Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde - internisten Het Opleidingsplan Interne Geneeskunde...

download Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde - internisten Het Opleidingsplan Interne Geneeskunde beschrijft

of 150

 • date post

  23-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde - internisten Het Opleidingsplan Interne Geneeskunde...

 • Opleidingsplan 2015

  Interne Geneeskunde

  Een gemoderniseerde medische vervolgopleiding

  ‘Intellect’

  INTErne: Levenslang Leren En Continue Toekomstgericht

  Versie September 2015

 • 2

  I N H O U D

  Eindredactie opleidingsplan 2009 ........................................................................................................... 3

  Eindredactie Opleidingsplan 2015........................................................................................................... 3

  Samenvatting opleidingsplan Interne Geneeskunde............................................................................... 4

  1. Inleiding ............................................................................................................................................... 7

  3. CanMEDS-bloem, professionaliteit en reflectie ................................................................................. 12

  4. Uitgangspunten opleidingsplan Interne Geneeskunde ..................................................................... 16

  5. Thema’s: ouderen, patiëntveiligheid en medisch leiderschap .......................................................... 17

  6. Competentie medisch handelen ........................................................................................................ 23

  7. Operationalisatie algemene competenties ........................................................................................ 26

  8. Stages en andere leermiddelen ........................................................................................................ 28

  9. Evaluatie, beoordeling en toetsing .................................................................................................... 33

  10. Kwaliteitszorg en implementatie ...................................................................................................... 45

  Bijlagen .................................................................................................................................................. 50

  Bijlage 1 Competentie medisch handelen aan de hand van klinische presentaties ............................. 51

  Bijlage 2 Stages (onderdelen Interne Geneeskunde jaar 1, 2, 3 en 4) ................................................. 71

  Bijlage 3 Korte beschrijvingen differentiaties jaar 5 en 6 ...................................................................... 91

  Bijlage 4 Operationalisatie van de competenties in leerdoelen voor de AIOS .................................... 119

  Bijlage 5 Mijlpalen ............................................................................................................................... 136

  Bijlage 6 Spelregels van de Visitatie en de Erkenning ........................................................................ 142

  Bijlage 7 Supervisie en achterwacht tijdens diensten (voorbeeld van een lokale uitwerking) ............ 145

  Bijlage 8 Belangrijke websites internistenopleiding............................................................................. 147

  Bijlage 9 Reglement Kennistoets ........................................................................................................ 148

 • 3

  Eindredactie opleidingsplan 2009 Prof.dr. P. Speelman AMC, Amsterdam, voorzitter Concilium Medicinae Internae (vanaf 1 januari 2008) Prof.dr. J.P.J. Slaets UMC Groningen, technisch voorzitter

  (vanaf 1 mei 2008) Mw. Dr. J. de Graaf UMC St. Radboud, Nijmegen Prof.dr. J.L.C.M. van Saase Erasmus MC, Rotterdam Prof.dr. Y.M. Smulders VUmc, Amsterdam Ir. H.M.J. van der Helm Bureau NIV Mw. Mr. W.E. Cloesmeijer Bureau NIV

  Eindredactie Opleidingsplan 2015 Prof. dr. R.O.B. Gans UMC Groningen, voorzitter Concilium Medicinae Internae (vanaf 1 januari 2011) Dr. A.B.M. Geers St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein Mw. Prof. Dr. J. de Graaf Radboudumc, Nijmegen (vanaf oktober 2014) Dr. C. Halma Medisch Centrum Leeuwarden (tot januari 2012) Mw. H.G. Jongsma - v Netten AIOS UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum, Amersfoort Dr. P.M. Netten Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch Prof. dr. J.L.C.M. van Saase Erasmus MC, Rotterdam, voorzitter Dr. C.E.H. Siegert Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam (vanaf augustus 2012) Mw. M.S. Slee-Valentijn oud voorzitter JNIV, Vumc, Amsterdam Dr. S. Sivapalaratnam AIOS voorzitter JNIV, AMC, Amsterdam (vanaf oktober 2014) Ir. H.M.J. van der Helm Bureau NIV (tot augustus 2014)

 • 4

  Samenvatting opleidingsplan Interne Geneeskunde Het opleidingsplan Interne Geneeskunde is de uitwerking van het kaderbesluit en het specifieke

  besluit van het CCMS voor de opleiding Interne Geneeskunde. Deze uitwerking heeft als belangrijkste

  doel de AIOS en opleiders te helpen invulling te geven aan de beleidsregels.

  De opleiding is competentiegericht volgens het CanMEDS model. Dit betekent dat de AIOS zich

  tijdens de opleiding zal moeten bekwamen in 7 competenties (Medisch handelen, Communiceren,

  Samenwerken, Wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organiseren en Reflecteren) en zich hiermee

  zal ontwikkelen tot een Professional.

  Deze competenties zijn elk onderverdeeld in 4 deelcompetenties, die op hun beurt zijn uitgewerkt in

  meerdere leerdoelen. Deze leerdoelen kunnen door middel van verschillende leermiddelen (bv

  overdracht of referaat) behaald worden. Benadrukt dient te worden dat de leerdoelen niet primair

  bedoeld zijn om de individuele AIOS 1:1 op 'af te rekenen', maar vooral om de opleiding te structuren

  en als hulp- en inspiratiebron om de verschillende (deel)competenties te expliciteren. Het op

  individueel AIOS-niveau gebruiken van de leerdoelen zou leiden tot het gevaar van 'vinken', wat

  nadrukkelijk niet de bedoeling is.

  De voortgang in ontwikkeling van de competenties wordt bijgehouden met behulp van toetsen (zoals

  korte klinische beoordelingen en kennistoetsen). Het doel is om opgeleid te worden tot een

  professional, expert in medisch handelen, communicatie en samenwerking, waar nodig als

  wetenschapper en opleider en voorbereid op de vragen van de samenleving en de permanente

  veranderingen in de zorg.

  De competentie medisch handelen is naast eerdergenoemde leerdoelen uitgewerkt in klinische

  presentaties en vaardigheden, waarvan verwacht wordt dat de AIOS deze aan het einde van zijn

  opleiding beheerst. Tijdens de opleiding is er extra aandacht voor actuele thema’s: patiëntveiligheid,

  ouderengeneeskunde en medisch leiderschap. Binnen deze thema’s zijn een groot aantal

  leerdoelen van de algemene competenties benoemd en uitgewerkt.

  De opleiding tot internist duurt 6 jaar, waarvan gestreefd wordt naar een evenredig deel in een perifeer

  ziekenhuis en in een academisch ziekenhuis. De eerste vier jaren van de opleiding zijn ingedeeld in

  stages waarbij een deel van de stages verplicht zijn: het eerste opleidingsjaar algemene interne

  geneeskunde en in jaar 2, 3 of 4 poliklinisch werken (8 maanden), consulten (4 maanden) en intensive

  care (4 maanden). De resterende 20 maanden worden in overleg met de opleider samengesteld uit

  facultatieve stages.

 • 5

  In het 5 e en 6

  e jaar vindt differentiatie plaats, waarbij de AIOS kan kiezen voor een enkelvoudige

  differentiatie van 24 maanden of voor een meervoudige differentiatie bestaande uit 2 of 3 onderdelen

  van elk ten minste 8 maanden. Tijdens de differentiatiejaren zal 20% van de werktijd besteed worden

  aan de algemene interne geneeskunde. Deze 20% is afhankelijk van de individuele leerdoelen van de

  AIOS en kan niet alleen worden ingevuld met dienstblokken. Te denken valt aan algemeen Interne

  spreekuren, achterwacht, supervisie van jongere jaars AIOS.

  Tijdens elke stage worden stage specifieke en individuele leerdoelen vastgesteld en getoetst. Aan het

  einde van de opleiding dient de AIOS zich in alle competenties voldoende ontwikkeld te hebben.

  Iedere AIOS houdt een digitaal portfolio bij. Dit bevat een individueel opleidingsplan, evaluaties en

  toetsen en toont de ontwikkeling van de AIOS. Het vormt de basis van de beoordelingsgesprekken

  met de opleider.

  De AIOS is in belangrijke mate zelf verantwoordelijk voor zijn opleiding. De opleidingsgroep dient

  hiervoor een veilig opleidingsklimaat te creëren, waarin de AIOS gelegenheid krijgt om zijn leerdoelen

  te behalen. Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen zijn er interne en externe kwaliteitscycli,

  waaronder visitaties. Een overzicht van alle verplichte opleidingsactiviteiten is gegeven in tabel 1.

 • 6

  Tabel 1. Overzicht van alle (verplichte) opleidingsactiviteiten

  1 Poliklinisch werken en consultatief werken kan desgewenst gecombineerd worden in een stage van 12 maanden 2 Kaderbesluit 3 Specifiek besluit Interne Geneeskunde 4 Ten hoogste 3 maanden voor beoogde einddatum opleiding en na raadpleging van de opleiders in de enkelvoudig- of

  meervoudige differentiaties; “80%” van de competenties op eindniveau. 5 Bij ongeschiktheid overleg met de oordelend opleider voor aangepast individueel opleidingsplan 6 Kennistoets: zie aanvullende door Concilium vastgestelde regelgeving 7 Zie specifieke opleidingseisen differentiaties op NIV-webs