Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

of 13 /13
5 april 2013 Geert Jan Klinkhamer, Jan Roodt, Kees Groeneveld, Simone Kramer, Lambrecht van Eekelen STANDAARD Denken

Embed Size (px)

Transcript of Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Page 1: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

5 april 2013Geert Jan Klinkhamer, Jan Roodt, Kees Groeneveld, Simone Kramer, Lambrecht van Eekelen

STANDAARD Denken

Page 2: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Inleiding

• Hoe zorgen we ervoor dat DCI aan de standaarden voldoen en hoe kunnen we dit vaststellen?

Page 3: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Requirements

Engineering

Koppelvlakken

Gegevenslogistiek

Formulieren +Documenten

Datadistributie

Datakwaliteit

Managementinformatie

Page 4: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Probleemstelling

• IenM is een complexe fusieorganisatie waarbij DCI nog geen strakke rgierol heeft

• De lijst van het forum Standaardisatie is uitgebreid

• Het voor DCI nog niet duidelijk is of men informatie wil inwinnen of ook actief het gebruik van de standaarden wil uitdragen

• Er nog geen praatplaat is qua architectuur (welke systemen zijn in gebruik)

Page 5: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Best Practices

• KINGgemeenten– 408 gemeenten– > 80 leveranciers– Standaarden (StUF, Webrichtlijnen, IMgeoStUF)– Autonomie– Werkafspraken (Convenant)– Softwarecatalogus.nl– Compliancy tools (w.o. StUFtestplatform.nl)– Sessies, besprekingen, addendums realisatie…..

BasisregistratiesBackOfficeMidOfficeFrontOffice

Page 7: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Proces (Meenemen van mensen)O

rgan

isati

es b

enad

eren

ove

rIn

form

atie

uitw

isse

ling

Arch

itect

uur i

n ka

art b

reng

en

Kopp

elvl

akke

n in

kaa

rt b

reng

en

(10

bela

ngrij

kste

)

Uits

peci

ficer

en

Com

plia

ncy

Tets

en

(red

ucer

en ru

is o

p de

lijn

)

Inko

op e

n Ac

cept

atiev

oorw

aard

en

Aans

cher

pen

met

stan

daar

den

Conv

enan

t / w

erka

fspr

aken

DraagvlakZoeken van gemeenschappelijkheidActieve rol in College standaarden

Start rapportageStart InventarisatieGericht op externe bestanden

Page 8: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Rollen

• CIO (Beleidsdepartement): Dirigent• CIO’s (afzonderlijke diensten)• DCI (Eigenaar)• Accountant / EDP auditor (Toetsend kader)

Page 9: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Stappen CIO Beleidsdepartement

1. Zoeken naar sponsoren en eerst 1:1 spreken2. Definiëren van pijnpunten (Op zoek naar

gemeenschappelijk interest en vertrouwen)3. Onderbouwing m.b.v. businesscase:– Kwantitatieve aspecten (Financieel)– Kwalitatief

4. Inbrengen van agendapunt op CIO’s Overleg (CIO BD = Schakel tussen DCI en CIO’s)

5. Draagvlak creëren voor DCI in het CIO’s overleg6. ACTIEVE (op basis van KPI) deelname in college

standaardisatie.

Page 10: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

CIO’s

• Gezamenlijk architectuur opzetten (door aanwijzen van een trekker)

• Ervoor zorgen dan de DCI’s decentraal met elkaar overleggen

• Koppelvlakken in kaart brengen extern (interne organisatie laten we nog ongemoeid)

• Laten meenemen bij inkoop- en acceptatievoorwaarden (ongeacht aanbesteding) de software voldoet aan standaarden die daadwerkelijk getoetst zijn via compliancy omgevingen.

Page 11: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

DCI• Vakinhoudelijk / Expertrol• Zijn operationeel betrokken

(zorgen voor uitvoering van de pijl)

• Definiëren de koppelvlakken• Brengen de soort beschikbare

standaarden in kaart• Mappen de standaarden op de

koppelvlakken.• Brengen compliancy in kaart of

richten in (Brengen toetsend kader in)

Page 12: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013

Tips

• Richt je op sponsorship• Zet een convenant op;• Softwarecatalogus inzetten ook ivm

releaseplanning• Richt je op de 10 belangrijkste koppelvlakken

Page 13: Opdracht 15: Presentatie I&M, 5 april 2013