Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Op woensdag 7 mei organiseerde de VRP de eerste editie van Ruimte[ ]Praat, een nieuwe debatten- en lezingenreeks, gekoppeld aan het verschijnen van een nummer van Ruimte. Naar aanleiding van de publicatie van Ruimte 21 (themanummer n.a.v. de verkiezingen 'Vlaams beleid en ruimtelijke ordening') vond een debat plaats in het Atelier Bouwmeester in Brussel. Professor Luuk Boelens (UGent) maakte speciaal voor de gelegenheid een overzicht van de verschillende partijstandpunten over ruimtelijke ordening en stedenbouw. Vervolgens gingen Bart Martens(sp.a), Wilfried Vandaele (N-VA), Karin Brouwers (CD&V), Dirk Van Duppen (PVDA), Willem-Frederik Schiltz (Open-Vld) en Filip Watteeuw (Groen) met elkaar in debat . VRT-journalist Werner Trio leidde het debat in goede banen

Transcript of Partijstandpunten ruimtelijke ordening_Luuk Boelens

 • 1. Luuk Boelens Hoogleraar UGent-Universiteit Utrecht-Chair LOC AESOP VRP 7 mei 2014 AFTRAP
 • 2. Stichting NNAO 1985-1987 Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch
 • 3. Stichting NNAO 1985-1987 Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch Vrijheid Gelijkheid Broederschap Dirk Frieling 1987
 • 4. Stichting NNAO 1985-1987 Liberaal Sociaal-Democratisch Christelijk-Democratisch Ontspannen Nederland 2050 D66
 • 5. Politieke Partijen Vlaanderen
 • 6. PP-VL Geconsulteerd
 • 7. Partijprogrammas Groen - Samen Beter Doen 317 p. SP.A - Sociale Welvaart 286 p. PVDA - Onze Toekomst Is Sociaal 104 p. NVA - VeranderingVoorVooruitgang 96 p. OpenVLD - VlaanderenVleugels Geven 56 p. CD&V - 3D Plan 55 p. 914 p.
 • 8. Ruimtelijke Uitdagingen
 • 9. Ruimtelijke Uitdagingen Klimaat adaptatie
 • 10. Ruimtelijke Uitdagingen Klimaat adaptatie Energie transitie
 • 11. Ruimtelijke Uitdagingen Klimaat adaptatie Energie transitie Mobiliteit mists
 • 12. Ruimtelijke Uitdagingen Klimaat adaptatie Energie transitie Mobiliteit mists Vergrijzing
 • 13. Ruimtelijke Uitdagingen Klimaat adaptatie Energie transitie Mobiliteit mists Vergrijzing Governance
 • 14. 3d-plan CD&V
 • 15. 3d-plan CD&V - CD&V is de partij van het rentmeesterschap - Beleidskeuze met zo min mogelijk beslag op de leefomgeving -Voor CD&V is het platteland aandachtsgebied ! KLIMAAT -Vlaamse baaien + Denderombouw met versterkte economie ENERGIE - transformatiepact met langdurig stakeholders (schaliegas..?) MOBILITEIT - uitgewerkt infrapakket, mobiliteitsbudget + rekeningrijden? VERGRIJZING/Wo - sociaal netwerk zorgvrager (zelf - mantel - 1e lijns zorg) - cohousing, kleine inbreidingsprojecten, slimme verweving, kleinhandel..... ! GOVERNANCE - !
 • 16. SBD-plan GROEN
 • 17. - Duurzame transitie van lineair naar circulair, kwantiteit naar kwaliteit, bezit naar gebruik, individu naar samenwerking. - Goede Ruimtelijke Ordening is daarbij basis (ruimte neutraal, multifunctioneel, focus bestaand en nabijheid) ! KLIMAAT - maximaal focussen op uitstootreductie en greendeals - maximaal blauwgroen netwerk, mede als klimaatbuffer - absolute ruimte voor grondgebonden landbouw ENERGIE - duurzaam BE Energiepact voor rigoreuze energietransitie MOBILITEIT - gentegreerd mobiliteitsbeleid, denkend vanuit ov en lv VERGRIJZING/Wo - combinatie sociale/professionele zorg, accent1e lijns aanpak ! GOVERNANCE - SBD-plan GROEN
 • 18. Vooruitgang plan NVA
 • 19. - Een nieuw strategisch kader voor RO, met - prioriteit voor een kwalitatief woonaanbod - voldoende ruimte voor ondernemingen - vrijwaren waardevolle open ruimte KLIMAAT - beperken gevolgen van vervuiling en overconsumptie - verbetering riolennet en waterzuivering - versterken kustverdediging ENERGIE - realistische/betaalbare en duurzame energiemix MOBILITEIT - de best mogelijke doorstroming voor alle verkeer VERGRIJZING/WO - zelfstandig thuiszorg + ondersteuning mantelzorg ! GOVERNANCE - n loket voor vergunningen - Sterke Gemeenten en Provincies worden opgeheven - Senaat wordt Afgeschaft Vooruitgang plan NVA
 • 20. 5-5-5 groeiplan O-VLD - Een vooruitgangsplan, met - vertrouwen op de kracht van mensen - meer principes dan regels, - ruimte voor ondernemen (europees, internationaal) KLIMAAT - ENERGIE - uitfaseren kernenergie, interconnectie buurlanden, slim decentraal netwerk MOBILITEIT - anti-leplan met maatregelen langs vraag- en aanbodzijde - scaalvriendelijk, multimodaal mobiliteitsbudget VERGRIJZING/WO - voor meegroei, kangoeroe, friendswonen, cohousing - mantelzorg met ondersteuning ! GOVERNANCE - lex silencio voor eenvoudige projecten + regelluwe zones - n omgevingsvergunning voor complexe projecten - grote infrastructuur projecten via decreet
 • 21. PVDA
 • 22. - Recht op werk, vaste baan met een goed loon - De overheid moet de toon zetten - cht sociaal maatschappelijke keuzen - Niet echt ruimtelijke paragraaf, wel afgeleiden Sociaal Toekomstplan PvdA KLIMAAT - ENERGIE - publieke omschakeling naar groene energie; verbod op het afsluiten van elektriciteit, gas en water; tegen schaliegas, centrale stadsverwarming, premies isolatie MOBILITEIT - lange afstand goederentransport verplicht per spoor of over het water; vol inzetten op openbaar vervoer VERGRIJZING/WO - minsten 40 nieuwe rusthuizen, gratis 1e lijnsgeneeskunde oprichting sociale renovatie bouwbedrijven; 200.000 nieuwe sociale woningen ! GOVERNANCE -
 • 23. Sociaal welvaartsplan SP.A
 • 24. - Een sterke overheid die resoluut kiest voor innovatie en nieuwe, duurzame oplossingen. - Meer mensen op bereikbare plaatsen, met betaalbaar wonen, autoluwe woonwijken, en collectieve oplossingen ipv ieder voor zich Sociaal welvaartsplan SP.A en echte bescherming ecologische hoofdstructuur KLIMAAT - ruimte voor water uitbouwen, geactualiseerd Sigmaplan plus totaalvisie voor de kust ENERGIE - samenwerken aan een duurzame en rechtvaardige energiemarkt (tegen schaliegas, voor aardwarmte) MOBILITEIT - autoluwe/vrije steden, door randparktings en samenwerking binnen ov, duurzame voertuigen, stadsdistributie VERGRIJZING/WO - solidair genancierde zorg, betaalbaar huis ! GOVERNANCE - Samenwerkende overheden
 • 25. Klimaat adaptatie Energie transitie Mobiliteit mists Vergrij- zing Gover- nance CD&V concrete projecten transfomatie- pact concrete projecten sociaal netwerk zorg Groen maximale uitstootreductie duurzaam BE energiepact ov-lv deelmobiliteit sociale/ professionele mix NVA beperken gevolgen, riolen+kustplan betaalbare energiemix doorstroming voor alle verkeer ondersteuning mantelzorg opheffen prov., afschaffen senaat Open VLD uitfaseren kernenergie anti-leplan scaal vriendelijk mantelzorg met ondersteuning regelluwe zones, omgevingsplan PVDA publieke energietransitie ov + duurzaam goederentransp ort 40 nieuwe rusthuizen SP.A ruimte voor water, integraal kustplan samenwerken aan duurzame energie autoluwe/vrije steden, stadsdistributie solidaire zorg samen- werkende overheden Overzicht
 • 26. Misschien tijd voor een VNAO, nieuwe stijl?
 • 27. Misschien tijd voor een VNAO, nieuwe stijl? ! planning van het (on)bestemd gezamenlijk worden?