Pagina's van tm0510_compleet

download Pagina's van tm0510_compleet

of 10

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Oude technologie voor Energiegebruik van winkels kan fors omlaag Verdringingsventilatie in musea Mei 2010 | Jaargang 39 | Nr. 5

Transcript of Pagina's van tm0510_compleet

 • A COOL BRAND

  A PERSONAL BRANDA HOT BRAND

  Nieuwsgierig waarom wij cool zijn? www.acoolbrand.nl

  20102010

  2021202120211994

  1962

  1921

  1954

  Advertenties2010.indd 1 19-01-2010 09:35:10

  Mei 2010 | Jaargang 39 | Nr. 5

  Project: Vredespaleis Den Haag

  Oude technologie voor nieuwe gebouwen

  Energiegebruik van winkels kan fors omlaag

  Verdringingsventilatie in musea

  JAA

  RGA

  NG

  39 NR

  . 5 TVV

  L MA

  GA

  ZINE M

  EI 2010

  TM0510_cover.indd 1 2-5-2010 11:58:28

 • 3Inhoudsopgave

  TVVL MAGAZINE

  REVIEWED: Artikelen in TVVL Magazine zijn beoordeeld door gelijken. De uniforme peer review waarborgt de onafhankelijke en kwalitatieve positie van TVVL Magazine in het vak-gebied. Een handleiding voor auteurs en beoordelingsformulier voor de redactieraadleden (peer reviewers) zijn verkrijgbaar bij het redactie-adres.

  58

  62

  4

  IntervIew: Jan westra

  ProJect: vredesPaleIs

  verdrIngIngsventIlatIe

  In musea

  toePasbaarheId van verdrIngIngsventI-latIe In museaIr. E. (Edgar) Neuhaus, ir. C. (Cor) Pernot, ing. M. (Marcel) van Aarle, dr.ir. H. (Henk) Schellen 4

  oude technologIe voor nIeuwe gebou-wenIr. J. (Jacco) van de Brake, prof.dr.ir. J.L.M (Jan) Hensen, dr. M. (Marija) Trcka, ir. J.G. (Koos) Mast 12

  een suPergrId met noordzee- en sahara-stroom?Ir. A.H.H. (Harry) Schmitz 18

  energIegebruIk van wInkels kan fors omlaagIr. A.J. (Arie) Kalkman 26

  vermInderIng van het effect van bouw-Producten oP de bInnenluchtDr.ir. P.M. (Philomena) Bluyssen, ir. S. (Sabine) de Richemont en dr.ir. M. (Mieke) Oostra 32

  energIek de toekomst tegemoetIr. W.H. (Wim) Maassen 42

  sanItaIre InstallatIes: Invloed mens oP technIek en omgevIngIng. W.G. Walter van der Schee 46

  Mei 2010

  actueel 53uItgelIcht 57IntervIew 58ProJectbeschrIJvIng 62nIeuws 66regelgevIng 67InternatIonaal 69ProductnIeuws 71summary 72voorbeschouwIng 73agenda 74

  TVVL Magazine is het officiele orgaan van TVVL Platform voor Mens en Techniek. De vereniging, opgericht op 26 mei 1959, heeft tot doel de bevordering van wetenschap en techniek op gebied van installaties in gebouwen en vergelijkbare objecten. Als lid kunnen toetreden personen, werkzaam (geweest) in dit vakgebied, van wie mag worden verwacht, dat zij op grond van kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de vereniging. Het abonnement op TVVL Magazine is voor leden en begunstigers van TVVL gratis. De contributie voor leden bedraagt 109,- per jaar. Informatie over de bijdrage van begunstigers wordt op aanvraag verstrekt.

  RedactieRaad: drs.ir. P.M.d. (Martijn) Kruijsse (voorzitter)ir. J. (Jan) aufderheijdeProf.dr.ir. J.L.M. (Jan) Hensen dr. L.c.M. (Laure) itardJ.F.P.G. (Jan) KerdlH. (Henk) LodderG.J. (Geert) Lugtdrs. c. (carina) Mulderdrs.ir. i. (ineke) thieraufa.J. (andr) de Weijert (eindredacteur)Prof.ir. W. (Wim) Zeilering. F.J. (Frank) Stouthart (nms. uitgever)

  Redactie: drs.ir. P.M.d. (Martijn) Kruijsse (voorzitter)lir. J. (Jan) aufderheijdedrs. c. (carina) Muldera.J. (andr) de Weijert (eindredacteur) ing. F.J. (Frank) Stouthart (nms. uitgever)

  Redactie-adReS: tVVL: de Mulderij 12, 3831 NV LeusdenPostbus 311, 3830 aJ Leusdentelefoon redactie (033) 434 57 50Fax redactie (033) 432 15 81 email c.mulder@tvvl.nl

  UitGaVe: Merlijn Media BVZuidkade 173, 2741 JJ Waddinxveen Postbus 275, 2740 aG Waddinxveentelefoon (0182) 631717 email info@merlijnmedia.nlwww.merlijnmedia.nl

  SecRetaRiaat:email info@merlijnmedia.nl

  aBoNNeMeNteN: Merlijn Media BVPostbus 275, 2740 aG Waddinxveentelefoon (0182) 631717email abonnementen@merlijnmedia.nl Benelux 105,- Buitenland 220,- Studenten 83,- Losse nummers 18,- extra bewijsexemplaren 13,-

  Het abonnement wordt geacht gecon-tinueerd te zijn, tenzij 2 maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk wordt opgezegd.

  adVeRteNtie-exPLoitatie: Merlijn Media BV Ruud Struijk telefoon (0182) 631717 email verkoop@merlijnmedia.nl

  PRePReSS: Yolanda van der Neut

  dRUK: ten Brink, Meppel

  iSSN 0165-5523

  Merlijn Media BV, 2010

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Publicaties geschieden uitsluitend onder verantwoording van de auteurs. alle daar in vervatte informatie is zorgvuldig gecontroleerd. de auteurs kunnen echter geen verantwoordelijk-heid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele onjuistheden.

  TM0510_inhoud.indd 3 3-5-2010 20:19:31

 • 4 TVVL Magazine | 05 | 2010 VENTILATIE

  Het binnenklimaat in een recent gerenoveerd Nederlands museum1 voldoet niet

  aan de in het bestek gestelde criteria en aan richtlijnen voor collectiebehoud,

  hoewel een klimaatinstallatie aanwezig is. De Technische Universiteit

  Eindhoven heeft een uitgebreid meetprogramma uitgevoerd om het klimaat

  in de tentoonstellingszalen langdurig te monitoren. Meetresultaten tonen aan

  dat de problemen vooral worden veroorzaakt door het disfunctioneren van de

  klimaatinstallatie. Daarnaast blijkt de bevochtigingscapaciteit krap bemeten.

  Uit literatuur en metingen blijkt dat het toegepaste ventilatieprincipe in de

  tentoonstellingszalen per definitie ongeschikt is om een stabiel en homogeen

  binnenklimaat te creren.

  InleIdIngProbleemstellingVoor het behoud van de collectie is het van groot belang dat er in de expositieruimten in het gebouw, museale klimaatcondities heersen. Metingen, uitgevoerd door het Instituut Collectie Nederland, wezen echter uit dat dit niet het geval is. Gedurende de winterperiode van 2005-2006 heerste er een lage relatieve luchtvochtigheid (RV) in het museum, met gemeten minima lager dan 20 % RV. Tevens traden er gedurende het jaar sterke fluctuaties in temperatuur en RV op. Door genoemde fluctuaties is er een verhoogd degradatierisico voor de collectie. Om die

  reden is het niet verantwoord om de waarde-volle collectie onder deze omstandigheden ten toon te stellen.

  Doel van het onderzoekHet doel van het onderzoek is tweeledig: enerzijds is het belangrijk te achterhalen waarom in het museum de voor collectiebe-houd gewenste luchtcondities niet worden gehaald, ondanks dat er een klimaatinstallatie in het gebouw aanwezig is. Anderzijds bestaat twijfel over de geschiktheid van een verdrin-gingsventilatiesysteem in combinatie met een VAV-systeem in de museale omgeving.

  Toepasbaarheid van verdringingsventilatie in musea

  Ir. E. (Edgar) Neuhaus, Ingenieursbureau Physitec; ir. C. (Cor) Pernot, Cor Pernot Consulting; ing. M. (Marcel) van Aarle en dr.ir. H. (Henk) Schellen, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 1het betreffende museum is op verzoek geanonimiseerd

  MethodeOm antwoord te kunnen geven op deze vragen is onderzoek uitgevoerd dat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:1. literatuurstudie naar het gewenste binnenkli-

  maat in musea, verdringingsventilatie en het VAV-systeem;

  2. het meten van de binnenklimaatcondities gedurende minimaal een jaar;

  3. simulatiestudie naar luchtstromingen en regeling van de klimaatinstallatie.

  Inhoud van dit artikelIn dit artikel beschrijven we de resultaten van de uitgevoerde literatuurstudie en de

  TM0510_neuhaus_1978.indd 4 3-5-2010 9:17:54

 • 5TVVL Magazine | 05 | 2010 VENTILATIE

  resultaten van de klimaatmetingen. In een vervolgartikel wordt nader ingegaan op de methode en de resultaten van de uitgevoerde simulatiestudie.

  BeschrIjvIng van desItuatIe

  Omschrijving van het gebouwHet museum is gevestigd in een rijksmonu-ment, dat dateert uit de 17e eeuw. In 2005 heeft het museum een uitgebreide renovatie ondergaan. Naast bouwkundige aanpassingen is er een klimaatinstallatie in het gebouw aangebracht. Het doel van de renovatie was het opwaarderen van het gebouw opdat het bouwfysisch, bouwtechnisch en inrichtings-technisch voldoet aan de te realiseren museale inrichting. Het totale jaarlijkse bezoekersaan-tal bedraagt ongeveer 35.000.

  OrintatieDe voorgevel van het gebouw is westzuidwest georinteerd. Aan deze zijde bevinden zich ook de hoofdingang van het museum en een deel van de expositiezalen.

  GebouwindelingHet museum telt vier bouwlagen, waarvan de eerste bouwlaag ongeveer 1 meter onder het maaiveld ligt. De voorgevel van het gebouw is symmetrisch opgebouwd. Het totale vloerop-pervlak van het gebouw bedraagt ca. 1.300 m2

  en de inhoud van het gebouw ca. 5.500 m3. De eerste bouwlaag, het souterrain, is toe-gankelijk via de voorzijde van het gebouw en via de binnenplaats aan de achterzijde. In het souterrain bevinden zich enkele kantoren, een depot, toiletten, een keuken, de garderobe en het museumcaf. Op de tweede bouwlaag bevindt zich de officile ingang van het museum. Bezoekers komen het gebouw binnen via een draaideur. Op deze etage bevinden zich de toegangsbalie, de museumwinkel en expositiezalen. De derde bouwlaag is voor bezoekers toegan-kelijk via het centrale trappenhuis en een lift. Op deze etage bevinden zich expositiezalen waarvan er n geregeld wordt gebruikt voor andere activiteiten, bijvoorbeeld voor lezingen en recepties.Op de vierde bouwlaag of zolderverdieping, bevinden zich expositieruimten [1] en de tech-nische ruimte met de cv-ketels. De luchtbe-handelingskast is buiten op het dak opgesteld.

  ConstructieDe dragende buitengevels van het gebouw zijn opgebouwd uit massief gemetselde wanden van ca. 0,3 m dik, die aan de binnenzijde zijn gesoleerd met XPS-beplating. Deze buiten-wanden zijn aan de binnenzijde voorzien van

  binnenwanden, bestaande uit een multiplex-beplating die op 0,05 m afstand van de geso-leerde buitenwand w