OHM Vani 1e kwartaal 2005

of 48 /48
I NFOBLAD OHM • P ROGRAMMA S 11e jaargang • januari/maart 2005 • nr 1 • prijs 12,00 per jaar Borstkanker: "Dat overkomt mij niet!" De deugd van mededogen Rolmodel Amitabh in Nederland

Embed Size (px)

description

11e jaargang • januari/maart 2005 • nr 1 • Borstkanker: "Dat overkomt mij niet!" • De deugd van mededogen • Rolmodel Amitabh in Nederland

Transcript of OHM Vani 1e kwartaal 2005

Page 1: OHM Vani 1e kwartaal 2005

I N F O B L A D O H M • P R O G R A M M A ’ S11e jaargang • januari/maart 2005 • nr 1 • prijs € 12,00 per jaar

Borstkanker: "Dat overkomt mij niet!"

De deugd van mededogen

Rolmodel Amitabh inNederland

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 1

Page 2: OHM Vani 1e kwartaal 2005

OHM wenst u een gelukkig nieuwjaar toe.

Subh Naya Saal Happy New Year

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 2

Page 3: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Advertentie

• Doku / Drama• Doku / Drama

• Producent van film en video producties• Producent van film en video producties

• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit• Ruim 35 jaar ervaring in creativiteit en kwaliteit

FILMS INTERNAFILMS INTERNATIONALTIONAL

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ c a s e m a . n e t

Laan van Meerdervoort 316 • 2563 AM Den HaagTe l e f o o n : 0 7 0 - 3 6 5 8 2 1 8 • F a x : 0 7 0 - 3 6 5 3 7 1 6

e - m a i l : r f i f i l m s @ w a n a d o o . n l

ASVERSTROOIING OP DE NOORDZEE

AQUAMOTION B.V. BIEDT OOK DIT JAAR DEMOGELIJKHEID TOT ASVERSTROOIING VANAFEEN BOOT OP DE NOORDZEE.TIJDENS DE VERSTROOIING STAAN DE WENSEN VAN DEAANWEZIGEN CENTRAAL.

ER KUNNEN ZICH MAXIMAAL ZES PERSONENINSCHEPEN.AFVAART VINDT PLAATS VANUITSTELLENDAM (GOEREE/OVERFLAKKEE) TUSSEN 08.00 UUR EN 16.00 UUR.IN ONDERLING OVERLEG KAN DE EXACTE VERTREKTIJD WORDEN VASTGESTELD.

INLICHTINGEN EN BOEKINGEN BIJ EIGENAAREN SCHIPPER :

IR. R.E.M. MATTHEWSNACHTEGAALLAAN 343722 AB BILTHOVEN

TEL. : 030-2287276 OF 0651348170E-MAIL : [email protected]

Mr Drs T. BissessurADVOCAAT & PROCUREUR

• Strafzaken• Echtscheidingen• Kort Gedingen• WAO-zaken• Verblijfsvergunningen• Letselschade• Ontslagzaken• Schadeprocedures

Grotewaard 1 • 2716 XPGrotewaard 1 • 2716 XP ZoetermeerZoetermeerTTel: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82el: 079 - 352 15 16 • Fax 079 - 352 19 82

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 3

Page 4: OHM Vani 1e kwartaal 2005

OHM-Vani is een uitgave van de StichtingOrganisatie voor Hindoe Media. OHM-Vanigeeft achtergrondinformatie over deprogramma’s van OHM en maakt meldingvan relevante ontwikkelingen in de hindoe-gemeenschap. Wij nodigen u uit opmer-kingen of commentaar op onze program-ma’s of op dit blad te zenden aan StichtingOHM.

De redactie behoudt zich het recht voorom ingezonden stukken in te korten, teredigeren of niet te plaatsen. Geplaatstestukken geven niet altijd de visie van deOHM weer.

Een jaarabonnement kost €12,- Opzeggingdient uiterlijk 1 maand voor het verstrijkenvan dat jaar schriftelijk plaats te vinden.

Niets uit deze uitgave mag worden overge-nomen zonder voorafgaande schriftelijketoestemming van Stichting OHM.

Eindredactie:Soeshma Pandohi – MishreCaspar Dullemond

Auteursdrs. S. Harinandan SinghH.RambaranChanderdath MakhanFrieda de PutterRobert H. Swami PersaudMarianne RaadNico WaagmeesterMarja LensinkSoeshma Pandohi – Mishredr. M. Gautam

Met dank aanR. ChanderC. Mathura

Grafische verzorging:Adri Segaar

LogistiekRené van der Linden

DrukVan Werkhovens drukkerij bvmaarssen

Stichting OHM (redactie OHM-Vani)Koninginneweg 81217 KX HilversumTelefoon 035 - 6260920Fax: 035 - 6280843E-mail OHM: [email protected] OHM: www.ohmnet.nl ABN-Amro: 44.09.38.694

Colofon

4 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 4

Page 5: OHM Vani 1e kwartaal 2005

5 - januari/maart 2005

pagina 6

pagina 10

pagina 14

pagina 18

pagina 19

pagina 20

Pagina 23

pagina 26

pagina 29

pagina 32

Pagina 35

Pagina 38

Pagina 40

Pagina 42

Pagina 44

InhoudTelevisie zondag

Radio zondag De Lotusvijver

Radio maandag Darshan

Televisie Hindi

Radio Hindi

Amitabh Bachchan: acteur en rolmodel

Kiezen tussen verlossing en Verlossing

Het tijdperk van Kaliyuga is bijna voorbij

Borstkanker: "Dat overkomt mij niet!"

Voor ieder mens een eigen Godsbeeld

Ayurvedische massage is voor iedereen

Kruiden als natuurlijk hulpmiddel

Een hart in Heidelberg

Liefde is de basis van alle andere waarden

Daya: de deugd van mededogen

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 5

Page 6: OHM Vani 1e kwartaal 2005

ZONDAG 2 JANUARI OM 13.00 UURBollywood Voor generaties was de Bollywoodfilm een van de belang-rijkste vertolkers van Indiase traditionele waarden alsrespect, familieband en sterk besef van goed en kwaad. Ditwas in sterke mate ook bepalend voor het succes die dezefilm hadden. Technologische, sociaal maatschappelijke enfilmische ontwikkelingen hadden hierop tot voor kort wei-nig invloed. De Bollywoodfilm van nu benadrukt vooral ver-anderende waarden en conflicten als gevolg daarvan. Eenverschuiving die mede werd ingegeven door de grote groepIndiërs die buiten India leeft. Amitabh Bachchan, een van degrote acteurs die Bollywood rijk is, maakte enkele wereld-wijd zeer succesvolle films over dit thema. In onze docu-mentaire hierover praten we met Amitabh Bachchan, SharuhKhan en drie generaties kijkers in Nederland. Welk aspectvan de Bollywoodfilm vormde voor elke generatie de groteaantrekkingskracht?

ZONDAG 9 JANUARI OM 13.00 UURDiscussie Een discussieprogramma waarin deelnemers vraagstukkenvan het leven in deze tijd vanuit een hindoevisie benaderen.Voegt het hindoeïsme een nieuwe dimensie toe? Hoe ver-diept of verbreedt de hindoevisie de discussie? Zie het arti-kel op pagina 30.

ZONDAG 16 JANUARI OM 13.00 UURIndividualisering van hindoe jongeren De individualisering onder jongeren wordt ook in de hin-doegemeenschap steeds zichtbaarder. Maar omdat deHindoestaanse traditie is een familietraditie is, treden erspanningen binnen families op. Ouderen willen dat jonge-

Televisie

HERHALING: ZATERDAG 8 JANUARI

OM 10.00 UUR

1 e K WA RTA A L 2005

IE D E R E Z O N D A G

O P NE D E R L A N D 113.00 - 13.30 uur

6 - januari/maart 2005

HERHALING: ZATERDAG 15 JANUARI

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 22 JANUARI

OM 10.00 UUR

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 6

Page 7: OHM Vani 1e kwartaal 2005

ren zich ontwikkelen langs de lijnen van de eigen traditie,terwijl jongeren zich meer op de Nederlandse leefstijl rich-ten. Spanningsvelden in de opvoeding komen bijvoorbeeldtot uiting in de discussie over op kamers wonen, en uitgaan.In dit programma een kijkje in beide werelden. Hoe probe-ren jongeren een balans te vinden tussen individualiseringen familietradities?

ZONDAG 23 JANUARI OM 13.00 UURMagazine Een actueel programma, dat verslag doet van en interpretatiegeeft aan sociale, culturele, en religieuze ontwikkelingenbinnen de hindoegemeenschap in Nederland. In het magazi-ne ook aandacht voor de beleving van het hindoeïsme doorautochtone hindoes. Vast onderdeel van het magazine is "Devraag". In deze rubriek gaat een jonge kijker op zoek naarhet antwoord op een vraag die hij of zij heeft aangaandeceremonies, rituelen, gebruiken en andere uitingsvormenbinnen de hindoetraditie.

ZONDAG 30 JANUARI OM 13.00 [email protected] Een jongerenprogramma waarin Narsingh en Kirtie ophumoristische en kritische wijze de Hindoestaanse gemeen-schap een spiegel voorhouden over de omgang met tradities,religie en cultuur. Dit keer over uitgaan binnen de “eigenscene”. Remt dat de integratie?

ZONDAG 6 FEBRUARI OM 13.00 UUROpvoeden volgens de hindoe DharmaDe Dharmshastra geeft een aantal voorwaarden c.q. regelsdie ten grondslag liggen aan een (dharmisch) ethisch verant-woord leven. Hoe kunnen deze regels samen met deNederlandse opvoedingsidealen aan kinderen worden over-gedragen zodat zij zich ontwikkelen tot burgers die kwalitei-ten als medemenselijkheid, betrokkenheid, en ethische ver-antwoordelijkheid in zich herbergen?

ZONDAG 13 FEBRUARI OM 13.00 UURDiscussieEen discussieprogramma waarin deelnemers vraagstukkenvan het leven in deze tijd vanuit een hindoevisie benaderen.Voegt het hindoeïsme een nieuwe dimensie toe? Hoe ver-

7 - januari/maart 2005

HERHALING: ZATERDAG 29 JANUARI

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 5 FEBRUARI

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 12 FEBRUARI

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 19 FEBRUARI

OM 10.00 UUR

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 7

Page 8: OHM Vani 1e kwartaal 2005

HERHALING: ZATERDAG 26 FEBRUARI

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 5 MAART

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 12 MAART

OM 10.00 UUR

8 - januari/maart 2005

diept of verbreedt de hindoevisie de discussie? Zie ook hetartikel op pagina 30.

ZONDAG 20 FEBRUARI OM 13.00 UURSwami Dayanand JayantiDe stichter van de Arya Samaj beweging was SwamiDayanand Saraswati, geboren in Kathiawar in 1824. Dezedocumentaire behandelt Daya, het spirituele principe waar-naar Swami Dayanand is genoemd. Daya is een levensprinci-pe dat de Indiase religieuze hervormer Swami Dayanandzich door spirituele groei eigen maakte en dat hij als grond-houding gebruikte in zijn omgang met anderen. Volgens deSwami resulteert een door mededogen ingegeven levenswij-ze in een respectvolle bejegening van anderen en een per-soonlijke zelfwaardering. Maar wat is mededogen precies?Hoe ontwikkel je het? En hoe uit het zich in het dagelijksleven? Zie ook het artikel op pagina 44.

ZONDAG 27 FEBRUARI OM 13.00 [email protected] Een jongerenprogramma waarin Narsingh en Kirtie ophumoristische en kritische wijze de Hindoestaanse gemeen-schap een spiegel voorhouden over de omgang met tradities,religie en cultuur.

ZONDAG 6 MAART OM 13.00 UURMahashivaratriIn de goddelijke drie-eenheid is Shiva behalve het aspectvoor regeneratie van het leven ook het symbool van deYogi’s. Mahashivraatri is het belangrijkste feest ter ere vanShiva. Raatri betekent nacht en Shivaraatri is dus de nachtvan Shiva. De vereerders van Shiva vasten die dag en hou-den een nachtwake in de tempel. Ze zingen kirtan ter erevan Shiva, herhalen de mantra: "Ohm Namah Shivaya" envertellen zijn verhalen over uit de Puranas. Shiva is hetaspect van God dat ons zuivert van onze onwetendheid enons brengt naar ware kennis. Deze dag vindt plaats veertiendagen na volle maan in februari. In de Bhagavadgîtâ staat:"De wijze waakt in dat wat nacht is voor alle wezens. Datwaarin de mensen waken is nacht voor de wijze die ziet."Omdat Shiva ook het symbool van de yogi’s is, is Shivaraatriook het feest van alle yogi’s. Welke betekenis schuilt er ach-ter het aspect van Shiva dat hem tot symbool maakt van deyogi’s?

TelevisieOHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 8

Page 9: OHM Vani 1e kwartaal 2005

ZONDAG 13 MAART OM 13.00 UURDiscussieEen discussieprogramma waarin deelnemers vraagstukkenvan het leven in deze tijd vanuit een hindoevisie benaderen.Voegt het hindoeïsme een nieuwe dimensie toe? Hoe ver-diept of verbreedt de hindoevisie de discussie?

ZONDAG 20 MAART OM 13.00 UURMagazineEen actueel programma, dat verslag doet van en interpretatiegeeft aan sociale, culturele, en religieuze ontwikkelingenbinnen de hindoegemeenschap in Nederland. In het magazi-ne ook aandacht voor de beleving van het hindoeïsme doorautochtone hindoes. Vast onderdeel van het magazine is "Devraag". In deze rubriek gaat een jonge kijker op zoek naarhet antwoord op een vraag die hij of zij heeft aangaandeceremonies, rituelen, gebruiken en andere uitingsvormenbinnen de hindoetraditie.

ZATERDAG 26 MAART OM 18.00 UURHoli 2005 Het Holifeest is een lentefeest, maar ook een nieuwjaarsfeesten een overwinningsfeest. Het Holifeest symboliseert deoverwinning van het goede op het kwade, van licht op duis-ternis, van kennis op onwetendheid, van recht en waarheidop onrecht en onwaarheid. Elk jaar luiden bij de eerste vollemaan in maart miljoenen hindoes in de gehele wereld opzeer kleurrijke wijze de lente en het nieuwe jaar in. Zingendgaan zij, vaak in groepen, de straat op om uitbundig feest tevieren. Men gooit gekleurd poeder en gekleurd water overelkaar heen, wat Holi tot het meest kleurrijke feest terwereld maakt.

ZONDAG 27 MAART OM 13.00 [email protected] Een jongerenprogramma waarin Narsingh en Kirtie ophumoristische en kritische wijze de Hindoestaanse gemeen-schap een spiegel voorhouden over de omgang met tradities,religie en cultuur.

e

9 - januari/maart 2005

HERHALING: ZATERDAG 19 MAART

OM 10.00 UUR

HERHALING: ZATERDAG 26 MAART

OM 10.00 UUR

HERHALING: NIET BEKEND

HERHALING: ZATERDAG 2 APRIL

OM 10.00 UUR

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 9

Page 10: OHM Vani 1e kwartaal 2005

10 - januari/maart 2005

ZONDAG 2 JANUARIHoe bijzonder is dit tijdperk?

Wat is zo kenmerkend aan deze tijd waarin we leven? Aande ene kant zien we mensen die spiritueler en bewusterworden en aan de andere kant zien we steeds meer ontevre-denheid en agressie. Sommigen beweren dat juist dit de tijdis waarin de overgang van materialisme naar gerichtheid opde geest plaats vindt. De Lotusvijver kijkt naar ideeën rond-om de nieuwe tijd. Zie ook het artikel op pagina .

ZONDAG 9 JANUARIKijken in de toekomst

Zou u willen weten hoe uw toekomst eruit zal zien? Er zijnlegio mogelijkheden om voorspellingen te doen. Van tarottot handlijnkunde en van pendelen tot horoscopen. Hetoude India kende al vele methoden om voorspellingen tedoen. Ook nu nog wordt veel waarde aan voorspellingengehecht. De Lotusvijver bespreekt een aantal methoden.

ZONDAG 16 JANUARIDe Transcendente Meditatie anno2005

De Maharishi Mahesh Yogi, stichter van de TM in Nederland,houdt ieder jaar een toespraak waarin hij een speciale bood-schap heeft voor het nieuwe jaar. Ieder jaar weer wachtenhonderden mensen vol spanning op wat de Maharishi ditjaar weer zal zeggen. De Lotusvijver kijkt mee met de beoefe-naars van de TM naar de boodschap van hun leider.

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

1 e K WA RTA A L 2005

Zondag14.00 - 15.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 90.0 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

Radio de l

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 10

Page 11: OHM Vani 1e kwartaal 2005

11 - januari/maart 2005

ZONDAG 23 JANUARIStemmen horen

Men denkt al gauw aan een psychiatrische ziekte wanneermensen stemmen horen die er niet lijken te zijn. In hetalternatieve circuit denkt men aan helderhorendheid, hel-derziendheid of heldervoelendheid. Mensen die stemmenhoren zijn daar vaak bang voor, zeker als de stemmen nega-tief zijn. In de Lotusvijver onderzoekers en mensen die hetaan den lijve ondervinden.

ZONDAG 30 JANUARIUittredingen

Bij een uittreding kijkt men naar de wereld vanuit een loca-tie buiten het lichaam. Dit lijkt te duiden op het bestaan vaneen bewustzijn dat niet per se met het fysieke lichaamsamenvalt. De Lotusvijver praat met mensen die een uittre-ding hebben ervaren waardoor zij een andere kijk op hetbestaan hebben gekregen.

ZONDAG 6 FEBRUARIVastu Shastra

Slapen met je hoofd naar het oosten. De voordeur moetgericht zijn op het oosten. Het nakomen van deze en anderevoorschriften maakt dat de energieën in uw woonomgevingin harmonie zijn met de energie van u en uw gezinsleden.In het westen is de feng shui nu een ingeburgerd begrip.Maar het hindoeïsme kent een vergelijkbaar systeem. DeLotusvijver brengt u de beginselen van deze hindoefilosofie.

ZONDAG 13 & 20 FEBRUARIWil je gelukkig zijn?

Er zijn legio omschrijvingen van geluk. Afwezigheid van lij-den, zegt de een. Een ander kunnen helpen, zegt de ander.We zijn nu in een tijd beland waar er pillen zijn tegen pijnen er legio stichtingen bestaan om de medemens te helpen.Hoe willen wij Nederlanders gelukkig worden? En welkeplek kennen we hierbij aan de levensbeschouwing toe? Watzeggen verschillende levensbeschouwingen over geluk? DeLotusvijver gaat op zoek.

TT

e lotusvijver

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 11

Page 12: OHM Vani 1e kwartaal 2005

12 - januari/maart 2005

Advertenties

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 12

Page 13: OHM Vani 1e kwartaal 2005

13 - januari/maart 2005

ZONDAG 27 FEBRUARISpiritualiteit uit verloren beschavingen

Atlantis, het oude Egypte en de Indus cultuur. Er is weinigmeer van terug te vinden. Maar wat nog altijd aanwezig is,zijn de spirituele inzichten uit deze verloren beschavingen.Wat zeggen deze oude en vergane beschavingen over demens en het bewustzijn?

ZONDAG 6 MAARTShiva en Shakti

Zonder de energie van Shakti kan Shiva niet bestaan en evo-lueren. Maar zonder Shiva bestaat Shakti ook niet. Shakti isde creatieve, actieve energie terwijl Shiva puur bewustzijn is.Dit zijn de principes uit de tantra filosofie. De Lotusvijvervan deze week gaat over verbinding met het Goddelijke,niet door de wereld te verzaken, maar juist door midden inhet leven te staan.

ZONDAG 13 & 20 MAARTVerlicht of gestoord?

Psychiatrische patiënten ervaren een andere werkelijkheiddan "gezonde" mensen. Waar in westerse culturen het afwij-kende als gek wordt gezien kan in andere culturen dezeafwijking anders geïnterpreteerd worden. Psychiatrischestoornissen kunnen ook in een spiritueel licht wordengezien. In deze Lotusvijver worden de theorieën hieromtrentbesproken.

ZONDAG 27 MAARTHet Holifeest

Net als iedere religie kent het hindoeïsme een aantal feestda-gen ter ere van het Hogere. Met Holi Phagwa wordt vooralde overwinning van het goede op het kwade herdacht engevierd. Het goede in de mens moet gekoesterd worden enhet kwade bestreden. Er bestaan netwerken van mensenover de hele wereld met juist dit doel. De Lotusvijverbespreekt dit fenomeen en praat met mensen die erachterzitten.

Radio de lotusvijver

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 13

Page 14: OHM Vani 1e kwartaal 2005

14 - januari/maart 2005

MAANDAG 3 JANUARIHandlijnkundeJe lot is bepaald en ligt in je eigen handen. India kent eenoude tradities in het ontcijferen van de lijnen in de handen.Er staat bijvoorbeeld in hoe lang je zult leven, hoeveel kin-deren je zult krijgen en hoe het met je gezondheid gesteldzal zijn. Wilt u ook weten hoe handen gelezen worden, luis-ter dan naar de uitzending van Darshan.

MAANDAG 10 JANUARIAyurveda voor HindoestanenDe Ayurveda komt uit India maar vindt in verhouding maarweinig belangstelling bij Hindoestanen in Nederland enSuriname. Het geloof in de Westerse geneeswijzen is veelgroter. Toch lijkt ook de Hindoestaan de Ayurveda te heb-ben herontdekt. Welke plek heeft de Ayurvedische benade-ring van gezondheid en ziekte onder Hindoestanen?

MAANDAG 17 JANUARIWat mogen onze dochters niet?Alle ouders worstelen wel met de vraag welke mate van vrij-heid zij hun dochters moeten geven. Aan de ene kant willenwe onze dochters beschermen en aan de andere kant hebbenzij ook recht op een eigen leven en moeten zij kunnen lerenvan hun eigen fouten. Wel of niet naar een dansavond? Wel ofniet een vriend? Ingrijpen zorgt voor frictie maar het gewoonmaar laten gaan willen we ook niet. Wat moeten we doen?

MAANDAG 24 JANUARIHindoestanitownNet als Southhall in London voor de Indiërs de plek is, is inDen Haag de Chinatown met de Chinese ondernemers eenwelbekend verschijnsel. Deze wordt door de gemeente zelfsaangemoedigd en gepromoot. Er zijn natuurlijk ook veelHindoestaanse ondernemers in Nederland, maar deze zijnniet exclusief gesitueerd in een bepaalde wijk. Is een derge-lijke plek ook wenselijk voor Hindoestanen?

1 e K WA RTA A L 2002

Maandag21.00 - 22.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 89.9 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

1 e K WA RTA A L 2005

Maandag16.00 - 17.00 uurO P RA D I O 747AME N V I A D E K A B E L :DE N HA A G 88.1 FMAM S T E R D A M 96.6 FMRO T T E R D A M 90.0 FMOF VRAAG UW KABELEXPLOITANT

NAAR DE JUISTE FREQUENTIE IN

UW REGIO.

Radio OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 14

Page 15: OHM Vani 1e kwartaal 2005

15 - januari/maart 2005

MAANDAG 31 JANUARIVastu ShastraSlapen met je hoofd naar het oosten. De voordeur moetgericht zijn op het oosten. Het nakomen van deze en anderevoorschriften maakt dat de energieën in uw woonomgevingin harmonie zijn met de energie van u en uw gezinsleden.In het westen is de feng shui nu een ingeburgerd begrip.Maar het hindoeïsme kent een vergelijkbaar systeem.Darshan toont u de beginselen van deze hindoefilosofie.

MAANDAG 7 FEBRUARIJeffrey of JayantIn Nederland komen er jaarlijks honderden nieuwe namenbij door de komst van mensen uit diverse vele culturen. Eentijdlang was het mode om te integreren en kregen mensenwesterse namen. Nu lijkt het tij gekeerd. HoeHindoestaanser hoe mooier. Een naam verleent identiteit enonderscheidt je van anderen. Darshan bespreekt de trendsin namen.

MAANDAG 14 FEBRUARIArya Samaj trouwt met SanatanDharamIeder kent wel verhalen waarin de verschillen tussen detwee grootste hindoestromingen in Nederland en Surinameonoverkomelijk leken. Het huwelijk is bij uitstek zo'n gele-genheid. In deze uitzending hoort u hoe een dergelijkhuwelijk tot stand kwam en wat de angsten en de weder-zijdse verwachtingen zijn.

MAANDAG 21 FEBRUARILeid mij van duisternis naar lichtDe Arya Samaj heeft het initiatief genomen om mantras vanhet Sanskrit naar het Nederlands te vertalen. Zo weet menwat er tijdens een ritueel wordt uitgesproken. Maar bij elkevertaling is het onvermijdelijk dat er iets in de oorspronke-lijke inhoud, ritme en bedoeling verandert. Nemen we datvoor lief of moet alles blijven zoals het was? Darshanbespreekt de voor- en nadelen.

MAANDAG 28 FEBRUARI25 jaar revolutie in SurinameIn februari 1980 pleegde een groep militairen een coup omzo een revolutie in Suriname te ontketenen. Men had het

TT

Darshan

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:14 Pagina 15

Page 16: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Advertentie

Zoekt u een Ayurvedische behandeling?De Ayurveda is de oudste en meest effectieve natuurgeneeskunde. Zij heeft haar wortels in het klassieke India enwordt daarom ook wel een ‘Hindoe-geneeskunde’ genoemd. In Nederland zijn de beste genezers aangesloten bij deNVAG. Deze vereniging garandeert een goede opleiding van de Ayurvedisch genezer. Zij hanteert de volgende regels:

1. alle medicinale kruiden worden geleverd op recept en kunt u bij iedere apotheek in Nederland verkrijgen;

het zelf verkopen van geneesmiddelen is wettelijk niet toegestaan. Overigens past een goed voedingsadvies

en goede levenswijze meer in de Ayurveda dan kruiden.

2. wij streven naar een vlot resultaat zonder u afhankelijk te maken van de geneesheer/vrouw.

3. ons consult duurt gemiddeld een tot anderhalf uur; de kosten bedragen nooit meer dan € 70,= á € 80,=.

De meeste consulten zijn eenmalig.

4. 24 zorgverzekeraars in Nederland vergoeden onze consulten.

5. centraal binnen het consult staat de analyse van uw persoonlijke constitutie waarna via een uitgekiend

voedingssysteem vele klachten te verhelpen zijn.

6. na ons medisch intake-consult in Nijmegen verwijzen wij u graag naar een onzer ervaren

Ayurveda-therapeuten in uw eigen regio (er zijn meer dan 60).

7. door onze persoonlijke aandacht gaan onze patiënten altijd naar huis met degelijke informatie en een concreet

behandelings- c.q. voedingsplan.

Uw Ayurvedisch geneesheer is vaidya R.H. Swami Persaud, professor Molkenboerstraat 30 A te Nijmegen. Tel. 024-641 83 98. www. ayurveda-center.com.

Tewarie & Partners Accountants en Belastingadviseurs

Parmessar & Tjon A TenAccountants en Belastingadviseurs

T&H Groep Accountants & Belastingadviseurs bestaat uit:• Tewarie Accountants en Belastingadviseurs• Parmessar & Tjon A Ten Accountants & Belastingadviseurs• Admi Services, administratieve dienstverlening voor het midden & kleinbedrijf.

T&H Groep is uitgegroeid tot een organisatie met een gevarieerd samengesteldepraktijk voor controle, beoordeling en samenstellingsopdrachten.Naast adviespraktijk en de financiële-administratieve begeleiding biedt de organisatie tevens fiscale dienstverlening.

Een belangrijk uitgangspunt is de betrokkenheid bij de cliënt, waarbij kortecommunicatielijnen zowel binnen als in de relatie met de cliënt een belangrijke rol spelen.

Naast de specialisten in eigen huis beschikt T&H Groep over een met zorgontwikkeld contactennetwerk van externe onafhankelijke adviseurs uit diverse disciplines.

Nederland: Oranje Nassaulaan 55 • 1075 AK Amsterdam.Tel: 020-6711256 • Fax: 020-6737272

Suriname: Mr. F.H.R. Lim A Poststraat 19 • Postbus 1700, Paramaribo.Tel: 474452 • Fax: 474643 enOranje Nassaustraat 53 • Nieuw Nickerie. Tel: 0231979

K.B. Tewarie RA

P. Parmessar FB

M.L.J. Braspenning AA

Mr. L. Krokke-Toffoli

Drs. Ing. W.N.B. Tewarie RE

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 16

Page 17: OHM Vani 1e kwartaal 2005

17 - januari/maart 2005

idee dat het land in een impasse was geraakt nadat het opti-misme van de onafhankelijkheid was weggeëbd. Wat was ermet Suriname aan de hand? Een reconstructie.

MAANDAG 7 MAARTMaha ShivaratriEr zijn vele wegen naar het Goddelijke. Een daarvan is detantra, waarmee Shiva wordt vaak verbonden De meesteHindoestanen hebben bij tantra de associatie van zwartemagie. Wat heeft zwarte magie met tantra te maken?

MAANDAG 14 MAARTIk kom morgen aan op Schiphol!Net zoals Nederlandse Hindoestanen graag naar Surinamegaan, komen ook met regelmaat Surinamers naarNederland. De hele familie bezoeken, Europa zien, de toe-ristische trekpleisters aandoen en logeren bij familieleden.Maar Nederlanders hebben ook hun eigen leven, werk engezin en dus geen tijd, geen plaats en soms ook geen zin.Hoe moet het dan met de Surinaamse familie die ookbepaalde verwachtingen heeft van de Nederlandse familiele-den?

MAANDAG 21 MAARTHoliEr zijn vele redenen om het Holifeest te vieren maar Holi isin de eerste plaats een religieuze feestdag. In Nederland zienwe dat Holi steeds meer een familieaangelegenheid wordtmet lekker eten, drinken en de familiebijeenkomst voorop.Darshan kijkt naar verschillende invullingen van het HoliPhagwafeest.

MAANDAG 28 MAARTAgni: met vuur Sinds enige tijd is er een zeer actieve groep NederlandseHindoes die op internationaal niveau zich inzet om op tekomen voor de belangen van Hindoes waar ook ter wereld.Agni heeft al enkele successen geboekt in het vragen omaandacht voor onderdrukking van Hindoes door anderegroeperingen. Wie zijn deze gedreven Hindoes en waarovermaken zij zich zo druk?

Radio Darshan

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 17

Page 18: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Televisie hindi

18 - januari/maart 2005

VERT

ALIN

GDO

OR: D

R. P

T. A.

BIE

RDJA

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 18

Page 19: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Radio hindiVE

RTAL

ING

DOOR

: DR.

PT.

A. B

IERD

JA

19 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 19

Page 20: OHM Vani 1e kwartaal 2005

20 - januari/maart 2005

De immens populaire AmitabhBachchan maakte zijn eerste films in dejaren zestig en scoorde sindsdien hit nahit. Zanjeer, Deewaar, Shaan, KabhieKhusie Kabhie Gham en Baghban zijnenkele van zijn bekendste titels. InIndia won hij vele awards. Daar waar inIndia acteurs en actrices door de filmin-dustrie afgeschreven worden zodra zeeen rimpel of een grijs haar vertonen,staan producers in de rij om de nu 61-jarige Amitabh een rol aan te bieden.Voor Amitabh worden zelfs rollengecreëerd. Ooit werd AmitabhBachchan tijdens een pelgrimstocht ineen grot in de Himalaya door de grot-bewoners aangesproken over een pro-ject dat net een paar dagen daarvoorgelanceerd was. Zelf was hij daar ergverbaasd over. Zelfs over de grenzenstijgt zijn roem naar een ongekend

hoogtepunt: de BBC riep hem in 2001uit tot de populairste entertainer van devorige eeuw. In deze verkiezing versloeghij onder andere Charlie Chaplin enMarlon Brando.

Als hem gevraagd wordt naar zijn suc-ces en de daarmee gepaard gaande 'rol-model status', zegt de bescheiden acteurdat het medium film daar debet aan is."Film is een bijzonder en populairmedium. Bijzonder omdat het mensengelijk maakt. Als de lichten in de bio-scoop uitgaan lacht en huilt iedereenom hetzelfde. En film slaat erg aanomdat het publiek zich waarschijnlijkherkent in het verhaal, in de neergezet-te karakters. En film is natuurlijk alseerste bedoeld om het publiek te enter-tainen." Zijn role-model status hangt daarmee

Amitabh Bachchan:acteur en rolmodel

S OES

HMA

P AND

OHI -M

ISHR

E

Als je aan een Hindoestaan vraagt wie de beste Indiase

filmster is, dan kun je er je hand voor in het vuur ste-

ken dat je als antwoord krijgt: "Amitabh Bachchan".

Met hem sprak OHM toen hij onlangs op bezoek in

Nederland was. Het interview is onderdeel van een

thema-uitzending over Bollywood, waarin behalve

Bachchan ook Shah Rukhk Khan aan het woord komt.

Op 2 januari 2005 zendt OHM dit programma uit. In

OHM Vani nu alvast een voorproefje.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 20

Page 21: OHM Vani 1e kwartaal 2005

21 - januari/maart 2005

samen. Men bewondert de door hemneergezette rollen. Men houdt van dedoor hem uitgebeelde persoon en nietvan hem. "Misschien ben ik in werke-lijkheid helemaal niet zo'n aardige man.Vraag maar aan mijn vrouw, zij zal datbeamen. En op straat zal het mij hele-maal niet lukken om met tien man tevechten."

Over zijn succes zegt AmitabhBachchan dat hij beseft dat hij is wat hijis door de goede wensen van zijn fans,die zijn films in de loop der tijd zijnblijven waarderen. God is hem welge-zind geweest. Verder is het keihard wer-ken, volgens de aanwijzingen van deregisseur. Ook vindt hij het belangrijksteeds nieuwe uitdagingen te krijgen.

Over zijn kinderen zegt hij dat hij hunaltijd geleerd heeft om goed te zijn."Doe altijd je uiterste best. Respecteeren verzorg ouderen." Daar waar veelouders hun kinderen bijna dwingen eenacademische studie te voltooien, leertAmitabh Bacchan zijn kinderen dat ditniet per se hoeft als het niet lukt. Als jemaar je datgene doet wat je graag wilt.Zijn vader, de beroemde Indiase dich-ter, wijlen Harivansh Rai Bachchan, zeihem dat als zijn hart bij het acteren lag,hij dat ook moest doen. Van jongs afaan was Amitabh namelijk gefascineerddoor theater en wilde hij zoveel moge-lijk verschillende rollen kunnen spelen.Ook leerde hij de belangrijkste levens-les van zijn vader. "Als je iets overkomtdat naar je zin is, dan is dat iets posi-tiefs. Overkomt je iets dat niet naar je

zin is, dan is dat nogbeter voor je, omdatGod het zo gewild heeft.En God zal je nooit ietsslechts laten overko-men."

Wat zijn hindoe-zijnbetreft en de invloeddaarvan op zijn filmszegt Amitabh Bachchandat hij erg gelovig is.Hoe hij het hindoeïsmepraktiseert, daar loopthij niet mee te koop.Op zijn acteerwerkheeft dat echter geeninvloed: hij speelt netzo gemakkelijk een hin-doe, een moslim of eenSikh. "Er zijn heel wathindoe-acteurs die eengoeie moslim neerzetten

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 21

Page 22: OHM Vani 1e kwartaal 2005

22 - januari/maart 2005

en andersom. In de filmindustrie wer-ken hindoes en moslims nauw samen.Op grond van de ethiek van het acterenwordt je geacht de rol neer te zettenzoals dat van je verwacht wordt, zonderonderscheid te maken naar geloof."

Ook al vindt hij zichzelf maar een mensals ieder ander en probeert hij alsacteur alleen maar zoveel mogelijk inte-ressante rollen neer te zetten, bewonde-renswaardige resultaten boekte hij alsambassadeur voor Unicef. Op tv roepthij namelijk moeders op om hun kin-deren tegen polio te laten vaccineren.De opkomst voor poliovaccinaties steegmet 900% en op een enkele uitzonde-ring na is polio uitgeroeid in India. Eenander project waarvande resultaten nog nietgemeten zijn: in tv-spotjes veroordeelt hijde gruwelijke praktijkvan het vermoordenvan meisjes-baby’s. Enroept hij op meisjeseen beter bestaan tegeven door hen tescholen. Het vragenvan een bruidsschatwijst hij af.

In een van zijn vroegehits, Abhimaan(Hoogmoed), speeltAmitabh de rol vanSubir, een succesvollezanger die aanbedenwordt door vele fans,voornamelijk vrouwe-lijke. De roem stijgtSubir naar het hoofd.Dat blijkt vooral wan-

neer zijn eigen vrouw ineens meer suc-ces heeft met haar zangcarrière dan hij-zelf. Door zijn hoogmoedige en koppigegedrag ruïneert hij zijn carrière en zijnhuwelijk. In tegenstelling tot Subir laatAmitabh Bachchan zich absoluut deroem niet naar zijn hoofd stijgen. Hardwerken zonder de zucht naar roem,maakt van Amitabh een persoon wiensprestaties misschien niet te evenarenzijn, maar wel nastrevenswaardig. Ookal vindt hijzelf van niet, misschien is hijtoch wel een rolmodel.

acteur en rolmodelOHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 22

Page 23: OHM Vani 1e kwartaal 2005

De term sedatie komt van het Latijnsewoord sedativum dat kalmering of pijn-stillen betekent. Terminaal betekenteind, beëindigen of eindigend. In degeneeskunde wordt terminale sedatie(TS) gedefinieerd als het bespoedigenvan de dood met pijnstillers. Patiëntendie langdurig ziek zijn, hevige pijn heb-ben, en geen zicht hebben op herstelworden kunstmatig in een diepe slaapgebracht. Daarbij worden voeding enmedicatie gestopt tot de dood daaropvolgt. Op deze wijze wordt de doodbespoedigd. Het Rotterdams Dagbladvan 3 augustus 2004 meldt dat jaarlijksbij ongeveer tien procent van de sterfge-vallen sprake is van TS. Dat is ruim14.000 mensen per jaar. Gebleken is dat

tweeënvijftig procent van de artsen weleens een patiënt op deze manier heeftlaten 'inslapen'. Het is niet bekend inhoeverre dat in overleg met de nabe-staanden is gebeurd. Bij euthanasie istoestemming van de patiënt vereist.

De scheidslijn tussen euthanasie en ter-minale sedatie is niet altijd duidelijk.Het vormt de laatste jaren onderwerpvan debat onder medici, juristen en inde politiek. Euthanasie is een actieve,snelle manier van levensbeëindiging enmag alleen op uitdrukkelijk verzoek vande patiënt worden uitgevoerd. Zo'n ver-zoek is bij terminale sedatie niet nodig.Zoals eerder gesteld wordt de zieke inslaap gebracht en gehouden, krijgt niets

Kiezen tussen verlossing en Verlossing

In het vergrijzend Nederland van vandaag komen ook

Hindoestaanse ouderen in verpleeg- en zorgcentra terecht. Uit

onderzoek blijkt dat bij veel langdurig zieke ouderen met aanhou-

dende pijn het leven wordt beëindigd door middel van terminale

sedatie. Deze niet-natuurlijke wijze van sterven is in tegenstelling

tot euthanasie nog maar weinig bekend. Voor de uitvoerende arts

geldt nog geen meldingsplicht, terwijl bij euthanasie dit wel het

geval is. Hindoes die met deze sterfmethode worden geconfron-

teerd weten er niet goed raad mee. Confrontatie met deze sterfme-

thode kan hen voor ernstige religieuze en ethische dilemma’s

plaatsen. Want vroegtijdig beëindigen van het leven vertraagt de

weg naar de Eeuwige Verlossing.

DRS .

S. H

ARIN

ANDA

NSI

NGH

23 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 23

Page 24: OHM Vani 1e kwartaal 2005

24 - januari/maart 2005

meer toegediend en 'versterft' doorgebrek aan voeding. Hoewel de TS geeneuthanasie is, gaat de arts hier tochactief te werk door het stopzetten vanvoeding en medicatie, en het toedienenvan slaappillen.

Er zijn twee argumenten om deze ver-sterfmethode strafrechtelijk te toetsen.In de eerste plaats wordt het stervenvan een persoon die langdurig ziek isen hevig pijn lijdt met een dosis slaap-middelen bespoedigd. Dit is een bewus-te ingreep tot de dood. Dit strookt nietmet de medische beroepseed van debehandelaar. In de tweede plaats wordtde patiënt voedsel en geneesmiddelenonthouden teneinde via deze uithonge-ringsmethode het einde van een levente bespoedigen. Kortom, in beideopzichten handelt dearts doelbewust om dedood te bespoedigen.Dit is een medischeingreep zonder een wet-telijke basis en zoudaarom strafbaar kun-nen zijn.

Het argument van dearts om de TS uit tevoeren, lijkt op het eer-ste gezicht pragmatischen barmhartig. Zeker alsmet deze sterfmethodeeen einde komt aan deuitzichtloze situatie vanpatiënt en de nabestaan-den. Onderzocht is datbij zevenenveertig pro-cent van de TS-gevallenhet beëindigen van hevi-ge pijn als één van de

argumenten werd aangevoerd. Ruim dehelft van de ziektegevallen had kanker.En hiervan was bijna tachtig procentouder dan 65 jaar. Je zou kunnen zeg-gen dat de barmhartigheid hier wel opzijn plaats is geweest. Niet alleen depatiënt is uit het eindeloze lijden ver-lost, ook de familie en andere nabe-staanden kunnen weer de draad van hetleven oppakken. Het pragmatisme zouvoor de TS kunnen pleiten. Maar debarmhartigheid wordt in het kader vande hindoedharma moeilijk verdedig-baar.

Van heel dichtbij heb ik een geval vanterminale sedatie meegemaakt in eenhindoefamilie. Door de TS werd eeneind gemaakt aan de lange lijdenswegvan een tachtig jaar oude vrouw die

Kiezen tussen verlossing eOHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 24

Page 25: OHM Vani 1e kwartaal 2005

heel lang met hevige pijn bedlegerigwas. Maar het leek erop dat ze nogwilde leven. Soms lachte ze, zong meteen geluidsbandje mee en klapte daarbijin haar handen. Ze toonde ook blijd-schap en plezier naast de vele momen-ten van verdriet en pijn. Ze kon ookbijna al haar bezoekers herkennen. Haargeheugen was zelfs zo dat ze enkeledagen voor haar dood zich heel goedwist te herinneren wat ze in haar prillekinderjaren had meegemaakt. Dit gafhoop op langer leven. Maar helaas. Eenpaar dagen voor haar dood werd defamilie gevraagd haar rouwkleding naarhet verzorgingstehuis mee te nemen.Want, zo bleek, de TS was al ingezet.Uiteindelijk overleed ze in haar slaap. Jezou zeggen, dat ze was verlost van eenlange lijdensweg.

Het hindoeïsme heefteen duidelijke opvattingover leven en dood. DeTS of euthanasie pastniet in de hindoeïstischelevensbeschouwing.Heel basaal is de leervan karma. Door hetkarma wordt de cirkel-gang van leven en doodin gang gehouden. Alshet karma niet of nietvoldoende in het eneleven is volbracht, zalde atma na de doodopnieuw één of meerlevens moeten aanvaarden om te kun-nen komen tot de moksha. Moksha isde Ware Verlossing waartoe de persoon-lijke atma genoodzaakt is te reïncarne-ren. Atma is de spirituele substantie diegeboorte en leven mogelijk maakt. De

25 - januari/maart 2005

g en Verlossinghindoe gelooft dat er maar liefst840.000 soorten aardse levensvormenbeschikbaar zijn, waarin de atma zichmanifesteert op basis van het individu-ele karma. Het karma bevat een registra-tie van goede en slechte daden uit hethuidige en vorige leven. Maar karmakan ook handelingen en daden van devoorouders representeren. Meer nog, hetkarma kan ook betrekking hebben ophet leven van de nakomelingen. Overkarma, atma en moksha kan ik in dezebijdrage niet te veel uitweiden, maarrelevant is dat karma ongehinderd zijnloop moet kunnen krijgen. Want andersmoet de atma weer reïncarneren om hetdraaiboek van het onafgemaakte karmauit te spelen, teneinde de moksha tebereiken. Zoals geluk en welvaart doorhet karma worden ingegeven, zo zijn

ook ziekte en pijnonmisbare manifestatiesvan het karma. Welnu,wie het leven eerder ein-digt dan het geval zouzijn bij het natuurlijkverloop van het karmabelemmert het evolutie-proces op het pad vanmoksha of de SpiritueleVerlossing. Voor de hin-doe betekent elke vormvan doding of zelfdodingeen vertraging naar demoksha. Bij de terminalesedatie staat de betrok-kene voor een ernstig

dilemma: verlossing van ondraaglijkleed versus belemmering van deEeuwige Verlossing.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 25

Page 26: OHM Vani 1e kwartaal 2005

volledige cyclus van deze vier tijdper-ken, maháyuga of manwantaragenoemd, duurt 4.320.000 jaar.Tweeduizend van deze ‘manwantaras’(8,6 miljard jaar) wordt een ‘kalpa’ge-noemd, en dat is de duur van een dagen nacht van Brahmá. Kortom: we heb-ben hier te maken met een ander danons historisch denken. De oudste mens,

26 - januari/maart 2005

Maar eerst iets over die tijdperken. Deduur van de vier opeenvolgende tijdper-ken van het hindoe denken (Kritayuga,Tretayuga, Dwáparyuga en Kaliyuga)worden niet berekend in enkele, maarin honderdduizenden jaren. Kaliyuga,waarin wij zouden leven, heeft een duurvan 1200 jaar, godenjaren wel te ver-staan, ofwel 432.000 mensenjaren. Een

Nico

Waa

gmee

ster

Het tijdperk vanKaliyuga is bijna

voorbij Wie het geweld en de corruptie in de wereld van vandaag ziet,

en vertrouwd is met het hindoedenken aangaande de tijdperken

van de geschiedenis, komt tot de conclusie dat we in het tijdperk

van Kaliyuga leven. Wie daarnaast getroffen wordt door de

groei alom van de intense belangstelling voor spirituele zaken,

ziet daarin de komst van een nieuwe tijd, de Satya- of

Kritayuga. We maken deel uit van de geschiedenis, en we heb-

ben in zekere zin het geluk om de overgang mee te maken van

een oud-verworden naar een nieuw-ontspruitend tijdperk. Het

laatste is een tijdperk van waarheid en gerechtigheid. Maar heb-

ben wij eigenlijk iets in te brengen in dit brede historische pro-

ces, of zijn we enkel toeschouwers of misschien zelfs slachtoffers

van ontwikkelingen, die als een noodlot over ons heenrazen?

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 26

Page 27: OHM Vani 1e kwartaal 2005

27 - januari/maart 2005

wel en omstandig mel-ding van maken zijn deboeken van deMahabharata. Over detijd waarin beidegeschriften werdensamengesteld bestaatgrote onenigheid onderwetenschappers. Waarmoet je dan ongeveer de'ontdekking' plaatsenvan deze tijdperken?Tweeduizend jaar gele-den, wordt wel gesteld.Want ook de geschied-schrijvers die metAlexander de Grote naarIndia waren gekomen,rond 330 voor Christus,maakten er geen mel-ding van, terwijl zij toch

opmerkelijke details konden vermeldenvan het leven van de Indiërs in die tijd.In de Mahabharata wordt nog een inte-ressante melding gemaakt van deSatyayuga, namelijk dat er toen alleenbrahmanen op aarde woonden. Datgeeft een houvast om de yugas (de god-delijke tijden) een andere dan eenmens-historische dimensie te geven.

De Kritayuga wordt gekenmerkt dooreen leven van waarheid en gerechtig-heid. Mensen zijn die gerechtigheid, zoleven ze, als vanzelf. Er is geen onrecht,geen valse trots, geen hoogmoed, geenbedrog. De mensen leven volgens deHoogste Wet, de Dharma, en niet aange-leerd, maar authentiek. Van het tijdperkvan Tretayuga wordt gezegd dat derechtvaardigheid met een kwart is afge-nomen. Het wil zeggen dat mensen nogsteeds spontaan, authentiek en recht-

die nu opgegraven is, dateert van200.000 jaar geleden, dus halverwegede Kaliyuga waarin wij ons nu zoudenbevinden. Wat doen we dan met dieandere yugas, manwantaras en kalpas?We moeten een onderscheid makentussen menselijke en goddelijke tijden,een menselijke kalender en een godde-lijke kalender. Het is onzinnig te probe-ren om de ene kalender in de ander teschuiven. Het werkt niet. Het heeftniets met elkaar te maken. Of misschientoch wel, maar dan op een anderemanier dan we denken.

Het gebruik van de yuga-perioden inhet hindoe denken is relatief van recen-te datum. In de Rig-veda wordt er geenmelding van gemaakt, wat aangeeft datin de periode waarin de Vedas opschrift werden gesteld men nog nietvertrouwd was met het denken in dezetijdperken. De eerste geschriften die er

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 27

Page 28: OHM Vani 1e kwartaal 2005

28 - januari/maart 2005

Zo geven de yugas menselijke karaktersweer - altijd in ontwikkeling. We heb-ben er allemaal prachtige of pijnlijkevoorbeelden van. Mensen die de taalvan Kritayuga gebruiken, maar de men-taliteit van Kaliyuga vertonen. Maar ookmensen die zich bewust worden van eendominantie van Kaliyuga om hen heen,daartegen in verzet komen, op zoekgaan en het pad van spiritualiteit vindenom Satyayuga te bereiken.

Waarmee ik bij mijn aanvankelijkevraagstelling kom: ben ik slachtoffer ofheb ik invloed op wat er gebeurt? Delange duur van de perioden geeft aandat het niet makkelijk is om van het enetijdperk naar het andere over te gaan.Daar zijn meerdere mensenlevens voornodig, hoe moeilijk dat ook te begrijpenis, want uiteindelijk is een kalpa nietmeer dan een dag en een nacht in hetleven van Brahmá. Wat op het menselij-ke niveau miljoenen jaren kan duren, isop het goddelijke niveau (genade,oprechte devotie) binnen een mensenle-ven te realiseren. Dus is het inderdaadeen persoonlijke keuze.

vaardig leven, ze zijn dienstbaar voor hunnaasten, maar er komen momenten waar-op zij even af kunnen wijken als dat inhun voordeel uitvalt. Ze beginnen eenverborgen agenda te hanteren en demooiste woorden te gebruiken als dek-mantel voor minder edele zaken. Maardit zijn nog uitzonderingen. Dat gaat ver-der door in de Dwáparyuga. In die tijdleren de mensen waarden en beginselen,zij worden vertrouwd gemaakt met waar-heid en gerechtigheid, en ze houden zicher ook veelal aan. Het waarheidlievendekenmerk van een persoon is de vruchtvan zijn opvoeding, niet van zijn eigenauthenticiteit.

Met Kaliyuga gaat het dan echt fout. Demensen leren de waarden en de beginse-len nog wel, maar ze passen ze alleen nogtoe, wanneer het ze goed uitkomt. Hetleven wordt gekenmerkt door onzeker-heid, angst en, als vervolg daarvan, con-flicten, oorlogen en wreedheden. Demensen zelf worden gekenmerkt dooreen zwakke wil als het om de dharma enhet algemeen welzijn gaat. De wil is bijnauitsluitend gefocust op het persoonlijkemateriële welzijn.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 28

Page 29: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Toen Tania met borstkanker werdgeconfronteerd, kwam zij in het luchtle-dige terecht, in een onwerkelijkewereld. Ze kreeg met zoveel tegelijk temaken. Als patiënt moet je met de ziek-te leren omgaan. Je moet het aan ande-ren vertellen. De partner, kinderen enfamilie krijgen ermee te maken. De helemedische wereld wordt over je heengestort. En hoe graag iedereen je ookwil helpen, je staat er alleen voor. Jijhebt de ziekte, jij kan je dagen nietbewegen omdat de chemotherapie al jeenergie opgezogen heeft en je ziek ach-terlaat.

Nu beseft Tania dat zij heel veel gelukheeft gehad met haar familie, vriendenen buren. Zij stonden voor haar klaar.Als het nodig was werd er gekookt,gewassen, boodschappen gedaan. Haarkind werd opgevangen. Warme herinne-ringen koestert ze aan haar vader, diemet geen woord over haar ziekte sprak,maar er altijd was, met iets lekkers omhaar op te beuren, of met een nieuweyogaoefening die haar zou helpen zichbeter te voelen.

Ook beseft Tania dat zij geluk heeftgehad dat ze de ziekte op tijd heeft kun-nen signaleren en naar de dokter isgegaan. Dat was te danken aan het feit

dat zij regelmatig een zelfonderzoekdeed.

Uit dit besef wil zij graag iets betekenenvoor anderen. Anderen die het mis-schien niet goed treffen als zij. Als zijhet al zo moeilijk had, hoe moeilijk zul-len de anderen het dan wel niet hebben?Daarom is Tania aan een missie begon-nen. Zij wil graag een bewustwordingop gang brengen, bij vrouwen maar ookbij hun omgeving. Ze wil het taboe dieop het onderwerp borstkanker rust,doorbreken. Ze wil dat vrouwen zichbewust worden van het gevaar van kan-ker, maar vooral wat het kan betekenenals je vroegtijdig ontdekt dat je kankerhebt. Het kan het verschil tussen levenen dood betekenen. Op dit moment isborstkanker de belangrijkste doodsoor-zaak onder vrouwen, in de leeftijd tus-sen 35 en 50 jaar. Je kunt niet voorko-men dat je kanker ontwikkelt, dus moetje zorgen dat je er op tijd bij bent. Hoeeerder je het ontdekt, hoe groter dekans dat je het overleeft. De kans op eenminder ingrijpende behandeling is ookgroter. De prognose is beter.

Mensen denken altijd: “Kanker, datoverkomt mij niet”. Maar Tania had erook nooit bij stil gestaan. Ze werkte,studeerde, had een gezin met een jong

S. P

ANDO

HI-M

ISHR

E

Dit najaar zond OHM een programma uit over borstkanker.

In het programma vertelde Tania wat er allemaal op haar

afkwam nadat er kanker in haar lichaam ontdekt was.

Dat overkomt mij niet!

29 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 29

Page 30: OHM Vani 1e kwartaal 2005

kind. Ze ondernam veel met haar gezin-netje. De wereld stond voor haar open.En toch overkwam het haar.

Het is dus heel belangrijk voor vrou-wen om regelmatig een zelfonderzoekuit te voeren. Het hoeft geen tijdroven-de bedoening te zijn: het kan gewooneven onder de douche. Zo leer je jeborsten kennen en afwijkingen herken-nen. En als je iets afwijkends ontdekthebt, laat je dan niet verlammen doorangst. Afwijkingen hoeven niet altijdkanker te betekenen. En denken dat hetvanzelf overgaat omdat je het nietonder ogen durft te zien, iets wat vaakgebeurt, is ook geen goeie optie. Hoebegrijpelijk angst ook is, het gaat omjouw lichaam, jouw leven.

Ook moet het onderwerp bespreekbaarzijn in het gezin, zodat de gezinsledenweten hoe ze moeten handelen als ze temaken krijgen met iemand die kankerheeft. De patiënte mag niet als eenmelaatse behandeld worden, maar dientde behandeling en zorg te krijgen diezij verdient. Het is een moeizame enmoeilijke weg om te gaan als je ziekwordt. Deze weg wordt nog zwaarder

en eenzamer als je de behoefte hebt omerover te praten, maar geen gehoorvindt in je omgeving.

Als je om je heen kijkt, word je gecon-fronteerd met plaatjes en afbeeldingenvan mooie vrouwen. Het moet steedsmooier, slanker, gladder. Dat maakt hetleven met een prothese erg moeilijk. Deconfrontatie met je lichamelijke incom-pleetheid is erg moeilijk. Je voelt je aan-getast in je vrouwzijn. Borstkankermoet bespreekbaar worden gemaakt,zodat het een minder zware belasting isvoor de patiënt.

Vanuit het hindoeïsme heeft Taniageleerd in de moeilijke tijden rust tezoeken in zichzelf. Ze deed dit doormeditatie en contemplatie. Het was nietmakkelijk. Ze stelde zichzelf vele vra-gen. Waarom is het mij overkomen?Wat heb ik fout gedaan? Dat zijn vragenwaar niemand antwoord op kan geven.Je hebt niets fout gedaan. Het is niet jeeigen schuld, één van de vele vooroor-delen dat bij velen leeft. Opmerkingenvanuit het hindoeïsme over karma enschuld, dat is het laatste waar je eenpatiënt mee moet confronteren. Het is

Dat overkomt m

30 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 30

Page 31: OHM Vani 1e kwartaal 2005

de vragen, ook over bijvoorbeeld pro-staatkanker, wezen erop dat er quavoorlichting nog veel werk te verrichtenis. Stichting Anand Jotie Welware streefternaar om een centraal punt in hetleven te roepen dat kan dienen als ver-wijs- en aanhoorloket voor iedereen dieinformatie wil. Ook wordt het mogelijkom via dit punt lotgenoten in contactmet elkaar te brengen.

Voor meer informatie: (0610) 939593 [email protected]

mij niet!

31 - januari/maart 2005

“Daar waar het mij goed gaat is mijn vaderland” Afgelopen zomer werd met veel nadruk het Hindoestaans immigratiemonument in DenHaag onthuld. Dit monument symboliseert de migratiegeschiedenis van Hindoestanen;zowel die vanuit India naar Suriname als die vanuit Suriname naar Nederland. Hetmonument bestaat uit twee delen: een beeld van Mahatma Gandhi, een van de grotevoorbeeldfiguren uit de Indiase traditie. En een beeld van een man en vrouw, naar eengelijkenis van de eerste Indiase immigranten, die in Suriname aankwamen. Het immi-gratiemonument communiceert een tweevoudig signaal.

Het monument is ten eerste een statement waarmee Hindoestanen aan anderen buitenhun gemeenschap willen zeggen dat ook zij een vanzelfsprekend deel van deze samenle-ving uitmaken. Hun immigratiemonument wordt vanaf nu daarom niet alleen eenonderdeel van het Nederlandse straatbeeld, maar ook van het Nederlandse cultuurgoed.Voorts is het een roep naar erkenning als volwaardig deel van de Nederlandse samenle-ving; met name door anderen dan de eigen gemeenschap. Daarnaast is het monumenteen uitdrukking van de behoefte van de Hindoestanen om als gemeenschap hier te wor-telen, te ontplooien, met eigenheid erkend en herkend te worden en vooral om de eigengeschiedenis in ere te houden.

Voor onze praatprogramma’s zijn vooral de tekstuele boodschappen van MahatmaGandhi die op het monument staan belangrijk. Één ervan luidt: “Daar waar het mijgoed gaat is mijn vaderland”. Aan de hand van deze uitspraak, gaat Tanja Jadnanansingin het eerste programma op zoek op welke manier dit gedachtegoed van Gandhi leeftonder Hindoestanen in Nederland anno 2005. Een andere uitspraak op het monumentverklaart “Ik wil dat alle culturen van alle landen zo vrij mogelijk door mijn huis waai-en. Maar ik weiger van mijn voeten geblazen te worden door welke dan ook”. Aan dehand van deze uitspraak gaat Tanja Jadnanansing in het tweede programma kijken opwelke manier dit gedachtegoed van Gandhi invulling heeft onder Hindoestanen inNederland anno 2005.

S ASQ

HUA

VAND

ERSC

HEER

zelfs a-hindoeïstisch om te beweren dateen patiënt het zelf verdiend heeft.Patiënten zouden naast de regulieremedische behandeling overladen moe-ten worden met liefde, zorg en begrip.

Samen met Mala Eckhardt-Angna vanStichting Anand Jotie Welcare is Taniaeen project begonnen om borstkankeronder het bewustzijn van mensen tebrengen. Een voorlichtingsdag die zijorganiseerden, trok meer belangstellen-den dan verwacht. De vele uiteenlopen-

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 31

Page 32: OHM Vani 1e kwartaal 2005

32 - januari/maart 2005

Zijn, hoewel het taalfilosofisch netandersom dient te gaan. Over asat,Niets, kan dus niet gesproken wordenalsof het iets is, want 'het niets' spreekt'niets' juist tegen, omdat 'het niets' van'niets' iets maakt, namelijk het objectdat niets is. 'Niets' is dus buiten iedereorde en sluit zich af van alle vormen vancommunicatie met het 'denken-over';dus ook met denkende wezens, waaron-der de mens. Hierdoor raakt de filosofiein de knoop omdat de mogelijkheden

In de Vedische visie ten aanzien van HetZijn, is juist 'sat', het concrete zijn, deontkenning van niet-zijn, 'asat'. Let wel:niet van 'het niet-zijn', maar van een-voudig 'niet-zijn'; dus zonder hetbepaald lidwoord. Ten aanzien van asatwordt gezegd dat het niet dit is en ookniet dat: na-iti na-iti. Ontologischgesproken, volgens de leer van het zijn,was asat eerder en is sat, dit alles, daar-na. Vandaar dat sat - het concrete zijn -de ontkenning is van asat, van Niet-

H.R A

MBA

RAN

Naar inzichten uit de vedische filosofie is asat sat geworden, wat

dit (heelal) is. De fenomenale wereld der verschijnselen is waar,

maar niet de hele waarheid. De wereld is immers vorm geworden.

Waarheid, een uitwerking van maya; is dus relatief en kan voor

een kort moment waar zijn. Het woord asat kan het beste ver-

taald worden met 'niets'; echter niet met 'het niets', want door er

een lidwoord voor te plaatsen, wordt niets (het niet-ding) een

object en belandt het absolute en het objectieve in het relatieve en

het subjectieve. Niets is dus niet 'het niets', maar is simpelweg

'niets'. Het ligt buiten elke orde waarin 'iets' om duiding, verant-

woording dan wel om een verklaring vraagt. Asat is ook niet de

ontkenning van sat: dat wat (concreet) is. Het voorvoegsel ‘a’ voor

een zelfstandig naamwoord ontkent dat wat het ding duidt. De

ontkenning van iets houdt logischer-wijs in dat het te ontkennen

ding bestaat of bestaan heeft. Door het te ontkennen zou men het

bestaan ervan – althans theoretisch - kunnen opheffen.

Voor ieder mens eeneigen Godsbeeld

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 32

Page 33: OHM Vani 1e kwartaal 2005

33 - januari/maart 2005

van het filosofisch denken juist doorlogica worden bepaald. Wie tegen delogica ingaat (zie Nyaya en Sankhya),plaatst zich buiten de wetenschap vande filosofie. Het zou daarom beter zijnom niet over Niets (asat) te spreken,althans indien dat enigszins mogelijkzou zijn.

In de vedische traditie is voor dit dilem-ma een oplossing gegeven, namelijk:Niets dat Iets is geworden, bracht uitzichzelf ook Ishvara (God) voort: hetconcreet handelend Opperwezen dat deschepping vorm en inhoud geeft,schraagt en naar een hoger plan stuwt.God is niet meer abstract en een objectvan het hoofd (het denken). Over Godkan ook niet gezegd worden dat Hij ofZij niet dit is of niet zo is. God is con-creet werkzaam in het leven van demens, want God is er voor de mens. Inplaats van over God te filosoferen, isGod een object van het gevoel (de erva-ring), van het hart gemaakt: er wordtniet op logische gronden over Godnagedacht, maar getracht God te ervarenin het hart. Deze traditie heet onderhindoes 'bhaktî', waar de gavasv_mi’sveel over hebben geschreven.

Ook vragen naar en over 'de schepping'worden vanuit het subjectieve bewust-zijn gesteld, omdat daarin 'God' actiefaanwezig is. Die vragen kunnen nietduiden op de absolute werkelijkheidvan Het Zijn. Ook de antwoorden die inde diverse tradities gegeven worden opvragen omtrent de schepping, zijn vandezelfde subjectieve orde, vandaar detalloze scheppingsverhalen in de even-eens talloze tradities die de mens heeftopgebouwd. De vraag naar 'Het Zijn'

zelf (Hetzelf) daarentegen is van eenhogere orde die transcendentaalgenoemd wordt. Het absolute ligt buitende gewone orde van de dingen. In devedische traditie wordt deze werkelijk-heid met 'Brahma' (Brahman) aangege-ven.

De aanduiding brahma - vergelijk apei-ron in het Grieks - doelt op een harmo-nie en orde scheppende entiteit die inhet universum aanwezig en werkzaamis, de grond vormt van het heelal en vanalles daarin, maar ondanks alle ver-anderingen in de wereld, zelf onveran-derlijk en eeuwig is. Het is evenwel enigen alleen: de rest is een modificatie danwel een transformatie van het Ene. In deAtharva-veda (13:5) o.a. lezen we: saeva eka, ekvrideka eva: "het is één enslechts één"; sarve asmin deva, ekvritobhavanti: "alle deva’s zijn één (in Hem)".God is relatief (immanent), verbondenmet de concrete wereld en komt voortuit het subjectieve bewustzijn van demens, waarin het denken plaats heeftgemaakt voor het gevoel, de belevenis.Omdat ieder mens de wereld andersbeleeft - een ieder op zijn of haar sub-jectieve wijze - is er ook plaats voor eeneindeloos aantal duidingen voor Ishvara,God. Niet dat daardoor het absolute,waarover het beste niets gezegd kanworden, talloos is, maar de duidingenverwijzen naar de talloze vormen waarinhet absolute zich uit. De actieve krachtvan het absolute, kriya-shakti heeft tweeaspecten: avaran shakti: het vermogenom te versluieren en vikshepa shakti,het vermogen om te projecteren.

Uit het onpersoonlijke transcendenteBrahma ontwikkelt zich de immanente

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 33

Page 34: OHM Vani 1e kwartaal 2005

34 - januari/maart 2005

(persoonlijke) Ishvara (God), als bronvan kennis, wijsheid, liefde en mededo-gen. Ishvara kent drie hoedanigheden,nl: Karana Ishvara: als oorzaak van hetuniversum; Hinanya garbha: het univer-sum vullend als de heilige geest; enVirata rupa: als het universum zelf.Verder heeft Ishvara drie potenties (ver-mogens). Deze worden als 'mannen'voorgesteld. Het zijn: Brahma, het cra-tieve aspect; Vishnu, het voedend en hetonderhoudend aspect en Shiva, hetregenererend aspect. Indien deze vermo-gens in werking zijn - en dat is een con-stante in de wereld - worden zij als'vrouwen' voorgesteld en de Moeder(mata) of Sri genoemd. Het zijn SriSarasvati Mata, Sri Lakshmi Mata en SriParbati Mata (Durga of Kali).

Gestadig zoekt de mens een weg en pro-beert hij een brug te slaan tussen hetimmanente en het transcendente, maarhij interpreteert de dingen die er zijn intermen van eindige en het tijdelijke.Hoe wonderschoon moeten de zeldzamemomenten er dan niet zijn, wanneer degeest van de discipel verlicht wordtdoor wijsheid en hoe anders moet dewereld er voor iemand niet uitzien alshij bestraald wordt door mede-dogen endoor liefde. In zijn gebeden en rituelen,in zijn feesten en vieringen, kan demens niet veel meer doen dan ootmoe-dig en nederig zijn eerbied en dankbaar-heid betuigen aan Dat, wat niet voor testellen is of uit te beelden, en nog min-der onder woorden te brengen.

een eigen Godsbeeld

OntspanningPancha Karma

MassageYoga – Meditatie – Pranayama

Voedings- en leefstijladviesOpleiding Ayurvedische massage

J a d e H e a l t h C e n t e r i s h e t g r o o t s t e A y u r v e d i s c h e c e n t r u m v a n N e d e r l a n d .

Onder leiding van Chanderdath Makhan (4e in de generatie Ayurvedische artsen) worden traditioneleAyurvedische behandelingen gegeven, afgestemd op de westerse mens.

Nieuw: integraal kankeronderzoekSamen met arts Prem Heera worden Ayurveda en reguliere geneeskunde complementair gebruikt om tot een integrale behandeling van kanker te komen.

Frieda de Putter is gespecialiseerd in Ayurveda, naast Levend Bloed Analyse, acupunctuur en ooracupunctuur. Een team van massagetherapeuten zorgt voor de Ayurvedische behandelingen.

Hieronder volgt een selectie uit de aandoeningen die wij behandelen.

• Burn-out • Slapeloosheid • Menstruatieklachten • Migraine • RSI • Hoge bloeddruk • Diabetes • Fybromyalgie• Verlies van potentie bij mannen en vrouwen

Elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 en vrijdag van 9.00 tot 10.00 is er een gratis diagnose en een pranabehandeling.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of ons bellen:Mississippidreef 81, 3565 CE Utrecht. Tel. 030-2734171 - www.jade-health.nl - E: [email protected]

Jade Ayurveda Health Center

Advertentie

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 34

Page 35: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Meer dan in Nederland is massage inIndia onderdeel van het normale leven.Massage zorgt er voor dat afvalstoffenworden afgevoerd, het lichaam wordtversterkt en verjongd. Daarnaast heefthet een ontspannende werking op zowellichaam als geest. Massage is iets datmet respect gebeurt. Baby’s wordengemasseerd door hun moeders, oudersgemasseerd door hun kinderen enz.Voor de kinderen is het een eer om hunouders te mogen masseren.

Bij Ayurvedische massage wordt gewerktmet veel warme oliesoorten en er wordtstevig gemasseerd. Omdat de basis vande Ayurveda de drie constitutietypesnamelijk Vata (wind), Pitta (vuur) enKapha (aarde) zijn, bestaan er ook oliënvoor elk type. Daarnaast is het vanbelang om te kijken naar het klimaat enhet seizoen. Traditioneel wordt eenPitta-type met verkoelende kokosoliegemasseerd. Maar in ons klimaat, in dewinter, kun je beter bijvoorbeeld aman-delolie met roos of sandelhout gebrui-ken.

In de Ayurveda zijn de dagelijkse routi-nes belangrijk. ‘s Ochtends na hetopstaan dient u de mond en de tong tereinigen en daarna uzelf te masseren.

U kunt de volgende massage toepassen:1. Neem wat warme olie in uw hand.

Smeer uw hele lichaam in met deze olie.Beweeg nu met uw hele hand en met eenflinke druk vanaf de binnenkant van depols langs de binnenkant van uw armomhoog, draai over uw bovenarm heenen strijk over de buitenkant weer naarbeneden. Herhaal dit tien maal bij beidearmen.

2. Maak draaiende bewegingen (rechtsom)over uw borst en buik. Vrouwen dienenhun borsten goed te masseren. Elke borsttien keer rechtsom en tien keer linksomcirkels draaien.

3. Ga met uw rechterhand naar de linker-kant van uw nek en beweeg vanuit denek, met stevige druk en met de vlakkehand, over de schouder richting boven-arm en weer terug. Laat uw hand mee-vloeien met de vorm van uw schouder.

Ayurvedische massage is voor

iedereen

C HAN

DERD

ATH

MAK

HAN

ENFR

IEDA

DEPU

TTER

Ayurvedische massage is onderdeel van de Ayurveda. Ayurveda is

samengesteld uit de woorden ayu (leven) en veda (kennis van of

wetenschap). Het is dus meer dan een geneeswijze: het is een levens-

filosofie.

35 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 35

Page 36: OHM Vani 1e kwartaal 2005

AAdvertentie

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 36

Page 37: OHM Vani 1e kwartaal 2005

37 - januari/maart 2005

Ayurvedische massage

Doe hetzelfde aan de andere kant.4. Daarna zijn de benen aan de beurt. U

kunt nu beter gaan zitten. Zet uw handnet boven de binnenkant van de enkel.Wrijf langs de binnenkant van het beennaar boven, ga naar de buitenkant (deheup) en draai cirkels over de buiten-kant naar beneden. Elk been tien keer.

5. Masseer met uw vingers goed uw tenenen wrijf met de volle hand goed langs deonderkant van uw voeten.

6. Als laatste kunt u een beetje warme olieop uw fontanel zetten. Met vlakke handgoed inwrijven en daarna uw gezichtwrijven. Met de wijsvinger en middelvin-ger uw slapen masseren (rondjes draai-en). Wrijf goed in uw handen en leg zeop uw gezicht. Maak een paar cirkelsover uw gezicht.

7. Neem nu een lekkerewarme douche en sluit afmet een wisseldouche(koud/warm). U zult zichnu energiek voelen.

Bovenstaande massage kanook toegepast worden vooruw partner. Dit kan op eenstevig bed of op de grond.Uw partner ligt op zijn ofhaar buik. Wrijf de heleachterkant in met warme olie. Ga naastuw partner staan of zitten. Leg nu uwlinkerhand op uw rechterhand en plaatsze op de schouder aan de overzijde.Draai cirkels (met de klok mee) vanafde rechterschouder naar beneden totaan de heup. Steek over naar de linker-kant en doe dezelfde beweging (nutegen de klok in) over de linkerkantomhoog. Doe beide kanten tien keer.Voor de armen, benen en voorkant kuntu de bovenstaande massage gebruiken.

Het masseren van kinderen bevordert degroei van het kind, het ontspant en zorgtvoor een goede band tussen ouders enkind. U kunt het beste kleine kinderenmasseren voordat ze in bad gaan. Neemneutrale (baby)olie en verwarm het (aubain marie).

1. Laat het kind op de buik liggen, eventueelop uw schoot. Smeer het in met warme olie.Gebruik zoveel zodat het niet stroef aan-voelt. Maak cirkels, met de klok mee, overde rug. Ga van de schouders naar de billen.Maak strijkende bewegingen met de vollehand over de armen en benen. Masseer zolang als het kind het prettig vindt.2. Laat het kind omdraaien. Smeer het weerin met olie. Strijk over de benen van bovennaar beneden. Masseer de buik met draai-

ende bewegingen heelzachtjes en neem ook weerde armen mee.3. Dek het kind toe enwrijf met uw vingertoppenlangs de nek aan beide zij-den. Van de schedelrandnaar de schouders enterug.4. Als laatste kunt u metolie de fontanel wrijven(niet bij kinderen onder 1

jaar) en daarna de hele schedel met de vin-gertoppen goed wrijven.

Als u uw kind nu in bad gaat doen letdan op, want door de olie is uw kind ergglad!

Voor meer informatie: www.jade-health.nlof (030) 2734171.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 37

Page 38: OHM Vani 1e kwartaal 2005

gegeven aan middelen die een positieveuitwerking hebben op de fertiliteit(vruchtbaarheid) en het seksueel vermo-gen van de mens. Maar altijd wordteerst een onderzoek verricht naar zijn ofhaar constitutie (menstype) zodat ergeen risico’s gelopen worden.Impotentie en frigiditeit worden danbehandeld met behulp van effectievekruiden en gezonde voeding. De krui-den worden rasayana genoemd, watzoveel wil zeggen als "versterkend voorlichaam en geest". Enkele hiervan zijnde Ayurvedische middelenAshwagandha en Shatavari, die jegewoon bij de drogist kunt halen. Maarde Ayurveda leert ons dat in vele andereplantaardige middelen veel zit dat onseen gezond seksueel leven belooft enwaar je echt geen dokter bij nodig hebt.

38 - januari/maart 2005

Kruiden als natuurlijkhulpmiddel

Het zou van hypocrisie getuigen indienwij enerzijds beweren dat de Ayurvedaeen geneeskunde is die de totale mensbehandelt, en anderzijds de seksualiteitvan de mens om religieuze of andereredenen terzijde zouden schuiven. Juistin deze moderne wereld wordt de sek-sualiteit een steeds groter probleem; veelroken, stress en alcoholgebruik vormeneen oorzakelijke factor bij impotentie enfrigiditeit en de daartoe voorgeschrevengeneesmiddelen kennen weer serieuzerisico’s bij hart- en vaatziekten. Zelfskruidenpreparaten die een potentiebe-vorderend effect hebben kunnen riskantzijn indien bij de patiënt sprake is vanverhoogde bloeddruk of hartproblemen,variërend van hartkloppingen tot hartfa-len. In de Vajikarana, de seksualiteitsleervan de Ayurveda, wordt veel aandacht

Seksualiteit in het leven van ieder mens een wezenlijk

onderdeel van een gezond leven. In de oude hindoecul-

tuur speelt de erotiek zelfs een belangrijke rol in de

kunst, zoals we dat op tal van afbeeldingen mogen zien:

van Vishnu die door tal van masseuses verwend wordt

tot Krishna in zijn spel met de koeienherderinnetjes.

Door het ontbreken van een calvinistisch schuld- en boe-

tebewustzijn in het hindoeïsme gaat ook haar genees-

kunde, de Ayurveda, hier nuchter mee om.

ROBE

RTH.

SW

AMIP E

RSAU

D

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 38

Page 39: OHM Vani 1e kwartaal 2005

We kennen bijvoorbeeld allemaal welde kokosnoot. Welnu, als het wittevruchtvlees van de kokosnoot gegetenwordt met een klein beetje honing, zoudat een werkelijk afrodisiacum (medi-sche term voor seksueel opwekkend)vormen. In Sri Lanka gebruikt men bijseksualiteitsproblemenvooral nootmuskaat, datniet alleen een probaatgeneesmiddel is bij veelziekten, maar tevens sti-mulerende oliën bevatzoals myristicine. Het isvoldoende om dagelijkseen klein scheutje mus-kaat in thee of melk tedoen en lekker warm opte drinken. Een kruiddat meer dan tweedui-zend jaar geleden inIndia al geprezen werd als heilzaamafrodisiacum was cardemom, dat in deoude Ayurvedische literatuur ook welwordt aangeduid als ela of suksmaila.Cardemom kun je op verschillendemanieren gebruiken: natuurlijk als lek-ker kruid voor in tal van gerechten,maar ook in thee of zelfs koffie. Eenwat moeilijker verkrijgbaar, maar uitersteffectief kruid is de galgant (Alpiniaofficinarium) dat in India bekend staatals kulanjan. Vooral mannen die tengevolge van suikerziekte problemenhebben met hun potentie vinden veelbaat bij dit middel. Natuurlijk moetenwe ook gember niet vergeten, dat tot degezondste gewassen behoort en ookover stimulerende stoffen beschikt.

Andere kruiden die een stimulerendeffect hebben en zonder risico in hetdagelijks menu gebruikt kunnen wor-

den zijn ondermeer: ananas (strooi ereen klein beetje chilipoeder overheen),guarana, koriander, saffraan en kaneel.En laten we vooral onze meest bekendeplant niet vergeten: de tulsi (Ocimumsanctum) die in de Hindoecultuur alseen heilige plant wordt beschouwd.

Ook zij kent (net als hetbekende basilicum) een lust-opwekkend vermogen en isgezond voor lichaam engeest. We zien dat je dooreen goede keus in de dage-lijkse voeding als heel watproblemen die met seksuali-teit te maken hebben kuntoplossen zonder dat je enigrisico loopt.

Een vraag die zich veelvuldigvoordoet is of er een relatie

bestaat tussen seksualiteit en een gees-telijk leven. Immers: van mensen dieeen geestelijk leven ambiëren, zoalsmonniken en yogi’s, hoor je vaak dat zijcelibatair leven, dus zonder seks. Nu isde seksuele energie de sterkste krachtwaar de mens aan onderworpen is, enhet is dus niet ondenkbaar dat wanneermen die enorme kracht kan ombuigennaar de geest, dat daar een grote geeste-lijke kracht door ontstaat. Velen hebbendit geprobeerd en velen proberen ditnog dagelijks; maar de onprettige neu-rologische stoornissen die daar hetgevolg van kunnen zijn, roepen tochvragen op. De hindoecultuur heeft ookdaar in haar Ayurvedische benaderingveel antwoorden op geformuleerd waarik graag in een volgend artikel aandachtaan willen geven.

39 - januari/maart 2005

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 39

Page 40: OHM Vani 1e kwartaal 2005

40 - januari/maart 2005

(Als jong meisje is ze naar Heidelberggegaan om daar aan de Kunstacademieeen opleiding in tekenen te volgen. Hetwas slechts enkele jaren voor het uitbre-ken van de tweede wereldoorlog. Dejonge studente in Heidelberg leefde een vrolijk leven enmerkte weinig van de oorlogsdreiging.Eens liep ze na de tekenlessen met eenvriendin in de stad en zag aan de overkant van de straat een knappe jon-geman lopen. Op dat moment wist zegelijk dat hij ooit haar man zou worden.De vriendinnen gingen een studenten-café binnen en even later kwam ook dejongeman binnen. Hij bleek eenNederlander te zijn die daar aan deTechnische Hogeschool studeerde en hij stelde zich aan de beide meisjes voor alsDick. Zoals Mary voorvoeld had kregenzij en Dick een liefdesrelatie. Maar toende oorlog uitbrak werd het leven moei-lijk en werd het jonge paar uit elkaargerukt. De jonge studente werd opge-pakt en naar een werkkamp gestuurd.Het was daar een zwaar en hard levenmet heel weinig voedsel. Ze werd danook zeer ernstig ziek. Een medebewoon-ster van het werkkamp, een Tsjechisch

meisje heeft Mary’s leven gered doorhaar te verzorgen en het eten met haarte delen.)

Na de oorlog hebben Dick en zijn liefsteelkaar weer gevonden. Hij trouwde haaren nam haar mee naar Nederland, waarhij als ingenieur een goede baan kreeg.Ze hadden een heel gelukkig huwelijk.Wel was het wonen in Nederland alsDuitse vrouw, zo kort na die oorlogstijd,zeker geen pretje. De mensen kekenhaar altijd met scheve ogen aan en nie-mand wist hoe moeilijk ook zij het hadgehad tijdens die oorlogsjaren.

De band die Dick en zij met elkaar had-den, is blijven bestaan. Een paar wekenna zijn overlijden voelde ze ’s nachts inbed plotseling iemand naast zich in bedstappen, de matras van het bed werdingedrukt. Mary voelde een arm omzich heen slaan en ze kreeg een kus ophaar hoofd, precies zoals Dick vroegerdeed. Een paar weken later gebeurdedat tot haar grote vreugde nog een keer.Voor haar staat het vast, dat Dick haareven heeft bezocht om haar te troosten.Een ander raadselachtig voorval is, dat

Een hart in HeidelbergDe man van Mary Plaswijk is al een tijdje geleden over-

leden en Mary vertelt mij haar levensverhaal. Het is een

heel lieve vrouw, ze spreekt foutloos Nederlands, maar

heel vaag kan ik aan haar spraak horen dat ze uit het

buitenland komt. Ze blijkt Duitse van geboorte.

MAR

JALE

NSIN

K

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 40

Page 41: OHM Vani 1e kwartaal 2005

41 - januari/maart 2005

ze op een avond koortsachtig op zoekwas naar een bepaald boek, toen datboek plotseling uit de boekenkast vielvanuit een heel andere plek dan waar zijaan het zoeken was.

Elke avond schreef ze in een dagboekjenaar haar man, ze vertelde daarin ookover haar problemen. Zo had ze moei-lijkheden met een nieuwe buurmanover de erfscheiding. Deze beweerde datzij een stukje grond dat hem toebehoor-de had ingepikt. De man ging zelfs zover dat hij dreigde een rechtszaak tebeginnen. Op een gegeven momentkwam zomaar, alsof hij gestuurd was, denieuwe wijkvoorzitter van het tuindorpwaar ze woont, op kennismakingsbe-zoek bij Mary. Ze vertelde hem van haarmoeilijkheden met de buurman over degrens van haar tuin. Deze bezorgde haarkorte tijd later oude bouwtekeningenvan de architect en de benodigde kadas-terpapieren, waarin duidelijk werd datde betwiste grond wel degelijk haareigendom was.

Een paar jaar na de oorlog hebben Maryen haar man geprobeerd het Tsjechische

meisje op te sporen. Ze wilden haarbedanken voor het redden van haarleven in het werkkamp. Dat is toen,ondanks vele pogingen, niet gelukt. Nade dood van Dick wilde ze dat tochopnieuw proberen via een Duits televi-sieprogramma van Thomas Heck, eensoort Spoorloos. Achteraf blijkt dat hetTsjechische meisje na de oorlog met eenDuitse man is getrouwd. Het hele oor-logsverleden heeft de Tsjechische ver-drongen en daardoor haast vergetenMaar het frappante van dit verhaal is datdrie dagen voor de oproep op de tvgedaan werd, de Tsjechische vrouw overdie hele akelige oorlogstijd droomde.Alles wat ze uit die verschrikkelijkeperiode was vergeten kwam weer bovenen ze vertelde daarover aan haar man.Ook vertelde ze hem over het ziekemeisje dat ze destijds het leven hadgered. Zo kon het echtpaar die oproepop de televisie beantwoorden en daar-door hebben de twee vrouwen elkaar navele jaren weer ontmoet. Mary heefthaar persoonlijk kunnen bedanken enze is ervan overtuigd dat haar man van-uit die andere wereld daarvoor heeftgezorgd.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 41

Page 42: OHM Vani 1e kwartaal 2005

42 - januari/maart 2005

Dit onderwijs is gebaseerd op de vijfuniversele menselijke waarden, satya(waarheid), dharma (juist gedrag), shan-ti (vrede), prema (liefde) en ahimsa(geweldloosheid), en gaat uit van hetprincipe van Educare. Educare betekentletterlijk: aan het licht brengen wat alaanwezig is. Het is een proces van hetmanifesteren van de al aanwezige waar-den in onszelf. Educare gaat uit vanonze innerlijke kennis, onze aangeborengoedheid en goddelijkheid. Het dientalleen nog bewust gemaakt te worden,om ook naar deze kennis te kunnenleven.

Educare vult het reguliere onderwijs (ofook wel educatie) aan. Educatie heeft temaken met kennis van de uiterlijkewereld. Het komt als informatie viaonze zintuigen en ons denken binnenen wordt vooral gebruikt om in ons

levensonderhoud te voorzien. DoorEducare kan het hart innerlijke kennisnaar buiten brengen. Het is het spiritu-ele onderwijs waardoor een mens kantransformeren. Educare helpt ons hetdoel van het leven beter te begrijpen ende holistische relatie tussen alles in deschepping te zien. Ons leven wordt ide-aal als beide soorten kennis in even-wicht worden gebracht. In de westersesamenleving ligt de nadruk echter nogvooral op educatie. Educatie verscherpthet intellect, bindt ons aan de materiëlewereld, kan een persoon groot maken.Educare versterkt de intuïtie, bevrijdtonze binding met de materiële wereld,maakt een persoon goed.

Liefde in het denken geeft waarheid.Liefde in handelen brengt juist gedragvoort. Ons gedrag is dan gebaseerd opwaarheid. Wanneer er liefde in onze

Liefde is de basis vanalle andere waarden

MAR

IANN

ERA

AD

Sai Spiritueel Onderwijs is ontstaan in India rond

1969 en is geïnspireerd door de wereldleraar Sathya

Sai Baba. Via de Sathya Sai Baba Organisatie, waar

het Sai Spiritueel Onderwijs een onderdeel van is,

wordt het nu naar buiten gebracht in vele landen. Het

wordt gegeven aan leerkrachten, ouders, kinderen,

jeugd en volwassenen. Een groeiend aantal scholen

heeft dit onderwijs als grondslag, met scholen en uni-

versiteiten in India als voorbeeld.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 42

Page 43: OHM Vani 1e kwartaal 2005

43 - januari/maart 2005

emoties is, ontstaat vrede. Er kan alleenvrede ontstaan als onze gedachten,woorden en daden een eenheid vormenen gebaseerd zijn op waarheid en liefde.Liefde in begrip geeft geweldloosheid enmaakt dat we verdraagzaam kunnen zijnen respect hebben voor de schepping enalle schepselen, doordat we de eenheidin verscheidenheid gaan ervaren. Zo zijnalle waarden onlosmakelijk met elkaarverbonden.

In Nederland organiseert de Sai organi-satie naast het spirituele onderwijs voorvolwassenen ook klasjes voor kinderen,vroeger bekend onder de naam BalVikas, door speciaal hiervoor opgeleideleerkrachten. Zij zijn opgeleid om hetvoorbeeld te leven. Er wordt gebruikgemaakt van vijf lestechnieken om de alaanwezige waarden bij de kinderenbewust te maken. Deze technieken zijn:vertellen van een verhaal; gebed / citaatof spreuk; meditatie; zingen en groeps-activiteiten. Deze groepsactiviteiten kun-nen bestaan uit dans, drama, knutselen,yoga, schilderen, de natuur in gaan,enzovoort.

Door de verschillende lestechnieken ende verschillende waarden wordt het kindaangesproken op zijn fysieke, emotio-nele, mentale, psychische en spiritueleaspecten, wat deze vorm van onderwijszo totaal maakt. Bovendien wordt aan-dacht besteed aan de eenheid van gods-diensten, het belang van respect voorouders en het hebben van respect voorverschillende culturen, religies en leef-wijzen.

Educare onderwijs is een kostbaargeschenk dat Sai Baba uit liefde aan dewereld geschonken heeft om de mens enzo de wereld te transformeren naar eenplek waar liefde, vrede, waarheid, juistgedrag en geweldloosheid zegevieren.Waarden waar de wereld nu omschreeuwt. Verander de wereld, begin bijjezelf! En begin bij de kinderen, want zijzijn onze toekomst!

Voor meer inhoudelijke informatie overEducare onderwijs: Marianne Raad,[email protected] informatie over de Sai Organisatie iste vinden op www.sathyasai.nl.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 43

Page 44: OHM Vani 1e kwartaal 2005

44 - januari/maart 2005

De andere deugden kshma (vergiffenisschenken), karuna (het leed delen) enmangal (zegen) zijn daar-mee nauw verbonden.Voor de mens is satya(waarheid en eerlijkheid)het dekzeil waaronderdaya zich kan bergen. Hetandere begrip kripa(zegen) is daaraan ver-want. Er wordt gezegd datGod (Ishwar) daarvan deoorzaak, de bron is en datdaarom de creatie (schep-ping) in evenwicht blijft.Zijn creatie, de mens,gebruikt daya met behulpvan liefde (bhakti) engeweldloosheid (ahimsa)om een vredelievendemaatschappij via hulpvaardigheid (seva)en zonder verwachtingen op te bouwen(nishkama karma). Om die gevenouders vaak aan hun kinderen eennaam met een voorvoegsel van "daya",

zoals Dayanand, Daya Krishna of ofDaya Devi. De grondlegger van de Arya

Samaj, Swami DayanandSaraswatie, wordt veron-dersteld al deze eigen-schappen te bezitten. In hindoegeschriften zijnverhalen te vinden diegebaseerd zijn op deeigenschap van daya. Inde Rigveda wordt dePrajapati (de schepper)Daksha genoemd, devader van Jyotishkaran(zonlicht). In de GururaPurana, Vayu Purana enVishnu Purana is hetverhaal anders. Brahma(de schepper) creëerde 4openbaringen: Dharma,

Rudra, Bhrigu Sanakadi. Vanuit zijnrechterduim verscheen Daksha en van-uit zijn linkerduim diens echtgenote,Akshini genaamd. Zij kregen veel kinde-ren, van wie 16 dochters. Hun namen

Daya: de deugd vanmededogen

De eigenschap om de behoeftigen, de gehandicapten, de

zieken, de armen, de ouderen of de kleine kinderen te

helpen zonder enig persoonlijk voordeel te verwerven of

verwachtingen te hebben, heet daya in het hindoeïsme.

Het is een deugd, het betekent mededogen hebben,

medelijden hebben en mee kunnen voelen.

DR. M

GAU

TAM

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:15 Pagina 44

Page 45: OHM Vani 1e kwartaal 2005

45 - januari/maart 2005

zijn Sradha (geloof/vertrouwen), Maitrie(vriendschap), Daya (mededogen),Shanti (vrede), Tushti (tevredenheid),Pushti (voeding en welzijn), Kriya (pro-ces), Unnati (vooruitgang), Buddhi(intelligentie / verstand), megha(begrip), Murti (toonbeeld/visualisatie),Titiksha (verdraagzaamheid), Hri (zedig-heid), Swaha (offer), Svdha (geloof) ensati (zelfopoffering). Zij vormen de ener-giebron om de mens te inspirerenrespect te hebben voor de scheppingvan de mens, de dieren, de vegetatie ende vijf elementen (Panch maha butas),lucht, water, hemel, vuur en aarde.

Daya is getrouwd met Dharma. Beideouders wensen hun kinderen welzijn envooruitgang toe. Iemand die met dezedaya en dharma-ideeën leeft, zal auto-matisch zijn wereldlijke conflicten enzorgen (klesh), inclusief zijn tekortko-

mingen (abhava), zijn onwetendheid(ajnana) en zijn onrechtvaardigheid(anyaya) zien verdwijnen. In de Indiaseliteratuur hebben dichters en geleerden(zoals Kalidas, surdas, Tulsidas,Keshavdas) daya altijd gebruikt als eenunieke deugd (rasa, gevoelen).Godwordt dayalu, Kripalu, Dayavan enKaruna sagar (in artis, gebeden)genoemd. Bhakti en Karma yoga inSrimad Bhagvad Gita vormen de wegnaar Daya met liefde en zorg zonderverwachting te verwerven.

In een gesprek dankt Angad de heerRama en zegt: "Oh Heer, u bent alomte-genwoordig en de oceaan van mededo-gen en geluk. U bent het gevoel vanmedeleven en vriend op het momentvan verdriet." Suni sarvagya kripa sukhsindhu, Din daya kar arati bandho.

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:16 Pagina 45

Page 46: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Advertenties

“Every living being in this world is knowingly or unknowingly on a spiritual pilgrimage” (Baba)

In de healing tempel staan twee paar paduka's; de heilige sandalen van God.

In 1995 te India zag Joke vanuit haar derde oog Shri Shirdi Sai Baba verschijnen. Zij voelde dat ze geleid werd. Haar gevoel werd bevestigd toen Sathya Sai Baba zowel Joke als de paduka's inzegende.

In 1996 bezocht Pandit Abaji Panshikar ( van de Shri Shirdi Sai Baba tempel in India) Joke's tempel in Lelystad. Hij overhandigde haar het tweede paar paduka's en gaf haar de Lakshmi inwijding. Voor de tweedekeer werd Joke volledig vanuit het hart ingewijdt.

Door de stem, de liefde en genade van Shirdi Baba en sathya Sai Baba, helpt Joke obstakels verwijderen.

Joke is:• Kundalini-yoga lerares.

Zij opent de Kundalini, het derde oog en de chakra’s (Shiva-Shakti).• Reïncarnatie therapeute, regressie therapeute.• Spiritueel healer (helende handen).• Helderziende, medium.• Mantrazangeres (helende stem).

"The present is a product of the past. But al sothe seed for the f uture". (Baba)

Wi l t u een consu l t ? Be l Joke B roeke ,

Donaustraat 167, 8226 LD te Lelystad. Tel.: 0320-251116E-mail: [email protected] WWW.Premasai.nl

H e a l i n g T e m p e l S h r i S h i r d i B a b aH e a l i n g T e m p e l S h r i S h i r d i B a b a

EEN AYURVEDISCHE BEHANDELING VOOR U?De Ayurveda is een bijzonder effectieve natuurgeneeskunde. Het Ayurveda Health Center metpraktijken in Nijmegen, Gouda en Bloemendaal bestaat thans meer dan 20 jaar en is vermaardom haar resultaatgerichte behandelingen zoals zeer veel patiënten in binnen- en buitenlandhiervan mogen getuigen. Wat bieden wij u?

1. krachtige medicinale geneeskruiden die úw apotheek levert op ons recept.2. een vlot resultaat zonder u afhankelijk te maken van een arts.3. een consult tussen de anderhalf en twee uur. Het tarief bedraagt nooit meer dan

tussen de € 80,- en € 100,-. Vanwege hun lengte zijn de meeste consulten éénmalig!4. meer dan 30 zorgverzekeraars vergoeden onze behandelingen.5. wij analyseren zeer nauwkeurig uw persoonlijke type, uw medicijngebruik en

probleemstelling; wij geven daarbij waardevolle voedingsadviezen en vele aanwijzingen.6. Indien nodig verwijzen wij u na het consult door naar een van onze ervaren

therapeuten in uw eigen regio (we hebben er meer dan 60).7. in sommige gevallen zijn ook e-mail consulten mogelijk: effectief en betrouwbaar.

Zie daarvoor onze website.

Uw Ayurvedisch geneesheer is vaidya R.H. Swami Persaud. Prof. Molkenboerstraat 30 A,Nijmegen. Tel. 024-641 83 98. www.ayurveda-center.com

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:16 Pagina 46

Page 47: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Advertenties

"DAT JE VERLEDENJE ZO IN DE WEG

KAN ZITTEN"

REGRESSIEREGRESSIEREÏNCARNAREÏNCARNATIETHERAPIETIETHERAPIE

Is een vorm van psycho/bewustzijnstherapiedat geschikt is voor werken met een breedscala aan klachten, problemen en levens-thema's, waarvoor inzicht, verandering of

meer dan wel andere keuze mogelijkheden worden gezocht.

* Totale gezichts- en lichaamsverzorging* Vergoeding zorgverzekeraar* Lid VNT

Voor inlichtingen:Savita D. HarpalTel. 035 - 6214405Noordse Bosje 33d1211 BD Hilversum

Lees 'India Nu'Het enige Nederlandstalige tijdschrift over

India!

• Cultuur en Religie• Politiek en Economie• Samenleving en Milieu

Recent verschenen specials over o.m. vrouwen,gezondheidszorg, Religie en maatschappij, sport enmilieu India. India Nu is een tweemaandelijks blad.

Een jaarabonnement kost €17,50, losse nummers € 3,50

India Nu wordt uitgegeven door de Landelijke IndiaWerkgroep, een organisatie die vanuit Nederland wil

bijdragen aan een menswaardig bestaan van(kans)armen in India.

Voor meer informatie:Tel: 030-2321340, www.indianet.nl

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:16 Pagina 47

Page 48: OHM Vani 1e kwartaal 2005

Ayurvedische behandelingen bij klachten zoals chronischevermoeidheid, stress, burnout, Candida-syndroom, para-sieten, slaapstoornissen, darm-en spijsverteringsklachten,spier- en gewrichtsklachten, etc.

Gespecialiseerd in Levend-Bloed-Analyse (geavanceerdemicroscopisch bloedonderzoek waarbij u meekijkt op demonitor), Pancha-Karma (ontgiften, onthaasten, verjongenen vitaliseren), Hoge darmspoeling (met Ayurvedische krui-den en olieën), Mora therapie (meten van orgaan-ener-gieën en uittesten van Ayurvedische kruiden), NAET (elimine-ren van allergieën).

Tevens verzorgen wij erkende opleidingen op het gebiedvan Levend-Bloed-Analyse (diploma Bradford) en Ayurve-dische massages (diploma Poona).

Premdani Ayurveda

Premdani-Health-Clinic, Rijksstraatweg 195, 3956 CM LEERSUMTel. 0343-461300, [email protected], www.premdani.nl

Verbonden aan de universiteit van Poona. Prof. Dr. P.H. Kulkarni en Prof. Dr. Yogesh Bendale. Erkend lid van de NWP en LVNG.

Premdani-Health-Clinic te Leersum Premdani Onthaastingskliniek te Olst

Etienne Premdani en de Bradford microscoop Beena Premdani en een hoofdmassage

OHM Vani 1e kwart 2005 FC def. 21-09-2005 10:16 Pagina 48