Onderzoek effecten van vrijwilligerswerk

download Onderzoek effecten van vrijwilligerswerk

of 67

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Onderzoek verricht door HAS studenten naar effect van vrijwilligerswerk in opdracht van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap

Transcript of Onderzoek effecten van vrijwilligerswerk

 • Eenonderzoeknaardesocialeenmaatschappelijkegevolgenvanvrijwilligerswerkindenatuur.

  OnderzoekeffectenvanvrijwilligerswerkBrabantsLandschap

  SannevanDoormaalMarinusvanSluisveld

 • 1

 • 2

  OnderzoekeffectenvanvrijwilligerswerkBrabantsLandschap

  Opdrachtgever: BrabantsLandschap

  Instelling: HASKennistransfer

  Opleiding: Tuinenlandschapsmanagement:

  (SannevanDoormaal)

  Stadenstreekontwikkeling:

  (MarinusvanSluisveld)

  Begeleiding: PerryvanKerkhoven

  Studenten: SannevanDoormaal

  MarinusvanSluisveld

  Datum: 16012013

  Plaats: sHertogenbosch

 • 3

 • 4

  VoorwoordDitonderzoekisuitgevoerddoorSannevanDoormaalenMarinusvanSluisveld.WijzijnstudentenaandeHogeschoolHASDenBoschvoordeopleidingPlattelandsvernieuwing(StadenstreekontwikkelingenTuinenlandschapsmanagement).DebegeleidingisverzorgddoorPerryvanKerkhoven,docentNederlandsencommunicatieaandeHogeschoolHASDenBosch.DezebedrijfsopdrachtisuitgevoerdtenbehoevevanhetHASKennisTransfer(HKT).Aanditonderzoekzijntwintigvolledigewerkwekengewerkt.Hetprojectvondplaatstussen4september2012en8februari2013.

  Wijwillengraageenaantalmensenbedankenvoorhunhulpenondersteuningtijdensdeuitvoeringvanditonderzoek.TeneerstewillenwijdevrijwilligersvanBrabantsLandschapbedankendiedeenquteshebbeningevuldenopgestuurd.Zonderdezeverdienstewasditonderzoeknietmogelijk.TentweedewillenwijErnstJanvanHaaften,EmielRijkenenJochemSloothaakbedanken.Zijeenbelangrijkebijdragegeleverdbijhetmaken,verzorgen,verzendenenverzamelenvandeenqutes.AlslaatstewillenwePerryvanKerkhovenbedankenvoorzijnfeedbackopditonderzoekenzijnmedewerkingaandebedrijfsopdracht.

 • 5

 • 6

  SamenvattingDitrapportbevateenonderzoeknaardesocialeenmaatschappelijkeeffectenvanvrijwilligerswerk.VoorditonderzoekzijndevrijwilligersvanBrabantsLandschapondervraagdviaeenenqute.Hiervoorzijneendrietalzakenonderzocht.Allereerstisonderzochtwatdealgemenemotievenzijndiemensenertoebeweegtvrijwilligerswerkteverrichten.Vervolgensisonderzochtwelkemotievenervoorzorgendatmensenkiezenvoorvrijwilligerswerkindenatuursector.Tenslotteisonderzochtwelkeeffectenvrijwilligerswerkheeftophetlevenvaneenvrijwilliger.

  DitisonderzochtvanwegedevragendieBrabantsLandschapheeftoverdevrijwilligersdiezijondersteunen.Deredenwaaromvrijwilligersdeelnemenaanactiviteitenisonduidelijk.Evenalsdepositieveeffectendievrijwilligersdoormiddelvanvrijwilligerswerkondervinden.

  Deprovincievoertin2014bezuinigingendoorophetgebiedvannatuur.DitheeftgevolgenvoorBrabantsLandschap.DitbetekentdatBrabantsLandschapmindergeldtebestedenheeft.HetisessentieelomaandeprovincieNoordBrabanttelatenziendatvrijwilligerswerkbelangrijkisvoorzoweldenatuuralsopsociaal/maatschappelijkvlak.OpdezemanierwilBrabantsLandschapervoorzorgendatdeprovinciegeldbeschikbaarblijftmakenvoorhetondersteunenvanvrijwilligersinnatuurenlandschapsonderhoud

  Daaromiseenenquteverstuurdnaar183vrijwilligersgroepen.Pergroepwerdaaneendrietalvrijwilligersgevraagdeenpersoonlijkeenquteintevullen.Hierinstondendrievragenoverdeonderwerpenmotivatieeneffectenvanvrijwilligerswerk.Deenquteszijnteruggestuurdengenventariseerd.Hieruitzijndevolgendeconclusiesgetrokken:

  Driemotievenscorenerghoognamelijk,hetpleziermotief,hetsocialemotiefenhetnormatievemotief.Uitdeantwoordenblijktdatvrijwilligersvaakinteressehebbeninnatuurenlandschap.Daarnaastwordendevolgendeargumentenbelangrijkgevonden:socialecontactenmetanderevrijwilligers,ervaringvanrust,ontspanningdiedewerkzaamhedenbiedenendeachteruitgangvankwaliteitenkwantiteitvannatuur.Bijdeuilenenweidevogelgroepenwordttevensdefascinatievoorbepaaldesoortenbelangrijkgevonden.Ditisteverklarendoorhetfeitdatdezegroepenzichvooralbezighoudenmetspecifiekediersoorten.

  Samengevathebbeneendrietalpuntenveeleffectopdevrijwilliger.Ditzijndepuntenresultaat,totrustkomenensocialecontactenopdoen.Hetpuntresultaatscoordehethoogste.Resultaathoudtindatmenzietwanneerhetvrijwilligerswerkisvolbracht.Hettweedehoogstepuntistotrustkomen.Dezeuitkomstisergpositiefomdatruststressverminderendwerkt.Stressiseenbelangrijkeziekteveroorzaker.Vrijwilligerswerkinnatuurenlandschaplevertmogelijkeenbijdrageaandegezondheidvandevrijwilligers.Hetderdepuntissocialecontactenopdoen.Ditiseenpositieveuitkomstomdateengrootdeelvandevrijwilligersopleeftijdis.HetisalgemeenbekenddatonderdeoudereninNederlandhetthemavereenzamingspeelt.Menkanhiereenverbandleggen.Ouderendiedittypevrijwilligerswerkdoenzijnsnellergeneigdcontactenteleggen.

 • 7

 • 8

  InhoudsopgaveVoorwoord .............................................................................................................................................. 4

  Samenvatting........................................................................................................................................... 6

  1. Inleiding ......................................................................................................................................... 10

  2. Onderzoekmethode ...................................................................................................................... 12

  3. Belangvrijwilligerswerkindenatuur ............................................................................................ 14

  4. Motieven ....................................................................................................................................... 16

  4.1Motievenvrijwilligerswerk .......................................................................................................... 16

  4.1.1.Typenmotivatiesvoordevrijwilligerssector ...................................................................... 16

  4.1.2.Bevindingenmotivatiehuidigonderzoek............................................................................ 18

  4.1.3.Vergelijkingmeteerderonderzoek..................................................................................... 31

  4.2Motivatievrijwilligerswerkinnatuur .......................................................................................... 35

  4.2.1.Landschapsbeheer............................................................................................................... 35

  4.2.2.Uilenbescherming................................................................................................................ 36

  4.2.3.Weidevogelbescherming..................................................................................................... 36

  4.2.4.Conclusie ............................................................................................................................. 37

  5. Effectvrijwilligerswerkopindividu ............................................................................................... 38

  5.1Bevindingenuiteerdereonderzoeken........................................................................................ 38

  5.2Bevindingenuithuidigonderzoek............................................................................................... 41

  5.3Conclusie ..................................................................................................................................... 50

  6. Conclusie ....................................................................................................................................... 52

  7. Discussie ........................................................................................................................................ 54

  Bronnenlijst ........................................................................................................................................... 56

  BesprekingBronnenlijst .................................................................................................................... 57

  Bijlage1.Persoonlijkeenqute ............................................................................................................. 58

  Bijlage2.Tabellen ................................................................................................................................. 61

 • 9

 • 10

  1. InleidingDeeffectenvanvrijwilligerswerkzijninNederlandduidelijktezien.Vrijwilligerszijnopveelplaatsentevindenenverrichtenvelewerkzaamheden.Sectorenalszorg,sportenreligieuzeinstellingenhebbenhierveelbelangbij.Maarwatishetbelangdatdevrijwilligerszelfhebbenbijhetverrichtenvanvrijwilligerswerk?Welkepositieveeffectenhalenvrijwilligersuitvrijwilligerswerk,zodatzijzichertoezettenhierdeelaantenemen?DitiswatBrabantsLandschapzichafvraagt.

  BrabantsLandschapiseenvande12provincialelandschappeninNederland.BrabantsLandschapheeftonderanderedetaakdevrijwilligersgroependiewerkverrichteninNoordBrabantsenatuurteondersteunen.In2014krijgtBrabantsLandschaptemakenmetbezuinigingen.DebezuinigingenwordengeregeldvanuitdeprovincieNoordBrabant.HetisbelangrijkdatdeprovincieNoordBrabantinzietwathetbelangisvanBrabantsLandschap.Omdittebeargumenterenmoetduidelijkwordenwatdesocialemeerwaardeisvanvrijwilligerswerkinnatuurenlandschap.1

  Deprobleemstelling/hoofdvraagisalsvolgt:Heeftvrijwilligerswerkinnatuursocialeofmaatschappelijkeeffectenophetlevenvandevrijwilliger?Zouvrijwilligerswerkeenpositiefeffectkunnenhebbenopthemasalsstressenvereenzaming?Ditonderzoeklevertmogelijkeenmeerwaardeaanhetvrijwilligerswerkwanneerderesultatenpositiefblijken.

  Structuurrapport:

  Intotaalbestaatditonderzoekuitzevenhoofdstukken.

  1. Bevatdeinleidingvanhetrapport2. Beschrijftdeonderzoekmethode.Dithoofdstukisgeschrevenzodatvoordelezerduidelijk

  wordtwelkemethodewordtgebruikt.3. HierwordteenuitleggegevenoverdevrijwilligersvanBrabantsLandschap.Hetisbelangrijk

  datereenalgemeenbeeldwordtgeschetstvandewerkzaamhedenenpersoonskenmerkenvandevrijwilligers.Zokunnenonduidelijkhedenwordenvoorkomen.