Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

Click here to load reader

download Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

of 3

Embed Size (px)

description

De overgrote meerderheid (82%) van de organisaties geeft aan dat mobiliteit van het personeel een belangrijk onderdeel is van hun talentmanagementstrategie. Desondanks omschrijft 53 procent van de organisaties hun aanpak om het personeel mobiel te maken als ‘reactief’ en beoordeelt slechts 17 procent hun strategie als beter dan gematigd effectief.

Transcript of Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

  • 1. Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatieHR-professionals dat inspireert eninformeert. Vernieuwend, innovatief enactueel.Rob van LoenenMarketing ManagerOplossingen op het gebied van:Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanningBranches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en IndustrieBlog HRM KennisbankOrganisaties kwetsbaar op hetgebied van personeel en prestatiesDe overgrote meerderheid (82 procent) van de organisaties geeftaan dat mobiliteit van het personeel een belangrijk onderdeel is vanhun talentmanagementstrategie. Desondanks omschrijft 53 procentvan de organisaties hun aanpak om het personeel mobiel temaken als reactief en beoordeelt slechts 17 procent hun strategieals beter dan gematigd effectief. Dit blijkt uit onderzoek van LeeHecht Harrison onder 435 organisaties.Een derde van de ondervraagden beoordeelt de strategie zelfs alsnauwelijks of helemaal niet effectief. Wat staat het mobiliseren vantalent in de weg? In de top drie van uitdagingen noemt 52 procenthet ontbreken van een strategie om de toekomstige behoeften aantalent in kaart te brengen om vervolgens talent mapping toe tekunnen passen.UitdagingenLoek Vaessen, directeur van Lee Hecht Harrison NederlandZo is het nodig om prioriteit te geven aan de mobiliteit van talent.Om de aandacht te richten op talentontwikkeling, om rollen enverantwoordelijkheden voor het ontwikkelen van talent tussenbelanghebbenden te definiren en om een infrastructuur teontwikkelen waarmee medewerkers aan carriremogelijkhedengekoppeld kunnen worden. Hoewel veel organisaties hetstrategische belang van mobiel talent inzien, worstelt een grootaantal nog duidelijk met het probleem om barrires te overwinnenen een personeelsbestand te ontwikkelen dat klaar is voor dediverse rollen.Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 1

2. BedreigingenHierdoor zijn organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties aldus Vaessen. Bijna de helftvan de respondenten ziet een zwakke managementontwikkeling onvoldoende geplande opvolging alsgrootste bedreiging. Voor een kwart van de deelnemers zijn onvoldoende betrokkenheid en behoud van hetpersoneel de belangrijkste risicos. Een vijfde van de respondenten maakt zich vooral zorgen over het verliesaan productiviteit en gemiste kansen voor het bedrijf.Vaessen: Deze bedreigingen werden apart beschouwd, maar ze hebben duidelijk met elkaar te maken. Erloopt een rechte lijn door management, betrokkenheid, productiviteit en bedrijfsresultaten. Uit ons onderzoekblijkt dat organisaties die hun personeel effectief weten te mobiliseren, 12 procent meer kans hebben om hunomzet te zien stijgen dan de andere organisaties.Indicatoren succesvolle talentstrategieHet onderzoek laat zien dat het implementeren van een succesvolle strategie voor talentmobiliteit draait omspecifieke gedragingen. Deze zijn te beoordelen met drie indicatoren:1. Herkennen. Organisaties dienen op de eerste plaats te weten welk talent ze in huis hebben (talentidentificatie) en vervolgens een plan te maken om deze (kritische) talenten te koppelen aan de toekomstigebehoefte van de organisatie (talent mapping). Dit is het uitgangspunt voor een gedegen recruitmentstrategieen de behoefte en noodzaak van de organisatie om talent te ontwikkelen en te mobiliseren en in te kunnenspelen op de veranderingen in de omgeving. Het is de taak van de leidinggevende om minimaal twee keer perjaar een kwalitatief ontwikkelgesprek met iedere medewerker hierover te voeren.2. Ontwikkelen. Ontwikkelingsplannen moeten worden afgestemd op de behoeften aan talent. Hetbelangrijkste punt is het creren van een coachingscultuur waarin managers effectieve loopbaan-gesprekkenvoeren en de essentile prestatievaardigheden opbouwen. Leidinggevenden kunnen actiefhelpen bij de versterking van het interne netwerk van een persoon zodat hij zichtbaarder wordt en relatiesopbouwt. Het is ook van even groot belang om medewerkers te voorzien van hulpmiddelen voor groei enloopbaanplanning waarmee zij hun eigen loopbaan kunnen managen en zich voorbereiden op nieuwe rollenbinnen of buiten de organisatie.Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 2 3. 3. Inzetten. Zodra de organisaties over het juiste inzicht en talent beschikken, kunnen ze dit talent strategischinzetten zodat ze de bedrijfsdoelen optimaal ondersteunen. Het is een belangrijke tactiek om het talent van demedewerkers te benutten en rollen intern te laten vervullen. Hierdoor blijven medewerkers beter behouden enmeer betrokken, en ervaren ze de interne mobiliteit die ze wensen. Zorg voor loopbaanmogelijkheden door hethele bedrijf. Beloon consistent goede prestaties met loopbaanmogelijkheden die de horizon verleggen.Het management van de organisatie moet gericht zijn op talentmobiliteit en personeel voortdurend informerenover vacatures en actief ontmoedigen dat medewerkers in hun functie worden vastgehouden, aldus Vaessen.Als het bedrijf noodgedwongen moet inkrimpen, dan moet het personeel via outplacement geholpen wordenom een nieuwe functie buiten de organisatie te verwerven. Zodra de organisatie een infrastructuur en eencultuur heeft gerealiseerd die de medewerkers loopbaanmogelijkheden biedt, dan is de cirkel rond en heeft deorganisatie een krachtige strategie voor talentmobiliteit tot stand gebracht.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!Amersfoort, oktober 2014Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare.Volg ons op:Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 3