Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBO

Click here to load reader

 • date post

  17-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.288
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Onderzoek naar behoefte aan digitalisering lesmateriaal bij studenten van Avans Hogeschool, door studenten AMBM: - Jeroen Koole - Tom Habets - Arjan Swagemakers - Jeroen Coolen

Transcript of Onderzoek digitalisering lesmateriaal HBO

 • 1. Behoefte naar digitaal lesmateriaalonder studenten Avans hogeschool Breda.FP1z1.3 Docent:Felix dieterenMehmet GencJeroen KooleTom HabetsArjan SwagemakersJeroen CoolenCopyright Avans hogeschool Breda projectgroep FP1z 01.10 2011. Alle rechten voorbehouden.-0-

2. InhoudsopgaveManagementsamenvatting. Pagina: 2Inleiding.Pagina: 3Rapport behoefte aan digitaal lesmateriaal studenten Avans BredaHoofdvraag. Pagina: 4Deelvragen. Pagina: 4Doelstelling. Pagina: 4Conceptueelmodel + hypothesen.Pagina: 4Algemene gegevens opdrachtgever (Avans hogeschool Breda). Pagina: 4Conclusies deskresearch.Pagina: 4Conclusie eerdere onderzoeken.Pagina: 5Uitkomsten interviews.Pagina: 5Conclusies hypothesen.Pagina: 5Probleemstelling. Pagina: 5Aanbeveling.Pagina: 5Literatuurlijst.Pagina: 8Bijlage 1 Conceptueel model.Pagina: 9Bijlage 2 Hypothesen. Pagina: 10Bijlage 3 Studenten en opleidingen. Pagina: 11Bijlage 4.1 Citaten eerdere onderzoeken.Pagina: 12Bijlage 4.2 Citaat gebruik digitaal lesmateriaal door leraren.Pagina: 12Bijlage 5 Interviewschemas.Pagina: 13Bijlage 6 Interview deskundige op het gebied van digitaal lesmateriaal. Pagina: 15Bijlage 7 Interview Piet van den Boer, Docent Avans en opdrachtgever. Pagina: 19Bijlage 8 Interview Mark Habets, leerling Avans hogeschool Breda. Pagina: 24Bijlage 9 Interview contactpersoon uitgeverij Pearson.Pagina: 27Bijlage 10Interview directeur Avans hogeschool Breda. Pagina: 30Bijlage 11Enqute Onderzoek digitaal lesmateriaal.Pagina: 33Bijlage 12Uitslagen hypothesen. Pagina: 36Bijlage 13kruistabellen en conclusies.Pagina: 37Bijlage 14Uitslagen enqute (cijfers).Pagina: 40Bijlage 15Uitslagen enqute (diagrammen). Pagina: 42 -1- 3. Managementsamenvatting:Opdrachtgever:Piet van den Boer.Avans hogeschool Breda.Doelstelling/probleemstelling:Is er op Avans hogeschool onder studentenbehoefte naar digitaal lesmateriaal?Onderzoeksmethode:De conclusies uit dit rapport zijn getrokken op basis van diepte-interviews, enqutes onder Avansstudenten en op basis van eerdere onderzoeksresultaten.Belangrijkste resultaten:Er is onder de studenten van Avans hogeschool Breda weinig behoefte aan digitaal lesmateriaal. Devoornaamste reden hiervoor is het gebrek aan kennis en ervaring van de huidige studenten met hetdigitaal lesmateriaal. Het gevolg is dat de studenten niet tot nauwelijks op de hoogte zijn van demeerwaarde en de extra mogelijkheden dat het digitaal lesmateriaal te bieden heeft ten aanzien vanhet fysieke boek.Tevens is gebleken dat er onder de studenten meer behoefte en interesse naar digitaal lesmateriaalkomt, naarmate het digitale materiaal aanzienlijk goedkoper geprijsd wordt dan het fysieke boek.Belangrijkste conclusies:De belangrijkst conclusie die getrokken kan worden uit het deskresearch is dat de huidigeontwikkelingen nog niet ver genoeg gevorderd zijn om het digitaal lesmateriaal te introduceren. Ermoet veel meer mee gespeeld kunnen worden door leerlingen, het moet geen plat PDF bestandzijn.Belangrijkste aanbevelingen: - Bij aanschaf van een totale boeken lijst, vanuit de uitgever of vanuit Avans een of meerdere vakken gratis of tegen zeer lage prijs digitaal mee leveren. Hiermee zal de student meer ervaring opdoen met het digitaal leren. - De boeken pas digitaal uitbrengen als de prijs aanzienlijk lager is dan het fysieke boek. Het verstrekken van studentenkortingen is hierbij een efficinte manier om studenten de overstap naar digitaal lesmateriaal te laten maken. - Aanbieden van zowel het digitale boek als het fysieke boek, om zo de overstap geleidelijk aan te laten verlopen en de studenten ervaring te laten opdoen.-2- 4. InleidingVoor u ligt het onderzoeksrapport naar de behoefte aan digitaal lesmateriaal onder studenten vanAvans hogeschool Breda. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Piet van den Boer (o.a.marketingdocent aan Avans hogeschool Breda) en Avans hogeschool Breda. Meneer van den Boerheeft opdracht gegeven voor dit onderzoek omdat hij hier al een tijd mee bezig was. Hij wilde graagweten hoe de studenten van Avans hogeschool Breda hierover denken en of zij hier ook behoefteaan hebben.Dit onderzoeksrapport zal een duidelijk inzicht geven in hoeverre er behoefte is naar digitaallesmateriaal onder studenten op Avans hogeschool en hoe hun hier over denken. Er is deskresearchgedaan en er zijn diepte-interviews gehouden met onder andere een uitgever, een onderzoeker ophet gebied van digitaal lesmateriaal, een leerling en de directeur van Avans hogeschool Breda. Uit deuitkomsten van deze interviews is een enqute voor de leerlingen voortgevloeid. Uit deze driesubonderzoeken zijn conclusies van het onderzoek getrokken.De enqute in het onderzoek is afgenomen onder 230 leerlingen van Avans hogeschool Breda,waaronder 165 leerlingen van de academie Economie & management. De overige 65 respondentenstuderen aan andere academies.Wegens gebrek aan respondenten van meerdere academies zal de verdeling tussen verschillendeacademies een vermoeden geven, maar geen harde conclusies. De enqute resultaten van deacademie Economie & management zal daarentegen erg gespecificeerd zijn en een duidelijk beeldscheppen.In het rapport wordt regelmatig verwezen naar bijlagen. Wanneer u bijvoorbeeld klikt op hetonderstreepte woordje bijlage 1, zal dit u naar bijlage 1 brengen. Achter de titel van de bijlage vindt uhet woordje terug, ook onderstreept en tussen haakjes. Wanneer u dit aanklikt, bent u weer terugop de plaats in het rapport waar u gestopt bent met lezen.Het onderzoek is afgenomen tussen 14-11-2011 en 10-01-2012.Jeroen KooleFelix DieterenArjan SwagemakersTom HabetsJeroen Coolen -3- 5. Rapportage digitaal lesmateriaal.Hoofdvraag:Is er onder de studenten van Avans hogeschool Breda behoefte aan digitaal lesmateriaal, ipv. fysiekeboeken en beschikken hun over de juiste middelen (en welke middelen) om dit mogelijk te maken?Deelvragen: - Visie van de leerlingen op Avans Breda over fysieke boeken. - Beschikbare en meest geschikte digitale middelen. - Interesse vanuit de leerlingen op Avans Breda om gebruik te maken van digitale middelen.Doelstelling:Of er onder studenten van Avans Breda behoefte is aan digitaal lesmateriaal en of ze bereid zijn omde middelen hiervoor aan te schaffen.Conceptueel model + hypothesen:Het conceptueel model bestaat uit: vereenvoudiging, prijs, leeropbrengst, praktisch enstudierichting. Uit het deskresearch en de interviews is gebleken dat deze onderdelen van grootbelang zijn.Het conceptueel model en toelichting hierbij vindt u in bijlage 1en de hypothesen vindt u in bijlage 2.Algemene gegevens opdrachtgever (Avans hogeschool Breda):1Avans telt in totaal 24.000 studenten en heeft ruim 100 hbo-opleidingen (voltijd, deeltijd, duaal enAssociate Degrees). Op alle Avans hogescholen werken ongeveer 2.000 medewerkers.In Breda studeren 12.710 studenten op Avans, in Tilburg 1.349 studenten en ins-Hertogenbosch9.937 studenten. 95% van de lokalen groter dan zestien personen zijn voorzien van smartboards2Gegevens over verschillende opleidingen vindt u in bijlage 3.Conclusies deskresearch: 3 - Voordelen digitaal lesmateriaal:1. Benvloedt de leeropbrengst positief.2. Stimuleert het maken van de toets uit het boek. (Toets vragen bij de alinea i.p.v. achterin hetpapieren boek)3. Definities van begrippen sneller te raadplegen. (doormiddel van erop de klikken)4. Naast tekst ook videos, infographs en audiofragmenten. - Nadelen digitaal lesmateriaal:1. Studenten vinden studeren achter een computer en dergelijke niet comfortabel.2. Afleiding door het internet.3. Huidige ebooks te duur.Uit de onderzoeken van mevrouw Judith Stoop is ook gebleken dat leerlingen hun eigenleersysteem maken gedurende hun schoolloopbaan. Ook willen ze, wanneer digitaal lesmateriaaldefinitief gentroduceerd wordt geen lange teksten meer, maar de tekst in behapbare blokjes. Destudenten uit deze onderzoeken zijn van mening dat er in boeken veel overbodige teksten en niet-voorgeschreven hoofdstukken staan. Ook bestaan er vooroordelen onder de studenten over digitaallesmateriaal. Nadat ze er mee geoefend hadden waren veel studenten positief.1 Avans Hogeschool . Feiten en Cijfers. Geraadpleegd op 20 december 2011,http://www.avans.nl/smartsite.shtml?ch=&id=1266&ms=1224&em=12662 Stichting Avans. Jaarverslag / jaarrekening 2010. P-28. Huisvesting, ICT en Faciliteiten. Geraadpleegd op 20 december 2011,http://www.avans.nl/avm/Avans-Algemeen/College%20van%20Bestuur/Jaarverslag%202010_LR.pdf3 Suzanne Schram (2011). De toekomst van studeren is digitaal. Geraadpleegd op 20 december 2011,http://www.ereaders.nl/22091102_de_toekomst_van_studeren_is_digitaal?search_string=Ebooks&search_category_id=76&page=1 -4- 6. Studenten en docenten zijn beiden van mening dat op dit moment digitaal lesmateriaal geentoegevoegde waarde biedt.In bijlage 4.1 kunt u verschillende citaten van leerlingen vinden die de uitkomsten van eerdereonderzoeken uitdrukken en in bijlage4.2citaten uit het docentenonderzoek.Ook het gebruik van digitale middelen neemt toe waarmee digitaal lesmateriaal makkelijk tegebruiken is.4 Sinds november 2010 leren al een half miljoen leerlingen digitaal. Hier komen elke dagook nog 9000 leerlingen bij. Dit blijkt uit het volgende vakblad.5Nu al gebruiken leraren steeds meer digitaal lesmateriaal.6Op Avans hogeschool Breda is dit duidelijkte zien door het gebruik van de smartboards.Conclusie eerdere onderzoeken:Met digitaal lesmateriaal moet je opgegroeid zijn. Het moet ook iets toevoegen en geen letterlijkekopie zijn van het boek maar dan digitaal. Je moet er meer mee kunnen dan met het fysieke boek,het beste is om er dan een soort van internet site van te maken met koppen en subthemas waarbijverschillende stukken tekst onder verschillende koppen staat. Zo is de stof makkelijker te behappen.Verschillende citaten en een verwijzing naar de rapporten vindt u nogmaals in bijlage 4.Uitkomsten interviews:(interviewschemas in bijlage 5)Mevrouw Judith Stoop ziet erg veel potentie in het d