Ontwikkeling van wiskundig denken - Vicariaat Onderwijs ... · PDF file- Herleidingen...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Ontwikkeling van wiskundig denken - Vicariaat Onderwijs ... · PDF file- Herleidingen...

Sabine Jacobs pedagogisch begeleider wiskunde

Ontwikkeling van wiskundig denkenGoed wiskundeonderwijs binnen ZILL

Doelen van deze studiedag

1) De visie op goed wiskundeonderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) binnen ZILL

verkennen

2) Het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken tot op leerlijn niveau

ontdekken aan de hand van impressies en illustraties

Maar eerst.

Proces van

leerplanontwikkeling duiden

en voorkennis even

opfrissen

Proces van leerplanontwikkeling

BaO, BuO, SecundairLerarenLeidinggevendenLectorenExpertenPedagogisch begeleidersInterne OrganenExterne Organen

MOTIVATIE INSPIRATIE

Een genspireerd, neteigen leerplan

BETEKENISVOL LEREN

De harmonische ontwikkeling van elk kind

PERSOON CULTUUR

De harmonische ontwikkeling van elk kind vertaalt zich in 10

ontwikkelvelden

Het werkveld van onderwijs

Samengevat

Zin in verwijst naar motivatie en inspiratie enbetekenisverleningOntwikkelingsgericht en dit vanuit focusgericht werken (kind, context, leerplan)Harmonische ontwikkeling met eenhorizontale en verticale samenhang (doorgaande leerlijnen)

Gestoeld op OKB (opdrachten voor katholiek basisonderwijs

Ordeningskader: 10 ontwikkelVELDENBv. Ontwikkeling van wiskundig denken

Ordeningskader: binnen elk

ontwikkelveld meerdere

ontwikkelTHEMAsBv. Getallenkennis

Meetkunde

Website: Onder elk ontwikkelthema: enkele GENERIEKE DOELEN met

LEERLIJNEN die opgebouwd zijn uit ONTWIKKELSTAPPEN

Elk ontwikkelVELDheeft een leeruitkomst. Bv: bij ontwikkeling van

wiskundig denken is de leeruitkomst:Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan

gebruiken om een probleem aan te pakken. Ik doe dit met vertrouwen en plezier.

Elk ontwikkelTHEMA

heeft een leeruitkomst. Bv.: Bij

rekenvaardigheid is de leeruitkomst:

Ik reken handig en kies de meest geschikte

rekenwijze.

Begrippen op een rij

https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/

Doelen van deze studiedag

1) De visie op goed wiskundeonderwijs (Waarom? Hoe? Wat?) binnen

ZILL verkennen

2) Het ontwikkelveld Ontwikkeling van wiskundig denken ontdekken aan de

hand van impressies en illustraties

Goed wiskundeonderwijs binnen ZILL

betekent voor mij

- 1 minuut denktijd

- A krijgt 1 minuut spreektijd, B luistert

- B krijgt 1 minuut spreektijd, A luistert

- Navertellen in groep wat je hebt gehoord

Een resultaat van deze oefening

Wat zien we?

Een beetje Waarom?

Wat meer Hoe?

Heel veel Wat?

Wat valt er weg en wat komt er

bij?

Nochtans

Waarom doen we wat we doen? Visie!

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken.*Ik doe dit met vertrouwen en plezier*

*= wiskundig denken* = Zin in wiskunde leren! Zin in wiskunde beleven!

De leeruitkomst van het veld

Aangetoond

(Simon Sinek)

Hoe geven we goed wiskunde-onderwijs vorm?

ZILL als kader

Breed

Betekenisvol

Beredeneerd

Aandacht voor WISKUNDIGE ATTITUDE

door in te zetten op

Persoonsgebonden ontwikkeling

Hoe geven we goed wiskunde-onderwijs vorm?

-> probleemoplossend gericht onderwijs

ZILL als kader Aandacht voor WISKUNDIGE ATTITUDE

door in te zetten op themas van

Persoonsgebonden ontwikkeling

OnderzoekscompetentieZelfregulerend vermogenOndernemingszinRelationele vaardighedenVeerkracht

Hoe geven we goed wiskunde-onderwijs vorm?

-> probleemoplossend gericht onderwijs

ZILL als kader Aandacht voor WISKUNDIGE ATTITUDE

door in te zetten op themas van

Persoonsgebonden ontwikkeling

OnderzoekscompetentieZelfregulerend vermogenOndernemingszinRelationele vaardighedenVeerkracht

Probleemoplossend gericht onderwijs

Probleemoplossend gericht wiskundeonderwijsin een veilige stimulerende omgeving

Een ideale probleemoplossend gerichte

opgave gaat

-

-

-

-

-

-

-

Over hoe n waarom

Vereist meerdere denk- en doestappen

Is voor iedereen

Is open en niet sturend

Leent zich voor discussie

Zet aan tot terugkijken en reflectie

Nodigt uit tot verder denken en vervolgvragen

Een probleemoplossend gerichte leraar

Stelt meer vragen dan antwoorden te geven

Maakt alles expliciet

Geeft leerlingen denk- en doetijd

Heeft zelf plezier in wiskundig denken

Besteedt veel aandacht aan het oplossingsproces

Reflecteert met de klas op gebruikte strategien

Is doorlopend alert op kansen om leerlingen aan te

zetten tot wiskundig denken

Gelooft dat elke leerling wiskunde kan en dat

fouten doen groeien

Een (wiskunding) denkende leerling

Stelt vragen

Neemt denktijd

Gelooft dat iedereen wiskunde kan en dat fouten doen

groeien

Besteedt veel aandacht aan het oplossingsproces

Probeert strategien uit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

https://www.google.be/amp/s/jvremoortere.wordpress.com/2016/10/08/100-vragen-

die-wiskundig-denken-bevorderen/amp/

een waaier aan vragen

https://www.google.be/amp/s/jvremoortere.wordpress.com/2016/10/08/100-vragen-die-wiskundig-denken-bevorderen/amp/

Een concreet voorbeeld

Antwoordgericht

Bereken de oppervlakte van deze

rechthoek.

Probeemoplossend

gericht

Belang van (parate) kennis!

Sober eneffectief!

25

Belang van redeneren en

toepassen!

Rijk en uitdagend!

Hoeveel rechthoeken met een oppervlakte van 24cm kan je vinden. Probeer uit en bewijs! (diff. Kommagetallen)

Ik bedenk hoe ik mijn wiskundige bagage kan gebruiken om een probleem aan te pakken.Ik doe dit met vertrouwen en plezier

Met deze leeruitkomst geven we aan dat we blijven inzetten op kennis (waar we sterk in zijn -> TIMSS 2015) en focussen op probleemoplossend, wiskundig denken (redeneren/toepassen) (waar we nog beter kunnen in worden), met het welbevinden van de kinderen als uitgangspunt.

kennis ->

antwoordgericht

(Wat?)

redeneren en toepassen ->

probleemoplossend gericht

(Waarom? Hoe? Wat?)

Antwoordgericht

Product

Kennen

Vb. parate kennis tafels, typevraagstuk, formule oppervlakte rechthoek

Probleemoplossend-gericht

Proces

Redeneren, toepassen, strategien

WISKUNDIG DENKEN

Vb. inzichtelijk verwerven tafels, probleem schikking lokaal, Hoeveel rechthoeken met een opp. Van 24 cm?

RUIMTE en tijd voor probleemoplossend

gericht werken en voor concreet inzichtelijk handelen, soberheid

en EFFECTIVITEIT voor antwoordgericht

werken

Zill gisteren, vandaag

en morgen

28

Wat zijn de nieuwe(re) accenten?

Even checken

Bij wiskundig denken

zetten we voornamelijk in op probleemoplossend denken, kennis is hierbij

ondergeschikt.

gaat het over een onderzoeksgerichte aanpak, ondernemigszin en

zelfregulerend vermogen.

is directe instructie uit den boze.

beogen we dat alle leerlingen de beginselen van programmeren onder de

knie hebben als ze de basisschool verlaten.

streven we er naar dat alle leerlingen de tafels paraat kennen.

is cijferen ondergeschikt aan hoofdrekenen, schatten, gebruik van de

zakrekenmachine.

Beste mevrouw Jacobs,

Ik ben wat informatie aan hetopzoeken over de nieuwe leerplannen voor het komende schooljaar. Ik heb gehoord dat de regel van drie enhoofdrekenen en/of cijferen daar niet meer in opgenomen zijn. Ik vroeg meaf of dit klopt en of dat normaal in hetleerplan van het lager of hetmiddelbaar onderwijs staat.

30

1) We blijven inzetten op inzichtelijk verwerven van kennis: nodig voor de bagage.2) We focussen tevens op redeneren en toepassen: probleemoplossend/wiskundig denken.-> binnen kader van ZILL, betekenisvol

Proces van leerplanontwikkeling

BaO, BuO, SecundairLerarenLeidinggevendenLectorenExpertenPedagogisch begeleidersInterne OrganenExterne Organen

1998 -> 2018 Leidraad bij het ontwikkelen van het curriculum voor wiskunde

- Welke wiskundige kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig in de

21ste eeuw?

- Wat is er betekenisvol voor alle kinderen in de basisschool? Hoe zorgen we

voor een uitdagend curriculum voor iedereen?

- Een ontwikkelingsgericht visie veronderstelt doorlopende leerlijnen. Wat

betekent dit voor het jonge kind en voor de afstemming met het

secundair?

- We zetten in op datgene waar we sterk in zijn (kennis) maar focussen ook

op datgene waar we beter in kunnen worden (redeneren, toepassen) cf.

TIMSS, peilproeven

- Consequenties verplichte eindtoets?

1998 -> 2018nieuwe(re) accenten IN het gemeenschappelijk curriculum (= leerplan)

We blijven inzetten op kennis (waar we goed in zijn; cf. TIMSS) maar tevens:

- Meer aandacht voor probleemoplossend denken (waar we beter in kunnen

worden; cf. TIMSS) (onderscheid probleem en typevraagstuk)

- Logisch en algoritmisch denken komt in het curriculum, programmere