Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Minicollege over nut en noodzaak van organisatie en schaalvergroting in de eerstelijn. Met alle ontwikkelingen in het zorgveld beraden eerstelijnszorgverleners zich op hun positie. Alleen verder of de krachten bundelen? Ook het huidige overheidsbeleid bevordert verdere schaalvergroting in de gezondheidszorg, maar dat vraagt wel om een genuanceerde aanpak.

Transcript of Organisatie en schaalvergroting: nut en noodzaak

  • 1. organisatie- & schaalvergroting: nut en noodzaak Marnix de Romph, directeur InEen Hans Puijk, adviseur Raedelijn1

2. Over groter denken en kleiner doen 2 3. Losse onderdelen: pijlen en stempels3 4. Wie is Marnix de Romph? directeur InEen lid gemeenteraad van Zuidplas directeur Organisatie van Nederlandse Tandprothetici voormalig directeur/voorzitter zorgraad GZC Corlaer, Nijkerk voormalig directeur/voorzitter zorgraad GZC Korte Akkeren, Gouda 4 5. Wie is Hans Puijk? senior organisatieadviseur Raedelijn projectleider, interim-manager kwartiermaker, sparringpartner5 6. 20146 7. 2014 door sterkere samenwerking binnen de eerste lijn verandert de rol van zorgverleners en hun onderling verband de gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de transitie van de AWBZ naar de WMO7 8. 8 9. schaalvergrotingWe hebben 45 minuten om een antwoord te formuleren op de vraag of het voor zorgverleners tijd is voor herpositionering 9 10. aanpak gedachten op een schetsblok interactieve voordracht, ruimte voor vragen & opmerkingen de rol van zorgaanbieder in kantelend perspectief je standpunt bepaalt het uitzicht dat je hebt10 11. 11 12. kanteling horizon 2014-2017 voor toekomstig bekostigingssysteem: accent op multidisciplinaire, georganiseerde eerstelijnszorg huisarts blijft de spil Drie segmenten in bekostiging12 13. kanteling buzzwords onderhandelingsakkoord: multidisciplinair, georganiseerde, huisarts als spil substitutie tweede naar eerste lijn meerjarige contracten versterken organisatiegraad sturen op kwaliteit en doelmatigheid13 14. kanteling14 15. kanteling sleutelzin: partijen delen de visie dat de zorgvraag die op de zorgaanbieder afkomt verandert en meer afstemming met andere vormen van zorg en ondersteuning vereist. Hierbij valt te denken aan andere eerstelijnszorg, extramurale verpleging, publieke gezondheid en preventie, jeugdzorg, welzijn en participatie 15 16. 16 17. think big, act smallblauwdruk-denken past niet, kies de organisatievorm die past op een schaal die werkbaar is17 18. roadmap een breed primair proces een stapsgewijze aanpak de zorgverlener als coach (ziek/zorg naar gezondheid/gedrag) gezamenlijke besluitvorming en individueel zorgplan hanteer patientenprofielen 18 19. organisatie- & schaalvergroting samenwerking tussen gezondheidscentra, met de gemeente, ziekenhuis, GGD schaalvergrotingorganisatievergroting persoonsgerichte zorg waarbij we met een brede multidisciplinaire blik om ons heen kijken19 20. persoonsgerichte zorg patint als mens benaderen behandeling staat niet ziekte centraal maar de manier waarop de patint met de aandoening omgaat en in het leven staat gezamenlijke verantwoordelijkheid20 21. 21 22. uitdaging.. huidige vraagstukken zijn gevarieerd en complex er is kennis en expertise, creativiteit vanuit veel verschillende hoeken en disciplines nodig dit alles kan per definitie niet geboden worden vanuit n organisatie22 23. zinnige en zuinige zorg gestroomlijnde organisatie eerste lijnorganisatie samenwerking innovatie Triple Aim 4-P modelsterk ondernemerschap23 24. schaalvergroting is mensenwerk samenwerking gaat over professionalisering en verbetering van het samenwerken vraagstuk- of kansgericht, moet je die mensen, partijen, disciplines bij elkaar kunnen brengen die nodig zijn op dat moment of in die periode het is de kunst om daarvoor de juiste condities te scheppen 24 25. 25 26. innovatie26 27. innovatie het begrip innovatie biedt ruimte voor verschillende interpretaties, daardoor ontstaat er een verschil in focus zorgorganisaties richten zich hoofdzakelijk op de continuteit van de organisatie (een goede kwaliteit van zorg en het welbevinden van de clint) en de overheid focust zich vooral op de houdbaarheid van het 27zorgstelsel op lange termijn (financin). 28. 28 29. zorg komt weer terug in de wijk om de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste hulpverlener te bieden is samenwerking het devies sociaal ondernemerschap: innovatie & duurzaamheid meer Service Level Agreement29 30. de stip aan de horizon30 31. Wat kan Raedelijn hierbij betekenen?31 32. praktijkvoorbeelden Wat kan Raedelijn hierin betekenen?32 33. vragen?33