Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers...

of 36 /36
1 O n d e r z o e k H a v e n k w a r t i e r O n d e r w e r p 2 2 a p r i l 2 0 0 9 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers burgerparticipatie en belangstellenden 22 april 2009 Stand van zaken onderzoek Havenkwartier

Embed Size (px)

Transcript of Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers...

 • Dia 1
 • Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers burgerparticipatie en belangstellenden 22 april 2009 Stand van zaken onderzoek Havenkwartier
 • Dia 2
 • Onderwerp 2 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Doel bijeenkomst Informeren van deelnemers Burgerparticipatie, raadsleden en belangstelllenden over de uitwerking van de vragen van het college over het Havenkwartier Rijnboog
 • Dia 3
 • Onderwerp 3 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vooraf Masterplan Rijnboog Proces raadswerkgroep burgerparticipatie; Derde ronde schetsontwerp Rapportage burgerparticipatie januari 2009 Besluit college februari 2009: nader onderzoek
 • Dia 4
 • Onderwerp 4 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Derde ronde schetsontwerp Kunstencluster: inpassing kosten
 • Dia 5
 • Onderwerp 5 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Proces Rapporteren uitkomsten onderzoek Toetsen aan kaders en randvoorwaarden Nota van Randvoorwaarden / stedenbouwkundige schets Planning: besluit college B&W en raad bij voorkeur voor de zomer
 • Dia 6
 • Onderwerp 6 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Onderzoeksvragen college 1.Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor wonen, detailhandel en/of horeca voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 2.Kan door aanpassing van de vorm en/of de omvang van de haven voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 3.Kan door een andere inpassing van de Weerdjesstraat voldoende ruimte worden gemaakt voor het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 4.Kan de omvang van het Kunstencluster worden verkleind waardoor een compacter gebouw binnen binnen de grenzen van het plangebied mogelijk is?
 • Dia 7
 • Onderwerp 7 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Inpassing kunstencluster Compact gebouw Kunstenplein op maaiveld Bereikbaarheid
 • Dia 8
 • Onderwerp 8 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Inpassing kunstencluster Variatie in mogelijkheden Ruime plint Overhang Toren
 • Dia 9
 • Onderwerp 9 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Uitwerking onderzoeksvragen Per vraag: Mogelijkheden en onmogelijkheden Consequenties - Overigens: enige vrijheid nodig om mogelijkheden te verkennen - Aan einde: ordening mogelijkheden
 • Dia 10
 • Onderwerp 10 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 1 Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor wonen, detailhandel en/of horeca voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied?
 • Dia 11
 • Onderwerp 11 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 1Mogelijkheden programma Doel: inpassen Kunstencluster Volledig ten noorden Weerdjesstraat Volledig ten zuiden van Weerdjesstraat
 • Dia 12
 • Onderwerp 12 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 1) Consequenties a) Volledig ten noorden Volledig, compact kunstencluster Circa 19.000 m 2 b.v.o. Verdiept, functies op elkaar Goed betrokken bij stad Havenvorm kan gehandhaafd Impact functies ten zuiden Weerdjesstraat (wonen, horeca) Ten koste van aantal m 2 detailhandel en wonen Minder opbrengsten voor grondexploitatie
 • Dia 13
 • Onderwerp 13 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 1) Consequenties b) Volledig ten zuiden Volledig, compact kunstencluster Circa 19.000 m 2 b.v.o. Verdiept, functies op elkaar Toegang stad, toegang Rijn Verbinding Rijn o.a. via kunstenplein Havenvorm kan gehandhaafd Ruimte voor detailhandel en wonen aan noordzijde Weerdjesstraat Meer kosten voor grondexploitatie Meer opbrengsten voor grondexploitatie Opgave inpassing en ontsluiting
 • Dia 14
 • Onderwerp 14 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 2 Kan door aanpassing van de vorm en/of de omvang van de haven voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied?
 • Dia 15
 • Onderwerp 15 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2Mogelijkheden vorm / omvang haven Mogelijkheden haven: Lange haven met sluis Kortere haven, ev. in combinatie met waterpartij Ondiepe waterpartij
 • Dia 16
 • Onderwerp 16 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2) Consequenties a) Lange haven Relatie binnenstad rivier op duidelijke manier Functie bepaalt vorm: diepte, breedte Met sluis zichtbaar waterpeil in binnenstad In lijn met bestaande grondexploitatie (excl. tunnel) Investering gekoppeld aan subsidie provincie + BIRK
 • Dia 17
 • Onderwerp 17 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2) Consequenties b) Kortere haven / combinatie waterpartij Havenfunctie intact Waterpeil haven laag Waterkering ter hoogte van Weerdjesstraat In de vorm van Kunstwerk i.v.m. waterpeil en hoogte maaiveld Te koppelen aan gebouw en openbare ruimte Relatie binnenstad rivier op andere wijze Minder kosten in grondexploiattie Minder opbrengsten in grondexploitatie
 • Dia 18
 • Onderwerp 18 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2) Consequenties c) Ondiepe waterpartij Geen havenfunctie Geen ruimtewinst voor kunstencluster Wel bij afwijken havenvorm Geen voordeel t.o.v. voorgaande mogelijkheid (kortere haven, ondiepe waterpartij)
 • Dia 19
 • Onderwerp 19 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 3 Kan door een andere inpassing van de Weerdjesstraat voldoende ruimte worden gemaakt voor het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied?
 • Dia 20
 • Onderwerp 20 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3Mogelijkheden Weerdjesstraat Vooraf: Intensiteit op maaiveld 13.300 mvt (Amsterdamseweg achterzijde station 14.900, Velperbuitensingel Mediamarkt 23.100) Bus, hulpdiensten volwaardige route Omvang parkeren afgestemd op behoefte Ligging maaiveld TunnelTunnelbakAlternatieve route
 • Dia 21
 • Onderwerp 21 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties a) Maaiveld Effect op oversteekbaarheid, hangt samen met functie ten zuiden van Weerdjesstraat (kunstencluster, wonen) In lijn met bestaande grondexploitatie Nader onderzoek optimaliseren profiel
 • Dia 22
 • Onderwerp 22 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties b) Tunnel Ligging op -2, aansluiten op parkeergarage Maaiveld vrij: oversteekbaarheid Kansrijk bij cultuurfunctie zuidzijde Weerdjesstraat Meer kosten voor grondexploitatie Aandachtspunt: interne verkeersstructuur gebied
 • Dia 23
 • Onderwerp 23 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties c) Tunnelbak Verdiepte ligging Maaiveld vrij: oversteekbaarheid Beperkt effect op ontsluiting gebied (korte bak) Leent zich goed voor combinatie met waterkering (kortere haven) Meer kosten voor grondexploitatie
 • Dia 24
 • Onderwerp 24 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties d) Alternatieve route Lage kade: Waterhoogte Geen combinatie met haven Ring zuid: Besluitvorming nog onzekerheid Fasering Havenkwartier
 • Dia 25
 • Onderwerp 25 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 4 Kan de omvang van het Kunstencluster worden verkleind waardoor een compacter gebouw binnen de grenzen van het plangebied mogelijk is?
 • Dia 26
 • Onderwerp 26 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4Mogelijkheden Kunstencluster Mogelijkheden Volledig programma Deel nabijgelegen Functie extern
 • Dia 27
 • Onderwerp 27 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Consequenties a) Volledig programma Functioneren kunstencluster/kunstenplein Optimalisatie ruimtegebruik / Combineren algemene ruimtes (ruimtewinst) Meer mogelijkheden om te reageren op ontwikkelingen (vraag- en aanbodzijde) Vergroten publiekstromen, profiteren van elkaars publiek Verbeteren concurrentiepositie instellingen t.o.v. andere instellingen
 • Dia 28
 • Onderwerp 28 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Consequenties b) Deel nabijgelegen Functie van kleinere omvang (film) Beperkt effect op functioneren kunstencluster Geen ruimtewinst Negatief effect op bouwkosten
 • Dia 29
 • Onderwerp 29 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Consequenties c) Functie extern Balans/evenwicht functies kunstencluster Afname samenhang in publiekstromen Afname samenhang in ruimtes (exposities in verblijfsruimten) Afname levendigheid overdag en/of s avonds In kunstencluster ruimtewinst, echter minder efficiente solitaire huisvesting elders Idem voor bouwkosten Opgave elders resteert
 • Dia 30
 • Onderwerp 30 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Conclusie Indien kunstencluster passend in stedenbouwkundig plan en binnen financile randvoorwaarden CiR: voorkeur voor volledig kunstencluster in Havenkwartier
 • Dia 31
 • Onderwerp 31 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Resum kansrijke mogelijkheden ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak
 • Dia 32
 • Onderwerp 32 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak
 • Dia 33
 • Onderwerp 33 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak
 • Dia 34
 • Onderwerp 34 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak
 • Dia 35
 • Onderwerp 35 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak
 • Dia 36
 • Onderwerp 36 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak