Over lonen...

of 17 /17
Over lonen... (het wordt niet makkelijk…)

Embed Size (px)

description

Over lonen.  (het wordt niet makkelijk…). huiswerk.  pak agenda en noteer bij ma 27 oktober 5e lesuur:  leren tb 32 tm 46 maken 2.11 tm 2.15 wb 68 tm 73. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Over lonen...

 • Over lonen...(het wordt niet makkelijk)

 • huiswerk pak agenda en noteer bijma 27 oktober 5e lesuur:

  leren tb 32 tm 46maken 2.11 tm 2.15 wb 68 tm 73

 • Ceultje verzucht:

  de school kan mij niet betalen wat ik verdien...

  en wat ik verdien dat krijg ik niet...

  en dan kost ik de school ook nog eens meer dan mijn loon

 • Totale LoonKosten (TLK)TLK = wat een werknemer kost voor de werkgever

  TLK bestaan uithet brutoloon (BLn) nde sociale lasten werkGever

  Je ziet dus, dat een werknemer meer kost dan zijn loon!

 • BrutoLoon (BLn)BLn = wat een werknemer volgens zijn arbeidsovereenkomst verdient

  BLn bestaat uitinhouding pensioen, spaarloon, levensloopde premies werkNemersverzekeringen (WV)de bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)de premies loonheffing (LH)het nettoloon (NLn)

 • Inhoudingen PSLPensioen = het inkomen op de oude dag. Deze inhouding heet pensioenpremie.

  Spaarloon = een regeling om geld te sparen, waarbij het tegoed 4 jaar geblokkeerd wordt behalve in enkele speciale gevallen (aankoop eigen woning).

  Levensloop = een regeling om te sparen voor onbetaald verlof of eerdere pensionering.

  Belastingvoordeel: over deze inhoudingen geen loonheffing (verminderen het belastbaar loon)

 • Premies WVWerknemersverzekeringen (WV) = (verplichte) sociale verzekeringen, die (onverwacht) inkomensverlies opvangen.Wie zijn verzekerd? Alleen werkNemers!

  WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voorziet in uitkering bij verminderde arbeidsgeschiktheid.WW = Werkeloosheidswet voorziet in uitkering bij ontslag (niet eigen schuld)

 • ZorgVerzekeringsWet (ZVW)Iedereen in Nederland is verplicht om een verzekering af te sluiten voor zorgkosten. De kosten van deze verzekering, de zorgpremie, wordt op 2 manieren betaald:

  een inkomensafhankelijke zorgbijdrage (wordt ingehouden op het loon) neen nominale premie (wordt door de verzekerde betaald aan de verzekeringsmaatschappij)

 • Loonheffing (LH)LH bestaat uitLoonbelasting (LB) nPremies Volksverzekeringen (A..)

  LH is een vrheffing van de inkomstenbelasting (IB) en wordt aan de bron (dus van het loon) ingehouden.

 • Volksverzekeringen (A..)Volksverzekeringen (A..) = (verplichte) sociale verzekeringen, die zorgen voor een bestaansminimum of bijdrage in kosten.Wie zijn verzekerd? Iedereen in Nederland!

  AOW = Algemene OuderdomsWet (65+)AKW = Algemene KinderbijslagWet (kids)ANW = Algemene NabestaandenWet (weduwen, weduwnaars, wezen)AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

 • Vergoedingen...Een werkgever kan verplicht (wet of CAO) of vrijwillig de kosten van een werknemer vergoeden. Voorbeelden:

  vergoeding ZVWbijdrage kinderopvangtegemoetkoming representatiekosten

  Let op: Vergoedingen verhogen het (netto)loon!

 • Van bruto naar netto ...en omgekeerd...

 • WIG (geen afkorting!)WIG = verschil tussen wat een werknemer de baas kost (TLK) en wat een werknemer in handen krijgt (NLn)

 • WIG

 • Wie betaalt de WIG?WIG = graadmeter hoe duur arbeid is... WerkGever en werkNemer betalen samen de WIG. * Lasten WN = BLn min NLn

 • Ten slotte...

 • Vraagje...