Ons Eiland Tholen week44

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ons Eiland Tholen

Transcript of Ons Eiland Tholen week44

 • Een nieuw plafond in n dag!

  Plameco Plafonds Van Gilst v.o.f.Tel: 0113-270000www.plameco.nl

  Bezoek onze showroom: op afspraak

  Donderdag 10 oktober 2013 www.onseilandschouwen.nlTholen

  www.onseilandtholen.nlWoensdag 28 oktober 2015

  Uitjes voor singles in ZeelandKamperland - ABC-singles houdt zaterdagmiddag 31 oktober een bijeenkomst voor singles van 45 tot en met 67 jaar in restaurant Bestevaer te Kamperland. Om 14.00 uur verzamelen de leden van de regio Zee-land zich hier voor een ge-zamenlijke wandeling langs inlagen op Noord-Beveland.

  Nadien is er een gezellig samenzijn. ABC-singles is een niet-commercile vrien-denvereniging, die allerlei recreatieve, culinaire, spor-tieve en culturele activitei-ten organiseert. Er zijn ook-landelijke activiteiten.

  www.abc-singles of zeeland@abc-singles.nl

  Proef scootmobielpoolSint-annaland - Zorgco-peratie Anna Zorgt is on-langs gestart met een pilot voor een scootmobielpool in Sint-Annaland. De orga-nisatie werkt samen met de gemeente en KOG Center Zeeland Scootmobielpool. Centrale vraag is of een scootmobielpool in een kern een oplossing kan zijn voor

  vervoersproblemen van in-woners. Vrijwilligers geven vooraf instructies aan de gebruikers, zodat zij veilig gebruik kunnen maken van de scootmobiel. De scoot-mobielen worden per dag-deel of per dag in bruikleen gegeven aan de leden van de zorgcoperatie n die hier-voor in aanmerking komen.

  Bibliotheek geslotentholen - Vanwege de jaar-lijkse ondernemersavond in het atrium van het gemeen-tehuis zal de bibliotheek in Tholen op 9 en 10 november gesloten zijn. De bibliotheek is wel online bereikbaar, om titels op te zoeken en te bestellen en uitleningen te verlengen.

  De restauratie van de weegbrug heeft aanzienlijk langer geduurd dan de heemkundekring en de andere initiatiefnemers hadden gedacht. Foto: Gerard Koolhoven

  Beeldbepalend stukje erfgoed Flupland

  door de redactie

  Sint-philipSland - De res-tauratie van de weegbrug is momenteel bijna afgerond. Er rest nog wat werk aan de binnenzijde. De omge-ving van de weegbrug moet nog wat worden opgeknapt, graffiti worden verwijderd en de klus is klaar. Heem-

  kundekring Philippuslandt kocht de weegbrug in 2009 aan van CZAV, voor een symbolisch bedrag van een euro. Samen met een aantal bedrijven en particulieren ging de kring aan de slag om het gebouwtje in zijn oude luister te herstellen.

  De weegbrug bij de haven behoort tot het laatste over-gebleven industrieel erfgoed van Sint-Philipsland, samen met de uit 1925 stammende watertoren. Ooit zag je ze overal in het land. Bijzonder is dat deze weeg-brug de oudste van dit type is en gebouwd door de Eerste Nederlandsche Fabriek van Weegwerktuigen Jan Molen-schot en Zoon te Breda . Het weeghuisje dateert uit 1923 en behoorde bij een oudere weegbrug, die in 1936 plaats maakte voor de huidige weegbrug. Het huisje heeft vier kenmerkende pinakel-tjes op de hoeken van het betonnen dak.

  Liefde en passieHet bestuur van de heem-kundekring heeft wel meer dan eens in dubio gestaan of het verstandig was om zelf

  dit cultureel erfgoed aan te kopen. Volgens secreta-ris Lena Quist-Polderman heeft de restauratie heel wat langer geduurd dan was gepland. Vooral Han van Fontijne heeft er jaren met liefde en passie aan gewerkt

  en de weegbrug perfect op-geknapt. Gelukkig hebben we veel giften en sponsor-bedragen van bedrijven en particulieren ontvangen. Maar nu hebben we ook echt wat. Zaterdag 7 november om

  11.00 uur wordt de weeg-brug officieel heropend. Samen met de genodigden wordt deze feestelijke bij-eenkomst met een hapje en een drankje in het vereni-gingsgebouw naast de Ned. Hervormde Kerk afgesloten.

  Bijzonder stukje erfgoed Blijft Bewaard

  De uit 1936 stammende, beeldbepalende weegbrug aan de Oostdijk in Sint-Philipsland is gerestaureerd. Heemkunde kring Philippuslandt heeft zich hier, samen met een aantal particulieren en bedrijven, jarenlang voor ingespannen. De weegbrug is perfect en met veel liefde gerestaureerd.

  Weegbrug heropend

  Volg onS ooK op FacebooKOp de hoogte blijven leuke nieuwtjes en filmpjes? Like ons op Facebook!

  www.facebook.com/OnsEilandTholen

  ietS te VerKopen?Ons Eiland Tholen heeft een nieuwe website met prikbord-functie. Kijk en plaats!

  www.onseilandtholen.nl

  Vervoer leerlingentholen - De gemeente sluit zich aan bij het Loket Leer-lingenvervoer. Dit betreft het vervoer van zon twee-honderd leerlingen. Voor de kinderen zelf verandert er niets, zegt de gemeente. Het Loket Leerlingenvervoer, onderdeel van het Samen-werkingsverband Welzijns-zorg Oosterschelderegio (SWVO) te Goes, verzorgt al sinds 2011 voor Goes, Ka-pelle, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland het vervoer van en naar school van leerlingen in het (spe-ciaal) onderwijs. Het levert maatwerk door voor pas-send vervoer naar passend onderwijs te zorgen. Tholen verwacht meer efficintie en kostenbesparing. Het con-tact met de ouders, de scho-len en de vervoerders Dutax en De Groen, wordt voortaan niet meer door de gemeente verzorgd, maar centraal door het loket in Goes.

  Collecte voor brandwondentholen- In de week van 11 tot en met 17 oktober collec-teerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwil-ligers voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Ook in Tholen gingen de collectanten langs de deu-ren. Samen haalden zij 1452,08 euro op.

  Actie stroopwafelstholen - Muziekvereniging Concordia uit Tholen orga-niseert zaterdag 31 oktober een stroopwafelactie. De le-den van de vereniging gaan die dag tussen 10.30 en 15.30 langs de deuren in Tholen-stad. Wie al eerder stroop-wafels wil aanschaffen kan bij de leden van Concordia terecht.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win twee kaarten voor ApassionataGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Bijna de helft van de lezers bezoekt

  uw winkel n.a.v. uw advertentie

  in onze krant. En op de

  drie bezoekt uw website.

  Hulp voor Thools mkb bij tegenwindTHolen - Ondernemen staat voor vrijheid en hard wer-ken. Een ondernemer lost vaak het liefst alles zelf op. Maar ondernemen staat soms ook voor slechte tijden. Is er tegenslag? Is de onder-nemer het overzicht kwijt en weet hij even niet meer hoe het verder moet? Of is het bedrijf in de kern gezond, maar gaat het om een tijde-lijke hobbel die even moet worden genomen? 155 biedt hulp. De gemeente Tholen ondersteunt dit initiatief van het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.

  Doel is het aantal bedrijven dat uitvalt en noodgedwon-gen moet stoppen terug te brengen. Als alles goed gaat met het bedrijf, heeft een ondernemer relaties genoeg. Maar gaat het even wat min-der, dan is ondernemen in-eens een eenzaam beroep. Daarom is 155-red-een-be-drijf opgericht. Ervaren ondernemersadviseurs, be-kend met de lokale omstan-digheden, staan klaar wan-neer daar behoefte aan is. In een persoonlijk gesprek gaat de ondernemer samen met een IMK-adviseur di-

  rect aan de slag. Er wordt een actieplan geformuleerd. De ondernemer krijgt pro-fessioneel advies en indien noodzakelijk wordt gericht doorverwezen. Bij financi-ele problemen kan soms een beroep gedaan worden op de Bbz-regeling. In dat ge-val wijst IMK de weg of kan in overleg bekeken worden of er alternatieve financie-ringsbronnen beschikbaar zijn. 155 biedt deze hulp in de gemeente Tholen koste-loos aan.

  www.155.nl

  Thoolse fanfares maken muziek met 90-jarigeOud-VOssemeer - Op zater-dag 28 november houdt de Oud-Vossemeers Muziek-vereniging (OVM) voor haar 90-jarig jubileum een play-in voor alle mu-zikanten van de Thoolse fanfare- en harmonie-or-kesten. Op deze dag komen veel muzikanten van de orkesten naar Oud-Vosse-meer om samen met elkaar muziek te maken in een gelegenheidsorkest. Bij-zonder en uitdagend voor de muzikanten is dat zij

  pas kort voor de dag zelf de bladmuziek ontvangen. Dit vormt dan ook meteen de uitdaging voor de dirigen-ten van de Thoolse korpsen die de muzikanten begelei-den. In de loop van de dag wordt in verschillende sa-menstellingen gerepeteerd op de muziekwerken die nog dezelfde avond ten ge-hore worden gebracht aan het publiek. Het resultaat is die dag te bekijken en be-luisteren om 19.30 uur in dorpshuis De Vossenkuil.

  Schrijf mee!Organiseert u een rommel-markt of geeft u een concert? Bent u kampioen geworden of heeft u een leuk nieuw-tje? Ga dan naar onseiland-tholen.nl en schrijf mee!

 • door Anneke Flikweert

  VLISSINGEN - Ze twijfelde of ze haar verhaal moest vertel-len, bekent ze. Zon verhaal gaat natuurlijk ook weer reacties oproepen. Ik neem heel vaak deel aan discussies in mijn omgeving en daar krijg ik dan ook altijd weer reacties op. Toch valt me op dat er best veel mensen zijn die ook helemaal niet over het asielzoekers-probleem willen nadenken of praten.

  Daarom wil ik mijn verhaal vertellen; ik wil dat mensen nadenken, zeker over zoiets als de vluchtelingenopvang. Tegen mensen die zo nega-tief reageren zou ik willen zeggen: Kijk zelf eerst eens en ervaar hoe het is om als vluchteling te leven. En als het gaat om sommige mis-standen die in het nieuws gemeld werden; rotte appels heb je overal, zeg ik dan. Je kan niet iedereen over n kam scheren. Pas sinds een paar weken ervaart Moena hoe belangrijk is met men-sen te praten over de opmer-kingen die ze maken en dat het ook over hr gaat. Ik was zelf niet zo bezig met de

  hele toestand tot nu toe, al volgde ik het nieuws natuur-lijk wel. Maar op Facebook maakte een vriendin een opmerking; Weg met die buitenlanders! Toen ik haar zei dat dat ook over mij ging, reageerde ze: Jij bent niet net als zij. Dat heeft twee kanten, bedacht ik. Aan de ene kant ben ik verwesterd, aan de andere kant heb ik nooit de cultuur van mijn ouders laten zien en heb ik bijna dezelfde huidskleur als die vriendin.

  Ter dood ver