Pasen Pinksteren

37
1

Transcript of Pasen Pinksteren

Page 1: Pasen Pinksteren

1

Page 2: Pasen Pinksteren

Enig idee wat ‘pinksteren’ betekent?

2

Page 3: Pasen Pinksteren

Een paar dagen vrij. Heerlijk!

3

Page 4: Pasen Pinksteren

Pinkpop!

4

Page 5: Pasen Pinksteren

Dat weet ik allemaal niet hoor.

5

Page 6: Pasen Pinksteren

Het heeft in elk geval met de Bijbel te maken.

6

Page 7: Pasen Pinksteren

Al sla je me dood…

7

Page 8: Pasen Pinksteren

toen kregen de discipelen de Heilige Geest.

8

Page 9: Pasen Pinksteren

Toch?

9

Page 10: Pasen Pinksteren

10

Page 11: Pasen Pinksteren

17 ... En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal UITSTORTENUITSTORTEN van mijn Geest OPOP alle vlees…

Handelingen 2

11

Page 12: Pasen Pinksteren

12

Page 13: Pasen Pinksteren

17 ... en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen…

Handelingen 2

13

Page 14: Pasen Pinksteren

8 ... gij zult KRACHTKRACHT ontvangen, wanneer de heilige Geest OVEROVER u komt, en gij zult mijn getuigen zijn …

Handelingen 1

14

Page 15: Pasen Pinksteren

15

Page 16: Pasen Pinksteren

32 Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn.

16

Page 17: Pasen Pinksteren

33 Nu HIJ dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des heiligen Geestes van de Vader ONTVANGENONTVANGEN heeft, heeft Hij dit UITGESTORTUITGESTORT, wat gíj en ziet en hoort.

17

Page 18: Pasen Pinksteren

18

Page 19: Pasen Pinksteren

19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week …

lett. één [dag] van sabbatten

= de dag van de eerstelingschoof

19

Page 20: Pasen Pinksteren

19 … en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!

20

Page 21: Pasen Pinksteren

20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.

21

Page 22: Pasen Pinksteren

21 [Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

22

Page 23: Pasen Pinksteren

22 En na dit gezegd te hebben, BLIESBLIES Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt de heilige Geest.

let op:de dag van de opstanding!

23

Page 24: Pasen Pinksteren

7 … toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en BLIES de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Genesis 2

24

Page 25: Pasen Pinksteren

geest ontvangen = leven ontvangen

25

Page 26: Pasen Pinksteren

30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek,

26

Page 27: Pasen Pinksteren

30 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God…

27

Page 28: Pasen Pinksteren

30 … en opdat gij, gelovende, het LEVEN hebt in zijn naam.

28

Page 29: Pasen Pinksteren

30 … en opdat gij, gelovende, het LEVEN hebt in zijn naam.

29

Page 30: Pasen Pinksteren

30

Page 31: Pasen Pinksteren

63 De Geest is het, die levend maakt…

Johannes 6

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

1Korinthe 15

31

Page 32: Pasen Pinksteren

63 … het vlees doet geen nut…

Johannes 6

32

Page 33: Pasen Pinksteren

63 … de WOORDEN, die Ik tot u gesproken heb, ZIJN GEEST EN ZIJN LEVEN.

Johannes 6

33

Page 34: Pasen Pinksteren

63 … het vlees doet geen nut; de WOORDEN, die Ik tot u gesproken heb, ZIJN GEEST EN ZIJN LEVEN.

Johannes 6

34

Page 35: Pasen Pinksteren

35

Page 36: Pasen Pinksteren

38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Johannes 7

Ezechiël 47

36

Page 37: Pasen Pinksteren

39 Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 7

37