Osmand versie 2 2 2

of 44/44
1 Bijgewerkt: 25/12/2015 Auteurs: Guy Vanvuchelen & Gilbert Lowel Internet: ISSUU en http://users.telenet.be/vanvuchelenhautekees/ Opmerkingen, verbeteringen, aanvullingen: [email protected] OsmAnd 2.2.2
 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  335
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Verbeterde versie van 25 12 2015

Transcript of Osmand versie 2 2 2

 • 1

  Bijgewerkt: 25/12/2015Auteurs: Guy Vanvuchelen & Gilbert LowelInternet: ISSUUenhttp://users.telenet.be/vanvuchelenhautekees/Opmerkingen,verbeteringen,aanvullingen: [email protected]

  OsmAnd2.2.2

 • 2

  InhoudVoorwoord...............................................................................................................................................4OverOsmAnd..........................................................................................................................................4Nieuwin2.2.0..........................................................................................................................................6Openingsscherm......................................................................................................................................6Menu.......................................................................................................................................................7Kaartbeheer.........................................................................................................................................9Vectorkaarten.................................................................................................................................9Alledownloads................................................................................................................................9Genstalleerd.................................................................................................................................13Updates.........................................................................................................................................13Algemeneinstellingen...................................................................................................................14Navigatieinstellingen....................................................................................................................16Plugins:..........................................................................................................................................19

  Pluginmanager.................................................................................................................................20Onlinekaarten:..............................................................................................................................20Spoorregistreren:.........................................................................................................................20OsMo(OSMmonitoring):..............................................................................................................21Hoogtelijnen:.................................................................................................................................21Nautischekaartweergave:.............................................................................................................21Skikaartweergave:........................................................................................................................21Audio/videonotities:....................................................................................................................22Parkeerplaats.................................................................................................................................23Toegankelijkheid:..........................................................................................................................27Openstreetmapbewerken:...........................................................................................................28OsmAndfoutopsporingenontwikkeling:....................................................................................28

  Configureerscherm...........................................................................................................................29RECHTERKOLOM...........................................................................................................................29LINKERKOLOM..............................................................................................................................29RESTERENDEONDERDELEN...........................................................................................................29

  Kaartinstellen....................................................................................................................................30TOON.............................................................................................................................................30KAARTWEERGAVE.........................................................................................................................31OVERIGEKAARTATTRIBUTEN.......................................................................................................33

  Zoeken...............................................................................................................................................34Interessepunt:...............................................................................................................................34Adres:............................................................................................................................................35Locatie:..........................................................................................................................................36

 • 3

  Favoriet..........................................................................................................................................37Geschiedenis.................................................................................................................................37

  MijnPlaatsen.....................................................................................................................................38MIJNFAVORIETEN.........................................................................................................................38MIJNROUTES.................................................................................................................................39

  Aanwijzingen.....................................................................................................................................40Routepunten.....................................................................................................................................42Overzicht: ...................................................................................................................................43

 • 4

  VoorwoordDezehandleiding isontstaanuitonzeeigenervaringendevragenvanenkelegebruikers.Wezullendeverschillendemenu'sbesprekenenwatuitleggevenbijdenoodzakelijkeinstellingen.Hetisonzebedoelingdetekstregelmatigaantepassen,daarwaarnodig,ennieuwighedentoetelichten.

  OverOsmAndOsmAnd(OpenStreetMapAutomatedNavigationDirections)kunjedownloadenviaAmazon,GooglePlayStoreofAppStore.OsmAnd isdusbeschikbaar,zowelopAndroidalsvoorMactoestellen.HiernawordtdewerkingopeenAndroidtoestelbeschreven.Erzijndrieversies:eengratis,eenbetalendeeneennightlyversie.Alsjetwijfeltaandewaardevanhetprogrammadankun jeeerstdegratisversie installerenmaaral snel zal jemerkendatenkeleEuro'sechtniet teveel zijn voordituitgebreideprogramma.Bovendienondersteun jehiermeedeverdereontwikkelingvanhetproject.Wiedelaatstenieuwighedenwilhebbenkande(gratis)nightlyversie gebruiken,maar hier kunnen nog fouten inzittenwant het is eigenlijk een testversie.DezenightlyversieisnietbeschikbaarindeStoremaaropwww.download.osmand.net/latestnightbuild/daarkanjedanbijvoorbeeldvoorOsmAndnightly.apkkiezen.Als jeeenoudeversievanOsmAndop jetoestelstaanhebtkanhet,afhankelijkvan jetoestel, zijndatjedezemoetwissenvoordatjeeennieuweversiekuntinstalleren.OsmAndgebruiktdeGPSinjetoestel(smartphoneoftablet)envoorzietinvisueleenstemgestuurdenavigatieendat indrieverschillendemodi:auto, fietsofvoetganger.Alle functionaliteitenwerkenzowelonlinealsoffline.OsmAndmaaktgebruikvandevrijbeschikbarekaartenvandeOpenstreetmap(OSM)gemeenschap.Dat iseen soortwikivoorGEOdata.Duizendenvrijwilligersoverdehelewereld,voegendagelijksgegevenstoeaandezedatabase.Deautowegenstaanbijnaallemaalopdekaart,ookdewandelenfietspadenstaanermeestalopensnelvolgenermeeromdat iedereenmeekanhelpen.Maarer ismeer,nietalleenwegenmaarookalleswatmaarenigszinsopeenkaartkangetoondwordenstaatinde database van Openstreetmap: winkels, cafs, restaurants, kerken en kapelletjes, speeltuinen,sportvelden,bushaltes,picknickplaatsen,zitbanken,vuilbakken,inzamelpunten,enz...Deontwikkelingen indeOSMwereldgaanergsnel.AlleOsmAndkaartenzijngratis, legaalenwordenminstensnkeerpermaandbijgewerkt.AlsjemeerwilwetenoverOSMofwilmeewerkenkijkdanevenop:www.openstreetmap.be,www.openstreetmap.nlofwww.openstreetmap.org.Allekaarten zijnoffline tegebruiken,duseen smartphoneof tabletmetGPSontvangerkanprimagebruikmakenvanOsmAnd.Beschik je tijdenshetgebruikovereen internetverbindingdanheb jenogwataanvullendeoptiesdiehetnogmooiermakenmaarechtnoodzakelijkisdatniet.Eindapril2015kwamversie2vanOsmAndterbeschikking.Ditwaseengroteverbeteringtenopzichtevanversie1.Deinterfaceisgrondigaangepastendeveelheidaanmenu'sisoverzichtelijker.

 • 5

  We hebbenOsmAnd getest op verschillende tablets en smartphones.De schermafdrukken die indezehandleidingafgebeeldstaankomenmeestalvandetablet.Omwillevandeschermgroottekunnendeafbeeldingenopverschillendetoestellenerietsandersuitzien.

 • 6

  Nieuwin2.2.0*Nieuwcontextmenubijhetaantikkenvanplaatsenopdekaartofopandereschermen.*Dekaartwordtdirectgetoond,tenzij'Toondashboardbijstartenvandeapp'isgekozen.*Kieswelkekaartenwordengetoondophetdashboard*Kaartendownloadendooropdewereldkaarttetikken.*VerfijnderzoekenopPOI*BeterebewerkingsmogelijkhedenvanPOIenOSM*KaartendownloadenismakkelijkerenoverzichtelijkerenmeerOpeningsscherm:AlshetschermhiernaastopjetoestelverschijntenjekliktopEnter countrynamedanwordt jedoorverwezennaarhetschermKaartbeheer(ziehoofdstukKaartbeheer).Zorgdatjeeen internetverbindinghebt.Nuwordtde lijstmetdebeschikbarekaarteningeladen.Jekrijgtineensdevraagwaarjedebestandenwilopslaan.KiesvoorExterneopslag.ZogebruikjedeexterneSDkaarten blijft het interne geheugen beschikbaar voor andereprogramma's.Let op: Hoe gebruik ik mijn SD-kaart met Os-mAnd onder Android 4.4 + ? Vanaf Android versie 4.4x, heeft Android een probleem met de WRI-TE_EXTERNAL_STORAGE rechten. Android heeft de regels veranderd, zodat van nu af aan een toepassing niet meer kan schrijven naar de externe SD-kaart buiten haar nieuwe standaard map Android/data/ [PAKKET-NAAM]. Als OsmAnd genstalleerd was voordat u uw toestel gepdate werd naar Android 4.4.x, zal alles blijven werken (alleen-lezen) met de oude niet-gestandaardiseerde OsmAnd map, maar nieuwe kaarten en andere bestanden kunnen niet meer bijgewerkt worden. Oplossing: Verplaats OsmAnd's data map osmand naar het interne geheugen. Nadeel: Interne opslagcapacitiet kan vrij klein zijn. Verplaats OsmAnd's data map osmand in haar standaard SD-map: voor OsmAnd+: (extSdCard)/Android/data/net.osmand.plus/files; voor OsmAnd : (extSdCard)/Android/data/net.osmand/files (gratis versie) Waarschuwing: Wanneer u de installatie, van OsmAnd, ongedaan maakt zullen al uw ge-gevens gewist worden. (Tenzij uw SD-kaart ontkoppeld is, of de naam van de net.osmand(.plus) map gewijzigd werd.) Handmatig uitvoeren van 'kopiren/verplaatsen' kan door een PC te gebruiken voor het uitvoeren van deze actie op de SD-kaart. Op het apparaat zelf kan het ook door gebruik

 • 7

  te maken van een file manager die vooraf was genstalleerd op uw toestel, (alleen deze methoden zullen beschikken over de vereiste schrijfrechten). Kopien kunnen ook worden uitgevoerd in OsmAnd zelf via Instellingen -> Algemene instellingen -> DIVERSEN -> Opslagmap maar de kopieerbewerkingen kunnen lang du-ren of fouten veroorzaken (bijvoorbeeld als de SD-kaart te vol is).

  Onder ALLE DOWNLOADS zie je alle Werelddelen o.a.Europa.KlikopdeicoonvoorEuropaenkieshetgewensteland,bijvoorbeeldBelgi/Nederland.Waarschijnlijkkrijg jeookeenberichtdatdeWereldkaartookingeladenworden.Ditisnodigvoordegoedewerkingvanhetprogramma.Indien het inladen van de kaarten om een of anderemanier zoumislukkendan isdat geenprobleem, je kunthet immersviahetMenu>kaartbeheer(pag.8)nogaltijddoen..

  Menu:

 • 8

  Hetmenugeefteenoverzichtvandebelangrijkstemenu's.We zullen zenvoornbesprekenmaarnietindevolgordezoalszeinhetmenustaan.Dit,omdatweimmerseerstenkeleparamaters(eenheden,regiovoorautorijden,taal,enz.) moeten instellen,offlinekaarten laden,enz.voorwehetprogrammaechtkunnengebruiken.Demenu'szijnvereenvoudigdvergelekenmetdevorigeversiesvanOsmAnd.Hetprogrammawordtalsmaar gebruiksvriendelijker.Het heeft echter heel uitgebreide functies zodat een beetje studienodigisomallemogelijkhedentekunnenbenutten.Alsjenaasthetmenuophetschermkliktziejedekaart(alszegenstalleerdis)en8knoppendiejerechtstreekstoegangbiedentoteenmenuoffunctie.Voorlopighoudenwehetbijnvandieknoppen.Linksonderaanstaateenknopmetdriehorizontalestreepjes ,datisdeknopvanhetmenu.Dooreropteklikkenkomjeteruginhetmenu.Nota:Als je inConfigureerdashboard gekozenhebtvoor:Toegangvanafkaart,Menuknop toontdashboardinplaatsvanmenu,danzaljedeicoonvoorhetdashboardzienennietdeicoonvoorhetmenu.Omdanteruginhetmenutekomenmoetjeeersthetdashboardactiverenendanopdemenuicoonlinksbovenklikken.WiemetdevorigeversievanOsmAndwerkteenhetdashboardopzijnschermwilzienverwijsiknaarMenu>Overzicht(pag.

 • 9

  Overzicht: )Kaartbeheer: Erzijnverschillendemanierenomkaartentebekijken.Voorofflinegebruik(zondertelefoonverbinding)hebjevoorgenstalleerdekaartennodig.OsmAndgebruikthiervoorhetcompactevector(x.obf)formaatvoor.Erzijntweebelangrijketypesvankaartendiejekuntdownloaden.Als jede instructiesbijhetopstartenvanhetprogrammagevolgdhebtdanzullenalminstensnkaartendeWereldkaartgenstalleerdzijn.Inhetanderegevalkandathierennugebeuren.Tip:InhetmenustaatachterKaartbeheer,tussenhaakjes,hetaantalgenstalleerdekaarten.Vectorkaarten.Jekuntgeprefabriceerde'vector'kaarteninhetstandaardOsmAndformaatdownloaden.Zezijnzeercompactennemenslechts10%vanderuimteindietegelkaartennodighebben.Jekuntzetoteenhoogzoomniveauuitvergrotenzonderverliesvandetail.AlsjeeenrelatieftraagtoestelhebtzalhetuitzoomennaareenoverzichtgewoonlijkmeertijdenCVE(centraleverwerkingseenheid)vragen.OmdezekaartentedownloadengajenaarMenu>Kaartbeheer>Alledownloadsenkieshetlandofderegiodiejewenst.DegratisversievanOsmAndlaat10downloadstoe(stemmenvoorgesprokenaanwijzingeninbegrepen)terwijlOsmAnd+onbeperktedownloadstoelaat.Bovenaanmerkjedriemenus: ALLEDOWNLOADS GENSTALLEERD UPDATESAlledownloadsInhetmenu,ALLEDOWNLOADSvind je,als jemethet internetverbondenbent,eenoverzichtvanallebeschikbarekaartengerangschiktvolgensregio: Regio's Afrika Azi CentraalAmerika Europa

  Europa/AziRusland NoordAmerika Oceani ZuidAmerikaEen beetje ongelukkig vind je onder de menubalkeen overzicht van het beschikbare Apparaatgeheugen.Eigenlijkisditmisleidendwantjekunt(endatisaan te raden)dekaarten immers inhetexternegeheugenplaatsen.

 • 10

  Regio'sAlsjeopdeicoonvoorderegiokliktdankrijgjeeenoverzichtvandebeschikbarelanden.Klikjeopdeicoonvoorzoeenland( )kunjekiezentussen: Normalekaarten:ditzijndedetailkaarten. Wegenkaarten:alleenhoofdwegen.Gebruikenmindergeheugen. Hoogtelijnen:alleenbeschikbaaralsdeplugin:Hoogtelijnengenstalleerdis. Relifschaduwkaarten:alszebeschikbaarzijn. Wikipedia Voorgrote landenkrijgjedaneerstnogeenonderverdeling inregio'sdiejeafzonderlijkkandownloaden.Let op: het downloaden gaat niet snel en zeker voor grotere regio's kan het lang duren. Tip: Het kan zijn dat je bepaalde regio's van een land wil downloa-den maar dat je niet goed weet welke regio's je nodig hebt. Je wilt bijvoorbeeld van Brussel naar Inns-bruck in Oostenrijk rijden en je wil de detailkaarten voor onderweg. In dit geval kunnen de landen Belgi en Oostenrijk gedownload worden. Als je het zoomniveau klein genoeg zet (bijvoorbeeld 100 km) en je tikt ergens op de wereldkaart dan wordt de regio er rond in een ande-re kleur gezet en onderaan het scherm zie je welke regio het is en je kunt hem ineens downloaden. Tip: Je kan in dit geval ook voor Duitsland Alleen hoofdwegen down-loaden. Als het downloaden voltooid is zul je in het tabblad GENSTALLEERD de geselecteerde kaarten terugvin-den. Een groen icoon voor de regio wil zeggen dat er nog geen nieuwe update beschikbaar is, een oranje icoon betekent dat er een update mogelijk is. Tip: Om te controleren welke ge-bieden je gedownload hebt, keer je terug naar de kaart en je drukt op '- zoom' tot die gebieden groen kleuren. Zo heb je een perfect overzicht van de gedown-loade kaarten.

 • 11

  Hierna volgt een voorbeeld van het verschil tussen een wegenkaart en een normale kaart. Het voorbeeld toont een stukje van Bordeaux (Frankrijk)

  Tip:Jekuntookgebruikmakenvanjeeigenkaarten.HiervoorgebruikjeOsmAndMapsCreator,eenprogrammadatvoorditdoelbestemdis.JemoetopjePCdekaartenvoorbereidenendannaardeOsmAndmapverplaatsen.Hetkanzijndatjehetprogrammadanmoetherstarten.Wereldkaarten

  DeWereldoverzichtskaartmoetgenstalleerdworden,detweeandere(HoogtecorrectieenZeebakens)kunjeinstallerenindienjedaarbehoefteaanhebt.

  Gesprokenaanwijzingen

  Eenderdereekszijn: Gesprokenaanwijzingen Spraakbestanden(opnamenbeperktefunctionaliteit) Spraakbestanden(stemgeneratoraangeraden)Inbeidegevallenkan jede taalkiezen,ookhetNederlands.Stemgenerator isaangeradenomdatdiealle tekstenkan lezen,ook tekstendie laterzouden toegevoegdworden.Opnamenkunnenalleenvoorafopgenomenberichtenweergeven.AlsjevoorTTSstem(TTS=TextToSpeech=stemgenerator)kiestmoetereenstemgeneratorinjeAndroidversieaanwezigzijn.Dezeissomsaanwezigmaarhetkanzijndatjehemafzonderlijkmoet installeren. Ganaar jeAndroidinstellingen, zoekTaalen invoer /Uitvoervoor tekstnaarspraak of ietsdergelijks.Selecteerof installeerdegeneratoren installeervervolgensdegewenstetaal.TestviaLuisternaareenvoorbeeld(ofietsdergelijks)ofdegeneratorvoldoet.

 • 12

  Wat is het verschil tussen TTS (Text To Speech) of tekst naar spraak en op-genomen stemmen? TTS (text to speech) synthetiseert een klank van een bepaalde tekst op het moment dat deze aangeboden wordt, terwijl bij opgenomen stemmen, het noodzakelijk is dat ieder fragment vooraf opgenomen werd door een menselijke stem. Terwijl TTS-klank misschien een beetje robotachtig klinkt en de taalkeuze beperkt is (beide zijn afhankelijk van de tts-engine die op uw toestel genstalleerd zijn), hebben opgenomen stemmen verschillende tekortkomingen (ontbrekende zinnen, hiaten enz.) en zijn ze niet eenvoudig te onderhouden omdat u de oorspronkelijke sprekers nodig heeft. Het wordt aanbevolen om voor een kunstmatige (tts) stem zoals en-tts of nl-tts te kiezen. Ze zijn flexibeler en beter te onderhouden door de projectontwikkelaars. Ze kunnen straatnamen aankondigen, snelwegen enz. Vooraf opgenomen stemmen kunnen dat niet. De uitvoeringskwaliteit van tts is afhankelijk van de tts-engine die u selecteert of ge-nstalleerd heeft op uw Android toestel. Ik stel voor dat opgenomen stemmen alleen gebruikt worden als je echt graag een bijzondere stem hoort, of als u niet de ge-schikte tts-engine kunt vinden die uw taal ondersteunt. TTS werkt niet zo goed (bv. Nederlands) Als u problemen heeft met de TTS gesproken begeleiding, controleer dan of u een TTS-engine met de desbetreffende taal genstalleerd heeft op uw Android toestel. Het is een bekend probleem dat bv. Android standaard TTS-engines (Pico) geen Neder-lands ondersteunt. U kunt dan proberen om SVOX Classic, Acapela of Espeak te in-stalleren. (*) Opmerking: Als u de TTS taal (stemgenerator) wijzigt in OsmAnd, moet u ook de TTS taal in je Android-systeem wijzigen, anders krijg je instructies met bv Neder-landse woorden die uitgesproken worden op zijn Engels. De manier om de systeem-TTS-taal te wijzigen is afhankelijk van uw Android-versie. Enkele voorbeelden:

  Android Instellingen ->Taal en invoer -> SPRAAK -> Uitvoer voor tekst-naar-spraak -> VOORKEURSENGINE -> Google Tekst-naar-spraak-engine. Als je daar tussen de talen geen Nederlands (Dutch) vindt moet je een Nederlandse stemgenerator installeren (zie alineas hierna) en vervolgens die generator kiezen als VOORKEURSENGINE.

  Android Instellingen -> mijn apparaat (Invoer en controle) -> Taal en invoer > Taal (Nederlands Belgi) > Opties tekst naar spraak > Google tekst naar spraak > (verder zoals hierboven)

  Instellingen -> ALGEMEEN -> Taal en invoer -> Taal (Nederlands (Belgi)) (Spraak) > Optie Tekst naar spraak (Voorkeur TTS-engine) Google Tekst-naar-spraak-engine of SVOX Classic TTS Zodra u de stem bv. SVOX genstalleerd hebt kunt u kiezen welke u wenst te gebrui-ken, de standaard TTS of de genstalleerde. Ga naar Instellingen -> Algemene instelling -> STEM -> Stembegeleiding, en selec-teer nu 'Nederlands (TTS)' of 'Stemmen van spraaksynthese Nederlands (SVOX)'. De stem wordt gebruikt nadat u een navigatie gestart hebt met Navigatie starten. Acapela TTS Voices, SVOX en nl.TTS, werken behoorlijk. Misschien niet zo vlot als bij de TomTom maar toch goed verstaanbaar.

 • 13

  GenstalleerdOnderGENSTALLEERDvindjeallegenstalleerdekaarten,onderverdeeldin: Normalekaarten(vector) Onlineenbewaardetegelkaarten Gesprokenaanwijzingen(TTS) Gesprokenaanwijzingen(opgenomen) Gedeactiveerd:hierstaandekaartendiejeeventueelgedeactiveerdhebt.Tip:Eengroenicoonvoordekaartbetekentdatjedelaatsteupgradebezit.UpdatesHetderdemenuUPDATESgeefteenoverzichtvangenstalleerdekaartenwaareennieuwereversievanbeschikbaaris.Tip:hetisnuttigomdezemogelijkheidregelmatigtebenutten.DekaartenvanOpenstreetmapwordenimmersdagelijksdoorduizendenvrijwilligersoverdehelewereldbijgewerkt.OsmAndwerktdiegegevensookregelmatigbijenzokanjezelfskaartenbekomendieheelrecentewijzigingenweergeven,veelsnellerdandedurebetalendekaartenvananderesystemenenbovendiengratis.

 • 14

  Instellingen: Het elfdepunt inhetmenu zijnde instellingen.Deze zijningedeeldindriesoorten:

  Algemeneinstellingen:Kaartweergaveenalgemeneinstellingen

  Navigatieinstellingen:Optiesvoornavigatie PluginsAlgemeneinstellingen.Standaardprofiel

  Erzijnviermogelijkeinstellingen: Kaartbekijken

  AutoFietsVoetganger

  Hierkan jekiezenwelke instelling jeals standaardwil.Gebruik jeOsmAndmeestalom tewandelendanzaldatVoetgangerzijn.Merkopdatkaartennavigatieinstellingenperprofielonthoudenworden.Jekuntsteedsvanprofielveranderen.

  Tip:als jetwijfeltaannvandevolgende instellingen laatdangewoondevoorkeuzestaan,dat isimmersmeestaldemeestlogische.Kaartrotatie:

  Erzijndrieinstellingenmogelijk: Nietroteren(noordenboven) Inbeweegrichting Volgenskompas. Hierkies jeeen standaardinstelling.Bijvoorbeeld Inbeweegrichtingals jeOsmAndmeestalgebruiktbijhetwandelen.Ookdezeinstellingkanjesteedswijzigen.

  Kaartschermorintatie:

  Erzijndrieinstellingenmogelijk: Portret=rechtstaand Landschap=liggend Zelfdealsapparaatinstelling.Hierkanjeookweerjevoorkeuringeven.Merkopdatalsdeapparaatinstellingautomatischdraaien ishet schermook inOsmAnd kandraaien.Als je lieverhebtdathet schermnietdraaitkunjehierbestPortretkiezen.

  RegiogebondenTaal(Displaylanguage)

  Hierkies jede taalvanhetmenu. Jehebtdekeuze tussenSysteem (Device language),detaaldiejetoestelgebruiktofeenspecifieketaal,Nederlandsbijvoorbeeld.

 • 15

  RegiogebondenRegiovoorautorijden(EuropaenAzi)

  Dezekeuzelaathetprogrammawetenofje,metdeauto,linksofrechtsmoetrijden.Jehebtdekeuzetussen: EuropaenAzi:delogischekeuzevoorBelgienNederland. VerenigdeStaten Canada GB,India,Australienandere Japan.

  RegiogebondenTaalvoortekstenopdekaart

  Gewenste taal voor aanduidingenopde kaart (indiennietbeschikbaarwordenEngelseofplaatselijkenamengebruikt).JekuntkiezentussenverschillendetalenwaaronderhetNederlands,maarPlaatselijkenameniswaarschijnlijkeenlogischekeuze.

  RegiogebondenEenheidvanafstand

  Wijzigeenhedenvanafstandensnelheid.Jehebtkeuzetussen: Kilometers/meters:logischekeuzevoorBelgienNederland Mijlen/voeten Zeemijlen Mijlen/yards.

  StemStembegeleiding

  Kiesdetaalvandestembegeleidingvoornavigatie.Alseentaalgenstalleerdis(bijvoorbeeldNederlands)hebjekeuzetussen: Nietgebruiken Nederlands StemmenvanspraaksyntheseNederlands Installeermeer.

  StemStembelegeidingaudiokanaal Kieskanaalvoordestembegeleiding(systeemafhankelijk).Jehebtkeuzetussen:

  alsmedia/muziek alsmelding alstelefoongesprek.Kieswatjezelfhetaangenaamstevindt.

  StemMuziekonderbreken:

  Muziekonderbrekenbijaankondigingen:aanofuitvinken.

  DiversenApplicatiethema:

  Jekuntkiezentussendonkerenlicht.

 • 16

  DiversenOpslagmap:

  StandaardzalOsmAnd(waarschijnlijk)deapp(endekaarten)ophetinternegeheugenwillenplaatsen.AfhankelijkvanjetoestelendeAndroidversiekandiemapverschillen.

  Tip:Kies,alshetmogelijkis,vooreenexterneSDCard.Zohoujeimmersplaatsvrijvoorandereprogramma's op het interne geheugen. Nadat je een map gekozen hebt (bijvoorbeeld:/mnt/ext_card/osmand of /storage/MicroAD/Android/data/net.osmand.plus/files) vraagt het programmaofjeallegegevensbestandennaardezenieuwelocatiewilkopiren.KiesvoorOK.DiversenVeiligemodus:

  GebruikOsmAnd in veiligemodus (gebruikt langzamereAndroidcode inplaats vannativecode).Jekuntditaanofuitvinken.Destandaardisaangevinkt.

  DiversenGebruikvanKalmanfilter:

  Vermindertstoringen inhetkompas.Ditmaaktdekompasweergave langzamer.Dus,alleenaanvinkenalsjehetkompasechtwilgebruiken.

  PrivacyProxy:

  Jekunthierkiezentussen: httpproxyaanzetten:httpproxyinstellenvoorallenetwerkverzoeken Proxyhost:Steldehostnamevanjeproxyin(bv.127.0.1) Proxypoort:Stelhetpoortnummervanjeproxyin(bv.8118) Alsjeditallemaalnietbegrijpt(zoalsik)laatdandeproxygewoonuitstaan.

  NavigatieinstellingenHier kan je verschillende instellingen doen die betrekking hebben op navigatie.Deze instellingenkunnenverschillennaargelanghetgekozenprofielen:auto,fietsofvoetganger.Dekeuzemogelijkhedenverschilleneenbeetjevoorelkeprofiel.Tip:Merkopdatbijveelinstellingenaleenvoorkeuzeingesteldis.Bijtwijfellaatjebestdievoorkeuzestaan.Auto/fiets/voetgangerRouteberekening

  Jekuntkiezentussen: OsmAnd(offline) YOURS OSRM(alleenvoordeauto) Straightline

  Demeest logischekeuze lijktmijOsmAndomdatdieofflinewerktmaarnietsweerhoudt jeomdeanderemogelijkhedenuittetesten.

  AutoRouteberekeningvoorkeurenSnelsteroute

  Activeervoordesnelsterouteofdeactiveervoordekortsteroute

 • 17

  Auto/fiets/voetgangerRouteberekeningvoorkeurenVermijd

  Jekuntaanduidenwatjewilvermijden: Geentolwegen(auto) Geenonverhardewegen(auto/fiets) Geenveerboten Vermijdeenshuttletrein(auto) Geenautowegen(auto/fiets) Vermijdgrensovergangen(auto/fiets)

  AutoRouteberekeningvoorkeurenGewichtvoertuig

  Hetgewichtvanhetvoertuigkanopgegevenworden.Keuzetussen:1.5t,3t,5t,10t,15t,20t

  AutoRouteberekeningvoorkeurenHoogtelimiet

  DehoogtevanhetvoertuigkanopgegevenwordenKeuzetussen:1.5m,2m,2.5m,3m,3.5m,4m

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenKaartpositievolgenHierkunjedetijdopgeventotdekaartweergavewordtgesynchroniseerdmetdepositie.Jekankiezentussen:nooit,5,10,15,20,25,30,45,60,90seconden.15secondenisdestandaard.

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenKaartautomatischzoomen

  Dekaartkanautomatischzoomennaargelangdesnelheid.Jehebtkeuzetussen: Geenautomatischezoom Zoomnaargroteafstand Zoomnaargemiddeldeafstand(ditisdestandaard) Zoomnaarcloseup

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenPositieopdeweguitlijnen.Hetprogrammazal jepositieopdeweguitlijnentijdensdenavigatieals jedezeoptieaanvinkt

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenToonwaarschuwingVolgendewaarschuwingenkunnenin/uitgezetworden:

  ToonmaximumsnelhedenToonvoetgangersoversteekplaatsenToonsnelheidscontrolesToonrijstroken

 • 18

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenAankondigingen

  Volgendeaankondigingenkunnenaan/uitgezetworden: Straatnamenaankondigen(alleenbijstemgenerator,zielater) Meldverkeerswaarschuwingen Meldoversteekplaatsen Meldsnelheidsbeperking Meldsnelheidscamera's GPXroutepuntenaankondigen Meldfavorietenindebuurt Meldinteressepuntindebuurt.

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenHerhaaldeaanwijzingenHierkunjeaangevenofdeaanwijzingenmoetenherhaaldwordenen,zoja,omdehoeveelminuten.Jehebtkeuzetussen:1,2,3,5,7,10,15,20,25,30minuten.

  Tip:Jekuntdeaanwijzingenookmanueellatenherhalendooropdepijltedrukken.Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenAankondigenvandebestemming

  Jekunthetprogrammavragenomjebestemmingaantekondigen.Jehebtkeuzetussenviermogelijkheden:Vroegtijdig

  Optijd Laat Alsbestemmingbijnabereiktis.

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenSpeedmeasurement

  Jesnelheidkangetoondwordeninzesverschillendevormen: Kilometersperuur Mijlenperuur Metersperseconde Minutenpermijl Minutenperkilometer Zeemijlenperuur

  AutoNavigatievoorkeurenTehogesnelheidmeldenbij.Jekuntjelatenverwittigenbijtehogesnelheid.Daarbijkaneeneventueeleenzekeremargeinvoerendiemagoverschredenworden.Jehebtdekeuzetussen:

  0.0 km/u5.0 km/u7.0 km/u10.0km/u15.0km/u20.0km/u

 • 19

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenZetschermaanHierkun je instellenhoeveelsecondenvooreenbochthetschermmoet aangezetworden(indienhetuitstaat).Jehebtdekeuzetussen:

  Nooit5seconde10seconden15seconden20seconden30seconden45seconden60seconden

  Auto/fiets/voetgangerNavigatievoorkeurenStartnavigatiena.Hierkunjeinstellenhoelanghetrouteplanningschermgetoondwordtvoordatdenavigatiestart.StandaardishierNooitingevuldendooreendrukopStartzaldebegeleiding(navigatie)starten.Verderhebjekeuzetussen: 3seconden 5seconden 7seconden 10seconden 15seconden 20seconden.

  Plugins:Hiervindjegenstalleerdepluginswaarvoorjedeinstellingenkanwijzigen.Ziehiervoorhetvolgendehoofdstuk.

 • 20

  Pluginmanager: ErzijnverschillendepluginsbeschikbaardiehetwerkenmetOsmAndaangenamerkunnenmaken.Inditmenukunjedezepluginsin/ofuitschakelen.Ditkandooropdeicoonvoorelkepluginteklikkenofdoorophetmenuachteraan( )teklikkenenvoor inschakelentekiezen.Alsdepluginnognietgenstalleerdisdankrijgjedemogelijkheidomdatnutedoen.Voorbepaaldepluginskanjeookdeinstellingenaanjebehoefteaanpassen.Ditzijndezelfdeinstellingenals:Menu>instellingen>plugins.Onlinekaarten:Geefttoegangtotvelesoortenonline(zogenaamdetegelofraster)kaarten,vanvoorafgedefinieerdeOpenStreetMaptegels(zoalsMapnik)totsatellietbeeldenenlagenvoorspecialedoeleindenzoalsweerkaarten,klimaatkaarten,geologischekaarten,relifkaarten.Spoorregistreren:Registreeruwafgelegdewegalsspoor ineenGPXbestand.Gebruikdeopnameknopophetkaartscherm,oflaatallereizenautomatischopslaan.Jehebtdekeuzetussenverschillendeinstellingenendezekunnenverschillenvoorelkprofiel:auto,fietsofvoetganger.Gpxspoorloggenopaanvraag:

  HetregistrerenvandeafgelegdewegineenGPXbestandkanwordenaanenuitgeschakeldmeteenknopophetkaartscherm.

  HuidigeGPXtrackopslaan:

  HuidigetracknuopSDkaartopslaan.Trackregistrerentijdensnavigatie:

  Tijdenshetnavigerenwordentracksgemaaktenopgeslagen.Aan/uitschakelen.Registratieintervalbijnavigatie:

  Kiesloggingintervalbijnavigatie.Jehebteenkeuzetussen1secondetot5minuten.Voorkomloggenalsappwordtgesloten.

  StopthetopnemenvaneenGPXspooralsdeappwordtgesloten indeapplicatielijst. (DeOsmAndachtergrondindicatieverdwijntdanook).Aan/uitschakelen.

  Webadresvooronlinetracking:

  Specificeerhetwebadresmetparameters:lat=(0),Ion=(1),timestamp=(2),hdop=(3),altitude(4),speed=(5),bearing(6).

 • 21

  Onlinetracking(GPXvereist):

  StuurtrackingdatanaareenwebservicealseenGPXtrackwordtgemaakt.Aan/uitschakelen.

  Intervalvooronlinetracking:

  Specificeerintervalvooronlinetracking.Jekaneenintervalkiezentussende0secondentot5minuten.Afhankelijkvandatintervalenjesnelheidzalhetspoornauwkeurigerzijnmaarookmeerenergieenopslagruimtevergen.

  OsMo(OSMmonitoring):GebruikdezefunctionaliteitvoorOsMogeavanceerdelivemonitoring,ziehttp://osmo.mobi.Jekuntanderetoestellenvolgenengevolgdworden.Maakspontaneanoniemegroepen,deelelkaarspositie.Erzijnverschillendeinstellingvoorhetpermanentoftijdelijkvolgen.Anoniemegroepenkunnenmaareenbeperktaantaldagengebruiktwordenenzijnbeperktindemogelijkheden,zoalshetontbrekenvanbeheeropafstandeneengroepsbeheerder.Volledig functionelegroepenmoetenaangemaaktwordenopdewebsiteenalleengeregistreerdeledenkunnenzegebruiken.Hoogtelijnen:Tooncontourlijneneneenreliflaagoverdeofflinekaart.Uitermatepraktischvoorsporters,wandelaars,trekkerseniedereendiegenteresseerdisindehoogteverschillenvaneenlandschap.Dewereldwijdegegevens(van70gradennoorderbreedtetot70gradenzuiderbreedte)zijngebaseerdopmetingendoor SRTM (ShuttleRadar TopgraphyMission) enASTER (Advanced Spaceborne TermalEmissionandReflectionRadiometer),eenbeeldvormendinstrumentaanboordvandesatellietTerra,hetvlaggenschipvanNASA'sEarthObservingSystem.ASTERiseensamenwerkingsverbandtussenNASAenhetJapanSpaceSystems(Jspacesystems).Nautischekaartweergave:Toonnautischegegevensopdekaartvoorvaren,zeilen,enanderevormenvanwatersport.Downloadookhetkaartbestand'Zeebakens(wereld)'omdezeplugintegebruiken.Dezepluginbiedtallenautischenavigatietekensenkaartsymbolenvoordebinnenvaartenvoornavigatiebijdekust.Indebeschrijvingvanelknavigatietekenstaatdeinformatiedienodigisomhemteidentificerenenoverdebetekenis(categorie,vorm,kleur,volgorde,referentie,enz.)ervan.Omweerdegewonekaarttezienkuntudepluginuitschakelenofde'Kaartstijl'onder'Kaartinstellen'veranderen.Skikaartweergave:Toongedetailleerde informatieover slalompistes, langlaufroutes,alpine ski routes,kabelbanenenskiliftenwereldwijd.Routesenpisteswordengetoondineenkleurcodenaarmoeilijkheidsgraad,enafgebeeldineenspeciale'Winterenski'kaartstijldielijktopeenbesneeuwdwinterlandschap.Hetactiverenvandezeweergaveverandertdekaartstijl in 'Winterenski',metallekenmerkenvanhetlandschaponderwinterseomstandigheden.Dezeweergavekanwordenteruggedraaiddoorhetdeactiverenvandeplugin,ofdoorhetveranderenvande'Kaartstijl'onder'Kaartinstellen'

 • 22

  Audio/videonotities:Deaudio/videopluginbiedtdemogelijkheidvoorhetmakenvanaudio,fotoenvideonotitiestijdenseenroute,directviadeknopindekaartweergave(Configureerscherm>RECHTERKOLOM>Audio/videonotities)ofviahetmenuvooreenzelfgekozenpuntopdekaart.Erzijnverschillendeinstellingenvoordezepluginbeschikbaar,maardiekunnenverschillennaargelanghettoestel.Standaardwidgetactie:

  Altijdvragen:bijdezeinstellingkanjetelkenskiezen. Audioopnemen Videoopnemen Neemeenfoto.

  Gebruikdecameraapplicatievoorfoto's:

  aan/uitzettenFotoformaat:

  Jekankiezenvooreenformaattussen176x144tot2592x1944.Scherpstelmethode:

  ScherpstellenoponeindigHyperfocaalscherpstellenMacromodus(dichtbijscherpstellen)Voortdurendblijvenscherpstellen.

  Geluidbijhetmakenvaneenfoto:

  Kiesofereengeluidwordtafgespeeldbijhetnemenvanfoto's.Aan/uit.

  Gebruikdesysteemrecorder:

  Gebruiksysteemrecordervoorvideo.Aan/uit.

  Videobestandsformaat:

  Kieshetformaat:3GBofhetmeestgebruikteMP4.

  Tip:DecombinatieOsmAndenAudio/videonotities iseenprachtighulpmiddelvoormedewerkersaan Openstreetmap. Tijdens een wandeling kunnen immers boodschappen ingesproken of foto'sgemaaktwordendienaderhandopdejuisteplaats,waarzeopgenomenzijn,wordenweergegeven.

 • 23

  Parkeerplaats:OsmAndParking Plugin, is een gratis plugin enwordtgenstalleerd viadePluginmanageruithetmenu.Detoepassingwerktmet deOsmAnd Kaart enNavigatieappvoorzowelAndroiden iOSapparaten.Dezehoudtde informatiebijoverdeexacte locatie vanuw voertuig en de resterende parkeertijd. Alles wat je moetdoen is het aangeven van de parkingplaats, met ofzondertijdslimiet,endesgewensteenalarminstellen.Hoewerkthet?Stel, jebentopvakantiemetdeautoenwenstergenste parkeren voor een stadsbezoek. Hoe kan ik mijnvoertuig terugvindenom huiswaarts te keren?De gemakkelijkstemanier is om de locatie op te slaanmeteen eenvoudige en snelwerkende plugin.De toepassing markeert de exacte locatie van uw voertuig enhelpt u, zonder de straatnaam of het aantal huizenblokken te onthouden, om hem terug te vinden daarwaarjehemachterliet.Genietvanuwuitstapenmaakjegeenzorgenoverdebeperkteparkeertijd,hetingesteldealarm,metGoogleagenda of voor de offline gebruikers bv. S Planner,krijgtjeeenherinneringwanneerhettijdisomterugtekeren. Zo heb je een zorgeloos tijdverdrijf terwijl deplugindeparkeertijdindegatenhoudt.

  Hoetegebruiken?ZorgdatLocatieservicesGPSsatellietenvanuwtoestelaanstaat, tik inhetkaartschermopMijn locatie ( ),nugeeftOsmAndaanwaaruzichbevindt.TikopdezelocatieenjekrijgteenmenumetjeLocatie,selecteernueigenschappen ( )rechtsonderen inhetpuldownmenu selecteer jeMarkeeralsparkeerpositie.Nukiesjeinhetmenu,Kieshettypeparkeerplaatsofjezonderofmettijdslimietwilparkerenenmetofzonderalarm.

 • 24

  KiesjeMettijdslimietdankanjemaximumtijdindatjekuntparkeren. Tikhiervoorop resp.de zonevoorhetuurofdezone voor minuten om de gewenste tijd in te stellen. Danverschijnterachterdeomschrijving,Deautoophalenom:..hetuurdatjeautomoetopgehaaldzijn.Jekanerookvoorkiezenomeennotaaan jeagendatoetevoegen.JehebtdanweleenonlineverbindingnodigofeenextraprogrammazoalsSPlanner. Ook, kun je continu controleren hoe ver uw parkeerplaatsvanuwhuidigepositieverwijderd is met deeenvoudige widget inde rechterbovenhoekvanhetscherm.

  Omdenavigatienaaruwvoertuigtestarten,gajeeerstnaarDashboarddaarselecteerjebovenaandeparkeerzone.Nuzie jedeplaatswaaruwvoortuigstaat,drukopdepijl indeblauwecirkel,kieswelkvervoermiddel jewensttegebruikenendrukopStart.

 • 25

  Routeplannenenafstandberekenen:Dezepluginbiedtudemogelijkheidomafstanden,opdekaart, temetenen laatu toeGPX tracks temakenof tebewerken.Om dit hulpprogramma te installeren ga je naar hetHoofdmenu > Pluginmanager, (scrollen) hier moet jeRouteplannenenafstandberekeneninschakelen,klikhiervoorrechtsinhetschermopeigenschappen.VanafnukunjeeenGPXtrackmakenofbewerken.

  (Eigenschappen)

  (Afstandsmeting)Omnuvanuitdekaartafstandmetingenmogelijk temakenmoetjeooknoginHoofdmenu>Configureerschermonder RECHTER KOLOM de optieAfstandmeting aanvinken.

 • 26

  AfstandmetenAlsjegewoondeafstandtussentweeofmeerpuntenwiltmeten,drukjeopdewidgetinderechterbovenhoekvandekaart .Nukomjeinhetmenu:

  Beginmetbewerken OpenbestaandeGPXbestand

  Klikomeenpunttemarkeren Kliklangopdekaartomhetvorigepuntteverwijderen Kliklangopeenpuntomdebeschrijvingtezienentoetevoegen Klikopdemeetwidgetommeeractiestezien TOONNIETMEER OKJekuntpuntentoevoegendooropdekaarttetikken,nuzieje een gekleurde lijn tussen de waypoints en de afstandwordt berekend. Het is een eenvoudige regel, u krijgt dekortsteafstandtussendepunten.Opdiemanierkan jeeigenlijkeenhele routeopnemen. Jekuntimmersmeerderepuntenaanuwmetingentoevoegen.Jezietaltijddetotale lengtevanderoute.Omdatersteedseenrechtelijntussendepuntengetrokkenwordtmoetjebijelkebochtvandewegenbijelkeafslageenpuntzetten.Hoemeerpuntenhoenauwkeurigerdewegzalzijn.Zodrajeklaarbentklikjeterugopdemeetwidgetzodatjevolgendmenukrijgt:BewerkenbeindigenBegineennieuwesubtrackWisallepuntenOpslaanalsGPXrouteOpenbestaandGPXbestandHierkanjejekeuzemaken.AlsjederouteopslaatalsGPXroutedanvindjedieteruginhetdashboardonderMijnroutesTip:Jekanookroutesmakenwaarbijdewegenwelgevolgdworden.Ditgaatalsvolgt:Ganaardekaartenkliklangopjevertrekpunt.Erverschijnteenmerktekenopdieplaatsenonderaanhetschermverschijnteenmenumetgegevensoverdatpunt:

 • 27

  Klikopdetweedeicoon:routepunt.Erverschijnteenlijstmetalleroutepunten.Klikopdekaartenjemerktdatopdeplaatsvanhetmerktekennueenzwart/witgeruitevlagstaat.Klikopeenvolgendroutepuntenherhaaldehandelingen.Merkopdatdevlagnuophettweedepuntstaat.Voegroutepuntentoetothetlaatste.Ditkanookhetbeginpuntzijn.Devlagverschijntsteedsophetlaatstepunt.Kiesjepuntenzo,dathetprogrammageenandere(kortere)wegkankiezen.Nustaanalleroutepuntenopdekaartmaarerisnoggeenverbinding.Klikopdeaanwijzingen(navigatie)icoon: .Deroutepuntenwordennuverbondendooreengekleurdelijnenhetnavigatiemenu(aanwijzingen)(ziepagina40)verschijntophetscherm.Jekanroutepuntendiefoutofoverbodigzijnverwijderen.Klikophetvlagje(1)inhetnavigatiemenu(aanwijzingen).Jekrijgthetoverzichtvanderoute.Kliknuophetvlagje(2)datrechtsboveninditmenustaat.

  Nukrijgjeeenoverzichtvanalleroutepunten.Rechtsbovenophetschermstaandrieiconenwaarondereenpotlood.Klikopdatpotloodenerverschijntachterelkeroutepunteenkruis(x).Doorhieropteklikkenkanjeeenroutepuntverwijderen.Klikdaarnaophetvinkje()rechtsbovenophetschermendenieuwe(kortste)wegwordtberekend.jekandierouteookopslaan.Klikopininfosymboolinhetnavigatiemenu(aanwijzingen).Bovenaanrechtsziejenu3iconen.Hetmiddelste(schijfje)ishetbewaarmenu.Toegankelijkheid:Maaktde toegankelijkheidoptiesvanuw toestelbeschikbaar inOsmAnd.Hetvergemakkelijkto.a.hetaanpassenvandespreeksnelheid,hetconfigurerenvanDpadschermnavigatiedoorgebruikvaneentrackbalvoorzoomregelingofhetgebruikenvantekstnaarspraakoptiesvoorhetautomatischaankondigenvanuwpositie.

 • 28

  Openstreetmapbewerken:GebruikdezepluginombijtedragenaanOpenstreetmap(OSM),bijvoorbeelddoorhetaanmakenofwijzigen vanOSMinteressepunten, aanmakenofbecommentariren vanOSMbugs endoorGPXtracksteuploaden.OSM iseenwereldwijdcommunitydrivenprojectomeenwereldwijdekaarttemaken.Voordetails zie:http://openstreetmap.org.Actievedeelnemers zijnwelkom, enbijdragenkunnendirectvanuitOsmAndwordengemaakt,zodrauwOSMaanmeldgegevenszijningevuldindeapp.Tip:WiezichaangetrokkenvoelttothetOpenstreetmapprojectkanbeterbijdragenopanderemanieren.HetprogrammaJOSMisspeciaalontworpenhiervoorenheeftvelemogelijkheden.Kijkmaareensnaarwww.osm.be/nl/contributeOsmAndfoutopsporingenontwikkeling:Dezeplugin toontde instellingen voorontwikkel endebugopties, zoals route test en simulatie,schermweergaveprestaties,enspraaksturing.DezeinstellingenzijnbedoeldvoorprogrammeursdieOsmAndwillenverbeterenenzijnnietnodigvoornormaalgebruik.Tip:Alsjedenightlyversiegebruiktenjeschakeltdezepluginindankomterinhetmenueenitembij:Builds.Hiermeekanjegemakkelijkdelaatstenightlyversiedownloaden.

 • 29

  Configureerscherm: De instellingen inditmenukan jekiezenvoorvierprofielen,dereedsgekende:auto,fietsenvoetgangermetdaarbijkaart.OsmAndheeftstandaarddemeestgebruikteinstellingeningebrachtmaarjekuntdienatuurlijkaanpassen.TerugnaardestandaardinstellingenkanmetHerstelStandaard.RECHTERKOLOMRoutepuntAfstandtotbestemmingParkeren(alsplugingenstalleerdis)ResterendetijdSnelheidGPSinfoSnelheidslimietTrackregistratie(alsplugingenstalleerdis)HoogteAfstandsmeting(alsplugingenstalleerdis)Audio/videonotities(alsplugingenstalleerdis)HuidigetijdFPSdebuginformatieLINKERKOLOMVolgendebochtVolgendebocht(klein)TweedevolgendebochtRESTERENDEONDERDELENToonrichtingvandebestemmingTransparanteskin(maaktdemenu'slinksenrechtsdoorschijnendofniet)PositiealtijdinhetmiddenStraatnaam

 • 30

  KaartinstellenDitmenuisookbereikbaarviadeicoon datmeestallinksbovenophetschermtevindenis.TOONInterressepunt Zoek(ditishetzelfdemenudanMenu>Zoeken,(ziepagina34) Interessepuntenindebuurt Algemenevoeding Cafenrestaurant Eten Gezondheidzorg Nooddiensten Openbaarvervoer Overnachting Parking Persoonlijkvervoer Tankstation Toerisme Toeristischeattractie Watersport Wikipedia

  Dooropnvanbovenstaandegroepenteklikkenwordendeze,indevormvaneensymboolophetschermgetoond.Merkopdatjeslechtsncategorieinteressepuntentegelijkkantonenendatalleitemsuitdiecategoriegetoondworden.AlsjedusCafenrestaurantkiestkrijgjeallecafsenrestaurants.Alsjealleencafswilzoekendankandat.HiervoorverwijsiknaarEigenfilter(pagina34)

  Namenvaninteressepunten

  Naasthetsymboolkomtnuookdenaam.Bijvoorbeeldnaasthetsymboolvoorcafzie jeookdenaam.

  Favorieten Jefavorietenwordengetoondmeteenicoonindevormvaneenster.GPXtrack Eenopgenomenen/ofdehuidigetrackwordtomdekaartgetoond

 • 31

  Kaartbron

  Normaalkies jehiervoordeofflinevectorkaartenmaar jehebtooknogkeuze tusseneenhoopandere kaarten. Omdie kaarten te installerenheb jeeen internetverbindingnodig.Daarnablijvenze(waarschijnlijk)opjecomputerbeschikbaar.

  Overlaykaart

  Jekunteenkaartovereenandereheenprojecteren.EenmooivoorbeeldisbijvoorbeelddeOpenWandelkaart.Opdezekaartstaanalleenwandelingenenknooppuntenmaargeenwegen.Doorzeoverdeofflinekaartenteprojecterenhebjeerdewegenbij.

  Underlaykaart

  Dezekaartvormtdeonderstelaag.OSMNotities(online)

  AlsjeonlinebentkanjeOSMnotitiestonen.KAARTWEERGAVEKaartstijl

  Hierkanjekiezentussenverschillendestijlen: *OsmAnd*Touringview(contrastendetails)*UniRS*LightRS*Nautical*Winterenski

  Dag/nachtkaart Jehebtkeuzetussen:

  *Zonsopgang/ondergang*Dag*Nacht*Lichtsensor

  Kaartvergrootglas Jekankiezentussen:33%,50%,75%,100%,150%,200%,300%,400%

 • 32

  Tekstgrootte Ookhierkanjekiezentussen:75%,100%,125%,150%,200%,300%.Taalvandekaart

  JekuntkiezentussenNederlandsofanderetalenOpenbaarvervoer

  OVhaltes:aan/uitBus,trolleybusenpendelbuslijnen:aan/uitTramentreinverbindingen:aan/uitMetrolijnen:aan/uit

  Details Toonmeerdetails:aan/uit Wegoppervlaktonen:aan/uit Kwaliteitvanwegentonen:aan/uit Toegangsbeperkingentonen:aan/uit Gebouwenkleurenpersoort:aan/uit Straatverlichting:aan/uit OSMcartografieassistent:aan/uitVerberg Verberggrenzen:aan/uit Verbergvlakken:aan/uit Verberggebouwen:aan/uit Verberghuisnummers:aan/uit Verbergvoorgesteldeobjecten:aan/uitRoutes Fietsroutestonen:aan/uit Alpinewandelschaal(SAC):aan/uit

 • 33

  OVERIGEKAARTATTRIBUTENToonhoogtelijnen

  Toonvanafschaal(hoogtekaartmoetaanwezigzijn) Standaard(13):aan/uit Uitgeschakeld:aan/uit 16:aan/uit 15:aan/uit 14:aan/uit 13:aan/uit 12:aan/uit 11:aan/uitWandelroutestonen RenderpadenvolgensOSMCsporen Uitgeschakeld:aan/uit GekleurdvolgensOSMC:aan/uit Gekleurdnaarafstandscategorie:aanuitWeergavevanwegen Stijlvanwegen Standaard:aan/uit Oranje:aan/uit Duitsewegenkaart:aan/uit Amerikaansewegenkaart:aan/uit Wegenmethoogcontrast:aan/uit Dikomlijnd:aan/uit

 • 34

  ZoekenZoeken,iseenheeluitgebreidefunctiemetveelmogelijkheden.Bovenaanhetschermstaat:Startpunt:Middenvankaart,daarachter(ofeenandereterm)staateendriehoekjedattoeganggeefttoteenuitklapmenu.Ditgeeftjevolgendekeuzesomhetzoekentebeginnen: Huidigepositie Jekrijgteenmeldingalsjepositiegevondenis. Middenvankaart Favorieten Jekankiezentussenjefavorieten Adres Jekaneenadresinbrengen.Tip:Alsjederestaurants indebuurtvanjevakantieverblijfwilwetendankanjehetadresvanjeverblijfingevenendanCafenrestaurantactiveren.Nuhetstartpuntbepaaldiskanjezoekennaarvijfverschillendecategorien INTERESSEPUNT ADRES LOCATIE FAVORIET GESCHIEDENISInteressepunt:AlgemenevoedingCafenrestaurantEtenGezondheidszorgNooddienstenOpenbaarvervoerOvernachtingParkingPersoonlijkvervoerTankstationToerismeToeristischeattractieWatersportWikipediaMerkopdatjenaarslechtsnvanbovenstaandecategorientegelijkkanzoekenAlsjenvandegetoondecategorienaankliktverschijnteen lijstmetdegevonden itemsineenbepaaldestraal.DooropZoekmeerteklikkenwordtdiestraalvergroot.

  Rechtsvind jenog twee iconen.Deeerste,de filter, laat je toeomeen interessepuntopnaamtezoeken.Deuiterstrechtseicoonbrengtjeterugnaardekaart.

 • 35

  Tip:Ditisalmooi,maarhetkannogbeter.Alsjeeenrestaurantwilzoekenbenjenietnoodzakelijkgenteresseerd incafs.Als jeeenhotelwilvindenben jenietsmeteencamping.OsmAndlaatjetoe,nofmeerdere,filtersintestellen.Klikop ,rechtsvan:Tikomallesteonderzoeken.KlikvervolgensopEigenfilter.Nukrijgjeeenhelelijstmetrubriekendiejegeheelkanselecterenmaarwaarvanjeookslechtsnofenkeleonderdelenvankankiezen.Eigenaardiggenoegverschiltdielijstvande'gewone'interessepunten,zeiszelfsveeluitgebreider.Maak jekeuzeen sluithetmenu.Kies, indiengewenst,devolgendecategorieenherhaaldeopdracht.Doordevelemogelijkhedenkanhetsomswatmoeilijkzijnomdatgenetevindenwat jewilt.Alsvoorbeeldwillenwedewandelknooppuntenoponzewegweten.KiesVervoerenklikopdeicoonzodatdeonderverdelingzichtbaarwordt.ScrolltotjeInternationalhikingnetworknodeenInternationalhikingroutezietenselecteerdie.ZoekverdernaarLocalhikingnetworknodeenLocalhikingroute,naarNationalhikingnetworknodeenNationalhikingrouteentenslottenaarRegionalhikingnetworknodeenRegionalhikingroute.NuziejeindelijstdatVervoeraangevinktisendatertussenhaakjeseen8staat.Erzijndusacht itemsgeselecteerd.Klikbeneden linksopsluitenvervolgensrechtsbovenopFILTER.Misschienzie jenualenkeleknooppuntenopgesomd,metdeafstand totdieknooppunten.Alsjedefilterwilbewarenklikjerechtsbovenophetsterretje.Nugeefjedezefiltereennaam,bijvoorbeeld:Wandelknooppunten.IndetoekomstzaljenuWandelknooppuntenalseencategorie,meteenborstbeeldalsminiatuur,indezoekopdrachtterugvinden.

  Tip:HetismogelijkommeerdereEigenfilterstemaken.Jekuntdusgerusteenuitgebreidefiltermakenmaarookfiltersopnenkelezaaktezoeken.

  Adres:JekuntopadreszoekendoordeRegio/Land in tevullen,destad,destraatenhethuisnummerofhetkruispuntmeteenzijstraat.

  Tip:Inplaatsvandenaamvandestadmagjeookdepostcodeinvullen! Nuhebjedekeuzetussen:

  :Aanwijzigen/Navigerennaar:alsroutepunttoevoegen:gebruiklocatie.Kiesvoor:

  Navigerennaar. Toevoegenaanfavorieten

  Bestemming.Alseraleenbestemminggekozeniskanjekiezentussen: Vervanghetbestemmingspunt Toevoegenalsbestemming Voegtoealseersteroutepunt Voegtoealslaatsteroutepunt

 • 36

  Deellocatie: Verzenden

  Kopiren geo: QRcode

  Zoekhierdichtbij

  AanwijzingenvanafMaakeenaudionotitie(alsdeplugingenstalleerdis)Maakeenvideonotitie(alsdeplugingenstalleerdis)Neemeenfoto(alsdeplugingenstalleerdis)Markeeralsparkeerpositie(alsdeplugingenstalleerdis)

  :toevoegenaanfavorieten.Kieseennaam,eencategorieengeefeventueelnogeenbeschrijving. Locatie:

  Als je de cordinatenweet van een plaats dan kan je diehier inbrengen.Hier kan je deBreedtegraadendeLengtegraadinbrengeninhetdoorugekozenformaat.DitformaatkanjeinstellendoorophetpijltjeachterFormaatteklikken.

  GGG.GG GradenenhonderdstevaneengraadGGGMM.MM Graden,minutenenhonderdstenvanminutenGGGMMSS.SS Graden,minuten,secondenenhonderdstenvansecondenUTM UniverseleTransversaleMercatorprojectie

  Nuhebjedekeuzetussen:

  :Aanwijzigen/Navigerennaar:alsroutepunttoevoegen:gebruiklocatie.

  Navigerennaar. Toevoegenaanfavorieten

  Bestemming Deellocatie:

  Verzenden Kopiren geo: QRcode

 • 37

  ZoekhierdichtbijAanwijzingenvanafMaakeenaudionotitie(alsdeplugingenstalleerdis)Maakeenvideonotitie(alsdeplugingenstalleerdis)Neemeenfoto(alsdeplugingenstalleerdis)Markeeralsparkeerpositie(alsdeplugingenstalleerdis)

  :toevoegenaanfavorietenFavoriet

  Hierwordenjefavorieteplaatsen,diejezelfkiest,opgeslagen,percategorie.InhetvolgendehoofdstukwordtbesprokenhoejeFavorietenvastlegt.

  Tip:Jekuntjeeigenadresals'thuis'injefavorietenbewaren.Geschiedenis.Hierkanjedelaatsgekozenlocatiesterugvinden.Merkopdatjedegeschiedenismetnklikkanwissen.

 • 38

  MijnPlaatsen Mijnplaatsenheeft twee tabbladen:Mijn FavorietenenMijnRoutes.Mijn Favorieten vind jeookteruginhetmenuZoeken,MijnRoutesvindjeookteruginhetOverzicht(Dashboard)MIJNFAVORIETENAlsditvakleegishebjenoggeenfavorietenaangemaakt.OmeenFavorietvastteleggenkanjegebruikmakenvanzoekenomdegewenstelocatievastteleggen.EensdelocatiegevondenkiesjevoorFavoriet: , ineenskan jeookdecategoriekiezen. Jekanook langopdegewensteplaatsopdekaartdrukken. InMIJNFAVORIETENkrijg jeeenoverzichtvanal jegekozenfavorietenpercategorie.Decategoriekan jebewerkenviade icoon .Jekandenaamwijzigen,allefavorietenuitdezecategorieopdekaarttonenofdekleurvandecategoriewijzigen.JehebtdekeuzetussenachtkleurenAlsjeeenonderwerp,ineencategorie,selecteertkunjeookeenaantalhandelingenuitvoeren.

  :Denavigatiestarten. :Deeigenschappenwijzigen :Alsbestemminginstellen. :Delen : Bij de installatie van het programma zijn de mappen MIJN FAVORIETEN en MIJN Routes leeg en de map OPMERKINGEN bestaat nog niet.

 • 39

  MIJNROUTESAlsergeenroutesbeschikbaarzijnzaldittabbladnietgetoondworden.Routeskunnenopverschillendemanierbeschikbaarzijn.Jekuntzelfeenrouteopnemenenbewaren,jekunteenrouteplannenenbewarenenjekuntroutesvanhetinternetplukken.Belangrijkisechterdatdezeroutes in juistemapstaan. Ziehiervoorpagina16. JekanzeookviabijvoorbeeldDropboxbeschikbaarstellenendanvoorOpenenmettekiezenenvervolgensOsmAnd+.

  Elkeroutekanopdekaartgetoondworden.Jekuntzeookhernoemen,delenofverwijderen.

 • 40

  AanwijzingenMet deze functie kun je een bestemming bereiken waarbij je, al dan niet, kan gebruik maken van gesproken aanwijzingen. Eigenlijk is Navigatie een betere omschrijving, want die wordt ook gebruikt in de menu's. (Zorg dat GPS op je toestel ingeschakeld is. Android -> Instellingen -> Locatieservices -> GPS-satellieten : selecteren). Dit menu is ook beschikbaar via de knop die onderaan op het kaartscherm staat: Klik op Aanwijzingen en op het scherm verschijnt een kaart met (links) onderaan het navigatiemenu in de vorm van enkele iconen.

  Kieshetprofiel:auto,fietsofvoetganger.

  (bovenrechts)GeefteenmenumetdeBestemming(en),InteressepuntenenMijnFavorieten.Alsernogeenbestemmingactiefisuiteenvorigeroutedankunjediehierwissen.Klikopdeicoonenvervolgensopdeactievebestemmingenvervolgensbenedenophetschermopdevuilbak.Doordeschuifknopachterinteressepuntnaarrechtsteschuivenkrijgjedelijstvaninteressepuntenwaaruitjenreekskankiezen.Jekanookdestraalwaarbinnengezochtmoetwordenbepalen.MijnFavorietengaatopdezelfdemanier.HetvertrekpuntkunonderVankiezentussen

  Huidigepositie.DitisdestandaardinstellingFavoriet.JekunteenFavorietkiezen Selecteeropkaart.Druklangopdegewensteplaatopdekaartenklikvervolgensopdeicoondieerverschijnt.NuwordendecordinatenvandieplaatsingevuldonderVan.Adres.Vuleenadresinenklikopinderechterbovenhoek.

  JebestemmingkunjekiezenonderNaar

  Favoriet.JekunteenFavorietkiezenSelecteerop kaart.Druk langophet gewenstepuntopde kaarten klik vervolgensopdeicoondieerverschijnt.NuwordendecordinatenvandieplaatsingevuldonderNaarAdres.Vuleenadresinenklikopinderechterbovenhoek.

  KlikopStartomdenavigatietebeginnen.x:stoptdenavigatie.DebestemmingwordtNIETgewist,hetvertrekpuntwordtingesteldopHuidigepositie.

  :Toonteensamenvattingvanderoute:hetgekozenprofiel,vertrek,bestemming, totaleafstand totale reisduur. Klik jeopvoorde samenvattingdankrijgjeeenuitgebreidebeschrijvingvanjeroute.Deze

 • 41

  kanjebewarenalsPFD,opslaanalsGPXofdelenalstekstbestand.

  :Hierkunjederoutedieberekendwordtnogmeerspecificeren:

  Jekunthetprofiel(auto,fiets,voetganger)nogwijzigen.Je kuntbepaalde straten (bijvoorbeeld geblokkeerdwegenswegenwerken) vermijdendooropdeicoon(wegenwerken)rechtsboventeklikkenendandetemijdenwegenopdekaartaanteduiden.Degesprokenaanwijzingenkunnenaan/uitgezetwordenmetheticoon(luidspreker)rechtsboven. De overige instellingen zijn afhankelijk van het gekozen profiel. Merk op dat je ook een GPX-bestand als route kunt kiezen. OsmAnd stelt dan voor om een route te berekenen naar het eerste en laatste routesegment. Je krijgt hier ook nog de mogelijkheid om de navigatie-instellingen (zie pagina 16) te wijzigen. Daar kun je o.a. het gewicht en de hoogte van je voertuig (caravan bijvoor-beeld) instellen. Zo kan de navigatie rekening houden met bijvoorbeeld te lage bruggen. Tip: Om de soms lange berekentijden van een route te voorkomen kan je een route op voorhand berekenen en bewaren. Als je ze later wil gebruiken ga je naar het overzicht (dashboard) en selecteer je in het menu Mijn Routes de gewenste route. Batterij sparen. Als de navigatie actief is kun je op de home knop klikken. Je krijgt dan de boodschap dat OsmAnd in de achtergrond loopt. Dit betekent dat zelfs als je het scherm uitschakelt en het programma verlaat, de gesproken navigatie verder gaat. Je kunt er voor kiezen dat het scherm voor een instructie automatisch aangezet wordt. Dat doe je door Menu -> Instellingen -> Navigatie-instellingen -> Zet scherm aan. Als je hier voor bijvoorbeeld 10 seconden kiest dan zal het scherm gedurende 10 seconden zicht-baar zijn. Navigatie onderbreken. Soms wil je misschien de navigatie onderbreken. Om te pau-zeren, te herbeginnen of volledig te stopen ga je naar het dashboard en drukt op de knop van het navigatie-menu naast bestemming. Je kunt ook hetzelfde doen door te klikken op het scherm tijdens het navigeren en op het pictogram 'x' aan de linkerzijde. Merk op dat het programma moeilijkheden heeft met het berekenen van routes die lan-ger zijn dan 500 km. Je kunt ze dan eventueel opsplitsen in meerdere delen.

 • 42

  RoutepuntenEen route bestaat minimaal uit een begin- en een eindpunt, maar je kunt ook tussen-stops inbrengen als extra routepunten. Als er geen routepunten toegekend zijn is deze lijst leeg.In de zone Zoek naar, kun je ofwel een INTERESSEPUNT (POI) selecteren, een ADRES zoeken of via CORDINATEN een punt vastleggen. Nadat je een keuze gemaakt hebt kun je, via een uitklapmenu, dit punt Als routepunt toevoegen. Kies Voeg toe als eerste rou-tepunt. Op dezelfde wijze kun je meerdere routepunten toevoegen. Je kunt ook een routepunt toevoegen door op de gewenste plaats op het scherm lang te drukken. Er verschijnt dan een vakje met de cordinaten van die plaats. Klik op dat vakje en je kunt alweer kiezen voor Als routepunt toevoegen.Om een routepunt te wissen:Via Menu -> Routepunten selecteer je het gewenste routepunt of je zoekt het routepunt op de kaart en drukt er lang op. Klik in beide gevallen op het zwart vakje en in het con-textmenu dat zo verschijnt selecteer je Verwijder.

 • 43

  Overzicht: Indevorigeversiewerdditmenu'Dashboard'genoemdendienaam isniethelemaalverdwenenwant deknop: ,wordt Configureer dashboard genoemd. Die knop staatrechtsbovenophetschermalshetOverzicht(Dashboard)actief is. HetmenuConfigureerdashboard laat je toeditmenuintestellennaarjeeigenwens.Jekuntbepalenwatjewiltzienzodatditschermeenmooioverzichttoontvanwatbelangrijkvoorjeis.BijstarttonenAan zal ditOverzicht (Dashboard) bij het opstarten vanOsmAndtonen.ToegangvanafkaartAanplaatsteenicoondietoeganggeefttothetdashboard,ophetkaartschermVerder kun je instellenwat er allemaal inhetdashboardgetoondwordt.HuidigerouteWordtalleengetoondalsereenrouteactiefis.ParkeerplaatsWordtalleengetoondalsereenparkeerplaatsingesteldis.RoutepuntenAlserroutepuntengekozenzijnwordendezegetoond.ZoeknaarIshetzelfdemenuals:Menu>zoekenGeschiedenisIshetzelfdemenuals:Menu>zoeken>GeschiedenisMijnFavorietenIshetzelfdemenuals:Menu>mijnplaatsenofMenu>zoeken>favoriet

 • 44

  Audio/videonotitiesWordtalleengetoondalsdeplugingenstalleerdis.Ziepluginmanager>Audio/videonotitiesMijnRoutesAchterOpnemenvanderoutestaateen(zwart)vierkantjeofeen(rode?)cirkel.Inhet laatstegevalwordtderouteopgenomen.KlikjeopdetekstOpnemenvanroutedanverschijntereenschermmetlinksbovendeicoon .Klikjeopditicoon,dankanjekiezenvoor: Toonopdekaart

  Weergavekleur:hier kun jekiezen tussenenkele kleuren: rood, roze,oranje,bruin,geel,lichtblauw,blauwgroen.Splitsomde..:Hierkunjekiezentussen:20,50,100,200,500m,1,2,5km,of15,30seconden,of1of2minuten.

  PluginmanagerHierwordendegeactiveerdepluginsgetoond