Onderzoek - Lint 31 mei 2019 - Lint 31... · 2020. 1. 20. · Onderzoeksrapport Lint – 31 mei...

24
Jaarverslag 2016 | 1 Lint 31 mei 2019 Wim VAN UTRECHT & Henk KALFSBEEK © 2020 Belgisch UFO-meldpunt www.ufomeldpunt.be

Transcript of Onderzoek - Lint 31 mei 2019 - Lint 31... · 2020. 1. 20. · Onderzoeksrapport Lint – 31 mei...

 • Jaarverslag2016

  Belgisch UFO-meldpunt |

  1

  1

  Lint

  31mei2019

  WimVANUTRECHT&HenkKALFSBEEK

  ©2020BelgischUFO-meldpunt

  www.ufomeldpunt.be

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 1

  Onderzoeksrapport

  Lint–31mei2019

  WimVANUTRECHT&HenkKALFSBEEK

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 2

  INHOUD1.Historiek12.Degetuige23.Waarnemingsplaats54.Conditiesvoorentijdensdewaarneming75.Dewaarneming106.Mogelijkeverklaringen127.Syntheseenconclusie19

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 1

  1.HistoriekOp 30 juni 2019 ontving het Belgisch UFO-meldpunt onderstaand meldingsformulier, digitaal

  ingevulddoorMevr.L.A.uitEdegem.HetbetrefteenongewoneervaringdieL.A.eenmaandeerder

  tebeurtwasgevallen.

  Datumvandewaarneming:31mei2019

  Begintijdstipvandewaarneming:3uur'snachts

  Duurvandewaarneming:Langerdaneenuur

  Plaatsvandewaarneming(vermeldgemeente/stadenstraatnaam):KinderstraatteLint.

  Vorm:6enormgroteidentiekestilstaanderondecirkels,hoogindeluchtbovendewolkeninformatiezoalsde6vaneendobbelsteen.Endannog2vanzulkecirkelsdaarbuiten.

  Kleur:zwart

  Weersomstandigheden(bewolking,wind,enz...):Zeerlichtbewolktmetduidelijkezichtbaarheiddoormaanlichtenbijnawindstil.

  Hoebegonuwwaarneming?:Ikkeeknaarbovenenzagde8pikzwartecirkelsaandelichtbewolktehemel,ookalwashetnacht.De8cirkelswarenevengrootenbijnaidentieklichtjesgecamoufleerddoor

  dewolkeneronder.

  Hoeeindigdeuwwaarneming?:Diecirkelshebikeenuurgezien,enzezijnnietvanvormveranderdofvanplaats.

  Grootte:Enormgrootenperfectrond.

  Geluid:Geen

  Hoogtebijbeginwaarneming:50°><75°zeerhoogaandehemel

  Hoogtebijeindewaarneming:50°><75°zeerhoogaandehemel

  Beschrijving:Rond3uur'snachtswasikaanhetwerkenindestal.Opeenbepaaldmomentkeekiknaarboven.Hetwaseenzeerlichtenachtmetlichtebewolkingenpraktischwindstil.Enhoogbovendestal

  waren6enormidentiekgrotezwartecirkelstezienindeformatie:::endaarbuitennog2dezelfde

  identiekecirkels.Diewerdenalle8bijnaofdezelfdewijzelichtjesgecamoufleerddoordeonderhangende

  wolken.Ditalleswasbijnaeenuurlangtezien,altijdopdezelfdeplaats,dushoogbovenmijnhoofd.En

  dandenkje:hetzalwelnietszijn,diezwartecirkelszullenwelgatenzijninhetwolkendek.Enlaterdenk

  jedan:8keeridentiekegateninhetwolkendek,datkantochniet???

  Ditisheteindevandegegevensopvraging.BentUbereidomindiennodigbijkomendevragentebeantwoordenviae-mail?:ja

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 2

  Op4juliwerdeneenaantalvragennaarL.A.gestuurd.Bedoelingwaseenbeterideetekrijgenvan

  hetaspectvanhetverschijnselendeomstandighedenwaarindewaarnemingzichhadafgespeeld.

  TegelijkwerdL.A.verzochteentekeningtemakenvanhetwaargenomenverschijnsel.Daagsnadien

  kwamereenantwoord.Aangehechtaandemailwarentweevanhetinternetgepluktefoto’sdiede

  kleurvandehemelenhettypewolkenweergevenzoalsdoorhaarwaargenomenop31mei(Fig.1).

  OokbijgevoegdwarendegevraagdetekeningvanhetverschijnseleneenGoogleEarthfotowaarop

  deexactelocatievandestalwerdaangeduid.

  Fig.1. Eénvandefoto’sdieL.A.bijhaarmailvan5juli2019voegdeenwaarvanhetbijschriftluidde:“geensterrentezien,

  maardeluchtwasblauwgrijsmethierendaarwolkenzoalsop

  [deze]foto”.

  Op 6 juliwerden bijkomende vragen verstuurd. Dezewerden op 9 juli beantwoord. Daags nadien

  werd tevenseenaangepaste tekeningontvangen,numetnaastdecirkelsookde“onderhangende

  wolken”diedewaarneemstervermeldtinhetmeldingsformulier(Fig.2).

  Een afspraak werd gemaakt voor een vraaggesprek, en op 31 juli 2019 bezochten de auteurs de

  waarnemingslocatieeninterviewdenerL.A.

  Op8augustuswerdeneenzestalextravragennaarL.A.gestuurd.Op14augustus2019,om18u14,

  kwam daarop een antwoord. 10minuten laterwerd een tweedemail ontvangenwaarin L.A. kort

  terugkwamopdeimpactdiedewaarnemingophaarhadgemaakt.

  Tussen eind augustus en midden december werden nog een aantal mails gewisseld, onder meer

  m.b.t.deaccuraatheidvaneenreconstructietekeningdieéénvandeauteurshadgemaakt(Fig.10).

  2.Degetuige• L.A.was 58 op het ogenblik van dewaarneming. Zijwerkt als cartotheekhouder/opsteller van

  snijplans bij een groot fotobedrijf. L.A. zorgt met veel toewijding voor haar dieren (paarden,

  katten,…),waarzedagelijksbehoorlijkwat tijdaanbesteedt.Zegeeftde indrukeennuchtere

  kijkopdedingentehebbenenkwambijdeonderzoekersoveralseenintegerpersoondieiets

  zeer ongewoons heeft meegemaakt. Ze heeft niet de neiging om wat ze zag als buiten- of

  bovenaards te typeren en geeft geen blijk van een diepgaande belangstelling voor de UFO-

  kwestie.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 3

  • L.A.kanbogenopeengoedzicht.Zijdraagtslechtsuitzonderlijkeenbrilombetervertekunnenzien. De sterkte van de brilglazen zijn: Oculus Dexter (rechteroog) -1,25; Oculus Sinister

  (linkeroog):-0,75.Tijdensdewaarneminghadzedebrilnietop.

  Fig.2.DeachtschijvenzoalsgeschetstdoorL.A.endoorgemaildop 10 juli 2019. Dezelfde tekening was ons reeds op 5 juli

  bezorgd, toen zonder de met correctievloeistof aangebrachte

  wittewolkenflarden.Dieeersteversievandetekeningwerddoor

  L.A.alsvolgtbecommentarieerd: “Zowarendepikzwartecirkels

  te zien boven de stal, hoog in de lucht, met daaronder hier en

  daar wolken. De cirkels waren gigantisch groot (vliegtuigen die

  overvliegen zijnmaar een lichtpuntje groot, dus 1 cirkel had de

  groottevanwelduizendvliegtuigen).De8cirkelswarenallemaal

  evengroot,zonderlichtgevendeaura”.

  • L.A.deeltmeedatdewaarnemingeenzekerepsychologischeimpactheeftgehad,zoweltijdensde ervaring zelf (verbazing enontzag,maar geen argwaanof angst) als in dedagenenweken

  daarna(piekerenoverwatzenueigenlijkhadgezien).Zijtwijfeldenooitofzehetallemaalwel

  echthadgezien.Vanwegedesituatie(verschillendeobservatiesovereenperiodevanminstens

  één uur, hard aan hetwerk en voortdurendmuggen van zich afslaand) sluit zij een droom of

  waanbeelduit.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 4

  • L.A.stelt“geenenkelemedicatie”tenemen.

  • L.A. is in de weken na haar ervaring en kort voor het interview bezig geweest met hetfotograferen van relevante uitzichten en wolkenpartijen die mogelijk konden helpen bij het

  interpreterenvanhaarwaarneming.Ditonderstreeptdegroteindrukdiedegebeurtenisophaar

  heeft gemaakt. Via een mail van 14 augustus 2019 berichtte L.A. ons dat zij op 11 augustus

  verrasthadopgekekentoenineendetectivereeksdiezijoptelevisievolgde,eenwitgeschilderd

  decorstuk opdook waarop zes zwarte schijven zaten, gerangschikt in eenzelfde

  dobbelsteenconfiguratie als de formatie cirkels die zij boven de stal had gezien, zij het dan

  zonderdetweelosstaandecirkels.

  Fig.3.Eenscèneuitdetelevisieseriemethet decorstuk waarop zes donkere

  schijvenzitten.

  • L.A.heefteerst zelfgetrachteenuitleg tevinden.Toenzezich realiseerdedatditnietevidentwas,beslootzehaarervaringtemeldenindehoopopsteunbijhetzoekennaareenverklaring.

  Viahet internetkwamzebijhetBelgischUFO-meldpuntterecht,waarzeongeveereenmaand

  nadewaarnemingdefeitenmeldde.Pasnadatzehieropresponshadontvangenheeftzehaar

  ervaringgedeeldmetanderen,enmetnameaan tweepersonen,nl.haar schoonbroereneen

  collega op het werk. De schoonbroer woont slechts een honderdtal meters van de

  waarnemingsplek. L.A. heeft daar de beschikking over een zolderverdieping om zo dichter bij

  haardierentekunnenverblijven.ZelfwoontzeinEdegem.

  • DemedewerkingdiehetmeldpuntvanL.A.ontvingisbijzondergoedtenoemen.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 5

  3.WaarnemingsplaatsLint is een kleine gemeente in de Provincie Antwerpen. In 2017 telde zij 8.776 inwoners. In het

  oostengrenstdegemeenteaanLier, inhetzuidenaanDuffel, inhetwestenaanKonticheninhet

  noordenaanHove.DespoorwegAntwerpen-BrusseldefinieertdegrenstussenLintenKontich.De

  waarnemingsplaats is een veld gelegen langs de Kinderstraat in het meest zuidelijke deel van de

  gemeente,aandegrensmetDuffelenLier.Dedeurvandepaardenstalwaardegetuigedienacht

  aan het werk was, is gericht naar het noordoosten. In die richting bevindt zich een

  transformatorstationomringddoorzeshoogspanningsmastenvanverschillendehoogtes (zieFig.4,

  5,6en7).HetstationligtophetgrondgebiedLier.Deafstandvandedichtstbijzijndemasttotaande

  stalbedraagt91m.Aandeanderekantvandestal,inhetzuidwestenenopeenafstandvan150m,

  bevindt zich een serrencomplex. Hoewel de waarnemingsplaats gelegen is tussen verschillende

  dorps-enstadskernen,isdelocatiezelflandelijktenoemen.

  Fig. 4. Google Earth foto van de waarnemingslocatie met aanduiding van de stal, hetserrencomplex ende verschillendehoogspanningsmasten,waarondermasten1 t.e.m. 6

  rondhettransformaterstation.(©2018Google/ImageLandsat/Copernicus)

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 6

  Fig.5. GoogleEarth fotovandewaarnemingslocatiemetmasten1,2en3endeafstandvanmast3totdeplaatswaarL.A.zichbevond.Noordisbovenaan.(©2018Google/ImageLandsat/Copernicus)

  Fig.6.GoogleEarthStreetViewopnamevandepaardenstalenhetachterliggendehoogspanningsstation.(©2019Google/©2009GeoBasis-DE/BKG)

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 7

  Fig.7.Zichtvanafdewaarnemingsplaatsinderichtingvanhethoogspanningsstationmetaanduidingvandeafstandenbenaderendehoogtevanelkvandezesmastenrondhetstation.

  4.Conditiesvoorentijdensdewaarneming4.1.Algemeen

  L.A. was op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 om 20u begonnen met het vernieuwen van de

  zaagselbodemindestal.Datmoetéénkeerperjaargebeurenendientmeteenvoltooidteworden

  vanwege de paarden, omwiens nachtelijk onderkomen het gaat. Het is een zware klus,met veel

  scheppen en kruien. Die avond was het zacht, er waren veel insecten, m.a.w. geen ideale

  omstandigheden. Het werk vlotte niet erg, maar moest die avond af zijn. Toen het donker werd

  werkteL.A.stugdoormetbehulpvaneenhoofdlampjeombijtelichten.Indestalzelfwasergeen

  licht. Na middernacht sloeg de vermoeidheid toe en moest ze regelmatig een andere houding

  aannemenomnietteverkrampen(hoofdevenindenekleggen).Zoookom3u’snachtsop31mei,

  waarbijzeenkelemetersbuitendestalomhoogkeekinONO-richtingenvoorheteersthetgemelde

  verschijnselopmerkte(zieFig.2).

  Haarreactieomschrijftzealseen“wow”-gevoel,vergelijkbaarmethetkijkennaareenscèneuitde

  film“IndependenceDay”,eninzonderheidhetmomentwanneerhetgroteruimteschipzichvoorhet

  eerstmanifesteert (die film heeft ze evenwel nooit in z’n geheel gezien). Lang kon ze niet kijken,

  wanthetwerkmoestaf.Tussen3en4uheeftzeregelmatigterugnaarbovengekekenenzagzede

  schijven en dewolkjes steeds op precies dezelfde plek, in dezelfde configuratie enmet hetzelfde

  aspect.Zijheeftzichnooitnaardezijkantvandestalbegevenenis,

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 8

  naar zij op14augustusmeedeelde, “enkel in enuit de stal gelopenmetde kruiwagen”. Toenhet

  werkomstreeks4u30gedaanwas,werdhetreedslichtenwaservanhetverschijnselnietsmeerte

  zien.

  Op geen enkel moment tijdens de observaties hadden de dieren (twee paarden en een kat) een

  ongewonereactievertoond.

  Fig.8.Eénvandeonderzoekersopdeplaatswaardewaarneemsterzichop31meibevond.

  Volgens de waarneemster wordt de straatverlichting in de Kinderstraat (het gaat om bovenaan

  afgedektenatriumlampenaandewestkantvandestraat)om23ugedoofd.Tijdenshetplaatsbezoek

  werd dit geverifieerd en ook bevestigd. Andere mogelijke bronnen van verlichting zijn een

  serrencomplex 150m ten ZW van de stal en spots op de terreinen van het

  hoogspanningtransformatorencomplex100minNO-richting.

  4.2.Astronomisch

  Op 31 mei 2019 kwam de zon op om 5u36 (azimut 53°). De maneschijf was voor 12% verlicht

  (afnemendemaansikkel)enverscheenom4u35bovendeoostelijkehorizon.E.e.a.isintegenspraak

  met wat L.A. in het meldingsformulier vermeldde, namelijk “zeer licht bewolkt met duidelijke

  zichtbaarheid doormaanlicht”. Geconfronteerdmet deze tegenspraak in december 2019, begrijpt

  L.A.nietdatzedestijdsdemaanheeftvermeld.Zeiservanovertuigddatzijdienietheeftgezien.Een

  mogelijkeuitlegisdatL.A.verrastwerddoorhetfeitdathetnauwelijksdonkerwordtindietijdvan

  hetjaar,zekeralshet“zeerlichtbewolkt”isenhetalweerrichtingzonsopganggaat.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 9

  4.3.Meteorologisch

  De weersomstandigheden waren als volgt: te Sint-Katelijne-Waver bedroeg de temperatuur om

  3u00 16.5°C (16°C om 4u00). Aan de grond stond er een zwakke tot matige ZW-wind (variërend

  tussen11en14km/u).1BallonpeilingenteBevekomgevenaandatdewindmetdehoogteeensteeds

  noordelijkerecomponentmeekreegenop12kmhoogteuithetNNWkwam(snelheidopdiehoogte:

  45km/u).2 Zowel freemeteo.nl als infoclimat.fr geven een “heldere hemel”, en dit respectievelijk

  voor Antwerpen-Deurne (8,5km NNW) en Sint-Katelijne-Waver (5,5km ZZO van de

  waarnemingslocatie).WeermanErwinVranckxuitPepingen(Vlaams-Brabant)omschrijftdesituatie

  alsvolgtinzijnweerrapportvan31mei2019gepubliceerdopderegionalenieuwssitePersinfo.org:

  “Vanmorgen is er veel cirrus (hoge bewolking)”.3 Satellietfoto’s van West-Europa, genomen in

  infrarood om 3u00 en 4u00 (zie uitvergrotingen hieronder) suggereren eveneens een lichte

  bewolking om 3u00, maar de beelden zijn weinig gedetailleerd en laten niet toe om zekere

  conclusiestetrekken.4

  Fig.9.InfraroodsatellietbeeldenvandeBeneluxop31mei2019.Eengrijzevlekdiezichuitstrektboven

  deprovinciesLimburgenAntwerpengetuigtmogelijkvanlichtewolkenvormingbovenLintenomstreken.

  (Bron:Sat24.com)

  1www.infoclimat.fr

  2www.weather.uwyo.edu

  3https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/weer-vrijdag-31-mei-2019-mintemp-11-c-maxtemp-22-c/39258

  4http://www2.sat24.com/history.aspx?culture=en

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 10

  5.Dewaarneming

  VolgendeaanvullendeelementenwerdenuithetvraaggesprekmetL.A.endedaarnagewisseldee-

  mailsweerhouden:

  • De middelste drie paar cirkels lagen op een lijn die evenwijdig is aan de nabijehoogspanningskabelskomendevande94mverderstaandemast(t.w.mast2opFig.5en7).De

  twee cirkels die losstonden van de dobbelsteenformatie moeten gespiegeld worden t.o.v. de

  oorspronkelijketekeningendieL.A.geproduceerdheeft.

  • Metdestalinderug(kijkendinONO-richting)lagheteerstepaarschijvenop70-80°elevatie,deafzonderlijkeschijfnogietslinksnaarachterop60-70°bovendehorizon.Hettweede(middelste)

  paar lag recht boven de stal (zenit), het derde paar achter en boven de stal, ook op 70-80°

  elevatie(inWZWrichting).Debuitensteschijfaandiekantbevondzichdaarweerietslinksvan

  ennaar achteren, op60-70°hoogte. In eenmail van14 augustus, die een reactiewasopeen

  reconstructietekening die één van de auteurs had gemaakt, schreef L.A. evenwel: “De eerste

  cirkels[vandedobbelsteenformatie—WVU&HK]stondenpalbovendestal.Ikkonzedusniet

  zien, tenzij ik loodrecht naar boven keek”. De uiteindelijke reconstructie (Fig. 10) is in die zin

  geconcipieerd.

  • DehoekdiametervandeverstverwijderdecirkelinZW-richtingwerdgeraamdopeenkleine20°(degroottewerdvergelekenmeteengeïsoleerdewolkenpartijdie tijdenshetplaatsbezoekop

  ongeveerdezelfdehoogte(circa60°)langsdreef.

  • Deschijvenblevenexactrondvanvormenveranderden indetijdspannevan3tot4unietvanplaats.Zewarennetzodonkeralsdebomenaandehorizonenstakenpikzwartaftegendewat

  lichterenachtlucht.AandelinkerkantvaniedereschijfzatereenwolkenfriemelzoalsdoorL.A.

  geschetst.Zijverwonderdezichoverdeexacteonderlingeafstandvandeschijven,alswashet

  eenrigidestructuur.

  • Ondankshetheldereweer,herinnertL.A.zichnietofzedienachttussen3uen4usterrenheeftgezien, zeker niet binnen de omtrek van één van de schijven. In haar mail van 14 augustus

  preciseertdegetuige:“Ikkongeendiktezien.Zoalsdebomendiezwartaftekenenalshetdonker

  is,enplatlijken,maardaarweetjevandatzenietplatzijn”.

  • Deschijvenblevenevendonker,hoeweldenachthemel–dievolgensL.A.tochalvrijlichtwas–tegen4ualietsbegontebleken.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 11

  Fig. 10. Reconstructietekening kijkend in WZW-richting, gemaakt insamenspraakmetdegetuige.(©BelgischUFO-meldpunt/WimvanUtrecht)

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 12

  6.Mogelijkeverklaringen6.1.Pilotengaten

  Een pilotengat5 zal bij duisternis het uiterlijk vertonen van een cirkelvormige donkere vlek. De

  wolkjesdieL.A.aanderandvandecirkelsopmerktepassengoedindezeuitleg.Zedoendenkenaan

  altocumulus floccus, vlokvormige wolken die zich vormen op een hoogte tussen de 2 en 12km.

  Wanneergegroepeerdingrotegroepenofbandenvormenzeeenaltocumulusveld.Hetisindittype

  wolkendekdatpilotengatenzichmeestalvoordoen(zieFig.11en12).Eenandereinterpretatievan

  destationairewolkenflardendieL.A.beschrijft,isdathetdetrechtervormigewolkenpluimenwaren

  die zichonderaan inhetmiddenvaneenpilotengatvormen.Dezevalstrepen (virga genoemd)zijn

  verzamelingen van miljoenen ijskristallen die uit de moederwolk in slierten naar beneden vallen.

  Afhankelijk van de windrichting is de punt van zo’n valstreep meestal weggekeerd van het

  middelpuntvandecirkel,waardoordeindrukkanwordengewektdatdezewolkzichaandezijkant

  vanhetgatbevindt.Inuitzonderlijkegevallenkandepluimookeffectieftegenéénkantaanleunen.6

  VolgensL.A.warenergeensterren tezienbinnenindezwarte“schijven”.Alshetompilotengaten

  ging zou zulks gezien het helder weer en de grootte van de cirkels7 wel het geval moeten zijn

  geweest.Zelfseenenkelesterzoumeteenduidelijkhebbengemaaktdathethieromgaten ineen

  nevel-ofwolkenlaaggingennietomsolideschijven.Eenmogelijkheidisdatdeijskristallendiezich

  nog ter hoogte van het gat bevonden voor een dun scherm zorgden dat de sterren aan het zicht

  onttrok.

  Dehypotheselijktopheteerstegezichtplausibel,maarzijhoudtgeenrekeningmethetbeweerde

  strak omlijnde aspect van de schijven, de perfect symmetrische plaatsing van de cirkels, hun

  identieke grootte, en – vooral – de onbeweeglijkheid van de formatie tijdens een periode die

  geraamdwerdopminimuméénuur.Foto’svanwolkengatengefotografeerdinZuid-Hollandin2015

  (zie Fig. 11) werden tijdens het plaatsbezoek aan L.A. voorgelegd. L.A. reageerde hierop door te

  stellendatderandenvandeschijven“mindergekarteld”waren,endatze“ookgeen‘dons’hadden

  inhetmidden”,“enkelwolkenaandelinkerkantvanelkecirkel”(bedoeldwordtdeZZO-kant—WVU

  & HK). L.A. had in de uren vóór de waarneming ook geen vliegtuigen, laat staan een formatie

  straaljagers,gezienofgehoorddievoordegatenverantwoordelijkkondenzijngeweest.

  5 Pilotengaten zijn – doorgaans cirkelvormige – openingen in een wolkendek van cirro- of altocumulus. Zeontstaannadepassagevaneenvliegtuigenzijnookbekendalsfallstreakholes(valstreepgaten)ofhole-punch

  clouds(geperforeerdewolken).Voormeerduidingzie:https://nl.wikipedia.org/wiki/Pilotengat

  6Ziehttps://vancouverisland.ctvnews.ca/in-pictures/fallstreak-phenomenon-13-pictures-of-hole-punch-clouds-

  in-b-c-1.4273785

  7Zoalsgesteldonderpunt5werddehoekdiametervandeverstverwijderdecirkelinZW-richtinggeraamdop

  eenkleine20°.Alsdegatenzichineenwolkenlaagop2.000tot5.000mhoogtebevonden(altocumulus),zou

  dediametervaniedergatminimaal700mtotrespectievelijk1800mhebbenbedragen.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 13

  Bovendien is er de afwezigheid van een uitgestrekte wolkenlaag die nacht, althans volgens de

  waarneemster zelf. Twee weerstations bevestigen dit, maar de satellietbeelden van Sat24 en het

  weerrapport van Erwin Vrancx doen hierover twijfel rijzen. De aanwezigheid van een dunne laag

  cirrocumulus kan niet geheel worden uitgesloten. Cirrocumulus is opgebouwd uit kleine

  wolkenplukken die minder robuust zijn dan de wolkenelementen waaruit altocumulus is

  samengesteld.Hoekleinerdeafzonderlijkecellen,hoescherperomlijndpilotengatenzijn.

  De levensduurvanhetgerapporteerdeverschijnselvormtgeenbezwaar tegendehypothese.Kees

  Floor schrijft in dat verband: “Na het ontstaan groeien de gaten nog ongeveer een half uur

  geleidelijkuitomeenmaximalediametertebereikenindeordevan5kilometer.

  Fig. 11. Twee typische pilotengaten boven het Zuid-HollandseNoordwijkerhout gefotografeerd door ‘Pantooni’ in de namiddag van 28

  februari2015. Bron:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fallstreak-

  Noorwijkerhout.JPG

  Fig. 12. Een zeldzame foto van zes pilotengaten op een rij,gefotografeerd in september 2016 (locatie onbekend). © Lindfoto/

  Stockimo/AlamyStockPhoto.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 14

  Delevensduurbedraagtgewoonlijk1à2uur,alzijnerookgevallenbekendwaarinhetpilotengat3

  uurlangzichtbaarwas”.8Hetbelangrijksteelementdatdehypotheseonderuithaalt,blijftevenwel

  de starheid van de formatie. Over een periode van één uur mag worden verwacht dat er enige

  verplaatsing werd opgemerkt, minstens dat de grootte en de vorm van de cirkels niet dezelfde

  bleven.Diestarheid isookderedenwaaromeenverklaring indezinvanmetersgroterookkringen

  (bijvoorbeeld veroorzaakt door een reeks – niet gehoorde – ontploffingen in het

  transformatorenstation) moet uitgesloten worden. De levensduur van een rookkring bedraagt

  doorgaansslechts1à5minuten.

  6.2.Schaduwen

  Onderzocht werd of de zwarte “schijven” schaduwen kunnen zijn geweest van een groep

  geometrisch geordende ronde bouwwerken of constructies, die door een sterke lichtbron op de

  grond geprojecteerdwerden opmist of lage bewolking. OpGoogle Earth foto’s van de omgeving

  werden zulke structuren niet teruggevonden. Tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de

  hemel noch in de richting van het serrencomplex, noch in de richting van het hoogspannings-

  transformatorencomplex, beduidend helderder was. In haar e-mail van 5 juli schreef L.A. in dit

  verband:“Erzijnwelserresindebuurt,maardielichtenbranden’snachtsnietindezomer.Buiten

  hierendaarstraatverlichtingzijnergeenhelderespotsindeomgeving”.Viamailvan12december

  2019 onderlijnde L.A. dat er op het ogenblik van de waarneming geen lampen brandden in het

  serrencomplex,endatzedaarexplicietophadgelet.

  Fig.13.Naarbovengerichtespots rondeentorenflat in het Chinese Jinan projec-teren

  eenrechthoekigeschaduwoplaag-hangende

  bewolking.Merkopdaterronddeschaduw

  een opvallende lichtkrans zit. Bron:

  https://www.youtube.com/watch?v=6kMCU

  pr5fW0

  8FLOOR,Kees,“Pilotengaten”inZenit,juli-augustus2016,p.22(https://issuu.com/kees.floor/docs/7-2016-

  pilotengaten)

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 15

  Zelfsalzoudenersterkelampenhebbengebrandindeserres(dewaarneemsterbenadruktdatdaar

  nooitlichtenbranden“indezomer”,maarverliestdaarbijuithetoogdat31meiindelentevalt)dan

  nogzoudezeverlichtinggeengerichtelichtbundelhebbengeproduceerdmaareendiffuuslichtdat

  wel heldere vlekken op lage bewolking kan projecteren, maar geen scherp omlijnde, inktzwarte

  schaduwen.De vermelding vanonbeweeglijkewolkenflardenonder de cirkels, laat bovendien een

  fenomeenopgroterehoogtevermoeden.

  Zoals eerder al aangehaald, werd door de auteurs vastgesteld dat de straatverlichting effectief

  uitgaat om 23u. Verder werd via het internet nagegaan of er in de nacht van 30 op 31 mei

  evenementenplaatsvonden in denabijheid vande stalwaarbij krachtige spotswerden ingezet. Er

  werdengeenaanwijzingenindierichtinggevonden.

  Eenvariantopdezehypotheseisdatdecirkelsschaduwenwarenvantweerijengeïsoleerdewolken

  (de gemelde wolkenfriemels) op een heiige luchtlaag enkele km boven de grond (zie Fig. 14).

  Altocumulus floccus (schapenwolkjes) zijn vaak georganiseerd in parallelle banden.Wil deze uitleg

  echtersteekhoudendaniseenuitzonderlijkhelderelichtbronvereistdiezichruwwegtenzuidenvan

  de stal bevond. Enkel zon en maan kunnen schaduwen van wolken produceren, maar beide

  hemellichamenzatenbijdeaanvangvandewaarnemingaandeverkeerdekant(respectievelijkNNO

  enONO).Bovendienbevondenzezichteveronderdehorizon(voordezonwasdatom3u00-15°;

  voordemaan-14°)omeendergelijkeffecttekunnensorteren.Indieomstandighedenhadhetlicht

  vandezonenkelobjectenkunnenbereikendiezichindethermosfeerbevinden.Opdiehoogte(80

  tot1000km)vormenzichgeenwolken.

  Fig. 14. Door de zon beschenen lensvormige wolkenwerpeneenschaduwopeenhalfdoorzichtigenevel.

  (Bron:www.twenty20.com/photos)

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 16

  L.A. onderstreept bovendien dat er ook wolkenflarden willekeurig tussen de cirkels zaten. De

  hypotheseverklaartdusooknietwaaromsommigewolkenwelenanderegeenschaduwwierpen.

  6.3.Elektromagnetischverschijnsel

  De elektromagnetische (EM) veldsterkten binnen en boven de nabij gelegen 150kV en 380kV

  hoogspanningsmasten en transformatoren zijn veel te laag9 om dergelijke gaten te kunnen

  veroorzakenineenlaaghangendenevel,laatstaanineenhoger,breeduitgestrektwolkendek.

  6.4.Entoptischefenomenen,nabeeldenenhallucinaties

  Erissprakevanentoptischefenomenenwanneereenwaarnemerstructurenenvormenzietdiehun

  oorsprongvindennietbuitenmaarbinneninhetoog.10Debekendstezijndeglasvochttroebelingen

  (ookeyefloatersofmouchesvolantesgeheten).Hetzijnproteïne-structurenencellulairerestanten

  diezichinhetglasvochtbevindenenzichtbaarzijnalspunt-ofdraadachtigeschaduwvormendiede

  oogbeweging volgen.11 Er is eenheel gammaaanentoptischeverschijnselen,maar strakomlijnde

  cirkelsineengeordendpatroonhorendaarnietbij.OnderzoeksanalystSevadaHakobyan12uitOhio

  bijvoorbeeldvatverschillendetypesvanentoptischebeeldensamen,maargeendaarvanlijktenige

  verwantschap te tonenmet de starre, zwarte vormen die L.A. beschrijft. Ook James Kent13 geeft

  voorbeelden, en ook hier vallen geen overtuigende overeenkomsten op met het beschreven

  verschijnsel.

  Het felle lichtvanhetgebruiktehoofdlampjeblijktniet rechtstreeksdegerapporteerdebeeldente

  kunnenveroorzakendoorbijvoorbeeldnabeeldeffecten.Deongeveer5jaaroudehoofdlampisvan

  hetmerkPetzlTikkaXPenheefttweewitteLED-lampjesvanelk180lm.L.A.schreefinhaarmailvan

  14augustusindatverband:“Erbranddentoen2lampjesenikhebookopeenbepaaldmomentde

  lampjesuitgedaan(gafgeenverschilhoor)”.

  Fig. 15. Het hoofdlampje gefotografeerddoordewaarneemsterzelf.

  9Ziebijv.https://www.elia.be/nl/over-elia/De-samenleving-voorop/Environnemental/elektrische-en-

  magnetische-velden

  10https://en.wikipedia.org/wiki/Entoptic_phenomenon

  11https://www.oogartsen.nl/oogartsen/glasvocht_netvlies/troebelingen_vlekken_flitsen/

  12Sevada,Hakobyan,EntopticPhenomena,https://www.slideshare.net/sevahakobyan/entoptic-phenomena

  13 Kent, James L.,Psychedelic Information Theory: Shamanism in the Age of Reason, PIT Press,Washington,

  2010, Chapter 9, “Entoptic Hallucination” (ook op http://psychedelic-information-theory.com/Entoptic-

  Hallucination).

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 17

  Het isnietduidelijkhoetwee lampjesachtnabeeldenzoudenkunnenveroorzaken.Bovendienzou

  eennabeeld,netalseenentoptischbeeld,nietsteedsopdezelfdeplaats indezichtbareomgeving

  wordengezien.Metdeminstebewegingvandeogengaannabeeldenmeevanplaatsveranderen,

  terwijldewaarneemsterbenadruktdathetfenomeenaltijdopdezelfdeplaatszichtbaarbleef.

  Beelden die dichter aanleunen bij wat L.A. beschrijft vinden we wel terug bij hallucinatoire

  belevingen.Honingraat-enschaakbordpatronenzijn regelmatiggerapporteerdebeeldenbijvisuele

  hallucinaties.Lewis-Williams14vonddiepatronenterugbijoudegrottekeningenenvermoedtdatze

  uitgeloktwerdendooreenlangverblijfineendonkeregrotmetweinigmeerdanhetflikkerendlicht

  vanvuur.Diesituatieverschiltnietveelvaneenurenlangeaanwezigheidineenonverlichtestalmet

  als enige lichtbron een hoofdlamp waarvan de gerichte stralenbundel voortdurend objecten op

  verschillendeafstandendoetoplichten.Hetlijktnietonmogelijkdatdezesituatie,incombinatiemet

  (lichamelijke)vermoeidheid,ongemaktengevolgevanhetzwarewerk,stressomhetwerkoptijdaf

  tekrijgenenslaaptekort,eenrolheeftgespeeldbijhettotstandkomenvanhetzienvandezwarte

  schijven.EenbezoekervanPsychForums15schrijft:“Sometimesafterareasonableamountofstress

  level I get to be in this shattered episodewhen I see black circles around the visual field (…) just

  black,buteverywhereallaroundthescenery.FirstIthoughttheyhadaspecialmeaninglikeIcould

  readsomethingoutofthembutaftertheyearsIknownowthey’rejusthallucinationsandnothing

  more”. De beschrijving is jammer genoeg erg summier. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of deze

  zwartecirkelsscherpomlijndwaren,eenbeweeglijkkarakterhaddenenzichinvastegeometrische

  patronenmanifesteerden.

  Cafeïnehoudendedranken kunnenhallucinatiesopwekken,maar L.A. verzekertonsdat zedieniet

  hadgedronken.Indestaldrinktzijenkelvitaminerijkefruitsap,steedsvanhetmerkJuicy.

  Mogelijk is er nog een andere factor die een rol heeft gespeeld: kaalkopjes of psilocybe

  semilanceata.16Kaalkopjeszijnkleinepsychoactievepaddestoelendieoppaardenmestvoorkomen.

  Zewordenaangeprezenopwebsitesdiedruggebruikpromoten.17Dewerkzamestofindezepaddo’s

  ontstaat waneer psilocybine in de lever wordt omgezet in psilocine. Opname gebeurt door het

  slijmvliesvanmondenmaag.Dewerkingbegintna10-40minutenenduurt2tot6uur,afhankelijk

  vandedosis,desoort,enhetindividuelemetabolisme.Erzoukunnenwordengeargumenteerddat

  ineendonkerestal,waarmestrestenzicheen jaar langhebbenopgehoopt, restantenvanpaddo’s

  aanwezigwarenendatfijnedeeltjesbijhetuitscheppenvandestalviademondinhetlichaamzijn

  terechtgekomen.Maarookdeze verklaring lijkt vergezocht.Als er al zulkepaddestoelen inde stal

  groeiden, zullen de veronderstelde hoeveelheden psilocybine die in het lichaam terechtkwamen

  bijzonder klein zijn geweest, en wellicht niet van die aard om herhaalde keren een identieke

  hallucinatie op te roepen. Wanneer psilocybine in contact komt met zuurstof of licht treedt

  bovendienonmiddellijkoxideringopenverdamptdestof.Erwerdenindespecialistischeliteratuur

  doordeauteursookgeenandere casussen teruggevondenwaarbij tijdenshet reinigenvan stallen

  personentemakenkregenmethallucinaties.Bovendienisdewaarneemsterformeel.Ineene-mail

  van12december2019schrijftzijerzekervantezijn“datergeenpaddestoelenindestalgroeien”en

  dat“destaldagelijks2keerwordtpropergemaaktenindiennodigaangevuldmetnieuwstrooisel”.

  “Het is een opbouwsysteem” schrijft ze “het strooisel dat proper is blijft liggen, het vuile wordt

  14 Lewis-Williams, David, The Mind in the Cave, https://www.samwoolfe.com/2013/06/a-model-of-how-

  geometric-hallucinations.html.

  15https://www.psychforums.com/schizophrenia/topic87350.html

  16https://nl.wikipedia.org/wiki/Psilocybine

  17https://azarius.nl/encyclopedia/103/kaalkopjes-psilocybe-semilanceata/

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 18

  verwijderd en aangevuldmet nieuw strooisel”.Met onderstaande foto (Fig. 16) illustreert L.A. de

  properheidvandestal.

  Fig.16.DebinnenkantvandestalgefotografeerddoorL.A.indecember2019.

  Naast de vermoeidheid, de hypnotiserende werking die kan uitgaan van het werken met een

  hoofdlampende–onbewezen–aanwezigheid vanpsychoactieve stoffen inde stal, is ernogeen

  vierde factor die mogelijk mede een rol kan hebben gespeeld bij het veroorzaken van een

  hallucinatoire beleving: de aanwezigheid van een zestal hoogspanningskabels (150 kV, 50Hz)18 op

  slechts19meterafstandschuinbovendeplekwaarL.A.zichtijdensdewaarnemingenbevond.

  Wat in dit opzicht opvalt, is de starheid van het verschijnsel, terwijl er een starre structuur in de

  nabijheidwasdieelektromagnetischeveldenveroorzaakt.Ookdetweerijenvandriecirkelsnaastde

  aanwezigheidvantweerijenvandriehoogspanningslijnenisfrappant.

  HoeweldeEM-veldenzwakzijn,isinvloedopdewerkingvanbepaaldeneurofysiologischeprocessen

  in de hersenen die ten grondslag liggen aan het bewust waarnemenmisschien niet uit te sluiten

  onderdebeschrevencondities.Het iswetenschappelijkaangetoonddatalternerendemagnetische

  veldeneenimpactkunnenhebbenopdevisuelegewaarwording.Erkunnenmetnamezogenaamde

  magnetophosphenen (lichtflikkeringen aan de buitenzijde van het zichtbeeld) optreden.19 Zulke

  verschijnselenontstaandoordathetuitwendigemagneetveldelektrischestroompjesveroorzaakt in

  hetnetvlies,enmogelijkookindegezichtszenuwendevisuelecortex.Echter,dedrempelwaarden

  vandemagnetischefluxwaarbovendergelijkeeffectenoptredenlijken100tot1000keerhogerdan

  die waar onze getuige aan was blootgesteld (enkele tientallen millitesla versus microtesla bij de

  paardenstal). Dat maakt de kans dat EM-velden mee aan de basis liggen voor de waarnemingen

  behoorlijkklein,ookalomdathetnietgingomflikkeringen(tenzijdewolkenfriemelszoietswaren).

  Misschien is de combinatie met het hoofdlampje dat een cirkelvormige bundel produceert, hier

  18T.w.zevenkabels,waarvandebovenstedeaardkabeluitmaakt,eenkabelwaargeenspanningopzitendie

  enkeldientopdebliksemafteleiden.

  19 Zie o.a. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5750865/pdf/ijerph-14-01446.pdf en

  https://link.springer.com/article/10.1007/BF02443387

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 19

  relevant.Tevenszoudeconfiguratievandehoofdbandvanhetlampje,demetalenstructureninhet

  lampjezelf,éndevermoedelijkbezwetehoofdhuid(L.A.stipuleertdatzijdienachteenmutsdroeg

  die haar voorhoofd bedekte met daaroverheen de hoofdlamp), tezamen een resonant

  elektromagnetischontvangsysteemkunnenhebbengevormdwaardoordeEM-veldenopefficiëntere

  manier (namelijk via resonante inductieve koppeling) de relevante delen van de hersenen konden

  bereiken.

  Twee experten inzake neurofysiologische processen werden in dit verband om commentaar

  gevraagd,maardiemailsleverdengeennuttigereactieop.

  We signaleren tot slot nog dat, naast het decorstuk van de TV-reeks afgebeeld in Fig. 3, een

  gelijkaardigeconfiguratievancirkelsookvoorkomtinhetlogovandegemeenteLint:

  Het logo staat afgedrukt op de deelfietsen die de gemeente te huur aanbiedt, op vlaggen en op

  folders.L.A.,diezelfwoonachtig is inEdegem,stelthetnooit tehebbenopgemerkt,maarhetvalt

  niet uit te sluiten dat het onbewust de gedachten is binnengeslopen. Hoe het ook zij, ook de

  eenvoudigeconstateringdathetlogovandegemeentegelijkenissenvertoontmeteenaandehemel

  waargenomenpatroon,helptnietmeteenbijhetzoekennaareenverklaringvoordegebeurtenis.

  Een verklaring in de zin van een hallucinatie blijft louter speculatief, te meer omdat zij een

  samenloopvanverschillende,zeeruitzonderlijkeenonbewezensituatiesveronderstelt.

  6.5.Grap

  Heeft L.A. het verhaal verzonnen om aandacht te krijgen? In dit verband dient aangestipt dat de

  waarneemsterhaar identiteit lievernietgeopenbaardziet.Tijdenshetplaatsbezoekwenstezijook

  nietgefotografeerdteworden.IndepersoonlijkeenschriftelijkecontactenmetL.A.vieldeauteurs

  geenenkel elementopdat zoukunnenwijzenopeengrap. Integendeel,demedewerkingdie L.A.

  verleendewaszondermeeruitstekendtenoemen.

  7.Syntheseenconclusie

  Een sluitendeofop zijnminstplausibele verklaring voordedoor L.A. gerapporteerdewaarneming

  werd niet gevonden. Bijzondere weerkundige verschijnselen, zoals pilotengaten, rookkringen en

  schaduwenn zijn onwaarschijnlijk. In de twee eerste gevallen vanwege de persistentie en de

  symmetrie vanhet verschijnsel, inhet laatste gevalomwille vandeafwezigheid vaneenkrachtige

  lichtbron. De mogelijkheid van een groep pilotengaten veronderstelt bovendien een aantal

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 20

  onwaarschijnlijkeelementen(nachtelijkepassagevanvliegtuigeninformatie,aanwezigheidvaneen

  uitgestrektwolkendekenafwezigheidvanwindopgrotehoogte).

  Heturenlangwerkenineendonkereomgevingmetbehulpvaneencirkelvormigewittelichtbundel,

  omdan,vanzodradegetuigebuitendestalkomtenomhoognaardeegaalblauwgrijze luchtkijkt

  hetnegatievebeeldvaneenwittecirkeltezien,zijhet inveelvoud,zouvanbetekeniskunnenzijn.

  Vermoeidheid, stress en slaaptekort,mogelijk zelfs de aanwezigheid van psycho-actieve stoffen in

  mestrestenof de aanwezigheid van EM-velden, zoudenoptische/neurofysiologische fenomenenof

  hallucinatieskunnenhebben

  veroorzaakt, maar er werden in de specialistische literatuur geen gedocumenteerde voorvallen

  teruggevondenwaarbijgelijkaardigebelevenissenwordenbeschreven.Bovendienisookdezeuitleg

  instrijdmetdestarheidvanhetverschijnselenwordtzijdoordegetuigemetvalabeleargumenten

  tegengesproken.

  Anderzijds isdeaannamevaneenachttal zeergroteschijvenvanvastmateriaaldiemeerdaneen

  uurpalbovendestalhingenmoeilijkernstigtenemen.

  Hetzwakkeelementbijdezemeldingishetontbrekenvanandere,onafhankelijkegetuigenissen.De

  melding staat of valt met de beweringen van één enkele, geïsoleerde waarneemster. L.A. lijkt

  oprecht in haar verklaringen, werkte bijzonder geduldigmee, en trachtte op geen enkel ogenblik

  persoonlijk voordeel tehalenuithaar verhaal,behalvedandat zij hoopt voor zichzelf teweten te

  komenwat dit fenomeen geweest kan zijn. Hetwekt frustratie datwe haar daar niet bij kunnen

  helpen.

  WimVANUTRECHT&HenkKALFSBEEK(januari2020)

  Disclaimer:hetBelgischUFO-meldpuntstaatnietinvoordekwaliteitvandeinformatiedietevindenisopde

  dooronsgelinktewebsites.

 • OnderzoeksrapportLint–31mei2019

  BelgischUFO-meldpunt| 21

  Voorinformatieenmeldingen:

  T.a.v.FrederickDELAERE,Kapellestraat65,8760Meulebeke,BELGIUM

  +32(0)477/82.00.23.,[email protected],www.ufomeldpunt.be

  ©2020,BelgischUFO-meldpunt

  Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

  gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door

  fotokopieën,opnamenofopenigeanderemanierzondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvandeuitgever.