(24) yLk, kLk (3)(25) {k E sLkkh nk (4)(26) rLk{, yzwt (2)(28) hk, {nuLkkw (4)(30) yuf {kLku kuxu sL{uwt (4)(32) h{rkk (4)(34) zqkuwt, eLk (3)(36) Lke[, nfwt (2)(38) ykf, Qks (2)

  ykkuk [kuhMk Mk{qn{kt yue heku qxkkytf hku fu huf fku{ huf nhkuyLku 3x3Lkk kkuMk{kt 1ke 9 MkweLkkyktfzk yku. [kuhMk Mk{qn{kt ykkukyktfzkykuLkku k{u MkkLk Vuh fhe fkuLkn. k{khu yu rMkkLkk qxkk ytfku{ukLkk Au. kku fhku {ks{khe...!

  MMkkwwzzkkuuffww 1140 Mkwzkufw 1139Lkku WWfu1 5 9 4 3 2 8 7 64 6 7 5 8 1 3 9 28 2 3 6 9 7 5 4 19 3 2 8 7 5 1 6 47 1 4 2 6 3 9 5 85 8 6 9 1 4 2 3 76 4 8 3 2 9 7 1 52 9 1 7 5 6 4 8 33 7 5 1 4 8 6 2 9

  8 3 7 6 57 6 25 8 4

  8 5 95 9 8 2

  1 86 5 1

  3 5 86 4 3 7 9

  MMkkttuu 17411 2 3 4 5 6 7

  8 9 10

  11 12 13 14

  15 16 17 18 19

  20 21 22 23

  24 25 26

  27 28 29 30 31 32

  33 34

  35 36 37 38

  39 40 41

  y ko k Mk

  kue hkze ELku kku Qe Lkke Lku?y{kk : hkkktLkLkku rMk kMkkh fhkufuxkf AukxkW Akuhkyku {kxu Mkkk fkuXkk suxku fkhku kLke hnu Au. su AkufhekkA Mkkhe yue rVzk he nku ku ktfhkze E Mkk{u {e su kku? kuLke kef{kthLke knkh Lkefkkt k Mkku k r[khfhu Au! yk rMku kk-fkuuu{kt h nku Auyuxu ku{Lku hknk hnu Au. Lkn kku ykkwykuLku hkze kktk ku nkk k ykuAk kzu! Mkk{qrnf hkkktLkLke u fkuuu{kt Wsefhkke nkuk kku kuhtxeke Akufheykuyu hkzekkAe E skLkku s khku yku. fuxkf kkuyk rMku knuLkLke fkuE knuLkke hu Lkyku kue s kkoLkk fhkk nku Au. suLku uE-

  ELku yktkuLku Xtzf ykkkku nku kuLke kkMkuhkze ktke s kzu Au khu ykk kktz{ktkkukkLkk suku rLkMknk keu fkuE ukkku Lkke.yk knuLkku ftE ykuAe Lkke nkuke! kk {uLkueV uhe LkkkLke hkn uELku kuXe nkuAu. ykwt ko ke[khkLku kkA-kkA VuhuyLku hkkktLku hkze kkte Au.Lkhkke{kt suLke Mkkku khku q{kLkk MkkLkkuk nku ku hkkktLk kAe kuLku yL Lkhekhkuke k[kkLkk ykkusLkku{kt VuhkE Au.

  fuxkfLku hkkktLkLkku rMk Mkkk fkuXku suk kku