Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236...

20
Bioloog en hardloper Tebroke nam een deken mee naar college Pag. 13 De raad van bestuur wil een tweede onderwijsgebouw Pag. 4 In regenwater zitten hormoon- verstorende stoffen Pag. 7 #36 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 JUNI 2008 RESOURCE PAG. 8 DE EEUWIGE STUDENT

Transcript of Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236...

Page 1: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

Bioloog enhardloper

Tebroke nameen deken mee

naar college Pag. 13

De raad vanbestuur wil een

tweedeonderwijsgebouw

Pag. 4

In regenwaterzitten hormoon-verstorendestoffenPag. 7

#36

WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 JUNI 2008

RESOURCE

PAG. 8

DE EEUWIGESTUDENT

Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1

Page 2: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

2

Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit en Researchcentrum, is een onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van Wageningen URen wordt uitgegeven door Cereales Uitgeverij; ISSN 1389-7756.

Redactieadres/ Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen, Postbus 357, 6700 AJ Wageningen, tel. 0317 466666, fax 0317 466667, e-mail [email protected];secretariaat Linda Glasmacher en Sandra van den Brink-Vermeulen. Geopend van 8.30 tot 12.30 uur.

Redactie/ Korné Versluis (hoofdredacteur, algemeen nieuws), telefoon 0317 466680, e-mail [email protected];Lieke de Kwant (eindredactie), telefoon 0317 466685, e-mail [email protected];Yvonne de Hilster (eindredactie, studenten), telefoon 0317 466687, e-mail [email protected];Gert van Maanen (landbouw, plant), telefoon 0317 466684, e-mail [email protected];Sara van Otterloo (eindredactie international pages), telefoon 0317 466691, e-mail [email protected];Amrish Baidjoe ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail [email protected];Jan Braakman (dier), telefoon 0317 466682, e-mail [email protected];Alexandra Branderhorst (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail [email protected];Wim Bras (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail [email protected];Ingrid Dammer (algemene verslaggeving), telefoon 0317 466691, e-mail [email protected];Laurien Holtjer (groene ruimte, dier), telefoon 0317 466689, e-mail [email protected];Willem Koert (voeding, biotechnologie), telefoon 0317 466681, e-mail [email protected];Paul Link (internet), telefoon 0317 466690, e-mail [email protected];Nicolette Meerstadt ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail [email protected];Iris Roscam Abbing ( studenten), telefoon 0317 466666, e-mail [email protected];Albert Sikkema (Van Hall Larenstein), telefoon 0317 466669, e-mail [email protected];Joris Tielens (economie, buitenland), telefoon 0317 466688, e-mail [email protected];Martin Woestenburg (groene ruimte), telefoon 0317 466682, e-mail [email protected] nieuws: Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Foto's/ Guy Ackermans, Bart de Gouw, Martijn Weterings, BvB, Rita van Biesbergen, Ruben Smit, Hoge Noorden, Jurjen Bersee

Illustraties/ Henk van Ruitenbeek, Guido de Groot

Vormgeving/ Hans Weggen, telefoon 0317 466686, e-mail [email protected]. Basisvormgeving/ Office for Design, Loek Kemming

Druk/ Dijkman Offset BV

Directeur Cereales/ Henk Prevaes

Abonnementen/ Studenten van Wageningen Universiteit en personeel van Wageningen UR krijgen Resource gratis;anderen kunnen zich abonneren voor E52,50, buitenland E122,50 per jaar. Inlichtingen: telefoon 0317 466666.

Advertenties intern/ Onderdelen van Wageningen UR kunnen tegen speciaal tarief adverteren in Resource. Informatie bij het secretariaat.Kleintjes is de rubriek voor niet-commerciële advertenties. Kosten E5 (studenten en medewerkers E3,50) per 30 woorden.

Advertenties extern/ Van Vliet, bureau voor media-advies, Passage 13, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 5714745.

Serviceberichten/ Beknopte, zakelijke mededelingen van eenheden van Wageningen UR aan studenten en personeel kunnen gratis in Resource worden geplaatst. Inlichtingen: 0317 466666.

COLOFON

Resource colofon 13-02-2008 17:18 Pagina 2

Page 3: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

3

ONDER DEGORDEL‘Wie is toch die onbetrouwbaar ogendeman?’, vraagt Viola Peulen, communica-tiehoofd van Wageningen UR. ‘Met diefoute scheiding?’Henk Prevaes, de directeur van de stich-ting Cereales, volgt de wijsvinger van Peu-len. ‘Die met die ontwijkende blik?’,vraagt Prevaes. ‘En die afgezakte schou-ders?’‘Die bedoel ik.’‘Dat is jullie advocaat, Viool. Meester Fre-derik van Nouhuys.’Peulen spert haar ogen open. ‘Nee’, zegt Peulen. ‘Toch wel’, zegt Prevaes. ‘En zie je die gro-te man daar?’‘Die met die brede schouders? En dat ge-vaarlijke kale hoofd met die triomfantelij-ke grijns?’‘Dat is onze advocaat. Leopold Sueters.’‘Ai.’‘Leopold is een kanjer. Een kampioen. Deene keer dat hij een zaak heeft verlorenheeft hij de rechter opgegeten, Viool.Maar als je vriendjes met hem bent, is hijbest wel aardig.’‘Ai.’‘Zeg dat wel. Wij van Cereales, de verdedi-gers van het vrije woord in Wageningen,houden van onze Leopold.’‘Jammer dat zo’n stoere man een jurkdraagt’, vindt Peulen. ‘Stil, Viool. Van Nouhuys gaat iets zeggen.’‘Goed, misschien was de procedure niethelemaal perfect, edelachtbare’, zegt VanNouhuys. ‘Ja, misschien had mijn cliëntde beoordelingsleidraad moeten overhan-digen aan Cereales. En inderdaad, mis-schien was het onhandig van mijn cliëntom halverwege de procedure de spelre-gels te veranderen. Maar voor de uit-komst had dat niet uitgemaakt. Cerealestoont zich een slechte verliezer.’‘Smakeloze opmerking’, moppert Preva-es. ‘Wij van Cereales zijn de mannen vande inhoud. Niet de bestuurders van Wage-ningen UR.’‘Ik vind je nog steeds aardig’, stelt Peulende charismatische uitgever gerust. ‘Cereales valt over kleine onvolkomenhe-den in de procedure’, vervolgt Van Nou-huys. ‘Maar inhoudelijk heeft Cerealesgeen poot om op te staan.’Van Nouhuys zwijgt om zijn woorden te la-ten bezinken. ‘Arme Leopold’, zucht Peulen.Sueters stroopt zijn mouwen op, enknoopt een groot, hagelwit servet om zijngespierde nek. ‘Arme Frederik’, corrigeert Prevaes, enzakt ontspannen onderuit. ‘Nou gaat hetbeginnen’, zegt hij. / Willem Koert

Pag. 23Het NK boksen van Jan Stanuraduurde zes minuten

Pag. 14‘Je wordt ouderwetsgenoemd als je jezorgen maakt overde academie’

‘Heerlijkopscheppen overbiologisch vleesen boerenmelk’

Page 21International NGOsassume women are

more peace lovingthan men

Pag. 10 Excellent onderzoeker dankzij oogkleppen

LEVENSGENIETERSDe lekkerbek ontdekt het platteland,constateerde dagblad De Pers opwoensdag 25 juni. Vooral de biologischeboer is in trek bij stedelijke hobbykoks enandere levensgenieters. Een aantalboeren verdient goed aan de nieuwetrend.

Volgens socioloog dr. Hielke van der Meu-len van Wageningen Univeristeit is de bio-logische sector er in geslaagd om naasthet traditionele geitenwollensokkenpu-bliek een nieuw type consument aan tespreken, de cultural creative.‘Die nieuwe groep, veelal jonge hippe con-sumenten, heeft veel meer een hedonisti-sche houding’, legt Van der Meulen in hetdagblad uit. ‘De aanschaf van biologischeproducten is meer gericht op de socialestatus van de koper. Voor die koper is eentripje naar de boerderijwinkel een per-soonlijke traktatie. Het genieten begint almet de rit naar de boerenwinkel. Op naarde geborgenheid van het platteland enhet ongecompliceerder boerenleven in deplattelandsidylle van Ot en Sien.’ Het boodschappenmandje is voor dezecultureel creatieve consument één van demiddelen waarmee hij zijn identiteit uit-draagt. Volgens de Van der Meulen is heteten van de biologische boer voor dezecreatievelingen wat voor anderen eenauto is. ‘Niets is mooier dan opscheppenover biologisch vlees, verse eieren, boe-renmelk en kazen van de boer. De koffiedie je drinkt, het soort appels of vlees datje eet, en de winkel waar je je boodschap-pen doet, zijn samen een cultureel pas-poort geworden.’ / Korné Versluis

BOVENHETMAAI-VELD

WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 JUNI 2008

RESOURCE #36

Omslagfoto Bart de Gouw

Resource 37Het laatste nummer van Resource verschijnt op 10 juli 2008.Op 3 juli 2008 verschijnt er geen Resource.

Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 3

Page 4: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

EweEnzopiclevplaevlas

4 2

De raad van bestuur wil snel een extraonderwijsgebouw op WageningenCampus. Door de groeiende instroom– vorig jaar 25 procent meer, dit jaarnaar verwachting 20 procent – teltWageningen Universiteit in 2012 6500studenten, heeft het bestuur berekend.Eerder dan verwacht is daarom extraonderwijsruimte nodig.

Het nieuwe onderwijsgebouw zou al in2011 of 2012 klaar moeten zijn. Het komttussen Atlas en Forum, maar dan ietsmeer naar het zuiden richting sportcen-trum de Bongerd, zodat de open ruimteen zichtlijnen op de campus intact blijven,verklaart woordvoerder Simon Vink.De snellere realisatie van het onderwijs-gebouw leidt niet tot vertraging van ande-re nieuwbouw op Wageningen Campus,verwacht Vink. Als de nieuwbouw voor dePlant Sciences Group in het voorjaar van2009 klaar is, wordt de verhuizing van deleerstoelgroepen van Zodiac naar de cam-pus ter hand genomen. De nieuwbouwvoor de voedingswetenschappers op deDreijen, die gepland staat voor 2018-2020, wordt waarschijnlijk niet naar vo-ren gehaald. ‘Dat lijkt niet haalbaar’, zegtVink, maar een taakgroep gaat nog kijkennaar eventuele alternatieven.’ / AS

Titus Weijschedé, onderzoeker bij hetCentrum Landschap, gaat als coach naarde Olympische Spelen. Sinds de winter ishij assistent-coach van de Holland Acht,de boot die zich vorige week eindelijkkwalificeerde voor Beijing. Bij deze zwareroeiers zit ook een Wageninger: PeterVos, oud-student Plantenveredeling.

Weijschedé roeide zo’n tien jaar geledenzelf als lichte roeier op wereldkampioen-schappen, en gaf zijn kennis en ervaringdaarna door aan nieuwe leden van Argo,de Wageningse studentenroeivereniging.

Toen de coach en oud-Argonaut MarkEmke van de Holland Acht hem vroeg omassistentie, zei Weijschedé ja. Via Optare,een keuzemodel voor arbeidsvoorwaar-den, kocht hij zoveel vrije dagen dat hijnog maar twee dagen per week werkte.En hij verhuisde naar trainingsstad Am-sterdam. ‘Ik coach elke dag, en werk tus-sen de ochtend- en middagtraining, veelalthuis of bij mijn huidige opdrachtgever inUtrecht. Mijn bazen zijn heel coöperatief’,vertelt Weijschedé. De Holland Acht pakte vorige week in Po-len haar laatste kans op uitzending naar

de Spelen. Weijschedés agenda, die na18 juni leeg was, is nu dus weer gevuld.‘Over drie weken gaan we op trainings-kamp in Korea, en daarna door naar Bei-jing.’ Peter Vos gaat mee als reserve. ‘Een beet-je ondankbare taak, maar ik heb me er bijneergelegd. Ik wil gewoon nog vier jaardoor.’ In september pakt hij wel zijn studieweer op. ‘Komend jaar roei ik even watminder om weer op gang te komen, daar-na ga ik mijn aandacht een tijdje eerlijkverdelen, en dan ben ik als het goed isklaar.’ / YdH

inkomen beduidend lager, in de melkvee-houderij hoger. Door hervorming van hetgemeenschappelijk landbouwbeleidsteeg afgelopen jaar het aandeel van di-recte subsidies in het inkomen van boe-ren.Schaalvergroting en concentratie zettenzich door, zowel bij primaire bedrijven alsin afzet via supermarkten en verwerking.Voor zetmeelaardappelen en suikerbietenis er bijvoorbeeld nog maar één Neder-landse afnemer. / JT

19 JUNI T/M 25 JUNI 2008

VERBREDING LANDBOUW STAGNEERTDe inkomsten uit verbrede landbouw,zoals zorg, stalling en natuurbeheer, zijnstabiel tot licht dalend, zo laat hetjaarlijkse Landbouw Economisch Berichtvan het LEI zien. Dit geldt ook voor hetaantal bedrijven met verbreding. Debelangstelling voor natuurbeheer lijktaf te nemen. Hoge opbrengstprijzenkunnen die tendens volgens het LEIversterken.

Over het algemeen heeft de Nederlandselandbouw een goed jaar achter de rug,mede door de hoge voedselprijzen. De

bruto productiewaarde van de geheleland- en tuinbouw steeg in 2007 met bij-na vier procent. Omdat veevoer ook duur-der werd, bleef het gemiddelde inkomenvan de hele sector ongeveer gelijk aan datin 2006.Wel waren er weer grote inkomensver-schillen. Eén op de tien agrariërs haaldeeen negatief inkomen, terwijl één op devijf meer dan een ton verdiende. Het ge-middelde bedrijfsinkomen was 51 dui-zend euro, een kwart hoger dan in de ma-gere periode 2001-2004. In de varkens-houderij en legpluimveehouderij was het

IN ‘T NIEUWS

WAGENINGERS NAAR OLYMPISCHE SPELEN

EXTRA GEBOUWVOOR ONDERWIJSNAAST FORUM

HAGELSCHADE/ De boomgaarden van PPO Fruit in Randwijk zijn zwaar beschadigd door de hagelbui van zondag22 juni. Teamleider Marc Ravesloot verwacht dat het grootste deel van de veldproeven van dit jaar waardeloos zijn geworden. ‘Endat geldt mogelijk ook voor 2009 en 2010.’ Hagelstenen ter grote van pingpongballen beschadigden stammen, takken enbladeren. ‘Wij durven niet te voorspellen hoe snel de fruitbomen zich herstellen’, zegt Ravesloot. ‘Dit zijn zulke uitzonderlijkeomstandigheden.’ Hoe groot de financiële schade precies is, is nog niet duidelijk. Taxateurs van de verzekeraar brengen deschade in kaart. / KV, foto GA

GEZONDHEID BIOKIPGEBOEKSTAAFD

ASG CONSERVEERTVOGELSPERMAOnderzoekers van de Animal SciencesGroup in Lelystad hebben voor het eerst metsucces sperma van bijzondere kraanvogelsen fazanten ingevroren. Bij de conservatie is een in Lelystad ontwik-kelde techniek gebruikt voor het invriezenvan kippensperma. Daarbij wordt een speci-ale verdunvloeistof gebruikt, en een aange-paste invriestechniek. De onderzoekers verwachten dat het succesmet de exotische vogels leidt tot belangstel-ling van fokkers en duivenmelkers. / JB

De biologische leghen verschilt qua erfelijkeaanleg nauwelijks van haar gangbare zuster.Maar doordat ze in andere omstandighedenwordt gehouden en ander voer krijgt, heeftze andere gezondheidsproblemen.

Dat is een van de boodschappen uit het boek-je Gezondheid van Biologische Leghennen,dat door de Animal Sciences Group samenmet het Louis Bolk Instituut is uitgebracht.De bundel biedt een overzicht van plagen enziekten waar de biokip gevoelig voor is, envan de maatregelen die daartegen genomenkunnen worden. Het boekje, dat is gefinan-cierd door het ministerie van LNV, is gratis tedownloaden van de website van ASG. / JB

Resource 0236 4-7 25-06-2008 15:58 Pagina 4

Page 5: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

Dr. André Jansen stopt per 1 december2008 als lector Integraal waterbeheer enruimtelijke inrichting bij Van Hall Laren-stein. ‘Mijn ambities en verwachtingenvan het lectoraat zijn na vijf jaar nog nietwaargemaakt. De lectoraten zijn nogsteeds niet goed in de organisatieingebed’, aldus Jansen.

De ecohydroloog werkt twee dagen in deweek bij Van Hall Larenstein. De overigedagen werkt hij bij de Unie van Bosgroe-pen, waar hij het programma Ontwikkelingen beheer natuurkwaliteit coördineert.Jansen vond het vanuit zijn ervaring in hetbedrijfsleven soms lastig werken in de ‘an-dere cultuur’ van de hogeschool, die nietaltijd aansluit bij de werkwijze van externepartijen. Zijn werk als lector doet hij metveel plezier en passie, maar hij vindt hetrendement te laag. ‘Ik geef in ieder jaar-verslag aan dat er bij de hogeschool betermoet worden nagedacht over het lectoren-beleid om tot inhoudelijke onderwijsver-nieuwing te komen en een betere aanslui-ting tussen opleidingen en werkveld terealiseren. Het is de uitdaging voor hetmanagement dat te bewerkstelligen.’ Daarnaast was het moeizaam om met hetlectoraat voet aan de grond te krijgen inzowel Velp als Leeuwarden, waar ‘de am-bities en doelstellingen heel verschillendzijn’. Ook de afstand was, met twee dagenper week lastig te overbruggen.Jansen heeft desondanks veel van degrond gekregen bij Van Hall Larenstein,zoals de samenwerking tussen majorenvan de verschillende opleidingen in Velp

in projecten met provincie, waterschap-pen en natuurbeheerders op de Veluwe.Verder heeft hij de minoren ecohydrologieen stedelijk waterbeheer mede vormgege-ven en heeft hij het initiatief genomenvoor de oprichting van een werkplaats inOost-Nederland. ‘Ik heb extern en meteen aantal docenten best veel kunnendoen’, meent Jansen. Hij wil zijn werk bij Van Hall Larensteineerst goed afronden. In december gaat hijweer voltijd aan de slag bij de Unie vanBosgroepen. ‘In de toekomst hoop ik nogveel met studenten en docenten te kun-nen doen, bijvoorbeeld bij leuke afstu-deeronderzoeken.’Directielid Martin Jansen van VHL be-treurt het vertrek van Jansen. Ook in zijnogen heeft de lector veel bereikt. Het di-rectielid herkent Jansens kritiek wel. ‘Wer-ken over de locaties is inderdaad lastig.En het blijft een uitdaging om de verbin-ding met het onderwijs te vinden. Lecto-ren geven een prikkel van buiten, maarverstoren daarmee de orde. Daardoormoeten ze iedere keer weer improviseren.Bij André speelde de afweging of hij nogwel voldoende zijn ei kwijt kon in verhou-ding tot zijn inspanningen. Lectoren zijnambitieus en dat moeten ze zijn, maarniet alles lukt altijd.’Martin Jansen is het met André Janseneens dat er een uitdaging ligt voor de op-leidingsdirecteuren en de algemene direc-tie, maar ziet in het vertrek van de water-lector geen reden om extra maatregelente nemen. ‘De zoektocht die we begonnenzijn, zetten we voort.’ / ABr

VHL-WATERLECTORANDRÉ JANSEN STAPT OP

EETBARE KRUIDEN/ Eerst zelf kruiden plukken en ze daarna ver-werken in een diner. Het kan de komende weken bij kunstproject Rest. van MartijnEngelbrecht in Arboretum Belmonte in Wageningen. Bij de eerste kruidenspeurtocht,zondag 22 juni, belandde onder meer zevenblad en perzik-, kleef- en nagelkruid in depicknickmand. Voor de tentoonstelling Exoten zocht Engelbrecht iets uit het dagelijksleven dat je gewoonlijk over het hoofd ziet, zoals restjes in een keukenkastje, eetbareplanten in de berm en overschotten van de markt. Het onweer en de hagel zorgdeneven voor een onderbreking, maar kok Miguel Brugman zette uiteindelijk brood-lasagne, vruchtencompote, salade en kreeftensoep op tafel. / YdH, foto GA

26 JUNI 2008 5 RESOURCE #36

mt

n,

e-

enem-

gten

-

et-bij

ie

r-

e-t

s.

en

N

S

‘Over drie wekengaan we op

trainingskamp inKorea en daarna

door naar Beijing’

Wageningen UR mag bij de aanbestedingvan de bladen Resource en WageningenUpdate een foutje hebben gemaakt, datkan er niet toe hebben geleid datCereales Uitgeverij op het verkeerdebeen is gezet. De aanbestedings-procedure is verlopen zoals het hoort.

Met dat verweer reageerde mr. Frederikvan Nouhuys vrijdag 20 juni namens Wa-geningen UR bij de Arnhemse voorzienin-genrechter mr. R.J.B. Boonekamp op deklacht van de huidige uitgever van Re-source en Wageningen Update. Cerealeswil via de rechter afdwingen dat de voorlo-pige gunning van de WUR-bladen aan He-mels Publishers ongedaan wordt ge-maakt.Volgens mr. Leopold Sueters, advocaatvan Cereales, vertoont de aanbestedings-procedure een aantal gebreken. Zo wasvooraf niet duidelijk hoe de punten voorde verschillende criteria werden toebe-deeld omdat de beoordelingsleidraad nietwerd vrijgegeven. Ook zijn tijdens de pro-cedure de regels gewijzigd en is er na af-loop geen deugdelijke motivering van deafwijzing verstrekt. Daardoor was de pro-cedure niet transparant, niet verifieerbaaren niet zoveel mogelijk geobjectiveerd, al-dus Sueters.Advocaat Van Nouhuys van WageningenUR verwonderde zich erover dat Cerealeszich bij de rechter vooral beroept op for-mele juridische argumenten, en zich nau-welijks over de inhoud uitlaat. Hij probeer-

‘FOUT IN AANBESTEDING NIETNADELIG VOOR CEREALES’

de aan de rechter duidelijk te maken datjuist inhoudelijke argumenten de door-slag hebben gegeven bij de keuze voorHemels. En dat dat netjes volgens de re-gels is gebeurd.Toch moest Van Nouhuys toegeven datWageningen UR de beoordelingsleidraadvooraf aan de inschrijvers had moetenprijsgeven. Doordat die werd achterge-houden ‘is ten onrechte mist ontstaan’, al-dus Van Nouhuys. Desalniettemin kon Ce-reales ook uit de wel beschikbare stukkenopmaken hoe er beoordeeld zou worden,zei Van Nouhuys. Opmerkelijk was de suggestie van VanNouhuys dat Cereales tijdens de aanbe-steding over inside-information heeft be-schikt, hetgeen volgens de aanbeste-dingsregels niet mag. Wageningen URleidt dat af uit het feit dat de uitgever tij-dens de mondelinge presentatie een aan-vulling maakte op de eerder uitgebrachteschriftelijke offerte, die inging op de zwak-tes die de beoordelingscommissie in be-slotenheid had geconstateerd. Directeur Henk Prevaes van Cerealeswierp die suggestie verre van zich. Vol-gens hem heeft Cereales de presentatieaangegrepen om een aantal zaken uit deschriftelijke offerte explicieter te benoe-men. ‘Er was een aantal dingen waarvanwe zeiden: dat moeten we beter doen ofverhelderen.’Rechter Boonekamp doet uiterlijk vrijdag4 juli uitspraak. / JB

Niet vergeten!

Invullen Medewerkermonitor

t/m 27 juni!

http ://survey.wurnet.nl/mm

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Resource 0236 4-7 25-06-2008 15:58 Pagina 5

Page 6: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

6 2

UIT ‘T VELDNIEUWS UIT DE WETENSCHAP

DededoNeveprvisvaspzoste

DeveplaparinkekokukegetespcuscOpvatigleedoerwetotsekolagstoin ste

In kuvaesoninsmkwdrtrage

Dafudr‘WlevofeseenGescbrbr

HI

V

Voor het opbouwen van vrede na eenoorlog, zetten internationale ontwikke-lingsorganisaties sinds de jaren negentighun kaarten op lokale ngo’s. Maar die rolkunnen ze niet altijd waarmaken, waar-schuwt dr. Mathijs van Leeuwen in zijnproefschrift.

Gewapende conflicten zijn vaak complex.Betrouwbare informatie ontbreekt en desituatie verandert voordurend. Voor inter-nationale ontwikkelingsorganisaties alsCordaid of Oxfam is het vaak ondoenlijkom precies te weten wat er aan de handis. Toch willen ze iets doen. Daarom ont-komen ze er niet aan de zaak te versimpe-len, stelt Van Leeuwen. ‘Ze maken daneen plaatje van de situatie zoals ze den-ken dat het zit, met allerlei veronderstel-lingen.’ Die aannames zijn vaak geba-seerd op ideaalbeelden die ontstaan inde internationale discussie over vredes-opbouw, en niet op de lokale situatie. Een belangrijke veronderstelling is dat lo-kale organisaties beter vrede tussen departijen kunnen bevorderen dan de lokaleoverheid. De overheid was namelijk vaakpartij in het conflict en heeft daarmee haarlegitimiteit verloren. Lokale ngo’s zoudendie rol van de overheid kunnen overne-men, is het idee. Maar, zegt Van Leeuwen,dat kan niet altijd. Lokale organisaties zijnniet per definitie democratischer, en zehebben de overheid ook nodig. Verder nemen internationale organisatiesonbewust aan dat vrouwen vredelieven-der zijn dan mannen en dat vrouwenorga-nisaties daarom beter zijn voor het vre-deswerk. Van Leeuwen kwam dat tegenbij onderzoek bij een vredesorganisatie inZuid Soedan. ‘Die organisatie had veel be-reikt in vredesopbouw, maar slaagde nietin de missie die internationale organisa-ties voor de organisatie in gedachten had-den, namelijk verzoening brengen tussenverschillende etnische groepen en geweldtegen vrouwen aanpakken.’ Dat kwam doordat de vrouwen uit de loka-le vrouwengroepen uit dezelfde etnischegroep kwamen, waardoor interetnischeverzoening moeilijk werd. Ook was het ge-weld tegen vrouwen gerelateerd aan alco-holgebruik, terwijl veel groepsleden huninkomen haalde uit het brouwen van lo-kaal bier. Zij zagen het thema van geweldtegen vrouwen helemaal niet zitten. Uit-eindelijk betekende vredesopbouw voordeze vrouwen het geregeld bij elkaar ko-men en delen van ervaringen. Van Leeu-wen: ‘Dat is wel degelijk vredesopbouw,maar het staat ver af van de grootse doel-stellingen van de vredesorganisatie enhun internationale donor.’ / JT

Mathijs van Leeuwen promoveerde opvrijdag 20 juni bij prof. Thea Hilhorst,hoogleraar Humanitaire hulp en weder-opbouw.

immuuncellen die zorgen voor de natuur-lijke afweer reageren op LPS als een stierop een rode lap. ‘Vooral de extracten vande paddenstoel Volvariella volvacea enGanoderma lucidum remmen de reactievan de immuuncellen’, zegt Jeurink. ‘Weweten nog niet precies hoe ze dat doen.Een theorie is dat ze immuuncellen doofmaken doordat ze de receptoren sabote-ren waarmee immuuncellen indringersopmerken. Een andere theorie is dat deextracten in het bloed binden aan de ver-bindingen waarmee indringers zich ver-raden.’ / WK

We kunnen er niet meer omheen: dehoge uitstoot van ammoniak is zondertwijfel slecht voor de natuur. Dat staat ineen rapport van Alterra waarin twintigjaar onderzoek naar het effect van eenstikstofoverschot op heide, bossen engraslanden is samengevat.

Vergraste heidevelden, dichtgegroeidevennen en de opmars van braam enbrandnetel in de bossen. Onder de noe-mer van zure regen was er in de jarentachtig al veel aandacht voor de invloedvan hoge ammoniakconcentraties in delucht op de natuur. Beleid sindsdien heeftertoe geleid dat de uitstoot van ammoniakflink is gedaald. Maar nog lang niet vergenoeg, stellen onderzoekers van Alterrain het rapport dat ze samen met het Plan-bureau voor de Leefomgeving en de Rad-

boud Universiteit Nijmegen hebben opge-steld. Door de hoge uitstoot van ammoniakslaat in veel natuurgebieden een over-schot aan stikstof neer. Hierdoor verdrij-ven stikstofminnende plantensoorten deflora die karakteristiek is voor stikstofar-me gebieden. Al in de jaren tachtig signa-leerden onderzoekers de eerste verande-ringen. Halverwege de jaren negentigmaakten ze een tussenbalans op. Nu,tien jaar later, staat ammoniak weer volopin de belangstelling, zegt dr. Hans Kros.‘Door de aanwijzing van Natura 2000-ge-bieden zijn we nieuwe verplichtingen aan-gegaan. Wij wilden daarom een overzichtgeven van de huidige stand van zaken envooral van wat we meer weten dan in1995.’Daarbij is de het belangrijkste resultaat

dat het harde bewijs eindelijk is geleverd.‘We weten nu echt zeker dat een teveelaan ammoniak de soortensamenstellingvan planten zo verandert dat de biodiver-siteit achteruit gaat’, vertelt Kros. Tegelij-kertijd is in twintig jaar aangetoond datmaatregelen zoals plaggen of begrazingvan heide en uitbaggeren van vennensommige ecosystemen kan doen herstel-len. ‘Maar dit moet wel gecombineerdworden met maatregelen om de uitstootvan ammoniak terug te dringen. Anders ishet dweilen met de kraan open’, zegt Kros.Dat veehouders en sommige politici nogsteeds twijfelen aan het nut van maatre-gelen om de ammoniakuitstoot terug tedringen en de schadelijke effecten tegente gaan, is dan ook volledig onterecht,stellen Kros en zijn collega’s in het rap-port. / LH

IDEAALBEELD ZITVREDESOPBOUWIN DE WEG

Extracten van eetbare paddenstoelenremmen geactiveerde immuuncellen af.‘Dat is misschien geen positief effect alseen gevaarlijke bacterie een lichaambinnendringt’, zegt ing. Prescilla Jeurinkvan de leerstoelgroep Celbiologie enimmunologie. ‘Maar voor mensen meteen allergie is het dat juist wel.’

Wageningse immunologen en voedings-wetenschappers bestuderen al enkelejaren extracten van paddenstoelen, in dehoop dat de industrie die ooit kan gebrui-ken in functional foods die allergischeaandoeningen verzachten, of andere

ziekten waarbij het immuunsysteem hetlichaam aanvalt. ‘In dit onderzoek hebben we de eiwittenuit acht verschillende paddenstoelen bijmenselijke immuuncellen gestopt’, zegtJeurink, die binnenkort over dat projectpubliceert in International Immunophar-macology. ‘Die cellen hadden we uit bloedgehaald. Vervolgens keken we hoe de im-muuncellen op de eiwitextracten reageer-den.’ Voordat dat gebeurde prikkelden de on-derzoekers de cellen met lipopolysaccha-ride (LPS), een verbinding die ook voor-komt in het membraan van bacteriën. De

PADDENSTOEL KALMEERT IMMUUNSYSTEEM

Vergrassing van heidevelden is één van de gevolgen van hoge ammoniakconcentraties in de lucht. / foto RS

AMMONIAK ÉCHT SLECHT VOOR NATUUR

Resource 0236 4-7 25-06-2008 15:58 Pagina 6

Page 7: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

26 JUNI 2008 7 RESOURCE #36

‘Dat paddenstoelenimmuuncellenafremmen, kanpositief zijn voormensen met allergie’

De bodemvisserij op de Noordzee werdde afgelopen vijftig jaar gekenmerktdoor een wapenwedloop tussen deNederlandse vissers. ‘Het lijkt verdachtveel op de evolutionaire dynamiek vanpredator-prooirelaties’, aldusvisserijbioloog prof. Adriaan Rijnsdorpvan Wageningen Imares. ‘Despecialisatie van de visserijvloot is zelfszo doorgevoerd dat die nu dreigt uit testerven.’

De wedloop in schepen, vistuig en motor-vermogen van de Nederlandse vissers opplatvis vertoont een opmerkelijke cyclischpatroon van zes tot zeven jaar in investe-ringen en winst, zo beschrijven onderzoe-kers van Wageningen Imares en LEI in hetkomende Journal of Sea Research. ‘Jekunt het als de tongvariant van de var-kenscyclus zien. Alleen hebben we noggeen idee hoe we de cyclus precies moe-ten verklaren. Het is een complex samen-spel van innovaties, investeringen, con-currentie, beleidsmaatregelen en ecologi-sche factoren’, aldus Rijnsdorp.Opmerkelijk is bijvoorbeeld de opmarsvan de boomkor in de jaren vijftig en zes-tig. Dit nettype werd tot die tijd eigenlijk al-leen gebruikt in de garnalenvisserij. Rijns-dorp: ‘Een extreem strenge winter zorgdeervoor dat er in 1956 juist veel jonge tongwerd geboren. Dat leidde twee jaar latertot een explosie van oogstbare vis en vis-sers ontdekten dat je die met een boom-kor goed kon vangen. Mede dankzij delage olieprijs en de belastingsregels ont-stond een investeringsgolf waar iedereenin meeging. De boomkorren werdensteeds breder om ook schol efficiënt te

bevissen, en het motorvermogen ging metsprongen omhoog.’Geen gevaarloze wedloop, want door hetzware tuig en de vele pk’s zonken er inzwaar weer regelmatig boomkortrawlersen verloren tientallen vissers hun leven.‘De visserij is altijd al een risicovolle be-drijfstak, maar dit was extreem. Pas dooraanpassingen in het vistuig werden de

schepen weer stabieler’, aldus Rijnsdorp.Dat veel vissers meegingen in de risicovol-le wedloop was volgens hem een logischen rationeel proces. ‘De schepen die inno-veerden haalden meer vis binnen. Vissersdie niet meededen zagen als gevolg vande dynamiek in de vloot hun vangsten te-ruglopen. Je deed mee of je werd wegge-concurreerd.’ / GvM

In het Nederlandse regenwater zittenkunstmatige verbindingen die de werkingvan het vrouwelijke geslachtshormoonestradiol imiteren. Dat concluderenonderzoekers van TNO en onderzoeks-instituut RIKILT in de Journal of Environ-mental Monitoring uit onderzoek naar dekwaliteit van regenwater. In de regen-druppels zitten weekmakers, vlamver-tragers en synthetische muskusachtigegeurstoffen uit parfums.

Dat muskachtige componenten uit par-fums in regenwater zitten, dat haddr. Ruud Peters eigenlijk wel verwacht.‘We produceren ze, gebruiken ze en spoe-len ze weg als we ons wassen. Het ligtvoor de hand dat die stoffen in de atmos-feer komen. We hebben op vijftig plaat-sen in Nederland regenwater onderzocht,en ontdekt dat de regendruppels in deGelderse Vallei bijvoorbeeld de syntheti-sche geurstof tonalide bevatten. Een fa-briek in de regio die ze produceert is debron. Overal in Nederland vinden we een

andere synthetische geurstof, galaxolide.Die wordt in Nederland niet geprodu-ceerd. De aanwezigheid in regenwater is het gevolg van het gebruik door ons-zelf.’ De concentratie parfumcomponenten inregenwater was echter beperkt, en be-droeg maximaal enkele nanogrammenper liter. Beduidend hoger was de concen-tratie weekmakers. Eén monster bevattebijvoorbeeld een tiende milligram DIDPper liter. ‘Dat was een uitschieter’, erkentPeters. ‘Maar we vonden opvallend veelweekmakers.’Die stoffen worden toegevoegd aan kunst-stoffen om ze zacht en flexibel te maken.Ze zijn omstreden omdat ze in hoge dosesde werking van het mannelijke geslachts-hormoon verstoren. Omdat het lichaam zevrij snel afbreekt is hun hormoonversto-rende werking niet groot. Die vlieger gaatechter niet op voor de hardnekkige gebro-meerde vlamvertragers, die de onderzoe-kers ook in regenwater aantroffen. In éénmonster liep de concentratie van de vlam-

vertrager HBCD, een verbinding die dewerking van het schildklierhormoon kanverstoren, op tot twee microgram per liter. Toxicoloog prof. Tinka Murk, verbondenaan de leerstoelgroep Toxicologie en Wa-geningen Imares, kijkt niet op van Peters’bevindingen. ‘Vijf jaar geleden keken wijook al naar hormoonverstorende stoffenin regenwater. We hebben toen bij eenmeting in het Westland meer pesticidenper liter in regendruppels gevonden danin water uit de Rijn.’In hoeverre de concentraties die Petersheeft gevonden gevaarlijk zijn voor mensen milieu, durft Murk niet te zeggen. ‘Jezou de monsters ook moeten onderzoe-ken met bio-assays die de hormoonwer-king van verbindingen en mengsels ver-klikken. Uit onderzoek dat onze groep in2003 heeft gedaan weten we inmiddelsdat Nederlands regenwater een vervrou-welijkende werking heeft, maar we zijn ernooit achter gekomen welke stoffen daar-voor precies verantwoordelijk zijn.’ / WK

HORMOONVERSTORENDE STOFFENIN NEDERLANDS REGENWATER

VISSERS CONCURREREN ELKAAR WEG

igol

x.

r-

pe-

-

lekarn

n,jn

es

a-

inbe-et

d-nld

ka-e

e-o-

d

el-

Wageningen:Brede bachelorVHL-Wageningen werft met zevenmajors, van ‘InternationalAgri-Business’ tot ‘Food InnovationManagement’, onderdeel van vijfgeregistreerde opleidingen. Hetbeeld is dat er één brede bachelorwordt aangeboden. In de eerstejaren is er voor alle studenten veelgemeenschappelijk. Toch vindenstudenten de studie waarvoor zegekomen zijn, omdat ze vanaf hetbegin deels werken met projectendie toegesneden zijn op de majors.Dit is een goede formule omefficiënt om te gaan met kleinestudentenaantallen en metgenerieke vaardigheden. Het lijkteigenlijk best een beetje opWageningen Universiteit met veelgemeenschappelijke vakken in heteerste jaar en opleidingsgerichtecases. Alleen leeft bij de universiteithet begrip ‘brede bachelors’helemaal niet.VHL-Wageningen-studenten enWU-studenten zitten nu een jaarsamen in Forum. Dat leidt tottoenemende deelname van VHL-studenten aan WU-onderwijs enallerlei initiatieven voorsamenwerking. Dat komt alsvanzelf van de grond. Wel is hetvan belang die initiatieven tefaciliteren. In het kader van dediscussie rondom ‘TowardsFlexibility’ is het aanbieden vanminors geroosterd in blokken(semesters) het belangrijkste. Hetlijkt me wezenlijk de wensen vanstudenten te kennen. Die moetenbij dat faciliteren dus sterkbetrokken worden. Iets voorkomend studiejaar.

Pim Brascamp,Voorzitter stuurgroep

www.towardsflexibility.wur.nlYour education, your future

(INGEZONDEN MEDEDELING)

Vanaf 1958 zijn Nederlandse vissers de boomkorren uit de garnalenvisserij ook gaangebruiken voor platvis. Het was het begin van een wapenwedloop op zee. / foto TT

Resource 0236 4-7 25-06-2008 15:58 Pagina 7

Page 8: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

ACHTERGROND 8 2

We kennen hem allemaal uit verhalen van oude tantes en ooms: de eeuwige student.Onmiddellijk zien wij beelden voor ons van bezopen corpsballen die door de stadzwalken en nachtelijke discussies voeren aan de bar van een studentenvereniging.Maar hoe ziet de eeuwige student anno 2008 eruit? En bestaat hij eigenlijk nog wel?

SM

door IRIS ROSCAM ABBING, foto’s BART DE GOUW

De Leidse studentenpartij Bewust enProgressief – te vergelijken met deWageningse Progressieve StudentenFraktie (PSF) – legde in 2005 eenkrans voor de Eeuwige Student. De bij-behorende grafrede was een protesttegen de plannen van toenmalig staats-

secretaris Rutte om leerrechten in te voeren, bedoeldom studenten sneller te laten studeren. Van leerrechten is het uiteindelijk niet gekomen. Maarpolitici en onderwijsbestuurders blijven plannen ma-ken om studenten voort te laten maken, van een hogercollegegeld tot een bindend studieadvies voor langstu-deerders. Het politieke klimaat is kortom niet gunstigvoor de eeuwige student. Als we de roddels mogen ge-loven, bestaat hij in Wageningen echter nog wel. Ieder-een kent wel een legendarische ouwe lul die maar nietop wil schieten. En ook uit de cijfers van Wageningen Universiteit blijktdat er nog behoorlijk wat ouderejaars ingeschrevenstaan. Op een totaal van 4664 studenten zijn er 301zesdejaars, 180 zevendejaars en 188 mensen die alacht jaar of langer studeren. Rest de vraag wie dezeplakkers eigenlijk zijn. En waarom duurt het zo langvoor ze hun bul halen? Zes Wageningse ‘ervaringsdes-kundigen’ geven antwoord.Ik ben geen eeuwige student, maar iemand die wat lan-ger studeert. Dat zeggen bijna alle ouderejaars meer-dere malen tijdens de interviews. ‘Het grootste deelvan mijn vertraging is bewust’, verduidelijkt zevende-

jaars Biotechnologie Niels Wheeler. ‘Mijn eerste vertra-ging liep ik op doordat ik in de introductiecommissievan studentenvereniging SSR-W ging. En omdat ikdaarna, na mijn derde studiejaar, niet goed wist wat ikmet mijn studie aanmoest, ben ik ook nog een jaar inhet bestuur gegaan. Dat was erg leerzaam en leuk, datkan ik iedereen aanraden.’Meer vertraging liep Niels op doordat hij een mobielpracticum gaf en daarna een nieuw mobiel practicumopzette. Onbedoelde studievertraging was er nauwe-lijks. ‘Als ik over twee weken klaar ben met mijn studie,heb ik in totaal vier maanden vertraging opgelopenwaar ik niet bewust voor heb gekozen.’Andere geïnterviewden vertellen vergelijkbare verha-len. Zo heeft Inge Luyten, zesdejaars biologe, gekozenvoor een jaar bestuur bij Unitas, twee maanden reizenin Thailand en drie maanden werken om haar studieopzettelijk wat te vertragen. ‘Ik was nog zo jong toen ikklaar was met mijn bachelor. Als ik netjes door zou stu-deren zou ik op mijn 22e al een masterdiploma heb-ben. Bovendien is je studententijd dé tijd om van alleste leren en proberen. Bij alles wat ik deed had ik het ge-voel: nu kan het nog.’

STUDIESWITCHStudentenraadslid Edwin Zea Escamilla van de PSF ishet hiermee eens. Ook hij heeft heel wat vertraging op-gelopen door actief te zijn in allerlei verenigingen enbesturen. ‘Dat was in Colombia zo en hier nog steeds.Ik ben 31 en klaar met studeren, maar ik zit nu nog

eeNbesimbesttevotiemstmbeDmmhezanalewgeTostomHhaO

‘Als je veelextra dingenhebt gedaan,werkt dat bijeen sollicitatiein je voordeel’

Achtstejaars student Anne-Marie Kortleve inde tuin van SSR-W (links), en zevendejaarsJosien Hissink in haar nieuwe huis. Op de cover: Gijsjaap Pruis, gestopt nanegen jaar studeren, op het terras van caféde Vlaamsche Reus.

Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 8

Page 9: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

26 JUNI 2008 9 RESOURCE #36

EEUWIGE STUDENT//MISLUKT OF SLIM?

a-

k

t

e,

k-

e-

p-

een jaar in de PSF. Omdat ik het leerzaam vind.’Natuurlijk is niet alle studievertraging een kwestie vanbewust kiezen en je cv pimpen. Daar kan Josien His-sink, zevendejaars Communicatiewetenschappen overmeepraten. ‘Na drie jaar studeren en een jaar Unitas-bestuur besloot ik de vakken die ik voor mijn eerstestudie Landschapsarchitectuur had gedaan om te zet-ten in een vrije bachelor. Met nog een extra jaar vakkenvolgen, kon ik op die manier een master Communica-tiewetenschappen halen. In het begin was het hele-maal niet leuk, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik dezestudieswitch heb gemaakt. Door het besluit te stoppenmet mijn studie en daarna zelf wat anders te regelen,ben ik een stuk wijzer geworden.’ De studieloopbaan van Gijsjaap Pruis verliep nog ietsminder soepel. Na negen jaar Huishoud- en consu-mentenwetenschappen is hij 31 en gesjeesd zoals datheet – gestopt zonder diploma. ‘De voornaamste oor-zaak is, denk ik, dat de studie niet bij mij paste. Ik wistna mijn eindexamen niet goed wat ik wou, en daaromleek een brede studie me wel wat. Na mijn tweede jaarwas ik studiemoe en ben ik in het bestuur van SSR-Wgegaan. Dat vond ik een stuk leuker dan studeren.Toen ik in mijn vierde jaar weer begon, bleek mijnstudie niet meer te bestaan. Dat was Bedrijfs- enonsumentenwetenschappen geworden. Ik kwammoeilijk op gang, waardoor ik veel vertraging op liep.Het werd steeds moeilijker om mijn oude vakken in tehalen want die werden steeds minder vaak gegeven.Ook had ik geen studiegenoten meer die samen met

valt me prima. Op Unitas kom ik niet vaak meer. Daarvoel ik me soms echt een ouwe zak.’De meeste studenten zijn na hun lange studietijd ech-ter wel toe aan een verhuizing. Zo ook Anne-Marie. ‘Demeeste van mijn vrienden zijn al aan het werk en wo-nen hier niet meer. Het is voor mij ook wel tijd, ik hebzin in een baan.’

SOLLICITATIEWerk in zicht dus. Niet echt een kenmerk van een eeu-wige student. Misschien zijn deze langstudeerders ookeerder slimme carrièreplanners dan studentikoze lam-lullen. Niels en Anne-Marie hebben al voordelen onder-vonden van hun lange studententijd met veel activitei-ten naast hun studie. Anne-Marie is uitgekozen doorontwikkelingsorganisatie ICCO voor een programma inBrazillië en Niels werd geselecteerd voor een businesscourse van multinational DSM. ‘Alle 28 studenten diegeselecteerd zijn, hebben een vergelijkbare studietijdgehad als ik. Als je bij een sollicitatie kan vertellen datje in je zeven studiejaren veel extra dingen hebt ge-daan, werkt dat in je voordeel.’Maar waar zijn de legendarische lamlullen uit alle rod-dels dan? Bestaan ze wel? Na dagen rondbellen zijn ertwee eeuwige studenten getraceerd die voldoen aanhet clichébeeld. Beiden reageren echter niet op een op-roep mee te werken aan dit artikel. ‘Dat kan ik me welvoorstellen,’ zegt Gijsjaap. ‘Als je studie echt niet loopt,is het laatste waar je zin in hebt dat iedereen zich er-mee gaat bemoeien.’ <

mij door de studie heengingen’, vertelt Gijsjaap. ‘Ik heb geen spijt van mijn studietijd, ik heb er veel vangeleerd. Waar ik wel spijt van heb, is dat ik niet eerderben gestopt, dan had ik misschien makkelijker iets an-ders kunnen gaan doen. Maar ik was zó koppig. Ik wistdat ik het kon, ik was intelligent genoeg. Maar intelli-gentie is niet genoeg, je moet je studie ook leuk vinden.’Gijsjaap werkt nu fulltime in de Vlaamsche reus. Het be-gon als bijbaan om zijn studie te kunnen bekostigen. ‘Jekrijgt op het laatst natuurlijk geen studiefinanciering oflening meer. Toen ben ik parttime in de Vlaam gaan wer-ken. Wat weer niet goed was voor mijn studievoortgang.’ Ook de andere ouderejaars studenten hebben altijdnaast hun studie gewerkt. Dat lijkt een vereiste als jelanger over je studie wilt doen. Wat opvalt is dat baan-tjes bij Wageningen UR erg in trek zijn. ‘Mijn WUR-baan-tjes verdienden erg goed. Bovendien was het ontwikke-len van het mobiele practicum inhoudelijk interessant’,vertelt Niels.

OUWE ZAKEn hoe is het om zo’n tijd in Wageningen rond te hangen,wordt dat niet saai? Nee, zeggen alle geïnterviewden.Anne-Marie Kortleve woont hier nu acht jaar. ‘Ik heb menooit verveeld. Ik ben nu zeven jaar lid van SSR. Ik komer nog steeds, maar tot diep in de nacht feesten doe ikniet zo vaak meer. Ik hang nu meestal aan de bar.’ Ook Josien heeft het altijd leuk gehad in Wageningen.‘Ik ben non-stop zeven jaar in Wageningen geweest. In-middels woon ik hier samen met mijn vriend. Het be-

Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 9

Page 10: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

‘EEN GOEDEONDERZOEKER HEEFT OOGKLEPPEN’

ACHTERGROND 10 2

Gpav

d

PsedDdjaobdaWkomzehede‘VnklPdatovebe

DtetijsnpezijpagrhalalesnmdoOWdoscDdeNrekescInreD

Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 10

Page 11: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

26 JUNI 2008 11 RESOURCE #36

Geen teler ligt wakker van de tomatenbladvlekkenziekte die plantenziektenkundigeprof. Pierre de Wit al sinds 1974 bestudeert. Toch werd hij dit jaar benoemd totakademiehoogleraar door de KNAW. Cladosporium fulvum, de schimmel die de ziekteveroorzaakt, groeide dankzij De Wit uit tot modelorganisme.

door KORNÉ VERSLUIS, foto GUY ACKERMANS

Pierre de Wit is een fanaticus. Collega-hoogleraar prof. Ton Bisseling: ‘Als jemet Pierre een gesprek aanknoopt, hetmaakt niet uit waarover, dan gaat hetbinnen de kortste keren over Cladospori-um fulvum. Hij kan daar uren over pra-ten.’ En dat zegt wat uit de mond van Bis-

seling, een man die al dertig jaar bezig is met een stu-die naar de wortelknolletjes van vlinderbloemigen.De Wit is geobsedeerd door cladosporium, zegt ookdr. Bart Thomma, de onderzoeker die nu de afgelopenjaren de dagelijkse leiding had over het cladosporium-onderzoek van de leerstoelgroep van De Wit. ‘Hij vindtbijna altijd een link met zijn onderzoek. De enkele keerdat dat niet lukt, valt hij stil.’Wie je ook spreekt over De Wit, het woord gedrevenkomt steevast voor. Viroloog prof. Just Vlak zegt het ookmeteen: ‘Een zeer gedreven wetenschapper op eenzeer belangrijk vakgebied. Hij gaat tot het gaatje. Hijheeft een enorme werkkracht. Pierre werkt ook veel inde avonden en de weekenden.’ ‘Voor een wetenschapper is het niet goed om al te ge-nuanceerd te zijn. Een goede onderzoeker heeft oog-kleppen op,’ zegt plantenfysioloog prof. Linus van derPlas. ‘Mijn onderwerp is het belangrijkste onderwerpdat er is, en ik ga door roeien en ruiten om dat aan tetonen. Pierre de Wit heeft dat sterk. Hij heeft de gedre-venheid die hij aan het begin van zijn carrière had altijdbehouden.’

EEN MILJOEN PER JAARDe Wit is overigens niet alleen fanatiek als het om we-tenschap gaat. Hij golft sinds een paar jaar, en is in dietijd het zondagmorgenclubje van mannen op leeftijd alsnel ontstegen met zijn handicap van 20,1. Met hardlo-pen of tennissen is het net zo, De Wit kan niet tegenzijn verlies. Zelfs met meer huiselijke spelletjes. ‘Eenpaar jaar geleden waren we met de hele cladosporium-groep bij hem thuis’, grinnikt Bart Thomma. ‘De Withaalde de sjoelbak tevoorschijn om een typisch Neder-lands spel te laten zien aan een paar buitenlandse col-lega’s. Bij zijn demonstratie vlogen de sjoelschijven alsnel nijdig door de keuken. Het wilde niet lukken. Tot ie-mand Pierre erop wees dat het schuifje nog voor dedoelgaten zat.’Oogkleppen en de ijzeren wil om te slagen hebben DeWit geen windeieren gelegd. Hij werd vorige maanddoor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten-schappen (KNAW) benoemd tot akademiehoogleraar.De komende vijf jaar krijgt hij een miljoen van de Aka-demie. Daarmee wil de eliteclub van wetenschappelijkNederland onderzoekers aan het einde van hun carriè-re in staat stellen om zich los te rukken van bestuurlij-ke beslommeringen, en zich weer te richten op weten-schappelijk onderzoek. In 1981 promoveerde De Wit op een proefschrift overresistentie van tomaten tegen Cladosporium fulvum.Dat onderwerp heeft hij niet meer losgelaten. Nog

steeds publiceert hij over de schimmel. Aan het grotepubliek gaat dat onderzoek voorbij. Plantenziektekun-de is al geen onderwerp dat veel aandacht trekt, enbinnen de plantenziektenkunde is het onderzoek vanDe Wit ook nog eens iets voor de liefhebber. Zelfs demeest geharde wetenschapsjournalist haakt af bij detitel: Cladosporium fulvum circumvents the secondfunctional resistance gene homologue at the Cf-4 locus(Hcr9-4E) by secretion of a stable avr4E isoform.

NIEUWE ONDERZOEKSRICHTINGTen onrechte, blijkt voor wie zich verdiept in het levens-werk van De Wit. ‘Hij is er in geslaagd om in de fythopa-thologie een hele nieuwe richting van onderzoek op po-ten te zetten. Hij is op dat gebied een leidende weten-schapper’, zegt prof. Kees van Loon, emeritus hoogle-raar Fythopathologie in Utrecht. Waar de Utrechtenaren zich vooral richten op algeme-ne defensiemechanismen van planten, heeft De Witnaam gemaakt met onderzoek naar specifieke weer-stand van planten tegen ziekteverwekkers. Belangrijk,legt de Utrechtse emeritus uit, ‘want de verdedigings-strategie van planten is minstens zo ingewikkeld alsdie van dieren. Planten kunnen niet weglopen van eenbedreiging, terwijl ze wel leven in een wereld vol vijan-den. Toch kun je buiten zien dat ze zich heel aardig we-ten te redden.’Voor de teler van tomaten zijn de resultaten van hetcladosporiumonderzoek nauwelijks interessant. Sindsde jaren zeventig is cladosporium geen gevaar meervoor de commerciële tomatenrassen. Er is toen een re-sistentie uit een wilde tomaat ingekruist, die nogsteeds niet doorbroken is door de ziekteverwekker.Maar voor wie inzicht wil krijgen in de communicatietussen schimmel en plant is cladosporium een prettigmodelorganisme. Thomma: ‘Het voordeel van cladosporium is dat hij tus-sen de plantencellen groeit. Hij dringt de cellen nietbinnen. Alles wat er tussen schimmel en plant gebeurt,is dus terug te vinden in de ruimte tussen schimmel en

plantencel.’ Je hoeft niet te gaan zoeken in de com-plexe soep die in de cellen zit, om te ontdekken metwelke stoffen de schimmel en de plant elkaar het levenzuur maken.

OORLOGSVOERINGIn de loop van de tijd hebben De Wit en zijn onder-zoeksgroep veel inzicht gekregen in de oorlogsvoeringtussen plant en schimmel. De Wit was de eerste onder-zoeker die aantoonde dat de plant een eiwit herkendedat wordt uitgescheiden door de schimmel, en dat dateiwit een afweerreactie in de plant oproept. Eén schim-melgen is verantwoordelijk voor de productie van dateiwit, één plantengen voor de reactie. Mist de plant zijnbeschermende gen, dan is hij vatbaar voor de ziekte.Mist de schimmel zijn gen, dan is hij ongrijpbaar voorde plant. Cladosporium werd zo een belangrijk model-organisme voor de gen-om-genhypothese, de gedachtedat een plant met één gen zijn afweer kan richten opéén gen van de schimmel. Inmiddels zijn er tien schimmeleiwitten gevonden dieeen afweerreactie oproepen in de plant. Ook is duide-lijk geworden dat de strijd tussen schimmel en plant in-gewikkelder is dan de gen-om-genhypothese veronder-stelt. Verschillende schimmeleiwitten blijken bijvoor-beeld niet direct herkend te worden door de plant. Detomatenplant reageert soms ook op de schade die deschimmeleiwitten aanrichten. Dat zijn mechanismendie ook bij andere planten voorkomen. De Wit heeft aangekondigd dat hij persoonlijk weermeer betrokken wil zijn bij het onderzoek. Hij wil weereen eigen onderzoekslijn opzetten waarvan hij zelf dedagelijkse leiding op zich neemt. Voorlopig kan De Witnog wel even vooruit met zijn favoriete schimmel, denktzijn medewerker Thomma. ‘Eigenlijk weten we nogmaar van twee van de tien eiwitten wat ze doen. Hetklinkt misschien niet zo vriendelijk, maar de weten-schap is nog niet zo heel veel opgeschoten in een halveeeuw onderzoek naar cladosporium. Er blijft zeker ge-noeg te doen voor Pierre.’ <

PIERRE DE WIT1949 Geboren in Grathem (Limburg)1968 Diploma Gymnasium, Bisschoppelijk College

St. Jozef in Weert1974 Doctoraaldiploma Plantenziektekunde, Land-

bouwhogeschool Wageningen1981 gepromoveerd op Cladosporium fulvum bij

prof. J. Dekker1990 benoemd tot hoogleraar Plantenziektekunde1999-2005 Directeur van de onderzoeksschool Ex-

perimental Plant Sciences2003 Wetenschappelijk directeur van het Centre for

Biosystems GenomicsPierre de Wit is getrouwd en heeft twee kinderen

‘Hij vindtbijna in elkgesprek eenlink met zijnonderzoek’

Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 11

Page 12: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

2

O

U

Demcekludedajaadenespte endedebehamchbumNulieba

W

‘S

O

R

REPORTAGE 12

GRAASPROEF/ foto’s GUY ACKERMANS

Zelden zal een weiland zo intensief bevolkt zijn als bij degrote begrazingsproef die studenten van de leerstoel-groep Resource Ecology momenteel uitvoeren aan deHaarweg in Wageningen. Op kleine afgerasterdeproefveldjes lopen schapen, koeien en konijnen inverschillende combinaties. Studenten noteren de

graastijden en de onderlinge afstand tussen de dieren.Volgens begeleider dr. Pim van Hooft is de proef vooralbedoeld om studenten te oefenen in het waarnemen envastleggen van graasgedrag. ‘We laten ze kijken naarde invloed die verschillende grazers op elkaar hebben.Voor een deel zijn koeien, schapen en konijnen elkaars

concurrenten, maar er is ook sprake van facilitatie: deene soort schept omstandigheden die de andere nodigheeft’, aldus Van Hooft. Om het graasgedrag vankonijnen te bestuderen moeten de studenten vroeg uitde veren. ‘Konijnen eten alleen in de vroege ochtend enin de avond.’ / GvM

IN BEELD

Resource 0236 12-15 25-06-2008 15:36 Pagina 12

Page 13: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

26 JUNI 2008 13 RESOURCE #36

Vier jaar stond hij ingeschreven alsbiologiestudent aan wat toen nog deLandbouwhogeschool Wageningenheette. Maar tot aansprekende studie-resultaten kwam Gerard Tebroke niet. Destudent uit het Gelderse Aalten was eersten vooral atleet. Hij grossierde inereplaatsen op de vijf en tien kilometer,en wisselde regelmatig stuivertje metzijn concurrent Jos Hermens.

Als student was Tebroke een laatbloeier.Hij begon pas op zijn 28e, in 1978, aande studie in Wageningen. Daarvoor hadhij geprobeerd zijn atletiekloopbaan tecombineren met een baan bij onder ande-re zuivelfabrikant Coberco.

In een interview met een beginnend ver-slaggever van de Utrechtse school voor dejournalistiek zei Tebroke in 1981 dat hijzijn studie in Wageningen alweer had af-gebroken. Hij liep al meteen een achter-stand op, doordat hij zich in zijn eerstejaar moest voorbereiden op het EuropeesKampioenschap in Praag, waar hij op detien kilometer de zesde plaats haalde enop de vijf kilometer de vijfde plaats.Tebroke had zich ten doel gesteld te excel-leren op de Olympische Spelen in Mos-kou. De twee voorgaande OlympischeSpelen in 1972 in München en in 1976 inMontreal had hij moeten missen wegensblessures. En in 1980 kon hij zich ter-nauwernood kwalificeren op de tien kilo-meter, door tijdens internationale wed-strijden in Stockholm in een sterk bezetveld vierde te worden in een tijd die ruim-schoots lag onder de limiet.In Moskou was het warm. De overgang –van 15 graden in Nederland tot meer dan30 in Moskou – deden de temperatuurge-voelige Tebroke geen goed. Hij plaatstezich weliswaar voor de finale, maar toenhet moest gebeuren kwam hij niet verderdan een veertiende plaats en een voorhem teleurstellende tijd van 28 minutenen 50 seconden.Hij vond de omstandigheden zwaar: ‘Alsze in een fabriek iemand zo hard lieten

werken als ik op deze tien kilometer, dankwam zijn baas in de gevangenis. Dit iseen marteling’, merkte de atleet na afloopop.Ondanks de hitte had Gerard Tebroke hetkoud in Moskou. Hij sliep ’s nachts metwel zes dekens over zich, en droeg altijdlang ondergoed. Geblesseerd kwam hij te-rug in Wageningen. Hij was zo diep ge-gaan, dan hij later dacht dat zijn vermo-gen tot analytisch denken en ook zijn ge-heugen er een klap van hadden gekre-gen. In 1982 stopte hij definitief met studeren,zonder titel. Of dat te maken had met zijnafgenomen mentale vermogens zal nooitaan de vergetelheid ontrukt worden. Feitis wel dat Tebroke het onwaarschijnlijkkoud had in de Wageningse collegezalen.Omdat hij vreesde dat zijn spieren te veelleden, nam hij een deken mee om zichwarm te houden.Tebroke beëindigde zijn studie en zijnatletiekcarrière in anonimiteit. Hij vondeen baan bij het Algemeen BurgerlijkPensioenfonds, waar hij tot zijn dood in1995 bleef werken. Zijn dood kwamonverwachts. Achteraf bleek dat hij eenerfelijke afwijking had, met een verhoog-de kans op trombose tot gevolg. Eenbloedpropje in de hersenstam werd hemfataal. / Jan Braakman

OLYMPIËR NEEMT DEKEN MEE NAAR COLLEGEZAAL

UIT DE ARCHIEVEN VAN WAGENINGEN UR

De kantine was jarenlang echt zijn do-mein. Maar als er op universitair sport-centrum de Bongerd (USB) een anderklusje was, of even de receptie moest wor-den waargenomen, deed René Kooymandat ook. Na een hartinfarct, begin vorigjaar, verhuist René na tien jaar echt naarde balie als conciërge. ‘Ik verlaat de kanti-ne met gemengde gevoelens, maar ditsportcentrum blijft een geweldige plek omte werken. Door evenementen als We Day,en de contacten met medewerkers en stu-denten. Het dagelijkse omgaan met stu-denten houdt me jong.’ In de kantine heb-ben ook veel internationale studenten zijnhart gestolen. ‘Braziliaanse studenten na-men bijvoorbeeld wel eens een fles ca-chaça mee, een soort rum. Met enkelebuitenlandse studenten heb ik ook via demail nog wel eens contact.’Nu zit René aan een bureau achter de ba-lie, met uitzicht op de blauwe atletiek-baan en de parkeerplaats. Hij heeft net

voor docenten de deelnemerslijsten uitge-draaid van sportcursussen, en neemt nude planning met allemaal kleurige blokjesdoor van de sportdag die een instellingdeze week bij het USB houdt. ‘Ik boek ooksquashbanen in, maak roosters en bestel-lingen, verkoop sportkaarten, beantwoordde telefoon en leg mensen van alles uit,desnoods in verschillende talen.’ En toener laatst iemand op het toilet vast kwamte zitten doordat het slot niet meer wilde,bood René ook de helpende hand. Voor zijn gezondheid sport René tegen-woordig zelf ook: cardiofitness in de fit-nesszaal aan het eind van de gang. Dathet sportcentrum door de week tot mid-dernacht open is en hij ook in het week-end regelmatig moet werken, deert Renéniet. ‘Ik ben van huis uit een horecaman,dus dat ben ik wel gewend. ’s Avonds ishet hier ook altijd wel gezellig met die ver-enigingssporters, zoals de volleyballersen badmintonners.’ / Yvonne de Hilster

WERKPLEK

‘STUDENTEN HOUDEN ME JONG’

OUDE KOEIEN

RENÉ KOOYMAN

foto Guy Ackermans

g

tn

Gerard Tebroke (rechts)tijdens de finale van detien kilometer op deOlympische spelen inMoskou in 1980. / bron:Terbroke – Het leven vaneen onverzettelijke hard-loper, Hans de Beukelaar,uitgeverij Fagus

Resource 0236 12-15 25-06-2008 15:36 Pagina 13

Page 14: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

WvaopuitbeVedale vinvaopVeze‘wwidatiestarewegewaIn zejudebedidopamheomdodein cekescjarinvoMstetuof lijstraSitteTeem

NaraOn(voFrWke

M

OPINIE 14 2

M.I.De cultuur van het bedrijfsleven rukt op in Wageningen, ten kostevan de academie, klaagde socioloog Paul Hebinck vorige week inResource. Maar in medewerkerskatern Resource Insite van eenweek eerder stelt Ton van Scheppingen van de Plant SciencesGroup juist dat Wageningse onderzoekers niet klantgericht zijn.Er moet volgens hem een omslag komen naar een marktgerichteorganisatie. Wie heeft gelijk?

TR

PPORevageofPo

IS WAGENINGEN UR TE VEEL OF TE WEINIG BEDRIJF?door JAN BRAAKMAN en JORIS TIELENS

‘Ohnis

Dr. Henk van den Belt, universitair docentbij de leerstoelgroep ToegepasteFilosofie

‘De wetenschap is een publiek goed, endat komt in verdrukking door de bedrijfs-matige manier van werken. Ik ben daarwel bezorgd over. Op elke onderzoeker,zelfs filosofen als ik, rust tegenwoordig deverplichting om geld te verdienen door op-drachten binnen te halen bij bedrijven ofoverheden. Als de uitkomst van onder-zoek de opdrachtgever niet gelegen komt,kan de wetenschapper onder druk komenom de conclusies te herformuleren. Deoude rol van de universiteit als onafhan-kelijke verspreider van kennis komt daar-door in het geding.

Sommigen zullen zeggen dat het goed isom opdrachten van bedrijven of overhe-den aan te nemen, omdat dat een bijdra-ge aan de samenleving is. Science for im-pact heet dat dan. Maar je moet ook ge-loofwaardig blijven voor anderen in de sa-menleving die geen onderzoeksopdrach-ten kunnen betalen, ngo’s bijvoorbeeld.En al is er maar de schijn van het verliesvan onafhankelijkheid, dan kunnen bij-voorbeeld ngo’s het vertrouwen in je ver-liezen. De commercialisering vindt ook nog opandere manieren plaats, bijvoorbeelddoordat wetenschappers worden opgeleidals ondernemer. En door de culturele ver-andering aan de instelling. Het wordt toe-gejuicht als je opdrachten van bedrijvenof van ministeries krijgt en je wordt ouder-wets genoemd als je je daarbij zorgenmaakt om de vrije academie.’

‘Je rol als onafhankelijkekennisverspreider komtin het geding’

Dr. Karel de Greef, onderzoeker bij deAnimal Sciences Group

‘Wat mij betreft: hoe bedrijfsmatiger hoebeter. Om twee redenen. We willen onzebudgetten maximaal omzetten in ons pri-maire proces: goed onderwijs en onder-zoek. Zakelijk zijn helpt de middelen bijdat doel te houden. Onderzoekers moe-ten vooral doen waarvoor ze gemotiveerdzijn en waar ze goed in zijn. Maar ze moe-ten zich ook realiseren dat een budgeteindig is. Wij kunnen als onderzoeksinsti-

tuut geen bankbiljetjes drukken en deoverheid kan niet garant staan voor elkgat dat er valt.DLO en universiteit zijn heel verschil-lend, maar ze kunnen veel meer vanelkaar profiteren. Ga niet voor eenheids-worst, maar werk wel echt samen.Zakelijk zijn is: daar inhoudelijke regieop zetten. Universiteit en DLO-institutenkunnen toch samen de inhoudelijkeprioriteiten bepalen, en vervolgens daarop sturen? Daar hebben we beide baatbij. Durf hiërarchisch te kiezen en testuren. Als onderzoeker zoek ik vrijheid,maar tegelijk roep ik ook om regie ensturing.’

‘Durf hiërarchischte kiezen en te sturen’

Dr. Wolter Elbersen, onderzoekerAgrotechnology & Food Sciences Group

‘We zouden wel wat bedrijfsmatiger kun-nen werken. Om een voorbeeld te noe-men: het gebeurt te veel dat je aan tafelmóet zitten om mee te praten over verde-ling van onderzoeksgeld. Vaak is dat eenconsequentie van extern opgelegde pro-cedures maar het kost veel tijd. Een échtbedrijf zou daar efficiënter mee om probe-ren te gaan. Bij heel wat processen zie jedat commerciële bedrijven afhaken, om-dat ze vinden dat het te veel tijd kost. Jekunt zeggen dat sommige procedureslang duren, omdat het zorgvuldig moet,

maar wat heeft het voor zin als je aan heteind van de rit failliet bent? Zorgvuldig-heid is mooi, maar het kan vaak wel effi-ciënter. Wat dat betreft ben ik de afgelopen jarenpositiever gaan denken over de financie-ring door de Europese Unie. Je weet daarwaar je aan moet voldoen, en je weet of jewel of geen opdracht krijgt en hoeveelgeld daarbij hoort. Dat steekt gunstig aftegen hoe de Nederlandse overheid hetvaak doet en hoe Wageningen UR hetsoms intern doet. Als het gaat om interneprocedures of geld van het ministerie,moet er te vaak lang gepraat worden. Hetsteekspel om de verdeling van onder-zoeksgeld uit de aardgasbaten een aantaljaren geleden heeft bijvoorbeeld veel tijdgekost. Ik hoop dat het nu wat bedrijfsma-tiger gaat.’

‘Een écht bedrijfzou het veelefficiënter doen’

Dr. Paul Hebinck, leerstoelgroep Ruraleontwikkelingssociologie

‘De academie die Wageningen was, ver-wordt tot een bedrijf. Dat merk je aan dehiërarchie die er is. Beleid is een seriemededelingen van boven af. Net zoalseen ploegbaas te horen krijgt wat de pro-ductie moet wezen, zo krijgen hooglera-ren hier te horen hoeveel studenten, arti-kelen of proefschriften ze moeten afleve-ren. Daarbij gaat het om de kwantiteit,niet om de kwaliteit. Alles is omgezet ingeldwaarde. Maar dit is geen bedrijf metaandeelhouders, maar een universiteitmet menselijk kapitaal. Er wordt ook van bovenaf bepaald waaronderzoek over moet gaan. De bestuur-ders stellen speerpunten op, onderwer-pen waar Wageningen UR goed in zou

moeten zijn, op basis van hun ideeën overwaar er behoefte aan is in de samenle-ving. Dat gaat dus helemaal voorbij aande academische vrijheid. En dan het gedonder met die bonussen.Een paar idioten die al in een hoge schaalzitten krijgen nog eens een extra bonusals wij ons te pletter hebben gewerkt. Datis iets feodaals. Het past misschien bijeen beursgenoteerd bedrijf, maar niet bijeen academie. Het bestaat ook niet bijandere universiteiten. Toen ik dit in Nijme-gen vertelde, waren ze zeer verbaasd. En het vreemdste is de bestuurscultuur.De wijze van besturen roept voordurendfrustraties op, maar daar gebeurt vervol-gens niets mee. De kritiek en frustratiesworden zo gekanaliseerd dat er niets meegebeurt en alles het zelfde blijft. Iedereenergert zich te pletter, maar niemand kaner wat aan doen. We zijn verworden totdoorgeefluiken en productiemedewer-kers.’

‘We zijn verworden totdoorgeefluiken enproductiemedewerkers’

Resource 0236 12-15 25-06-2008 15:36 Pagina 14

Page 15: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

Wij zijn diep teleurgesteld over de reactievan Aalt Dijkhuizen in Resource 34 (12 juni)op de commotie die is ontstaan nadat deuitkomst van de aanbesteding van Resourcebekend is geworden. In het artikel van KornéVersluis op pagina 6 geeft Dijkhuizen toedat het bestek meer ruimte laat voor contro-le van de Raad van Bestuur op de berichtge-ving, maar hij ‘is niet van plan daar gebruikvan te maken’. En dan maar hopen dat zijnopvolger net zo verlicht zal zijn als hij. Verder suggereert Dijkhuizen dat de mede-zeggenschap twijfels heeft geuit omtrent het‘willen en kunnen’ van uitgeverij Hemels, dewinnaar van de aanbesteding. Het is waardat een flink aantal mensen in de organisa-tie denkt dat Hemels veel minder goed instaat zal zijn ons lijfblad te maken dan Ce-reales, maar als medezeggenschap hebbenwe ons daar niet over uitgelaten (en dus ookgeen contact met Hemels opgenomen,waarom zouden we?). In de open brief van Leo Klep aan Dijkhui-zen een nummer eerder (Resource 33, 5juni) wordt op duidelijke wijze en zeer exactde vinger gelegd op alle ‘zere plekken’ in hetbestek. Aan de uitkomst van de aanbeste-ding is voor de medezeggenschap weinig tedoen, maar die zere plekken willen wij aan-pakken. Tegenover de Centrale Onderne-mingsraad en de Gezamenlijke Vergaderingheeft Dijkhuizen de mogelijkheid gebodenom het redactiestatuut en andere relevantedocumenten aan te scherpen, zodat er min-der ruimte is voor de Raad van Bestuur omin te grijpen in de berichtgeving van Resour-ce en recht gedaan wordt aan de afspra-ken tussen bestuurder en medezeggen-schap uit 2006. Dit vergeet Dijkhuizenjammer genoeg te melden in zijn verkla-ring in Resource Insite, het extra katernvoor medewerkers (ook in Resource 34).Momenteel zijn wij bezig om een lijst op testellen met alle punten in het redactiesta-tuut waarvan wij vinden dat ze veranderdof aangescherpt moeten worden. Dezelijst is te vinden op de website van de cen-trale medezeggenschap (portal.wur.nl/-Sites/OR/MZC) onder publieke documen-ten (ID 3086). Tenslotte Aalt, ook wetenschappers hebbenemoties, niets menselijks is hen vreemd.

Namens de centrale medezeggenschaps-raden, Cees van Dijk (voorzitter CentraleOndernemingsraad WUR), Wiebe Aans(voorzitter Gezamenlijke Vergadering WU),Frédéric Linardon (voorzitter StudentenraadWU), Ad Bot (voorzitter Gemeenschappelij-ke Medezeggenschapsraad VHL)

Meer POST op pagina 16

26 JUNI 2008 15 RESOURCE #36

e

TELEURSTELLENDEREACTIE DIJKHUIZEN

HR

POSTPOST is de brievenrubriek vanResource, bestemd voor reactiesvan lezers. Brieven kunnen wordengericht aan [email protected] aan Resource, rubriek Post,Postbus 357, 6700 AJ Wageningen.

V.D.REDACTIELEKKER LANG STUDERENHet is een ijzersterk beeld: de eeuwigestudent die alle feestjes afloopt en het af-studeren maar blijft uitstellen. Het was dehuidige VVD-leider en voormalig staats-ecretaris voor hoger onderwijs Mark Rutte– studieduur: zeven jaar – die twee jaargeleden dit ‘probleem’ definitief leek tehebben opgelost. In interviews zei hijsteevast dat het hem niet zoveel kanschelen hoelang studenten erover doen,als de overheid maar niet eindeloos hoeftte betalen. In zijn systeem van leerrechten stelde hijvoor om treuzelende studenten een ver-hoogd – reëel – collegegeld te laten beta-len. Plannen die Plasterk, de huidige mi-nister, vorig jaar alvast schrapte. Wel over-

woog hij nog een bindend studieadvies inte voeren voor trage studenten, maar ookdit plan is afgelopen week gesneuveld.Volgens Plasterk is het bindende studie-advies vooral in het eerste studiejaar nut-tig en heeft het weinig zin ouderejaars tedreigen met wegsturen. Zowel voor de in-stelling als voor de maatschappij is hetgunstiger als de treuzelaar uiteindelijktoch zijn papiertje binnenhaalt. Dat het niet zo slecht gesteld is met deeeuwige student blijkt ook uit een rond-gang langs de Wageningse langstudeer-ders (zie pagina 8). Tot mijn grote vreugdedoet ook nu nog altijd zo’n vier procentvan de studenten op zijn minst acht jaarover zijn of haar studie. Van lapzwansen

is eigenlijk nauwelijks sprake. De mees-ten gebruiken de verlengde studietijd omallerlei andere relevante ervaring op tedoen: reizen, bestuurswerk of andere bij-baantjes. Relevant, want lang niet ieder-een wordt later onderzoeker.Als ervaringsdeskundige – ik deed achtjaar over mijn studie Biologie in Gronin-gen – kan ik het geschetste beeld volledigonderschrijven. In mijn cv neem ik ookaltijd de liftreis van een half jaar door deVerenigde Staten op. Daarvan heb ikminstens zoveel geleerd als van een halfjaar colleges en practica volgen. Lekkerlang studeren – en een beetje lap-zwansen – loont. / Gert van Maanen

Voetbal kan in Nederland de gemoederenbehoorlijk bezig houden. Tijdens wedstrij-den van ‘onze jongens’ ligt het normale le-ven lam en viert de oranje absurditeithoogtij. Toen de afgelopen weken de stra-ten uitgestorven waren en de kantoren alvoor zessen donker en verlaten waren,brandde er bij diverse panden van Wage-ningen UR nog volop licht. Daar werd inhet geheim de laatste hand gelegd aan deontwikkeling van een nieuw wezentje: dewurrie. Inmiddels zijn de eersten ook bui-ten de laboratoria gesignaleerd.De wurrie is een groene, genetisch gemo-dificeerde kabouter met geinige geiten-wollen sokjes en een linnentasje vol metgroene principes. Verder zijn ze op heteerste gezicht erg vredelievend én ge-

woontjes, een beetje saai zelfs. In eennormale groene omgeving tenminste. Maar alles verandert als het ‘te’ wordt, teoranje bijvoorbeeld. Dan vormt zich eengifgroene waas voor hun olijke oogjes endan worden wurries woeste wezentjes.Huiveringwekkende hulkjes. Oranje hoe-den worden van hoofden getrokken en inde modder gegooid, oranje brilletjes wor-den op de grond gesmeten en kapot ge-stampt, oranje toeters worden achterinkelen geslagen en oranje straten wordengeruïneerd.Dat is allemaal nog tot daar aan toe, maarals ze oranje wuppies of welpies zien danworden wurries ware moordmachientjes.Ze vreten ze gewoon op. Eén hap en wegwelpie. Niet normaal. Als alles daarna

weer groen is, dan zijn ze weer alleraar-digst. Wurries zijn absolute voorstandersvan vrijheid van meningsuiting, zolang diemaar gewoon groen is dus.De afgelopen weken waren de wurries ergwoest en bloeddorstig. Inmiddels is oran-je uitgeschakeld en zijn de gemoederenweer wat tot bedaren gekomen. Het is nuzeer de vraag hoe de wurries zich de ko-mende maanden houden. Er kunnen bij-voorbeeld ook allergische reacties ont-staan voor uitgevers die te hemels(blauw)zijn. Of een te glossy, te Hilverums, te po-pulair of te kontenkruiperig weekblad ma-ken. Dat hebben ze liever niet. En ze kun-nen woest worden, die wurries. Heelwoest. / Marco Hoffman

HOFFMANNWOESTE WURRIES

Henk van Ruitenbeek

‘Ook wetenschappershebben emoties,niets menselijksis hen vreemd’

-

er

al

at

ij

e-

-

eeen

Resource 0236 12-15 25-06-2008 15:36 Pagina 15

Page 16: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

20 2

The early morning mist still hangs abovethe Rhine as an Argo boat is lowered intothe water. Training starts at six thirty forthe first-year rowing crew, TourneeGenerale. One of the five stays behind onland as there’s only room for four in theboat.

The team started last September with sixwomen: two German, one Belgian, anAmerican and two Dutch students madeup the only women’s international team,and from the start it clicked. Unfortu-nately, after a few months they had tocontinue without the Belgian Erasmusstudent, Sophie Littermans, as shereturned home. The team have had fivewins so far, and on Saturday they aregoing for the sixth in the national finals atthe Bosbaan in Amsterdam, when thestudent championships for first-yearrowers are also held.

The three international students enjoybeing in the team. ‘I signed up with Argoduring the introduction days because Iwanted to do an outside team sport,’ saysthe German member Daniela Lüth in thechanging room. ‘Everyone pulls theirweight in the team, and we eat togetherregularly as well.’ As they collect their oarsin the boathouse everyone speaks Dutch.‘At the start of the season we spokeEnglish most of the time. But I’m learningDutch and now I can follow what’s beingsaid,’ says Daniela.

Jennifer Steinback, the other German inthe team, is also glad she chose anoutside team sport. ‘Rowing is not

something you can do everywhere,’ shesays. ‘Many international students stick tothemselves, but I’ve met lots of newpeople here. And because of all thecompetitions I’ve seen lots of differentplaces in the Netherlands.’ Getting up intime for training is still awful, she admits,as she picks at the palm of her hand.Blisters and patches of hard skincompete with each other for her attention.Jennifer’s parents were amused whenshe announced that she was going to row.‘They don’t do any sports themselves.’Daniela’s mother does and is jealous ofher daughter, as there’s nowhere to rowback home. And the American teammember Vivian, who played tennis andsoftball before, sends nothing but photosof rowing home, she loves it so much.

The team’s coaches also get a lot ofpleasure from their international team.You don’t have to train a lot for

competitive rowing, but recently thewomen have been training four or fivetimes a week. ‘They are enthusiastic,always on time, keen to learn and theirrowing has really improved,’ says CarlijnWentink, their coach who has come alongto watch together with her colleagueStephan Wijkhuijs. Even once in thewinter when the river was really rough theteam wanted to row, so Carlijn allowedthem to do so. ‘They came back soaked tothe skin, but had had great fun.’ Doing thecoaching in English took some gettingused to, but now she doesn’t even notice,although she gives the rowing commandsin Dutch. Carlijn: ‘In an emergency I revertto Dutch, and for them it’s a way to learnnew words.’

The final on Saturday is the last time theteam will be together: Vivian, Jennifer andDutch member Harmke will all be doingtheir stage next year. / YdH

(ADVERTISEMENT)

From front to back: Vivian, Jennifer, Gerjanne, Daniela and coach Stephan on shore. / photo GA

BLISTERED HANDS BUT LOTS OF FUN

NEXT RESOURCEThe last edition of Resource before thesummer break will be published onThursday 10 July.

NEW EDUCATIONBUILDING SPEEDED UPThe Executive Board wants a neweducation building quickly on WageningenCampus. The growing student numbers –up last year by 25 percent and this year byanother 20 percent – mean that by 2012there will be 6500 students atWageningen University, the board hascalculated. Therefore extra teachingspace is needed sooner than expected. The new education building should beready by 2001 or 2012. It will be locatedbetween Atlas and Forum, but slightly tothe south, in the direction of De Bongerdsports centre, to maintain space on thecampus, according to spokesman SimonVink. / AS

FAAcfocosoFocacoplaissheFo

‘Ccoecthlacoaninckeexlos

Prgech

WHAT’S ONThursday 26 June20.30 / The Band’s Visit at Movie W.21.00 / International Club GeneralMeeting for members.22.00 / Open evening at Nji Sri.23.00 / Dance Top 100 at Unitas.

Friday 27 June24.00 / Saturday Night Disco Fever atInternational Club.

Saturday 28 June16.00 / Berg(p)op Festival at Unitas withlive music outside.20.15 / Piano concert in Junushoff: Bach,Schumann, Saint-Saens, Ravel, Poulencand Haydn.21.00 / Suriname Culture Evening atInternational Club.21.30 / Swingnight at WICC.22.00 / Dance 30+ at De Wilde Wereld.

Sunday 29 June9.30 & 16.45 / Church service with simul-taneous English translation, WagenburchtChurch, Beatrixlaan.14.00 / Kunstlunch in ArboretumBelmonte: art lunch made from leftoverfood and plants in the arboretum.Reserve: www.therest.nl

Friday 4 July21.00 / Jazz in Downunder, WICC.24.00 / Cocktail Night at InternationalClub.

Saturday 5 July22.30 / Wild Rose disco and Latin DanceParty at De Wilde Wereld, organised byWageningen gay group.24.00 / Hot Tropical Party at InternationalClub.

‘Of course reforestationhappens in someplaces, but forestdegradation is still thepredominant process’

INTERNATIONAL

1 - 5 October 2008

Win a dinner with your friends!Get your favorite potato recipe from your own country in the spotlight and win a dinner for you and 19 friends and an overnight stay for two persons.

Check: www.food4you.nl and send in your recipe!

Resource 0236 20-24 25-06-2008 15:56 Pagina 20

Page 17: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

26 JUNE 2008 21 RESOURCE #36

ng

e

tohe

e,srt

nd

FOREST RECOVERY IS ANARTIFICIAL CONSTRUCTIONAccording to official statistics, the area offorest is growing in a number of tropicalcountries, a cause for optimism amongsome foresters and climate researchers.Forest ecologists, however, warn of acatch: the broad FAO definition of forestcovers all types of forest including palm-oilplantations and degraded forests. Theissue was addressed during a seminarheld by the Dutch Association of TropicalForests on Thursday 19 June in Ede.

‘Climate change and biodiversity are on acollision course,’ said the American forestecologist Professor Jack Putz, summarisingthe problem. Deforestation continues on alarge scale worldwide, even though incountries such as Costa Rica, India, Chinaand Vietnam there has been a clearincrease in forest area in recent years. Thekey question according to Putz is ‘whatexactly we are recovering and what we arelosing?’

Professor Eric Lambin, a Belgiangeographer specialising in land usechanges, admitted that, in many cases, an

apparent increase is in fact a statisticalconstruction. ‘Under the FAO definition,rubber and palm-oil plantations areincluded as forest. In terms of carbon sinksthat’s ok, but this is not the case if we aretalking about biodiversity conservation,’said Lambin. Dr Freerk Wiersum, aresearcher at the Forest and NatureConservation Policy group in Wageningen,observed that forest transition increasinglyoften includes a third path: domesticatedforest as a result of co-evolution of thelocal population and forest management.‘It looks like indigenous forest, but it isn’t.’

Putz warned of the danger to biodiversity ofincluding degraded forests. ‘Much tropicalforest already lacks wildlife and we canlose a lot more even though we still retainforests.’ Forest exploitation cannot behalted, and therefore more sustainableforms of selective tree harvesting arerequired, argued Putz, for example reducedimpact logging. In addition, there is anurgent need for better definitions of forest,in particular for virgin forest, the type weare so worried about losing. / GvM

(ADVERTISEMENT)

IDEALISED PICTURE OF NGO HAMPERS PEACE BUILDINGIn post-war peace building efforts sincethe nineties, international developmentorganisations have focused their hopeson local NGOs. But the latter are notalways capable of fulfilling this role,warns Dr Mathijs van Leeuwen in hisdoctoral dissertation.

Armed conflicts are complex matters.Reliable information is often lacking andthe situation is constantly changing. Forinternational development organisationssuch as Oxfam or Cordaid, it is oftenimpossible to know exactly what is goingon. Nevertheless they want to dosomething, and as a result, it’s inevitablethat they simplify matters, states VanLeeuwen. ‘They draw up a picture of thesituation as they think it is, with all kindsof assumptions.’ These assumptions areoften based on an idealised picture,formed during international discussionson peace building and not on the localsituation.

One important assumption is that localorganisations are better at promotingpeace between parties than the localgovernment. The government has oftenbeen involved in the conflict and has lostits legitimacy as a result. The idea is thatlocal NGOs could take over the role of thegovernment. But, Van Leeuwen says, thisis not always the case. Local organisa-tions are not automatically moredemocratic, and they still need thegovernment as well.

An unconscious assumption that interna-tional organisations often make is thatwomen are more peace loving than men,and that therefore women’s organisationsare better at peace work. Van Leeuwencame across this when doing research ona peace organisation in southern Sudan.‘The organisation had achieved a lot interms of peace building, but not when itcame to the mission that the internationalorganisations had in mind: reconciliation

between ethnic groups and dealing withviolence against women.’

This was because the members of thelocal women’s groups came from the sameethnic group, making inter-ethnic reconci-liation difficult. Violence against womenwas linked to alcohol use, and many mem-bers of the group earned an income frombeer brewing. They were not interested inthe matter of violence against women.

Peace building for these women meantmeeting regularly and sharing their expe-riences. Van Leeuwen: ‘And that is peacebuilding, but it is far removed from themore ambitious objectives of peace orga-nisations and international donors.’ / JT

Mathijs van Leeuwen received his PhD onFriday 20 June. His promotor wasProfessor Thea Hilhorst, chair of Humani-tarian Aid and Reconstruction.

Members of a local women’s group in southern Sudan. / photo Mathijs van Leeuwen

SNAPPEDWHO?Frenchman Jonas Livet, studying WildlifeManagement at VHL Leeuwarden, chattingabout the behaviour of the Dutch abroad.

WHAT ABOUT THE DUTCH?‘Nothing: I’d like to live here aftergraduating. People are relaxed. Communi-cation between students and teachers ismore equal than in France or Belgium.’

BELGIUM?‘I started Veterinary Medicine there, butswitched to Wildlife. I’m interested inpopulation management. Belgiumprovided a solid base.’

GOING FURTHER NORTH?‘Friends in Strasbourg ask the same: howfar do you want to go and where will itend? I can’t tell them yet.’ / WB

To do!

Fill in Employee Monitor

until June 27!

http ://survey.wurnet.nl/mm

Resource 0236 20-24 25-06-2008 15:56 Pagina 21

Page 18: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

2HeacsevoVBdaisldeWopalsBr

JambodeNeEn

Repete peniest‘Mineaagespom

Z

STUDENT 22

Van gekleurde champagnebubbels eneen paardentrekveer tot een plan vooreen educatieve boerderij. Allerleiverrassende ontwerpen waren er te zienop de Innovatiemarkt die vrijdag 20 junigehouden werd bij Van Hall Larenstein inWageningen. Eerstejaars van alleopleidingen toonden de innovatieveproducten die ze de laatste lesperiodehebben ontwikkeld.

Glaasje champagne? Lekker, maar danwel met gekleurde bolletjes met eensmaakje erin. ‘Sphere noemen wij de bol-letjes die bestaan uit een buitenlaagje endie van binnen vloeibaar zijn’, vertelt HeinKieffer. Met klasgenoot Roel werkte hijaan dit product, waar koks al mee experi-menteren in restaurants. De studentenFood Innovation Management voorzagende bolletjes van zoete en hartige smaken,zoals honing, vanille, kers en olijf. Ook ver-werkten ze er tonic in, dat oplicht onderblacklight. Hein: ‘We zien Sphere als garne-ring en een luxeproduct voor op feestjes.’ Verderop staat Mike Johnson, die metklasgenoten Mindy en Jasper als groepM?J een gezonde snack heeft ontwikkeld,de AnGary bar. ‘Boost your NRG’ staat erop de verpakking. Gary is een ingrediëntdat wordt gewonnen uit de cassavewortelen veel wordt gegeten in West-Afrika, ver-telt Mike. In de reep zitten ook honing, no-ten en gedroogd fruit, allemaal natuurlijkeingrediënten. Verder heeft de AnGary Bareen fairtradecomponent; met de cassa-vereep willen de studenten boeren in Afri-

ka extra inkomen bezorgen. Leuk, al die idealen, maar is de reep ooklekker? ‘We krijgen heel positieve reac-ties. Het is een bijzonder product, omdatgary hier onbekend is. Het smaakt eenbeetje zuur, maar dat proef je niet in com-binatie met de andere ingrediënten. Veelstudenten komen terug om nog een stuk-je te halen’, aldus Mike.Iedere opleiding had vooraf bepaalde ei-sen aan de producten gesteld. De focusbij Equine, Leisure & Sports lag op veilig-

heid voor producten in de paardensector.Een van de meest succesvolle productenis de paardendeken van drie eerstejaarsvan die opleiding. ‘Door de problemenmet de hitte bij de Olympische Spelen inHong Kong kregen we het idee een ther-modeken te maken waarmee paardenkunnen worden afgekoeld,’ legt Lisette deReus uit. Het thermische effect bleek nogniet haalbaar, maar een Duits bedrijf vondhet model dat de eerstejaars hadden be-dacht zeer interessant. / ABr

De mogelijke sloop van het lelijksteuniversiteitsgebouw, het hoofdgebouwvan de Vrije Universiteit in hetAmsterdamse Buitenveldert, heeft degemoederen in beroering gebracht.Een architect reageert ‘zeer geschokt’in universiteitsblad Ad Valvas. ‘Hetgebouw is krachtig en consequent’ envertegenwoordigt een periode uit dearchitectuurgeschiedenis – beginjaren zeventig – waar we ‘veel telaconiek’ mee omspringen.

De hoogste colafontein krijg je door eenfruitmentos in een fles cola light tewerpen. Mintmentos en gewone coladoen het veel minder goed. Dat blijkt uiteen publicatie in de American Journal ofPhysics. Het geheim is de zoetstofaspartaam in lightcola, waardoor devloeistof een lagere oppervlaktespanningheeft. Het snel zinken van de mentosmaakt de fontein krachtiger. Als dit geenscience for impact is, dan weten wij hetook niet meer.

DRUK DRUK DRUK

Ik doe mijn tas af en leg, nee smijt, hem inde hoek van mijn kamertje. Het is me hetdagje wel geweest. Zes lange uren in mijnafstudeerhok gezeten. Beetje rommelenmet een computermodel, proberen kriti-sche vragen van de stagebegeleider te be-antwoorden en tegelijkertijd de informatiein me op te nemen die hij er tussendoorbij levert. Waarom ben ik niet gewoon tuinman ofpostbode geworden? Een beetje buiten,een beetje regelmaat en lekker simpel.Toegegeven, je kunt niet lekker uitbrak-ken of een dagje vrij nemen als je af entoe – vaker wel dan niet misschien – metde welbekende frisse tegenzin wakkerwordt, maar toch. Dat vrije studentenle-ven is ook niet alles. Zeker nu, in de zomer, als het sinterklaas-fenomeen wederom de kop opsteekt: aldie verschillende groepjes en commissieswaar je bij hoort en in zit, vragen aan-dacht. En het warme weer nodigt ook nogeens uit om hele weekeinden op stap tegaan. De hele maand juni ben ik de week-einden al het huis uit. Met vrienden eenweekend lang in de uiterwaarden, bierdrinken in Gieten met de Barcommissie,een weekend lang herbals uitproberen,en dan moeten we nog wat leuks gaandoen met het huis én iets grappigs verzin-nen voor de eerste ingenieur van onzejaarclub. En er is nog maar één weekendte gaan. Ik heb gewoon niet genoeg vrije tijd, wantik wil ook nog wel eens gewoon een daglang aan mijn zak krabben en de rotzooiopruimen van zo’n weekeind vol bier enslecht vreten. Ik heb laatst verdomme eenhele dag vrij moeten nemen om mijn waste doen. En ik weet wel dat het gras bij deburen altijd groener is en dat postbodeser tussen de kaarten en enveloppen waar-schijnlijk geregeld van dromen om door-deweeks eens niet om zes uur op te hoe-ven of om voor de lunch al aan de drankte gaan. Maar eerlijk waar, ik zit voor ditjaar zwaar aan mijn tax van lauw Euro-shopperbier en gebarbecuede frikandel-len. / Bastiaan Molleman

FEESTELIJKE BUBBELS EN IDEALISTISCHE REPEN

Van Hall Larenstein helpt de bewonersvan de in aanbouw zijnde KenniscampusLeeuwarden, een megacomplex voor deNoordelijke Hogeschool Leeuwarden(NHL) en de christelijke hogeschoolStenden, met duurzame huisvesting.

De groene hogeschool in Leeuwardenspeelt vanwege haar kennis over energieen waterbehandeling een belangrijke rolin de totstandkoming van de duurzameambities van de campus, vertelt project-leider en docent milieukunde Sietze Bot-tema. ‘En wij steken weer wat van oplei-dingen als Build Environment van het NHLen het Stenden lectoraat over duurzameontwikkelingen in de dienstverlening.’ Devierde deelnemer, Technologie CentrumNoord Nederland, betrekt het regionale be-drijfsleven bij de uitwerking van de ideeën. Werkgroepen, broederlijk samengesteld uitstudenten en docenten van verschillendeopleidingen van de hogescholen, beden-ken duurzame plannen voor energie- enwatergebruik, bouwwijze, transportfacili-teiten en gedrag. Het is de bedoeling datde samenwerking tot gemeenschappelijkeonderwijsmodules leidt, aldus Bottema.

Er zijn al concrete plannen om al het af-valwater van de campus ter plekke te zui-veren. De 240 studentenwoningen krijgenvacuümtoiletten waarvan de poep methet residu uit het grijswatercircuit wordtingezameld als biomassa voor de energie-vergister. Uit het overgebleven zwarte wa-ter wordt via een helofietenfilter van VHLen de Living Machine, een zuiveringssys-teem dat al draait in Dierenpark Emmen,schoon drinkwater geproduceerd. ‘Detechnieken bestonden al’, zegt Bottema.‘Nieuw is dat we ze aan elkaar koppelen.’De werkgroepen onderzoeken verder on-der meer dakbekleding van gerecycledebitumen met ingebouwde zonnecellen enwaterberging voor geleidelijke afwatering,led-verlichting, een wittefietsenplan entransport met zonneboten om de zeven-tienduizend studenten van het stationnaar de campus te vervoeren.Het project zal lang worden gemonitord.‘In het noorden worden veel duurzame ini-tiatieven in gang gezet’, zegt Bottema,‘maar vaak ontbreekt zicht op de lange-termijneffecten. De hogescholen gaandaar ook na afloop van het project in ja-nuari 2009 mee door.’ / WB

VHL HELPT BIJ DUURZAMEHUISVESTING BUREN

FoenmWlescevo

‘Ddeopbevain-unvezijaltcoZoonmopsie

SO

>

BASTIAAN

MENSA SSRNEEMT ETERSUNITAS OVERDe mensa van SSR-W heeft het afgelopenjaar drukker gehad dan vorig jaar. Destudentenvereniging profiteerde van desluiting van de mensa van jongeren-vereniging Unitas, in juli 2007.

‘We hebben een prima jaar gehad met ge-middeld zo’n dertig procent meer eters’,meldt commissaris mensa Marlies Volle-bregt. ‘Er komen zeker mensen eten dievroeger op Unitas aten, maar ik denk datook onze posteracties hebben geholpen.’Zo hangt in de belangrijkste universiteits-gebouwen altijd het menu.Op KSV, de andere studentenverenigingmet een mensa, is helaas geen effect tezien van de sluiting, aldus mensaverant-woordelijke Lies Zandberg. ‘Meer eterszien we altijd graag.’De warme maaltijden in Forum tijdens delunch ziet Vollebregt nog niet als bedrei-ging, ook niet als die ’s avonds verkrijg-baar gaan worden. ‘Mensen die daar etenwillen vast nog even verder werken, enzouden toch niet naar ons zijn gefietst’, al-dus Vollebregt. / YdH

Ja

Een meisje proeft champagne met gekleurde bubbels op de Innovatiemarkt. / foto BdG

Resource 0236 20-24 25-06-2008 15:56 Pagina 22

Page 19: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

26 JUNI 2008 23 RESOURCE #36Het Vlaams Belang is gestart met deactie ‘Consumenten tegen islami-sering’ waarin de partij waarschuwtvoor oprukkende halalproducten.VB-aanvoerder Filip Dewinter is bangdat het ‘groeiende aanbod aanislamitische producten in de winkelsde radicalisering in de hand werkt’.Wij maken ons juist zorgen over deopmars van on-Hollandse productenals Belgisch bier, bonbons enBrussels lof.

Het is in Engeland een nieuwe trend:dipping. Het principe is simpel: je zoektvia Google Earth in de buurt een huismet zwembad en gaat vervolgens meteen flinke groep mensen daar een duiknemen. In Bournemouth en Devon zijnzo al honderden ongenode badgastenkomen opdagen. Het wordt tijd jezwembad met een flink camouflagenetaf te dekken om de satelliet temisleiden.

Het Leidse universiteitsblad Mare schrijftin de rubriek Zomernieuws – ‘we lopenalvast door de gebeurtenissen van dekomende tijd heen’ - dat KNVB-perschefKees Jansma de nieuwe persvoorlichtervan UL wordt. Jansma’s eerste besluit ishet Europees aanbesteden van Mare,vertelt hij in het ‘voorspellende’ bericht.‘Dat is in Wageningen ook met grootsucces gebeurd, en ik zie niet in waaromwe dat in Leiden anders aan zoudenmoeten pakken.’

Jan Stanura, masterstudent Manage-ment Economics and Consumerstudiesbokste zaterdag 21 juni in Apeldoorn inde klasse tot 69 kilogram om hetNederlandse studentenkampioenschap.En kreeg aardig wat klappen.

Redelijk ontspannen leefde Jan de afgelo-pen weken toe naar de wedstrijd. Hij fiets-te wat meer om zijn conditie nog een op-pepper te geven, en werkte aan zijn tech-niek. Tijdens de warming-up voor de wed-strijd vloog de spanning hem wel even aan.‘Maar toen ik de ring in stapte gebeurde erineens zoveel: bokskap op, handschoenenaan, bitje in, de scheidsrechter die banda-ges controleerde en uitlegde dat hij eensportief gevecht wilde. Ik had geeneens tijdom me af te vragen of ik zenuwachtig was.’

Hoe kunnen bosbranden in Ghanavoorkomen worden? Maarten Brouwersbedacht een antwoord op die vraagtijdens zijn zeven maanden durendeafstudeeronderzoek in Ghana. Inmiddelsis hij bijna afgestudeerd in de Tropischebosbouw aan hogeschool Van HallLarenstein.

‘Voor de natuur hoef je niet naar Ghana.Die is niet heel uitbundig. De biodiversi-teit is er lager dan in bijvoorbeeld Kenia.Maar de mensen zijn heel vriendelijk engeïnteresseerd. Mijn vriendin Willemijn enik zaten in Kumasi, een grote stad in hetmidden van het land met zo’n twee mil-joen inwoners. Willemijn studeert Ruralesociologie aan Wageningen Universiteiten heeft tijdens ons verblijf in Ghana eenpoos in een Liberiaans vluchtelingen-kamp gezeten voor haar onderzoek. Wevonden het spannend om samen te gaan.Als je zo op elkaar aangewezen bent, leerje elkaar goed kennen. Het was een echterelatietest, waar we met vlag en wimpelvoor geslaagd zijn.We hadden een kast van een huis met eengrote binnenplaats. Kumasi is een grotestad, maar er is niet veel te doen. Je kuntgaan zwemmen bij een hotel, naar de kroegof uit eten gaan. We waren veel thuis, draai-den muziek en kookten uitgebreid. Het was-sen met de hand kost ook veel tijd. We woon-den naast een school, waar de kinderenleren door uit volle borst de onderwijzerna te schreeuwen, dus dat gaf veel herrie.In onze buurt woonde een oud-voetballermet wie we veel omgingen. Hij woont nu inNederland, waar zijn vrouw al woonde. Wehebben hem nog geholpen met de voorbe-reidingen voor zijn inburgeringstest.

Het kantoor waar ik werkte lag vijftien kilo-meter van ons huis. Met het openbaar ver-voer heb ik wel eens tweeënhalf uur overdie afstand gedaan. Het drukke verkeer isvermoeiend en levensgevaarlijk. Maar hetheeft ook zijn charmes om in die hitte mettwintig mensen in een minibusje te zitten.Mijn afstudeeronderzoek deed ik vooreen adviesorgaan van de overheid, datbezig is met een groot project over bos-branden. De meeste bosbranden wordenveroorzaakt door boeren, jagers en hout-skoolbranders. De boeren passen vaakde methode slash and burn toe: ze kap-pen een halve hectare tropisch regen-woud en steken dat in de fik voor land-bouwgrond. En jagers zetten een stukgrasland in de brand en knuppelen dewegvluchtende dieren dood.Bosbranden ontstaan vaak uit gemak-zucht. Met goede voorzorgsmaatregelenkunnen ze grotendeels voorkomen wor-den, maar mensen denken niet zo vervooruit. Daarom heb ik het idee onder-zocht om boeren op het ontstane gras-land houtplantages te laten aanleggen,met de boeren en het dorp als aandeel-houders. Het winstaandeel vormt een sti-mulans om voorzichtiger met vuur om tegaan. Als het hele dorp erbij betrokken is,kijk je wel uit om de houtplantage van jebuurman in de fik te steken.Vervolgens hebben we de interesse ge-peild door middel van interviews engroepdiscussies in een aantal dorpenmidden in de bush. De inwoners zagendie houtplantages wel zitten. In diedorpen is echte armoede, mensen zijnbezig met overleven. Ze willen graaginvesteren in hun families en in de toe-komst.’ / Alexandra Branderhorst

RELATIETEST IN GHANAZES MINUTEN ELKAARS VIJAND

HET ECHTEWERK

r.ns

deg

nd-

n

tf

ng

n

N

Fotosynthese als brandstof voor het levenen met forensische technieken eenmoord oplossen. Het zijn twee mede doorWageningen Universiteit ontwikkeldelesmodules die op donderdag 19 juni eencertificaat kregen voor gebruik in hetvoortgezet onderwijs.

‘De modules zijn voorbeelden van inhou-delijke vernieuwing van het bètaonderwijsop middelbare scholen’, vertelt Petra Na-ber, coördinator WU-Sprint, een onderdeelvan het landelijke programma voor meerin- en uitstroom van bètastudenten. ‘Hetunieke van de NLT-modules – Natuur, Le-ven en Technologie – is dat ze gebaseerdzijn op die verschillende disciplines en zealtijd een duidelijke maatschappelijkecontext hebben’, aldus Naber. Zo krijgen vwo-scholieren bij Forensischonderzoek als groep de opdracht demoord op het personage Adriaan Vermeerop te lossen, met een volledig politiedos-sier en handleidingen voor sporenonder-

zoek, van vingerafdrukken tot DNA-analy-ses. De module sluit volgens Naber goed aanbij de Wageningse opleiding Moleculairelevenswetenschappen. Maartje Luteijn,recent hierin afgestudeerd, en docentGuido Linssen coördineerden deze Wage-ningse inbreng, en werkten samen metenkele docenten van middelbare scholen.Zo werd ook de fotosynthesemodule van-uit de Wageningse opleiding Plantenwe-tenschappen ontwikkeld. Voor komend schooljaar zijn er nu lande-lijk 21 gecertificeerde NLT-modules. Circavijftig zijn er in ontwikkeling, waarondereen tiental met een Wageningse inbrengrond onder meer bio-informatica, geneti-sche modificatie, meteorologie, molecu-laire gastronomie en bioprocestechnolo-gie. Een oogmerk van het NLT- en Sprint-programma is ook tastbare verbindingentot stand brengen tussen wetenschappe-lijk onderzoek en het middelbare onder-wijs. / GvM

SCHOLIEREN GAAN MOORDOP VERMEER OPLOSSEN

Al gauw had Jan de eerste klappen tepakken, en ging hij zelfs even tegen degrond. De tweede ronde maakte descheidsrechter een einde aan het ge-vecht. ‘Mijn tegenstander had me vast-gezet in de touwen en ik kon zijn aan-vallen niet meer pareren.’Het mooie was wel dat Jan na de wed-strijd gewoon gezellig nog wat babbeldemet die jongen. ‘Je bent maar zes minu-ten elkaars vijand.’ Ondanks het verlies,vindt de masterstudent het toch een ge-weldige ervaring. Want maar weinig men-sen durven die ring in. Komende zondag zijn de finales in Rotter-dam. Dan bokst Jans clubgenoot bij destudentenvechtsportvereniging de Grond-leggers Rico Slingerland om de titel in deklasse tot 64 kilogram. / YdH

en

e-

-

t.’

s-

e

en

al-

Jan Stanura (links) bokst tegen een Amsterdamse student. / foto Kim Weijtmans

dG

Resource 0236 20-24 25-06-2008 15:56 Pagina 23

Page 20: Pag. 13 WEEKBLAD VOOR WAGENINGEN UR/ 2E JAARGANG/ 26 …€¦ · DE EEUWIGE STUDENT Resource 0236 1,3,8-11 25-06-2008 16:25 Pagina 1. 2 Resource, Weekblad voor Wageningen Universiteit

STUDENT RESOURCE #36

TWEE BANANENMieke Kamphuis en Marijn Kool van jaarclub Chiquitta van studentenvereniging KSV St.Franciscus werden voor hun afstuderen deze week nog eenmaal op de proef gesteld, zomailt Anne-Sietske Verburg. ‘Hun laatste studentenavond met de jaarclub werd ingeleidmet een speurtocht per tandem door Wageningen, waarbij ze onder andere op zoekmoesten naar relevante literatuur over de Banaan in de universiteitsbibliotheek inForum. Dus als u afgelopen maandag twee bananen heeft zien fietsen…’

HOUTHANDELStudenten International Timber Trade van Van Hall Larenstein Velp hebben vorige weekin Duitsland kennis gemaakt met de praktijk van de houthandel. Die is heel breed: vaneen ontspannen, door kippen bevolkt familiebedrijf tot megaconcerns waar tijd geld isen waarvan de inkopers de hele wereld over vliegen. Duidelijk werd dat de studentenhun houtsoortenkennis moeten bijspijkeren en moeten knokken om bij zo’n bedrijf aande slag te kunnen; die zitten niet op hen te wachten. Docent Nanja Bakker: ‘Destudenten zijn nu nog gedrevener.’

Als het aan Tjapko Poppens ligt, is Wage-ningen Universiteit binnenkort niet meerde kleinste universiteit van Nederland.Het VVD-raadslid in Deventer stelde tweeweken geleden voor om een onderzoek testarten naar een eigen universiteit voorzijn stad. Het voorstel werd door de over-grote meerderheid van de raad enthou-siast onthaald. Het college van burge-meester en wethouders heeft al geld vrij-gemaakt voor het onderzoek.Poppens zou geen VVD’er zijn als hij nietzou vinden dat een universiteit onont-beerlijk is voor het lokale ondernemers-klimaat. Als een echte zelfstandige uni-versiteit niet lukt, is een dependance ookprima, legde hij in dagblad De Stentor uit.Pogingen om een universiteit te krijgenhebben in Deventer een rijke traditie,schreef dezelfde krant. Al zes keer eerdergreep de stad mis. In 1957 ging de techni-sche universiteit aan haar neus voorbij;

die belandde in Twente. In de jaren zeven-tig ging Maastricht er met een medischefaculteit vandoor die uitgroeide tot eenheuse universiteit, en greep de stad zelfsnaast de troostprijs, de Open Universiteit,die uiteindelijk naar Heerlen ging.In eerdere eeuwen ging het ook meerderekeren mis. De Spaanse koning Filips IIheeft ooit een verzoek tot vestiging vaneen universiteit naast zich neergelegd.Net als de protestantse beeldenstormersdie een paar jaar later de baas waren vande stad. Overigens is er vanuit Wageningen alle re-den om bescheiden te blijven. Deventerheeft een onderwijstraditie om u tegen tezeggen. Erasmus ging er bijvoorbeeldnaar school, net als de Middeleeuwse ge-leerden Geert Grote en Thomas à Kempis.Namen die internationaal nog bekenderzijn dan Gerrit Hiemstra en Jeroen Dijssel-bloem. / Korné Versluis

PRIKBORD

24

stuur je foto’s [email protected]

<

DEVENTER IS JALOERSOP WAGENINGEN

Nu de EK-voetbalpoules een stukminder interessant zijn geworden,wijzen we u graag op een leukalternatief om de laatste dagen voorde zomervakantie door te komen. Deuitspraak in het kort geding rond deEuropese aanbesteding van Resourcewordt verwacht op vrijdag 4 juli. Dat isnatuurlijk niet toevallig IndependenceDay in de VS. De bookmakers schattende kansen op winst voor Cereales enWageningen UR voorlopig op fifty-fifty.

Een Utrechtse promovendus heeft bewezendat studenten zich laten stimuleren doorballen. Hij liet de studenten kijken naaranimatiefilmpjes waarin een grote bal eenkleine bal helpt om een vlieger uit de boomte halen. In opeenvolgende versies doet dehelper steeds meer moeite. De bereidheidom achteraf een vragenlijst in te vullen washet grootst bij deelnemers die de bal enormzijn best hadden zien doen. Mensen nemengedrag van anderen over, ook al zijn datballen. / GvM

Resource 0236 20-24 25-06-2008 15:56 Pagina 24