PACT Aangepast Zorgmodel Slechthorenden (AZOS)

download PACT Aangepast Zorgmodel Slechthorenden (AZOS)

of 39

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Platform for Audiological Clinical Testing (PACT) 31 maart 2006

Transcript of PACT Aangepast Zorgmodel Slechthorenden (AZOS)

 • PACT document 02-04

  Datum

  31 maart 2006

  Versie

  3.3 (eindversie)

  Status

  Eindrapportage

  Auteurs

  AZOS werkgroep

  Projectleiders prof.dr.ir. W.A. Dreschler, dr. L.J.C. Anteunis, dr. J. Verschuure

  Leden van de werkgroep

  dr. L.J.C. Anteunis, S. Bours, mw.dr. M. Boymans, prof.dr.ir. W.A. Dreschler, dr. B.A.M. Franck, mw. drs. J.P.C. Grutters, mw. N.C. Homans, dr. F. van der Horst, mw. dr. M.A. Joore, drs. N. Klay, drs. A. Rozeboom en mw.dr. M. Stokdijk, dr. J. Verschuure.

  Trefwoorden

  Slechthorendheid, zorgmodel, triage, hoortoestel, aanpassing, evaluatie, tevredenheid, kwaliteit van leven

  2006 PACT Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

  geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch,

  mechanisch, door fotokopien, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

  van Stichting Platform for Audiological Clinical Testing te Amsterdam.

 • PACT-project AZOS eindversie maart 2006 2

 • PACT-project AZOS eindversie maart 2006 3

  Inhoudsopgave

  INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................. 3

  1. INLEIDING ....................................................................................................................................... 9

  1.1 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK ............................................................................................. 10 1.2 REIKWIJDTE ................................................................................................................................. 11 1.3 MODELBESCHRIJVING.................................................................................................................. 12 1.4 ONDERZOEKSPOPULATIE ............................................................................................................. 13 1.5 ONDERDELEN VAN HET ONDERZOEK........................................................................................... 13

  2. PROJECTGROEP EN KLANKBORDGROEP .......................................................................... 15

  3. BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK............................................... 17

  3.1 SLECHTHORENDENZORG VR DEREGULERING (ZIE BIJLAGE B) ............................................... 17 3.2 REFERENTIEKADER AZOS: ALGEMENE EN SPECIFIEKE RAND-VOORWAARDEN EN LOGISTIEK VAN DE PATINTENSTROMEN (ZIE BIJLAGE C) .................................................................................. 17 3.3 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AUDICIEN (ZIE BIJLAGE D)...................................................... 18 3.4 DE KWALITEIT VAN DE TRIAGE (ZIE BIJLAGE E).......................................................................... 19 3.5 DE KWALITEIT VAN DE AANPASSING (ZIE BIJLAGE F) ................................................................. 20 3.6 ECONOMISCHE EVALUATIE (ZIE BIJLAGE G) ............................................................................... 21 3.7 PROCESEVALUATIE (ZIE BIJLAGE H)............................................................................................ 22

  4. BESCHOUWING EN CONCLUSIES .......................................................................................... 23

  4.1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING................................................................................................. 23 4.2 DE TRIAGE EN DE KWALITEIT VAN DE TRIAGE............................................................................. 24 4.3 DE KWALITEIT VAN DE AANPASSING ........................................................................................... 25 4.4 KOSTENEFFECTIVITEIT EN TEVREDENHEID ................................................................................. 26 4.5 SLOTBESCHOUWING .................................................................................................................... 28

  5. AANBEVELINGEN VAN DE WERKGROEP............................................................................ 31

  5.1 HOE NU VERDER?......................................................................................................................... 31 5.2 DE TRIAGE ................................................................................................................................... 31 5.3 AANPASSING EN CONTROLE DOOR DE AUDICIEN......................................................................... 33 5.4 IMPLEMENTATIE .......................................................................................................................... 33 5.5 TOT SLOT ..................................................................................................................................... 35

  LITERATUUR .................................................................................................................................... 37

  LIJST VAN BIJLAGEN..................................................................................................................... 41

  A. HET NOAH-PLAN ........................................................................................................................ 43

  B. SLECHTHORENDENZORG VR DEREGULERING ........................................................ 49

  B.1 INLEIDING ................................................................................................................................... 49 B.2 DE LOGISTIEK BINNEN DE SLECHTHORENDEN ZORG VR DEREGULERING............................... 49

  B.2.1 Prevalentie en incidentie slechthorendheid en hoortoestelgebruik ..................................... 49 B.2.2 Patintenstromen bij KNO en het Audiologisch Centrum ................................................... 53

 • PACT-project AZOS eindversie maart 2006 4

  B.2.3 Doorlooptijden en wachttijden bij KNO en AC ................................................................... 57 B.2.4 Werkzaamheden van de huisarts in het kader van slechthorenden zorg.............................. 58

  B.3 DE KOSTEN VAN DE SLECHTHORENDEN ZORG VR DEREGULERING ........................................ 59 B.3.1 Kosten van de huisarts in de slechthorenden zorg............................................................... 59 B.3.2 Kosten van KNO en AC in de slechthorenden zorg ............................................................. 60 B.3.3 Kosten van de audicien in de slechthorenden zorg.............................................................. 62 B.3.4 Uitgaven en kosten van hoortoestellen ................................................................................ 62

  B.4 DE KWALITEIT VAN DE SLECHTHORENDEN ZORG VR DEREGULERING................................... 63 B.4.1 Kwaliteit uit het oogpunt van de patint .............................................................................. 63 B.4.2 Kwaliteit uit het oogpunt van de beroepsbeoefenaren......................................................... 66

  B.5 VERWACHTINGEN VAN BEROEPSBEOEFENAREN TEN AANZIEN VAN DE DEREGULERING ........... 69 B.5.1 Methode ............................................................................................................................... 69 B.5.2 Resultaten............................................................................................................................. 69

  BIJLAGE B.1 PATINT SATISFACTIE VRAGENLIJST......................................................................... 70 BIJLAGE B.2 KWALITEIT VAN LEVEN.............................................................................................. 73 BIJLAGE B.3 IOI-HA....................................................................................................................... 74

  C. REFERENTIEKADER AZOS: ALGEMENE EN SPECIFIEKE RANDVOORWAARDEN EN LOGISTIEK VAN DE PATINTENSTROMEN ..................................................................... 75

  INLEIDING.......................................................................................................................................... 75 C.1 ALGEMENE RANDVOORWAARDEN .............................................................................................. 75 C.2 OMSCHRIJVING VAN DE INTERVENTIE/INNOVATIE IN ZES CATEGORIEN................................... 76

  C.2.1 In algemene termen.............................................................................................................. 76 C.2.2 Professies en patintengroepen ........................................................................................... 76 C.2.3 Reikwijdte van de interventie/innovatie ............................................................................... 77 C.2.4 Spanningsveld implementatie/evaluatie............................................................................... 77 C.2.5 Begeleiding (feedback en bijsturing) van de implementatieroute........................................ 78 C.2.6 AZOS als semi-autonome en zelfsturende innovatie............................................................ 78

  C.3 SPECIFIEKE RANDVOORWAARDEN.............................................................................................. 79 C.4 RANDVOORWAARDEN IN ZEVEN CATEGORIEN ......................................................................... 79

  C.4.1 Domeinafbakening............................................................................................................... 79 C.4.2 Formuleren van een netwerkorganisatie ............................................................................. 81 C.4.3 Inschakeling van audiciensza