Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen

download Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen

of 13

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Onderzoek naar het gebruik van sociale media bij lokale besturen

 • Onderzoeknaarhetgebruikvansocialemediabijlokalebesturen.

  DeVerenigingvoorVlaamseStedenenGemeenten(VVSG)ensocialemediaburo.be,dedeninnovember2015eenbevragingbij739lokalebesturen(gemeenten,OCMWs,politieenhulpverleningszones).Doelvanhetonderzoek:Checkenhoevergemeentenstaaninhungebruikvansocialemedia:

  Socialemediazijnmrdaneenextraonlinefolder.Wordenaldekansenbenut?

  Welkedrempelservarenstedenengemeenten? Watzijndevolgendestappennaareenconverserendeoverheid?

  Inonderstaandetekstschetsenwedeeersteresultaten.Lokalebesturenwillennogmrconverserenmethuninwonersviasocialemedia.

 • Onderzoeknaarhetgebruikvansocialemediabijlokalebesturen.Novemberdecember2015Responsgraadvan41,88%bijVlaamsegemeenten.Devragenlijstbevatzowelopenalsgeslotenvragen.Sommigeantwoorden(uitgeslotenvragen)zijnvisueelvoorgesteldmeteengrafiek.129stedenengemeentenhebbengeantwoord,datiseenresponsgraadvan41,88%(vande308gemeenten),zowelgrotealskleinestedenengemeentennamendeel.Intotaalbeantwoordden184respondentenonzevragenlijst,ook44OCMWs,7politiezonesen4hulpverleningszonesnamendeelaanonzeondervraging.Opdetotaledoelgroepisditeenresponsgraadvan24,89%.

  Opbasisvandezecijfers(responsgraad)kunnenwevooraluitsprakendoenovergemeentenenbijuitbreidingoverOCMWs.Vandepolitieenhulpverleningszoneshebbenweteweinigdataomuitgebreideconclusiestetrekken.Bijna90%vandestedenengemeentenzijnactiefopsocialemedia!

 • Uitonsonderzoekblijktdat89,9%vandeVlaamsegemeentenactiefzijnopsocialemedia(10,1%nietactief).

  Hoekomtonsonderzoekaan89,9%actievestedenengemeentenopsocialemedia? Hetisnietomdateenstadofgemeentenietactiefisviaeengemeentelijkeaccount(volgenshetonderzoekvanRCAinaugustus2015zou80%vandestedenengemeenteneengemeentelijkaccounthebben),datzenietactiefzijnopsocialemedia.Heelvaakzijnhetdevrijetijdsdienstenzoalsdejeugddienst,bibliotheek,sportdienst,dienstcultuurdiehierinhetvoortouwnemeneneenactiefaccounthebben.Alsweuitzoomenenookdeantwoordenvandeandereorganisatiesbekijken,(OCMWs,politieenhulpverleningszones)dangeven22,8%vanallerespondentenaannietactieftezijnopsocialemedia.

  Ditzijndevoornaamsteargumentenwaaromzenietactiefzijnopsocialemedia:Tijdsgebrek,gebrekaancapaciteitenkennisvandekanalen,geeninzichtinmogelijkheden,demeerwaardevansocialemedianietinzien,geenprioriteitenvooralookangstvoorhetonbekendeenvoornegatievereacties

  http://www.rca.be/nl/hoe-digitaal-is-jouw-gemeente

 • Hoeveelaccountsopsocialemedia?Gemiddeldhebbenstedenengemeenten5,8Facebookpaginasen2,71Twitteraccounts.OokopYoutube(1,98),Instagram(1,59)enLinkedin(1,45)zijnstedenengemeenteninbeperktemateaanwezig.

  StedenengemeentenzijnvoornamelijkactiefopFacebookmeteenstedelijkeofgemeentelijkebedrijfspaginaenmetenkeleanderepaginas(bijvoorbeeldhunvrijetijdsdiensten:Jeugd,bibliotheek,sportencultuur).Vande44OCMWSdieonzeenqutebeantwoordenzijn40,99%actiefopsocialemedia(59,1%niet).

  OCMWszijnoverhetalgemeenminderactiefopsocialemediadanstedenengemeenten,ditverklaartwaarschijnlijkookdeelsdelagereresponsgraad. UitonzeenquteblijktdatOCMWsvooralopFacebookactiefzijnenminderopanderesocialemediakanalen.BijOCMWsvindenvooraldedienstenvanhetOCMWhunwegnaarsocialemedia.Zij

 • hebbenvaakeenspecifiekedoelgroepvoorogen:Woonzorgcentra,Lokaaldienstencentrum,Dagverzorgingscentrum,Thuiszorgdiensten,SociaalHuis...NaastbedrijfspaginasopFacebook,werkenzijookvaakmetFacebookgroepen.ExperimentenmetnieuwesocialemediakanalenHetexperimenterenmetnieuwesocialemediastaatnogindekinderschoenen.FacebookenTwitterzijndepopulairstesocialemediakanalen,daarnaastwordterookmeergexperimenteerdmetrecenteresocialemediakanalenzoalsbijvoorbeeldInstagram,WhatsApp,SnapchatenPinterest:

  (Gemiddeldaantalaccountswaarmeestedenengemeentenactiefzijnopsocialemedia.)HoeweldeactiviteitopInstagrambijveelstedenengemeentenindekinderschoenenstaat,zienwedatditsociaalnetwerkheelveelmogelijkhedenbiedtendatsommigenhiermeeexperimenteren.(Metheelmooieresultaten!)ZogaansteedsmeerstedenengemeentenInstagramgebruikenomzelfmooiefotostetrekkenindestad.Daarnaastbiedthetveelkansenomaandeslagtegaan=usergeneratedcontent.Zokunnenfotos,getrokkendoorhundoelgroep,gestreamdwordenopdestedelijkeofgemeentewebsite,opschermeninhetonthaaloftijdensevenementen.WhatsAppdoetzijnnuvooralzijnintredevoorinternecommunicatie(bijvoorbeeldhetsocialemediateamdatonderlingcontentuitwisseltmetelkaar),crisiscommunicatie(eenWhatsApp/groep),buurtinformatienetwerkenvoorzelfstandigen(WhatsApp/groep)enbijvoobeeldookdejeugdambtenaardiezobereikbaarisbijzijndoelgroep..IntegenstellingtotbijvoorbeeldNederland(zieartikelSteedsmeergemeentenbereikbaarviaWhatsApp),heeftnoggeenenkellokaalbestuureenWhatsAppaccountomviaditkanaaldienstverleningaantebiedenaanzijnburgers.(Beantwoordenvanvragen,ontvangenvanmeldingen,klachtenproberenoplossen.)

  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3847992/2015/02/09/Steeds-meer-gemeenten-bereikbaar-via-WhatsApp.dhtmlhttp://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3847992/2015/02/09/Steeds-meer-gemeenten-bereikbaar-via-WhatsApp.dhtml

 • OokopPinterestwordeneerstestappengezet.Bijstedenengemeentenzijnditbordenmetbijvoorbeeldleukeplekjesindebuurt.Delokalebibliotheekgebruiktbijvoorbeeldeenbordmetnieuweaanwinsteninonsaanbod.HetgebruikvanSnapchatstaatnoghelemaalindekinderschoenen.Vooraljeugddienstenenevenementorganisatorenbeginnenhiermeeteexperimenteren.ExperimenterenmetnieuwsoortcontentVeelrespondentengevenookaanmeertewillenexperimenterenmetcontentomzoeenpersoonlijkeretoetstegevenaanhunberichten.Zowillenzemeermetbeeldwerken,inhakenopactualiteit,kortopdebalspelen(bijvoorbeeldverkeersinformatie,crisiscommunicatie),endemenseneenblikachterdeschermengeven.ZekerookOCMWsgevenaandatzewillenexperimenterenmetmeerpositievecontent,humaninterestverhalenommeerdraagvlaktecrerenvoordewerkingenzotewerkenaaneenpositieverimago.Gebrekaanstrategieomnogverderestappentezettenrichtingeenconverserendeoverheid.Doorgebrekaanvisieenstrategiebijdeopstartvansocialemediawordtvaak,naastofzelfsindeplaatsvaneengemeentelijkeaccount,gestartopsocialemediavanuitverschillendestadsdiensten.Zomakenverschillendediensteneeneigenpaginalosvanelkaar,wordenercampagnesopgezetzonderduidelijkevisieofstrategieofzijnsocialemediaeenwerkjevoordestagiair.Zokrijgjealsneleenwildgroeiaansocialemediakanalendietotaalnietdoelofdoelgroepgerichtopgezetzijn. Metdezewildgroeiaanpaginasenkanalen,groeitooksteedsmeerdenoodaanduidelijkestrategie.Dezeinformatiekunnenweafleidenuitdeopenvragenvanonsonderzoek.Ditincombinatiemetdeinfodat63%vanderespondentenzichminderdan5op10alsscoregeeftopdevraagofereensocialemediastrategieaanwezigis.Politiezones,hulpverleningszonesofOCMWshebbenminderlastvandezewildgroeiaanaccounts.Politiezonesenhulpverleningszoneshebbeneerder1organisatieaccount(geendienstaccounts).BijOCMWszienweeenbeperktaantalOCMWaccountsenzijnheteerderdediensten(methunspecifiekedoelgroep)dieaccountshebbenennietaltijdookhetOCMWzelf. Datismeteenookeendrempeleneenvolgendestapdienodigisbijheelveellokalebesturen:

 • Erisnoodaanmeervisieenstrategieoverhetaantalpaginasenaccountsdatwordtopgemaakt.Meteenstrategiekunnenlokalebesturenmeerdoelgerichtendoelgroepgerichtwerkenopsocialemedia(denkeninfunctievangebruiker)enmeerbereikhalen.Meteenvisieenstrategiekunnenerverderestappengezetwordenrichtingeenmeerconverserendeoverheid.Wanteenconverserendeorganisatieworden,iseengroeiproces.Jewordtnietmeteeneenconverserendeorganisatie,tenzijjeeennieuweorganisatiebent!WegebruikenhierbijhetgroeipaddatookbijNederlandsestedenengemeentengebruiktwordtendeverschillendefasenschetstindegroeinaarvolwassenheidmetsocialemedia.

  (Bronmodel:DavidKok,EwouddeVoogd,Eburon)Hetvraagtveelvanorganisaties(drempels)opdatzekunnengroeiennaardevolgendefasen.OmtegroeienisereentrekkernodigIndeeerstefase(ontdekkenenexperimenteren),isvaakdecommunicatiedienstverantwoordelijkvoorhetbeheervansocialemedia.Ditblijktookuitonsonderzoek,decommunicatiedienstneemtvaakhetinitiatiefvoorhetsocialemediabeheerenisvaakheteersteaanspreekpuntvoorhetbeantwoordenvanvragenviasocialemedia.Inonsonderzoekwordtvooraldecommunicatiedienstaangewezenbijdevraagwie

  http://www.frankwatching.com/archive/schrijver/david-kok/http://www.frankwatching.com/archive/schrijver/ewoud-de-voogd/http://www.frankwatching.com/archive/uitgevers/eburon/

 • verantwoordelijkisvoorhetsocialemediagebeurenindeorganisatieenwelkediensthetmeestgetraindisinsocialemedia.Indiendecommunicatiediensthieringeentrekkenderolspeelt(owvcapaciteitsredenenbijvoorbeeld)zienwedathetsocialemediagebeurenweinigstrategischuitgewerktwordt(enbijvoorbeeldwildgroeivankanalen)endatermindersnelstappenwordengezetrichtingconverserendeoverheidsorganisaties. Detrekkerneemtbestookwatsocialemediaenthousiastelingenmeeaanboord,ineensocialemediateambijvoorbeeld,hetiseenillusiedat1persoonhetsocialemediagebeurenkantrekken.Uitonsonderzoekblijktdatsocialemediaenthousiastelingenindeorganisatieteweinigbetrokkenwordeninhetmotiverenenondersteunenvananderenindeorganisatie.

  Omtegroeienrichtingeenconverserendeorganisatie,isernoodaaneentrekker,enthousiastelingen,eeninterndraagvlak,eenstrategieeneensocialemediareflexbijmeerderepersonenendiensten.

  Omhiertoebijtedragen,ishetgoedomregelmatigtecommunicerenoverdevoortgangenderesultatenvandeinzetvansocialemedia(naarhetmanagementofnaaranderenbinnendeorganisatie).Ditgebeurtslechtsbij38%vanderespondenten.Ookhetonderlingdelenvanervaringenmetsocialemediazowelmislukkingenalssuccessendraagthiertoebij.Ditgebeurtslechtsbij49%vanderespondenten.

  Uitonsonderzoekblijktdatgebrekaancapaciteitopdecommunicatiedienstomintezettenopsocialemedia(personeel,middelen,vaardigheden)nefastisomsnelstappentezettenophetgroeipadsocialemedia,richtingconverserenensamenwerken.

 • 70,3%beantwoordtvragenopsocialemedia Steedsmeerstedenengemeentenbeantwoordenookvragenvanbewonersviasocialemedia.Actiefzijnopsocialemediaompuurinformatietezenden,ietsdatnogaltevaakgebeurtbinnenoverheidscommunicatie,werktniet.Ommeerbereikenbetrokkenh