Open Monumentendag Hoorn 2015

download Open Monumentendag Hoorn 2015

If you can't read please download the document

 • date post

  11-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  466
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Open Monumentendag Hoorn 2015

 • Open MOnuMentendag HOOrn

  Zaterdag 12 september 2015

  van de

  De

  van de

  Devan de

  www.openmonumentendag.nl

  Hoofdsponsor

  11/12 september 2010

  Kunst &AmbAcht

 • Inhoudsopgave

  Opengesteldemonumentenenobjecten 4-5

  Verhalenkamers 6

  Overzichtenactiviteiten 7

  Kaartbus-entramroute 8-9

  Kaartfietsroute 10-11

  FietsroutedoorHoorn-Noord,BlokkerenZwaag 12-17

  Wandelroute 20-23

  OdeaanHoorn 24-25

  Beschrijvingmonumenten 26-53

  Uitgelicht:KloosterBethlehem 28-30

  Colofon 55

  Een glas-in-lood raam in de Oosterkerk

 • kunst A mbAcht3

  Kunst &AmbAcht

  Metveelplezierpresenteer ikdit informatieboekjevoordeOpenMo-numentendag2015.Dit jaarlijkseevenementwordt inheelNederlandgeorganiseerdomeenbreedpubliekbewusttemakenvanmonumen-ten.DitboekjelaatzienwatdezebijzonderedaguinHoorn,ZwaagenBlokkertebiedenheeft,maargeeftookachtergrondinformatieoverdemonumenten.

  Het thema dit jaar is Kunst en Ambacht en hiermee is StichtingOpenMonumentendagHoorn volop bezig geweest. Hetmonument is d plaatswaar kunst en ambacht samen-komen.Denkbijambachtbijvoorbeeldaanhetstucwerkvaneenmonument,hetmetselwerkofhetglas-in-lood.Daarnaastzijner inenomeenaantalmonumentendemonstratiesvanoudeambachtentezien.Kunstistezienindearchitectuurenallerleivormenzoalspodium-kunsten,beeldendekunsten,letterenofmuziek.

  Bijzonder vandaag zijn de verhalenkamers die worden gehouden in de panden op hetGroteOost6enRoodeSteen15.AandehandvanhetthemaKunstenAmbachtzijnmensenuitgenodigdombetekenisvolleverhalenenverborgengeschiedenissentedelen.Watookbij-draagtaanhetprachtigeprogrammavanvandaag,isdemogelijkheideentourtemakenmetdestoomtramenhistorischebussen.VeeliserooktezienoverHoornaanhetwater.Denkbij-voorbeeldaandeMariatoren,CentrumVarendErfgoed,DeHoofdtorenendeVOC-pakhuizen.

  HeeftuonzeFacebookpaginawww.facebook.com/openmonumentendaghoornaleensbe-zocht?HiervindtuinformatieoverOpenMonumentendag2015.Achterafwordenhierfotos,verhalenennieuwtjesgeplaatstzodatuopeigengemakkuntnagenietenvandezedaginHoorn,ZwaagenBlokker.

  Tenslottehoopikdathetboeiendeverledenvanonzemooiestadtotlevenkomtenuvandemonumentenenverhalenzultgenieten.ZoalselkjaarisOpenMonumentendagalleenmoge-lijkdankzijdeinzetencreativiteitvanStichtingOpenMonumentendagHoorn,enthousiastevrijwilligersenbereidwilligemonumenteneigenaars.Ikwilhenhiervoorhartelijkbedanken!

  Ikhoopdatueenmooiedagbeleeftinonzeschitterendestadaanhetwater.

  Metvriendelijkegroet,

  JudithdeJongWethouderErfgoedenmonumenten

  Voorwoord

  Judith de Jong

 • 4kunst A mbAcht

  Opengestelde monumenten en objecten Activiteit

  Blokker en Zwaag1 Westerblokker125 Monumentalebruinebeuk

  2 Westerblokker105 HervormdekerkBlokker Kunst/Ambacht

  3 Westerblokker44 St.-Michalkerk Kunst/Ambacht

  4 Veilingweg1 VeilingOpHoopvanZegen

  5 Noorderdracht61 MolenDeKrijgsman

  6 Bangert36 KloosterBethlehem

  7 Koewijzend4 Historischefruitkwekerij

  8a PastoorNuijenstraat2 Lourdeskapel

  8b PastoorNuijenstraat3 Martinuskerk

  9 Kerkelaan8 HervormdekerkZwaag Muziek

  10 Westerblokker171 Nadorst

  Binnenstad 11 AchterdeVest1 Maria-ofKruittoren

  12 Achterom15,17 Sint-JozefhuisenmuseumKaapHoorn-vaarders

  13 Achterom19 SintJozefschool

  14 Bierkade10 Woonhuis16eeeuw

  15 Binnenluiendijk2 WIC/Vrijmetselaarsloge

  16 Breed38 DeGekroondeJaagschuit

  17 Dal3 Timmermansgildehuis

  18 Dal9 SintPietershof

  19 VanDedemstraat8 Museumstoomtram

  20 Drieboomlaan/Holenweg RK-begraafplaats

  21 Gouw7 Monumentalebinnentuinbijherenhuis

  22 GroteNoord15 St.Cyriacus-enFranciscuskerkofKoepelkerk Muziek

  23 GroteOost6 Waterschapshuis Verhalenkamer

  24 GroteOost43 Foreestenhuis Muziek

  25 GroteOost58,60 OosterkerkenClaesJoesthuys Muziek/

  Kunst/Ambacht

  26 Hoofd2 HoofdtorenenHoutenHoofd

  27 Kerkplein GroteKerk+toren Muziek

  28 Kerkplein39 Sint-Jansgasthuis

  29 KleineNoord32 Noorder-ofVrouwekerk Muziek

  30 KorteAchterstraat2A Mariakapel

  31 KorteAchterstraat/Weeshuistuin Mariaklooster/Burgerweeshuis

  32 Munnickenveld21 ClaasStapelhofje

  33 Nieuwstraat23/Nieuwsteeg Statenlogement

  34 Nieuwstraat,Wisselstraat,Kerkplein Vijfpoortjes

  35 OnderdeBoompjes24/PakhuistraatVOC-pakhuizen

  36 Oostereiland Admiraliteitsgebouwen/gevangenis

  37 Oostereiland,Schuijteskade22 CentrumVarendErfgoed Kunst/Ambacht

  38 Pakhuisstraat10 Historischespeelgoedverzameling

  39 Ramen4 Luthersekerk Muziek/Kunst/Ambacht

  40 Ramen31en31a Doopsgezindekerk

 • kunst A mbAcht5

  Blokker en Zwaag1 Westerblokker125 Monumentalebruinebeuk

  2 Westerblokker105 HervormdekerkBlokker Kunst/Ambacht

  3 Westerblokker44 St.-Michalkerk Kunst/Ambacht

  4 Veilingweg1 VeilingOpHoopvanZegen

  5 Noorderdracht61 MolenDeKrijgsman

  6 Bangert36 KloosterBethlehem

  7 Koewijzend4 Historischefruitkwekerij

  8a PastoorNuijenstraat2 Lourdeskapel

  8b PastoorNuijenstraat3 Martinuskerk

  9 Kerkelaan8 HervormdekerkZwaag Muziek

  10 Westerblokker171 Nadorst

  Binnenstad 11 AchterdeVest1 Maria-ofKruittoren

  12 Achterom15,17 Sint-JozefhuisenmuseumKaapHoorn-vaarders

  13 Achterom19 SintJozefschool

  14 Bierkade10 Woonhuis16eeeuw

  15 Binnenluiendijk2 WIC/Vrijmetselaarsloge

  16 Breed38 DeGekroondeJaagschuit

  17 Dal3 Timmermansgildehuis

  18 Dal9 SintPietershof

  19 VanDedemstraat8 Museumstoomtram

  20 Drieboomlaan/Holenweg RK-begraafplaats

  21 Gouw7 Monumentalebinnentuinbijherenhuis

  22 GroteNoord15 St.Cyriacus-enFranciscuskerkofKoepelkerk Muziek

  23 GroteOost6 Waterschapshuis Verhalenkamer

  24 GroteOost43 Foreestenhuis Muziek

  25 GroteOost58,60 OosterkerkenClaesJoesthuys Muziek/

  Kunst/Ambacht

  26 Hoofd2 HoofdtorenenHoutenHoofd

  27 Kerkplein GroteKerk+toren Muziek

  28 Kerkplein39 Sint-Jansgasthuis

  29 KleineNoord32 Noorder-ofVrouwekerk Muziek

  30 KorteAchterstraat2A Mariakapel

  31 KorteAchterstraat/Weeshuistuin Mariaklooster/Burgerweeshuis

  32 Munnickenveld21 ClaasStapelhofje

  33 Nieuwstraat23/Nieuwsteeg Statenlogement

  34 Nieuwstraat,Wisselstraat,Kerkplein Vijfpoortjes

  35 OnderdeBoompjes24/PakhuistraatVOC-pakhuizen

  36 Oostereiland Admiraliteitsgebouwen/gevangenis

  37 Oostereiland,Schuijteskade22 CentrumVarendErfgoed Kunst/Ambacht

  38 Pakhuisstraat10 Historischespeelgoedverzameling

  39 Ramen4 Luthersekerk Muziek/Kunst/Ambacht

  40 Ramen31en31a Doopsgezindekerk

  Opengestelde panden Activiteit

  Binnenstad 41 RoodeSteen1 WestfriesMuseum Muziek

  42 RoodeSteen8 Waag

  43 Roodesteen9 RestaurantRidderikhoff

  44 RoodeSteen15 Pandinrestauratie Verhalenkamer

  45 Schoolsteeg7 WaterenVuurhuys

 • kunst A mbAcht6

  VerhalenkamersStichtingOpRoet organiseert, in opdracht vandeGemeenteHoorn, tijdensOpenMonu-mentendag een tweetal verhalenkamers. Aandehand vanhet themaKunst enAmbachtzijnmensenuitgenodigdombetekenisvolleverhalenenverborgengeschiedenissentedelen.De verhalenkamers gaan over de inspiratie die de gebouwen opleveren in het verleden,hedenendetoekomst.

  Verhalenkamersgebruikenhetimmaterieelerfgoed(verhalen,gebruiken,rituelen)vanbewo-nersalsinspiratiebronenverbindtdezeverhalenaanhethedenendetoekomst.

  Waterschapshuis - Grote Oost 612.30uur: RonLaan:advocaat-partnervanDiepenvanderKroef-Ronisdehuidigegebrui-

  kervanhetpandenhijverteltoverhoehetisomineenrijkeomgevingtewerken.12.45uur: HiekeStapel:VerenigingOudHoorn-Comit40-45.Zijverteltoverdeonderduik-

  geschiedenisvanhetachterhuis.13.00uur: Carel de Jong: historicus en voormalig adjunct directeur Westfries Museum.

  HijbenadertdekunstinhetgebouwenzoemtuiteindelijkinopstormopzeevanHendrikRietschoof.

  14.30uur: TheavanLier:beeldendkunstenares.Zij verteltoverdeplaquettedie zeheeftontworpenvanAafDellenDieuwvanVliet,detweevrouwendiedeonderduikersverborgenhielden.

  14.45uur: JandeBruin:Westfriesarchief.HijverteltoverdegeschiedenisvanhetWaterschap15.00uur: PietervanForeest:nazaatvanCornelisvanForeest.Hijverteltoverhoehetisom

  degeschiedenisvanForeestinzichtedragen.

  Rozenkruisers - Rode Steen 1513.30uur: BoudewijndeLangen:DirecteurTPAHG.

  Hijverteltalsarchitectoverdeschoonheidennoodzaakvanverbouwen.13.45uur: JetDijkstra:Rozenkruiserenbewoonstervandebovenverdiepingvan

  RodeSteen15.Zijverteltoverhoehetisomtewoneninhetgebouw.14.00uur: JohnLamers:OudHoornhijverteltoverhetbelangvandefamilieCarbasius

  enwaaromhijzichhardheeftgemaaktvoorhetopknappenvanhetinvervalgeraaktegraf.

  15.30uur: TrudiKreher:Rozenkruiser.ZijverteltoverwathetbetekentomRozenkruisertezijn.

  15.45uur: Mysteryguest.16.00uur: CareldeJong:historicusenvoormaligadjunctdirecteurWestfriesMuseum.

  Hijverteltoverdegeschiedenisvanhetgebouw.

  Foto door Kenneth Stamp

 • kunst A mbAcht7

  Overzicht demonstraties kunsten en ambachten Kunst/ambacht Nr. pand Naam pand Adres

  Archeologie 6 KloosterBethlehem Bangert36

  Allerleikunstenaars 13 SintJozefschool Achterom19

  Beeldhouwen/schilderen 10 St.-Michalkerk Westerblokker44

  Glazenier 25 Oosterkerk GroteOost58,60

  Houtsnijder 39 LutherseKerk Ramen4

  Restaurateurschilderwerk 41 WestfriesMuseum RoodeSteen1

  Visserijenscheepsvaart 37 CentrumVarendErfgoed Oostereiland,Schuijteskade22

  Vilttechnieken 2 HervormdeKerkBlokker Westerblokker105

  Overzicht van muziekoptredens

  Locaties Nr. pand Tijden Optreden van

  Noorderkerk 29 14.00-15.00 HoornsHarmonieOrkest

  WestfriesMuseum 41 14.00-14.2015.00-15.20

  KamerkoorSpiroMusica

  GroteKerk 27 13.00-13.30 CarillonconcertismHoor