OKRA-Magazine november 2009

56
magazine november 2009 Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145 maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 42 nr. 9 blz. 22 Hang me aan je raam! Filosoof over diversiteit www.okra.be www.okrasport.be blz. 28

description

OKRA-Magazine november 2009

Transcript of OKRA-Magazine november 2009

Page 1: OKRA-Magazine november 2009

magazinenovember 2009

Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 42 nr. 9

blz. 22

Hang me aan je raam!

Filosoof over diversiteit

www.okra.be www.okrasport.be

blz. 28

Page 2: OKRA-Magazine november 2009

2

ITEM

Je groeit met

OKRA verwent haar nieuwe leden. Bel 02 246 44 41 of surf naar www.okra.be.

Groei jij ook met OKRA?

Nodig je vrienden uit!

Page 3: OKRA-Magazine november 2009

2

ITEM

Omringd

VOORWOORD

Het valt me moeilijker dan anders om te schrijven. Omdat het onderwerp veertien

dagen geleden zo plots en koud op me viel. Een ziekenwagen scheurt laat en luid door

de straat. En stopt vlakbij. Ik ben er niet zo eentje dat dan meteen naar buiten holt.

Mijn buurvrouw wel. Een uur later belt ze aan. Ze vertelt een onwaarschijnlijk verhaal.

Op de derde verdieping van een klein appartementsblok is een jonge man van nauwe-

lijks vijfendertig gestorven. De oorzaak is onduidelijk. Het zal wel iets met het hart of

de hersenen te maken hebben. “Luc, je weet wel, altijd met zijn voetbaltas op stap.”

Intussen weten we dat een hevige hersenbloeding Luc fataal werd. Op de uitvaart was

de kerk te klein. Een grote familie, vrienden en collega’s, de voetbalclub. En de buren

natuurlijk. Het verdriet van zijn ouders benam me de adem. Je voelt je zo machteloos.

Toch lijkt het alsof de vele meevoelende mensen het verlies minder kolossaal maken.

Ik was ontroerd toen de broer van Luc hun kindertijd beschreef, eenvoudig zoals het

leven van twee broertjes is. En dacht: stel dat ik vooraan in de kerk zit om een van mijn

geliefden uitgeleide te doen.

Een uitvaart heeft die zeldzaam ingetogen sfeer waarbij je je bijna lijfelijk bewust wordt

van je sterfelijkheid. Het leven is kort. En de dood kent dag noch uur. Misschien vreemd

om dan goede voornemens te maken. ‘Ik zal proberen er te zijn voor de mensen die ik

graag zie en nog veel meer van elk moment genieten.’ Wat later gaan vreemde vragen

door mijn hoofd. Waar, wanneer en hoe zou ik sterven? En dan besluit ik in stilte: goed

dat je het niet weet, goed dat je het niet kiest. Geboren worden en sterven doe je in

de grootste onzekerheid en eenzaamheid. Alleen. Zelfs al ben je omringd door mensen

voor wie jij alles betekent en die voor jou alles betekenen.

Als de dood onverwacht komt, kan niemand met warmte omringen. Misschien is dit het

zwaarst om te dragen. ‘We waren er niet. We konden niet doen wat we zo vurig wens-

ten.’ Ouders van een verongelukt kind, de vrouw van een man die aan een hartader-

breuk overleed. Maar als dat wel kan, is het een zegen. Ook al is de stervende jong,

ook al lijkt de dood onrechtvaardig. Het verlies en het gemis worden er niet minder door

maar je kon een eind mee op weg naar de overkant. Misschien werd je ondersteund en

begeleid door de engelen van de palliatieve zorg.

Tijdens de koffietafel of maaltijd na de uitvaart gaat het omringen van de overledene

over in het omringen van wie achterblijft. ‘Ik kom elke dag langs als ik de kinde-

ren op school ga halen.’ ‘Je komt toch supporteren hé als de ploeg speelt?’

‘Als we met OKRA gaan fietsen, kom ik je halen. Dan moet je niet alleen

vertrekken.’

Een ingetogen feest van Allerheiligen en Allerzielen gewenst, omringd

door wie je dierbaar is.

Lieve Demeester

Page 4: OKRA-Magazine november 2009

ITEM

OKRA november 2009

4

ITEM

42

OKRA-magazine

Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open,

Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te

missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen… Vertel wat je ervan vindt

aan Chris Van Riet 02 246 44 37, [email protected].

inhoud

november 2009

OKRA november 2009

30

Te oud om een auto te hurenSommige ouderen hebben al eens de indruk

dat ze gediscrimineerd worden omwille van

hun leeftijd. De Belgische wetgeving biedt

hiertegen nochtans bescherming. Wat je kan

doen als je het gevoel hebt gediscrimineerd te

worden, legt Huib Hinnekint uit.

De stille rebelPriester, kapucijn, echtgenoot, vormingswer-

ker en echtscheidingsbemiddelaar. Het levens-

verhaal van Luc Hessel is allesbehalve alle-

daags. Wat deze geëngageerde zeventiger

bezielt en bezighoudt, vertelde hij aan OKRA-

magazine.

Parels in het MeetjeslandHet Meetjesland herbergt enkele onbekende

maar boeiende musea. Fiets door het mooie

landschap en ontdek het jeneverhuis Van

Hoorebeke, de Huysmanshoeve en het Canada

War Museum. Alle drie meer dan de moeite!

14

20

42

7

Page 5: OKRA-Magazine november 2009

ITEM

OKRA november 2009

4

ITEM

In je volgende OKRA-magazine

48 40

Op stap in Troyes.

6 STANDPUNT Waardeer inzet van ouderen

7 GEZONDHEID Goed horen: doe de test!

10 PRIKKERTJES

12 ZINGEVING Iedere rol betekenisvol

14 INFO Te oud om een auto te huren

16 DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS Brief uit Frankrijk

18 VRAAG EN AANBOD

20 ANDERS OUD De stille rebel

22 SAMEN HET LEVEN KLEUREN Maak het verschil zichtbaar

26 RECHTSINFO Is schenking goede oplossing?

27 IN JE PORTEMONNEE Mijn energiefactuur, een beetje minder

graag

28 OKRA LEEFT Hangt je affiche al voor je raam?

30 OKRA-SPORT En wat als het regent?

31 OVER WAT TELT Een huisdokter die droomt van India

37 MENU Vegetarisch

40 GROEN Een notenboom in je tuin

42 TENTOONSTELLING Parels in het Meetjesland

44 BOEKEN Onbekend en onterecht onbemind

46 GEDICHT Futurum

47 UITJES

48 UIT Laat je verrassen langs de Samber

51 58 WINNAARS!

52 SPEEL EN WIN

54 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD!

Page 6: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

6

STANDPUNT

‘Iedere rol betekenisvol’ is het thema van de oude-

renweek dit jaar. Die loopt van 16 tot 22 november

en is een initiatief van de Vlaamse Ouderenraad

waarvan ook OKRA deel uitmaakt. Met deze slogan

wil de raad duidelijk maken dat ouderen nog steeds

meerdere rollen op zich nemen in onze maatschap-

pij. Van leesouder in de lagere school tot vrijwilli-

ger in het ziekenhuis. Van begeleider van jonge

voetballertjes tot mantelzorger voor hun kind met

een chronische ziekte. Ouderen engageren zich

her en der en vervullen allerlei opdrachten.

Eigenaardig toch dat een campagne in het kader

van de ouderenweek nog moet aantonen dat oude-

ren zich maatschappelijk inzetten en daarvoor de

nodige waardering willen.

Politieke rol?

Het zou interessant zijn voor een student economie

om eens te berekenen hoe groot de economische

waarde is van het vrijwilligerswerk van alle Vlaamse

ouderen gedurende één jaar. Wie dacht dat deze

inzet gehonoreerd wordt door de volwaardige rol

die ouderen op politiek vlak vervullen, heeft het

verkeerd voor. Eén op de drie kiezers is gepen-

sioneerd. Dan zou je ook mogen verwachten

dat gepensioneerden een derde van de lijsten

invullen. En dat de plaats die zij krijgen garant

staat voor een evenredig aantal ouderen dat verko-

zen wordt en een mandaat kan opnemen. Maar wat

blijkt? Na de Vlaamse verkiezingen zetelen slechts

vier 60-plussers in het Vlaams Parlement. Ieder rol

is betekenisvol behalve de politieke.

Het wordt hoog tijd dat de samenleving zich

bezint over de rol en de waardering die ze aan

ouderen willen geven. Ouderen willen volwaar-

dig opgenomen worden in de samenleving en vol-

ledig betrokken worden bij de opbouw ervan. Deze

eis staat met evenveel woorden in het recente

memorandum van OKRA.

Waardeer inzet van ouderen

Ouderen zijn onontbeerlijk als babysitter, mantelzorger, klusjesman of

-vrouw, hulp bij kinderen, kleinkinderen, buren en familieleden. Als

vrijwilliger zetten ze zich in bij allerlei verenigingen en sportieve en

feestelijke activiteiten. Voor al de taken die ouderen op zich nemen,

vraagt de Vlaamse Ouderenraad aandacht tijdens de ouderenweek.

Geen halve maatregelen bekendmaken

We vroegen in ons memorandum ook om maatre-

gelen pas bekend te maken als er zekerheid is dat

ze ook uitgevoerd worden. Nu worden er al te vaak

proefballonnetjes opgelaten die mensen aan het

schrikken brengen waarna het ballonnetje door-

prikt en de maatregel afgevoerd wordt. Wij vra-

gen dat aan deze praktijk een einde wordt

gemaakt en maatregelen pas bekend worden

gemaakt als er een politiek akkoord is dat

voor iedereen klaar en duidelijk is.

Bij het schrijven van dit standpunt kenden we

enkel de inhoud van de proefballonnetjes over de

begroting. Bij het verschijnen van dit nummer

weten we wellicht meer. We hopen dat de regering

de moed had om geen bijkomende lasten op te leg-

gen aan iedereen die leeft van een vervangingsin-

komen, die chronisch ziek of werkloos is of die een

klein bedragje gespaard heeft.

Jan Vandecasteele

Algemeen secretaris

Page 7: OKRA-Magazine november 2009

7

GEZONDHEID

Je gaat veiliger door het leven

als je goed hoort. Een daveren-

de vrachtwagen, een spurtende

mountainbiker of een tractor kan

je moeilijk ontwijken wanneer je

het obstakel achter jou niet

hoort aankomen. Gehoorverlies

vermindert ook je sociale con-

tacten. Niet kunnen deelnemen

aan een gesprek werkt een-

zaamheid en isolement in de

hand.

Goed horen is daarom belang-

rijk. Maar met het ouder worden

gaat het gehoor achteruit. Vanaf

je dertigste vang je hoge tonen

geleidelijk minder goed op. Net

die tonen zijn belangrijk om

goed te verstaan wat er wordt

gezegd. Wist je echter dat we de

grootste gehoorschade zelf toe-

brengen? Slechthorendheid kan

aangeboren zijn of veroorzaakt

worden door bepaalde genees-

middelen. De voornaamste oor-

zaken zijn echter het natuurlijke

verouderingsproces en een lang-

durige blootstelling aan lawaai.

De laatste jaren is het aantal

Goed horen: doe de test!

Een wereld zonder lawaai! Dat sprookje kan je enkel nog beleven aan

de Noordpool of midden in de woestijn. Soms is lawaai ook genieten:

een wervelende storm, ruisende golven, je favoriete muziek.

slechthorenden sterk toegeno-

men door langdurige blootstel-

ling aan lawaai. Soms is de

schade, ook bij jonge mensen,

niet meer te herstellen.

Hoe schadelijk lawaai is, hangt

af van de duur tijdens dewelke je

aan het lawaai bent blootge-

steld, de geluidssterkte uitge-

drukt in decibel, je persoonlijke

gevoeligheid voor lawaai en de

frequentie van het geluid. Vooral

doffe tonen (lage frequenties)

zijn heel schadelijk.

Een te lange blootstelling aan

lawaai kan leiden tot oorpijn,

oorsuizingen (tinnitus), slecht-

horendheid of overgevoeligheid

voor geluid. Tal van andere

gezondheidsrisico’s hebben een

rechtstreekse link met lawaai,

denk maar aan verhoogde hart-

slag, slaapmoeilijkheden, ver-

hoogde bloeddruk en verhoogd

ademhalingsritme, verstoorde

voedselvertering, verminderde

aandacht en concentratieproble-

men. Combineer je lawaai met

andere factoren zoals drugs of

alcohol, worden de gevolgen nog

versterkt. Lawaai verhoogt

bovendien de kans op arbeids-

en verkeersongevallen.

Knallers

Volgens de Belgische wetgeving

zijn werknemers vanaf 85 deci-

bel verplicht zich te beschermen

en moet de werkgever een pre-

ventieprogramma opstellen.

Vanaf langdurige blootstelling

aan geluid van 75 decibel loop je

echter al risico op gehoorscha-

de. In cafés, op fuiven en in

dancings mag het geluidsniveau

niet hoger zijn dan 90 decibel. In

de praktijk is er weinig controle.

Bij ondraaglijk lawaai tussen

zonsondergang en -opgang kan

je de politie bellen. De wet pre-

Een sirene en vuurwerk knallen met 170 decibel letterlijk je

oren aan stukken.

Page 8: OKRA-Magazine november 2009

ciseert echter niet wat ‘ondraag-

lijk lawaai’ is.

De blootstellingstijd zonder risi-

co aan 75 decibel (een elektrisch

scheerapparaat, een haardro-

ger, stadslawaai) bedraagt acht

uur. De blootstellingstijd zonder

risico aan 99 decibel (popcon-

cert, iPod) bedraagt één minuut

en twaalf seconden. Een gras-

maaier of kettingzaag zorgt met

105 decibel bijgevolg al snel

voor gehoorschade. Wat te den-

ken van een autoradio op

het hoogste volume of een

discotheek, allebei goed voor

140 decibel? Een sirene en vuur-

werk knallen met 170 decibel

letterlijk je oren aan stukken.

Beschermen

Met gehoorbeschermers kan je

het geluid dempen en zo de

schade beperken. Er bestaan

verschillende mogelijkheden om

je oren te beschermen.

Wegwerpoordopjes passen zich

aan aan de vorm van je gehoor-

gang. Je kan ook otoplastieken

aanschaffen. Dat zijn op maat

gemaakte oordopjes die je oor

perfect afsluiten. Je kan ze laten

maken bij een audicien.

Oorkappen zijn verstelbaar en

hebben brede afdichtringen

zodat ze je oren perfect kunnen

inkapselen en dus beter bescher-

men dan oordopjes. Meestal

dempen ze alle geluidsfrequen-

ties evenveel.

Beperk de schade

■ Zorg ervoor dat er in huis niet

meer apparaten tegelijk aan

staan dan nodig.

■ Hoor je het tikken van de klok? ❏ ja = 0 ❏ nee = 2

■ Slaap je af en toe door de wekker? ❏ ja = 4 ❏ nee = 0

■ Heb je moeite met telefoneren? ❏ ja = 4 ❏ nee = 0 ❏ soms = 3

■ Vinden je huisgenoten dat je de radio of tv te hard zet? ❏ ja = 6 ❏ nee = 0 ❏ soms = 3

■ Hoor je het zingen van de vogels? ❏ ja = 0 ❏ nee = 2 ❏ soms = 1

■ Merk je een naderende auto soms pas op het laatste moment op? ❏ ja = 4 ❏ nee = 0

■ Vind je het moeilijk een gesprek met meerdere personen te volgen?

❏ ja = 6 ❏ nee = 0 ❏ soms = 3

■ Hoor je goed in een zaal of tijdens een vergadering? ❏ ja = 0 ❏ nee = 6 ❏ soms = 3

■ Kan je gefluister op een afstand van circa twee meter verstaan? ❏ ja = 0 ❏ nee = 3

■ Hoor je tijdens een concert violen en fluiten even goed als andere instrumenten?

❏ ja = 0 ❏ nee = 3

■ Hoor je de deurbel altijd? ❏ ja = 0 ❏ nee = 4

■ Heb je het gevoel dat de meeste mensen onduidelijk praten? ❏ ja = 6 ❏ nee = 0 ❏ soms = 3

Totaal

OKRA november 2009

8

GEZONDHEID

Hoe goed hoor jij? Doe de test!Beantwoord volgende vragen.

Bereken jouw punten en lees onderaan het resultaat.

Bron: Nationale Vereniging voor Slechthorenden in Nederland (http://www.nvvs.nl/)

Bereken je resultaat

0 punten: Je gehoor is uitstekend.

1-6 punten: Je gehoor is niet meer honderd procent maar je ondervindt nau-

welijks hinder.

7-17 punten: Je gehoor is duidelijk verminderd. Misschien heb je nog weinig

last maar je huisarts raadplegen kan geen kwaad.

18-36 punten: Je hebt behoorlijk gehoorverlies. Raadpleeg een deskundige.

37 punten of meer: Je gehoor is slecht. Zonder hoortoestel versta je ande-

ren wellicht niet. Laat je helpen bij het kiezen van een hoortoestel.

Page 9: OKRA-Magazine november 2009

Maken uw gewrichten u het leven zuur? Doe wat!

Kies de milde wegHet is bekend dat de bevolking van de Noord-Europese landen veel minder last hebben van zwakke gewrichten dan de rest van Europa. Hun geheim: een voeding geba-seerd op de consumptie van vette vis zoals haring, zalm en sardientjes, rijk aan bestanddelen die zeer goed zijn voor het kraakbeen. Het is tegenwoordig mogelijk van al heil-zame werking te profi teren zonder uw voedingspatroon te veranderen.

Met Phytalgic voelt u zich in 3 weken beter!Het researchcentrum van Phythea heeft dat goed begre-pen en Phytalgic is daarvan het resultaat! Dit natuurlijke geconcentreerde supplement in capsules met wilde vis-olie gecombineerd met zink en brandnetel voor groter ge-wrichtscomfort. Om op natuurlijke wijze het comfort van uw gewrichten te behouden wordt een dosis van 3 capsu-les per dag aanbevolen. De eerste resultaten zijn over het algemeen al na 3 weken gebruik merkbaar. Vanwege de perfecte verdraagbaarheid kunt u Phytalgic het gehele jaar door continu worden gebruikt.

Onze mening: een uitstekend product dat de beloften waar maakt: gewrichten die geleide-lijk aan soepeler worden, blijven-de verlichting, een levenscom-fort hervonden in slechts enkele weken tijd!

Phytalgic van PhytheaTe koop bij uw apotheekCNK: 2399-202en NUT/PL-code: 968/1Ongeveer 16,80€ per doos

Met het stijgen der jaren

slijten de gewrichten. De

dagelijkse handelingen

zijn niet altijd zo gemak-

kelijk. Er bestaat tegen-

woordig milde methodes

om uw gewrichten op

natuurlijke wijze soepel

te houden.

BETTER LEVEN

2 dozen gekocht = de 3de gratis van Phythea!

Om een gratis doos te ontvangen stuurt u vóór 31/12/09 het origineel van de kassabon, de 2 bar-

codes CNK uit de verpakking van het product en uw adresgegevens naar:Aanbod Phytalgic - c/o PromoControl - P.B. 3582 - 1414 Waterloo

Aanbod beperkt tot 2 zendingen per persoon - Aankoop en zending van bewijs van aankoop tussen 15/08/09 en 31/12/09.

AanbodPhytalgic

PUBLIREPORTAGE

Okra_01_10_09.indd 1 02/09/09 16:32

■ Zet het volume van radio en tv niet te luid. Zo

wordt dit ook een gewoonte voor je

(klein)kinderen.

■ Gebruik in je auto liever de handsfreekit voor je

gsm in plaats van oortjes. Zo belast je je trom-

melvliezen minder.

■ Werk je met lawaaierige machines, zorg dan voor

voldoende oorbescherming.

■ Ga op feestjes of concerten nooit in de buurt van

luidsprekers zitten.

■ Pas op met vuurwerk.

■ Bescherm je oren met oordopjes als je langere

tijd in een lawaaierige omgeving verblijft.

■ Gun je oren minstens 24 uur rust nadat je lan-

gere tijd in een lawaaierige omgeving was.

■ Raadpleeg een neus-, keel- en oorarts bij een

gevoel van gedempt geluid, oorsuizingen of fluit-

tonen die langer dan 24 uur aanhouden.

Hulpmiddelen

Als je signalen van slechthorendheid herkent, kan

je het best zo snel mogelijk je gehoor laten testen.

Daarvoor kan je terecht bij een neus-, keel- en

oorarts of bij een audioloog in een erkend hoorcen-

trum. Naargelang de diagnose zal de arts een

behandeling opstarten. Een beperkt aantal patiën-

ten is gebaat bij medicatie of een chirurgische

ingreep. Anders pogen de arts of de audioloog met

een hoorapparaat het contact met de omgeving te

verbeteren. Sommige toestellen versterken de

hoge tonen, andere de lage en weer andere de

middentonen. Ze verschillen ook in de hoeveelheid

versterking die ze bieden. Bovendien zijn er ver-

schillende modellen: toestellen die achter of in het

oor gedragen worden. Hoewel er al heel ingenieuze

apparaten op de markt zijn, kan geen enkel hoor-

apparaat je gehoor honderd procent herstellen en

je opnieuw laten horen zoals vroeger.

Tekst Chris Van Riet

Info

Meer info vind je in de CM-folder Goed

gehoor(d)? Die is gratis te verkrijgen

bij de dienst Gezondheidspromotie

van het CM-ziekenfonds. Je kan hem

ook bestellen of downloaden via

www.bewustgezond.be (Publicaties).

Page 10: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

10

PRIKKERTJES

PrikkertjesLaat je vaccineren!

Door alle heisa rond de Mexicaanse griep wordt

soms vergeten dat de gewone seizoensgriep ook

niet zonder gevaar is. Het is een erg besmettelijke

ziekte met koorts, koude rillingen, hoofd- en spier-

pijn, een rauwe keel en een

droge hoest als symptomen.

Soms kan de griep ernstige ver-

wikkelingen veroorzaken die in

bepaalde gevallen zelfs dodelijk

kunnen zijn. Gelukkig kan een

vaccin je beschermen tegen deze

griep. Ook dit jaar krijgen

65-plussers en mensen met een

chronische ziekte de raad zich te

vaccineren. Je laat je het best

inenten in de maand november.

Zolang de griep niet is doorge-

broken, blijft vaccinatie nuttig.

50-plussers en mensen uit de risicogroep krijgen

trouwens veertig procent van het vaccin terugbe-

taald. Vraag aan je arts een voorschrift met de

vermelding ‘derdebetalersregeling’. Op vertoon van

je SIS-kaart verrekent de apotheker de tegemoet-

koming meteen.

Meer info vind je in de CM-folder Griep, meer

dan een verkoudheid. Die is gratis te verkrij-

gen bij de dienst Gezondheidspromotie van

het CM-ziekenfonds. Je kan hem ook bestellen

of downloaden via www.bewustgezond.be

(Publicaties).

1

Rookvrije kleinkinderen

In 65 procent van de gezinnen waar wordt

gerookt, rookt een ouder in het bijzijn van de kin-

deren. Dat betekent dat in Vlaanderen maar liefst

115 000 kinderen thuis dagelijks in de sigaretten-

rook zitten. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)

vindt dat dit niet kan en bindt de strijd aan. De

vereniging roept opa’s en oma’s op hun rokende

kinderen op een ludieke wijze op andere gedachten

te brengen. Op www.seniorennet.be kan je leuke

cartoons personaliseren met eigen foto’s en door-

sturen naar je kinderen. Zo steun je het ‘Front voor

Rookvrije Kleinkinderen’.

Meer info op www.seniorennet.be/ecards.

2

Page 11: OKRA-Magazine november 2009

Vrij blijven bewegen

Meer weten? Bel de A.Vogel infolijn op 011 31 51 72, stuur een e-mail naar [email protected] of surf naar www.avogel.be. Schrijf u in voor de gratis maandelijkse nieuwsbrief, boordevol tips en interessante weetjes om goed voor uzelf te zorgen. §

2090407

A.Vogel Alchemilla + Glucosamine• Voor behoud van soepele gewrichten en veerkracht• Opbouw van kraakbeen• Dagdosering van 1500 mg plantaardige glucosamine

Verkrijgbaar bij uw apotheker.

2090407_adv_okra.indd 1 02-10-2009 16:04:47§

Page 12: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

12

OKRA-ZINGEVING

De levensverwachting van Vla-

mingen stijgt jaar na jaar. In

combinatie met een daling van

het geboortecijfer, zorgt dat

voor een snelle veroudering van

de bevolking. Vaak wordt deze

vergrijzing als een probleem

bestempeld: het prijskaartje van

de pensioenen zal steeds groter

worden. Maar de vergrijzing

biedt ook kansen. Ouderen heb-

ben een groot potentieel aan

ervaring en kennis. Als die opti-

maal worden ingezet, kunnen ze

de toenemende ‘lasten’ opvan-

gen. Bovendien zorgt de vergrij-

zing voor economische kansen,

bijvoorbeeld op het vlak van

tewerkstelling. En we mogen

Heel wat ouderen zetten zich in als vrijwilliger, als grootouder, als mantelzorger, als lid

van een ouderenvereniging. Hun bijdrage is onbetaalbaar. Tijdens de ouderenweek die

loopt van 16 tot 22 november wil de Vlaamse Ouderenraad aantonen dat ouderen nog

veel in hun mars hebben en daarvoor waardering verdienen.

Iedere rol betekenisvol

bovendien de ouderen als con-

sument niet onderschatten.

Zorgen

Ouderen dragen als mantelzor-

gers heel wat bij tot de samen-

leving. Zo hielp bijna vier op de

tien Vlaamse 50-plussers het

afgelopen jaar een familielid,

buur of vriend. Ze boden huis-

houdelijke hulp, hielpen bij de

verzorging of staken een handje

toe bij de administratie. Meer

dan een op de vijf bood dagelijks

hulp, nog eens veertig procent

deed dat wekelijks. Veel mantel-

zorgers combineren verschillen-

de zorgtaken. Ze zorgen voor

hun zieke partner, de eenzame

buurvrouw en hun ouders, staan

hun kinderen bij en springen in

om te babysitten op de kleinkin-

deren. Met de vergrijzing van de

bevolking zal de vraag om infor-

mele zorg enkel toenemen. Het

aandeel dat ouderen in deze

zorg op zich nemen, mag niet

worden verwaarloosd.

Werken

Nog een gevolg van de vergrij-

zing, is de grote uitstroom van

oudere werknemers van de

arbeidsmarkt. Omdat er minder

jongeren aan het werk gaan, zal

er een krapte op de arbeids-

markt ontstaan. Een manier om

dat tekort op te lossen, is gebruik

maken van mensen die nu niet

aan de slag zijn zoals oudere

werknemers. Om de werkzaam-

heid bij 50-plussers te verho-

gen, moeten meer oudere werk-

zoekenden aangeworven wor-

den. In Vlaanderen is slechts

34,3 procent van de 55-plussers

aan het werk tegenover het

Europese gemiddelde van

44,7 procent. Investeren in

oudere werknemers en in hun

Ouderen hebben een groot potentieel aan ervaring en kennis.

Heel wat 60-plussers nemen zorgtaken op zich.

Page 13: OKRA-Magazine november 2009

opleiding is dus nodig. Dit rendeert trouwens.

Een werkgever heeft meer kans dat een 50-

plusser vijf jaar later nog bij het bedrijf werkt

dan een 25-jarige. Ouderen zijn trouwer aan

het bedrijf.

Ouderen zijn ook vaak aan de slag als vrijwil-

liger. Zeker de groep tussen zestig en zeven-

tig is zeer actief in het vrijwilligerswerk.

23 procent van deze groep geeft aan zich de

afgelopen maand belangeloos te hebben

ingezet. Bij de groep tussen zeventig en

tachtig is dit nog 14 procent. Onderzoek

stelde ook vast dat evenveel ouderen zich

zouden willen inzetten als vrijwilliger maar

het nog niet doen. Ouderen zijn vooral actief

in de erfgoedsector, de sport, de zorg en de

politiek. Voor vele organisaties is de inzet van

ouderen van onschatbare waarde.

Consumeren

Ouderen spelen ook een belangrijke rol als

consument. Ze vormen een interessante en

actieve groep van consumenten die steeds in

aantal toeneemt. Marketeers beschouwen

oudere consumenten vaak als trouwe klan-

ten. Dat blijkt niet te kloppen. Gepensio-

neerden hebben namelijk de tijd om produc-

ten en prijzen te vergelijken. Ze kunnen net

zo goed trendsetters zijn en belangstelling

tonen voor nieuwe producten en technolo-

gieën. Ouderen zijn kritisch en kwaliteitsbe-

wust en hechten veel belang aan een goede

dienstverlening. Aangezien er de volgende

jaren steeds meer ouderen zullen zijn, zal de

vraag naar bepaalde vormen van dienstver-

lening en specifieke producten toenemen.

Bovendien is de nieuwe generatie gepensio-

neerden kapitaalkrachtiger dan de vorige. Dit

biedt marketeers en productontwikkelaars

heel wat nieuwe kansen.

Foto Cois Van Roosendael

Alle informatie over de ouderenweek

vind je in de brochure ‘Iedere rol

betekenisvol’. Surf naar

www.vlaamse-ouderenraad.be

of vraag de brochure aan via

02 209 34 55.

Yvette, 60

7.00 uur: Mijn dochter en kleinkinderen arriveren. Lize en

Milan kijken me met slaapoogjes aan. Nog even

wassen en een boterhammetje eten.

8.10 uur: Met Milan achterop en Lize naast me, fietsen we

naar school.

10.10 uur: Maria, onze buurvrouw van 72 komt langs. Terwijl

we samen een kopje koffie drinken, vraagt ze of ik

haar morgen naar het ziekenhuis wil brengen.

11.40 uur: Ik pik de kinderen terug op aan de schoolpoort.

Hun oogjes glinsteren als ik hen vertel dat we van-

middag frietjes eten.

13.30 uur: Suzanne komt me oppikken om samen te gaan

linedansen. Vandaag start onze vereniging met een

nieuwe cursus.

16.45 uur: Terug thuis. Dat uurtje sporten heeft me goed

gedaan en is zeker voor herhaling vatbaar.

20.45 uur: Een uur aan de telefoon gehangen met mijn oudste

dochter. Ze was helemaal van slag omdat haar oud-

ste zoon voor de derde keer op rij niet geslaagd is.

Anna, 62

10.00 uur: Ik sorteer de boeken in de bibliotheek en help een

meisje dat de laatste dvd met Johnny Depp zoekt.

12.15 uur: Op zaterdag ga ik telkens eten bij mijn moeder.

Volgende week wordt ze 85. We zijn volop bezig

met de voorbereiding van het verjaardagsfeest.

14.45 uur: Ik spring even binnen bij mijn dochter. Ze was haar

bril bij mij vergeten.

16.30 uur: Ik help mijn buurvrouw van 82 met haar admini-

stratie.

19.50 uur: Juist op tijd in het cultureel centrum. Gelukkig heeft

Isabel een plaatsje voor mij gereserveerd zodat ik

de toneelvoorstelling van dichtbij kan volgen.

13

Page 14: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

14

INFO

Wat is

leeftijdsdiscriminatie?

Huib Hinnekint: “Vele mensen

voelen zich wel eens gediscrimi-

neerd. Bijvoorbeeld als ze ouder

worden en meer moeten betalen

voor hun hospitalisatieverzeke-

ring. Ze voelen zich ongelijk

behandeld maar daarom worden

ze nog niet gediscrimineerd in

de wettelijke zin. Meestal heeft

leeftijdsdiscriminatie te maken

met de arbeidsmarkt. Als vijftig-

plussers niet meer in aanmer-

king komen voor een job die hen

op het lijf geschreven is. Maar

ook zestigplussers kunnen gedis-

crimineerd worden enkel omwille

van hun leeftijd. Zo waren er

landen in Europa waar je als zes-

tigplusser geen auto mocht

Te oud om een auto te hurenMisschien heb je wel eens de indruk dat je gediscrimineerd wordt om je

leeftijd. Maar is dat ook zo? En wat kan je er dan aan doen? Huib

Hinnekint, deskundige bij het Ouderen Overleg Komitee (OOK) licht toe.

huren, ongeacht je gezondheid.

Ook bij ons werd gediscussieerd

over een maximumleeftijd voor

het rijden met de auto. Gelukkig

had het gezonde verstand het

laatste woord. Een tijdje geleden

werd ook beslist dat je vanaf een

bepaalde leeftijd geen lid meer

mocht zijn van een kerkfabriek.

Daartegen hebben verschillende

organisaties flink geprotesteerd.

OKRA stapte hierover naar de

rechtbank en kreeg uiteindelijk

gelijk.

België heeft al sinds 2003 een

brede wetgeving rond discrimi-

natie. Leeftijdsdiscriminatie is

daarin opgenomen. Nadat

Europa hierover enkele beslis-

singen nam, stuurde de Belgische

overheid haar wetgeving bij.

De huidige wet over discrimina-

tie dateert van 10 mei 2007.”

Welke vormen van discrimi-

natie zijn er?

Huib Hinnekint: “Ruim gezien,

zijn er drie soorten discrimina-

tie. In de eerste plaats kan er

sprake zijn van directe discri-

minatie: een ongelijke behan-

deling op grond van leeftijd.

Een tweede vorm is indirecte

discriminatie. Dan is een ogen-

schijnlijk neutrale bepaling

aanleiding tot een ongelijke

behandeling. Een openbare

bibliotheek die bijvoorbeeld

enkel toegankelijk is met trap-

pen, geeft aanleiding tot discri-

minatie. Personen met een

handicap en ouderen die slecht

te been zijn, raken er immers

niet in. Intimidatie is een derde

vorm van discriminatie.

Daarvan is sprake als

Mensen moeten weten dat leeftijdsdiscriminatie strafbaar is.

Het gratis busvervoer voor 65-plussers is een voorbeeld van positieve discriminatie.

Page 15: OKRA-Magazine november 2009

15

ongewenst gedrag tot doel of

gevolg heeft dat de menselijke

waarde wordt aangetast en er

een vijandige, vernederende of

kwetsbare sfeer wordt gescha-

pen.”

En positieve discriminatie?

Huib Hinnekint: “Ongelijke

behandeling kan natuurlijk wel

als het om specifieke maatrege-

len gaat die een nadeel compen-

seren. Denk maar aan het gratis

busvervoer voor 65-plussers.

Dat komt tegemoet aan de gerin-

ge mobiliteit van ouderen.

Natuurlijk moeten er enkele

voorwaarden vervuld zijn wil

positieve discriminatie een goede

zaak zijn. Zo moet de maatregel

gerechtvaardigd zijn, moet hij

een legitiem doel dienen en moe-

ten de middelen nodig om de

maatregel uit te voeren, passend

en noodzakelijk zijn. Ouderen uit

hun isolement halen, is bijvoor-

beeld een legitiem doel.”

Wat kan je doen als je wordt

geconfronteerd met leef-

tijdsdiscriminatie?

Huib Hinnekint: “De grootste

kracht van de wetgeving is het

feit dat ze er is. Ze werkt pre-

ventief en draagt bij tot de

bewustwording. Mensen moeten

weten dat leeftijdsdiscriminatie

strafbaar is.

Als je het gevoel hebt dat je

wordt gediscrimineerd omwille

van je leeftijd, kan je klacht

neerleggen bij de rechtbank.

Maar dat is niet vanzelfspre-

kend. Je hebt ook andere moge-

lijkheden. Zo kan je je richten

tot het Centrum voor gelijkheid

van kansen en voor racismebe-

strijding. Zij zullen je klacht

onderzoeken en indien nodig

bemiddelen. Volstaat dit niet,

kunnen zij samen met jou een

juridische procedure opstarten.

Je hoeft je echter niet recht-

streeks te wenden tot het

Centrum. In verschillende regio’s

zijn regionale meldpunten waar

je terecht kan.

Maar het kan nog eenvoudiger:

je kan met je klacht naar OKRA

stappen. OKRA zal bemiddelen

en indien nodig zal ze juridische

stappen ondernemen.”

Hoeveel klachten zijn er over

leeftijdsdiscriminatie?

Huib Hinnekint: “Dat valt mee,

al worden die niet allemaal gere-

gistreerd. Zes procent van de

klachten die het Centrum voor

gelijkheid van kansen en voor

racismebestrijding ontvangt,

handelt over leeftijdsdiscrimina-

tie. Maar daarvan heeft zestig

procent te maken met de

arbeidsmarkt. De andere klach-

ten hebben betrekking op het

bankwezen, vrijetijdsbesteding,

mobiliteit en huisvesting. Slechts

enkele gevallen worden voor de

rechtbank gebracht. Meestal

lossen de klachten vanzelf op als

een organisatie bemiddelt. Extra

informatie en advies geven, kun-

nen ongenoegen oplossen.”

Tekst Nele Joostens

OKRA eist!OKRA zette een aantal eisen

rond leeftijdsdiscriminatie op

papier. Naar aanleiding van de

Vlaamse en Europese

verkiezingen werden die in juni

van dit jaar overhandigd aan de

beleidsvoerders.

■ OKRA verzet zich tegen elke vorm van

onterechte discriminatie op basis van

leeftijd en pleit voor de oprichting van

een instantie die informatie verzamelt

en verspreidt op het vlak van leeftijdsdis-

criminatie.

■ Er moet een grondig onderzoek gebeuren

naar het belang van leeftijdsgrenzen op het

terrein van arbeid en tewerkstelling,

gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding.

■ OKRA eist dat de expliciete leeftijdsdiscri-

minatie ingeschreven in het Vlaams

Agentschap voor Personen met een

Handicap geleidelijk afgebouwd wordt.

Vandaag hanteert het Agentschap een leef-

tijdsgrens van 65 jaar.

■ OKRA eist dat ook ouderen opleidingen

moeten kunnen volgen. Dit moet voor hen

financieel aantrekkelijk en betaalbaar zijn.

De overheid moet hiervoor voldoende

mogelijkheden creëren zoals ze dit ook doet

voor wie nog werkt.

Heb je een klacht rond leeftijdsdiscriminatie? Dan kan je

je wenden tot OKRA of het Centrum voor gelijkheid van

kansen en voor racismebestrijding, Koningsstraat 138,

1000 Brussel, 02 212 30 00, www.diversiteit.be. Op deze

site vind je ook de regionale meldpunten.

Page 16: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

16

DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS

Politiek zit de Fransen in het bloed. Uren discussi-

eren over essentiële vragen zoals de verhouding

tussen individu en staat, arbeid en kapitaal, de rol

van Frankrijk in de wereld of - nog niet zo lang -

het voortbestaan van ons milieu, ze kunnen er niet

genoeg van krijgen. Een prachtvoorbeeld kon je

meemaken in 2005, in de aanloop naar het refe-

rendum over het voorstel van Europese grondwet.

Elke Fransman had een tekst van het voorstel in

zijn bus gekregen. Je kon - zeker als Belg - bij nie-

mand op het aperitief komen zonder te worden

gevraagd naar je mening: moest het ja of neen

worden? Het werd neen. En elke kiezer had niet

nagelaten zijn stem vooraf vurig te argumenteren.

Een hemelsbreed verschil met het totale gebrek

aan interesse voor het onderwerp in ons land.

Niemand heeft ons daar trouwens onze mening

over gevraagd.

Brief uit FrankrijkJe kan je bij onze zuiderburen geen familiemaaltijd indenken die - zo

tegen het uur van de koffie - niet uitdraait op een hoogoplopende

discussie over politiek. Fransen komen graag uit voor hun politieke

opvatting. Ze vertellen gretig voor wie ze gestemd hebben.

Sarkozy populair?

Zo was het, tot voor kort. De jongste tijd lijkt het wel

of de inhoudelijke discussies niemand nog bezighou-

den. Rechts van het politieke veld is volledig ingeno-

men door president Nicolas Sarkozy. Hij is er met

zijn stoere beloften over de aanpak van criminaliteit

zelfs in geslaagd een goed deel van het uiterst-

rechtse publiek in te palmen. Maar na ruim een jaar

aan het bewind hebben zelfs zijn meest overtuigde

bewonderaars zijn verkiezingsretoriek ontmaskerd.

Hij zou de bezem halen door een verouderd land,

waar de staatsstructuren elke vernieuwing verlam-

den, zo klonk het. En hij zou de werkloosheid dras-

tisch aanpakken. Maar van zijn grote messianisti-

sche aankondigingen is weinig heel gebleven.

Toegegeven, hij heeft het niet makkelijk. Ook hij had

de wereldwijde financiële en economische crisis niet

voelen aankomen en kan alleen maar de brokken

lijmen. En dat hij hoogstpersoonlijk zowat elke rege-

ringsbeslissing op zijn conto schrijft, is hem uitein-

delijk zuur opgebroken. Zijn populariteit is op korte

tijd veel dieper gezakt dan die van zijn eerste minis-

ter, François Fillon, die in zijn schaduw weggedoken

zit. Wat wel de dagelijkse media voedt, zijn de anek-

dotes over zijn privéleven. Dat gaat van zijn achter-

eenvolgende huwelijken eerst met Cecilia, daarna

met fotomodel en zangeres Carla Bruni, tot zijn truc-

jes om wat groter te lijken. Wanneer hij een bedrijf

bezoekt mogen alleen de werknemers mee op de

foto die kleiner zijn dan hij.

En links?

Gouden tijden voor de oppositie, zo zou je denken.

Niet dus. De socialistische partij, ooit de eerste

Van de grote messianistische

aankondigingen van Nicolas Sarkozy is

weinig heel gebleven.

Page 17: OKRA-Magazine november 2009

17

politieke formatie van het land, ligt aan diggelen.

Het begon allemaal in de aanloop naar de jongste

presidentsverkiezingen. Tegen het partijapparaat

in stuwde een enthousiaste socialistische basis

Ségolène Royal naar de kandidatuur voor het

hoogste ambt. Ze werd gezien als een verfrissend,

moderner, minder ideologisch alternatief voor de

traditionele kopstukken van de partij. De ‘olifan-

ten’, zoals ze smalend worden genoemd. Maar haar

populistisch socialisme moest het afleggen tegen

het nog heel wat populistischer neoliberalisme van

Sarkozy. Onmiddellijk daarna barstte de oorlog los

binnen haar partij. Er zijn daar nu al meer dan een

half dozijn kandidaten voor het presidentschap, die

elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Het gaat al

lang niet meer over politiek of goed bestuur. Het

zijn persoonlijke vetes die openlijk in de media

worden uitgevochten. De conservatieve regerings-

partij mag zich in de handen wrijven. In een poging

om de rangen te sluiten hebben de socialisten nu

beslist dat er - op zijn Amerikaans - voorverkiezin-

gen zullen komen. De winnaar of winnares moet

zich dan volledig kunnen concentreren op de echte

rivaal en niet op het interne gekissebis. De vraag

is wel of het dan niet nog meer zal gaan over per-

sonenkwesties in plaats van over ideeën.

Is uiterst-links een alternatief?

Het veld ligt dus open voor de talrijke ontgoochelde

socialistische kiezers. Maar bij de afgelopen

Europese verkiezingen zijn die er niet in geslaagd

zich eensgezind achter één alternatief te scharen.

De pogingen van de centrist François Bayrou om

zowel rechts als links stemmen binnen te halen,

zijn uitgedraaid op een flop. En uiterst-links is het

landschap al even verdeeld als binnen de Parti

Socialiste. Het overblijfsel van wat ooit de machtige

communistische partij was, heeft een front gevormd

met een groep socialistische dissidenten. Maar de

meest succesvolle uiterst-linkse figuur, de

trotskistische postbode Olivier Besancenot, weigert

zich bij dat front aan te sluiten. Ook daar is de ver-

snippering troef. Net op het ogenblik dat de inter-

nationale economische toestand het bewijs levert

dat ze met hun kritiek op het kapitalisme al die tijd

niet zo ver van de waarheid hebben gezeten.

Groen dan maar?

De enige groepering waar op de avond van de

Europese verkiezingen gelukkige gezichten te zien

waren, was Europe-Ecologie. Het groene boeg-

beeld Daniel Cohn-Bendit (‘rode danny’ in ’68) is er

in geslaagd uiteenlopende groenen en andersglo-

balisten, zoals de bekende boerenleider José Bové,

achter een gezamenlijk programma te scharen.

Met succes, want met hun uitslag staken ze de

socialisten ei zo na naar de kroon. Een hele pres-

tatie, als je weet dat Cohn-Bendit ten tijde van het

referendum zich had uitgesproken voor Europa,

terwijl Bové tegen had gestemd. Bijna als enigen

voerden ze een campagne die ging over ideeën. Uit

hun puike resultaat mag blijken dat de Fransen de

personenruzies stilaan beu zijn.

Binnenkort mag politiek misschien weer over

inhoud gaan. Nu nog de hoofdrolspelers van de

Franse politiek daarvan overtuigen.

Tekst Liesbet Walckiers

Page 18: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

18

■ SpeelkaartenIk verzamel speelkaarten, zowel van 32 als van 52 kaarten, liefst met joker. Ruilen is mogelijk.

Marc Vanderplasschen, Klijtstraat 19, 8570 Ingooigem, 056 77 81 84

■ PostzegelsIk zoek iemand die graag met postzegels werkt en mij wil helpen bij het sorteren en verzamelen.

Mia Luyten, De Wilders 39 b23, 2382 Poppel, 014 41 35 58, 0497 06 01 90

■ Jules De MeyerIk bezit een soldatenkoffertje, afmeting 28 cm hoog, 70 cm lang en 30 cm breed, vervaardigd in gewoon hout en zwart geschil-derd. Op het deksel staat de naam De Meyer Jules, Dendermonde, 1 Regiment de Ligne, 2 battellon, 3 compagnie, 54908. Ik wil dit kof-fertje graag schenken aan de familie of aan Jules zelf.

Martine Vanrenterghem, 057 33 53 55, [email protected]

■ Oude aandelenIk verzamel oude en/of vervallen aandelen en obligaties van alle lan-den en thema’s: speciaal België, Belgisch Congo, Brazilië, Luxemburg en Nederland. Ook koolmijnen, Tramways, spoorwegen en planta-ges. Wie heeft nog wat?

Lucien Huyghe, Kalmthoutsesteenweg 6, 2950 Kapellen, 03 664 09 18, [email protected]

■ Vlaamse deuntjesIk zoek populaire Vlaamse deuntjes op kaart voor orgeltje om te gebrui-ken bij ontspanning voor 65+.

P. Vandenberg, 0477 37 88 18, [email protected]

VRAAG EN AANBOD

Je zoekt wat of hebt iets aan te bieden? Commerciële aanbiedingen nemen we niet op.

Je zoekertje komt ook op www.okra.be. Stuur je vraag naar OKRA-magazine, Vraag en

aanbod, PB 40, 1031 Brussel of naar [email protected]. Vermeld het liefst je

telefoonnummer. Dank in naam van de lezers aan wie reageert.

Vraag en aanbod

■ PuzzelEen groepje serviceflatbewoners zoekt een puzzel, 1 500 stukken, met spreekwoorden van Bruegel.

Godelieve Voet, St.-Jozefsdreef 1a b1.1, 3020 Herent, 016 21 99 01 (na 20.00 uur)

■ SchilderijIk zoek een schilderij van een hoeve. Deze stadshoeve van voor 1914 was eigendom van Gustaaf-Florent Devolder-Pylyser en gele-gen in de Duinkerkestraat te Nieuwpoort. Het schilderij was tot 1989 in het bezit van mevrouw A. Duyck-Vandevelde Yvonne. Graag zouden we als aandenken een foto nemen van dit schilderij.

Antoinette Augustijns, Onze-Lieve-Vrouwstraat 11, 8620 Nieuwpoort, 058 23 34 41

■ Boek gezochtIk zoek al jaren naar het boek De Tempelridder van Jan Guillon, tweede deel van een trilogie, uit-gegeven bij Van Holkema en Warendorf, Nederland.

Alex Kleyn, L. Vissenaekenstraat 50 b32, 2600 Berchem, 03 440 25 80

■ Zangeres Zonder NaamIk verzamel alles over de Zangeres Zonder Naam, Will Tura en Bobby Prins. Verder verzamel ik ook hum-meltjes of namaak-hummeltjes.

Anny Peeters, Grotebaan 5, 2235 Hulshout, 015 22 21 28

■ In de aanbiedingOngeveer honderd Maria- en andere oude devotieprentjes en afbeeldingen en 42 oude biervilt-jes zijn gratis af te halen.

R. Venken-Slomers, Molenlei 40 b7, 2170 Merksem, 03 645 14 14

■ DrainagebuisjesIk zoek ouderwetse, rode terra cotta drainagebuisjes om mijn insectenwand voor solitaire wes-pen en bijen af te werken.

Geert Mommerency, Boerkestraat 8, 8700 Aarsele-Tielt, 051 63 63 50, [email protected]

■ TypecassettesIk zoek typecassettes voor mijn elektrische typemachine, type Brother 8300.

Josée Froyen, Kretenborg 16, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 015 55 67 34

■ YoghurtbloempjesKan iemand mij helpen bij het vinden van yoghurtbloempjes?

Antoon Matelaer, H. Consciencestraat 16 b22, 8500 Kortrijk

■ JaklienIk zoek alle info over de tekenares Jaklien.

Marleen Smeets, Kruisherenlaan 14, 3500 Hasselt, [email protected]

■ Huis van AlijnHet Huis van Alijn, een museum rond het dagelijks leven in de 20ste eeuw, is op zoek naar tijdschriften en foto’s uit de jaren tachtig. Wie kan iets missen?

Els Vanaverbeke, Het Huis van Alijn, Kraanlei 65, 9000 Gent, 09 269 23 56, [email protected], www.huisvanalijn.be

■ GeluidsbandenIk bezit geluidsbanden maar geen bandopnemer (groot model). Kan iemand deze geluidsbanden over-

Page 19: OKRA-Magazine november 2009

19

zetten op cd? Liefst uit de omgeving van Antwerpen.Isa Goossens, [email protected]

■ Dia’sIk wil graag dia’s bekijken met mijn projector GAF 603 maar helaas is de lamp van 500W, 220V stuk en onvind-baar. Kan iemand me helpen?

Jean Minnaert, Nekkersputstraat 176, 9000 Gent, 09 226 06 31

■ ZottegemIk verzamel alles dat te maken heeft met Zottegem, vroeger en nu.

Annie Lapaige, Grotenbergestraat 131, 9620 Zottegem, 09 361 28 25, 0473 46 42 19

■ KerstliedjeWie helpt me verder met de tekst van het liedje dat vroe-ger van deur tot deur gezongen werd? Het begint als volgt: ‘Herderkens van buiten, spoedig op de been, met trommeltjes en fluiten, zijn we al bijeen. Want er is gebo-ren ene God van al die ons het leven heeft gegeven.’

Lieve Van den Wyngaert, Jules Draeyersstraat 7 b2, 2610 Wilrijk, 03 828 18 69, [email protected]

■ LiebigWe bezitten honderden dubbele reeksen FR-VL-IT-DU-HOLL (1872-1962) en zoeken ruilpartners.

P. Van der Poten, Pastoor Claeysstraat 1, 9200 Dendermonde S.G., 052 21 17 57 (na 18.00 uur)

■ OorlogIk verzamel alles wat ik kan vinden over de Tweede Wereldoorlog. Wie helpt mijn verzameling vergroten?

Johnny Bosmans, Grotebaan 5, 2235 Hulshout, 015 22 21 28

■ Tekst gevraagdWie kan me helpen met de ontbrekende stukken tekst die als volgt begint: ‘tien dat zijn je kinderjaren, twintig gaat men aan het sparen, dertig moet men zijn getrouwd…’ Ik zoek vooral de nummers zeventig, tach-tig en negentig.

Angèle Van Pottelberghe, Jozef Mulsstraat 33, 2170 Merksem, [email protected]

■ FietsbatterijIk zoek een fietsbatterij van het merk Sparta Pharos, Nic d nikkel/cadmium, bij Yamaha.

Jaklien Van Maele, Zuidstraat 11, 8770 Ingelmunster, [email protected]

■ MoederfeestIk zoek de tekst van een gedicht dat wij graag willen hebben voor ons Moederfeest. Het start als volgt: ‘Lief Vrouwtje dat daar zo eenzaam staat…’.

F. Verbruggen, Zwaantjeslei 93 b301, 2170 Merksem

19

■ SigarenbandenWij bezitten een hele reeks sigarenbanden, in vele boe-ken geklasseerd maar ook losse exemplaren. Wie heeft interesse? Eventueel om te ruilen tegen postzegels en/of kaarten.

François en Maria Pedus-Vermeiren, 03 325 82 56, [email protected]

■ NieuwjaarsconcertWie kan mij een opname bezorgen van het nieuwjaars-concert uit Wenen, uitgezonden op één op 1 januari 2008?

Lea Delagaye, Nieuwburcht 21, 9200 Dendermonde, 052 21 31 86

■ Onder de wuivende palmenIk zoek het boek Onder de wuivende palmen, uitgege-ven in de volksreeks van het Davidsfonds nr. 350 in 1947-3. Het werd geschreven door Simon Smets, hij leefde en werkte in Wetteren.

Lucie Faingnaert, Laarnesteenweg 118, 9230 Wetteren, 09 369 33 21

www.allesoveruitvaart.be

Het beste advies krijg je immers van de onafhankelijke begrafenisondernemers

www.coronadirect.be

Page 20: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

20

ANDERS OUD

“Ik was zes toen mijn vader opgepakt werd. Hij

stond aan de verkeerde kant in de oorlog en heeft

zwaar moeten boeten. Wij allemaal eigenlijk. Ik

werd uitgelachen en uitgescholden voor Duitser.”

Die gebeurtenis heeft Luc Hessels leven helemaal

bepaald. 71 jaar is hij nu en zijn huidige levenskeu-

zes zijn ingegeven door toen. “Ik ben opgegroeid

in een Vlaams-nationalistisch nest. Die ideologi-

sche trek heb ik zeker meegekregen. Toen mijn

vader opgepakt werd, stond mijn moeder er alleen

voor met vier kinderen. Ik was de oudste, mijn

jongste zusje was amper zes weken. Mijn moeder

was zo bang als een wezel. Ze sloot zich thuis op.

Daarom nam ik alle contacten met de buitenwereld

op mij: het gemeentehuis, de boodschappen, zelfs

de Sinterklaas voor mijn jongere broers en zussen

ging ik kopen.”

Vrijzinnige katholiek

“Door die jeugd heb ik altijd gedacht dat ik me het

beste als religieus kon inzetten voor het levensge-

luk van mensen, voor de verheffing van het volk,

zo je wil. En dus trad ik in bij de kapucijnenorde. Ik

heb vier jaar in Rome gestudeerd - in het Latijn -,

theologie en kerkelijk recht. Dat was in de jaren

’60. Ik noemde mezelf een ‘vrijzinnige’ katholiek.

Ik had andere opvattingen over geboortebeper-

king, ik kwam op voor echtgescheidenen. Tot van-

Priester, kapucijn, echtgenoot,

vormingswerker, leraar,

echtscheidings-bemiddelaar,

gekwetste jongen, weerbare

gedreven man. Luc Hessel heeft

het allemaal in zich.

daag eigenlijk, ook nu nog doe ik aan echtschei-

dingsbemiddeling.

Als je celibatair leeft, kan je vanuit de praktijk niet

meepraten over huwelijksbeleving. Maar ik was

organisator. Ik maakte het mogelijk dat mensen

die wel kennis van zaken hadden, hun ervaringen

konden delen. Zo waren we de eersten in Vlaanderen

die zelfhulpgroepen startten voor mensen met een

nieuwe relatie. Ongezien in de jaren ’70. Je moet

dit zien in het kerkelijk klimaat van toen. Iedereen

wist dat echtscheidingen en nieuwe relaties een

uitdaging waren maar niemand wilde zijn handen

er aan vuil maken. Ik was een buffer tussen het

kerkelijk denken en wat mensen werkelijk beleef-

den. Ik had door de jaren heen wel wat autoriteit

opgebouwd.”

Opkomen voor wie niet meetelt

“Opkomen voor de onderdrukten is mijn rode

draad. Als overste van de kapucijnenorde kon ik

heel wat projecten opstarten. Pionierswerk. In een

groot kloostergebouw richtten we een rusthuis

voor dementerende bejaarden op. We hadden een

biologische tuin waar mensen die elders niet aan

werk geraakten, toch aan de slag konden. Er was

een vormings- en bezinningscentrum en mensen

konden er beschut en beschermd wonen.

Ik heb me altijd gedragen gevoeld. Vaak stond ik

De stille rebel

Page 21: OKRA-Magazine november 2009

21

met angst en zweet in de handen, maar ik heb wel

mijn intuïtie gevolgd. En dat ging soms in tegen

wat ik geleerd had. Mensen die bij mij kwamen

biechten, moest ik volgens die regels laten boeten

voor hun zonde. Maar ik stelde mensen gerust, ik

ondersteunde hen, hielp hen. Daar ben ik nu tevre-

den over, dat ik dit heb mogen doen.

Heel af en toe kreeg ik wel binnen de Kerk last.

Dan moest ik eens bij de bisschop komen. Maar

mijn orde stond achter mij, dat maakte dat ik mijn

gang kon gaan. Ik kende het kerkelijk apparaat van

binnenuit, dus ik wist de mogelijkheden.”

Bloem te groot voor bloempot

“Op mijn 61ste ben ik uitgetreden. Ik kon me niet

meer vinden in de kerkelijke ideologie. Mijn leven

paste niet meer met wat er van mij als religieus en

priester verwacht werd. Ik wou van binnenuit de

Kerk veranderen. Maar de kloof werd te groot om

authentiek te kunnen blijven. Daar ging wel een

hele worsteling aan vooraf. De dogma’s, de sacra-

menten in de Kerk gewoon aanvaarden, dat was

lastig. De eerste keer dat ik kon toegeven dat er

naast de katholieke Kerk nog andere evenwaardige

godsdiensten bestaan, was niet simpel.

Ik heb collega’s zien wroeten met hun celibatair

leven. Voor mezelf had ik er een weg in gevonden.

Ik kon graag zien zonder seksualiteit. Ik beleefde

innige vriendschap, ik had en gaf affectie. De Kerk

zou veel bevrijde voorgangers hebben, moest ze

het celibaat voor priesters een vrije keuze laten.

De aanpassing met het gewone leven viel goed

mee. Eens ik was uitgetreden, stopte de worste-

ling. Pas op, ik blijf wel zoekend geloven. Maar nu

in een context van vrijheid, niet meer van moeten.

Uittreden was voor mij geen breuk. Wel met het

broederschap en met de collega’s-confraters. Al de

rest was een proces van jaren. Wat ik wel mis, is

voorgaan in de liturgie. Dat deed ik heel graag en

dat kan nu niet meer. Maar ik voel mezelf nog altijd

‘priesterlijk’.”

Kinderen in huis

“Met Linda had ik jarenlang een intense vriend-

schap. Een paar jaar nadat ik ben uitgetreden,

gingen we samenwonen. Sinds drie jaar zijn we

getrouwd. We wonen in een kangoeroewoning. Ons

grote huis delen we met een jong koppel met

kleine kinderen, een alleenstaande en een alleen-

staande met kinderen. De tuin en de kelder gebrui-

ken we samen, de rest doet ieder apart. Een keer

per week eten we samen en dan bespreken we de

concrete engagementen. Wat we met de verwar-

ming zullen doen, wie voor de boodschappen zorgt

enzovoort. Maar het gaat verder. We dragen ook

zorg voor elkaar. De kinderen komen af en toe

aanlopen, soms breng ik ze naar school of passen

we op hen. Ik vind het een schitterende vorm van

wonen, het houdt me jong.”

Met enthousiasme

“Nu hol ik mezelf niet meer zo achterna. We enga-

geren ons nog wel maar ik maak geen plannen

meer. De uitdagingen die mijn pad kruisen, neem

ik aan. Voor de rest houd ik voldoende tijd over

voor het proces van verinnerlijking van het ouder

worden. Daar bedoel ik mee dat je terugkijkt op je

leven, dat je bewust bent van het einde. Ooit stopt

het leven en dat moment komt elke dag een stapje

dichter. Als je weet dat je deel bent van een groter

geheel is de dood niet zo angstaanjagend. Ik ben

niet bang om dood te gaan. Wat me wel angst

inboezemt, is de mogelijke aftakeling die er aan

vooraf gaat. En dat ik Linda dan alleen moet ach-

terlaten. Maar voor mezelf hoop ik dat ik met het-

zelfde enthousiasme zal sterven als ik geleefd heb.

Met volle overgave.”

Tekst Katrien Vandeveegaete

Foto Violet Corbett Brock

Page 22: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

22

SAMEN HET LEVEN KLEUREN

De voorbije jaren werd steeds

duidelijker dat de multicultu-

rele samenleving moeilijk

loopt. Hoe komt dat?

Rudi Visker: “Niet enkel in

België, ook in Nederland gaat het

minder goed. Dat hangt samen

met de aanslagen in New York en

de moord op Theo van Gogh. In

Nederland ligt de nadruk sinds

enkele jaren op de eigen normen

en waarden. In België gebeurt

hetzelfde. Tot voor kort over-

heerste een ander gevoel: de

vreemdeling was interessant.

Van hem kon je iets leren. Hij

heeft andere eigenschappen en

ervaringen dan ik. Hij bood me

de kans mij te verruimen. Maar

niet elke vreemdeling bleek inte-

ressant. De niet-interessante

andere heeft mij niets te bieden

of heeft eigenschappen of ideeën

die ik afkeur. Zij doet bijvoor-

beeld aan vrouwenbesnijdenis.

Met haar wil ik liever niets te

maken hebben.”

Hoe zou je de ander kunnen

definiëren?

Rudi Visker: “Voor de Franse

filosoof Levinas is de ander al

een persoon op zichzelf en niet

een ding dat anders is door de

eigenschappen die het anders

maken. Zo gaat Levinas er vanuit

dat wie iemand is, losstaat van

zijn eigenschappen. En dat is niet

zo. Een voorbeeld. Stel, ik ben

verliefd op een meisje en zij

vraagt mij waarom ik haar graag

zie. ‘Omdat je zulke lange benen

hebt en omdat je geïnteresseerd

bent in cultuur.’ Zelfs als ik al

haar eigenschappen opsom, zal

mijn geliefde teleurgesteld zijn.

Misschien loopt er een tweede

rond met dezelfde eigenschap-

pen, zal ze denken. Ze zal het

uitmaken. Ik word nog een keer

verliefd en krijg dezelfde vraag.

Ik heb mijn lesje geleerd en pak

het helemaal anders aan. ‘Of je

nu blond of bruin bent, lange

Maak het verschil

zichtbaar

“Samenleven met wie anders is, confronteert ons met onze

eigen vreemdheid. Dat maakt de multiculturele samenleving

zo moeilijk”, aldus Rudi Visker, hoogleraar wijsbegeerte aan

de KULeuven. Hij wil geen grote mening verkondigen maar

laat ons even stilstaan bij de betekenis en de gevolgen van

onze eigen meningen en keuzes.

Page 23: OKRA-Magazine november 2009

23

benen of korte benen hebt, ik

houd van je’, antwoord ik.

Opnieuw word ik gedumpt. Zo

kom ik te weten dat sommige

eigenschappen die voor mijn

geliefde van betekenis zijn, ook

voor mij van betekenis zouden

moeten zijn. Al weet ze niet wat

die eigenschappen voor haar

betekenen, ze is er kwetsbaar in.

In die kwetsbaarheid moet ik

haar bijstaan.”

Hoe past multiculturaliteit in

dit plaatje?

Rudi Visker: “Multiculturaliteit

heeft te maken met verschillen in

wat voor mensen betekenisvol is.

Vroeger werd gedacht dat als we

maar ons best doen en ons open-

stellen, de verschillen tussen

mensen wegvallen. Maar zo werkt

het niet, zo ontken je ook je

eigen eigenheid. Wie anders is,

confronteert me immers met

mijn eigenheid. En dat zorgt voor

een gevoel van onbehagen want

ik weet niet wat die eigenheid

betekent. Stel, ik geef een lezing

in Nederland. Het publiek rea-

geert er net hetzelfde als in

Vlaanderen. Ze vonden het boei-

end, leerrijk of te moeilijk. Maar

ze zeggen ook dat ze mijn smeu-

ig Vlaams zo leuk vonden. Terwijl

ik me daarvoor helemaal niet

bewust was van mijn Vlaming-

zijn en ik ook niet helemaal kan

uitleggen wat dat Vlaming-zijn

voor mij betekent. Ik zit vast aan

mijn Vlaming-zijn maar die eigen-

heid blijft me vreemd. Daarom

voel ik me een beetje onbehaag-

lijk bij die opmerking. Ik kan bij-

voorbeeld ook niet uitleggen wat

het betekent man of vrouw of

allochtoon te zijn. En toch hang

ik vast aan dit verschil.”

Verklaart dit onbehagen het

moeilijke samenleven in een

multiculturele maatschappij?

Rudi Visker: “Ja. De multicultu-

rele structuren leggen onze

eigenheid en die van de ander

bloot. Maar we hebben de nei-

ging ons te concentreren op het

verschil van de ander. Die zal de

schuldige voor ons eigen onbeha-

gen zijn. Maar hij is niet schuldig!

Door zijn andersheid confron-

teert hij ons ongewild met ons

eigen verschil waarvan we de

betekenis niet helemaal begrij-

pen. De ander laat me de scheur

in mezelf zien. Die was er al maar

de confrontatie met wie anders

is, legt dat verschil bloot.

Daardoor voel ik mij ongemak-

kelijk, angstig of verveeld.”

Hoe kunnen we beter omgaan

met dit verschil zodat samen-

leven aangenamer wordt?

Rudi Visker: “We moeten de

verschillen - die van mij en die

van de ander - een plaats geven

in de publieke ruimte. Dat heeft

een woordje uitleg nodig. Stel, er

is een conflict in een bedrijf. Je

belegt hierover een vergadering.

Dan zijn er twee mogelijkheden.

Ofwel blijft het conflict broeien

op elk moment van de dag ofwel

concentreer je het meningsver-

schil tijdens de vergadering. Dan

geef je de ruzie een concrete tijd

en plaats: maandagochtend van

10.00 tot 12.00 uur in de verga-

derzaal. De andere plaatsen en

de rest van de week blijven vrij

van dit conflict.

Met ons onbehaaglijk gevoel kun-

nen we hetzelfde doen. Het

gevoel van ongemak dat ik

gewaar word zonder de betekenis

te vatten als ik geconfronteerd

word met een ander, zou ik bui-

ten mezelf moeten kunnen plaat-

sen en achterlaten. Dan blijft de

rest van mijn leven dit onbe-

haaglijk gevoel bespaard.”

Wat versta je onder de publie-

ke ruimte?

Rudi Visker: “Het is geen plaats

waar je kan doen wat je privé ook

doet, waar je jezelf moet kunnen

zijn. Het is geen neutrale, publie-

ke ruimte maar een actieve die

de verschillen een plaats moet

kunnen geven. Ook de manier

waarop we denken en praten

over deze publieke ruimte maakt

er deel van uit.

Op zulke plaats kunnen we ons

onbehagen achterlaten. Een

voorbeeldje. Homoseksualiteit is

toegelaten in de publieke ruimte.

Mannen worden niet gestraft of

vreemd bekeken als ze hand in

hand op straat lopen. Als ze dit

doen, plaatsen ze hun verschil,

hun anders zijn dat ze niet hele-

maal begrijpen, buiten zichzelf.

Zo ontlasten ze de rest van hun

leven van dit verschil, ze hoe-

ven er niet de hele tijd mee

bezig te zijn. Het verschil wordt

draaglijk.”

Ik kan niet uitleggen wat het betekent man of

vrouw of allochtoon te zijn en toch hang ik eraan vast.

Is de hoofddoek ook een

manier om dit onbehagen in

de publieke ruimte te depone-

ren?

Rudi Visker: “Vandaag wordt de

discussie gevoerd tussen twee

groepen die eigenlijk van dezelf-

de veronderstelling uitgaan.

Enerzijds zijn er mensen die vin-

den dat de hoofddoek een teken

is van de onderdrukking van de

vrouw. Daarom vinden ze dat de

hoofddoek niet mag gedragen

worden in de openbare ruimte.

Een andere groep werpt op dat

de hoofddoek geen teken is van

onderdrukking maar een manier

om zich te emanciperen. Beiden

zijn ervan overtuigd dat de hoofd-

doek een teken is van wat al

aanwezig was: de onderdrukking

van de vrouw of de wil tot eman-

cipatie.

Page 24: OKRA-Magazine november 2009

25

OKRA november 2009

24

ITEM

25

OKRA november 2009

24

ITEM

OKRA november 2009

24

ITEM

Maar je kan de hoofddoek ook anders bekijken: de

hoofddoek als symbool, niet als teken. Een symbool

verandert iets, geeft het betekenis, een plaats. Als de

hoofddoek een symbool is, is hij voor moslima’s een

manier om met hun geloof om te gaan. Het geloof is iets

wat je overvalt, waartegen je weerloos bent, dat ver-

schroeiend is. Rituelen, symbolen en teksten zijn

manieren om het religieuze draaglijk te maken. Ze cre-

eren een afstand en maken een omgang met het god-

delijke mogelijk.

Nu hoor je vaak: ‘Als we de hoofddoek toelaten, laten we

het fundamentalisme toe.’ Ik vraag me af of het niet eer-

der omgekeerd is. Moslima’s die een hoofddoek dragen,

worden niet voortdurend met hun geloof geconfronteerd.

Ze hebben bewegingsvrijheid. Ze kunnen afstand nemen

van hun geloof en er ook naar terugkeren. Ze hoeven

zich niet voortdurend gelovig te voelen.”

Je pleit er dus voor om je verschillen in de publie-

ke ruimte te deponeren.

Rudi Visker: “Als je terecht kan in de publieke ruimte

met je verschil, je onbehagen, zal dat je minder bezig

houden, ben je ervan ontlast. Pas wanneer het verschil

teruggedrongen wordt naar het private, blijf je zitten

met je andersheid. Maar die publieke ruimte kan natuur-

lijk niet alles oplossen. Sommige verschillen zijn er niet

toegelaten, denk maar aan negationisme of perversies.

Deze oplossing voor de multiculturele samenleving ver-

onderstelt bovendien dat we op een andere manier

denken over de publieke ruimte en over het multicultu-

rele. We moeten meer vertrekken van het eigen onbe-

hagen, het eigen verschil.”

Tekst Nele Joostens

Foto’s Jürgen Doom

Op 8 februari 2010 om 19.30 uur spreekt Rudi

Visker over multiculturele verschillen in de

publieke ruimte in het kader van de Lessen

voor de XXIste Eeuw in Aula Pieter De Somer in

Leuven. Meer info via 016 32 63 28.

Incontinentie�hoeft�geen�belemmering��

te�zijn�bij�een�actief�leven�

Een�compleet�assortimentvoor�zeer�licht�tot�zwaar�urineverlies.�

Gratis�proefpakket�en�inlichtingen�via�service�lijn�015/50�95�97�

www.attends.be�

Page 25: OKRA-Magazine november 2009

25

OKRA november 2009

24

ITEM

25

OKRA november 2009

24

ITEM

VOOR EENGEVARIEERD

DAGJE UIT

Wens je een onvergetelijke familiereünie te organiseren in Knokke-Heist? Of wat denk je van een uitwaaidag voor je kookclub? Is de beklimming van de watertoren van Duinbergen een haalbare kaart voor je bridgeclub? Toerisme Knokke-Heist levert gesneden koek voor jouw dagexcursie.

We stellen je een mooi aanbod dagtrips voor die je familie, vereniging of bedrijf zeker kan bekoren. Je uitstap naar onze badstad wordt kant en klaar en op maat georganiseerd, zodat je er optimaal kunt van genieten.

VRAAG NU UW GRATIS EXEMPLAAR VAN DE BROCHURE AAN:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ja, ik wil de “DAGTRIPS IN KNOKKE-HEIST” brochure ontvangen.

�����

�����������������

���������������������������������� � � � �������

������������� � � � �������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

nieuwnu verkrijgbaar

skinn.be

Page 26: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

26

RECHTSINFO

Wie zullen je vermoedelijke erfgenamen zijn?

Ben je gehuwd of samenwonend

en heb je kinderen, zal een

schenking minder voordeel ople-

veren dan wanneer enkel broers,

zussen, neven of nichten zullen

erven. Voor deze laatste groep

is het verschil tussen de succes-

sierechten en de schenkings-

rechten heel groot. De succes-

sierechten voor neven en nich-

ten schommelen tussen de 45

en 65 procent. De schenkings-

rechten bedragen slechts zeven

procent, ongeacht het bedrag.

Bovendien is het schenkings-

recht van zeven procent enkel

vereist wanneer je de schenking

laat opnemen in een akte bij de

notaris of wanneer je - zonder

tussenkomst van een notaris -

de schenking laat registreren bij

de ontvanger van registratie en

domeinen. Dit kan op basis van

een typedocument dat de admi-

nistratie ter beschikking stelt.

Wens je een schenking te doen

aan een nicht of neef zonder

schenkingsrechten te betalen,

kan dit ook zonder dat je een

regel overtreedt. Hiertoe kan je

bijvoorbeeld een som overschrij-

ven op een rekening van een

neef met een begeleidende

- aangetekende - brief waaruit

duidelijk blijkt dat je een schen-

king wil doen aan die neef. Dit

wordt een bankgift genoemd.

Mocht je echter binnen de drie

jaar na deze gift overlijden, zal

je neef deze som toch moeten

aangeven in de aangifte succes-

sierechten. Hij zou dit kunnen

vermijden door vóór je overlij-

den de schenkingsrechten als-

nog te betalen. Dit kan bijvoor-

beeld wanneer je gezondheid

plots achteruitgaat.

Hoe groot is het vermogen?

Heb je een groot vermogen bij

elkaar gespaard, zou het wel

eens nuttig kunnen zijn om een

schenking te doen. Omdat in de

meeste gevallen een erfgenaam

belast wordt op het erfdeel dat

hij concreet ontvangt, zal je

moeten schatten hoeveel iedere

erfgenaam zal krijgen. Hier

bespreken we enkel de hypo-

these dat er kinderen zijn. Is

het erfdeel dat je kinderen zul-

len ontvangen lager dan 50 000

euro, is een schenking minder

(of niet) voordelig. Op de eerste

schijf van 50 000 euro betalen

de kinderen immers een suc-

cessierecht van drie procent.

Dat is evenveel als het schen-

kingsrecht dat verschuldigd is

op een schenking van roerende

goederen (spaargeld) aan je

kinderen.

Overweeg je om een schenking

te doen aan je kinderen via een

notariële akte, moet je bij het

berekenen van het voordeel

zeker rekening houden met de

kosten van de notaris. Een

belangrijk deel van het voordeel

dat je eventueel kan doen, gaat

immers verloren als ereloon aan

de notaris. Wil je toch een deel

van je vermogen schenken aan

je kinderen, kan dit het best via

een bankgift waarop je al dan

niet schenkingsrechten betaalt

via registratie bij de ontvanger

van registratie en domeinen.

Om een antwoord te geven op

de vraag uit de inleiding is dus

wat rekenwerk vereist. Staar je

echter niet blind op het bespa-

ren van successierechten. Zorg

er in de eerste plaats voor dat

je nog voldoende spaargeld

hebt om al je toekomstige kos-

ten te kunnen betalen. Niet

iedereen kan rijkelijk leven met

zijn pensioen. Troost je met het

idee dat het betalen van de suc-

cessierechten op jouw nalaten-

schap jouw probleem niet meer

zal zijn.

Tekst Pascal Hoedt

“Kan ik successierechten besparen als ik nu al een schenking

doe van een deel van mijn spaargeld?” Hoewel deze vraag

vaak wordt gesteld, is ze niet makkelijk te beantwoorden.

Verschillende factoren spelen een rol.

Is schenking goede oplossing?

Page 27: OKRA-Magazine november 2009

IN JE PORTEMONNEE

27

Naar de radio luisteren, een

kopje koffie zetten, de lichten

aandoen, de verwarming opzet-

ten. Elke dag opnieuw gebruiken

we energie. En voor we het goed

en wel beseffen ligt er een flinke

energierekening in onze bus.

Niet alleen onze portemonnee

maar ook het milieu is gebaat bij

een zuiniger energieverbruik.

Ons hoog energieverbruik zorgt

immers voor te veel broeikas-

gassen en zo dragen we allemaal

bij tot de klimaatopwarming.

Kopenhagen

In december beslissen de

wereldleiders in Kopenhagen

over de inhoud en doelstellingen

van het nieuwe internationale

klimaatverdrag. Dat moet vanaf

2012 in werking treden. Nu al

staat vast dat er heel wat

inspanningen geleverd moeten

worden om de uitstoot van

broeikasgassen terug te draaien

willen we onze kinderen en

kleinkinderen een goede toe-

komst verzekeren.

Mijn energiefactuur, een beetje minder graag

Je kan zelf heel wat doen om je

energieverbruik terug te schroe-

ven. Je dak isoleren, de binnen-

deuren gesloten houden als de

verwarming aanstaat, de gor-

dijnen toetrekken ’s avonds,

kiezen voor spaarlampen. Het

zijn maar enkele voorbeeldjes.

We geven er nog enkele en

rekenden uit hoeveel besparing

ze opleveren.

Tekst Isabel Rainchon

Benieuwd naar meer?

In tal van OKRA-trefpunten worden de volgende maanden

activiteiten georganiseerd over milieu, klimaat en energie.

Kijk ook eens op www.ecolife.be of www.acw.be.

Besparing1 in CO2 per jaar

Gemiddelde besparing1 per jaar

■ Overschakelen op groene stroom.

95 procent Afhankelijk van je leverancier.

■ Koken met het deksel op de pot.

3 tot 6 procent 24-44 euro

■ IJslaagje in je diepvriezer verwijderen (10mm).

1 tot 2 procent 7-17 euro

■ Een half uur voor je gaat slapen de thermostaat op 16°C zetten.

2 procent 17-28 euro

■ Eén dag per week een stuk vlees door vis vervangen.

5 procent

1 Berekeningen Ecolife maart 2009.

Energie is duur. Brandstof, gas- en elektriciteitsprijzen

schieten de hoogte in. Ons energieverbruik voelen we niet

enkel in onze portemonnee, ook het klimaat heeft eronder

te lijden. En toch kunnen enkele eenvoudige ingrepen ons

verbruik spectaculair doen dalen.

Page 28: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

28

OKRA LEEFT

Rik Hessel uit Oostnieuwkerke

Lena Moeyaert uit Oostnieuwkerke

Mariette Decaestecker uit

Oostnieuwkerke

Noël Degryse uit Oostnieuwkerke

Rita Vanhee uit Staden

Benigna Defour uit Izegem

Nicole Demaegt uit Izegem

André Vierstraete uit Izegem

Paul Vandecandelaere uit Roeselare

Godelieve Crombez uit Roeselare

Paul Luttun uit Roeselare

Cecile Vanderplaetse uit Hooglede

Willy Vandewalle uit Hooglede

Pierre De Meersseman uit Zwevegem

Lucien Windels uit Kortrijk

Lieve Guillemyn uit Kuurne

Rita Rigolle uit Sint-Denijs

Romain Waegebaert uit Heestert

Trees Loosveldt uit Lendelede

Eric Lefebure uit Avelgem

Rita Rigolle uit Sint-Denijs

Roger Beernaert uit Bissegem

Marc Beunens uit Heestert

In het septembernummer van OKRA-magazine zat een leuke affiche. Vele

lezers hingen ze voor het raam en maakten zo kans op een mooie prijs.

Hieronder vind je de 180 winnaars. Zij zullen een waardevol boek en een

flesje aromatische olie ontvangen.

Ook jij maakt kans op een mooie prijs! Haal deze affiche uit je magazine en

hang ze meteen aan je raam! In een van de volgende nummers maken we

nog eens 180 winnaars bekend.

Hartelijk dank.

Hangt je affiche al voor je raam?

OKRA LEEFT

In het septembernummer van

lezers hingen ze voor het raam en maakten zo kans op een mooie prijs.

Hieronder vind je de 180 winnaars. Zij zullen een waardevol boek en een

flesje aromatische olie ontvangen.

Ook jij maakt kans op een mooie prijs! Haal deze affiche uit je magazine en

hang ze meteen aan je raam! In een van de volgende nummers maken we

nog eens 180 winnaars bekend.

Hartelijk dank.

Aloïs Raes uit Evergem

Annie Vandaele uit Oostakker

Zoë Verdonck uit Merelbeke

Etienne Delespaul uit Bottelaere

Nicole Thienpondt uit Gent

Godelieve Mertens uit Sint-Amandsberg

Mark Thienpondt uit De Pinte

Monique Smeets uit Sint-Denijs-

Westrem

Rita Vandenbussche uit Gistel

Monique Vanpaemel uit Handzame

Bolle-Baillieu uit Ichtegem

Aurel Decanq uit Merkem

Hendrik Reynaert uit Merkem

Herman Lips uit Nieuwpoort

Zanders-Denys uit Nieuwpoort

Raymonde Claeys uit Werken

Vervaele-Vanhaeverbeke uit Torhout

Christiane Quintens uit Oudenburg

Jozef Heremans uit Begijnendijk

Aline Goedhuys uit Bekkevoort

Marie-Louise Vingerhoedt uit Rotselaar

Ida Titeux uit Duisburg

Raymond Debie uit Leuven

Suzanne Veekmans uit Ottenburg

André Fillé uit Hoegaarden

Josephine Jacobs uit Schaffen

Alice De Hert uit Kersbeek-Miskom

Maria Parton uit Heverlee

Jan Smits uit Bonheiden

Phillippe Driessens uit Mechelen

Rogier Moorkens uit Nijlen

Jozef Dillen uit Kessel

Marie-Louise Lauwers uit Hombeek

Jozef Nijs uit Heist o/d Berg

Norma Aerts uit Putte

Karel Keulemans uit Blaasveld

Edwin Van de Veken uit Mariekerke

Alfons Vergauwen uit Sint-Amands

Theo Vanbeselare en Derluyn Margriet

uit Ieper

Etienne Ortibus-Breckpot uit

Langemark

Daniël Staessen-Misplon uit Poelkapelle

Paula Railly uit Ieper

Antoine Gisquiere uit Ieper

Page 29: OKRA-Magazine november 2009

29

Roza Billiau uit Ieper

Antoinette Lermitte uit Langemark

Margriet Vandecaveye uit Kemmel

Frans Couchez - Verstraete uit Brielen/

Ieper

Brigitte Laconte uit Poperinge

Marianne Verleyen uit Oeselgem

Frieda Van Thuyne uit Oeselgem

Daniël Tassaert uit Oostrozebeke

Jan Baerelle uit Ruiselede

R. Desmet en Y. Defauw uit Ruiselede

Christine Seynhaeve uit Ruiselede

Antoinette Delaere uit Dentergem

Margaretha Denolf uit Dentergem

Lena Rosseel uit Wakken

Jaak Byls uit Wakken

Vic Dierckx uit Kasterlee

Jan Leemans uit Meerle

Leonie Verschueren uit Ravels

Lisette Vandendungen uit Retie

Maria Schoonis uit Balen

Luc Beyens uit Turnhout

Staf Peerlinck uit Wortel

Leo Aarts uit Retie

Anny Stoops uit Hoogstraten

Familie Mast-Matthijs uit Mol

Anna Foret uit Kluisbergen (Ruien)

Adrienne De Cock uit Horebeke

Monique Goedertier uit Brakel

Gerarda De Waele uit Horebeke

Paula ’t Kindt uit Kruishoutem

Christiane Bruyneel uit Oudenaarde

Marc De Zitter uit Nukerke

Raoul Sap uit Ronse

Georges Ghistelinck uit Wortegem-

Petegem (Elsegem)

Clara Goeman uit Zingem

Simonne Vanderstraeten uit

Wortegem-Petegem

Gabriëlle Leyman uit Everbeek

Mimi Borremans uit Everbeek

Gisèle Vincke uit Everbeek

Christiane Bral uit Adegem

Lucien Leuntjens uit Oostwinkel

Jacques Tack uit Assenede

Godelieve Ryckaert uit Adegem

Roza Claeys uit Sint-Margriete

Robert Vermeire uit Kaprijke

Rita Cornelis uit Eeklo

Georges De Smet uit Sint-Laureins

Cyriel Verstraete uit Kluizen

Agnes Van Den Broecke uit Maldegem

Jeanine Goossens uit Sint-Michiels

Jenny Manhout uit Sint-Michiels

Florentine Verbruggen uit Assebroek

Agnes Lampaert uit Oostkamp

Henri De Coussemaeker uit Assebroek

Ludwine Blondeel uit Sint-Michiels

Adrienne Fourmanoïr uit Zedelgem

Marie-Thérèse Verstraete uit Zedelgem

Sylveer Deruwe uit Zedelgem

Gilbert Vervenne uit Zedelgem

Agnes De Gendt uit Welle

Julien De Swarte uit Welle

Anaïs Bavens uit Erondegem

Jozef De Vroe uit Erondegem

Roger en Jeanne De Bolle - De Jaeger

uit Haaltert

Johny en Paula Verhofstadt - Van der

Eecken uit Haaltert

André Platteeuw uit Burst

Jooris Firmin uit Aalst

Jozef Braeckman uit Sint-Lievens-

Houtem

Jozef Mertens uit Ninove

Lahey-De Groof uit Deurne

Jos Verhaert uit Lint

Lucienne Heinckiens uit Antwerpen

Laverijsen-Borgmans uit Schoten

Karel Van Winckel uit Zoersel

Hilda Dierickx uit Oostmalle

Catharina Tuerlings uit Deurne

Roger De Herdt uit Antwerpen

Gerard Lenaerts uit Zoersel

Helene Van den Camp uit Deurne

Griet Bollen uit Peer

Jozef Put uit Heusden

Yvonne Geraerts uit Lanaken

Gerarda Vaes uit Koersel

Simonne Van Doren uit Genk Bret-

Gelieren

Simonne Achten uit Hasselt Katarina

Julien Cabergs uit Heer

August Horions uit Opitter

Marie-Jeanne Tilkin uit Tongeren

Maria Meynkens uit Paal

Germaine Van Breusegem uit Itterbeek

Andrea Kesteloot uit Ternat

De Win-Van Praet

uit Kapelle-op-den-Bos

Marcel Smessaert uit Dilbeek

Ben Lamberts uit Steenhuffel

Jef De Bonte uit Grembergen

Paul Bracke uit Kalken

Yvonne De Fré uit Kalken

Marie-Louise De Bock uit Kalken

Denise Cours uit Kalken

Clazina Roest uit Zele

Paul Bracke uit Zele

Denise Galle uit Wichelen

Monique Baert uit Wetteren

Jozef Meert uit Belsele

Marie-Josée De Bosschere

uit Sint-Niklaas

Simonne De Meyer uit Sint-Niklaas

Annie Geeraerts uit Sint-Niklaas

Godelieve De Block uit Haasdonk

Irene Coppens uit Haasdonk

Lutgardis Hoskens uit Kieldrecht

Anita Pierssens uit Meerdonk

Maria Van Puyvelde uit Sint-Pauwels

Maria Poppe uit Temse

Page 30: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

30

OKRA-SPORT

En wat als het regent?

Ben jij ook een van de vele enthousiaste deelnemers aan

‘Elke stap telt!’? En bekijk jij ook dagelijks je opbouwplan?

Schitterend! Tel je wandelfiches er maar eens op na. Je bent

al halfweg. Ongetwijfeld voel je dat je conditie er stilaan op

vooruit gaat. Maar soms heb je misschien geen zin om je

dagelijkse wandeling te maken. Geen nood!

Als je weet dat er iemand op je wacht, geef je ook

minder snel toe om niet te wandelen.

Als je wandeling eens niet past in je agenda of je

hebt echt geen zin, hoef je ‘Elke stap telt!’ niet

helemaal op te geven. “Het is normaal dat je al

eens minder goesting hebt om te wandelen. Maar

als je je dagelijks leven ietwat anders organiseert,

kan je dit gevoel opvangen en tegengaan”, zegt

Mia Van Laeken van het ViGeZ (Vlaams Instituut

voor Gezondheidspromotie en Ziekte-preventie).

“Het herfstweer nodigt inderdaad niet altijd uit om

een stapje te zetten. Je voelt je wat vermoeid na

een drukke dag of bent gewoon niet in de stem-

ming.”

Onder de paraplu

Willy Verspecht is een fervent deelnemer en toch

heeft hij al eens een dipje. “De herfst heeft zo zijn

grillen. Vertrekken als het regent, vind ik niet leuk.

Maar mijn paraplu staat altijd klaar. En als de wind

te hard blaast, neem ik mijn wandelcape. Zo blijf ik

altijd droog. Trouwens de kop koffie achteraf doet

dan extra deugd.”

Ook Christine Ghesquière heeft een oplossing.

“Eindelijk rust, denk ik als ik vermoeid in de zetel

plof na een dagje met mijn zes kleinkinderen. Toch

heeft het geen zin om in de zetel te blijven hangen.

De vaat vult het hele aanrecht. Dan heb ik geen zin

om daaraan te beginnen. Op zulke momenten

speld ik mijn stappenteller op en volg het opbouw-

plan. Na het wandelen voel ik me terug vijf man

sterk. En daarna is de vaat in een mum van tijd

gedaan, door mijn man.” (lacht)

Vast moment

Marleen Helderweirt: “Ik probeer elke dag op een

vast moment mijn oefensessie te doen. ’s Morgens

onmiddellijk na het ontbijt. Als ik het dan niet doe,

komt het er die dag niet van. Bovendien stap ik

nooit alleen. Ik spreek af met mijn beste vriendin.

We pikken elkaar om beurt op. Als je weet dat er

iemand op je wacht, haak je ook minder snel af.”

“Ik vertrek binnenkort op vakantie”, vertelt Leo

Joosen. “Beetje genieten van zon, zee en strand.

Op reis gaan, wil toch niet automatisch zeggen dat

je niet meer kan oefenen. Integendeel. Al wande-

lend leer je de omgeving kennen. Een tochtje

neemt ook geen uren in beslag zodat we ook volop

van de rust, het eten en de uitstappen kunnen

genieten.”

“Afwisseling. Daar draait het om”, zegt Romain

Windels. “Wij nemen nooit dezelfde route. Eenzelfde

traject gaat vlug vervelen. Daarom variëren we:

kerkwegels, landelijke wegen, verharde of onver-

harde banen. Op die manier blijft het spannend en

aantrekkelijk. Trouwens, ik dacht dat ik mijn dorp

van binnen en buiten kende maar nu heb ik het

gevoel dat ik het pas echt ontdek.”

Tekst Wim Bogaert

Page 31: OKRA-Magazine november 2009

OVER WAT TELT

31

Een huisdokter die droomt van India

Rabindranath Tagore en Guido Gezelle in één ziel. Zeven jaar geleden ging Jan Gysen als Genkse huisdokter met pensioen. Maar hij bleef meer dan ooit in de weer voor zijn droomproject in India. Jan Gysen, een bewogen dokter, die heel wat in beweging bracht.

Page 32: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

32

OVER WAT TELT

In zijn ruim, sober huis met een

eettafel waaraan twintig man

royaal kan aanschuiven en een

tuin waar elk kleinkind een plant-

perceeltje heeft, heerst grote

rust. Net als in de wijze ogen

van de 72-jarige huisdokter.

Dokter worden

“Ik kom uit een gezin van acht

kinderen. We hadden thuis een

drukkerij. Maar voor vier zonen

en vier dochters was er geen

werk in dat bedrijf. Mijn oudste

broer volgde vader op. Ik mocht

naar de humaniora en toen had

je maar twee richtingen: je kon

dokter worden of priester. Ik

droomde ervan dokter te wor-

den. In die (oorlogs)tijd was een

dokter iemand. En je wilde toch

iemand zijn! Maar het was niet

vanzelfsprekend dat een kind uit

een eenvoudige middenstands-

familie naar de universiteit ging.

Dat was voor de high society.

Mijn vader zei eens tegen een

notabele: ‘Jan wil naar Leuven

en dokter worden.’ Daarop ant-

woordde die man: ‘Jef, gij weet

niet wat dat kost! En eigenlijk is

dat toch niks voor die jongen!’

Terwijl de zoon van die notabele

op de retorica met de hakken

over de sloot slaagde en wel

naar Leuven mocht. Op die leef-

tijd neem je zulke onrechtvaar-

dige beslissing niet. Ik trok als

werkstudent naar Leuven.

Zelfstandigen kregen immers

geen studiebeurs voor hun kin-

deren. Ik verdiende wat geld bij

met lesgeven. In het begin was

het heel moeilijk maar zo word

je hard gemaakt en kan je veel

aan. Ik kreeg mijn droom niet op

een schoteltje aangeboden. Ik

heb ervoor gevochten.”

Geen biechtvader

“Toen ik huisdokter werd, gingen

de mensen nog te biechten.

Onze patiënten hadden ons daar

niet voor nodig. Bovendien had

ik wetenschappen gestudeerd

en voelde ik mij niet geroepen

om psychotherapeut te spelen.

Maar toen de biecht verwaterde,

was je huisdokter de enige per-

soon met wie je nog kon praten.

Indien hij bereid was te luisteren

- en in die tijd waren huisartsen

dat - kon je bij hem terecht.

Onze huisdokter kwam destijds

met de fiets. Hij zette zich aan

tafel met zijn malletje en luis-

terde. De dokter passeerde niet

zomaar in de straat. Als hij

ergens stopte, was dat een

gebeurtenis voor de andere

bewoners want dan scheelde er

iets in dat huis.”

Geboorte en dood

“Wij hadden weinig middelen

voor onderzoek en medicatie.

Een bloedonderzoek, onze ste-

thoscoop, röntgenopnames, een

aspirientje, een druppeltje, een

pilletje tegen de hoge bloed-

druk. Dat was het. Maar het bij-

zondere en boeiende aan die job

waren de twee geweldige polen

waartussen je werkterrein zich

afspeelde: geboorte en dood

met het leven middenin. Ik had

het geluk zo’n tweehonderd

thuisbevallingen te mogen doen.

De geboorte en alle blijheid die

eraan vooraf ging, maakte ik

mee. Maar ik begeleidde thuis

ook stervende mensen. Ik zag

de droefheid van het sterven. Er

was toen maar één ziekenhuis in

Genk. De mensen bleven thuis

om te sterven en de dokter was

erbij. Men mocht sterven.

Vroeger kon je op tijd sterven.

De levensverwachting lag niet zo

hoog. Vijfenzestig, zeventig, de

uitzonderingen niet te na gespro-

ken. Nu is daar minstens tien

jaar bijgekomen, met alle pro-

blemen die daarbij horen.

Sterven wordt niet meer aan-

vaard. De dood is verhuisd van

de familie naar het ziekenhuis en

daar mag je niet sterven of het

moet ‘gedaan’ worden.

Doodgaan is gebannen uit het

leven. Eén pool is weg. Wat in de

westerse wereld dramatisch is,

is in het Oosten helemaal anders.

Daar mag je sterven. Als je het

sterven afsnijdt van het leven, is

de spanning weg die tussen

geboorte en dood hangt. Je

zoekt een nieuwe spanning in

allerhande verzekeringen. Dat

kost alleen veel geld. Ik ben een

kleine filosoof maar sta wel met

mijn twee poten op de grond. De

verzekeringsmaatschappijen rij-

zen als paddenstoelen uit de

grond. Hun enorme winsten

maken mensen niet gelukkiger.

Ik verzorg een paar nachtdien-

sten op de palliatieve afdeling

van het ziekenhuis in Genk. Ik

Page 33: OKRA-Magazine november 2009

33

ben daar gewoon aanwezig, zorg

ervoor dat de mensen geen pijn

hebben. Ik zet me bij hen met

de krant. ‘Zal ik eens wat vertel-

len uit de gazet?’

‘Ja, want ik kan dat toch niet

meer lezen.’ En terwijl ik voor-

lees, vallen ze rustig in slaap.”

Schoenen met veters

“Ik had destijds patiënten uit

alle lagen van de bevolking. Alle

soorten. Ik heb veel plezier

gehad aan dat gemengde

publiek. Zo droeg ik nooit schoe-

nen met veters want bij de mos-

lims deed ik mijn schoenen uit.

Ik moest dat niet maar ik wist

dat de vloer van de woning voor

hen heilig was. Ze apprecieer-

den het dat ik mijn schoenen

aan de deur liet staan. Mijn

vrouw zorgde er wel voor dat ik

sokken zonder gaten droeg.

Moslimvrouwen onderzocht ik

nooit thuis. In hun keel kijken

deed ik wel eens maar voor een

gynaecologisch onderzoek

moesten ze naar hier komen

met hun man erbij. In de rama-

dan schreef ik medicijnen voor

die ze maar één of twee keer per

dag moesten innemen. Daar

hield ik rekening mee. Ik wilde

hen niet bekeren. Als ik bij hen

thuis kwam, ging ik zitten, zette

mijn malletje neer maar deed

het niet meteen open. Ik vroeg:

‘Hoe gaat het nog met u?’ ‘Met

mij goed maar met die kleine

niet!’ Het tonen van interesse.

Dat was de sleutel, dat deed de

deur open.

Het lange wachten in de wacht-

kamer probeerde ik te doorbre-

ken met een kwinkslag en

meestal begonnen de mensen

met elkaar te praten, dat hielp

een beetje. Sommige patiënten

van wie ik wist dat ze meer tijd

nodig hadden, liet ik op donder-

dagvoormiddag komen. Dan had

ik geen spreekuur want er was

markt. Die regeling maakte het

voor iedereen rustiger en de

wachttijden korter.”

Angst maakt ziek

“De eerste taak van een huis-

dokter is om zelf geen angst te

hebben. Je neerzetten bij de

patiënt en luisteren, is vaak al

de helft van de genezing. Maar

het lukt niet altijd om de angst

weg te nemen.

Angst maakt ziek en is daarom

ook de motor van de hele medi-

sche industrie. Een gesprek

met de dokter en een gewoon

onderzoek zijn voor sommigen

lang niet genoeg. Men wil een

scan, bijkomende onderzoeken,

de mening van een specialist.

En dan is er vandaag de angst

voor de Mexicaanse griep die

men hier en daar aanwakkert.

Mensen denken snel dat een

flinke verkoudheid een griep is.

Griep, dat is dagen met hoge

koorts, niet kunnen eten, nau-

welijks drinken en bijna uitdro-

gen. De mensen die van Mexico

terugkomen, krijgen meestal

een goede verkoudheid, meer

niet. Er zijn wel patiënten die

de Mexicaanse griep krijgen en

er aan sterven. Maar in aantal-

len overtreft dat helemaal niet

de slachtoffers van een gewone

griep. Toen ik een jonge dokter

was, telde men in Genk in de

griepperiode zo’n vijftig geval-

len. Daar kraaide geen haan

naar, dat was de ‘normale

selectie’.

Het tonen van interesse.

Dat was de sleutel, dat deed de deur open.

Jan Gysen: “De eerste taak van een huisdokter is om zelf geen angst te hebben.”

Page 34: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

34

OVER WAT TELT

Het belang van een dokter is dat

hij de mensen geruststelt. Maar

hij moet op dezelfde manier

leven, geruststellend. Toen ik de

eerste jaren tijdens de zomerva-

kantie bij moeder Theresa ging

werken in Calcutta, hadden som-

mige patiënten er last mee dat ik

zo lang weg was. Vooral voor de

oude mijnwerkers was dat moei-

lijk, die bleven aan mijn deur

staan kijken tot ik wegreed. Maar

ik zei: ‘Je mag niet sterven ter-

wijl ik weg ben, wacht tot ik terug

ben want ik alleen heb een tic-

ketje voor u!’ Flauwe kul natuur-

lijk maar het hielp. Altijd aan de

dood denken, is moordend.

Vandaag is er onmiskenbaar

meer kanker dan vroeger. Dat

komt omdat mensen ouder wor-

den maar ook veel jonge men-

sen hebben kanker. Boosdoeners

zijn onder meer de uitwasemin-

gen van de industrie, onze

manier van leven en de voe-

dingsproductie. Daar mag je

echter niet te veel over zeggen

of ze schieten je af. De bewaar-

stoffen in onze voeding blokke-

ren de nieren enorm. Ik kan wat

vergelijken met India. Daar

gebeurt dat veel minder. Het is

ontstellend met hoeveel procent

de nierdialyses gestegen zijn de

voorbije jaren. Er kwamen apar-

te afdelingen in de ziekenhuizen

en er blijven lange wachtlijsten.

Dat roept toch vragen op.

Geneeskunde is een industrie

geworden en als je daarin als

huisdokter niet mee stapt, kan

je nog moeilijk functioneren. Je

moet je associëren in een

groepspraktijk en de mensen

kunnen tevreden zijn want de

dienst is verzekerd.”

Slecht nieuws

“Een slechte tijding brengen,

was altijd het grote probleem. Ik

had er veel moeite mee. Dikwijls

reed ik driemaal in de richting

van het huis en reed het toch

voorbij. Zou ik niet beter telefo-

neren? Neen, dat doe je niet, dat

is onpersoonlijk, dat is afstand

nemen. En dan ging ik toch. Er

was één ding dat mij hielp: ik liet

mijn malletje thuis. Ik ben eigen-

lijk met mijn malletje getrouwd,

ik had het altijd bij me. Het was

het eerste dat ik in mijn auto

legde. Zelfs als ik naar een bij-

eenkomst of een feestje ging,

vergat ik het nooit. Nu nog trou-

wens, er gebeurt immers bijna

altijd iets.

Maar als ik slecht nieuws moest

brengen, ging ik zonder malletje

binnen.

‘Is er iets gebeurd?’

‘Ja, we moeten er eens over pra-

ten, kom even zitten.’

En dan ging dat tamelijk vlot.

Mijn patiënten hadden mij nooit

bij hen thuis zonder malletje

zien komen. Als dat toch gebeur-

de, werkte dat als een rood

lampje.”

Arts op een ander

“Zowel voor Artsen zonder

Grenzen als voor Artsen zonder

Vakantie heb ik veel respect.

Artsen zonder Grenzen doet mij

denken aan de scheutisten van

vlak na de oorlog. Het waren

jonge idealisten die niet terug-

schrokken voor gevaarlijk gebied

en daar enthousiast gingen wer-

ken. Artsen zonder Vakantie

groepeert mensen met jaren-

lange ervaring die naar streken

trekken waar al een structuur is

maar te weinig opleiding en mid-

delen. Oogartsen gaan er bij-

voorbeeld cataract behandelen,

anderen voeren operaties uit

waarbij ze hun kennis, vaardig-

heid en durf aan de mensen ter

plaatse meegeven. Ik vind dat

geweldige initiatieven.

Ik wou ook niet aan de zee gaan

liggen tijdens mijn vakanties.

Waarom ik naar India trok? Je kan daar gewoon meer doen dan hier.

Page 35: OKRA-Magazine november 2009

35

En ik droomde er altijd van om mij te engageren voor

mensen die minder aan hun trekken konden komen.

Waarom ik naar India trok? Je kan daar gewoon meer

doen dan hier. Het werd vrijwilligerswerk bij moeder

Theresa in de armenwijken van Calcutta. Kinderen

overbrengen van India naar hier, lag me niet omwille

van de heel andere cultuur. Moeder Theresa had ook

het liefst dat de kinderen in eigen land een vader en

moeder hadden. Zo ontdekte ik een pientere weesjon-

gen, een Bengaal, Sujut Kumar Mandal, die doodgraag

dokter wilde worden. We hebben hem gesponsord en

het is hem gelukt. De drie Brahmanen uit de rijkste

kaste met wie hij een kot deelde, mochten zich speci-

aliseren in het buitenland. Ik wist dat Sujut graag kin-

dergeneeskunde had gedaan. We hebben ervoor

gezorgd dat hij vier jaar in Leuven kon studeren op

voorwaarde dat hij terug naar India ging. ‘Wat wij voor

jou gedaan hebben, moet jij voor jouw mensen doen’,

zeiden we hem. Het werd hard werken hier. In de

weekends verdiende hij geld om een praktijk in India

op te starten. Met zijn diploma onder de arm is hij nog

twee jaar gratis gaan werken bij moeder Theresa.”

Schoolkinderen

Het indrukwekkende veldwerk dat Jan Gysen in Calcutta

realiseerde, is niet in één gesprek te vatten. Hij lan-

ceerde onder meer een project om bedelaars van de

straat te halen. Hij bood hen de kans materiaal te ver-

kopen en zo hun gezin een medische behandeling te

geven en hun kinderen naar school te sturen. Na

enkele jaren had dit succes. Hij zette een scholenpro-

ject op poten waar nu al 3 000 leerlingen les krijgen.

Hij richtte met Sujut in een koeienstal een kliniekje op

en na vijftien jaar staan er vier kliniekjes met vijftien

dokters. Hij hielp mee aan het microkredietproject

Grameen dat arme huishoudens met goedkope lenin-

gen aan een inkomen helpt. Gestart met 22 vrouwen,

zijn er nu 13 000 spaarders.

“Maar ik vind het project voor de bedelaars een van de

beste dingen die wij doen. In de hele omtrek in Calcutta

waar we actief zijn, zie je geen enkele bedelaar meer.

En wat een voldoening is het om te zien dat die kinde-

ren naar school gaan. De school, dat is het begin.”

Tekst Hilde Masui

Foto’s François De Heel

LIG- EN ZITCOMFORT

Het drukverlagend Tempur materiaal vormt zich onder invloed van lichaamstemperatuur en gewicht naar de contouren van het lichaam. Door de druk op uw gewrichten en ruggengraad evenredig te verdelen wordt pijn verminderd en slaap je rustiger en dieper.

www.thuiszorgwinkel.be Lees meer over onze aanbiedingen op

gratis *bedbodem

t.w.v. € 425

- matras: 80 x 200 of 90 x200- dikte: 15 of 20 cm- jersey of incontinentie hoes- vanaf € 815

+- hoofdkussen naar keuze- vanaf € 90

=gratis

* niet verstelbare bedbodem 80 x 200 of 90 x 200

Informeer naar de andere Tempur voordelen

Alle acties zijn geldig in de Thuiszorgwinkel van 14 oktober tot en met 14 november 2009.

Niet cumuleerbaar met andere acties of voordelen.

- matras: 80 x 200 of 90 x200- dikte: 15 of 20 cm- jersey of incontinentie hoes- vanaf € 815

+- hoofdkussen naar keuze- vanaf € 90

=- vanaf € 815

gratis* niet verstelbare bedbodem 80 x 200 of 90 x 200

Informeer naar de andere Tempur voordelen Informeer naar de andere Tempur voordelen Informeer naar de andere Tempur voordelen Informeer naar de andere Tempur voordelen Informeer naar de andere Tempur voordelen Informeer naar de andere Tempur voordelen Informeer naar de andere Tempur voordelen

Alle acties zijn geldig in de Thuiszorgwinkel van 14 oktober tot en met 14 november 2009.

Niet cumuleerbaar met andere acties of voordelen.

november Tempur.indd 1 02-10-2009 13:21:51

Page 36: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

OKRA november 2009

Je ziet niet meer hoe goed je hoort

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������

����������������� ������������������ �����������

���������������������������������

by ®

����������������������������������������������

��

Page 37: OKRA-Magazine november 2009

MENU

37

“Ik woon intussen al meer dan vijftien jaar in

België. Maar Nicaragua is nooit ver weg. Moeilijk

vond ik het niet om te beslissen naar België te

komen. Hier krijg ik kansen, kan ik dingen doen die

in Nicaragua onmogelijk zijn. Toen ik nog klein

was, vertrok mijn moeder naar België. Ze wilde

geld verdienen voor haar gezin. Mijn vader bleef in

Nicaragua, hij werkte op het veld. Wij bleven bij

hem. Maar toen mijn moeder hier een paar jaar

was, leerde ze iemand kennen. Ze stuurde steeds

minder geld naar huis.

Intussen werden we ouder en zag mijn vader hoe

meer en meer jongens belangstelling voor mij kre-

gen. ‘Binnenkort komt er iemand om je hand vra-

gen, ben je getrouwd en heb je kinderen. Ik kan dat

niet voorkomen, ik heb niet de middelen om je ver-

der te laten studeren’, zei hij. Daarom stuurde hij

me naar mijn moeder in België. Ik kon me daarin

vinden, ik wilde de kansen grijpen die ik kreeg.

Dinsdagavond zes uur. Elizabeth komt thuis van haar werk. “’t Spijt me dat ik een beetje te laat ben, er was echt heel veel verkeer.” Dochter Athénaïs van twee heeft honger, Elizabeth duikt snel de keuken in en tovert een heerlijke maaltijd op tafel. Made in Nicaragua.

Hier kreeg ik eerst les in een speciale klas voor

nieuwkomers. Ik leerde heel intensief Nederlands

en na drie maanden kon ik de gewone lessen vol-

gen in het vierde middelbaar. Ik ben blij met mijn

diploma kantoor administratie en gegevensbe-

heer maar na het zevende specialisatiejaar moest

ik aan de slag, geld voor bijkomende studies was

er niet.

Maar ik ben tevreden met mijn huidige job. Ik

werk als educatief medewerker bij de Federatie

van Zelforganisaties in Vlaanderen en in Brussel.

En ik ben heel actief in de sociaal-culturele sec-

tor. Zo ben ik voorzitster van het Comité de

Ayuda Nicaragua. Ja, Nicaragua blijft belangrijk in

mijn leven. Ook in de keuken: ik kook nog vaak

gerechten uit Nicaragua. Mijn vader bezorgt me

trouwens regelmatig ingrediënten die ik hier

moeilijk kan vinden. De maïsbloem voor de tor-

tilla heeft hij zelf gemalen. En dat proef je!”

Vegetarische kip

Page 38: OKRA-Magazine november 2009

MENU

Gallo Pinto Gekleurde kip (zonder kip)

2 uien ■ 400 gr rode bonen ■ olijfolie ■ 400 gr rijst ■ peper ■ zout ■ look-

poeder ■ 4 bakbananen ■ 1 advocaat ■ 200 gr zachte kaas (Turkse kaas of

feta).

1 2 3 4 5

Rosquilla tostada (ringvormige koekjes)

100 gr maïsmeel ■ 50 gr zelfrijzend bakmeel ■

80 gr boter ■ 100 gr geraspte kaas ■ 2 eetlepels

water ■ 1 theelepel zout.

Meng alle ingrediënten in een kom en

kneed tot een homogeen deeg. Maak met

de hand platte koekjes en maak in het

midden een gat met behulp van een

stokje. Vet de bakplaat in en bak de koek-

jes een halfuur op 175°C. Laat de koekjes

afkoelen alvorens ze op te dienen.

TajadasGroene bakbananen ■ (zonnebloem)olie.

Pel de bananen en snijd ze in plakjes van

1 cm dik. Verhit de olie in een wokpan en

bak de bananenschijfjes tot ze goudgeel

zien. Laat ze uitlekken.

Serveer warm als bijgerecht bij vlees of

vis.

Gebakken bonen

200 gr zwarte bonen ■ 1 teentje look ■ 1 ui ■

1 tomaat ■ 1 citroen ■ olie ■ zout ■ koriander-

blaadjes.

Was de bonen. Snij de ui fijn en de tomaat

in kleine stukjes. Verhit wat olie in een

pan en bak de fijngesneden ui. Voeg de

bonen bij de ui, giet er water op en laat

koken tot ze zacht zijn. Roer de stukjes

tomaat en het sap van de citroen er bij.

Pureer de bonen en de tomaat. Versier

met verse korianderblaadjes en dien op

met gebakken rijst.

Tekst Nele Joostens en

Kristien Descheemaeker

Foto’s Emy Elleboog

Gebruik je gedroogde bonen (1), week ze dan een nacht en

kook ze een kwartiertje in de hogedrukpan. Je kan ook kiezen

voor een blik rode bonen.

Snipper de uien fijn, snijd de bakbananen in dikke plakken (2).

Spoel de rijst grondig onder stromend water.

Bak de rijst in olijfolie tot hij geel kleurt (3). Voeg dan pas water

en zout toe en kook 20 min.

Bak de uien in olijfolie tot ze glazig zijn en voeg de bonen toe.

Kruid met lookpoeder, peper en zout.

Bak de bakbananen aan beide zijden. Neem ze uit de pan en

druk ze plat tussen een

servet. Bak opnieuw (4).

Als de rijst gaar is, schep

je hem bij de boontjes.

Meng goed. Maak het

mengsel indien nodig

smeuïger met een beetje

olie of het vocht van de

boontjes (5).

Serveer met de bakbana-

nen, een stukje avocado

en een plakje kaas.

OKRA november 2009

38

Page 39: OKRA-Magazine november 2009

3939

De Nicaraguaanse keuken

■ Nacatamales: maïsbolletjes gevuld met vlees, groente en rijst gekookt in bananenblad.

■ Tajadas: knapperige dunne chips van groene banaan.

■ Chancho con yuca: varkens-vlees met gekookte yuca en koolsalade.

■ Tamal: deeg met vulling van kaas of vlees, gewikkeld in een maïsblad.

■ Cossayarno: maïs-kaascake.■ Gallo pinto: rijst met bonen,

geserveerd met eieren en que-sillos.

Enkele specialiteiten■ Quesillos: tortilla met kaas en

ui.■ Enchilada: opgerolde tortilla

met vulling van vlees en kaas, geserveerd met guacamole of salsa-saus.

Enkele typische drankjes:■ Pinol: kruidendrankje van

geroosterd maïsmeel met kaneel.

■ Pinolillo: energierijke drank van gemalen maïs en cacaobo-nen, water en suiker.

■ Cebada: gerstdrankje.

De Nicaraguaanse keuken is vooral eenvoudig en goed te vergelijken met de Mexicaanse. Er wor-den veel bonen, maïs, rijst, kaas en kip gegeten. De variaties zijn eindeloos. Tortilla’s staan ook vaak op het menu. Dat zijn pannenkoeken gemaakt van maïs of tarwemeel. Vlees wordt meestal op spiesjes gestoken. Aan de kust eet men vooral vis en worden de gerechten pittiger gekruid. Fruitsappen zijn er in overvloed. De nationale drank is een soort rum, flor de caña. Vele typische gerechten zijn op straat te koop in kraampjes. Enkel in de steden zijn er restaurants.

DE GENEESHEREN VAN DE CLINICAL PHARMACOLOGY UNIT ANTWERPEN,

GESPECIALISEERD IN GENEESMIDDELENONDERZOEK, ZOEKEN

GEZONDE MANNELIJKE EN VROUWELIJKE VRIJWILLIGERSTUSSEN 65 EN 80 JAAR VOOR DEELNAME AAN MEDISCHE ONDERZOEK

Bezoek ook onze website:

www.resunit.com

VOORWAARDEN:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������≤������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VOOR DE STUDIE BE-80-1090613 :

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WIJ BIEDEN:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

INTERESSE:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Nadat u bent ingeschreven zullen uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in de databank van SGS Belgium NV/SA, divisie SGS Life Science Services. In overeenstemming met de Belgische Wet op de Privacy van 8 december 1992 en latere zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en heeft u recht op toegang en correctie van deze gegevens.

ADRES:

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SGS is the world’s leading inspection, verification,testing and certification company

Page 40: OKRA-Magazine november 2009

GROEN

Vanaf half november kan je een notenboom plan-

ten. Doe het als je er de plaats voor hebt en kies

een geënt ras dat zonder kruisbestuiving al op

jonge leeftijd grote, lekkere noten draagt.

Hoog in aanzien

Juglans regia heet de okkernoot, vrij vertaald

koninklijke godseikel. Dat wijst erop hoe hoog onze

voorouders de boom schatten. Daar is ook alle

reden toe. Zijn noten zijn een delicatesse. Zijn

kruin laat net genoeg en net niet te veel zonlicht

door. Onder een notenboom is het heerlijk zitten.

Een zacht briesje speelt met de milde zonnevlekken

op de tuintafel en geen mug haalt het in haar hoofd

je als een speldenkussen te gebruiken. Vermoedelijk

komt dat door de sterke tanninegeur die de okker-

noot afgeeft. Die bittere geur van looistoffen komt

ook vrij wanneer je een deelblaadje onder je neus

kneust. Okkernoten hebben geveerde bladeren en

het groen ervan is heel apart. Ook de schors heeft

een heel eigen tint. Daarmee is een notenboom van

ver te herkennen, ook in de winter. De cultuurnoot

is ontstaan in Klein-Azië. Zelfs in de Bijbel is er al

Een notenboom in je tuin

Van alle bomen die sinds eeuwen in onze streken

groeien, is de notenboom een van de boeiendste. De

groene tint van zijn grote samengestelde bladeren is

uniek, zijn schaduw verkwikkend en zijn noten tokkelen

een van de mooiste symfonieën van de herfst.

sprake van, onder andere in het Hooglied. Koning

Salomo had een landgoed met tal van okkernoten-

bomen.

In het volksgeloof

Aan de okkernoot worden talloze krachten toege-

schreven. Vaak hadden onze voorouders duidelijk

een tegengestelde visie. In sommige tijden ver-

dacht men de okkernoot van contacten met de

duivel en was de boom een landingsplaats voor

heksen. Ook zou hij de bliksem aantrekken. Veel

indruk hebben die verhalen niet gemaakt, want de

boom kreeg steeds weer een ereplaatsje. Geen

boerenerf of hij mocht er zijn kruin spreiden. Toch

vinden we vooral in Vlaanderen maar weinig okker-

noten ouder dan tachtig jaar. Dat heeft de boom

aan een andere goede eigenschap te danken. Zijn

hout is uitermate geschikt voor geweerkolven. De

Duitse bezetters hebben de bomen tijdens de Grote

Oorlog dan ook in groten getale geveld. Het hout

van Juglans regia is trouwens ook heel gegeerd

voor vredelievende doeleinden. Tafels, kasten,

stoelen en siervoorwerpen allerhande zijn uit noten-

Groene vruchten van de notenboom.

OKRA november 2009

40

Page 41: OKRA-Magazine november 2009

41

hout vervaardigd. Het mooiste kwastenpatroon

geeft wortelnotenhout, verzaagd van de dikke

stronk in de grond. Het hout daarvan diende onder

andere voor dure meubels en voor Amsterdammers,

typische staande klokken uit de 17de eeuw.

De allerbeste voor de tuin

Het enten van notenbomen is geen eenvoudige

bezigheid. Slechts enkele gespecialiseerde boom-

kwekers wagen zich er aan. Dat verklaart de vrij

hoge prijs die voor deze geënte bomen wordt

gevraagd. Maar deze wat duurdere bomen blijken

zich al gauw terug te betalen in lekkere, gemak-

kelijk te kraken noten. In vele kwekerijen zijn deze

geënte cultivars op naam te koop. Bekend zijn

onder andere Broadview en Buccaneer. Broadview

heeft vrij lange noten. De noten van Buccaneer zijn

rond. Beide rassen zijn zelfbestuivend, dragen rijk

en dat al op zeer jonge leeftijd. Bovendien worden

de bomen niet echt reuzengroot en hebben de

noten een relatief dunne schil. In mijn tuin en in

vele andere zijn het de allerbeste. Temeer omdat

beide notenrassen ongevoelig zijn voor bacterie-

brand en brandvlekkigheid, twee ziekten die zwarte

vlekken veroorzaken op de bladeren en de bolsters

waarna een deel van de noten rot.

Notenolie

In Frankrijk en Zuid-Europa wordt olie uit okkerno-

ten geperst. Notenolie is een voortreffelijke slaolie,

geen bakolie. Jammer genoeg is deze culinaire olie

uitgesproken vet en dus minder geschikt voor wie

wil lijnen.

Tekst en foto’s Ivo Pauwels

Voor kamergeleerden?

Enkele jaren geleden heb ik een keertje noteninkt

gemaakt. Het is een bruine, bistere inkt die erg prettige

effecten geeft. Noteninkt is geliefd bij vele artiesten. Ik

heb speciaal voor jou het recept nog even opgediept.

‘Kook de groene bolsters van okkernoten in regenwa-

ter. Zeef de vloeistof wanneer ze koud geworden is door

een doek. Laat ze één dag staan. Giet ze voorzichtig af,

zodat de droesem achterblijft. Voeg er een weinig

borax bij, kook de vloeistof tot de gewenste dikte in.

Vul er kleine flesjes mee.’

In de middeleeuwen en de renaissance gingen heel-

meesters ervan uit dat de natuur zelf aangaf waarvoor

een plant helende eigenschappen bezat. Men noemde

dat de signatuurleer. Omdat noten zonder schil op her-

senkwabben lijken, lag het gebruik voor de hand.

Wie veel noten at, moest wel slim worden. Helemaal is

dat idee nog niet verdwenen. In studentenhaver zitten

nog steeds okkernoten. In mijn studententijd leek deze

lekkernij niet te helpen. Ik ga er daarom van uit dat het

gunstige effect van noten op de hersenen pas vele, vele

jaren later te meten is. Misschien moet ik mijn compu-

ter aan de kant schuiven, mijn oude verroeste pen in de

noteninkt dopen en een uilenbrilletje op mijn neus zet-

ten. Misschien word ik dan een echte kamergeleerde.

Noteninkt.

Notenboom boven hosta’s.

Page 42: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

42

TENTOONSTELLING

Het Meetjesland telt verschillen-

de musea en bezoekerscentra

die een licht werpen op het regi-

onale erfgoed en de streekge-

schiedenis. Ambacht en nijver-

heid, tradities en volkscultuur,

markante gebeurtenissen en uit-

zonderlijke figuren komen aan

bod. Trouwens, ook kinderen zul-

len geboeid zijn. De brochure

Meetjesland, niet voor mietjes

staat boordevol grappige be-

schrijvingen en tekeningen. Vijf

figuren uit het Meetjesland leg-

gen de geschiedenis en de

bezienswaardigheden van dit

gebied uit.

Natuur en cultuur combineren? Fietsen langs kreken en

riviertjes en het regionale erfgoed ontdekken in kleinschalige

musea? En daarna verpozen in een typisch café of een

sfeervol restaurantje? In het Meetjesland kan het allemaal.

Een druppel of drie

In het centrum van Eeklo vind je

het jeneverhuis Van Hoorebeke.

Als oudste jenevermerk in ons

land stond Van Hoorebeke aan

de wieg van de ambachtelijke

graandistillatie. De eerste jene-

verstokers legden een open

vuurtje aan onder glazen distil-

leerkolven. Zo traden zij in de

voetsporen van middeleeuwse

monniken en alchemisten. De

sterk geurende jeneverbes die

de lichtjes aangebrande smaak

neutraliseert, schonk haar naam

aan de geestrijke drank. De

graanjenever was geboren. In

dit museum vind je, naast de

productieketen, de historiek van

deze jeneverstokerij. Na een

periode als bierbrouwers, scha-

kelden de Van Hoorebekes over

op jenever. Dat gebeurde in

1669 toen Pieter het levenslicht

zag. Zijn fopspeentje werd vaak

in jenever gedoopt en hij kreeg

de smaak te pakken zodat hij

later zelf begon te stoken. De

gids verklapt je het geheim van

de echte jenever, loodst je langs

mooie decors, toont je de weg

van korrel tot borrel, ontrafelt

samen met jou het geheim van

het volle aroma en laat je bij het

afscheid de proef op de som

nemen. Daarna zweef je terug

naar buiten, de nasmaak van de

onvervalste jenever in de mond

en met de wetenschap dat

gekoelde jenever het best wordt

gedronken in een gekoeld glas.

Boerderij met stijl

Net buiten Eeklo ligt de

Huysmanshoeve, een hoevecom-

plex dat waarschijnlijk in de der-

tiende eeuw werd opgetrokken.

Een bezoekerscentrum in het

gerestaureerde woonhuis toont

je het Meetjesland vanuit vier

invalshoeken: cultuur, natuur,

geschiedenis en landschap. Je

vindt hier een prachtig voorbeeld

van een authentiek achttiende-

eeuws interieur. De inkomplaats

die gebruikt werd voor familie-

Parels in het Meetjesland

De imposante poort van de Huysmanshoeve.

Het jeneverhuis Van Hoorebeke staat in het centrum van Eeklo.

Page 43: OKRA-Magazine november 2009

43

feesten of tijdens de kermis, is

typisch voor oude boerderijen.

Misschien ontdek je de bel die

gebruikt werd bij etenstijd. Langs

een smal houten trapje kom je op

de voute, waar de alkoven

bewaard zijn. Hier sliepen de

meisjes vanaf hun dertiende.

Onder de trap ontdek je de vlees-

kelder en er tegenover de brood-

kelder voor het brood, de boter

en de kaas. Je vindt er een was-

tafel in baksteen. Een derde kel-

der is de aardappelkelder, waar

de voorraad steeds werd aange-

vuld zodat moeder niet buiten

naar de put moest. In de beste

kamer werden gasten ontvan-

gen. Hier zagen de kinderen het

levenslicht en werd afscheid

genomen van overleden gezins-

leden. Je merkt hoe de bakste-

nen van de trap in de loop van de

eeuwen zijn uitgesleten. Op de

hoogkamer sliepen moeder en

vader en de kinderen tot hun

dertiende. Achter een deurtje

bevindt zich de appelzolder, waar

van alles werd bewaard. Van op

de zolderverdieping heb je een

prachtig uitzicht op het monu-

mentale poortgebouw. Dat bood

rond 1400 onderdak aan pestlij-

ders en melaatsen en deed later

dienst als verblijfplaats voor

schaapherders. Hier op zolder

sliepen de jongens vanaf hun

dertiende en werden de hespen

gedroogd. De rommelzolder is

omgebouwd tot een interactieve

plek. Je kan er iets bijleren over

de geluiden van het krekenge-

bied, je kan zelf reiger spelen en

zo veel mogelijk vissen vangen of

braakballen uitpluizen. Op het

einde van je bezoek kan je een

kijkje nemen in het achterhuis,

de vroegere leefkamer van de

familie. Verder kan je het geres-

taureerde ovenhuis bekijken of

gewoon uitrusten, genieten en

dromen van een ver verleden.

Canada boven

In Adegem, deelgemeente van

Maldegem, ontdek je het Canada

War Museum. Dat is een realisa-

tie van Gilbert Van Landschoot

die hiermee een belofte nakwam

aan zijn vader. Die had zijn leven

te danken aan Canadese solda-

ten. Veel Canadezen zijn hier

trouwens gesneuveld, getuige

het Canadese kerkhof in de buurt.

In het museum wordt de bevrij-

ding van Vlaanderen op een

levendige manier voorgesteld

aan de hand van diorama’s,

authentieke filmbeelden en The

Maple-Leafmuseum, een minia-

tuurmuseum op schaal 1/35. In

dit indrukwekkende interieur

word je geconfronteerd met mili-

taire acties, de Duitse bezetter,

de Canadese en Poolse bevrij-

ders en het Belgische leger. Het

geheel wordt ondersteund met

foto’s en beeldmateriaal, kledij

en instrumenten, wapens en uit-

rustingen.

De tentoonstelling is in voortdu-

rende ontwikkeling want Gilbert

Van Landschoot zit niet stil. Hij

vertelt je onverbloemd de

geschiedenis en vertaalt de aan-

gebrachte symbolen. In de pijlers

van de tearoom zitten bijvoor-

beeld heel wat boodschappen

verborgen. Het smeedwerk aan

de bar was ooit een communie-

bank en de zuilen achter de bar

zijn van een doksaal van een

middeleeuwse kerk.

Deze prachtige streek heeft nog

meer te bieden. In een volgende

bijdrage gaan we nog eens op

stap in het Meetjesland.

Tekst Erik Lauwers

Parels in het Meetjesland

Info

■ Jeneverhuis Van Hoorebeke, Van Hoorebekeplein 2, 9900 Eeklo, 09 378 45 69.

Individueel bezoek: dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot

12.00 uur. Tickets: 2 euro (één druppel inbegrepen).

Groepen: elke dag (behalve zondag). Reserveren via 09 378 44 44 of 09 373 46 75.

Tickets: 2,50 euro per persoon (minimum tien personen) (gids en drie druppels

inbegrepen).

■ De Huysmanshoeve, Bus 1, 9900 Eeklo, 09 327 04 47.

Open van midden april tot de eerste week van november: dinsdag tot vrijdag van

10.00 tot 17.00 uur, weekend en feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur.

Gratis toegang. Zie ook op www.degrootstereiziger.be.

■ Canada War Museum, Heulendonk 21, 9991 Adegem, 050 71 06 66.

Open elke dag behalve maandag: van april tot september van 10.00 tot 18.00 uur,

van oktober tot maart (ook op dinsdag gesloten) van 12.00 tot 18.00 uur.

Tickets: 5 euro, groepen 4 euro per persoon.

In het Canada War Museum bewonder je levensechte

opstellingen uit de Tweede Wereldoorlog.

Page 44: OKRA-Magazine november 2009

BOEKEN

Allemaal willen we de hemelEen echt boek van bij ons. Waarom niet? Het loont

meer dan de moeite. Els Beerten ontving talrijke

prijzen voor Allemaal willen we de hemel. Dit boek

is bedoeld als jeugdboek maar het is veel meer dan

dat. Geen enkel ogenblik had ik de indruk dat dit

boek louter voor jongeren is geschreven. Lezers

die geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog,

zullen zich zeker geboeid weten.

Limburg 1942. De twee jeugdvrienden Jef en Ward

dromen ervan oorlogsheld te worden. Ze bewande-

len echter een verschillende weg. Ward kiest voor

het Oostfront uit Vlaams idealisme. Jef mag niet

vertrekken maar wordt toch een held tegen wil en

dank. Els Beerten brengt het verhaal vanuit ver-

schillende perspectieven: Ward, Jef, zijn zus Renée

en hun broertje Remi. Alles draait rond goed en

kwaad, heldendom en lafheid, trouw en verraad. In

oorlogstijd blijken de grenzen hiertussen flinter-

dun.

Beerten zet levensechte figuren neer waarin de

lezer zich kan herkennen. Ze biedt situaties aan die

alledaags zijn en toont hoe de gewone man in

Vlaanderen de oorlog heeft ervaren. De kleine

Soms liggen literaire kleinoden hopeloos verborgen in wouden van

literaire wildgroei. Maar een onooglijke recensie, een gelukkig

plaatsje in de etalage van een boekhandel of een plotse blik op een

verborgen boek in de lange bibliotheekrekken kunnen je doen

besluiten zulk onbekend boek te lezen. Zo was het deze maand.

Twee prachtige romans en een knappe biografie vielen ons te beurt.

Remi wordt vertederend getekend als de eeuwige

vraagstaart die overal buiten wordt gehouden

wegens te jong. Dat belet niet dat hij toch een

belangrijke rol speelt in de plot van de roman.

Het boek bestaat hoofdzakelijk uit vlotte dialogen

en leest bijgevolg als een trein.

De roman kreeg weinig weerklank en dat is jam-

mer want dit boek verdient beter!

Kaart van een onzichtbare wereldDe literatuur uit het Verre Oosten komt meer en

meer tot bij ons. Dat is een goede zaak want ze

heeft heel wat te bieden. Zo ook de boeken van

Tash Aw. Hij werd geboren in Taipei uit Maleisische

ouders en groeide op in Kuala Lumpur. Nu woont

hij al jaren in Londen. Zijn debuutroman De zijde-

handelaar werd bekroond met verschillende prij-

zen. Na het lezen van zijn tweede boek Kaart van

een onzichtbare wereld is er geen twijfel meer. De

auteur verdient alle lof!

Zijn jongste boek vertelt het verhaal van de twee

broers Johan en Adam. Ze groeien op in een wees-

huis in Indonesië en hebben enkel elkaar nog.

Els Beerten, Allemaal willen we de hemel, Querido, Amsterdam, Antwerpen, 2009, 498 blz., 17,95 euro.

Tash Aw, Kaart van een onzichtbare wereld, Mouria, Amsterdam, 2009, 398 blz., 22,50 euro.

Geert van Istendael, Gesprekken met mijn dode God, Atlas, Amsterdam, Antwerpen, 302 blz., 19,90 euro.

Els Beerten.

OKRA november 2009

44

Onbekend en onterecht onbemind

© J

an S

imoen

Page 45: OKRA-Magazine november 2009

Johan waakt over zijn kleine broer en zweert hem

nooit te verlaten. Maar de broers worden geadop-

teerd door twee verschillende families. Johan komt

terecht bij een rijke familie in Kuala Lumpur. Adam

wordt opgevoed door een Hollandse schilder op

een Indonesisch eiland. Ze verliezen elkaar uit het

oog zonder dat ze de traumatische gebeurtenis van

de scheiding helemaal vergeten.

Het verhaal begint in 1964 als er een burgeroorlog

dreigt op Indonesië en alle Nederlanders en andere

vreemdelingen worden geviseerd. Adam is op dat

ogenblik zestien. Karl, zijn pleegvader, wordt gear-

resteerd en Adam besluit hem te zoeken. Tijdens

deze zoektocht ontmoet hij heel wat personages

die het boek inhoud en kleur geven. Het brengt

hem ook dichter bij zijn verloren broer Johan.

Kaart van een onzichtbare wereld bevat niet enkel

een degelijk en mooi verhaal, het leert ons ook

verrassend veel over de geschiedenis van Indonesië

onder het bewind van Soekarno. Tash Aw kent het

schrijversvak. Hij hanteert een taal die aanspreekt

en vertelt een degelijk onderbouwd verhaal. Een

aangename en vlotte roman!

Gesprekken met mijn dode GodGeert van Istendael tekent een portret van zijn

vader. Dat was voldoende om mij op het boek te

gooien, zijn vader komt immers uit dezelfde

kweekvijver als die van ons: Cardijn, de Katholieke

Arbeidersjeugd (KAJ) en de vakbond. Het boek

heeft me geboeid maar ook ontroerd. Geert van

Istendael beschrijft op plastische wijze uit welk

bloedrood proletarisch nest ‘Gustje’ kwam: een

overvloed aan kinderen, armoede, overmatig alco-

holgebruik. Dankzij een alerte priester kreeg hij de

kans om te studeren. Zijn studies kon hij echter

niet tot een goed einde brengen want hij moest per

se een religieuze roeping hebben. En die had hij

niet. Gust werd lid van de KAJ en kwam via die weg

bij de christelijke vakbond (ACV) terecht. Die vak-

bond ging zijn lust en zijn leven vormen. Europa

werd te klein voor hem en hij trok naar Afrika, Azië

en vooral Zuid-Amerika om de christelijke arbei-

dersbeweging te verspreiden. Maar Gust was niet

alleen een vakbondsman, hij was ook een over-

tuigde, breeddenkende katholiek die niet altijd zo

hoog opliep met de hiërarchische Kerk. Ontrouw

wilde hij echter niet worden, hij was zelfs een van

de weinige leken die als waarnemer het Tweede

Vaticaans Concilie kon bijwonen. Gust was ook een

poëtische ziel die op alle mogelijke plaatsen zijn

pennenvruchten neerschreef. En bovenal was hij

een man met een sterke visionaire kijk op de

wereld.

Zijn zoon Geert heeft een prachtig beeld geschetst

van zijn vader, zonder sentimentaliteit en met een

enorm respect. Gesprekken met mijn dode God is

een zeer levendige kroniek omdat van Istendael nu

eens in de ik-vorm, dan in de jij- of de hij-vorm

schrijft. Dit boek is een absolute must voor wie uit

de Cardijn-leerschool stamt. Voor anderen is het

een leerzaam en interessant tijdsdocument over

een grote persoonlijkheid.

Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

Tash Aw. Geert van Istendael.

Allemaal willen we de hemel bestaat hoofdzakelijk uit vlotte dialogen en

leest als een trein.

45

© J

ürg

en D

oom

© A

lex

Lake

Page 46: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

46

GEDICHT

gewoon meegaan met de tijd

niet sneller rusten, trager denken

niet losgescheurd van dag

niet ingeplant in nacht

gewoon, geen te opmerkelijk

verlangen naar geschenken

stap voor stap als de seconden

uur na uur dichter bij het licht

de schaduw verlaten

en door de reeds vergeten straten

de sporen volgen van de geest

weten dat zelfs de diepste wonde

ooit, ooit eens geneest

FuturumErik Lauwers

Page 47: OKRA-Magazine november 2009

47

Delvaux 1829-2009

Een Delvaux tas. Wie wil er niet eentje bezitten? In afwachting dat je spaarvarken vol is, kan je al eens een kijkje gaan nemen in het MoMu in Antwerpen.De tentoonstelling Delvaux 1829-2009 schetst een beeld van het huis Delvaux doorheen de tijd. Vanaf de productie van reisgoede-ren voor de plaatselijke adel in de 19de eeuw, via de opkomst van de moderne handtas in de 20ste eeuw tot de hedendaagse visie van het bedrijf. Met Veronique Branquinho als toekomstig artistiek directeur staat deze visie garant voor een nieuwe elegantie.In samenwerking met het Huis Delvaux worden heel wat publieks-activiteiten georganiseerd.

Uit het geheugenOver weten en vergeten.

Deze tentoonstelling brengt een overzicht van wat ons als men-sen zo kenmerkt: weten en ver-geten. Waarom vergeten we? Wat is heimwee? Ze haakt in op de brandende actualiteit van de ziekte van Alzheimer maar ver-breedt het perspectief: hoe dachten kunstenaars en weten-schappers eeuwen geleden over het geheugen? De tentoonstel-ling vraagt aandacht voor de eeuwenoude zoektocht naar de werking van het geheugen. Maar ze toont ook hoe kunstenaars het geheugen ‘verbeelden’.Uit meer dan zestig collecties in binnen- en buitenland worden stukken getoond.

Brussel keer op keerMensen van hier van elders gekomen.

Brussel is altijd al een toe-vluchtsoord geweest. De meeste Brusselaars hebben dan ook een of andere voorouder afkomstig uit het buitenland. Maar wie zijn deze buitenlanders? Waarom komen ze naar ons? Hoe leven ze en wat brengen ze ons bij? Op deze vragen tracht het Archief van de Stad Brussel te antwoor-den aan de hand van documen-ten en beeldmateriaal uit zijn rijke collecties maar ook met frappante getuigenissen. Een gelegenheid om het brede pano-rama te schetsen van de Brusselse immigratie vanaf de 16de eeuw.

Info

Tot 21 februari 2010 in het Modemuseum, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen, 03 470 27 70, www.momu.be, [email protected] reservaties en meer informa-tie over het publieksaanbod kan je terecht bij Frieda de Booser 03 470 27 74, fax 03 470 27 71, [email protected] Open van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 18.00 uur.Tickets: 6 euro, 55+ 4 euro.Bereikbaar met tram 4 vanaf Antwerpen-Zuid, halte Kammenstraat. Of lijn 5 vanaf Antwerpen Centraal, halte Groenplaats.

Info

Tot 2 mei 2010 in het Museum Dr. Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent, 09 216 35 95, www.museumdrguislain.be. Open van dinsdag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.Tickets: 6 euro.Bereikbaar met tram 1 aan station Gent Sint-Pieters, stop Guislain-straat.Met de wagen: afrit Gent, dan Gent alle richtingen, volg ‘Eeklo’ gedurende ca. 5 km via de hoofd-weg. Aan T-kruispunt naar rechts en onmiddellijk naar links.

Info

Tot 29 januari 2010 in het Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel. Open op weekdagen van 8.00 tot 16.00 uur, op zondag van 11.00 tot 17.00 uur, 02 279 53 20, www.brussel.be.Gesloten 1, 2, 10 en 11 november 2009 en van 21 december 2009 tot 4 januari 2010.Gratis toegang. Rondleidingen op aanvraag.Bereikbaar: met de trein tot Brussel-Centraal of Brussel-Kapellekerk.

Maak kans op een gratisduoticket! Kijk op blz. 54.

UITJES

Maak kans op een gratisduoticket! Kijk op blz. 54.

© Archief van Stad Brussel

© Piet Pollet, Poetical Brain, galerie s&h de buck.

Page 48: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

48

UIT

De Samber meandert door het

landschap. Turende vissers aan

de oever. Een jachthaventje met

sas en houten ophaalbrug. Files

noch wegwijzers te bespeuren.

Geen wonder dat we ons in de

vallei van de vrede bevinden. Na

een kronkelige weg langs de

rivier doemt plots de dreigende

wand van de reusachtige abdij-

ruïne voor ons op. In de laatgoti-

sche cisterciënzerabdij van Aulne

wordt duidelijk niet meer gebrou-

wen. Haar oorsprong gaat terug

tot 656 toen de berouwvolle

struikrover Landelinus ze sticht-

te. De onlangs opnieuw aange-

legde boomgaard vormde de bin-

nenplaats van de voormalige zie-

kenboeg. Op de plaats van de

conciërgewoning bevond zich de

tuin met geneeskrachtige plan-

ten. Kuieren tussen de stenen

van deze mastodont doet je mij-

meren over zoveel vergane glo-

rie. Let vooral op het maaswerk

van het grote spitsboogvenster

in de zuidelijke kruisbeuk van de

zestiende-eeuwse abdijkerk. Ook

Hangende Tuinen, abdijruïnes, een Ecomuseum,

een stokerij, een belfort. Je vindt het allemaal in

en rond Thuin. Dit Henegouwse stadje tussen

Binche en Charleroi verdient meer aandacht

dan het krijgt.

de luchtbogen en de enorme lan-

cetvensters zijn spectaculair.

Deze abdij behoort terecht tot

het Werelderfgoed.

Later stichtte Landelinus even-

eens de abdij van Lobbes. Hier

rest alleen de collegiale Sint-

Ursmaruskerk, de oudste kerk

van België. Dit logge, ruwe bouw-

werk boezemt ontzag in door zijn

monumentale schip en ontroert

tegelijk door zijn eenvoud.

Hamers en zwaarden

Het middeleeuwse stadje Thuin

is verdeeld in een boven- en een

benedenstad. “De verstandhou-

ding tussen de bevolking van

beide stadsdelen is bijzonder

koel”, beweert Christine Charue,

directrice van het Toerismehuis

van Val de Sambre et Thudine.

“De bewoners gaven elkaar spot-

namen die hun oorsprong von-

den in een ver verleden. De

Makas of de bewoners van de

benedenstad danken hun naam

aan een hamer (marteau of

maca). Talrijke molentjes aan de

rivier brachten die hamers in

werking. De Makas waren vooral

schippers die ruilhandel bedre-

ven in het buitenland. Catula is

de bijnaam die de Makas aan de

bewoners van de bovenstad

gaven. Die naam gaat terug tot

1654. Toen kreeg de bourgeoisie

van Thuin, de inwoners van de

bovenstad, het voorrecht een

zwaard te dragen. De andere

inwoners reageerden hierop

uiterst jaloers met de opmerking

‘qu’as-tu là?’ of ‘wat heb je daar?’

Sindsdien heten zij Catulas. Een

vestingring beschermde het

domein van de Catulas perfect.

De betere sociale klasse, de reli-

gieuzen en de stadsinstellingen

liepen geen gevaar.”

“Begin 1900 telde Thuin meer

dan 1 100 binnenschippers op

een bevolking van minder dan

vijfduizend inwoners. Bovendien

waren er vijf scheepswerven.

Thuin leefde van de scheepvaart.”

Ik kan me moeilijk voorstellen

waar al die schepen aangemeerd

Laat je verrassen langs de Samber

De Hangende Tuinen van Thuin.

Page 49: OKRA-Magazine november 2009

49

lagen want het haventje stelt

vandaag niet zo veel voor. Het

antwoord op dit vraagstuk en

nog veel meer kom je te weten in

het Ecomuseum van de binnen-

scheepvaart. De museumboot

Thudo ligt aan de rechteroever in

de benedenstad. Het leven draai-

de hier rond de binnenscheep-

vaart. In de schipperswijk Le

Quartier du Rivage proef je nog

de sfeer van het schippersvolk

uit die tijd. Maak een rondje op

de Samber en je maakt zelf deel

uit van die wereld.

Tien kilo fruit

In het dorpje Ragnies vind je een

groot familiebedrijf, de distilleer-

derij van Biercée. Een proefses-

sie in de Grange des Belges

brengt je dadelijk op tempera-

tuur. En je leert wat bij over het

stoken van likeur. Hoe tover je

tien kilo fruit om in een fles lek-

kere eau-de-vie of fruitlikeur?

Hoe wordt de Eau de Villée en de

P’tit Peket gebrouwen? Je komt

het hier te weten. De stokerij

produceert op het ritme van de

fruitoogsten. Daarom is het hier

soms erg druk en op andere tijd-

stippen heel kalm.

De vier koperen distilleertoestel-

len zijn indrukwekkend. Koper is

een uitstekende warmtegeleider

en wordt niet aangetast door

fruitzuren. Het rusten en rijpen

gebeurt in roestvrij stalen kui-

pen. Wil je weten wat je favoriete

likeurtje doormaakt vooraleer

het in zijn gestroomlijnde flesje

verdwijnt? Je kan het allemaal

van dichtbij meemaken tijdens

een bezoek en/of een degustatie

in de Grange des Belges.

Groene waterval

In de Hangende Tuinen van Thuin

plantte men enkele jaren gele-

den Regent-wijnstokken aan.

Hiervan produceert de stokerij

de wijn Clos des Zouaves,

genoemd naar de folkloristische

wijnoogst. De tuinen op zich zijn

trouwens ook de moeite. Dichter

Jean de la Biesmelle beschreef

ze als volgt: ‘de in terrassen

aangelegde tuinen, die trapsge-

wijs als een waterval op de heu-

vels lagen, boden, van de rivier

tot aan de hemel, manden vol

planten, vruchten en bloemen.’

Het uitzicht van op deze terras-

sen op de zuide-

lijke helling van

het stadje moet

inderdaad fan-

tastisch geweest

zijn. Bezoekers

vinden er van-

daag probleemloos hun weg via

elf borden. Wanneer je vertrekt

aan de voet van het belfort op de

Place du Chapitre zie je onder-

weg het begin van de Chaussée

Notre Dame, ook de muur van

Thuin genoemd. Deze straat was

een belangrijke toegangsweg tot

de middeleeuwse stad. De rue

Saint Jacques heeft net als in de

middeleeuwen een gootje in het

midden. De Grand’Rue herken je

aan de statige herenhuizen uit

de 16de tot 18de eeuw. Rechts zie

je de Posty des Soeurs Grises.

Vanuit hun klooster daalden de

zusters dit steegje af om de zie-

ken te verzorgen in het toenma-

lige Sint-Elisabethziekenhuis.

Wanneer je beneden aan de

splitsing de trapjes aan je linker-

kant neemt en vervolgens de

grindweg, kom je bij het uitkijk-

punt Le Chant des Oiseaux. Hier

heb je niet alleen een prachtig

zicht op de Hangende Tuinen,

ook op de kerk Notre Dame des

Carmes, het belfort en het voor-

Een proefsessie in de Grange des

Belges brengt je dadelijk op temperatuur.

De distilleerderij van Biercée.

Page 50: OKRA-Magazine november 2009

malige vluchthuis van de abdij

van Lobbes is het zicht betove-

rend. Keer terug naar het parkje.

Halverwege de rue Alphonse

Liégeois merk je op je rechter-

kant het oude kanon Le Spantole.

Even verder sla je rechtsaf rich-

ting Les Remparts du Nord, de

oude vestingmuur. De Samber-

vallei schittert aan je voeten.

Waterloo

Een kasteelbezoek is altijd mee-

genomen. Op de N559 tussen

Lobbes en Beaumont ligt het

Château du Fosteau. Dit ver-

sterkte veertiende-eeuwse kas-

teel bevat een rijke collectie

antieke meubels en kunstvoor-

werpen die ook te koop zijn. Op

aanvraag leiden de eigenaars je

eigenhandig rond in het

Nederlands. Het kasteel bevat

onder andere een ridderzaal, een

museum van de apotheek en een

kamer ter nagedachtenis van

generaal Reille. Op weg naar de

beroemde slag van Waterloo

verbleef deze graaf op 14 juni

1815 met meer dan 24 000 man-

schappen op het kasteel van

Fosteau. Vervolgens leverde hij

strijd aan de Vier Armen en bij

Waterloo. In de kamer vind je

enkele authentieke documenten

over zijn leven.

Parade!

Nu je toch in de buurt bent, kan

je moeilijk om Binche heen. Ook

Amerika tot de fascinerende

tradities van Azië en Oceanië.

Honderden maskers en ver-

mommingen in een ongelooflijk

spectrum van kleuren, vormen

en materialen. Travestieten en

gay parades passeren de revue.

Een confrontatie met de besnij-

denisrituelen blijft evenmin uit.

Vanaf nu is carnaval nooit meer

hetzelfde.

Tekst en foto’s Chris Van Riet

al ben je geen gekke bekken-

trekker, het Internationaal

Museum van het Carnaval en

het Masker mag je niet voorbij-

lopen. Je krijgt er niet alleen

een lesje over het ontstaan van

het carnavalsgebeuren in Binche

maar evengoed een gemasker-

de reis door de wereld. Je maakt

er kennis met de gemaskerde

ceremonieën van Noord-

Info

■ Toerismedienst van Thuin, Place Albert I 2, 6530 Thuin,

071 59 54 54, www.thuin.be, open van 1 april tot 30 september,

van woensdag tot zondag van 14.00 tot 18.00 uur. De folder met

de beschreven wandelingen vind je bij de dienst voor toerisme.

■ Grange des Belges, Ferme de la Cour, rue de la Roquette,

Ragnies. In maart, oktober, november, tot 15 december: zaterdag

en zondag van 14.00 tot 19.00 uur, rondleiding om 15.00 uur. Van

april tot september is de stokerij elke dag (behalve op maandag)

open van 11.00 tot 19.00 uur. Rondleiding om 15.00 en om

16.30 uur. Gesloten in januari en februari;

Tickets: 6,50 euro, kinderen tot zes jaar gratis, jongeren van

zeven tot achttien: 3 euro.

■ Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker,

Rue Saint-Moustier 10, 7130 Binche, 064 33 57 41. Open van

dinsdag tot vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur en op zaterdag en zon-

dag van 10.30 tot 17.00 uur.

Tickets: 6 euro, 60+ 5 euro, kinderen 3,5 euro.

■ Château du Fosteau, open tot 31 maart van 14.00 tot 18.00 uur,

van 1 april tot 31 oktober van 14.00 tot 19.00 uur, 071 59 23 44,

www.chateaufosteau.be. Tickets: 3 euro, 60+ 2,50 euro, bezoek

aan de tuinen en park 1 euro.

Bereikbaar

■ E19 Brussel-Parijs, afrit 20 Feluy. N59 richting Thuin.

■ E42 Bergen-Charleroi, afrit 18 Chapelle-lez-Herlaimont,

N59 richting Thuin.

■ Met de trein: de lijn Charleroi-Erquelinnes.

OKRA november 2009

50

UIT

De abdijruïnes van Aulne zijn

indrukwekkend.

Het kasteel van Fosteau.

Page 51: OKRA-Magazine november 2009

51

SPEEL EN WIN

58 winnaars!

■ Wie wint een weekend in Chinon, de Loirestreek?Francine Vercammen uit Sint-Katelijne-Waver.

■ Wie mag overnachten en ontbijten in De Linde te Retie?Dirk Steenkiste uit Aartrijke.

■ Wie wint een tienbeurten-kaart voor het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol?Maria Reymen uit Hechtel, Hilda De Coensel uit Okegem, Roger De Grauwe uit Schellebelle, Noppe Devroe uit Harelbeke, Simone Diels uit Hove.

■ Wie krijgt een waardebon van 125 euro?Mia Leyman uit Merksem.

■ Wie kan beginnen in Verbrande schaduwen?Joseph Van Laer uit Adinkerke, Walburga Vande Casteele uit Wondelgem, Elza Van Haver uit Tielrode-Temse, Lea Riemis uit Beerse, Christiane Destoop uit Middelkerke-Westende, Léona Caestecker uit Menen, Jacqueline Vander Linden uit Denderwindeke, André Knockaert uit Sint-Michiels-Brugge, Ann Mergaert uit Roeselare, Victor Van Reepingen uit Burst.

■ Wie krijgt De geheimen van de zee?Lea Proost uit Temse, Willy Van Eynde uit Tielrode, Terese Vervueren uit Wemmel, Liliane De Plecker uit Grimbergen, Therese Vanden Bempt uit Kessel-Lo, Michel Migom uit Wondelgem, Denise Maertens uit Oostende, Greta Nuyens uit

Ekeren, Daniel Reynaert uit Gits, Rita Vandenborre uit Kortrijk.

■ Voor wie is De paleisraad?Stephaan Windey uit Moerzeke, André Terrijn uit Vichte, Margareta Pallemans uit Deurne, André Vanhoeck uit Puurs, Josée Wuestenberg uit Landen, Monique De Groof uit Bazel, Marc Himpe uit Roeselare, Marcel Van Meervenne uit Temse, Marc Vervoort uit Temse, John Demesmaeker uit Bertem.

■ Wie kan op stap met Brussel onder vriendinnen?Chris Van Rompaey uit Knokke, Agnes Elebaut-Vander Beken uit Oudenaarde, Trees Basyn uit Koekelare, Simonne Vanhoutte uit Roeselare, Leonia Desmedt uit Oostrozebeke.

■ Wie krijgt Fietsen door Noord-Frankrijk?Pierre D’Hondt uit Sint-Amands, Antoon Hollevoet uit Sint-Kruis, Jos Volders uit Scherpenheuvel, Louis Van Loy uit Retie, Monica Dehaes uit Bonheiden, Felix De Meester uit Boom.

■ Voor wie is Mannen die vrouwen haten?Marcel Sterckx uit Meerhout, Marc Roefs uit Tielen, Willy Michiels uit Sint-Katelijne-Waver.

■ Wie kan beginnen in De vrouw die met vuur speelde?Gilbert Govaert uit Belsele, Eugeen Lochs uit Mol, Arlette Vandevijvere uit Kuurne.

■ Wie krijgt Gerechtigheid?Roger Roelands uit Anderlecht, Monique De Winter uit Mortsel, Rachella Jouck uit Herk-de-Stad.

Winnaars kruiswoord september 2009. Meer dan 4 000 deelnemers!

��������

����

���������������������

�������

���������������

������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������

����

�����

����

���������������������������

�����������������������

����������������

�����������������������������

��������������������

���

����������

�������������

Oplossing kruiswoordraadselseptember 2009.

Oplossing sudokuoktober 2009.

Oplossing: academie. Antwoord op de schiftingsvraag: kerkwerk multicultureel samenleven.

Beleef de gezelligheid van Kerst aan zee in HOTEL SANDESHOVED

NIEUWPOORT

ZEEDIJK 26 TE 8620 | NIEUWPOORT- BAD 058/22 23 60 | Fax 058/23 95 [email protected] Website: www.sandeshoved.be

Informeer ook naar onze andere promoties & arrangementen, wij sturen u graag onze folder!

Hotel Sandeshoved, gelegen op de verkeersvrije Zeedijk van Nieuw-poort-Bad, heeft een fantastisch pakket samengesteld om de mooi-

ste tijd van het jaar in alle heerlijk-heid te beleven. U verblijft naar keus 2, 3 of 4 nachten op een kamer of studio/appartement.

Inbegrepen: halfpension (ontbijt + middag- of avondmaal)Kerstbanket op 24/12 (5-gangen met aperitief, wijn, water & koffie inb.)Kerstbrunch op 25/12 (buffet van vis & schaaldieren, vleesbereidingen, wokscho-tels, hoofdschotels en kaas- en dessertbuffet, apero, wijn, water & koffie inb.)

Formule: U kiest zelf: 2, 3 of 4 nachten

prijzen 2 nachtenarrangement*: prijzen 3 nachtenarrangement*:

€ 174 p.p. met 2 op een tweepers.kamer € 210 p.p. met 2 op een tweepers.kamer

€ 206 p.p. met 2 op een studio/app € 255 p.p. met 2 op een studio/app

€ 184 p.p. alleen op een kleine single € 224 p.p. alleen op een kleine single

€ 220 p.p. alleen op een grote single € 270 p.p. alleen op een grote single

prijzen 4 nachtenarrangement*:

€ 240 p.p. met 2 op een tweepers.kamer • € 290 p.p. met 2 op een studio/app€ 259 p.p. alleen op een kleine single • € 312 p.p. alleen op een grote single

*speciale prijzen voor kinderen t.e.m. 15 jaar tarief 2009

Page 52: OKRA-Magazine november 2009

OKRA november 2009

52

HORIZONTAAL 1 zuigorgaan van sommige dieren 6 bewaarplaats van thee 12 lekkernij 14 lucht (voorvoeg.) 15 kind, baby 17 boezemvrienden 19 doelpunt 20 appel-soort 23 schrander 24 tijdperk 25 vol wondvocht 27 Europese Tolunie 28 plaats in Frankrijk 30 dof van geest 31 aanvankelijk 33 windrichting 35 bar 36 te voet 37 maalinrichting 39 eigenlijk (afk.) 41 mannetjesbij 43 schelp van de porseleinslak 46 moderne muziek 48 gifslang 51 houterig meisje 52 speeltuintoestel 55 grootmoeder 56 bijwoord 58 verdovend middel 59 scheepskabel 60 zeeroverij 62 vol-strekt arm persoon 64 denkbeeld 65 rivier in Duitsland 66 naaiwerk 67 armoedig.

VERTICAAL 1 geld voor kleine uitgaven 2 droom-beeld 3 nuk 4 kloosterzuster 5 duidelijk 7 Caraïbische staat 8 lidwoord 9 delf-stof 10 warmwatertoestel 11 hoofd-deksel 13 geest, strekking 16 halfaap 18 op voorwaarde dat 21 grafisch kunstwerk 22 grond om boerderij 25 uit één ei ontstaan 26 oud-Europeaan 29 schaakstuk 32 ontzag 34 ongeveer 35 gelofte 38 ijkmerk 40 verplaatsbaar 42 met welig gras begroeid 44 bijzon-dere uitstraling 45 land van volmaakt-heid 46 rookgerei 47 plaats in Frankrijk 49 drempel 50 soort struisvogel 53 vrouwelijke gast 54 nauwelijks 57 het zuiden van Frankrijk 59 zacht buisje 61 landtong 63 bergweide.

SPEEL EN WIN

Winnaars september 2009 op blz. 51!

Stuur je oplossing naar

OKRA-magazine, Kruiswoord november 2009, PB 40, 1031 Brussel, voor

30 november 2009. De winnaars verschijnen in het februari nummer 2010.

Voeg één postzegel van 0,59 euro toe (niet vastkleven).

Oplossing kruiswoord november 2009

1 2 3 4 5 6

Naam:

Straat: Nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Tel.: E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer:

Schiftingsvraag: Waar vind je het Internationaal Museum van het Carnaval en het Masker?

Vergeet niet een postzegel van 0,59 euro toe te voegen!

Kruiswoordraadsel

7

Kruiswoordraadsel

8

2

1

7

9

4

8

6

5

3

9

Page 53: OKRA-Magazine november 2009

53

KruiswoordraadselSudokuAlle cijfers van 1 tot en met 9

moeten één keer voorkomen in

alle kolommen, in alle rijen en in

elk van de 9 vierkantjes van

3 keer 3 vakjes.

SPEEL EN WIN

37 prijzen!

■ Waardebon van 125 euro.Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen.

Info

De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende,

059 70 16 97, fax 059 80 90 88,

[email protected], www.dekinkhoorn.be.

Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende,

059 55 27 55, fax 059 55 27 59,

[email protected], www.ravelingen.be.

Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1,

6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04,

[email protected], www.olfossedouth.com.

35 boeken Tien exemplaren van Allemaal willen we de hemel van Els Beerten (waarde 17,95 euro).Tien exemplaren van Gesprekken met mijn dode god van Geert van Istendael (waarde 19,90 euro).Vijf exemplaren van Kaart van een onzichtbare wereld van Tash Aw (waarde 22,50 euro).Vijf exemplaren van Steen van verdriet. Vorm geven aan rouw (waarde 16,95 euro).Vijf exemplaren van Onuitwisbare tekens van lief-de. 100 gedichten over de liefde van Claire Vanden Abbeele (waarde 12,95 euro).

■ Gratis weekend in Thuin.Overnachting met ontbijt voor twee personen in Hotel Le Manoir de la Drève (waarde 85 euro).

Info

Le Manoir de la Drève, Drève des Alliés 30, 6530 Thuin, 071 598 827.

Page 54: OKRA-Magazine november 2009

Uitjes gelezen blz. 47? Maak kans op een van de twintig gratis duotic-kets (waarde 12 euro) voor de ten-toonstelling Uit het geheugen in het Museum Dr. Guislain te Gent.Stuur deze bon vóór 30 november 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Uit het geheugen, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Uit het geheugen.

Info zie blz. 43.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Tentoonstelling gelezen blz. 42?Op vertoon van je lidkaart krijg je 1 euro korting voor een bezoek aan het Canada War Museum in Adegem.

Info zie blz. 47.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Tentoonstelling gelezen blz. 42? Zin in een gratis druppel tijdens je bezoek? Maak kans op een van de zes gratis tickets (waarde 2 euro) voor het Jeneverhuis Van Hoorebeke in Eeklo.Stuur deze bon vóór 30 november 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Jeneverhuis, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Jeneverhuis.

Info zie blz. 47.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Uitjes gelezen blz. 47? Maak kans op een van de vijf gratis duotickets (waarde 12 euro) voor de tentoon-stelling Delvaux 1829-2009.Stuur deze bon vóór 30 november 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Delvaux, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mede-deling Delvaux.

Info zie blz. 43.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

✂1 euro korting

Info zie blz. 50.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Uit gelezen blz. 48? Op vertoon van deze bon krijg je 1 euro korting voor een rondleiding in de Distillerie de Biercée te Ragnies. Je betaalt 5,50 i.p.v. 6,50 euro.

OKRA-LIDKAART = GELD WAARD ✂Win gratis duoticket

Info zie blz. 50.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Postnr.: Woonplaats:

Telefoon: E-mail:

Uit gelezen blz. 48? Maak kans op een van de twintig gratis duotic-kets (waarde 12 euro) voor het Maskermuseum in Binche.Stuur deze bon vóór 30 november 2009 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Maskermuseum, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar [email protected] met de mededeling Maskermuseum.

Win gratis duoticket1 euro korting

Win gratis ticketWin gratis duoticket

Page 55: OKRA-Magazine november 2009

55

OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzwPB 40, 1031 Brussel02 246 44 37, fax 02 246 44 42,www.okra.be, [email protected]

RedactieLieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet

RedactieraadMagriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne

Verantw. uitgeverJan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge

Vormgevinggevaert graphics nv

Coverbeeld Jürgen Doom

DrukCorelio Printing, Erpe-Mere

ReclameregiePublicartoSylvain Van Der Guchtlaan 24,9300 Aalst053 82 60 80fax 053 82 60 [email protected]

Oplage: 175 090 exemplaren

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereprodu-ceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

Het december 2009 - januari 2010 nummer verschijnt uiterlijk op 28 november 2009.

colofon OKRA-regio’sAntwerpenNationalestraat 111, 2000 Antwerpen03 220 12 80 fax 03 220 17 [email protected]/antwerpen

BruggeOude Burg 23, 8000 Brugge050 44 03 81 fax 050 44 03 [email protected]/brugge

BrusselBergensesteenweg 436, 1070 Brussel02 555 08 30 fax 02 555 08 [email protected]/brussel

IeperSint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper056 26 63 40 fax 056 26 63 [email protected]/ieper

KempenKorte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout014 40 33 50 fax 014 40 33 [email protected]/kempen

KortrijkWijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk056 26 63 53 fax 056 26 63 [email protected]/kortrijk

OKRA-Limburg vzwKoningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt011 26 59 30 fax 011 22 59 [email protected]/limburg

Mechelen Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen015 40 57 [email protected]/mechelen

Midden-Vlaanderenwww.okra.be/middenvlaanderenPoel 8, 9000 Gent09 269 32 15 • 09 269 32 [email protected]■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 [email protected]■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 [email protected]■ Gent Poel 8, 9000 Gent 09 269 32 15 [email protected]■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 [email protected]

Oost-BrabantPlatte Lostraat 541, 3010 Leuven016 35 96 94 fax 016 35 95 [email protected]/oostbrabant

OostendeIeperstraat 12, 8400 Oostende059 55 26 90 fax 059 55 26 [email protected]/oostende

RoeselareBeversesteenweg 35, 8800 Roeselare051 26 53 07 fax 051 22 59 [email protected]/roeselare

TieltOude Stationsstraat 12, 8700 Tielt051 42 38 08 fax 051 40 89 [email protected]/tielt

Waas en Dender■ Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 [email protected]■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 [email protected] www.okra.be/waasendender

open k

riste

lijk

resp

ectvol actief

02 246 57 72

02 246 44 47

02 246 57 72

02 246 39 44

02 246 44 36 02 246 44 35 02 246 42 0902 246 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CM-Pensioendienst 02 246 44 31 02 246 44 45Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45Communicatie 02 246 44 3702 246 44 3302 246 57 71Websites 02 246 44 44

Algemeen secretariaat | www.okra.be | [email protected] | 02 246 44 41

1 euro korting

Win gratis duoticket

Win gratis ticket

Page 56: OKRA-Magazine november 2009

PB

100% natuurlijk: speciaal voor de rijpere huid

Natuurlijk mooi op iedere leeftijd

www.weleda.be

Granaatappel Lichaamsverzorging

In harmonie met mens en natuur

� natuurlijk � gezond � veilig � eerlijk � menselijk � milieuvriendelijk � maatschappelijk betrokken

Granaat OKRA.indd 1 21-09-2009 13:31:03