OVERZICHT VAN DE ARCHIEVEN EN ... lijk Besluit van 17 december 1851) niet over een rijksarchief....

Click here to load reader

 • date post

  03-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OVERZICHT VAN DE ARCHIEVEN EN ... lijk Besluit van 17 december 1851) niet over een rijksarchief....

 • OVERZICHT VAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN VAN HET

  RIJKSARCHIEF TE ANTWERPEN

  Band I

  OVERHEIDSARCHIEVEN

  door

  Erik HOUTMAN

  Brussel 20064542

  ER IK

  H O

  U TM

  A N

  O V

  ER ZI

  C H

  T VA

  N D

  E A

  R C

  H IE

  V EN

  E N

  V ER

  ZA M

  EL IN

  G EN

  V A

  N H

  ET R

  IJ K

  SA R

  C H

  IE F T

  E A N

  TW ER

  PE N

  B A

  N D

  I

  O

  V E

  R H

  E ID

  S A

  R C

  H IE

  V E

  N

 • OVERZICHT VAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN VAN HET RIJKSARCHIEF TE ANTWERPEN

  I. OVERHEIDSARCHIEVEN

 • ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN

  ARCHIEVENOVERZICHTEN

  6

  Algemeen Rijksarchief D/2006/531/048

  Bestelnummer: Publ. 4542

  Algemeen Rijksarchief Ruisbroekstraat 2

  1000 Brussel

  De volledige lijst van onze publicaties kan u gratis bekomen op eenvoudig verzoek ([email protected]) of raadplegen op internet (http://arch.arch.be).

 • OVERZICHT VAN DE ARCHIEVEN EN VERZAMELINGEN VAN HET

  RIJKSARCHIEF TE ANTWERPEN

  Band I

  OVERHEIDSARCHIEVEN

  door

  Erik HOUTMAN

  Brussel 2006

 • Naamsvermelding - Niet Commercieel - Geen Afgeleide Werken CC BY-NC-ND

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/nl/

  Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Pas de Modification

  CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr/

 • 5

  INHOUDSOPGAVE

  WOORD VOORAF...................................................................................................9

  AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER ................................................................11

  RIJKSARCHIEF TE ANTWERPEN ..........................................................................15

  DEEL EEN

  ARCHIEVEN VAN OVERHEIDSORGANEN

  I. OVERHEIDSINSTELLINGEN TOT 1795 ..............................................................21 A. Centrale overheidsinstellingen...............................................................21 B. Vorstendommen en provinciale overheidsinstellingen tot 1795 ............24 C. Regionale overheidsinstellingen ............................................................27 D. Plaatselijke overheidsinstellingen ..........................................................40

  1. Heerlijkheden, schepenbanken, cijns-, laat- en leenhoven, stads- en dorpsbesturen ....................................................................40

  2. Armentafels of Tafels van de Heilige Geest en burgerlijke liefdadigheidsinstellingen ..............................................................249

  II. OVERHEIDSINSTELLINGEN VANAF 1795.......................................................307 A. Buitendiensten van nationale, gewest- en

  gemeenschapsministeries...................................................................307 1. Financiën........................................................................................307 2. Verkeer...........................................................................................309 3. Onderwijs, wetenschap en cultuur .................................................310 4. Openbare werken en verkeer..........................................................311 5. Defensie .........................................................................................312

  B. Openbare instellingen en instellingen van openbaar nut onder het beheer of toezicht van de nationale, de gemeenschaps- en gewestregeringen ...............................................................................313 1. Sociale zaken .................................................................................313 2. Economische zaken........................................................................314 3. Justitie ............................................................................................316 4. Onderwijs.......................................................................................318

  C. Provinciale instellingen ........................................................................323

 • 6

  D. Regionale overheidsorganen ................................................................344 E. Gemeenten............................................................................................346

  1. Kantonnale municipaliteiten ..........................................................350 2. Gemeenten .....................................................................................357

  III. POLDERS EN WATERINGEN .........................................................................509

  IV. AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND ............................................539 A. Parochieregisters ..................................................................................539 B. Burgerlijke Stand afkomstig van de Rechtbank van Eerste

  Aanleg................................................................................................549

  V. NOTARISSEN ................................................................................................555

  DEEL TWEE

  ARCHIEVEN VAN PRIVAATRECHTELIJKE INSTELLINGEN, BEDRIJVEN, FAMILIES EN PERSONEN

  I. KERKELIJKE INSTELLINGEN ........................................................................1119 A. Bisdommen en seminaries .................................................................1119 B. Kapittels .............................................................................................1126 C. Abdijen en kloosters...........................................................................1135 D. Begijnhoven .......................................................................................1222 E. Decanaten ...........................................................................................1229 F. Parochiekerken ...................................................................................1232 G. Kerkelijke liefdadigheidsinstellingen ................................................1416

  II. PARTICULIERE ORGANISATIES ...................................................................1437 A. Bedrijven en organisaties met een economisch doel..........................1437 B. Sociale organisaties ............................................................................1444 C. Educatieve en culturele organisaties ..................................................1447

  III. FAMILIES EN PERSONEN............................................................................1449 A. Families..............................................................................................1451 B. Personen .............................................................................................1491 C. Huizen ................................................................................................1499

 • 7

  DEEL DRIE

  VERZAMELINGEN

  I. VERZAMELINGEN DOOR DERDEN AANGELEGD ...........................................1505

  II. KAARTEN ...................................................................................................1527

  III. GEDRUKTE WERKEN .................................................................................1531 A. Bibliotheek en kranten .......................................................................1531 B. Overheidspublicaties en gedrukt archief ............................................1533

  IV. MICROFILMS.............................................................................................1534

  BIJLAGEN

  I. ARCHIEVEN VAN HET RESSORT VAN HET RIJKSARCHIEF ANTWERPEN BEWAARD IN HET RIJKSARCHIEF TE BEVEREN .......................................1541

  II. LIJST VAN GROSSEN, AFSCHRIFTEN EN RETROACTA VAN NOTARISSEN UIT DE VERZAMELING "NOTARIAAT"......................................................1555

  III. BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE VAN DE VERZAMELING FAMILIEPAPIEREN VARIA........................................................................1601

  INDICES

  I. INDEX OP DE NAMEN VAN ARCHIEFVORMERS EN ARCHIEFBLOKKEN.........1645

  II. INDEX OP PLAATSNAMEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN..........................1685

 • 9

  WOORD VOORAF Dit archievenoverzicht werd gerealiseerd met het programma PISARO (Project Invoerschermen Archievenoverzichten). Dit is een database in DataPerfect, een WordPerfectproduct dat toelaat teksten van de database om te zetten in een WP- bestand en omgekeerd. Ook al is dit momenteel niet het meest performante gegevensverwerkingsysteem toch hebben wij, omwille van het vele materiaal dat vroeger reeds in dit systeem was ingevoerd, ervoor geopteerd om alle gegevens verder via Pisaro te verwerken. Wij danken heel speciaal dr. H. Coppens, departementshoofd Vlaanderen, die ons op een bezielende en zeer geapprecieerde manier stimuleerde om dit project af te ronden, het ook technisch in goede banen leidde.en de klappers verfijnde Ook gaat onze dank en waardering naar de collegae Maurice Vandermaesen voor de "tech- nische bijstand", Marij Preneel voor het actualiseren van de lijst van "Antwerpse" bestanden op het Rijksarchief Beveren, Bernard Desmaele, die