PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN .PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN DIDAM, LOIL,

download PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN .PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN DIDAM, LOIL,

of 8

 • date post

  15-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN .PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN DIDAM, LOIL,

PAROCHIEBLAD VOOR DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN DIDAM, LOIL, NIEUW-DIJKH. MARTINUS / H. MARIA, O.L.V. ONBEVLEKT ONTVANGEN, H. ANTONIUS VAN PADUA

Beste mede parochianen,

Pasen ligt achter ons. Het voorjaar wordt eindelijk na een moeizame en koude start ingeluid. Hoe moeizaam die start ook was, telkens weten we zeker en mogen we erop vertrouwen dat er na donkerte nieuw licht zal verschijnen.

Het aantreden van onze nieuwe paus Franciscus de 1e, vind ik daar een prachtig voorbeeld van. Nadat zijn voor-ganger paus Benedictus de 16e had aangegeven terug te treden kwamen we in een voor ons en voor onze kerk

relatief onbekende situatie terecht. Bijna werd de vraag gesteld hoe moet het verder. Maar dan toch kwamen we als kerk hier samen uit en mogen we nu getuigen van een paus die ons terugbrengt naar de Bron waar veel om draait. Zorg voor elkaar, zorg voor de natuur met andere woorden ons bekommeren om de minste der mijnen. Daarnaast bovenal blijven vertrouwen op Hem.

De vierde zondag van Pasen is traditiegetrouw een zondag die staat in het te-ken van roepingen, roepingenzondag. We bidden samen om nieuwe roepin-gen voor het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Immers rondom nieuwe (priester) roepingen, zeker in ons bisdom, is het nogal donker gestemd. Als gelovigen worden we ermee geconfronteerd dat het steeds moeilijker wordt om de parochies bemand te krijgen met priesters. Ik vraag u dan ook beleefd om in uw gebed stil te staan bij nieuwe roepingen. Opdat jonge mensen de roepstem van God mogen horen en daarop wellicht een passend antwoord geven. Hopend dat het licht mag blijven schijnen op onze zo mooie en beteke-nisvolle kerk en parochie.

Diaken

Leon Feijen

Nr. 121, mei 2013

COLOFON

PASTORESTEAM Werkadres pastores: Parochiecentrum Martinus-/Maria, Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Pastoor B. Aarsen tel.: 0316-221250e-mail: past.aarsen@hetnet.nlPast. werkster Margot Dijkman tel.: 0316-295606 tel.: 0316-223135e-mail: margot_dijkman@hotmail.comDiaken Theo Reuling tel.: 0316-225687e-mail: diaken.reuling@planet.nl

SPREEKUURParochiecentrum Didam tel.: 0316-221550iedere donderdag 19.00-19.30 uur Pastorie Loil tel.: 0316-223272iedere 3e dinsdag van de maandna de viering van 9.30 uurPastorie Nieuw-Dijk tel.: 0316-221250 2e en 4e woensdag van de maand na de viering van 9.00 uur

OPENINGSTIJDEN SECRETARIATEN Martinus-/Maria: ma., di., woe., do. 9.30 - 12.00 uur Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam tel.: 0316-221550O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen:zondag 10.30 uurWehlseweg 38, 6941 DM Loil tel.: 0316-223272H. Antonius van Padua:Misintenties: M. BrugmanBosstraat 33, Nieuw-Dijk

KERKBIJDRAGEMartinus-/Maria: Didamse par.: 31.48.15.015 Loil: Kerkbijdr. Loil: 11.11.10.947Nieuw-Dijk: Kerkbestuur: 11.11.01.492Kerkbestuur, Postbank: 820.820Kerkbestuur: 93.97.36.799

SPOEDEISENDE HULP: tel. 06-55755957Via dit nummer is 24 uur per dag n van de pastores bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden (b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen)

PASTORAATSGROEP VOOR INFORMATIE OF VRAGEN OVER DE PAROCHIE: tel.: 06-29007265 Dagelijks tussen 9.00 uur s morgens en 20.00 uur s avonds, kunt u voor informatie of vragen over de parochie bij n van de leden van de pastoraatsgroep terecht via bovenstaand nummer.

INTERNET: www.parochies-didam.nl

Pinkstergebed

Geef mij Heer een nieuw hart en nieuwe Geest;Waar gevoelens van haat geen rol meer spelen.Waar voor haast geen plaats meer is.Waar onenigheid en tweedracht overgaan in vredig leven.Waar twijfel en angst geen vat meer op mij hebben.Waar vergeving en verzoeningmij maken tot een evenwichtig en liefdevol mens.Geef mij Heer een nieuw harten een nieuwe Geest.

SAMEN ONDERWEGDit parochieblad wordt ca. 8 keer per jaar uitgebracht in Didam, Loil en Nieuw-Dijk en bij alle ingeschreven parochianen door ca. 100 vrijwilligers gratis thuisbezorgd.

REDACTIETEAMToos Buiting, Els van Elferen, Gerard Lamers, Ans Melissen, en Trees Waalderbos (eind-redactie)

INLICHTINGEN OVER DE BEZORGING VAN HET BLADVoor Didam: Gerard Lamers tel. 221748Voor Loil: Wil Lamers tel. 223883Voor Nieuw Dijk: Ans Melissen tel. 220340

COPYin te leveren in de brievenbus bij de Martinus-/Mariakerk, of E-Mail: samenonderweg@live.nlDe redactie behoudt zich het recht voor de copy aan te passen, in te korten of wel of niet te plaatsen. Bij plaatsgebrek zal het artikel eventueel in een volgend blad worden opgenomen.

DRUK: Drukkerij Rozijn Repro

Iemand die het leuk vindt om de website van onze Martinus-/Maria geloofsgemeenschap in Didam actueel te houden.We hebben een website maar die is verouderd. Hij moet weer worden bijgewerkt en bijgehouden. Veel informatie staat op de nieuwe website van de parochie Gabril maar wat zou het fijn zijn om op de site van Didam ook specifiek onze eigen informatie te kunnen vinden. Heb je interesse neem dan even contact op met

Riet Visser, namens de locatieraad Didam.rietvisser@chello.nl

Ondanks de moeilijke economische omstan-digheden, die wij nu be-

leven, hebben de parochianen van onze geloofsge-meenschappen dit jaar ook weer positief gereageerd op de actie Kerkbalans. Velen hebben een financile bijdrage toegezegd en/of reeds overgemaakt voor de instandhouding van onze kerken en geloofsgemeen-schappen.

De geloofsgemeenschap Didam kon het fraaie bedrag van ca. 89.000,- noteren, iets meer dan vorig jaar en dat mag zeker tot tevredenheid stemmen. Ook de geloofs-gemeenschap Loil is tevreden, aan opbrengst en toezeg-gingen kon een bedrag van 24.000,- worden geno-teerd, hetzelfde bedrag als vorig jaar; een bedrag dat tot tevredenheid stemt. In de geloofsgemeenschap Nieuw-Dijk is men ook prima tevreden. De opbrengst en toezeg-gingen belopen hier het fraaie bedrag van 22.478.-, meer dan ooit in deze gemeenschap en hier overheerst volle tevredenheid met deze opbrengst. De locatieraden van Didam, Loil en Nieuw-Dijk danken alle parochianen die aan de Actie Kerkbalans hebben deelgenomen. Door uw bijdrage hebt u aangegeven dat de DE KERK U WAT WAARD IS en maakt u het mogelijk om samen onze ge-loofsgemeenschappen levend te houden.

Ook willen wij alle vrijwilligers, die hun medewerking aan deze actie hebben verleend bijzonder hartelijk bedanken. Zonder uw hulp zou een actie als deze onmogelijk geor-ganiseerd kunnen worden. Nogmaals bedankt en hopelijk tot volgend jaar.

Namens de gezamenlijke locatieraden,Pastoor Ben Aarsen, voorzitter.

De 53e vastenactie voor uitgebuite en ontgoochelde mi-granten: Even minderen. voor Honduras heeft opge-bracht (stand twee weken na Pasen)

Geloofsgemeenschap Loil 1.822,50Geloofsgemeenschap Nieuw-Dijk 1.428,03Nieuw-Dijk school 271,95Geloofsgemeenschap Martinus-Maria 7.966,23 Bank/giro 1.115,00

Totaal 12.603,71

Tien procent hiervan ( 1.260,37) gaat naar de Didamse missionarissen pater Leferink en pater Lohman. Parochianen: onze hartelijke dank voor jullie giften. Een prachtig resultaat, hoewel ongeveer 1.000,- minder dan vorig jaar. Dit is wellicht te wijten aan de economische cri-sis. Het storten van een bijdrage is nog altijd mogelijk op Rabobank Didam, nr. 1597 62 251, ten name van: Paro-chie H. Gabril Didam, inzake MOV/Vastenaktie.

Onze dank gaat ook uit naar de talloze collectanten die de vastenzakjes aan huis ophalen en het zat dit jaar niet mee. Wat een guur weer.Verder dank aan Joop Kluitman (Nieuw-Dijk) en Dinie Bod en Stien Dercksen (Loil) . Wij kunnen jullie daar niet mis-sen!

Dit jaar waren er weer vier zilveren jubilarissen, namelijk: Jeroen Schlief (Loil), Dinie Boerstal, Netty Scheerder en Chris Koenders (Didam). Bedankt!Alle jubilarissen hebben een kleine attentie uit de Wereld-winkel Zevenaar ontvangen.

Werkgroep MOV Didam, Loil, Nieuw Dijk

gezocht

oPBReNgSt ActIe KeRKBALANS 2013 DIDAM, LoIL eN NIeUW-DIJK

oPBReNgSt VASteNAKtIe 2013

Begin januari zijn we begonnen met een groepje kinderen. Misschien heeft u ze al wel gezien, want bijna elke zondag zijn er twee misdienaars die meehelpen tijdens de viering van 11 uur. Dit gebeurt nu nog onder begeleiding van de acolieten maar wie weet kunnen ze het in de toekomst helemaal zelf.

Annefien, Sanne, Steffie, Dorus, Alejandra, Thimo en Ties vinden het leuk om te helpen en ook de mensen in de kerk zijn enthousiast. Kinderen die de 1e H. Communie hebben gedaan en ook graag misdienaar willen worden zijn van harte welkom.

Aanspreekpunt: Susan Burgers

Op 4 mei organiseert Het Oranje Comit weer de jaarlijkse dodenherdenking in Didam. Het thema is: Vrijheid spreek je af. De herdenking begint om 19.00 uur met een korte bijeenkomst in de ontvangst-ruimte van Meulenvelden. De Oecumenische Taakgroep zal haar medewerking hieraan verlenen, evenals leerlingen van de Albert Schweitzerschool en jongeren van de protestantse gemeente en Ds. Annette Melzer. Daarna gaan we in stille tocht naar het monument op het OLV Plein, waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden om hen te gedenken die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Aan deze plechtigheid wordt o.a. medewerking verleend door Harmonie De Club, Scouting en burgemeester Leppink (toespraak).

Ook dit jaar organiseert de oecumenische taakgroep een vesperdienst in de week voor Pinksteren. Deze Pinksterwake zal plaatsvinden op woensdag 15 mei om 19.00 uur in de protestantse kerk. In deze dienst zal centraal staan lied 148 uit de bundel Jij mijn adem van Sytze de Vries: Dit is de dag, dit is het uur. Het zingen van de strofen van dit mooie Pinksterlied zal worden afgewisseld met korte meditaties over de tekst. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor stilte en gebed. U bent van harte uitgenodigd.

HEMELVAARTSDAG

en toen st