OIKOUMENE - Antwerpse Raad van Kerken ARKan .van Kerken, die Jezus Christus ... jozef.vanglabbeek@

Click here to load reader

download OIKOUMENE - Antwerpse Raad van Kerken ARKan .van Kerken, die Jezus Christus ... jozef.vanglabbeek@

of 20

 • date post

  20-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OIKOUMENE - Antwerpse Raad van Kerken ARKan .van Kerken, die Jezus Christus ... jozef.vanglabbeek@

 • OIKOUMENE

  ANTWERPSE RAAD VAN KERKEN

  2015 3

  A.R.K.-BERICHTEN

  Jrg. 29: driemaandelijks tijdschrift (juli augustus - september) P 2A8762 Afgiftekantoor Antwerpen X

 • .Antwerpse Raad van Kerken vzw Opgericht 18.10.1972 nr. 865-324-528

  Zetel: Clementinastraat 20, 2018 Antwerpen

  De Antwerpse Raad van Kerken (A.R.K.) is een gemeenschap

  van Kerken, die Jezus Christus als Heer en Verlosser belijden in

  overeenstemming met de Heilige Schrift. Zij tracht haar roeping

  ter ere van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, gezamen-

  lijk te vervullen.

  Voorzitter & Persverantwoordelijke: Diaken, Jozef Van Glabbeek,

  Clementinastraat 20 2018 Antwerpen. Tel 032377731, GSM 0476/522718,

  jozef.vanglabbeek@skynet.be

  Ondervoorzitter: Ds Hans Neels, Lange Winkelstraat 5 2000 Antwerpen.

  Tel 037072992, Neelslos@gmail.com

  Secretaris: Emma van der Kaden, Nationalestraat 4 bus 35, 2000 Antwerpen.

  Tel 03.2132114, GSM 0478/346556, emmavanderkaden@skynet.be

  Penningmeester: Pastor Gijsbertus van Hattem, Tabaksvest 59, 2000 Antwer-

  pen, Tel 03.2336250, Lutherse.kerk@skynet.be

  Hoofdredacteur: Lieven Gorissen, Houtsniplei 23, 2950 Kapellen (Bos),

  Tel 03.6662323, lieven.gorissen@telenet.be

  Abonnementenadministratie & gedeelde verantwoordelijke Middag Pauze

  dienst: Michel Franzen, Ringlaan 77, 2610 Wilrijk, tel 03.2304302,

  michelfranzen@hotmail.com

  Website: www.raadvankerken-antwerpen.be

  Bankrekening: IBAN: BE92 7895 0926 0223 BIC: GKCCBEBB

  Abonnementen: Een jaarlijkse bijdrage wordt gevraagd van 10 euro voor

  de materile realisatie en verzending van dit driemaandelijks berichten-

  blad van de Antwerpse Raad van Kerken: OIKOUMENE.

  Graag een bericht aan de abonnementenadministratie, indien u het blad

  niet meer wenst te ontvangen a.u.b. : Ringlaan 77, 2610 Wilrijk.

  mailto:jozef.vanglabbeek@skynet.bemailto:Neelslos@gmail.commailto:emmavanderkaden@skynet.bemailto:Lutherse.kerk@skynet.bemailto:lieven.gorissen@telenet.bemailto:michelfranzen@hotmail.comhttp://www.raadvankerken-antwerpen.be/

 • Oecumenische gebedsvieringen: Kathedraal, Antwerpen

  Op volgende donderdagen te 11 u. in de Venerabelkapel, met voorganger

  2 juli: Walter Ceyssens S.J.

  9 juli: Willem Gommeren, Ere-secretaris A.R.K.

  16 juli: Egbert van Groesen, Anglicaans gevangenisaalmoezenier

  23 juli: Ds Ina Koeman, stadpredikante

  30 juli: Michel Franzen, Bestuurslid A.R.K.

  6 augustus: Diaken Frank Ther, St Jozefparochie Hoogboom

  13 augustus: Frans Van den Brande, oud-moderator A.R.K.

  20 augustus: Diaken Jozef Van Glabbeek, voorzitter A.R.K

  27 augustus: Jan Neef, lid pastoraal team H.Pius X par. Wilrijk

  3 september: Ds Jelle Brouwer, predikant gemeente Mechelen-N.

  10 september: ZEH Jos Vanhoof; Hoofdaalm. Apostolatus Maris

  17 september: Diaken Jean-Marie Houben, H.Sacram.par.Berchem

  24 september: Diaken Vic Hofken, parochies van Wommelgem

  Nieuws: Antwerpse Raad van Kerken

  400 Jaar Protestantse Kerk Lange Winkelstraat Antwerpen:

  Zondag 30 augustus 2015 te 10.30 u kerkdienst viering renovatie kerkgebouw & te 15 u Concert Hildegard von Bingen door het koor Psallentes femina.

  Priester Dr. Antoine Bodard spreekt te Antwerpen voor de A.R.K.

  Op uitnodiging namens de Antwerpse Raad van Kerken, komt priester Dr An-

  toine Bodar uit Rome, bekend van Televisie en Radio in Nederland. en schrijver

  van heel wat boeken, op dinsdag 15 september 2015 te 15 u. spreken in de Pa-

  rochiezaal van de Sint Andrieskerk, Waaistraat, Antwerpen, over de culturele

  opdracht van de christelijke Kerken in de 21ste

  eeuw.

  Interreligieuze verzoeningsdienst Groote Oorlog 1914-1918

  Zondag 8 november 2015 te 15 u: in de Sint Laurentiuskerk Antwerpen, houden de

  A.R.K. en het Bisdom van de Krijgsmacht, een interreligieuze verzoeningsdienst.

  Vesperdienst: Sint-Michielskerk, Antwerpen (Amerikalei 165)

  Iedere eerste zondag van de maand te 20.30 u.,

  Voorganger Diaken Jozef Van Glabbeek, Voorz. Antwerpse Raad van Kerken

  Voorzang: Peter Maus, orgelist Peter Van de Velde

 • Verantwoordelijk uitgever: Michel Franzen, Ringlaan 77, 2610 Wilrijk

 • OIKOUMENE Antwerpse Raad van Kerken 1

  Redactioneel Lieven Gorissen, hoofdredacteur

  Een half jaar vol oecumenische hoogtepunten

  Dit eerste half jaar 2015 kende verschillende oecumenische hoogte-

  punten voor onze Antwerpse Raad van Kerken in Antwerpen en in

  ons land. Daarbij denken wij beslist op de eerste plaats aan het bezoek van Z.H.

  Oecumenisch Patriarch Bartholomeus van Constantinopel, aan ons land, van 29 ja-

  nuari tot 1 februari. Dat was beslist ht hoogtepunt. Het sloot ook mooi aan op de

  Week van Gebed voor de eenheid, van 18 tot 25 januari, met als hoogtepunt de centrale viering op 25 januari door onze Antwerpse Raad van Kerken, in het PTC.

  De voortreffelijke organisatie was in handen van de Duitstalige Protestantse Kerk

  in de Provincie Antwerpen. Belangrijk voor onze Antwerpse Raad van Kerken was

  de viering op 12 maart van onze vaste orgelist bij de wekelijkse oecumenische ge-

  bedsdienst. De jaarlijkse Paasgroet op 5 april is ondertussen een vaste waarde. Op

  22 mei, vooravond van Pinksteren, verbroederden wij met de 'Churches in Ading-

  don'. Nu kijken wij reeds uit naar de voordracht van priester Dr. Antoine Bodar op

  15 september! Al deze punten krijgen ruime aandacht in dit nummer.

  Voorzitter diaken Jozef Van Glabbeek op de Centrale Viering Week van Gebed 25.1.2015, Foto: L.Gorissen

 • OIKOUMENE Antwerpse Raad van Kerken 2

  Levend water als alternatief Ds Johan Visser, Christusgemeente, Protestantse kerk Antwerpen-Oost

  Een overweging bij Johannes 4 tijdens de centrale viering van de Week van Gebed door de A.R.K. in het PTC op 25.1.2015

  Ik heb soms wel andere gesprekken dan die wonderlijke, van de hak op de tak

  springende en vol van onbegrip en dubbe-

  le bodems zittende gesprekken van onze

  Heer in het Johannesevangelie. Beter lo-

  pend, minder confronterend, fijner ook.

  Maar ze zijn ook nooit zo raak, ingrijpend

  en openleggend, als de gesprekken die Je-

  zus vaak heeft. En zijn het niet vaak juist

  de verontrustende, botsende, moeilijke ge-

  sprekken die meer opleveren aan verande-

  ring en inzicht en heil, dan de fijne, vrien-

  delijke, goedlopende gesprekken waaraan

  ik de voorkeur geef? Neem nu het gesprek

  van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de

  Jakobsbron. Dat alleen al is n brok

  spanning. Een Joodse Rabbijn op een

  pleintje in de Seefhoek in gesprek met een

  gesluierde moslima die haar boodschap-

  pentas op de grond heeft gezet. Of onze burgemeester op een parking langs de

  E411 voorbij Namen op een picknickbank in een diep gesprek verwikkeld met

  een Waalse madame. Joden en Samaritanen hadden nog een lange weg te gaan

  als het ging om oecumene. Je merkt het in het gesprek. Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen. Ik ben immers een Samaritaanse? Als u een profeet bent, doe dan een uitspraak over ons bittere godsdienstige conflict: is Jeruza-

  lem de juiste plek om God te vereren of de berg Gerizim? En dan nog te be-denken dat het in die cultuur not done was dat een man en een vrouw alleen met

 • OIKOUMENE Antwerpse Raad van Kerken 3

  elkaar in gesprek waren oei, oei, oei Jezus leerlingen houden zich bij te-rugkeer in, maar alles in hen roept dat het niet veel schandaliger moet worden.

  Schokkend dus en ook fascinerend, dat gesprek over allerlei verschillen en

  scheidingen, loopgraven en mijnenvelden heen. Soms verlang ik wel naar zulke

  gesprekken, voorbij alle braafheid en zoetigheid die we in onze kerkelijke en

  oecumenische praktijk zo gewoon zijn geworden. Opdat we open raken, voor

  elkaar, voor wie we echt zijn en voor God en zijn genezing en heil.

  Want dat is wat er ge-

  beurt, waar Jezus op aan

  stuurt in het gesprek. Hij

  lijkt steeds een stapje

  dieper te gaan. Water

  wordt levend water. Zijn

  dorst naar water wordt

  haar dorst naar water dat

  een bron van eeuwig le-

  ven is. De Jakobsbron

  wordt de bron van Gods

  Geest in ons. De verschil-

  len op godsdienstig ge-

  bied tussen de Samarita-

  nen en Joden raakt Jezus

  even aan het is niet onbelangrijk blijkbaar dat de grote traditie stroomt bin-nen het Jodendom, in tegenstelling tot de afsplitsing van de Samaritanen, die de

  boeken van de profeten bijvoorbeeld niet erkenden maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest

  en waarheid. Voorbij het schisma tussen Gerizim en Jeruzalem, dieper dan alle oude tegenstellingen breekt er een nieuwe aanbidding aan van God die Vader is

  en zich zo heeft getoond in het gezicht van Jezus, van de Geest van het levend

  water dat gaat borrelen in en stromen uit mensen en van de bevrijdende waar-

  heid van Christus. Het is verleidelijk om deze woorden vandaag ook op onze

  Jezus en Samaritaanse vrouw, kop Bosch Luxembourg, 1850,

  zwart ingebakken decalcomanie drukprocd,

  archief: L.Gorissen, foto 17.11.2003..

 • OIKOUMENE Antwerpse Raad van Kerken 4

  oecumenische samenwerking te laten slaan. Ondanks samenwerking, toenade-

  ring, echte erkenning van elkaar blijven we gescheiden. En de scheidingen lo-

  pen niet alleen tussen de ver