particuliere projecten

87
PARTICULIER

description

Presentatie van particuliere projecten van nieuwbouw en verbouw woningen.

Transcript of particuliere projecten

Page 1: particuliere projecten

PARTICULIER

Page 2: particuliere projecten

architectengroepARCHIVIEW

pottebakkersrijge 39718 ae GroningenTHE NETHERLANDS

+31 (0) 50 311 29 22

www.archiview.nl

Page 3: particuliere projecten

© archiview

architectengroepARCHIVIEW

Page 4: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 5: particuliere projecten

Iedere opdracht wordt gezien als een unieke vraag. De architectuurvisie dient zich te verhouden tot plaats, opdrachtgever, programma van eisen en de spanning tussen massa en materiaal. Versterkt door zijn eenheid in diversiteit, die in massa en uitstraling voldoet aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling inneemt die vloeit in de huidige aanwezige structuur en deze versterkt.

Het gebouw is derhalve een inspirerend instrument bij het vormgeven aan uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het programma van eisen (PvE) als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties.Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuigelijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Waarbij grote aandacht moet worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt denkend vanuit de gebruiker.

Bewust is afgezien van specialisatie in één bepaalde richting. De tegenstellingen van aan de ene kant kleinschalige en fijn gedetailleerde architectuur, en andere kant geavanceerde, technische, grootschalige projecten geven een gevarieerd opdrachtenpakket.

Disciplines waarin wij ervaring hebben zijn:

gezondheidscentrakantorenscholenwinkelsbedrijfsruimteinfrastructuurbedieningsgebouwshowroomscarillontheaterparticuliere woningbouw seriematige woningbouwappartementen

ARCHIVIEW: Een andere kijk ............................

© ARCHIVIEW

integraal modelBuilding Information Management Model

maatschappelijk verantwoord ondernemenduurzaamheid

Cradle to Cradlekostenbewust bouwen

levensloopbestendig bouwenmaquettes

digitale presentatieszonne-energie

passief bouwenketenverduurzaming

duurzaam bouwen

Page 6: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 7: particuliere projecten

Een vreemde uitspraak? Nee. De opdrachtgever is de initiator en inspirator van de architect en degene die straks in het gebouw moet wonen en leven. Zijn eisen en wensen moeten we zien te vertalen in een ontwerp. Voor elk budget is er wel een oplossing. En wat is er mooier dan samen met de opdrachtgever binnen het gestelde budget dromen realiteit te laten worden. Of het nu gaat om een verandering van de woning, het opnieuw inrichten of misschien wel een nieuwe woning. De opdrachtgever weet hoe hij in zijn huis wil wonen. Daar heeft hij lang over nagedacht.

En dan komt de tijd om de juiste keuzes te maken. Om de droom concreet vorm te geven. Dan kan je naar een aannemer gaan en een standaard typologie kiezen of de uitdaging met de architect aangaan. ARCHIVIEW kan je begeleiden van ontwerp tot overhandiging van de sleutel. Maar het kan ook alleen een onderdeel (fase), bijvoorbeeld een ontwerp, zijn. Met Archiview kies je voor deskundigheid, onafhankelijkheid, kwaliteit en een gezonde investering. In de beginfase met de deskundige architect de juiste keuzes maken, kan in de komende jaren geld besparen.

Veel mensen denken dat een architect duur is en toch niet bouwt wat je wenst. Niets is minder waar. Het verbaast ons dat veel mensen niet precies weten wat een architect doet en wat hij voor hen kan betekenen. Wij zijn dan ook blij dat steeds meer mensen onze architectuurwinkel in Groningen weten te vinden en om informatie vragen. Je ziet dan dat er een nieuwe wereld van mogelijkheden voor ze opengaat. En wat is er nu leuker dan samen met de architect te ontwerpen en keuzes te maken. ARCHIVIEW visualiseert het gebouw 3D in de computer of als (schets)-maquette. Hierdoor kan de opdrachtgever het ontwerp goed bekijken, beleven en het resultaat zien. Na goedkeuring van het ontwerp gaan we het verder uitwerken, zoeken we een aannemer om het te bouwen en begeleiden indien gewenst het bouwproces.

Bij ons is de architect tijdens het hele bouwproces het aanspreekpunt. Elk project draait om de opdrachtgever en samen met een netwerk van specialisten proberen we het maximale er uit te halen. Het voordeel van het netwerk is dat we veel ervaring, kennis en expertise over bijvoorbeeld duurzaamheid en kostenbewust bouwen hebben.

Goed bouwen begint met u, de opdrachtgever.

© ARCHIVIEW

Page 8: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 9: particuliere projecten

Cross disciplinair voor een optimaal resultaat.Samenwerken in grotere verbanden en wisselende samenstellingen is belangrijk om dynamisch en flexibel te kunnen optreden en inspelen op verschillende behoeften. Cross-disciplinariteit (vormgeving - architectuur - bouwkunde - digitale media - management) brede interesse en een ontwikkeld oog voor andere disciplines zorgt voor reflectie, innovatie, inspiratie, projectbeheersing en kruisbestuiving. De dialoog kan interessante input opleveren als context voor de opgave.

Helder en eenduidig.Dat is het motto van architectengroep ARCHIVIEW. Door continu te versimpelen en ontwerpend te blijven zoeken naar eenduidigheid, duidelijkheid, helderheid maar vooral naar consequentie ontstaat een abstractie die ruimte laat voor invulling aan de beschouwer. Een zorgvuldig ontworpen ruimte of gebouw dringt zich niet op maar laat zich als een spiegel voor emoties op vele manieren aflezen en beleven en blijft daardoor dynamisch in de tijd.

ARCHIVIEW kan u bijstaan in alle fases. Want wij voelen ons de regisseur die gedurende het gehele traject het overzicht behoudt. Wij letten samen met onze partners erop dat gebeurt wat moet gebeuren. ARCHIVIEW zorgt ervoor dat uw gebouw aan het einde van de rit staat als een huis.

Digitale mediaOm het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D – modellen. Hierdoor is het ontwerp niet alleen direct visueel aanwezig, maar ook beheersbaar en flexibel in alle facetten. Verschillende modellen kunnen worden ontwikkeld en bestudeerd. Walkthrough en flyby’s geven een goed beeld. Data geeft de juiste informatie. Problematiek word al in een vroeg stadium (VO) herkend en direct aangepakt. Ontwerp en uitvoering staan in het beheersbare 3D – model dicht bij elkaar. Naast het 3D – model wordt er gecommuniceerd via internet en email. Dat begint met 3D – digitale tekeningen, modellen en informatie verstrekkingen en eindigt bij het beheersmodel (BIM). Ook onze site is een uitstekend communicatiemiddel. Het digitale tijdperk in optima forma.

Cross disciplinair samenwerken

© ARCHIVIEW

Page 10: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 11: particuliere projecten

ARCHIVIEW legt de nadruk op de kwaliteit van het bouwen. De architectengroep bestaat in de basis uit 3 personen. Afhankelijk van de bouwopgave en PvE zoeken we professionals die onder leiding van ARCHIVIEW het ontwerp verder uitwerken en begeleiden. Dit betekent dat u één contactpersoon heeft die bij het volledige traject betrokken is en als direct aanspreekpunt voor de opdrachtgever functioneert. Zo kan de bezetting van het bureau variëren om flexibel te kunnen inspelen op een nieuwe situatie.Deze filosofie is ontwikkeld door de complexiteit van het bouwen en vele disciplines die bij het bouwen nodig zijn. Men zal een groot bureau moeten hebben om de wensen en eisen van het huidige bouwen goed te kunnen bundelen. Daarom wordt er gezocht naar samenwerkingsverbanden met een multidisciplinair karakter waardoor ervaringen in architectuur, planning, bouwkunde, stedenbouw, projectmanagement en feasibility onderzoeken zijn gebundeld. Afhankelijk van de grootte en aard van het project worden teams uit de verschillende disciplines samengesteld. Dit geldt niet alleen voor de technische uitwerking maar kunnen ook andere architectenbureaus met andere expertise zijn.

De uitgangspunten voor een ontwerp is omgezet naar een eigen filosofie over de ontwerp-, bouw- en constructietypologie met haar materiaalkeuze.

Dit houdt in:• Dat het uiteindelijke ontwerp en de uitvoering van de

bouw, volgens de criteria van en in samenspraak met de opdrachtgever worden gedaan.

• Dat afhankelijk van de grootte en aard van het project, projectteams uit de verschillende disciplines worden samengesteld.

• Dat de architectuurvisie zich verhoudt tot plaats, opdrachtgever, PvE, en de spanning tussen materiaal en massa. Versterkt door zijn eenheid in diversiteit, die in massa en uitstraling voldoet aan de wensen van de opdrachtgever maar in zijn architectuur een duidelijke stelling inneemt die vloeit in de huidig aanwezige structuur en deze versterkt.

• Het gehele proces zowel visueel als projectmatig geautomatiseerd en hierdoor beheersbaar is.

Door deze filosofie is de plaats van het bouwwerk geen enkel beletsel. Het is daarom ook dat we in heel Nederland werken. Onze snelle en beheerste procesgang wordt in Nederland en daarbuiten geprezen.

Projectorganisatie

© ARCHIVIEW

Page 12: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

architectengroepARCHIVIEW

Page 13: particuliere projecten

Het bouwproces wordt beheerst door verschillende disciplines. Automatisering is hiervan een belangrijk onderdeel. Dit houd in dat in de computer een 3D model wordt ontworpen en uitgetekend. Het voordeel van een 3D model is dat men het ontwerp direct visueel kan maken, maar ook beheersbaar. Problematieken in het ontwerp worden al in de VO-fase gesignaleerd en kunnen direct worden aangepakt. Hierdoor komen architectuur en bouwkunde dicht bij elkaar te staan. De beheersbaarheid van een complex ontwerp kan hierdoor vereenvoudigd worden. Het is al getekend en kan door de aannemer eenvoudig worden gereproduceerd. Ook de uitwisseling tussen de verschillende bouwpartners geven een éénduidig beeld.

Zo ontstaat er helderheid over alle relevante gegevens en de stand van het project voor de opdrachtgever. Door het proces van materialiseren al snel naar voren te trekken in het 3D model is er al in een vroeg stadium een begroting door het calculatie-bureau te maken zodat mogelijke ingrepen in het ontwerp direct toegepast kunnen worden.

Op zoek gaan naar je eigen kracht. Tijd voor reflectie. Tijd om na te denken en tijd om te investeren in de toekomst. Sinds 1990 zijn we al op zoek naar mogelijkheden om de BIM(Bouw Informatie Managementmodel) f i losof ie te bewerkstelligen. Ontwerpen van een volledig integraal model in het bouwproces. BIM is uitermate geschikt voor het beheren van het project en de kosten. Met de grote faalkosten in de bouw moet dit de branche toch aanspreken. Daarnaast is er een nieuwe filosofie in opkomst cradle to cradle. Een f i losof ie d ie verder gaat dan a l leen duurzaamheid. Dit heeft ons aan het denken gezet om niet meer gewoon stapelen, maar denken in een geïntegreerd model. Een flexibel systeem dat conceptueel paste binnen de filosofie en uitdaging van de architectuur en opdrachtgever.

Er is een basisconcept ontworpen die rekening houd met materialisatie, innovatie, duurzame- en kosten ontwikkeling binnen een beheersbaar omgeving. Volledig binnen de C2C gedachte. Dit heeft geleid met een ontwerp en bouwconcept dat gereal i seerd kan worden binnen een taakstellend budget. Een revolutie voor de bouw.

Bouwproces

© ARCHIVIEW

Page 14: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 15: particuliere projecten

Wij zorgen er voor dat het goed komt. Stap voor stap, fase voor fase.

Stap 1:Het inventariseren en bespreken van uw wensen.

Stap 2:Ons advies, inclusief projectvoorstel en offerte.

Stap 3: Uw akkoord en de definitieve bouwplanning.

Stap 4:ARCHIVIEW bundelt de kennis en kunde van diverse bouwpartners en specialisten tot één bouwteam.U heeft een vast aanspreekpunt en bent in staat de voortgang te volgen, keuzes te maken en de controle te behouden.

Daarnaast worden de werkzaamheden opgedeeld in 12 fases. Bekijk deze fases op onze website voor een indruk van de werkzaamheden. Of loop eens vrijblijvend bij onze architectuurwinkel binnen. U doet hier ideeën op voor uw bouwplan en u kunt hier zien wat een architect zoal doet en kan.

Het traject valt uiteen in grofweg in 12 delen, die elk weer hun eigen stappen kennen:

1. Oriëntatiefase.

2. Bepaling van de werkzaamheden.

3. Het verstrekken van de (deel)opdracht.

4. Afstemming wensen en randvoorwaarden.

5. Het voorlopig ontwerp (VO).

6. Het definitief ontwerp (DO).

7. Welstandsadvies.

8. De bouwaanvraag.

9. De bouwvoorbereiding.

10. De keuze voor de aannemer.

11. De uitvoering.

12. De oplevering.

Bezoek onze website voor meer informatie.

www.archiview.nl/2010/10/01/bouwproces-is-opgedeeld-in-fases/

Stappenplan

© ARCHIVIEW

Page 16: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 17: particuliere projecten

Natuur is overal.Haar invloed zie je terug in elke uiting van creativiteit. Mensen hebben van de bomen geleerd te bouwen. De natuur staat centraal bij het nabootsen en staat zonder meer centraal in de beeldspraak. Het heeft de kenmerken en bestanddelen voor beschouwingen van helderheid, hardheid en hooghartigheid; de kalmte van de zee, het geluid van de golven, het vormen van het land en de stemming van de seizoenen.

Natuur is aanwezig in de dichtkunst van de dichters. Het heeft haar naam geleend aan alles wat echt lijkt; het is de bron van emoties, stemmingen en het hart van tijd en ruimte. Veel van deze emoties door de natuur gegeven zijn niet tastbaar; het verstrijken van de tijd te zien aan de kleurveranderingen van de natuur, de bergen en de lucht, het filteren van het licht door de wolken, de maan en de zonsondergang. De aanwezigheid van al deze niet tastbare situaties wordt gevoeld door de invloed op ons door de tastbare elementen van de natuur. Het is de reden van elke vervorming. Het behoort tot het tastbare en het ontastbare.

Het altijd aanwezige en niet definieerbare van de natuur maken het nodig dat de discussie over de natuur alle uitingen van creativiteit omvat, het tastbare of ontastbare. Het potentieel van de natuur in visuele ruimtelijke en constructieve zin maken het mogelijk het onder het tastbare te laten vallen.

Er moet opnieuw open belangstelling komen voor de tastbare ingrediënten van de natuur omdat de stemming, de gevoelens vastgegrepen moeten worden door de onderzoekende architect.

Maar ook de levenscyclus. De natuur is zo georganiseerd dat het een recyclebaar proces is. De dood vergaat en geeft voeding aan nieuw leven. Een doorgaand proces wat alleen verstoord word door nieuwe invloeden.

Onze huidige samenleving is in toenemende mate complex. Duurzaamheid en C2C zijn thema’s die de wetgeving en de leefomgeving steeds meer gaan domineren. Niet vanuit het verleden maar met nieuwe toepassingen en technieken. Herontdekken van materialen en haar toepassingen.

Duurzame ontwikkeling

© ARCHIVIEW

Page 18: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 19: particuliere projecten

Wij streven er naar om in ons proces helderheid en eenvoud te creëren waarbij nieuwe technieken en materialen worden omgezet naar de digitale procesbeheersing, dynamiek en flexibiliteit.Essentieel om in te kunnen spelen op steeds veranderende wensen en eisen. Het gebouw is derhalve een inspirerend instrument bij het vormgeven aan uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik.

De maatschappij verandert om ons heen. De wereld van gebruikers krijgt een steeds diverser en multicultureel uiterlijk. Met als gevolg dat de verschil lende belangstell ingen een gestaag uitdijend spectrum beslaan, waarmee weer terdege rekening dient te worden gehouden bij het bepalen van haar aanbod. Verandering betekent een nieuwe kijk, een nieuwe oriëntatie.

Nu stond bij ons de mens al centraal. Organische architectuur diedenkend vanuit de gebruiker een zintuigelijke en fysieke ervaring brengt. Duurzame materialisering daar waar mogelijk was een issue.

Om het proces beheersbaar en helder te maken werken wij met 3D - modellen gekoppeld aan digitale procesbeheersing dat de opdrachtgever en alle bouwpartners de mogelijkheid gaven om papierloos te werken. (BIM+)Werkend aan het ideale beeld een volledig geïntegreerd model van start tot oplevering.

Sinds 1990 zijn we al op zoek naar mogelijkheden om de BIM filosofie te bewerkstelligen. Hierbij gaan we uit van het 3D model dat digitaal ontwikkeld wordt van ontwerp tot en met uitvoering.

Een principe wat eigenlijk tot op de dag van vandaag maar door één discipline volledig wordt ondersteund. Tot een volledig integraal model in het bouwproces is het eigenlijk nooit gekomen. De diverse werkmethodieken en de softwarepakketten werkten hierin niet intelligent samen. BIM is uitermate geschikt voor het beheren van het project en de kosten. Met de grote faalkosten in de bouw moet dit de branche toch aanspreken.Daarnaast is er een nieuwe filosofie in opkomst cradle to cradle. Een filosofie die verder gaat dan alleen duurzaamheid.

Integraal model

© ARCHIVIEW

Page 20: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 21: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

p r o j e c t c a s e sONDERZOEK

Page 22: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 23: particuliere projecten

De twee voorliggende projecten hebben de weg geleid naar een hernieuwde visie. Het eerste ontwerp van een showroom met kantoorruimtes. De uitdaging was het zoeken naar een flexibel systeem dat conceptueel paste binnen de filosofie en uitdaging van de architectuur en opdrachtgever. Het tweede ontwerp zat hem in de integrale uitdaging denkend vanuit wildvreemde branches.

Project 1:Een nieuwe oriëntatie van het bedrijvencomplex gaf een uitdaging in de overgang van landelijk naar productie. Een scharnierfunctie tussen twee thema’s die elkaar kunnen versterken. De stedelijke uitstraling van gebouwen, routes, pleinen en bruggen komen vanuit de productie(hal) naar het landschap zodat een dynamische beweging ontstaat.

Door het stedelijke concept in de hoogte te ontwikkelen ontstaan er overgangsgebieden van één tot vier lagen hoog. Peter Greenaway zou hier zijn decor kunnen maken in en aan de richtingen en hoogtes van de volumes. Het concept is eigenlijk erg eenvoudig. Minimalistische architectuur die in een stedenbouwkundig ritme wordt geplaatst.

DoorDoor elementen van glas, beton en staal kunnen de ruimtes worden ontwikkeld. Het idee is om glazen torentjes waar op elke laag 1 kantoor is gesitueerd te verbinden door bruggen.

Deze bruggen mogen elkaar kruizen maar lopen niet in eenzelfde lijn. Hierdoor ontstaat een dynamisch spel van volumes, verblijfsplekken en looplijnen. Soms 1 laag hoog en op andere plekken 2 of 3 lagen. De wanden die het geheel inkaderen worden gemaakt van grote kasten die 12 meter hoog zijn. In de kantoren worden de kasten geïntegreerd met deleidingkokers zodat er alleen interieur aanwezig is. Gordijnen accentueren de entree van het kantoor.

De showroom meandert zich rond de pleinen en kantoren die verticaal ontwikkeld worden. Het concept verplaatst zich van paternosterkasten vol met stoffen en kleuren naar het nieuw te creëren landschappelijke plein. Het concept is zo sterk dat de opdrachtgever binnen de spelregels de ruimtes en dynamiek in de tijd kan veranderen. Zo is een dynamisch en flexibel architectuursysteem ontstaan.

Case study

© ARCHIVIEW

Page 24: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 25: particuliere projecten

Her eerste concept is een flexibel architectuur systeem dat eenvoudig te verplaatsen of te modificeren was. Alle materialen kunnen dus herplaatst en gerecycled worden. Maar het nog niet optimaal en altijd toepasbaar.

Hoe kunnen we komen tot een integraal model?

Eerst enkele stappen terug. Alle publicaties over het concept van Cradle-to-Cradle (C2C) is waardevol omdat het werkt aan bewustwording van de mensen. Besturen en bedrijven worden gemotiveerd om duurzaam te produceren en consumeren. Het is een hoogstaand ambitieuze filosofie die het productieproces grondig door elkaar schudt en de mil ieuimpact snel en drastisch zou kunnen verminderen.

De huidige methoden voor duurzame product ontwikkeling, zoals Levens cyclus analyse (LCA), richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het product. Het product wordt hier gezien als de keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen) en afdanking (hergebruik en stort).

Is dat voldoende of denken we toch te lineair?

Wij denken van wel. We moeten denken aan innovatie en creativiteit. We moeten werken richting bouwdeelactivering, naar efficiëntere constructies en het concept als geheel bezien. Kijken naar de materialen en haar eigenschappen om zo de toepassingen te bepalen.

Oftewel start met beslissingen op conceptueel niveau en ga dan anders plannen, anders ontwerpen en anders bouwen. Een hoog ambitieniveau misschien maar wel een die volgens het C2C-concept innoveert en de faalkosten naar beneden brengt.

Een inspirerende manier om met duurzame ontwikkeling aan de slag te gaan en het wakkert nieuwe creativiteit aan.

Inspanning met betrekking tot duurzaamheid is zoeken naar nieuwe concepten, bouwdelen en organisatie.

Analyse

© ARCHIVIEW

Page 26: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 27: particuliere projecten

We zoeken naar een aanpak waarbij andere bouwmethodes uit de industrie, de scheepvaart en de luchtvaart worden geïntroduceerd in het bouwen van een gebouw. Het resultaat moet zijn dat we niet meer stapelen zoals we in de bouw gewend zijn. Maar samengaan in bouwdeel activering.

De materialisering zal de installaties bepalen en er een onderdeel van zijn. Net als de constructie. Een concept dat eenvoudig demontabel is en dus verplaatsbaar. Een concept waarbij alle materialen kunnen worden herkend en gerecycled. Dit zal betekenen dat onze gebouwen er anders uit gaan zien en dat we meer tijd besteden aan het voortraject waarin adviseurs uit verschillende (multi)d i sc ip l ines in een v roeg s tad ium worden ingeschakeld.

BIM zal als vanzelfsprekend een onderdeel worden. Kennisbundeling en beheersbaarheid daarvan is van essentieel belang.

Duurzaamheidsonderzoek

© ARCHIVIEW

Page 28: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 29: particuliere projecten

Ontwerp:Het aluminium volume zweeft boven de aarde. Nieuwe technieken worden toegepast. Haar schaduw geeft het dagelijkse leven weer.De technieken van de scheep- en luchtvaart maken het mogelijk om een nieuw beeld te genereren. Door nieuwe technieken toe te passen kunnen de installaties worden geïntegreerd in het metalen frame. Het frame kan verschillende uitstralingen hebben. Het kan worden opgebouwd uit aluminium of cortenstaal. In het metalen frame liggen de slaapkamers. De betonvloer is de projectie van het metalen lichaam. Tussen het lichaam en de beton vloer is een transparante laag. De gevellijn is de lijn tussen vloer en metalen frame. Zo ontstaan onder het frame omsloten en open ruimtes elk met hun eigen functie. Hierdoor creëren we een grote vrijheid aan ruimtes en uitbreidingen. De begane grond heeft vele mogelijkheden van inrichting. Glas kan als transparant element in de gevellijn geplaatst worden of gebruikt worden als ruimtescheiding.Wanneer men meer privacy wenst dan kan het glas vervangen worden door privacyschermen als wanden of lamellen. De lamellen dienen direct als zonneschermen.

In de wanden kunnen ten behoeve van licht en lucht openingen gemaakt worden. De openingen in het frame liggen gelijk met de huid van het frame.Het lichaam is ingedeeld en hangt boven de projectie (vloer) verbonden met een trap. Dit geeft de mogel i jkheid om de begane grond te ontwerpen als een "plan libre". De uitstraling van het concept, kan veranderen naar gelang de behoefte van de bewoner. Een woning van en voor de toekomst met een vrijheid van indeling voor de bewoners.

Materialisering en onderhoud:Het materiaal wat toegepast word is onderhouds vriendelijk door de materiaalkeuze en het ontbreken van naden. Daarnaast worden alle materialen gelabeld zodat altijd te achterhalen welk materiaal gebruikt is en wie de fabrikant/leverancier is. Het materiaal dient recyclebaar te zijn. In dit principe kiezen we tevens voor een zelfdragende constructie waardoor hij ook eenvoudig verplaatsbaar is. (C2C)

Zonnepanelen:Het is eenvoudig om de huid en zonnepanelen met elkaar te integreren.

Integraal ontwerp

© ARCHIVIEW

Page 30: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 31: particuliere projecten

Energievoorziening:De huid is gemaakt van geleidend materiaal. Het zou dus eenvoudig moeten zijn om hiermee energie op te wekken en een volledig selfsupporting gebouw te maken.

Onderzoek:Het geïntegreerd model is ontworpen. We hebben gezocht naar bedrijven die het model zouden kunnen uitvoeren. In Centraalstaal hebben we een partner gevonden. CS heeft onderzocht of het constructief haalbaar is. Het is gebleken dat dit mogelijk is. De volgende stap is het model te optimaliseren. Dit betekend dat we een team moeten samenstelling van verschillende disciplines die het tot een integraal geheel maken.

Er dient onderzoek gedaan te worden naar:1. De installatie technische haalbaarheid om energie uit te huid te halen en te implementeren in het model. 2. Een efficiënte constructie waarbij de huid als constructie, energie opwekker en thermische schil dienst doet. 3. De implementatie van het model.

Het onderzoek moet leiden naar een integraal concept waarbij de stapelmethode dat traditioneel is voor de bouw omgezet word naar een intelligentere bouwmethode gecontroleerd door BIM-techniek en opgebouwd volgens het C2C pr incipe. De intel l igente bouwmethode is vergelijkbaar met de technieken uit de scheeps-, lucht– en ruimtevaart en niet te vergeten de autoindustrie.

Integraal ontwerp

© ARCHIVIEW

Page 32: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 33: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

n i e u w b o u wPROJECTEN

Page 34: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 35: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 36: particuliere projecten

© ARCHIVIEW© ARCHIVIEW

Page 37: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 38: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 39: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 40: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 41: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 42: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 43: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 44: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 45: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 46: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 47: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 48: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 49: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 50: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 51: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 52: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 53: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 54: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 55: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 56: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 57: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 58: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 59: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 60: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 61: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

v e r b o u wPROJECTEN

Page 62: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 63: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 64: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 65: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 66: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 67: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 68: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 69: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 70: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 71: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 72: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 73: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 74: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 75: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 76: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 77: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 78: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 79: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 80: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 81: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 82: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 83: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 84: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 85: particuliere projecten

© archiview

architectengroepARCHIVIEW

Page 86: particuliere projecten

© ARCHIVIEW

Page 87: particuliere projecten