Pasar-magazine - Henry van de Velde

5
In het Pasarnummer van deze maand hebben we het over het Thüringen van Henry van de Velde, de Belgische architect die er een belangrijk stuk van zijn carrière doorbracht. Duitsland en ons land vieren in 2013 zijn 150ste geboor- tedag. Hier gaan we wat dieper in op zijn carrière en verwezenlijkingen, zijn privéleven en doen we een greep uit de tentoonstellingen en activiteiten omtrent de alleskunstenaar in Duitsland en ons land. Henry van de Velde in zijn atelier. Zesarmige kandelaar in verzilverd brons, 1898-99. Carrière • Geboren in Antwerpen op 3 april 1863. Als apothe- kerszoon groeit hij op in een milieu met veel artistieke interesse. Eerst wil hij musicus worden, uiteindelijk studeert hij schilderkunst in Antwerpen en Parijs. • In 1894 huwt hij Marie-Louise Sèthe uit Brussel. Beiden hebben elkaar bij Theo van Rysselberghe leren kennen, een gemeenschappelijke vriend voor het leven. Zij is pianiste en gaat op aanbevelen van Theo naar London om de textielornamentiek van de Arts & Crafts-beweging te bestuderen. • Eenmaal getrouwd geeft Maria’s moeder geld voor een huis. Henry laat daarmee het huis Bloemenwerf in Ukkel bouwen, zijn eerste eigen ontwerp. Decoratie en meubilair zijn van zijn hand, met zijn vrouw ontwerpt hij textiel en tapijten, later zelfs Henry van de Velde kleren. Het koppel omringt zich met kunstwerken van bevriende artiesten. Functionele en kwaliteits- volle voorwerpen zonder historische opsmuk moeten het leven van alledag aangenaam maken. Een harmonieuze omgeving moet de mens esthetisch en moreel verheffen, luidt zijn credo. • Een tijdlang leunt hij aan bij de zwierige stijl van de Jugendstil of art nouveau, vooral omdat zijn lijnvoe- ring teruggaat op de organische elegantie van natuurlijke motieven. Hij oogst er succes mee op beurzen in Frankrijk en Duitsland, ontwerpt kantoor- meubilair, chique winkelpanden en privé-woningen. Maar als de mode verandert, laat Parijs de kunste- naar met de warme houtsoorten en koperen ornamenten vallen om zijn ‘bootstijl’. Alleskunstenaar TEKST CHRIS VAN MINNEBRUGGEN FONDS H VAN DE VELDE, ENSAV – LA CAMBRE, BRUSSEL/GF SABAM, BRUSSEL/GF

description

In het Pasarnummer van juli/augustus hebben we het over het Thüringen van Henry van de Velde, de Belgische architect die er een belangrijk stuk van zijn carrière doorbracht. Duitsland en ons land vieren in 2013 zijn 150ste geboortedag. Hier gaan we wat dieper in op zijn carrière en verwezenlijkingen, zijnprivéleven en doen we een greep uit de tentoonstellingen en activiteiten omtrent de alleskunstenaar in Duitsland en ons land.

Transcript of Pasar-magazine - Henry van de Velde

Page 1: Pasar-magazine - Henry van de Velde

In het Pasarnummer van deze maand hebben we het over het Thüringen van Henry van de Velde, de Belgische architect die er een belangrijk stuk van zijn carrière doorbracht. Duitsland en ons land vieren in 2013 zijn 150ste geboor­te dag. Hier gaan we wat dieper in op zijn carrière en verwezenlijkingen, zijn privéleven en doen we een greep uit de tentoonstellingen en activiteiten omtrent de alleskunstenaar in Duitsland en ons land.

Henry van de Velde in zijn atelier. Zesarmige kandelaar in verzilverd brons, 1898-99.

Carrière• GeboreninAntwerpenop3april1863.Alsapothe-kerszoongroeithijopineenmilieumetveelartistiekeinteresse.Eerstwilhijmusicusworden,uiteindelijkstudeerthijschilderkunstinAntwerpenenParijs.

• In1894huwthijMarie-Louise SètheuitBrussel.BeidenhebbenelkaarbijTheovanRysselberghelerenkennen,eengemeenschappelijkevriendvoorhetleven.ZijispianisteengaatopaanbevelenvanTheonaarLondonomdetextielornamentiekvandeArts&Crafts-bewegingtebestuderen.

• EenmaalgetrouwdgeeftMaria’smoedergeldvooreenhuis.Henrylaatdaarmeehethuis BloemenwerfinUkkelbouwen,zijneersteeigenontwerp.Decoratieenmeubilairzijnvanzijnhand,metzijnvrouwontwerpthijtextielentapijten,laterzelfs

Henry van de Velde

kleren.Hetkoppelomringtzichmetkunstwerkenvanbevriendeartiesten.Functioneleenkwaliteits-vollevoorwerpenzonderhistorischeopsmukmoetenhetlevenvanalledagaangenaammaken.Een harmonieuze omgeving moet de mens esthetisch en moreel verheffen,luidtzijncredo.

• EentijdlangleunthijaanbijdezwierigestijlvandeJugendstilofart nouveau,vooralomdatzijnlijnvoe-ringteruggaatopdeorganischeelegantievannatuurlijkemotieven.Hijoogstersuccesmeeopbeurzen in Frankrijk en Duitsland,ontwerptkantoor-meubilair,chiquewinkelpandenenprivé-woningen.Maaralsdemodeverandert,laatParijsdekunste-naarmetdewarmehoutsoortenenkoperenornamentenvallenomzijn‘bootstijl’.

Alleskunstenaar

TeksT Chris Van Minnebruggen

Fond

s H

van

de v

elde

, ens

av –

la

Cam

bre,

bru

ssel

/GF

saba

m, b

russ

el/G

F

Page 2: Pasar-magazine - Henry van de Velde

• Nadeoorlog-in 1919-treedthijin dienst bijhetNederlands-Duitseechtpaar Kröller-MüllerwaarvoorhijondermeerhetberoemdemuseumopdeVeluweontwerpt.

• In1925wordthijprofessor aan de Gentse universiteit-deBoekentorenisvanzijnhand-enin1926/27stichthijopvraagvankoningAlbertIdehogeschoolvoortoegepastekunstvanTerkameren/La Cambre.Ondertussenaanvaardthijverschillendeopdrachteninbinnen-enbuitenland.Voordewereldtentoonstel-lingeninParijsenNewYorkontwerpthijdeBelgischepaviljoens,hijontwerpttreinstellenvoordeNMBSentekentvoorhetinterieurvandepakketbootPrinsAlbert.

• Nadedoodvanzijnvrouwin1943trekthijzichteruguithetopenbareleven.HijisookgedesillusioneerdindeBelgischekunstscèneenverhuistin 1947 naar Zwitserland.Eensoortvrijwilligeartistieke balling-schapwaarinhijzijnmemoiresschrijft.Naeenkorteziektesterfthijop15oktober1957.

• InDuitslandheefthijmeersucces.KunstkennerenmecenasHarryGrafKesslerintroduceertHenryin1901bijgroothertogWilhelm-ErnstvanSachsen-Weimaralsartistiek raadgevervoorindustrieenkunsthandwerk.In1902stichthijerhetKunst-gewerblicheSeminar.In1906bouwthijdeKunst-gewerbeschule,eenopleidingsinstituutvoortoegepastekunst,hetlatereBauhaus,sedert1995Unesco-Werelderfgoed.

• Maarderelatiemetdegroothertogblijftnietgoedgaan.AlsKesslereententoonstellingmetwerkvanRodinorganiseert,breekteenschandaaluit.Kesslervaltinongenade,zijnprotegévandeVeldedeeltindeklappen.Zijninstituutkrijgtmindermiddelen.

• AlsWO Iuitbreekt,gaathethelemaalmis.AlsbuitenlanderwordtvandeVeldealsonbetrouwbaarbestempeldenmoethijzichtweekeerperdagbijdepolitiemelden.Eentijdrovendetripvanuitzijnhuisaandestadsrand.Uiteindelijkkanhijin 1917uitwijkennaar Zwitserland,zijngezinkomtlater.

Elegante trap in het huis Hohe Pappeln.

Muziekkamer in huis Schulenburg.

Van de Velde legt een ontwerp voor een theatergebouw voor aan zijn opdrachtgevers.

Cvm

Cvm

Fond

s H

van

de v

elde

, ens

av –

la

Cam

bre,

bru

ssel

/GF

Jena

Kul

tur/

J. H

ausp

urG/

GF

Koffiekop en -schoteltje voor de Porzellan-Manufaktur Burgau.

Page 3: Pasar-magazine - Henry van de Velde

PrivéVandeVeldeisal31alshijmetMarie-LouiseSètheuitBrusseltrouwt.Depianisteheefteenbredecultureleinteresseenisvanhuisuitnietonbemiddeld.ZokrijgthetkoppelvanMarie-Louisesmoedergeldomhuneersteeigenhuistebouwen.Henryiseerderonbe-kommerdingeldzaken,zijsteunthemsteevastmethaarorganisatorischendiplomatiektalent.Kwestievannietteveelpottentebreken.Intellectueeliszeeenuitstekendklankbord,eenhuisvriendnoemthaarzelfsde‘motorvanhaarman’.Hetkoppelkrijgtvijfkinderen.• Nele (°1897 - †1965)iskunstzinnigbegaafd,maarheefthaarlevenlangpsychischeproblemenenblijftbijhaarouderswonen.

• Helen (°1899 - †1935) -Puppiegenoemd-wilvoorsecretaressestudereneneenzelfstandiglevenleiden,maartrouwtophaar24stemeteenrijkeDuitsebankierszoon.Hetkoppelkrijgttweekinderen.Helensterftnaeenlangziektbedophaar35ste.

• Anne (°1901 - †1944) wordtlaboranteentrouwtmeteenlandbouwingenieuruitNederland.HetkoppeltrektnaarJavaomereenplantageteleiden.Zekrijgendriekinderen.InWOIIwordthetgezindoordeJapannersineeninterneringskampinSurabayaopgesloten.Annesterfterdoorondervoeding.

• Thyl (°1904 - †1980)-samenmetzijnzusThyllaeentweelingennetalsNelegenoemdnaarfigurenuitderomanTijlUilenspiegelvanCharlesDeCoster-studeertaanvankelijklandbouwonderwijsentrouwtmetLeentje,dochtervanschrijverHermanTeirlinck.Thylheeftallerleiberoepen,trouwteentweedekeer-metRachelvandeBerghe-enbeheertnahetoverlijdenvanzijnvaderdiensnalatenschap.

• Thylla (°1904 - †1955) isookartistiekbegaafdenwilgraageenmodehuisbeginnen.Ookzijtrouwttweekeer.EerstmetdekunstliefhebberenlateremuseumdirecteurPierreJanlet,latermetBobKröller,dejongstezoonvanHenry’sopdracht-gevers,deKröller-Müllers.Maarookzijwordternstigziekenbrengthaarlaatstedagenbijhaarvaderdoor,inZwitserland.VoorHenryvandeVeldeishetdezoveelstezwareklap.DrievanzijnkinderengestorvenenNeleblijfteenzorgenkind.OokzijnvrouwMarie-Louiseisdanaleenhelepoosdood.In1943overledenaaneenberoerte.Op92-jarigeleeftijdschrijfthijzijnvriendSamvanDeventer:‘Ditlijdenismeteveel,datikmijnvrouwenvijfvanmijnzevenkinderenmoestziensterven!’Vroegerwarentweebaby’svandevandeVeldesoverleden.

Huisvriend Theo van Rysselberghe schilderde van de Veldes vrouw en drie van zijn dochters. Het huis Hohe Pappeln, van de Veldes woonhuis in Weimar. Achteraanzicht.

Klas

siK

stiF

tunG

Wei

mar

/GF

Cvm

Fond

s H

van

de v

elde

, ens

av –

la

Cam

bre,

bru

ssel

/GF

Page 4: Pasar-magazine - Henry van de Velde

De gevierde architect tekende ook het interieur van het Nietzsche-Archiv in Weimar.De Bauhausuniversiteit in Weimar, een ontwerp van van de Velde.

1. Bürgel.KeramischesMuseumBürgel,AmKirchplatz2.Metondermeerzijnontwerpenvoorkeramiekfabrikanten.

2. Chemnitz.HenryvandeVeldeMuseum,VillaEsche,Parkstrasse58.Veelzijdigecollectiedoorhemontworpenobjecten.HuiseninterieurgerealiseerdinopdrachtvanfabrikantEsche.

3. Gera.HausSchulenburgGera,StrassedesFriedens120:HenryvandeVeldeenhetHuisSchulenburg,bouwgeschiedenis–reconstructie.EenriantenuitstekendgerestaureerdwoonhuismetinterieursdoorvandeVeldeontworpen.Tot3/11.

4. Gera.MuseumfürAngewandteKunstGera,GreizerStrasse37.HenryvandeVeldeenThiloSchoder.Meesterenleerling.Artisanaleobjecten,bouwtekeningen,ontwerpenenfoto’svanbeidebouwmeesters.Tentoonstellingtot22/9.

5. Jena.Ernst-Abbe-monument,CarlZeiss-Platz.TererevanondernemerensociaalhervormerErnstAbbe.MetbronzenreliëfsvanMeunier.

6. Jena.KunstsammlungJena,Markt7:HenryvandeVelde,deschilderendeneo-impressionisten.Schilderijen,tekeningenenprentkunst.Tentoon-stellingvan1/9tot24/11.

7. Weimar.HausHohePappeln,BelvedererAllee58:woonhuisdatvandeVeldevoorzijneigengezinlietbouwen.

8. Weimar.Nietzsche-archief,Humboldstraße36:vandeVeldeontwierphetheleinterieur.Zijnvisitekaartjevoordestad.

9. Weimar.Kunstschoolenkunstnijverheidsschool,Geschwister-Scholl-Straße8:deopleidings-institutendiehijbouwdeenwaarvanhijdeleidingopzichnam.Unesco-Werelderfgoed.

10.VandeVelde-stadswandelingeninWeimarenJena.

Uitgebreide info op www.vandevelde2013.de.

Van de Veldein Duitsland

10 tips

Cvm

Kera

mis

CHes

mus

eum

bür

Gel/

GF

Cvm

Van de Velde ontwierp ook zelf gebruikskeramiek.

Te zien in Bürgel.

Page 5: Pasar-magazine - Henry van de Velde

Werk van Peter Behrens, te zien in het Designmuseum in Gent.

Ookinonslandwordtde150stegeboortedagvanHenryvandeVeldegevierd.

• Henry Van de Velde, passie, functie en schoonheidheetdeindrukwekkendeoverzichtstentoonstellingvan13septembertot1decemberindeKoninklijkeMuseavoorKunstenGeschiedenisinhetBrusselseJubelpark.WijzagenhemalinWeimarenhebbenheteruitgebreidoverinhetseptembernummer.

• Henry van de Velde. Brieven van architectenheetdetentoonstellingvan26septembertot30novemberindeKoninklijkeBibliotheekvanBrussel.Hijgeeftjeeenideevandecorrespondentievandearchitectmetcollega’senvrienden,ineenzwierigmooihandschrift,vaakmeteenpoëtischeverbeeldings-kracht.

• Biënnale art nouveau - art deco Brussel 2013inhettekenvan150jaarHenryvandeVelde.Begeleideuitstappentijdensdevierweekendsvanoktober,georganiseerddoorVoiretDireBruxelles.OokinhetNederlands.Programmaopwww.voiretdire-bruxelles.be.

150 jaar van de Veldein België

Meer infoOver de activiteiten in het kader van 150 jaar henry van de Velde lees je nog meer op de webstek van het Vlaams architectuurinstituut: www.vai.be/nl/programma-henry-van-de-velde-jaar-2013.

• Extra tip:dezezomerlooptinhetGentseDesign-museum(JanBreydelstraat)ookaldetentoonstel-lingPeter Behrens (1868-1940). Van jugendstil tot industriële vormgeving.BehrenswaseentijdgenootvanvandeVeldeeneveneensontwerper-architect.Detweekendenelkaarswerk,maarhebbenelkaarslechtsenkelekerenontmoet.BehrensontwikkeldeondermeerserieproductenvoorproducentAEG.DezetentoonstellingtoontookwerkvanvandeVeldenaastdatvanBehrens.

Cvm

Klas

siK

stiF

tunG

Wei

mar

/GF

mus

eum

Für

Ges

talt

unG

Züri

CH, K

unst

GeW

erbe

sam

mlu

nG/G

F

Grote vaas, 1901-02. Experimenteren met

glazuur was een must.

De engelenwake, wandtextiel geïnspireerd door de Engels Arts & Crafts-beweging.

Leestipsteven Jacobs, Henry Van de Velde. Wonen als kunstwerk, een woonplaats voor de kunst, uitgeverij Van halewyck - Leuven, 2005, 264 blz., 22 euro.