Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

28
Luuk Boelens Hoogleraar UGent-Universiteit Utrecht-Chair LOC AESOP VRP 7 mei 2014 AFTRAP

description

Op woensdag 7 mei organiseerde de VRP de eerste editie van Ruimte[ ]Praat, een nieuwe debatten- en lezingenreeks, gekoppeld aan het verschijnen van een nummer van Ruimte. Naar aanleiding van de publicatie van Ruimte 21 (themanummer n.a.v. de verkiezingen 'Vlaams beleid en ruimtelijke ordening') vond een debat plaats in het Atelier Bouwmeester in Brussel. Professor Luuk Boelens (UGent) maakte speciaal voor de gelegenheid een overzicht van de verschillende partijstandpunten over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Vervolgens gingen Bart Martens(sp.a), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V), Dirk Van Duppen (PVDA), Willem-Frederik Schiltz (Open-Vld) en Filip Watteeuw (Groen) met elkaar in debat . VRT-journalist Werner Trio leidde het debat in goede banen

Transcript of Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Page 1: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Luuk Boelens Hoogleraar UGent-Universiteit Utrecht-Chair LOC AESOP

VRP 7 mei 2014

AFTRAP

Page 2: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Stichting NNAO 1985-1987

Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch

Page 3: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Stichting NNAO 1985-1987

Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-DemocratischVrijheid Gelijkheid Broederschap

Dirk Frieling 1987

Page 4: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Stichting NNAO 1985-1987

Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch

Ontspannen Nederland 2050

D’66

Page 5: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Politieke Partijen Vlaanderen

Page 6: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

PP-VL Geconsulteerd

Page 7: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Partijprogramma’s

Groen - Samen Beter Doen 317 p. SP.A - Sociale Welvaart 286 p. PVDA - Onze Toekomst Is Sociaal 104 p. NVA - Verandering Voor Vooruitgang 96 p. Open VLD - Vlaanderen Vleugels Geven 56 p. CD&V - 3D Plan 55 p.

914 p.

Page 8: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Page 9: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Page 10: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Page 11: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Page 12: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Vergrijzing

Page 13: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Ruimtelijke Uitdagingen

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Vergrijzing

Governance

Page 14: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

3d-plan CD&V

Page 15: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

3d-plan CD&V- CD&V is de partij van het rentmeesterschap - Beleidskeuze met zo min mogelijk beslag op de leefomgeving - Voor CD&V is het platteland aandachtsgebied !

KLIMAAT - Vlaamse baaien + Denderombouw met versterkte economie ENERGIE - transformatiepact met langdurig stakeholders (schaliegas..?) MOBILITEIT - uitgewerkt infrapakket, mobiliteitsbudget + rekeningrijden? VERGRIJZING/Wo - sociaal netwerk zorgvrager (zelf - mantel - 1e lijns zorg) - cohousing, kleine inbreidingsprojecten, slimme verweving, kleinhandel..... !GOVERNANCE - !

Page 16: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

SBD-plan GROEN

Page 17: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Duurzame transitie van lineair naar circulair, kwantiteit naar kwaliteit, bezit naar gebruik, individu naar samenwerking. - Goede Ruimtelijke Ordening is daarbij basis (ruimte neutraal, multifunctioneel, focus bestaand en nabijheid)

!KLIMAAT - maximaal focussen op uitstootreductie en greendeals - maximaal blauwgroen netwerk, mede als klimaatbuffer - absolute ruimte voor grondgebonden landbouw ENERGIE - duurzaam BE Energiepact voor rigoreuze energietransitie MOBILITEIT - geïntegreerd mobiliteitsbeleid, denkend vanuit ov en lv VERGRIJZING/Wo - combinatie sociale/professionele zorg, accent1e lijns aanpak !GOVERNANCE -

SBD-plan GROEN

Page 18: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Vooruitgang plan NVA

Page 19: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Een nieuw strategisch kader voor RO, met - prioriteit voor een kwalitatief woonaanbod - voldoende ruimte voor ondernemingen - vrijwaren waardevolle open ruimte

KLIMAAT - beperken gevolgen van vervuiling en overconsumptie - verbetering riolennet en waterzuivering - versterken kustverdediging ENERGIE - realistische/betaalbare en duurzame energiemix MOBILITEIT - de best mogelijke doorstroming voor alle verkeer VERGRIJZING/WO - zelfstandig thuiszorg + ondersteuning mantelzorg !GOVERNANCE - één loket voor vergunningen - Sterke Gemeenten en Provincies worden opgeheven - Senaat wordt Afgeschaft

Vooruitgang plan NVA

Page 20: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens
Page 21: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

5-5-5 groeiplan O-VLD- Een vooruitgangsplan, met

- vertrouwen op de kracht van mensen - meer principes dan regels, - ruimte voor ondernemen (europees, internationaal)

KLIMAAT - ENERGIE - uitfaseren kernenergie, interconnectie buurlanden, slim decentraal netwerk MOBILITEIT - anti-fileplan met maatregelen langs vraag- en aanbodzijde - fiscaalvriendelijk, multimodaal mobiliteitsbudget VERGRIJZING/WO - voor meegroei, kangoeroe, friendswonen, cohousing - mantelzorg met ondersteuning !GOVERNANCE - lex silencio voor eenvoudige projecten + regelluwe zones - één omgevingsvergunning voor complexe projecten - grote infrastructuur projecten via decreet

Page 22: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

PVDA

Page 23: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Recht op werk, vaste baan met een goed loon - De overheid moet de toon zetten - Écht sociaal maatschappelijke keuzen - Niet echt ruimtelijke paragraaf, wel afgeleiden

Sociaal Toekomstplan PvdA

KLIMAAT - ENERGIE - publieke omschakeling naar groene energie; verbod op het afsluiten van elektriciteit, gas en water; tegen schaliegas, centrale stadsverwarming, premies isolatie MOBILITEIT - lange afstand goederentransport verplicht per spoor of over het water; vol inzetten op openbaar vervoer VERGRIJZING/WO - minsten 40 nieuwe rusthuizen, gratis 1e lijnsgeneeskunde oprichting sociale renovatie bouwbedrijven; 200.000 nieuwe sociale woningen !GOVERNANCE -

Page 24: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Sociaal welvaartsplan SP.A

Page 25: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

- Een sterke overheid die resoluut kiest voor innovatie en nieuwe, duurzame oplossingen. - Meer mensen op bereikbare plaatsen, met betaalbaar wonen, autoluwe woonwijken, en collectieve oplossingen ipv ieder voor zich

Sociaal welvaartsplan SP.A

en echte bescherming ecologische hoofdstructuur

KLIMAAT - ruimte voor water uitbouwen, geactualiseerd Sigmaplan plus totaalvisie voor de kust ENERGIE - samenwerken aan een duurzame en rechtvaardige energiemarkt (tegen schaliegas, voor aardwarmte) MOBILITEIT - autoluwe/vrije steden, door randparktings en samenwerking binnen ov, duurzame voertuigen, stadsdistributie VERGRIJZING/WO - solidair gefinancierde zorg, betaalbaar huis !GOVERNANCE - Samenwerkende overheden

Page 26: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Klimaat adaptatie

Energie transitie

Mobiliteit misfits

Vergrij-zing

Gover-nance

CD&V concrete projecten

transfomatie-pact

concrete projecten

sociaal netwerk zorg

Groen maximale uitstootreductie

duurzaam BE energiepact

ov-lv deelmobiliteit

sociale/professionele

mix

NVAbeperken gevolgen,

riolen+kustplan

betaalbare energiemix

doorstroming voor alle verkeer

ondersteuning mantelzorg

opheffen prov., afschaffen

senaat

Open VLD uitfaseren kernenergie

anti-fileplan fiscaal

vriendelijk

mantelzorg met ondersteuning

regelluwe zones,

omgevingsplan

PVDA publieke energietransitie

ov + duurzaam goederentransp

ort

40 nieuwe rusthuizen

SP.Aruimte voor

water, integraal kustplan

samenwerken aan duurzame

energie

autoluwe/vrije steden,

stadsdistributiesolidaire zorg

samen- werkende overheden

Overzicht

Page 27: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Misschien tijd voor een VNAO, nieuwe stijl?

Page 28: Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Misschien tijd voor een VNAO, nieuwe stijl?

!

planning van het (on)bestemd gezamenlijk worden?