Overzicht zakelijk risico

of 34 /34
Zakelijke risico’s Doorneweerd Advies en Bemiddeling

Embed Size (px)

description

Globaal overzicht van zakelijke risico\'s

Transcript of Overzicht zakelijk risico

Page 1: Overzicht zakelijk risico

Zakelijke risico’sDoorneweerd Advies en Bemiddeling

Page 2: Overzicht zakelijk risico

Globaal overzicht zakelijke risico’s

○ Bedrijfsmedewerkers○ Bedrijfsactiva○ Bedrijfsvermogen

Page 3: Overzicht zakelijk risico

I.Bedrijfsmedewerkers

Page 4: Overzicht zakelijk risico

Zorgkosten

○ Individueel of Collectief.

Let op:○ Gezinssamenstelling.○ Inhoud aanvullend pakket.○ Tandartskosten.

Page 5: Overzicht zakelijk risico

Arbeidsongeschiktheid – VerzuimVennoten of DGA’s

Let op:○ Wettelijke voorzieningen○ Juiste beroepsomschrijving○ Uitkeringsdrempel○ Hoogte verzekerde bedragen○ Voortgang na einddatum uitkering○ Contract of onderlinge afspraken bij ziekte.○ Contract of onderlinge afspraken bij

arbeidsongeschiktheid.○ Wachttijd uitkering.

Page 6: Overzicht zakelijk risico

Arbeidsongeschiktheid – VerzuimWerknemers

Let op○ Hoogte loondoorbetaling 1e ziektejaar○ Hoogte loondoorbetaling 2e ziektejaar○ Verzuimrisico medewerkers○ WIA voorzieningen○ Diensten ARBO dienst○ Daggeld of Stop-loss verzekering○ Interne ziekmelding protocollen

Page 7: Overzicht zakelijk risico

Pensioenen Vennoten of DGA’s

Let op○ Nabestaanden voorzieningen verzekeren?○ Opbouw pensioen bij directe

arbeidsongeschiktheid.○ Eisen nieuwe Pensioenwet 1 januari 2007.○ Keuze Eigen Beheer of verzekeren of een mix.

Page 8: Overzicht zakelijk risico

Compagnonrisico's

○ Overlijden○ Ziekte (vastleggen in contract)○ Arbeidsongeschiktheid (vastleggen in

contract)○ Wachttijd eerste uitkering

Page 9: Overzicht zakelijk risico

Overlijdensrisico

Zakelijk te gebruiken voor:○ Key-man○ Nabestaanden voorziening○ Compagnonvoorziening. Zie contract.○ Afdekken bankleningen of onderlinge

leningen.

Page 10: Overzicht zakelijk risico

Ongevallen

○ Additionele voorziening voor Key-man○ Zowel uitkering bij overlijden als

blijvende invaliditeit

Let op: ○ Alleen bij ongeval

Page 11: Overzicht zakelijk risico

Zakenreis

Let op:○ Dekkingsgebied (Europa – Wereld)○ Meereizende medewerker/echtgenote○ Laptop○ Bestaande privé doorlopende reisverzekering

biedt geen dekking

Page 12: Overzicht zakelijk risico

II.Bedrijfsactiva

Page 13: Overzicht zakelijk risico

Gebouwen en glas

○ Bij “Koop” zelf verzekeren.○ Bij huur let op eigen verbouwingen /

Huurdersbelang○ Preventieve voorzieningen○ Taxatie herbouwwaarde

Page 14: Overzicht zakelijk risico

Inventaris

Let op:○ Dagwaarde of nieuwwaarde dekking○ Omschrijving goederen○ Transport○ Meeverzekeren

● Reconstructie (administratie)● Extra kosten (Bereddingskosten)

○ Verzekerde sommen○ Taxatierapporten○ Preventie

Page 15: Overzicht zakelijk risico

Computers

○ Server○ Werkstations○ Notebooks / Laptops○ Reconstructie data en software

Let op ○ Goede Back-up procedure○ Dekkingsgebied (Europa-Wereld)

Page 16: Overzicht zakelijk risico

Goederenvoorraad

Let op:○ Verzekerde bedragen○ Opslag bij derden○ Transportdekking ○ Omschrijving○ Preventie○ Taxatie

Page 17: Overzicht zakelijk risico

Goederen Transport

Let op○ Verpakking○ Omvang dekking○ Dekkingsgebied (Europa-Wereld)○ Omschrijving goederen ○ Transportvoorwaarden (max. vergoeding)

Page 18: Overzicht zakelijk risico

Motorrijtuigen (zakelijk)

Let op○ Keuze Casco / WA / Extra dekking○ Inzittenden dekking ○ Ongevallen dekking○ Rechtsbijstand verkeer○ Aansprakelijkheid werkgever

chauffeur/inzittenden

Page 19: Overzicht zakelijk risico

Werkmaterieel

Let op:○ Wegenverkeerswet ook op eigen terrein○ Eigen terrein of elders○ Specificaties en omschrijving op polis○ Preventie

Page 20: Overzicht zakelijk risico

Machines

○ Vooral Omzetbepalende apparatuur

Let op:○ Specificatie○ Verzekerde sommen○ Onderhoudscontracten○ Taxatierapport

Page 21: Overzicht zakelijk risico

III.Bedrijfsvermogen

Page 22: Overzicht zakelijk risico

Aansprakelijkheid

De vijf belangrijkste● Bedrijfsaansprakelijkheid● Beroepsaansprakelijkheid● Bestuurdersaansprakelijkheid● Milieuaansprakelijkheid● Productaansprakelijkheid● Verkeersaansprakelijkheid

Page 23: Overzicht zakelijk risico

1. Bedrijfsaansprakelijkheid

○ Schade aan zaken ○ Letsel schade aan derden

Let op:○ Ook aan eigen medewerkers○ Rechtsbijstand als gevolg van een aanspraak.

Page 24: Overzicht zakelijk risico

2. Beroepsaansprakelijkheid

Schade aan vermogen van opdrachtgever door een gemaakte fout.

Let op:○ Rechtsbijstand als gevolg van een aanspraak.○ Correcte en volledige omschrijving activiteiten.○ In en uitloop van de aansprakelijkheid.○ Goede leverings- of dienstenvoorwaarden.○ Beperking van de aansprakelijkheid richting

opdrachtgever.

Page 25: Overzicht zakelijk risico

3. Bestuurdersaansprakelijkheid

Waarvoor kunt u (privé en zakelijk) aansprakelijk worden gesteld?● Niet behoorlijke taakvervulling● Misleidende jaarrekening en prospectus● Onrechtmatig handelen of nalaten ● Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Let op:● Rechtsbijstandskosten als gevolg aanspraak

Page 26: Overzicht zakelijk risico

4. Milieuaansprakelijkheid

○ Schade door aantasting van het milieu veroorzaakt door ● Bedrijfsmiddelen● Medewerkers

Let op: ○ Rechtsbijstand als gevolg van een aanspraak.○ Schoonmaakkosten grond na brand.

Page 27: Overzicht zakelijk risico

5. Productaansprakelijkheid

Zaak- of letselschade veroorzaakt door eigen product.

Let op:○ Rechtsbijstand als gevolg van een aanspraak.○ Recall product.

Page 28: Overzicht zakelijk risico

Verkeersschade werknemers

Lichamelijk letsel van een werknemer door een ongeval indien sprake is van alle hierna genoemde omstandigheden.

1. De werknemer neemt deel aan het verkeer als bestuurder of passagier van een voer- of vaartuig of als voetganger.

2. Deelname aan het verkeer vindt plaats tijdens werkzaamheden of activiteiten waaraan werknemer deelneemt binnen de met werkgever bestaande arbeidsverhouding.

3. Deelname aan het verkeer vindt plaats tijdens woon-/werkverkeer.

(Veelal is er namelijk geen verzekeringsdekking op een bedrijfsaansprakelijkheid omdat deze polissen uitsluitingen voor schade door motorrijtuigen uitsluiten.)

Page 29: Overzicht zakelijk risico

Bedrijfsschade

Vaste lasten risico / Brutowinstderving

Let op:○ Verzekerde som○ Jaarbelang○ Duur uitkeringstermijn○ Afhankelijk van

● Toeleveranciers● Publiekstrekkers

Page 30: Overzicht zakelijk risico

Geld - Debiteuren

○ Geldvoorraad

○ Dubieuze debiteuren protocol○ Door incasso verlies zakelijke relaties○ Incassokosten○ Kredietrisico○ Factoring

Page 31: Overzicht zakelijk risico

Geschillen (Rechtsbijstand)

Alles rondom○ Koop, huur bedrijfsruimte en inventaris○ Personeel (ontslag) en sociale wetgeving○ Diensten en producten van derden○ Eigen verkoop producten○ Verlenen van diensten○ Incasso

Page 32: Overzicht zakelijk risico

Denk ook aan deze risico’s

● Constructie All Risk (bouw)● Evenementen● WGA Eigen risico Drager (Privaat)● WIA Excedent en WGA hiaat

(Employee Benefits)

Page 33: Overzicht zakelijk risico

Disclaimer

Deze presentatie is gemaakt om slechts een globale indruk te krijgen van een aantal persoonlijke en/of bedrijfsmatige risico’s en de mogelijke oplossingen. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

Disclaimer

Page 34: Overzicht zakelijk risico

○ Doorneweerd Assurantiën bv Postbus 151791001 MD Amsterdam

○ Telefoon:020-6200825○ Email:[email protected]

Website: www.doorneweerd.nl