oocnotwente-live-ae1a27d8ad6e4ea18d34e3 آ  Web view Het formulier wordt op schoolniveau ingevuld...

download oocnotwente-live-ae1a27d8ad6e4ea18d34e3 آ  Web view Het formulier wordt op schoolniveau ingevuld (eventueel

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of oocnotwente-live-ae1a27d8ad6e4ea18d34e3 آ  Web view Het formulier wordt op schoolniveau ingevuld...

FORMULIER ONDERWIJS-

ONDERSTEUNINGSARRANGEMENT

Versie 8 januari 2015

TOELICHTING

Het door u in te vullen “aanvraagformulier Onderwijs Ondersteuningsarrangement” is bedoeld voor het aanvragen van een onderwijsarrangement voor alle vormen ondersteuning op subregionaal niveau, inclusief een plaatsing voor het speciaal (basis) onderwijs. Een aanvraag kan worden ingediend, als tijdens de periode waarin schoolse en bovenschoolse ondersteuning (basiszorg) is geboden, niet (voldoende) tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling en het schoolondersteuningsprofiel van de school alsmede de geleverde basisondersteuning hierin niet hebben voorzien. Het formulier wordt op schoolniveau ingevuld (eventueel met ondersteuning vanuit de regio) en afgestemd met ouders (op overeenstemming gericht overleg is verplicht).

Alle voorbereidende werkzaamheden, handelingsgerichte onderzoeken en diagnoses/indicaties en uiteindelijke adviezen voor alle arrangementen worden verricht binnen de drie subregio’s in SWV 23-02. Het bestuur van SWV 23-02 wil tevens uitvoering geven aan de afspraak dat er bij de aanvraag-procedure van ondersteuningsarrangementen voor het speciaal (basis)onderwijs sprake is van centraal eenduidige criteria. De subregionale toelaatbaarheidscommissies hanteren daarbij dan ook dezelfde uitgangspunten. Het bestuur van SWV 23-02 is daarbij wettelijk verantwoordelijk voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

Voor het kunnen uitvoeren van genoemde arrangementen kan een beroep worden gedaan op de ondersteuningsmiddelen die door het bestuur van SWV 23-02 zijn toegekend aan alle aangesloten schoolbesturen naar rato van het aantal leerlingen per bestuur.

In het kader van passend onderwijs wordt door het bestuur van SWV 23-02 getoetst op basis van de criteria van handelingsgericht werken (HGW): - De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal;

- Het gaat om afstemming en wisselwerking;

- De leerkracht doet er toe;

- Positieve aspecten zijn van groot belang;

- We werken constructief samen;

- Ons handelen is doelgericht;

- De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.

Een volledige en zorgvuldige invulling van dit formulier is vereist, SMART geformuleerd en aangevuld met de relevante (meest recente) bijlagen, zoals: - Onderzoeksverslagen; - Verslagen van derden, zoals zorginstellingen, artsen, specialisten, voorschoolse voorzieningen etc. (denk aan toestemming ouders!); - Informatie van ouders; - Indien relevant voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling ook de actuele vaardigheidsscores. Uitsluitend volledig en digitaal ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat u meestuurt is uiteraard sterk afhankelijk van de aard van de ondersteuningsbehoefte en de leeftijd van het kind. Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt de subregionale toelaatbaarheids-commissie nadrukkelijk naar de extra ondersteuning en de resultaten hiervan die in de groep/op school hebben plaatsgevonden!

Het ingevulde en ondertekende formulier voorzien van de bijlagen kan gestuurd worden naar Toelaatbaarheidscommissie van:

Subregio Enschede, adres

Subregio Hengelo e.o., adres

Subregio Oldenzaal e.o., adres

DATUM AANVRAAG:      

NA(A)M(EN) AANVRAGER(S):      

A. SCHOOL EN OUDERS

PROBLEEMSTELLING IN ONDERWIJS- EN/OF ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN (FORMULEER ZO CONCREET MOGELIJK)

Op leerlingniveau

     

Op leerkracht/groepsniveau

     

Op schoolniveau

     

Op het niveau van gezin/ouders

     

LEERLING

Naam      

Voornaam      

Adres      

Postcode en woonplaats      

Geboortedatum:       Geslacht:      

BSN:       Nationaliteit:      

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS

Naam 1      

Naam 2      

Telefoon 1      

Telefoon 2      

E-mailadres 1      

E-mailadres 2      

SCHOOLGEGEVENS

Naam schoolbestuur      

Naam school      

Brinnummer      

Adres      

Postcode en woonplaats      

Naam directeur      

Naam interne begeleider      

Combinatiegroep:       Groep:      

Groepsgrootte:       Naam leerkracht(en):      

Telefoon:       E-mailadres ib-er:      

SCHOOLLOOPBAAN HUIDIGE SCHOOL (REGULIER, SBO OF SO)

Schooljaar                                                      

Groep                                                      

OVERIGE SCHOLEN DIE DE LEERLING HEEFT BEZOCHT (REGULIER, SBO EN/OF SO)

Naam school: Plaats: Periode:

                 

                 

                 

VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN DIE DE LEERLING HEEFT BEZOCHT (REGULIER EN/OF SO)

Naam voorziening: Plaats: Periode:

                 

                 

GEZIN

Het gezin bestaat uit |_| moeder |_| vader en       kinderen

Plaats in de kinderrij      

Nationaliteit |_| Nederlands |_| Anders, namelijk      

De spreektaal thuis is |_| Nederlands |_| Anders, namelijk      

Is er op overeenstemming gericht overleg met ouders geweest? |_| ja |_| nee

Eventuele toelichting:      

Indien ouders gescheiden zijn, hebben ouders beide het gezag over het kind? Zo nee, wie heeft het gezag over het kind? |_| ja |_| nee

Eventuele toelichting:      

Indien ouders gescheiden zijn, is er sprake van gedeelde zorg? |_| ja |_| nee Eventuele toelichting:      

EXTERNE INSTANTIES DIE BIJ DE LEERLING BETROKKEN ZIJN (GEWEEST)

INSTANTIE NAAM PERIODE (VAN-TOT)

Schoolarts            

Logopedist            

Fysiotherapeut            

Ziekenhuis            

Schooladviesdienst            

Voorschoolse voorzieningen            

Jeugdhulpverlening            

Zorgadviesteam            

Overige, te weten            

ONDERBOUWING VAN DE AANVRAAG (FORMULEER ZO CONCREET MOGELIJK)

Welke kansen ervaart de school, de klas en/of thuis

     

Welke belemmeringen ervaart de school, de klas en/of thuis

     

SPECIFIEKE DOELEN (FORMULEER ZO CONCREET MOGELIJK)

Onderwijs/opvoedbehoeften kind en ondersteuningsbehoeften school en ouders: wat hebben zij nodig om de gestelde doelen te behalen

Voor het kind

Specifieke doelen voor leren, werkhouding

Onderwijsbehoeften met hulpzinnen als: instructie, opdrachten, leeractiviteiten, leeromgeving, feedback, groepsgenoten, leerkracht, ouders….

     

     

Specifieke doelen voor sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag

Ondersteuningsbehoeften met hulpzinnen als:

ondersteuningsbehoeften t.a.v. het aangaan van vriendschappen, contact met leeftijds-genoten, contact met de leerkracht, weerbaarheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen, kunnen omgaan met  emoties, voegen naar regels en gewoonten …

     

     

Specifieke doelen voor lichamelijke ontwikkeling (motoriek en medisch)

Ondersteuningsbehoeften met hulpzinnen als: visuele hulpmiddelen, auditieve hulpmiddelen,  aanpassingen in de leeromgeving, medicijngebruik, rustruimte …

     

     

Voor het onderwijs (leraar/groep, ib-er, team, directie)

Specifieke doelen voor de begeleiding op school

Ondersteuningsbehoeften leerkracht met hulpzinnen als: kennis van, vaardigheden in, materiaal voor, meer handen in de klas in de vorm van, begeleiding of ondersteuning bij/door… samenwerking met……, een ruimte waarin

     

     

Voor de opvoeding, het gezin, de ouders, externe partners en/of vrije tijd

Specifieke doelen voor ouders en/of gezin en/of externe partners

Ondersteuningsbehoeften gezin of ouders met hulpzinnen als: kennis van, vaardigheden in, begeleiding of ondersteuning bij/door…, afstemming met (zorg)instanties …..

     

     

DE VOLGENDE RELEVANTE (MEEST RECENTE) BIJLAGEN ZIJN BIJ DIT FORMULIER GEVOEGD

1. Psychologisch Onderzoek (geldigheid bij kleuters één jaar, vanaf groep 3 twee jaar) (indien aanwezig)

2. Uitdraai meest recente gegevens LOVS (verplicht)

3. Meest recente geëvalueerde handelingsplan(nen) (verplicht)

4. Oudervragenformulier (verplicht)

5.      

6.      

7.      

8.