O l d e n e e l B u u r t - v o o r - B u u r t O n d e r z o e k · 2019-03-04 · F y s i e k e o...

of 15 /15
Buurt-voor-Buurt Onderzoek Oldeneel In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze grote respons is het mogelijk uitkomsten niet alleen voor Zwolle als geheel te rapporteren, maar ook voor wijken en buurten. De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zijn voor een groot deel verwerkt in zogenaamde indexen: de leefbaarheidsindex, veiligheidsindex, fysieke index en sociale index. Via indexen is eenvoudig een beeld te krijgen hoe de stad of een deel van de stad ervoor staat op een bepaald maatschappelijk vlak. Lees de toelichting op indexen voor meer informatie over de opzet van indexen of de korte toelichting op de uitvoering van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek voor achtergronden over het onderzoek. Deze rapportage gaat in op de uitkomsten van Oldeneel. De wijk Oldeneel bestaat uit de buurten Oldenelerlanden-Oost, Oldenelerlanden-West en Oldenelerbroek. Conclusies Oldeneel scoort in 2018 in vergelijking tot 2016 op de indexen van leefbaarheid, veiligheid, fysieke en sociale gesteldheid als geheel stabiel. In vergelijking tot 2012 is Oldeneel op de leefbaarheids- en sociale index stabiel gebleven. Op de veiligheidsindex heeft de wijk een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Ten opzichte van Zwolle gemiddeld scoort Oldeneel gunstiger op de leefbaarheids-, fysieke en sociale index. Op de veiligheidsindex scoort de wijk vergelijkbaar aan Zwolle. Ontwikkeling 2016-2018 Ontwikkeling 2012-2018 Score 2018 t.o.v. Zwolle Leefbaarheidsindex gelijk gebleven gelijk gebleven gunstig Veiligheidsindex gelijk gebleven positief gemiddeld Fysieke index gelijk gebleven geen gegevens beschikbaar gunstig Sociale index gelijk gebleven gelijk gebleven gunstig Bron: O&I, gemeente Zwolle Positieve ontwikkelingen: In vergelijking tot 2016 zien we vooruitgang in Oldeneel wat betreft het fysieke voorzieningenniveau en de woonomgeving. Ook het bewonerstoezicht en de waardering voor de politie zijn toegenomen. De perceptie van inbraak en diefstal is gedaald. Verder zien we een positieve ontwikkeling wat betreft woningen, horecavoorzieningen, straatmeubilair en externe veiligheid (minder fijnstof). Ook is de wijk vooruitgegaan ten opzichte van 2016 op het gebied van sociaal klimaat, werk, maatschappelijke inzet en vertrouwen. In vergelijking tot 2012 zijn de veiligheid en de leefomgeving in Oldeneel verbeterd. Er is in 2018 meer bewonerstoezicht en bewoners zijn meer tevreden over het functioneren van professionals. Er is minder criminaliteit en vandalisme en er zijn minder onderlinge spanningen dan in 2012. Ook het sociaal klimaat is in 2018 gunstiger dan in 2012. Negatieve ontwikkelingen: Oldeneel heeft zich op enkele punten ongunstig ontwikkeld. Vergeleken met 2016 geldt dat voor de cultuurvoorzieningen en de geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Echter, op deze aspecten scoort de wijk wel gunstiger dan Zwolle gemiddeld. Ook de gezondheid scoort in 2018 minder gunstig dan in 2016. Vergeleken met 2012 is er in 2018 minder maatschappelijke inzet van de bewoners.

Embed Size (px)

Transcript of O l d e n e e l B u u r t - v o o r - B u u r t O n d e r z o e k · 2019-03-04 · F y s i e k e o...

 • Buurt-voor-Buurt Onderzoek Oldeneel

  In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar enouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze groterespons is het mogelijk uitkomsten niet alleen voor Zwolle alsgeheel te rapporteren, maar ook voor wijken en buurten.

  De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek zijn voor eengroot deel verwerkt in zogenaamde indexen: deleefbaarheidsindex, veiligheidsindex, fysieke index en socialeindex. Via indexen is eenvoudig een beeld te krijgen hoe de stadof een deel van de stad ervoor staat op een bepaaldmaatschappelijk vlak.

  Lees de toelichting op indexen voor meer informatie over deopzet van indexen of de korte toelichting op de uitvoering vanhet Buurt-voor-Buurt Onderzoek voor achtergronden over hetonderzoek.

  Deze rapportage gaat in op de uitkomsten van Oldeneel.

  De wijk Oldeneel bestaat uit de buurten Oldenelerlanden-Oost, Oldenelerlanden-West en Oldenelerbroek.

  Conclusies

  Oldeneel scoort in 2018 in vergelijking tot 2016 op de indexen van leefbaarheid, veiligheid, fysieke en sociale gesteldheid als geheelstabiel. In vergelijking tot 2012 is Oldeneel op de leefbaarheids- en sociale index stabiel gebleven. Op de veiligheidsindex heeft dewijk een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

  Ten opzichte van Zwolle gemiddeld scoort Oldeneel gunstiger op de leefbaarheids-, fysieke en sociale index. Op de veiligheidsindexscoort de wijk vergelijkbaar aan Zwolle.

  Ontwikkeling 2016-2018 Ontwikkeling 2012-2018 Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Leefbaarheidsindex gelijk gebleven gelijk gebleven gunstig

  Veiligheidsindex gelijk gebleven positief gemiddeld

  Fysieke index gelijk gebleven geen gegevens beschikbaar gunstig

  Sociale index gelijk gebleven gelijk gebleven gunstig

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Positieve ontwikkelingen:In vergelijking tot 2016 zien we vooruitgang in Oldeneel wat betreft het fysieke voorzieningenniveau en de woonomgeving. Ookhet bewonerstoezicht en de waardering voor de politie zijn toegenomen. De perceptie van inbraak en diefstal is gedaald. Verderzien we een positieve ontwikkeling wat betreft woningen, horecavoorzieningen, straatmeubilair en externe veiligheid (minderfijnstof). Ook is de wijk vooruitgegaan ten opzichte van 2016 op het gebied van sociaal klimaat, werk, maatschappelijke inzet envertrouwen. In vergelijking tot 2012 zijn de veiligheid en de leefomgeving in Oldeneel verbeterd. Er is in 2018 meerbewonerstoezicht en bewoners zijn meer tevreden over het functioneren van professionals. Er is minder criminaliteit envandalisme en er zijn minder onderlinge spanningen dan in 2012. Ook het sociaal klimaat is in 2018 gunstiger dan in 2012.

  Negatieve ontwikkelingen:Oldeneel heeft zich op enkele punten ongunstig ontwikkeld. Vergeleken met 2016 geldt dat voor de cultuurvoorzieningen en degeluidsoverlast en luchtkwaliteit. Echter, op deze aspecten scoort de wijk wel gunstiger dan Zwolle gemiddeld. Ook degezondheid scoort in 2018 minder gunstig dan in 2016. Vergeleken met 2012 is er in 2018 minder maatschappelijke inzet van debewoners.

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6b1b43c2076c430a98d45a785a27ed33/datahttps://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/5f696e3628264a928b4a1d8f817d7965/data

 • Beeld van wijk Oldeneel

  De wijk Oldeneel in Zwolle Zuid ligt op dezelfde rivierduin als de wijk Schelle. De wijk telt op 1 januari 2018 zo'n 7.250 inwoners. Destraatnamen in Oldeneel bestaan voor het grootste deel uit Marken, zoals de Van Coevordenmarke, Van Rechterenmarke of DeGoeijenmarke. Een marke is een woord om een gebied mee aan te geven (letterlijk grens of scheiding). In de wijk staanbasisscholen en de wijk heeft een sportpark (Jo van Marle) en een kunstpark. De bevolkingssamenstelling in Oldeneel is in de loopder jaren veranderd: er wonen nu minder gezinnen met kinderen en meer één- en tweepersoonshuishoudens in Oldeneel.

  De woningvoorraad heeft een groot aandeel koopwoningen. Een vijfde is hoogbouw. Ruim de helft van de woningen is gebouwd inde tachtiger jaren, het andere deel in de jaren '90.

  Kernindicatoren

  Oldeneel Zwolle

  inwoners [2018] 7.247 126.100

  huishoudens [2018] 2.945 54.955

  % jongeren [2018] 14 12

  % ouderen [2018] 12 15

  % koopwoningen [2018] 68 53

  % huurwoningen [2018] 32 47

  % etagebouw [2018] 18 34

  % werkloosheid [2018] 4 5

  % huishoudens < 105% van sociaal minimum [2015] 6 9

  % hoge inkomens [2015] 24 18

  % eenouderhuishoudens [2018] 7 7

  % niet-westerse migratieachtergrond [2018] 6 10

  bevolkingsdichtheid (inwoners per ha) [2018] 49,5 11,3

  Bron: gemeente Zwolle, GBLT, UWV, CBS

 • Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek en indexen

  In deze rapportage gaan we eerst in op uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek die te maken hebben met het algemenebeeld van bewoners over hun buurt en met de ervaren of verwachte ontwikkeling van de buurt. Hierna komen achtereenvolgens dehoofdstukken leefbaarheid, veiligheid, fysiek en sociaal aan bod. De bijbehorende indexen vormen daarbij de basis waarop werapporteren. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een tabel waarin een aantal losse uitkomsten van het Buurt-voor-BuurtOnderzoek worden getoond.

  Algemeen

  De bewoners hebben een aantal vragen beantwoord die te maken hebben met het beeld dat zij hebben van hun eigen buurt. Van degezamenlijke uitkomsten is een schaalscore berekend, die inzicht geeft in hoe bewoners hun buurt algemeen beoordelen. Ookhebben ze aangegeven hoe de buurt zich in het afgelopen jaar volgens hen heeft ontwikkeld en welke ontwikkeling zij voor dekomende jaren verwachten.

  Het algemene oordeel van bewoners over hun buurt is in Oldeneel in 2018 niet noemenswaardig veranderd ten opzichte van 2016.Wel zijn de bewoners van Oldenelerlanden-West positiever geworden. Het merendeel van de bewoners ervaart of verwacht over hetalgemeen geen positieve of negatieve ontwikkelingen van de eigen buurt. In 2018 ervaren en verwachten iets meer bewonersvooruitgang dan achteruitgang in hun buurt.

  Als reden voor ervaren en verwachte vooruitgang van de buurt noemen bewoners de nieuwe en gerenoveerde woningen, nieuwe(jonge) bewoners en een toename van de sociale cohesie. De verkoop van huurwoningen speelt hier een rol in.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  evaluatie buurt (schaalscore) 7,8 7,9 7,6 7,6

  oordeel ontwikkeling buurt afgelopen jaar (% vooruit) 8 12 16 18

  oordeel ontwikkeling buurt afgelopen jaar (% achteruit) 8 8 11 10

  toekomstverwachting ontwikkeling buurt (% vooruit) 11 15 21 26

  toekomstverwachting ontwikkeling buurt (% achteruit) 10 7 13 11

  rapportcijfer Zwolle als geheel 7,8 8,0 7,8 8,0

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Vooruitgang/achteruitgang buurt, afgelopen jaar

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  0102030405060708090

  100

  %

  vooruit bleefgelijk

  achteruit weet niet

  12

  77

  84

  Vooruitgang/achteruitgang buurt, verwacht

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  0102030405060708090

  100%

  vooruit blijftgelijk

  achteruit weet niet

  15

  63

  714

 • Leefbaarheid

  Om een beeld te krijgen van de leefbaarheid in Zwolle hebben we de leefbaarheidsindex ontwikkeld. Deze index geeft een beeld van(de algehele waardering van) het woon- en leefklimaat. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichtingop de leefbaarheidsindex.

  We gaan in dit hoofdstuk eerst in op de ontwikkeling tussen 2012 en 2018 op de totaalscore van de leefbaarheidsindex, omvervolgens meer op de inhoud van de index in te gaan met behulp van taartdiagrammen die de ontwikkeling op de index dan wel destand op de index ten opzichte van het gemiddelde van Zwolle tonen.

  Ontwikkeling Leefbaarheidsindex 2012-2018

  De score van Oldeneel op de leefbaarheidsindex is sinds 2014 licht gestegen. De wijk heeft alle jaren hogere scores dan Zwolle alsgeheel.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Oldeneel

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2012

  2014

  2016

  2018

  101

  110

  100

  110

  101

  112

  105

  117

  Ontwikkeling Leefbaarheidsindex 2016-2018

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/6a153fd0d0a1408f9c3ce984344c9629/data

 • Het bovenstaande grote taartdiagram toont de ontwikkeling van Oldeneel op de leefbaarheidsindex tussen 2016 en 2018. Dekleinere taartdiagrammen eronder laten zien hoe Oldeneel zich binnen de leefbaarheidsindex heeft ontwikkeld in vergelijking met2012 (links) en hoe Oldeneel er in 2018 voor staat ten opzichte van Zwolle gemiddeld (rechts).

  Op de leefbaarheidsindex zien we nauwelijks veranderingen tussen 2016 en 2018. Alleen het voorzieningenniveau is verbeterd en eris meer bewonerstoezicht. In vergelijking tot 2012 is de fysieke leefomgeving in Oldeneel vooruit gegaan. Het gaat hierbij om deopenbare ruimte (bijvoorbeeld de parkeergelegenheid en groenvoorziening) en de aanwezigheid van fysieke voorzieningen. Verderzijn het bewonerstoezicht en de saamhorigheid toegenomen en zijn onderlinge spanningen en criminaliteit afgenomen.

  Ten opzichte van Zwolle scoort Oldeneel in 2018 gunstiger op de leefbaarheidsindex. Het niveau van fysieke voorzieningen springteruit. Op het aspect bevolking is de wijk vergelijkbaar met Zwolle als geheel.

  Meest voorkomende buurtproblemenOldeneel Zwolle

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Leefbaarheidsindex

  Fysiekewoonomgeving

  Sociaal klimaatBuurtproblemen

  Bevolking

  Won

  inge

  n

  Open

  bare

  ruim

  te

  Voorzi

  ening

  ennive

  au

  Stedelijkheid

  Saamhorigheid

  Actieve inzet

  Bewonerstoezicht

  Onderlinge

  spanningen

  Stabiliteit

  bevolking

  Ove

  rlas

  t

  Criminal

  iteit

  Samenstelling

  Sociaal-economisch

  Ontwikkeling 2012-2018

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_li_18_vgl12&input_geo=bvbwijk_16https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_li_18_tovz&input_geo=bvbwijk_16

 • te hard rijden (% komt vaak voor) 30 32

  hondenpoep op straat (% komt vaak voor) 21 26

  parkeeroverlast (% komt vaak voor) 18 22

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Tabel met alle buurtproblemen

  De meest voorkomende buurtproblemen in Oldeneel zijn te hard rijden, hondenpoep op straat en parkeeroverlast.

  De aan te pakken problemen die in Oldeneel het vaakst worden genoemd zijn parkeeroverlast, te hard rijden en hondenpoep opstraat. Ook groenonderhoud is regelmatig genoemd.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  woonomgeving (rapportcijfer) 7,7 7,9 7,6 7,6

  leefbaarheid (rapportcijfer) 7,7 7,9 7,5 7,6

  hoeveelheid fysieke voorzieningen (schaalscore) 6,7 6,8 6,3 6,4

  gemeente betrekt bewoners bij buurtveranderingen (% ja) 43 36 44 40

  sfeer in de buurt (rapportcijfer) 7,4 7,5 7,3 7,4

  sociale participatie (schaalscore) 5,6 6,0 5,6 5,8

  verloedering (schaalscore) 3,2 2,8 3,8 3,5

  sociale overlast (schaalscore) 0,8 0,8 1,4 1,3

  verkeersoverlast (schaalscore) 3,1 3,3 3,8 3,8

  % ervaart minimaal 1 vorm van geluidsoverlast vaak 13 16 21 23

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_tabel_buurtproblemen_18&input_geo=bvbwijk_16

 • Veiligheid

  Voor inzicht op het gebied van veiligheid maken we gebruik van de veiligheidsindex. Deze index toont aspecten die van invloed zijnop de veiligheidssituatie en –beleving van inwoners. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting opde veiligheidsindex.

  We zoomen eerst in op de ontwikkeling van de totaalscore op de veiligheidsindex. Vervolgens bekijken we de ontwikkeling vanOldeneel binnen de gehele index en de stand van Oldeneel ten opzichte van het Zwols gemiddelde.

  Ontwikkeling Veiligheidsindex 2012-2018

  Oldeneel is op de veiligheidsindex vanaf 2012 gestaag vooruit gegaan. De wijk scoort alle jaren iets hoger dan het Zwolsgemiddelde.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Oldeneel

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2012

  2014

  2016

  2018

  100

  105

  100

  110

  106

  113

  112

  120

  Ontwikkeling Veiligheidsindex 2016-2018

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/e552fc2ed8dc42e79095afae3b48657b/data

 • Het grote taartdiagram hierboven laat zien hoe Oldeneel zich op de veiligheidsindex heeft ontwikkeld tussen 2016 en 2018. Dekleinere taartdiagrammen tonen de ontwikkeling van Oldeneel op de veiligheidsindex in vergelijking met 2012 (links) en de stand vanOldeneel in 2018 ten opzichte van Zwolle gemiddeld (rechts).

  Oldeneel heeft zich binnen de veiligheidsindex op enkele punten gunstig ontwikkeld vergeleken met 2016. De tevredenheid over hetfunctioneren van professionals - in dit geval de politie - is toegenomen, wat ook geldt voor de bewonersinzet. De perceptie vaninbraak en diefstal is gedaald. De wijk heeft in vergelijking tot 2012 een beter leefklimaat, er is meer waardering voor gemeente enpolitie en er wordt minder criminaliteit en overlast ervaren. De toename in de tevredenheid over het functioneren van de politie heeftde laatste twee jaar plaatsgevonden.

  Vergeleken met het gemiddelde van Zwolle is het leefklimaat in Oldeneel gunstiger en ervaren bewoners minder criminaliteit enoverlast. Er worden in Oldeneel bovendien minder inbraken en overlastindicenten geregistreerd dan gemiddeld in Zwolle. Dewaardering voor de politie blijft achter bij het gemiddelde, terwijl er juist meer dan gemiddeld waardering is voor de gemeente.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Veiligheidsindex

  Leefklimaat

  Functionerenprofessionals

  Geregistreerdecriminaliteit en

  overlast

  Ervarencriminaliteit en

  overlast

  Bevo

  lkin

  gssa

  men

  stel

  ling

  Verz

  orgd

  e

  woo

  nom

  gevi

  ng

  Socia

  le

  samenh

  ang

  Bewonersinzet

  Gemeente

  Politie

  Inbr

  aakDief

  stal

  Gewe

  ld

  Overlas

  t

  Vandalisme

  Inbraak

  Diefstal

  Geweld

  Overlast

  Vandalisme

  Ontwikkeling 2012-2018

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_vi_18_vgl12&input_geo=bvbwijk_16https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_vi_18_tovz&input_geo=bvbwijk_16

 • Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  veiligheid buurt (rapportcijfer) 7,6 7,8 7,3 7,5

  % voelt zich weleens onveilig in eigen buurt 12 11 17 15

  bedreigende voorvallen (schaalscore) 0,7 0,6 1,2 0,8

  vermogensdelicten (schaalscore) 2,2 1,8 2,6 2,0

  aandacht van gemeente voor buurtproblemen (% veel + voldoende) 51 53 52 50

  functioneren gemeente bij aanpak leefbaarheid en veiligheid (rapportcijfer) 6,9 7,0 6,8 6,8

  tevredenheid functioneren politie in de buurt (score) 5,4 5,5 5,5 5,6

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

 • Fysiek

  Om de fysieke gesteldheid van een gebied inzichtelijk te maken, gebruiken we de fysieke index. De fysieke index is in 2016ontwikkeld. Lees voor meer informatie over de opbouw van deze index de toelichting op de fysieke index.

  In dit hoofdstuk laten we eerst de ontwikkeling van Oldeneeltussen 2016 en 2018 zien van de totaalscore op de fysieke index,gevolgd door de ontwikkeling binnen de index en de stand van Oldeneel ten opzichte van het gemiddelde van Zwolle.

  Ontwikkeling Fysieke index 2016-2018

  De score van Oldeneel op de fysieke index is iets gestegen tussen 2016 en 2018. de scores liggen hoger dan het Zwolsegemiddelde.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Oldeneel

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2016 2018

  100

  114

  104

  120

  Ontwikkeling Fysieke index 2016-2018sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Fysieke index

  Woning

  Socialevoorzieningen

  Buitenruimte

  Mobiliteit

  Fysieke Overlast

  Woo

  nbel

  evin

  g

  Kwal

  iteit

  eig

  enw

  onin

  g

  Kwal

  iteit

  won

  inge

  n in

  de

  buur

  tPo

  pula

  riteit

  woni

  ngen

  in d

  e

  buur

  t

  Kwali

  teit

  wonin

  gvoo

  rraad

  Energie

  /

  duurzaa

  mheid

  Scholen

  Kinderopvang

  Winkels

  Wijk- enontmoetingscentraHorecavoorzieningen

  Cultuurvoorzieningen

  Zorgvoorzieningen

  Straatmeubilair

  Straat en pad

  Gro

  en

  Spor

  t en

  spelO

  penb

  aar v

  ervoe

  r

  Autovoorz

  ieningen

  Fietsvoorzieningen

  Schoon

  Stank

  Geluid

  Water en klim

  aatExterne veiligheid

  Veilig (verkeer)

  Lucht

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/3cd4ce8eb47c4c5ead4d7e244d1dc0d5/data

 • Het grote taartdiagram geeft weer hoe Oldeneel zich binnen de fysieke index heeft ontwikkeld tussen 2016 en 2018. De fysiekeindex is in 2016 voor het eerst uitgebracht, waardoor alleen de ontwikkeling ten opzichte van 2016 kan worden getoond. Het kleinetaartdiagram laat de vergelijking van Oldeneel op de fysieke index van 2018 met het gemiddelde van Zwolle zien.

  Binnen de fysieke index is te zien dat Oldeneel zich wat betreft woningen positief heeft ontwikkeld. Dat komt vooral doordat depopulariteit van de woningen is toegenomen. Ook qua horecavoorzieningen, straatmeubilair en externe veiligheid (afname fijnstof)zien we een vooruitgang. Op de thema's cultuurvoorzieningen, geluidsoverlast en luchtkwaliteit zien we juist een verslechtering invergelijking tot 2016.

  Ten opzichte van Zwolle gemiddeld staat Oldeneel er op bijna alle onderwerpen binnen de fysieke index beter voor. Het meest in hetoog springt de betere luchtkwaliteit. Het enige waarop Oldeneel lager scoort dan gemiddeld is (overlast door) water en klimaat.

  Meest gemiste voorzieningenOldeneel Zwolle

  hondenuitlaatplekken (% te weinig aanwezig) 35 38

  straatmeubilair (% te weinig aanwezig) 33 40

  fietsparkeervoorzieningen (% te weinig aanwezig) 32 27

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Tabel met alle gemiste voorzieningen

  De bewoners hebben van meerdere voorzieningen aangegeven of deze volgens hen voldoende aanwezig zijn in hun buurt. Depercentages in de tabel zijn gebaseerd op mensen die hun mening hierover hebben gegeven.

  De meest gemiste buurtvoorzieningen in Oldeneel zijn hondenuitlaatplekken, straatmeubilair en fietsparkeervoorzieningen.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  eigen woning (rapportcijfer) 7,9 8,1 7,9 7,9

  aantrekkelijkheid woningen in de buurt (score) 6,9 7,1 6,4 6,6

  aanwezigheid winkels (score) 8,1 8,4 7,4 7,5

  tevredenheid groenvoorziening (score) 7,2 7,5 6,9 6,9

  tevredenheid parkeergelegenheid (score) 6,0 6,6 6,1 6,2

  onderhoud fysieke voorzieningen (schaalscore) 6,4 6,6 6,2 6,3

  aanwezigheid straatverlichting (score) 7,5 7,5 7,0 7,3

  overlast door water in tuinen of binnenterreinen (score) 0,8 0,8 0,8 0,8

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Vergelijking 2012-2018 niet mogelijk. Fysiekeindex bestaat vanaf 2016.

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_tabel_voorzieningen_18&input_geo=bvbwijk_16https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_fi_18_tovz&input_geo=bvbwijk_16

 • Sociaal

  Inzicht in de sociale gesteldheid van de Zwolse inwoners verkrijgen we via de sociale index. Deze index laat aspecten zien die vaninvloed zijn op de maatschappelijke weerbaarheid van de Zwolse inwoners. Lees voor meer informatie over de opbouw van dezeindex de toelichting op de sociale index.

  We gaan eerst in op de ontwikkeling tussen 2012 en 2018 op de totaalscore van de sociale index, waarna we meer op de inhoudvan de index ingaan met behulp van taartdiagrammen; deze tonen de ontwikkeling op de index en de stand van de Oldeneel tenopzichte van het gemiddelde van Zwolle.

  Ontwikkeling Sociale index 2012-2018

  Op de sociale index is de score van Oldeneel licht gestegen sinds 2014. De wijk scoort alle jaren gunstiger op de sociale index danZwolle gemiddeld.

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

  Oldeneel

  Zwolle

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  inde

  x

  2012

  2014

  2016

  2018

  99

  112

  100

  109

  102

  113

  106

  117

  Ontwikkeling Sociale index 2016-2018

  https://zwolle.maps.arcgis.com/sharing/rest/content/items/f98aea3bfd5e492db7322c0bb6e818f7/data

 • Het grote taartdiagram hierboven laat zien hoe Oldeneel zich op de sociale index heeft ontwikkeld tussen 2016 en 2018. De kleineretaartdiagrammen tonen de ontwikkeling van Oldeneel op de sociale index in vergelijking met 2012 (links) en de stand van Oldeneelin 2018 ten opzichte van Zwolle gemiddeld (rechts).

  Er hebben sinds 2016 geen zichtbare ontwikkelingen plaatsgevonden op de aspecten van de sociale index. Op de thema´s zien wewel enkele positieve en negatieve ontwikkelingen. We zien een vooruitgang in de woonomgeving en het sociaal klimaat, participatiein werk, maatschappelijke inzet en vertrouwen. De score op gezondheid is juist gedaald. Vergeleken met 2012 is de leefomgeving inhet geheel verbeterd. Ook het inkomen en vermogen en het vertrouwen zijn toegenomen. De afname in maatschappelijke inzet heeftplaatsgevonden tussen 2012 en 2014.

  Oldeneel scoort in 2018 op de sociale index als geheel en het aspect leefomgeving gunstiger dan Zwolle. Vooral de groteretevredenheid over sociale voorzieningen valt op. Verder scoort de wijk ook gunstiger dan gemiddeld wat betreft het inkomen envermogen, taalbeheersing en de stabiliteit van de bevolking.

  Uitkomsten Buurt-voor-Buurt Onderzoek

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Sociale index

  Capaciteiten

  LeefomgevingParticipatie

  Binding

  Opl

  eidi

  ng

  Gezo

  ndhe

  id

  Inkom

  en en

  vermo

  gen

  Taalbeheersing

  Woonomgeving ensociaal klimaat

  Socialevoorzieningen

  Leefbaarheid

  VeiligheidWer

  kSoci

  ale

  cont

  acte

  n

  Socia

  le en

  cultur

  ele

  activit

  eiten

  Maatschappelijk

  e

  inzet

  Stabiliteitbevolking

  Betrokkenheid

  Vertrouwen

  Ontwikkeling 2012-2018

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  sterk negatief

  negatief

  gelijk gebleven

  positief

  sterk positief

  Score 2018 t.o.v. Zwolle

  Vergroot bovenstaande afbeelding

  zeer ongunstig

  ongunstig

  gemiddeld

  gunstig

  zeer gunstig

  https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_si_18_vgl12&input_geo=bvbwijk_16https://zwolle.buurtmonitor.nl/jive/report?id=bvb_rapp_proft_si_18_tovz&input_geo=bvbwijk_16

 • Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  Oldeneel Zwolle

  2016 2018 2016 2018

  sociale cohesie (schaalscore) 6,0 6,1 6,0 6,0

  gehechtheid aan buurt (score) 6,6 6,4 6,2 6,2

  buurt prettig om in te wonen (score) 8,0 8,1 7,9 7,9

  verhuisgeneigdheid (schaalscore) 2,4 2,4 2,7 2,7

  inzet voor buurt (schaalscore) 3,6 3,5 3,5 3,5

  tevredenheid sociale voorzieningen (schaalscore) 7,2 7,4 6,6 6,7

  ervaren gezondheid (score) 7,0 6,9

  rondkomen met inkomen (score) 8,0 8,5 7,7 7,9

  eenzaamheidsgevoelens (score) 1,8 1,7 2,0 1,9

  sociale eenzaamheidsscore 1,1 1,1 1,1 1,1

  emotionele eenzaamheidsscore 0,9 0,9 1,0 1,0

  Bron: O&I, gemeente Zwolle

 • Meer cijfers

  In deze rapportage is een deel van de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek verwerkt. Het merendeel van alle uitkomstenhebben we opgeslagen in onze database ‘Cijfers over Zwolle’. Behalve de onderzoeksuitkomsten zijn in deze database ook anderecijfers over Zwolle terug te vinden, voor meerdere jaren. Wilt u meer weten over Zwolle of over uw buurt of wijk, ga dan naar dedatabase 'Cijfers over Zwolle'.

  http://zwolle.buurtmonitor.nl/