Openraam: Innoveren met businessmodellen

download Openraam: Innoveren met businessmodellen

of 11

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Deze bedrijven getuigen over de stappen die ze hebben gezet op weg naar duurzaam materialenbeheer door nieuwe businessmodellen te hanteren. Hun ervaringen kunnen je inspireren om in je eigen bedrijf innoverend aan de slag te gaan.

Transcript of Openraam: Innoveren met businessmodellen

 • +Innoveren met business modellen

  Een initiatief van Universiteit Antwerpen, KU Leuven-MRC (Materials Research Centre), Sirris (Collectief Centrum van de Belgische Technologische Industrie) en VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) met steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse regering.

 • Innoveren met business modellen: bedrijfscases

  Deze bedrijven getuigen over de stappen die ze hebben gezet op weg naar duurzaam materialenbeheer door nieuwe businessmodellen te hanteren. Hun ervaringen kunnen je inspireren om in je eigen bedrijf innoverend aan de slag te gaan.

  Dit document kwam tot stand binnen het project Openraam. OpenRaam heet voluit Open raam op innova-tieve materiaaltechnologie voor een duurzaam Vlaams productielandschap. Het is een project van Sirris (col-lectief centrum van de Belgische technologische industrie), KU Leuven-MRC (Materials Research Center), VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en Universiteit Antwerpen-IMDO (Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling). Met dank aan alle Openraam projectleden en Ria Jacobs in het bijzonder voor het samenstellen van de bedrijfsgetuigenissen.

  Met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse overheid ondersteunden we bedrijven met innovaties in duurzamer materiaalgebruik of duurzame verwerking van materialen.

  Denk aan het milieu en print dit document niet onnodig af.

  Meer informatie over businessmodel innovatie vindt u in het boek Innoveren met Materialen (uitgegeven door LannooCampus) en op de Openraam website: www.openraam.eu.

  +

 • op product-dienstcombinatieIdentikit

  Bedrijf: DS Textile Platform uit Dendermonde

  Produceert/verkoopt: klassieke tapijten

  Innovatie: herorintatie van tapijtproducent tot productgeorin-teerde dienstverlener: productie, levering, terugname en recy-clage van tapijt uit biogebaseerde vezels

  www.dstextileplatform.com

  DS Textile Platform en SOMMER geven rode loper een groen imago

  De textielindustrie was lange tijd een van de grootste werkgevers in Vlaanderen. Door de stijgende olie-prijzen en de dreigende schaarste zetten veel bedrijven in de regio vandaag volop in op kwaliteit eerder dan kwantiteit. De Saedeleir (DS) Textile Platform uit Dendermonde herorinteerde zich dan weer van tapijtproducent tot productgeorinteerde dienstverlener. Het bedrijf zorgt niet alleen voor de levering en plaatsing van zijn kunststoftapijten, maar regelt ook de terugname en recyclage. Dat biedt nieuwe perspectieven voor het bedrijf zelf n voor duurzaam ondernemen.

  In zijn twintigjarige bestaan heeft DS Textile via zijn busi-nessunit tapijt, SOMMER Needlepunch, heel wat exper-tise opgebouwd. Sinds 2008 produceert het bedrijf naast gewone kunststoftapijten ook tapijten uit melkzuur of polylactic acid (PLA), via een licentieovereenkomst met het Amerikaanse Natureworks LLC. PLA wordt gewon-nen door de omzetting van suikers uit mas en vormt de basis van duurzame biopolymeervezels. Een gebruikt PLA-tapijt kan door middel van chemische recyclage te-rug omgezet worden in PLA, waardoor er een gesloten cyclus ontstaat.

  Cocreatie

  Dat de tapijten van SOMMER Needlepunch recycleer-baar zijn, is op zich al goed nieuws. Bovendien kunnen biovezels een deel van de oliegebaseerde kunststoffen vervangen. Daarnaast kan het bedrijf extra diensten aan-bieden om klanten te helpen op een ecologisch verant-woorde manier van hun gebruikte tapijten af te geraken.

  Zo verzorgt SOMMER Needlepunch niet alleen de opha-ling en de kostenberekening, maar zoeken medewerkers ook actief naar lokale partners om het recyclageproces uit te voeren. Een projectmatige begeleiding van a tot z dus.

  Elk project betekent voor SOMMER Needlepunch ook een investering in kennis en innovatie. Het concrete ge-bruik van het product en de samenwerking met klanten laat toe om het tapijt en de bijbehorende diensten ver-der te ontwikkelen en zorgt voor de verdere verfijning van de ( juridische) omkadering van het hele proces. Hiertoe richtte DS Textile in 2010 een nieuwe business-unit op die gericht is op evenementen, namelijk Event Flooring Services (EFS). EFS biedt de klant beurstapijt aan, inclusief planning, (ver)leggen, wegname en recy-clage. EFS is een one-stop shop voor beursvloeren.

  De Saedeleir Textile Platform zorgt voor de levering en plaatsing van zijn tapijten, maar regelt ook de terugname en recyclage.

 • Overtuigd publiek Met meer dan twintig jaar ervaring in een geconcentreer-de markt als de beurswereld is SOMMER Needlepunch een bekende speler. Het bedrijf zet dan ook volop in op een persoonlijke benadering. SOMMER Needlepunch heeft verkooppersoneel ter plaatse in de belangrijkste expocentra en rekruteert ook doelgericht in deze markt.

  Onder de klanten bevinden zich eveneens kleinere be-drijven die bewust bezig zijn met ecologie en die de ta-pijten veelal gebruiken op hun stand op handelsbeurzen. Ook hier zijn de lagere impact op het milieu en het bijko-mende servicepakket de belangrijkste verkoopargumen-ten.

  Een bijkomend voordeel voor de klant zijn de lagere af-valverwerkingskosten. Bij een klassiek beurstapijt kun-nen deze oplopen tot 0,65 euro/m (verwerking inclusief transport). Bij recycleerbaar tapijt is dit vaak minder dan de helft.

  Strategische, lokale partners

  Voor de recyclage van de gebruikte tapijten doet het be-drijf een beroep op strategische partners. Bij gewone kunststoftapijten recupereren die ofwel de vezels uit de toplaag, ofwel verwerken ze het product tot granulaat door middel van smelting. Voor de chemische recyclage van PLA-tapijt en het opnieuw inzetten van het herwon-nen melkzuur rekent SOMMER Needlepunch op de ex-pertise van het gespecialiseerde chemiebedrijf Galactic in Belgi.

  Drievoudige inkomstenstromen

  Het ophalen van de gebruikte tapijten en het transport tot bij de partners zorgt voor extra logistieke kosten. Die houdt DS Textile laag door lokale partners te zoeken voor de verwerking. Het uiteindelijke prijskaartje moet dus geval per geval worden bekeken. Dat geldt ook voor de inkomstenstromen. Die zijn drieledig, want naast de verkoop van het tapijt is er ook het dienstenpakket en de verkoop van het recyclaat. Hierin spelen de lokale mogelijkheden, het volume en de logistieke kosten een belangrijke rol. Maatschappelijke impact

  Het vernieuwde businessmodel is een belangrijke im-puls voor de optimalisatie van recycleerbare en bioba-sed-tapijten en het besparen op fossiele brandstoffen. De koppeling met het servicepakket kan bovendien een bron van inspiratie zijn voor de tanende textielindustrie in West-Europa. Ondertussen bouwen DS Textile en SOMMER Needle-punch hun ecologische activiteiten verder uit. Momen-teel onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om klanten in de toekomst enkel voor het gebruik van het tapijt te laten betalen. Daardoor zou de controle over de mate-rialen en dus het recyclagecircuit volledig in handen ko-men van het bedrijf.

 • op materiaalkringloop sluitenIdentikit

  Bedrijf: Gyproc uit Kallo

  Ontwikkelt: gipskartonplaten

  Innovatie: hergebruik van gips uit gipskartonplaten via een strategisch partnerschap

  www.gyproc.be

  Gyproc bouwt duurzame gipskringloop uit

  De gipskartonplaten van Gyproc zijn zo algemeen bekend dat de merknaam synoniem geworden is voor het product. Het Oost-Vlaamse bedrijf zet dan ook volop in op kwaliteit en innovatie, en kan uitpakken met producten die het wooncomfort aanzienlijk verbeteren. Ook op ecologisch vlak levert het inspan-ningen. Om het gips uit gipskartonplaten te hergebruiken in nieuwe platen ging Gyproc in 2008 een partner-schap aan met het Canadese recyclagebedrijf New West Gypsum Recycling (NWGR). Via een innovatief proces wordt in de installatie van NWGR het gips in de binnenste laag van de gipskartonplaat verpul-verd en gescheiden van de buitenste papierlagen. Het gewonnen gips kan meteen hergebruikt worden om nieuwe platen te maken waardoor er een gesloten materialencyclus ontstaat.

  De inspanningen op ecologisch vlak leidden in 2011 tot het behalen van een zilveren Cradle to Cradle-certificaat voor de Gyproc-standaardplaat. Deze erkenning staat voor het gebruik van gezonde materialen in een gesloten kringloop. Dat houdt in dat het gips in principe quasi-oneindig kan worden hergebruikt zonder dat de kwaliteit ervan afneemt. Dit proces en het groene gedachtegoed dat binnen het bedrijf leeft vormt een belangrijk onder-deel van de toegevoegde waarde van Gyproc.

  Aanvoer van gebruikte gipsplaten

  Het sluiten van de kringloop impliceert een constante aanvoer van gebruikte gipsplaten of snijresten vanuit de productie-, bouw- en sloopsector. Gyproc heeft weinig of geen ervaring met de inzameling van gipsafval: het bedrijf spitst zich vooral toe op productie en distributie. Daarom ging Gyproc een partnerschap aan met NWGR, een Canadees bedrijf met jarenlange ervaring in de recu-

  peratie van gips uit gipskartonplaten. Om de aanvoer te verzekeren zet NWGR samenwerkingen op met sorteer-bedrijven, containerparken en aannemers.NWGR levert inspanningen om deze leveranciers te overtuigen om een zo zuiver mogelijke stroom aan te bieden. Door het hanteren van doordachte tarieven is het aanleveren van recycleerbaar gipsafval een voorde-lig en aantrekkelijk alternatief voor storten.Gyproc en NWGR staan overigens niet alleen met hun engagement voor een gesloten gipskringloop. Het gips-convenant is een samenwerkingsakkoord tussen de overheid (OVAM), de Belgische gipsindustrie (BLGV), de Vlaamse Confederatie Bouw en de federaties voor mi-lieubeheer (FEBEM) en sloop- en ontmantelingswerken (CASO). Het convenant heeft tot doel van gipsafval op-nieuw een grondstof te maken. Op die manier engage-ren de deelnemers zich vo