Object april 2012

Click here to load reader

 • date post

  30-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Object april 2012

Transcript of Object april 2012

 • Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 12 NR. 2 NAJAAR 2010

  PARTNER IN DYNAMIS

  www.ooms.com Weet wat er leeft

  Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 14 NR. 1 VOORJAAR 2012

  PARTNER IN DYNAMIS

  www.ooms.com Weet wat er leeft

  De dynamiek van het haven- en industriegebied

  Ambities realiseren op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreren

  Gezamenl k meerwaarde voor de stad creren

  dDeltalinqs

  bi i liRabobank Vastgoedgroep

  lk d dStadsontwikkeling gemeente Rotterdam

  012052 Object 03.indd 1 18-04-12 09:55

 • PARTNER IN DYNAMIS 2

  Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 12 NR. 2 NAJAAR 2010

  PARTNER IN DYNAMIS

  www.ooms.com Weet wat er leeft

  Magazine voor commercieel onroerend goed JAARGANG 14 NR. 1 VOORJAAR 2012

  PARTNER IN DYNAMIS

  www.ooms.com Weet wat er leeft

  De dynamiek van het haven- en industriegebied

  Ambities realiseren op het gebied van wonen, werken, winkelen en recreren

  Gezamenl k meerwaarde voor de stad creren

  dDeltalinqs

  bi i liRabobank Vastgoedgroep

  lk d dStadsontwikkeling gemeente Rotterdam

  Object is een uitgave van:

  Ooms

  Maaskade 113 115

  3071 NJ Rotterdam

  T: (010) 424 88 88

  F: (010) 424 88 89

  Deze uitgave is met grote zorg samenge-

  steld door Ooms Makelaars Bedrijfshuisves-

  ting B.V.

  Incidentele onvolkomenheden kunnen zich

  desalniettemin voordoen. Bepaalde infor-

  matie kan achterhaald zijn door het tijdver-

  loop tussen ontwikkeling en uitgave van

  het blad.

  Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting B.V. is

  niet aansprakelijk voor eventuele onjuisthe-

  den en/of onvolkomenheden ten aanzien

  van de gepubliceerde informatie.

  Aan deze uitgave kunnen geen rechten

  worden ontleend. Alle genoemde prijzen

  zijn exclusief BTW en eventuele servicekos-

  ten.

  Illustratie cover:

  Artist Impression Rotterdam Centraal

  Copyrights

  Het auteursrecht op de in dit magazine ver-

  schenen artikelen wordt door de uitgever

  voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

  zonder toestemming van de uitgever wor-

  den openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

  Inhoud3 Voorwoord Peter van Nederpelt en Marco Schol

  4 Interview Ron Voskuilen,

  Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

  7- 15 Kantoorpanden/Bedr fspanden Rotterdam

  en omgeving

  16 Interview Marc Damen, Diergaarde Bl dorp

  18-23 Bedr fspanden Rotterdam en omgeving

  24 Interview Wim van Sluis, Deltalinqs

  26-33 Bedr fspanden/Logistiek en Winkelpanden

  Rotterdam en omgeving

  34-35 Kantoorpanden/Bedr fspanden Drechtsteden

  36 Interview Lex van der Hoek, Rabobank Drechtsteden

  38-45 Kantoorpanden/Bedr fspanden/Bouwgronden

  en Winkelpanden Drechtsteden

  46-47 Transacties

  49 Column Sytske Koo man, Ooms Makelaars Taxaties

  50 Nieuws

  012052 Object 03.indd 2 18-04-12 09:55

 • 3Weet wat er leeft

  In de havens van Rotterdam gebeurt veel. Op de Tweede Maasvlakte is veel bedrijvigheid. Dit is zelfs op de voet te volgen doordat het project te bezoeken is. Bovendien zien we positieve ontwikkelingen door veel transacties binnen de logistieke sector, waarbij het vaak over grote volumes gaat. Deze zijn met name waarneembaar binnen de commodity-markt. De Rot-terdamse havens zitten vrij vol met de opslag van grondstoffen zoals koper, tin, zink, aluminium en cacao. Als we deze lijn doortrekken naar de regio Rotterdam en Dordrecht valt op dat de offshore-sector het goed doet, en dan met name de maakindustrie. Daar zijn duizenden banen mee gemoeid, dus het geeft de werkgelegenheid een boost.

  Naast de havens gebeurt er ook veel in de binnenstad van Rotterdam. Kijkende naar de retailmarkt en de ho-reca in Rotterdam zijn wij positief gestemd. Natuurlijk kunnen webshops een bedreiging vormen, maar de consument is ook op zoek naar een bepaalde bele-ving. Daarvoor leent de binnenstad zich uitstekend. Het Stadhuisplein is levendig, op de Meent zitten de terrassen vol bij mooi weer en de Oude en Nieuwe Binnenweg bieden veel meer dan alleen de bekende winkelketens. Alle panden in het project Bigshops Parkboulevard (ruim 23.000 m2 winkelruime), een pro-ject waar wij nauw betrokken bij zijn geweest, zijn suc-cesvol verhuurd ten tijde van de oplevering waardoor de kreet 1 kilometer winkelplezier waar is gemaakt.

  Wij kijken daarnaast ook uit naar projecten als het Gel-derse Plein nabij de Oude Haven waarbij de combina-tie stad en horeca volledig wordt benut. Even verderop achter station Blaak verrijst het project Markthal. Er staat de komende tijd veel te gebeuren rondom deze toekomstige stadsiconen.

  Peter van Nederpelt en Marco Schol

  Peter van Nederpelt (l) en Marco Schol zien positieve ontwikkelingen, zowel binnen de logistieke sector als in de retailmarkt en de horeca.

  012052 Object 03.indd 3 18-04-12 09:55

 • PARTNER IN DYNAMIS 4

  Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam

  Gezamenl k meerwaardevoor de stad crerenHet cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam is verantwoordel k voor de uitvoering van het gemeentel k beleid op het gebied van wonen, economie en verkeer en vervoer. Stads-ontwikkeling heeft dus te maken met veel verschillende part en. Volgens algemeen directeur Ron Voskuilen is de toekomst een kleinere overheid, die meer aan de markt zal overlaten. De vraag van

  bewoners, bedr ven en investeerders komt centraal te staan in de werkw ze van Stadsontwikke-ling.

  012052 Object 03.indd 4 18-04-12 09:55

 • 5Weet wat er leeft

  Een samensmelting van Ontwikkelingsbedr f Rotterdam (OBR), dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en het In-genieursbureau van Gemeentewerken bracht vorig jaar Stadsontwikkeling voort. Nu kunnen we als n naar buiten treden, verklaart Voskuilen. In de huidige t ds-geest wordt van de overheid verwacht dat z meer facili-terend wordt. In combinatie met bezuinigingen is dat best een spannende ontwikkeling, maar vooral een uitda-ging. De oprichting van Stadsontwikkeling maakt onder-deel uit van de omvorming van de gemeentel ke organi-satie naar een concern. In 2005 hadden we nog 37 diensten, dat was met het nemen van beslissingen lang niet alt d optimaal. Nu z n de l nen korter. Het samen-spel tussen wat w ambtel k bedenken en wat het be-stuur uiteindel k beslist, is veel beter georganiseerd. Dat mag je ook verwachten van een overheid. Voskuilen is zich ervan bewust dat de perceptie van de buitenwereld vaak anders is. Op de gemiddelde verjaardag wordt er genoeg geklaagd over de overheid. Bureaucratisch, log en traag z n termen die dan vaak worden gebruikt. Dat is deels waar, maar soms ook onverm del k. Iedereen k kt met de overheid mee, dus we moeten wel heel nauwge-zet en transparant te werk gaan.

  Wat z n de speerpunten van Stadsontwikkeling Rotterdam?W waren een organisatie die redel k veel voorschreef in de stad. Dat is zo gegroeid en daar waren we ook goed in. Binnen de nieuwe koers willen we echter meer faciliterend optreden. De rol van de gemeente is aan het veranderen en Stadsontwikkeling verandert mee. We z n niet langer de bouwmeester die zegt hoe het moet, maar de professionele partner die samen met andere part en aan de stad werkt als regisseur van de stedel ke ontwik-keling. We laten nog steeds duidel k weten waar onze grenzen liggen en hoe w de stad willen zien ontwikke-len, maar binnen die grenzen laten we steeds meer aan de markt over. De rol van de overheid wordt kleiner. W hebben ons werk gedaan, het is nu aan de stad zelf om het af te maken. Stadsontwikkeling heeft meer aandacht voor de initirende kant. Die willen we bl ven ontwikke-len. Hoe levert een investering maatschappel k ook zo-veel mogel k op? Geld is schaars, dus het moet goed worden besteed. Daar wordt analytisch onderzoek naar verricht, waarna we een weloverwogen, bestuurl ke keu-ze maken. Het analytische gedeelte vormt de basis, maar we nemen nooit een beslissing op de uitkomst van een rapport alleen. Bestuurl k wordt er daarna ook nog veel onderzocht, om tot de juiste keuze te komen.

  T dens een recent ondernemersontb t haalde bur-gemeester Aboutaleb aan dat h steeds minder kra-nen in de stad ziet en dat verontrust hem. Deelt u z n zorg en wat doet Stadsontwikkeling Rotterdam om de ontwikkeling draaiende de houden c.q. weer op gang te helpen?W faciliteren de markt zo optimaal mogel k. Ik deel de mening van burgemeester Aboutaleb niet. In vergel king met andere steden in Nederland gebeurt er in Rotterdam (en Amsterdam) juist nog iets. We z n met z n allen niet omgevallen, maar kleiner geworden. Ik zie echt nog wel kranen in de stad, maar ook veel kleinschalige bouwpro-jecten. Er zit nog beweging in, dus ik maak m geen gro-te zorgen. Het is een stuk minder dan dat het was, maar het staat er niet heel slecht voor. Iedereen zoekt naar ni-ches in de markt. Dat zie je in de kantoren- en woning-markt. In de vastgoedbranche kiest men voor kwaliteit en is de kwantiteit echt over. En voor wat betreft de woning-markt is er in Rotterdam veel vraag naar wonen in de bin-nenstad.

  Hoe k kt u aan tegen de economische ontwikkeling in onze regio?Net als de rest van Nederland heeft Rotterdam last van de vastgoedcrisis en de Europese schuldencrisis. Het fun-dament van de Rotterdamse economie is echter stevig met de mainport als belangr kste p ler. De sectoren on-derw s, zakel ke dienstverlening en zorg zullen in de toe-komst groeien. In Rotterdam neemt het percentage hoger opgeleiden bovendien steeds verder toe: van 27 procent in 1998 tot 38 procent nu. Dat is van groot belang voor de economie. Om deze mensen vast te houden, investe-ren we in het woonklimaat en de voorzieningen van de stad.

  Geld is s