Over lonen...

17
Over lonen... (het wordt niet makkelijk…)

description

Over lonen.  (het wordt niet makkelijk…). huiswerk.  pak agenda en noteer bij ma 27 oktober 5e lesuur:  leren tb 32 tm 46 maken 2.11 tm 2.15 wb 68 tm 73. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Over lonen...

Page 1: Over lonen...

Over lonen...

(het wordt niet makkelijk…)

Page 2: Over lonen...

huiswerk

pak agenda en noteer bijma 27 oktober 5e lesuur:

leren tb 32 tm 46maken 2.11 tm 2.15 wb 68 tm 73

Page 3: Over lonen...

Ceultje verzucht:

“de school kan mij niet betalen wat ik verdien...”

“… en wat ik verdien dat krijg ik niet...”

“… en dan kost ik de school ook nog eens meer dan mijn loon…”

Page 4: Over lonen...

Totale LoonKosten (TLK)

TLK = wat een werknemer kost voor de werkgever

TLK bestaan uit• het brutoloon (BLn) én• de sociale lasten werkGever

Je ziet dus, dat een werknemer meer kost dan zijn loon!

Page 5: Over lonen...

BrutoLoon (BLn)BLn = wat een werknemer volgens zijn

arbeidsovereenkomst verdient

BLn bestaat uit• inhouding pensioen, spaarloon, levensloop• de premies werkNemersverzekeringen (WV)• de bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)• de premies loonheffing (LH)• het nettoloon (NLn)

Page 6: Over lonen...

Inhoudingen PSLPensioen = het inkomen op de ‘oude dag’. Deze

inhouding heet pensioenpremie.

Spaarloon = een regeling om geld te sparen, waarbij het tegoed 4 jaar geblokkeerd wordt behalve in enkele speciale gevallen (aankoop eigen woning).

Levensloop = een regeling om te sparen voor onbetaald verlof of eerdere pensionering.

Belastingvoordeel: over deze inhoudingen geen loonheffing… (verminderen het belastbaar loon)

Page 7: Over lonen...

Premies WVWerknemersverzekeringen (WV) =

(verplichte) sociale verzekeringen, die (onverwacht) inkomensverlies opvangen.

Wie zijn verzekerd? Alleen werkNemers!

WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen voorziet in uitkering bij verminderde arbeidsgeschiktheid.

WW = Werkeloosheidswet voorziet in uitkering bij ontslag (niet eigen schuld)

Page 8: Over lonen...

ZorgVerzekeringsWet (ZVW)

Iedereen in Nederland is verplicht om een verzekering af te sluiten voor zorgkosten.

De kosten van deze verzekering, de zorgpremie, wordt op 2 manieren betaald:

• een inkomensafhankelijke zorgbijdrage (wordt ingehouden op het loon) én

• een nominale premie (wordt door de verzekerde betaald aan de verzekeringsmaatschappij)

Page 9: Over lonen...

Loonheffing (LH)

LH bestaat uit• Loonbelasting (LB) én• Premies Volksverzekeringen (A..)

LH is een vóórheffing van de inkomstenbelasting (IB) en wordt aan de bron (dus van het loon) ingehouden.

Page 10: Over lonen...

Volksverzekeringen (A..)Volksverzekeringen (A..) = (verplichte) sociale

verzekeringen, die zorgen voor een ‘bestaansminimum’ of bijdrage in kosten.

Wie zijn verzekerd? Iedereen in Nederland!

AOW = Algemene OuderdomsWet (65+)AKW = Algemene KinderbijslagWet (kids)ANW = Algemene NabestaandenWet (weduwen,

weduwnaars, wezen)AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Page 11: Over lonen...

Vergoedingen...

Een werkgever kan verplicht (wet of CAO) of vrijwillig de kosten van een werknemer vergoeden. Voorbeelden:

• vergoeding ZVW• bijdrage kinderopvang• tegemoetkoming representatiekosten

Let op: Vergoedingen verhogen het (netto)loon!

Page 12: Over lonen...

Van bruto naar netto ...en

omgekeerd...BRUTOLOON NETTOLOON

af: inhoudingen PSL af: vergoedingen

af: premies WV bij: loonheffing

af: zorgpremie ZVW bij: zorgpremie ZVW

af: loonheffing bij: premies WV

bij: vergoedingen bij: inhoudingen PSL

NETTOLOON BRUTOLOON

Page 13: Over lonen...

WIG (geen afkorting!)

WIG = verschil tussen wat een werknemer de baas kost (TLK) en wat een werknemer in handen krijgt (NLn)

Totale Loonkosten

af: Nettoloon

WIG

Page 14: Over lonen...

WIG

Page 15: Over lonen...

Wie betaalt de WIG?WIG = graadmeter hoe duur ‘arbeid’ is...

WerkGever en werkNemer betalen samen de WIG.

* Lasten WN = BLn min NLn

Sociale lasten werkGever

bij: Lasten werkNemer*

WIG

Page 16: Over lonen...

Ten slotte...

Page 17: Over lonen...

Vraagje...