o Kennismaking met de politiezone · o Kennismaking met de politiezone ... congruentie met de...

of 30 /30

Embed Size (px)

Transcript of o Kennismaking met de politiezone · o Kennismaking met de politiezone ... congruentie met de...

 • o Kennismaking met de politiezone

  Beschrijving van de politiezone

  Missie, visie, waarden

  Missie

  Visie “Kennen en beschermen”

  Valeurs

  Structuur van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

  De Algemene operationele directie

  De Algemene directie territorialiteit

  De Algemene functionele directie

  De Algemene directie beheer

  o Hervorming van de pijler territorialiteit

  Hervorming van de pijler territorialiteit

  o Het jaar 2014 door de ogen van de directies

  Het jaar 2014 van de Directie verkeer

  Diefstallen gewapenderhand, gauwdiefstallen, en diefstallen met geweld als de prioriteiten van het jaar voor de Directie van de lokale recherche

  De Directie van de administratieve politie verhoogt verder haar inspanningen inzake openbare rust

  District 1 spant zich in voor een sereen stadscentrum

  Een vernieuwende benadering van de wijkwerking binnen district 2

  De eeuwig durende evolutie van district 3

  o Resultaten van de directies en diensten voor het jaar 2014

  Jaaroverzicht 2014 van het wijkcommissariaat in de Hectoliterstraat te Brussel (DCT1/D04)

  De cel Matonge stelt haar goede resultaten voor

  o Resultaten van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan voor het jaar 2014

  Jaaroverzicht 2014 voor het luik verkeersveiligheid van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

  o Evenementen

  Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

  http://polbru.be/verslag2014/?Kennismaking_met_de_politiezonehttp://polbru.be/verslag2014/?Hervorming_van_de_pijler_territorialiteithttp://polbru.be/verslag2014/?Het_jaar_2014_door_de_ogen_van_de_directieshttp://polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_directies_en_diensten_voor_het_jaar_2014http://polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_prioriteiten_uit_het_zonaal_veiligheidsplan_voor_het_jaar_2014http://polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_prioriteiten_uit_het_zonaal_veiligheidsplan_voor_het_jaar_2014

 • o Kennismaking met de politiezone

  Beschrijving van de politiezone

  De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de

  deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.

  De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende

  vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking

  vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische

  origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan

  men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale

  instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied

  van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Dagelijks

  verwelkomt de politiezone op haar territorium ook vele pendelaars en

  toeristen die genieten van de verschillende historische trekpleisters en

  die deelnemen aan de recreatieve en culturele evenementen en

  activiteiten. Al deze evenementen beheren in de context van een

  grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet

  altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle

  omstandigheden flexibel en creatief zijn.

  De zone in cijfers

  Oppervlakte 38,94 km²

  Aantal inwoners op 1 januari 2014 250 974

  Dagpopulatie bij benadering

  (op een gemiddelde werkdag)

  ongeveer 1 200 000

  personen

  Missie, visie, waarden

  Onze politiezone wordt gekenmerkt door een dubbele uitdaging in haar opdracht, met name de

  verantwoordelijkheid van onze politie voor de uitoefening van de basispolitiezorg in een grootstedelijke

  omgeving en anderzijds door het beheer van de talrijke ordediensten die gelinkt zijn aan het specifieke

  internationale en hoofdstedelijke karakter van onze zone.

  Om deze uitdaging optimaal aan te gaan werden een aantal essentiële krachtlijnen gedefinieerd in

  overeenstemming met het concept van excellente politiezorg.

  Deze krachtlijnen zijn:

  Toepassen van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg door specifieke projecten te

  ontwikkelen;

  De focus leggen op informatiegestuurde politiezorg in het kader van haar diverse activiteiten;

  Toepassen van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte tijdens de begeleiding van de

  talrijke evenementen op haar grondgebied, zoals omschreven in de omzendbrief CP 4;

  Zorgen voor een harmonieuze coördinatie en samenwerking, zowel intern tussen de verschillende

  diensten en directies van de zone onderling als extern met onze partners.

  http://polbru.be/verslag2014/?Kennismaking_met_de_politiezone

 • Missie

  Elke lokale politie heeft als opdracht bij te dragen tot de veiligheid van haar burgers en de leefbaarheid

  op het grondgebied, maar ook het beheer van fenomenen en evenementen binnen de zone. Ons

  politiekorps verzekert haar taken inzake basispolitiezorg in overeenstemming met de doelstellingen van

  het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) en rekening houdend met de plaatselijke eigenheden van haar

  grootstedelijke context. De politiezone zet daarom in op kwaliteit en op continue verbetering van de

  prestaties. Het zijn deze geleverde prestaties die zullen leiden tot het realiseren van de

  basisfunctionaliteiten, die voor ons politiekorps als volgt worden vertaald:

  • een kwaliteitsvol en toegankelijk onthaal op maat;

  • een wijkwerking die gericht is op de gemeenschap(pen) aangepast aan het wijkleven;

  • een gepersonaliseerde slachtofferhulp waar luisterbereidheid centraal staat;

  • een efficiënte lokale recherche met de focus op het oplossen van problemen;

  • een kwaliteitsvolle afhandeling van dringende en niet-dringende interventies;

  • een professioneel beheer van de openbare orde in overeenstemming met het genegotieerd

  beheer van de openbare ruimte;

  • een permanente aandacht voor het optimaliseren van de verkeersveiligheid en mobiliteit, in

  congruentie met de ambitieuze doelstellingen van de Staten-Generaal van de

  verkeersveiligheid.

  Visie “Kennen en beschermen

  Het einddoel van politiewerk is het beschermen van de individuen in de

  samenleving en de identificatie van elke externe dreiging die de

  levenskwaliteit van de burgers kan aantasten. Ons korps zal dus bijdragen

  aan een objectieve veiligheid en een veiligheidsgevoel. Dit zijn

  noodzakelijke voorwaarden voor de levenskwaliteit en om beter samen te

  leven. Ons korps zal door communicatie en permanent overleg met alle

  belanghebbenden, voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende belangen en hierbij

  waken over de fundamentele rechten van elkeen. Ons grondgebied, een plaats om te leven, te werken

  en zijn mening te uiten, moet zich kunnen ontplooien zoals het concept van de “gastvrije stad” voorschrijft.

  Ons korps maakt gebruik van een dynamisch beheer van competenties en kennis om haar doelstellingen

  te bereiken. Drie concepten leiden onze acties: maatschappelijke veiligheid, de lerende organisatie en

  de gastvrije stad.

  Om deze gedragslijn bij onze personeelsleden aan te moedigen heeft ons politiekorps in 2013 een visuele

  identiteit ontwikkeld bestaande uit een logo met bijbehorende slogan die de perfecte samenvatting van

  onze acties en visie vormt: kennen en beschermen.

 • Waarden

  De waarden van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene vertalen zich als volgt:

  • empathie en respect voor anderen als attitude bij alle medewerkers van het politiekorps;

  • professionalisme in de klant- en kwaliteitgerichtheid;

  • loyaliteit, integriteit en transparantie als rode draad doorheen onze acties en onze communicatie;

  • inspiratie als motor van motivatie en creativiteit;

  • geest van “geïntegreerde politie” bij de uitoefening van onze taken en opdrachten.

  Structuur van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

  Ons politiekorps wordt geleid door de korpschef die wordt bijgestaan door vier directe adjuncten. Deze

  adjuncten, de algemeen directeurs, staan elk aan het hoofd van een pijler die doorgaans bestaat uit

  verschillende diensten en directies.

  In de loop van 2014 heeft de voorzitter van het politiecollege en burgemeester van de Stad Brussel, Yvan

  Mayeur, zijn wens geuit om de nabijheids-/wijkpolitie te hervormen. Die wens sluit aan bij eerdere

  inspanningen van Algemene directie en de hervorming werd officieel aangekondigd in september 2014.

  Zij voorziet in verschillende veranderingen op lange termijn en raakt vooral de nabijheidspolitie, een

  opdracht die binnen ons politiekorps vooral door de territoriale structuur wordt waargenomen. In

  september 2014 werd de eerste herschikking al uitgevoerd: sinds die dag is de territoriale structuur

  onafhankelijk van de operationele steunstructuur. Zo werd een nieuwe Algemene directie gevormd: de

  Algemene directie territorialiteit (DGT).

  Sinds september 2014 is de korpschef dus bijgestaan door vier Algemeen directeurs: de Algemeen

  operationeel directeur (DGO), de Algemeen directeur territorialiteit (DGT), de Algemeen functioneel

  directeur (DGF) en de Algemeen directeur beheer (DGG).

  De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) en de dienst interne zaken (DIZ)

  rapporteren rechtstreeks aan de korpschef.

  De Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk heeft als belangrijkste doel de

  optimalisering van het welzijn op het werk, zowel vanuit psychologisch als technisch oogpunt. Enerzijds

  behandelt de IDPBW/PSY de problematiek van pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, geweld op het

  werk, maar ook conflictsituaties en psychosociale dossiers. Anderzijds start IDPBW/TECH dossiers op

  met betrekking tot de technische aspecten van preventie en bescherming op het werk en verzekert ze de

  behandeling ervan. Haar leden voeren plaatsbezoeken uit en brengen advies uit inzake welzijn. De Dienst

  interne zaken van haar kant bewaakt de morele waarden en de deontologie binnen onze politiezone. De

  personeelsleden van deze dienst maken in geen geval deel uit van een disciplinaire overheid, maar

  handelen als onderzoekers voor rekening van het politiecollege en de korpschef. Zij voeren ook

  voorbereidende onderzoeken uit in het kader van de disciplinaire wetgeving en verzekeren bij uitbreiding

  ook de opvolging van deze dossiers. Tenslotte is de DIZ belast met gerechtelijke dossiers waarin de

  aansprakelijkheid van leden van de zone ter sprake komt en voert ook studie- en adviserende opdrachten

  uit om de werking van het korps te verbeteren.

 • De Algemene operationele directie

  De Algemene operationele directie wordt geleid door de algemeen

  operationeel directeur die aan het hoofd staat van de operationele

  steunstructuur. Deze bestaat uit zeven directies en wordt voortdurend

  vernieuwd om beter te kunnen inspelen op de evolutie van

  maatschappelijke en criminele fenomenen. De operationele steundirecties,

  die niet minder dan 988 personeelsleden tellen, zijn de volgende: de Directie verkeer (TRA), de Directie

  interventies en operationele steun (INT), de Directie van de lokale recherche (JUD), de Directie van de

  administratieve politie (ADM), de Directie ambtshalve politioneel onderzoek (APO), de zonale dispatching

  (DPZ) en tenslotte de Directie paleistoezicht (SPT).

  De Algemene directie territorialiteit

  De Algemene directie territorialiteit wordt geleid door de Algemeen directeur

  territorialiteit die aan het hoofd staat van de territoriale structuur met 1 138

  personeelsleden.

  De territoriale structuur is momenteel, en dit tot de uitvoering van de

  hervorming die in september 2014 in gang werd gezet, samengesteld uit de

  districten en de diensten die ervan afhangen, met name de territoriale

  interventiebrigades (BTI), de afdelingen (afdelingen en territoriale

  veiligheidsbrigades + wijken) en de wachtdiensten (G/DCT). De sterkte van

  deze structuur is de grondige terreinkennis door de verschillende functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een

  dynamische en kwalitatieve wijkpolitie, proactieve patrouilles te voet, per fiets of met een voertuig en een

  aangepaste en efficiënte interventiedienst. De veiligheid van de wijken en de burgers is ontegensprekelijk

  de hoofdbekommernis van deze pijler.

  De Algemene functionele directie

  De Algemene functionele directie staat onder leiding van de algemeen functioneel directeur die aan het

  hoofd staat van de functionele steunstructuur, bestaande uit 229 personeelsleden.

  De hoofdopdracht van de functionele steunstructuur is het inzetten van het nodige personeel en het

  aanbieden van alle middelen, zowel materiële als financiële, opdat het politiekorps optimaal zou

  functioneren en zo haar opdrachten kan uitvoeren. Deze Algemene directie is hoofdzakelijk

  samengesteld uit leden van het administratief en logistiek kader en omvat vijf directies, namelijk de

  Directie human resources (HRM); de Directie financiën en aankopen (FIN); de Directie routering (ROU);

  de Directie logistiek (LOG) en de Directie telematica (TEL). De juridische dienst en de dienst betwiste

  zaken ondersteunen eveneens deze pijler vanuit de Algemene directie.

  De Algemene directie beheer

  De Algemene directie beleid wordt geleid door de directeur-generaal

  beleid die aan het hoofd staat van de verschillende diensten die al dan niet

  rechtstreeks afhangen van de Algemene directie, namelijk de beleidscel

  (DGB/STA en DGB/AUDIT), de cel communicatie (DGB/CelCom) en het

  vormings- en documentatiecentrum (FOR). Deze Algemene directie telt 54

  personeelsleden. Zij werd opgericht in 2010 om te voldoen aan de

  strategische behoeften van onze politiezone. Zij is samengesteld uit

  gespecialiseerde medewerkers en blijkt onmisbaar te zijn bij de ontwikkeling van allerlei nieuwe

  projecten. Daarnaast brengt zij ook een nieuwe visie op zowel operationele als functionele vraagstukken.

 • o Hervorming van de pijler territorialiteit

  Hervorming van de pijler territorialiteit

  November 2014, op verzoek van de burgemeester van de Stad Brussel en na een intensief werk

  van uitgebreide analyse en evaluatie, heeft onze politiezone een hervormingsproject voor de

  territorialiteit voorgesteld dat om budgettaire en praktische redenen zal worden gespreid over de

  volgende vijf jaren. Dit project dat zich momenteel nog in de strategische fase bevindt, beoogt

  een herziening van de wijkwerking met permanent aandacht voor de veiligheid en het welzijn van

  de burger. De krachtlijnen om dit doel te bereiken zijn een bereikbaardere, krachtdadige,

  professionele en polyvalente politie die de kwaliteit van zijn reacties tijdens de zo belangrijke

  eerste- en tweedelijnscontacten met de burger ontwikkelt en uniformiseert. Daaronder verstaan

  wij dat de nabijheidspolitie door een verhoogde beschikbaarheid, toegankelijkheid en meer

  professionalisme de kwaliteit van de aan de burger geboden diensten verbetert. Daardoor zal ook

  de vertrouwensband die tussen hen beiden bestaat worden versterkt door wederzijdse voordelen

  en wederzijds respect.

  De hervorming zoals zij nu op tafel ligt legt de nadruk op de wil om op lange termijn de politieaanwezigheid

  op straat te verhogen dankzij beschikbare, “beter georiënteerde” polyvalente patrouilles. De door de

  burger gevraagde nabijheid laat zich dus niet enkel samenvatten in een louter geografische nabijheid,

  maar wel in een zo realistisch mogelijke weerspiegeling van de verwachtingen die de bevolking heeft van

  haar politie en van de behoeften die zij moet vervullen. Werken aan een efficiëntere politieorganisatie

  gericht op een betere dienstverlening aan de bevolking, dat is het hoofdthema.

  Met de steun van de bestuurlijke overheden zal in het kader van de hervorming van de territoriale

  structuur overgegaan worden tot de oprichting van vijf wijkcommissariaten die 24 uur op 24 en 7 dagen

  op 7 open en toegankelijk zijn in plaats van de huidige drie. Deze zouden zich dan in volgende sectoren

  bevinden: Centrum, Euro-Louiza/Marollen, Laken, Neder-over-Heembeek en Elsene. Het polyvalente

  personeel verbonden aan deze centrale commissariaten zal de hele waaier aan diensten bieden die van

  de nabijheidspolitie kan worden verwacht: het onthaal van de bevolking, dringende (101-patrouilles,

  gerechtelijke klachten, takeling van voertuigen, enz.) en niet-dringende interventies, proactieve

  patrouilles, het wijkwerk (technopreventietips, inschrijving van nieuwe inwoners, enz.), het organiseren

  van acties van gerechtelijke en bestuurlijke politie alsook het beheer van verschillende onveiligheids- en

  overlastfenomenen. Naast die vijf grote commissariaten zal elke sector beschikken over één of meerdere

  nabijheidsantennes krijgen. Hier kunnen de interacties tussen de burger en zijn wijkagent in optimale

  omstandigheden doorgaan, met als gemeenschappelijk doel om de gemelde problemen op te lossen. De

  antennes die voorzien zijn, zijn: Centrum-UNESCO, Euro, Hopstraat, Haren, Heizel en de

  nabijheidscommissariaten van de gemeente Elsene.

  Bij de uitwerking van de territoriale reorganisatie werden al verschillende prioriteiten geïdentificeerd:

  De behandeling van dringende interventies (101-patrouilles) versnellen door een betere inplanting

  van de vertrekpunten van de patrouilles;

  de wachttijd en de kwaliteit van het onthaal in de commissariaten verbeteren;

  duurzame oplossingen bieden voor wijkgebonden fenomenen;

  de samenwerkingsverbanden versterken;

  gestandaardiseerde procedures ontwikkelen die zorgen voor een zelfde kwaliteitsniveau van de

  behandeling in elke eenheid;

  werken aan de vereenvoudiging en de verlichting van het administratieve werk;

  de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de politie in de wijken verbeteren;

  de operationele capaciteit beter beheren.

  http://polbru.be/verslag2014/?Hervorming_van_de_pijler_territorialiteit

 • De veiligheid van onze burgers moet onder andere worden bereikt door de toename van de

  politieaanwezigheid op straat. Meerdere initiatieven om te komen tot een beter beheer van de middelen

  staan al op het programma, waaronder de verlichting van de administratieve werklast, de hergroepering

  van de secretariaten en onthaaldiensten, de overheveling van bepaalde taken die nu door

  politiepersoneel worden uitgevoerd naar burgerpersoneel of een verminderde betrokkenheid van onze

  politie bij het beheer van grote feestelijkheden, dat in grotere mate aan de organisatoren zal worden

  toevertrouwd.

  Door de toename van het beschikbare polyvalente personeel en de tijdswinst bij de interventies die er

  komt door een betere plaatsing van de vertrekpunten van de patrouilles, kunnen we niet enkel de dekking

  van het grondgebied verbeteren, maar ook meer actieplannen ten uitvoer brengen om bepaalde

  misdaadfenomenen in een gegeven sector bij de wortel aan te pakken. Naast de prioriteiten die het

  geheel van het grondgebied van ons politiekorps raken, zal onze zone ook zorgvuldig de prioriteiten eigen

  aan elke buurt in kaart brengen. Op globale wijze de criminaliteit aanpakken: ja, maar met ook een

  bijzondere aandacht voor de specifieke problematiek van bepaalde wijken of zelfs straten voor meer

  openbare rust en veiligheid. Zo zal bijvoorbeeld het fenomeen drugshandel, een belangrijke bron van

  overlast voor de bevolking, een verscherpte aandacht krijgen.

  Aan het structurele luik wil ons politiekorps ook een cultureel luik koppelen om de nabijheidspolitie te

  hervormen. Zo zullen specifieke opleidingen worden gegeven aan het personeel, onder andere inzake

  onthaal van de burger, communicatie en respect voor de mensenrechten. Bovenop deze opleidingen

  komt een permanente opfrissing van de kennis over de wetgeving inzake racisme, xenofobie, homofobie,

  radicalisme en respect voor de diversiteit, met parallel aandacht voor de kwaliteit van de processen-

  verbaal hieromtrent. De infrastructuur van de politiegebouwen zal beter aangepast zijn voor meer

  discretie. Op langere termijn zal er een nieuw centrum voor aangehouden personen komen met drie

  belangrijke vereisten: de vrijwaring van de rechten en fundamentele vrijheden van de verdachten, de

  professionalisering van de aanhoudingsprocedure en een gemakkelijkere toepassing van de Salduzwet

  die voorziet in de aanwezigheid van een advocaat bij het eerste verhoor.

  De oprichting van een nieuwe pijler binnen de Algemene directie van de politiezone die zich enkel toelegt

  op het wijkleven toont aan dat de wil bestaat om na te denken over het vraagstuk van de nabijheid. Hierbij

  is niet alleen het dienstenaanbod aan de bevolking belangrijk, maar ook de toegankelijkheid van de

  politiedienst als middel om de relatie tussen politie en burger te versterken. De denkpistes voor de

  verbetering van de wijkwerking gaan in de richting van een structurele en culturele hervorming van onze

  instelling om te komen tot een identieke hoogstaande kwaliteit van de behandeling in elk commissariaat,

  en dit onder andere door middel van specifieke opleidingen, de bewustmaking voor het belang van de

  veiligheidsopdrachten van de externe omgeving en de bevolking, maar ook door een schaalvergroting,

  gestandaardiseerde procedures en een beter beheer van de beschikbare middelen. De territoriale

  hervorming die wij beogen is inderdaad ambitieus, maar hoe kan het ook anders als het over de

  levenskwaliteit van de bevolking gaat? Ontstaan in 2014, maar op duurzame wijze stap voor stap

  uitgevoerd, zal zij uiteindelijk ontaarden in een realiteit met gunstige effecten voor een zo groot mogelijke

  groep.

 • o Het jaar 2014 door de ogen van de directies

  In dit derde hoofdstuk stellen wij u een originele terugblik voor op het afgelopen jaar. Hier volgt het

  jaaroverzicht voor 2014 van de directeurs van de verschillende diensten van onze politiezone.

  Het jaar 2014 van de Directie verkeer

  Door hoofdcommissaris van politie en directeur van de Directie verkeer, Thierry Vandenhoute

  “Eén van de prioriteiten van ons zonaal

  veiligheidsplan is om het aantal verkeers-

  ongevallen verder te doen afnemen, en meer

  bepaald de ongevallen met lichamelijk letsel.

  Omdat alcohol en drugs aan de oorsprong liggen

  van een belangrijk aantal van deze ongevallen,

  hebben wij de laatste jaren de gerichte acties

  opgedreven. De nadruk kwam deze laatste

  maanden te liggen op de nachtelijke acties. In de

  eerste zes maanden van 2014 werden 204 grote en

  kleinere acties gehouden, vooral, maar niet alleen

  door de Directie verkeer. Niet minder dan 15 193 bestuurders ondergingen een ademtest, waarvan 681

  “positief” bleken. 270 van deze automobilisten zagen hun rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken, 32 reden

  ook onder invloed van verdovende middelen. Onze politiezone, en onze directie in het bijzonder, zal zijn

  inspanningen voor een efficiënte bestrijding van dit fenomeen verderzetten. Niemand twijfelt er aan dat

  de sampler [1], waarvan het gebruik nu wettelijk geregeld is, het aantal ademtesten zal doen toenemen

  aan een lagere kostprijs.

  De Directie verkeer heeft jaren geleden al een bikers-

  brigade opgericht. Deze kleine eenheid van een tiental

  politiemensen schuimt dagelijks op de fiets de straten van de

  Stad Brussel en de gemeente Elsene af en heeft vooral oog

  voor de overtredingen die de zwakke weggebruikers in gevaar

  brengen. Tijdens de eerste tien maanden van het jaar 2014

  werden 6 043 bestuurders geverbaliseerd die stilstonden of

  parkeerden op het fietspad, alsook 241 die parkeerden op een

  voetpad en 75 op een zebrapad.

  Onbeschaafdheden inzake verkeer zijn schering en inslag. Onze

  zone heeft gekozen voor een actieplan met maandelijkse thema’s

  voor alle operationele eenheden. De personen met beperkte

  mobiliteit werden niet vergeten: zij kregen extra aandacht in

  januari. Voor de gelegenheid controleerde het operationele

  personeel van de Directie verkeer 1 021 parkeerplaatsen en stelde

  159 onmiddellijke inningen en 71 processen-verbaal op. 53

  voertuigen werden weggetakeld. Het spreekt voor zich dat,

  niettegenstaande deze maandelijkse aandachtspunten, onze politiemensen het hele jaar door waakzaam

  blijven.”

  [1] De “sampler” is een snelle detector voor alcoholgebruik.

  http://polbru.be/verslag2014/?Het_jaar_2014_door_de_ogen_van_de_directies

 • Diefstallen gewapenderhand, gauwdiefstallen, en diefstallen met geweld als de prioriteiten van het jaar voor de Directie van de lokale recherche

  Door hoofdcommissaris van politie en directeur van de Directie van de lokale recherche

  De Lokale Recherche heeft met haar 270 medewerkers als opdracht, in samenspraak met het Parket,

  om gerechtelijke dossiers op te starten en/of deze naar zich toe te trekken.

  Deze activiteiten beslaan in onze zone een heel brede waaier

  aan materies, maar ook dadergroepen. De basisprincipes die

  hierbij reeds jaren onlosmakelijk verbonden blijven aan de

  Lokale Recherche zijn: “de juiste dingen doen” en “de dingen

  goed doen”. Kwaliteitsbetrouwbaarheid (in het bijzonder naar de

  magistratuur toe), de continuïteit, de permanente specialisatie

  en de expertiseopbouw spelen daarbij ook een belangrijke rol.

  Onze lokale aanpak als eertstelijnsrecherchedienst bestaande uit de kennis van wat er leeft in onze

  straten gekoppeld aan een hoog expertiseniveau en de inzet van het personeel, is een winnende formule.

  Daarbij is een kennis en een besef van de criminaliteitsfenomenen die de bevolking raken van essentieel

  belang. Kennis van de gemeenschap en een zekere graad van medevoelen met de slachtoffers zijn

  enkele van de kritieke succesfactoren voor de gedrevenheid om alles in het werk te stellen om een

  gerechtelijk feit op te lossen.

  Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is daarbij een belangrijke leidraad. In het kader van de aanpak van

  de fenomenen die de bevolking het meest raken en die kaderen in het zonaal veiligheidsplan, kunnen we

  onze aanpak van de diefstallen gewapenderhand, de gauwdiefstallen en de diefstallen met geweld naar

  voren schuiven.

  Voor deze fenomenen werden specifieke actieplannen opgesteld.

  Voor de diefstallen gewapenderhand werden in het kader van het vorige zonaal veiligheidsplan (2009-

  2013) verschillende activiteiten ondernomen. Zo werd een patrouille specifiek voor het fenomeen van de

  diefstallen gewapenderhand voorzien. Daarnaast werd een procedure uitgeschreven die maakt dat

  iedere zaak grondig wordt onderzocht. Deze en nog verscheidene andere acties zorgden voor een

  spectaculaire daling van het aantal feiten. In 2009 werden 191 feiten gemeld, in 2013 waren dit er nog

  slechts 79. Hoewel het jaar 2014 op het vlak van statistieken nog niet werd afgesloten, merken wij toch

  een verdere daling. De verschillende maatregelen zorgen voor een sneller afgesloten dossiers en een

  veel hogere ophelderingsgraad, waardoor de daders minder gelegenheid hebben tot het plegen van

  nieuwe feiten.

  De gauwdiefstallen werden ook in het nieuwe zonaal

  veiligheidsplan opgenomen. We zijn volop bezig om het

  preventieve luik verder uit te bouwen in samenwerking met

  verschillende interne en externe partners, naast een verdere

  verbetering van de alom gekende efficiëntie in de arrestaties van

  de sectie gauwdiefstallen (Trekkers). De sectie Trekkers heeft in

  2014 328 gerechtelijke arrestaties verricht, 226 daarvan werden

  ter beschikking van het Parket van Brussel gesteld.

 • De diefstallen met geweld tenslotte, worden zonder uitzondering alle door lokale rechercheurs

  onderzocht. Alle feiten van diefstal met geweld worden onderzocht. Om het werk van de onderzoekers

  te vergemakkelijken werd een specifieke informaticatool voor deze sectie gecreëerd. Ook de

  aanwezigheid van extra camera’s zorgt voor een efficiëntere aanpak. Zo werden in 2014 710

  onderzoeken van camerabeelden uitgevoerd. Deze nieuwe aanpak zorgde al voor 131 arrestaties in

  2014. 106 werden ter beschikking gesteld van het Parket en 62 werden onder aanhoudingsmandaat

  geplaatst. Deze cijfers tonen de efficiëntie, maar ook de kwaliteit van het geleverde werk aan. Ook de

  hercontactname met het slachtoffer werd niet vergeten. Dit is een belangrijk signaal voor het slachtoffer

  dat zich er van bewust wordt dat zijn zaak verder wordt onderzocht.

  Voor al deze fenomenen vormt de communicatie en de samenwerking met de andere diensten van de

  zone een belangrijk onderdeel. Naast de verschillende communicaties van onze resultaten en de

  dagdagelijkse contacten op alle niveaus onder collega’s vormt het delen van informatie via verscheidene

  kanalen een belangrijk onderdeel van het recherchewerk.

  De Directie van de administratieve politie verhoogt verder haar inspanningen inzake openbare rust

  Door politiecommissaris en directeur van de Directie van de administratieve politie,

  Jean-Paul Dreze

  “Voor dit jaar wens ik in het bijzonder één bepaald aspect van het werk van de Directie van de

  administratieve politie (ADM) in de belangstelling te plaatsen: de medewerking die wij al sinds 2013

  leveren aan de vergaderingen “openbare rust” waaraan de manager van openbare rust van de Stad

  Brussel, het kabinet van de burgemeester van de Stad Brussel, de juridische dienst van de Stad Brussel,

  het departement stedenbouw van de Stad Brussel, de Algemene directie territorialiteit van onze

  politiezone en voortaan dus ook onze Directie ADM deelnemen. Deze tweemaandelijkse vergadering

  heeft tot doel om de etablissementen die het voorwerp uitmaken van klachten over verstoring van de

  openbare rust te bespreken en een oplossing te formuleren voor de overlast verbonden aan hun activiteit.

  Zo worden op elke vergadering niet minder dan vijftig gevallen besproken (cafés, discotheken, hotels,

  wijken, gebedsplaatsen, enz.), alleen al voor het grondgebied van de Stad Brussel. Tijdens deze

  multidisciplinaire vergaderingen wordt de situatie van elk etablissement onder de loep genomen, niet

  alleen vanuit het oogpunt van de politiedienst, maar ook op juridisch en stedenbouwkundig vlak. De

  aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het kabinet van de burgemeester laat toe dat beslissingen

  sneller kunnen worden genomen. De vergadering beoogt tenslotte niet alleen de registratie van de

  klachten, maar vooral om een concrete oplossing te vinden voor de aangehaalde problemen

  Een concreet voorbeeld ter illustratie: een nachtclub op het grondgebied

  van de Stad Brussel waar bij zonsopgang nog veel activiteit was, maakte

  het voorwerp uit van talrijke en aanhoudende klachten van buurtbewoners.

  Behalve de muziek zorgde ook het gedrag van de stamgasten op straat

  voor een ernstige verstoring van de rust van de omwonenden. De Directie

  van de administratieve politie heeft verscheidene opeenvolgende

  weekendnachten doelgerichte observaties uitgevoerd om de feiten en gedragingen van het cliënteel te

  registreren (vechtpartijen, geroep, luidruchtige gesprekken, getoeter, slaande deuren, enz.), en

  vervolgens hun bevindingen over te maken aan de juridische dienst van de Stad Brussel waarop de

  burgemeester een besluit uitvaardigde dat de openingsuren van de bar gedurende drie maanden

  beperkte tot 1u ’s morgens. De Directie van de administratieve politie beperkt zich echter niet tot

  observaties in dit soort dossiers. Bij één gelegenheid is zij in dit etablissement onmiddellijk

  tussengekomen om het aanwezige cliënteel te evacueren. Er waren toen dubbel zoveel mensen

  aanwezig als de maximale capaciteit die door de brandweer werd vastgelegd.”

 • District 1 spant zich in voor een sereen stadscentrum

  Door hoofdcommissaris van politie en directeur van het district 1, Yves De Hertog, en

  politiecommissaris en directeur van de territoriale interventiebrigade van district 1, Patrick Van

  Verdegem

  Het grondgebied van district 1, dat het stadscentrum en

  de Europese wijk herbergt, is geregeld het decor van

  manifestaties of evenementen allerhande die een

  belangrijke politie-inzet vereisen. Het district heeft alles

  in het werk gesteld om nog beter in te spelen op de

  verwachtingen van de bevolking. Terwijl de bestaande

  coördinatie tussen de zes afdelingen, elk belast met

  hun specifiek territorium, werd verbeterd, heeft district

  1 zijn actie geconcentreerd rond drie specifieke problematieken, zonder zijn opdrachten van

  nabijheidspolitiedienst te verwaarlozen. Het fenomeen nachtlawaai in de wijken Sint-Goriks, Sint-Jacobs

  en omstreken, de vechtpartijen in het historische centrum van Brussel en de prostitutie in de wijk

  Alhambra voerden het prioriteitenlijstje voor 2014 aan.

  De buurt van en rond Sint-Goriks staat bekend als een stukje Brussel waar altijd iets te beleven valt, tot

  groot genoegen van de nachtbrakers, maar vaak ten koste van de nachtrust van de bewoners.

  Geconfronteerd met hun klachten zette onze politiezone deze zomer een specifiek actieplan met de naam

  Hypnos op de sporen om het probleem van het nachtlawaai afkomstig van de aanwezige horeca

  structureel aan te pakken. Brussel als hoofdstad, toeristisch centrum en economisch bolwerk is en moet

  een bruisende stad blijven, maar niet ten koste van het welzijn van de Brusselaars. Het hele jaar door

  waakt de overlastpatrouille in het hele district over de openbare rust en beperkt de verstoringen van de

  openbare rust tot een minimum. Daarbij beperkt zij zich niet enkel tot de horecazaken.

  Als het over overlast gaat, moeten we ook de wijk Alhambra met haar kwalijke reputatie van

  straatprostitutie vermelden. Getoeter, geroep, vechtpartijen en zwerfvuil zijn er schering en inslag. In

  2014 werd een belangrijke inspanning geleverd om de lasten voor de bewoners te beperken. De daling

  van het aantal klachten bewijst dat de samenwerking tussen onze politiezone, de verenigingen die

  werken rond prostitutie, het wijkcomité Alhambra en de Stad Brussel haar vruchten afwerpt.

  Een derde fenomeen waaraan door het eerste district veel energie werd besteed is de beheersing van

  agressiviteit en geweld in het centrum en meer bepaald in de Kaasmarkt, ook bekend als de pitastraat.

  Daar komen, nadat de bars en uitgaansgelegenheden in de buurt de deuren sluiten, in de vroege uurtjes

  geregeld jongeren samen, vaak onder invloed van alcohol of andere verdovende middelen. Op die plaats

  en in de buurt werd de politieaanwezigheid systematisch verhoogd, vooral van donderdag tot zaterdag,

  om de al te vaak voorkomende gewelddaden optimaal te beheren of beter nog te voorkomen. De eerste

  positieve effecten van deze aanpak laten zich al voelen, maar wij denken al een stap verder: structurele

  maatregelen nemen. Omdat wij niet beschikken over een echt repressief wapen in de strijd tegen

  dronkenschap op de openbare weg, zetten wij in op het ontradende effect van onze zichtbaarheid.

  In 2014 zag een nieuw zonaal veiligheidsplan (ZVP) het levenslicht. In vergelijking met het voorgaande

  werd het nog meer integraal aangepakt. Voor elke prioriteit werd een referentiepersoon aangeduid om

  het fenomeen zo effectief mogelijk te bestrijden door middel van actieplannen. District 1 heeft zich van in

  het begin ingezet voor het project en kan al in zekere mate tevreden zijn met de reeds geboekte positieve

  resultaten.

 • Naast het steeds groeiende aantal evenementen heeft ons district ook de verwachtingen van de

  bevolking inzake overlast zorgvuldig onder de loep genomen. Brussel is een dynamische metropool met

  een rijk uitgaansmilieu, en denken dat alle hiermee gepaard gaande neveneffecten kunnen worden

  beheerst getuigt van weinig realiteitszin. Toch hebben wij als lokale politie de taak om deze overlast tot

  een aanvaardbaar niveau te herleiden, met inachtname van eenieders rechten en vrijheden. Om dit

  aanvaardbare niveau te bereiken beschikt district 1 over verschillende wapens: de verregaande

  solidariteit en uitstekende informatie-uitwisseling tussen de verschillende afdelingen, alsook de efficiënte

  inzet van het beschikbare en polyvalente personeel, zodat 1 man succesvol verschillende

  criminaliteitsfenomenen het hoofd kan bieden.”

  Een dynamische en vernieuwende benadering van de wijkwerking binnen district 2

  Door politiecommissarisssen directeurs van respectievelijk de zevende en achtste afdeling Eddy

  MOSSELMANS, (DCT2/D07) en Philippe DEDIEU.

  “Al sinds oktober 2010 wordt er in district 2 nagedacht over de

  wijkpolitie. Deze nabijheidspolitie, een rechtstreekse erfenis van

  de gemeentepolitie, was veel te routinematig opgebouwd. De

  slaperige, stoffige politiedienst moest aan zelfreflectie doen. Bij

  de bevolking van Laken, Neder-over-Heembeek en Haren stak

  een ongekend intens onveiligheidsgevoel de kop op. In Laken

  voelde de bevolking zich in de steek gelaten door de tijdelijke

  verhuis van onze politiedienst naar de site “Houba” tijdens de

  renovatiewerken op de site “Bockstael”… Een onterechte indruk,

  maar één waarop toch een reactie moest op volgen.

  Van 2011 tot 2012 werden de teams van wijkagenten geleidelijk uitgebreid. De Algemene directie heeft

  zelf een seminarie gehouden over de herwaardering van de functie van wijkinspecteur in de hoop te

  komen tot een verjonging en dynamisering van deze functie. Om de hoogste nood te lenigen werden

  samenwerkingsverbanden gecreëerd tussen de BTS [1] en BTI [2] binnen district 2.

  In 2013 en 2014 kwam deze zelfreflectieoefening en de reorganisatie van de nabijheidspolitie in een

  stroomversnelling. De afdelingen werden aangemoedigd om te werken volgens actieplannen die waren

  vastgelegd door de directeurs van deze diensten om aan de verwachtingen van de bevolking te voldoen.

  Het concept “community policing” werd “global community policing”: alle verzoeken van de bevolking

  binnen het kader van al onze bevoegdheidsdomeinen moeten worden behandeld door de

  wijkinspecteurs. De behandelingstermijn van deze verzoeken moet ook worden ingekort: het antwoord

  moet onmiddellijk komen, de behandeling zo snel mogelijk. Bovendien moet ook de opvolging van deze

  interventies worden verzekerd. De 7de en de 8ste afdelingen stonden mee aan de wieg van deze

  vernieuwde aanpak

  In 2014 werd gestart met deze nieuwe benadering van de nabijheidspolitie. Deze twee afdelingen hebben

  verscheidene actieplannen op het getouw gezet, waarvan er zekere al sinds 2011 actief zijn.

  De 7de afdeling heeft op die manier drie actieplannen grotendeels ontwikkeld: een in de strijd tegen

  inbraken, een tweede betreffende de horecasector en ten laatste één over openbare netheid.

 • Het plan in de strijd tegen inbraken omvatte vijf kernopdrachten:

  een grotere zichtbaarheid van de politie, eerbied voor de

  procedures (tussenkomst van het laboratorium, de dienst

  technopreventie), dynamische partnerschappen (bijvoorbeeld met

  BRAVVO [3]), de optimalisering van de interne werking

  (betrokkenheid van het voltallige personeel) en tenslotte de strijd

  tegen schoolverzuim in samenwerking met de lokale rechercheurs

  en gezin/jeugd.

  In het kader van het actieplan voor de horecasector werden vier van de zeven etablissementen die

  werden geviseerd vanwege hun rol op het vlak van overlast en overtredingen, gesloten dankzij een

  gezamenlijke actie van onze diensten met partners (Parket, FOD, enz.).

  In het kader van het actieplan openbare netheid vonden acht acties plaats in 2014 met de hulp van interne

  (BTI, BTS, ADM) en externe partners (Stad Brussel, Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Onze patrouilleurs

  horen nog dagelijks van de bewoners hoe tevreden zij zijn over de netheid van hun wijk.

  Zo kende de 7de afdeling tussen 2013 en 2014 een afname van 11 % van

  de overtredingen op haar grondgebied. In vergelijking met 2011 bedraagt

  de vermindering zelfs 35 %.

  Bij de 8ste afdeling liepen vier plannen in verband met de levenskwaliteit van

  de bewoners: voor de horeca en handelszaken die overlast veroorzaakten,

  de leefomgeving en huisjesmelkers, alsook openbare reinheid. Zij worden

  aangevuld met een actieplan omtrent de mobiliteitsproblematiek en een

  gerechtelijk actieplan. Zodoende is het personeel van de afdeling (INP/BTS

  en wijk) belast met de uitvoering van deze actieplannen, zodat BTI/DCT2

  zich kan concentreren op het interventiewerk en de steun aan de afdelingen.

  Deze nieuwe aanpak leidde tot de splitsing van de BTS78 in een BTS7 en een BTS8. In één moeite werd

  ook de opdracht van het personeel van de BTS8 lichtjes aangepast voor een vlottere organisatie van het

  werk in het kader van de actieplannen van de afdeling. Deze inspecteurs hebben hun uitvalsbasis in de

  lokalen van hun afdeling en werken zij-aan-zij met de overeenkomstige wijkinspecteur. Bij het opstarten

  was de norm één BTS-inspecteur per wijkagent, maar deze zal worden bijgeschaafd in functie van de

  lokale behoeften.

  Ter illustratie van de functionaliteit “B” van “Beveiliging” voerde de 8ste afdeling:

  • 5 beveiligingsoperaties in het kader van de actie “Helios”;

  • 2 operaties “openbare reinheid” in het kader van het actieplan “Hygie”;

  • 2 operaties “handel” in het kader van het actieplan “Hermes”;

  • Één operatie “horeca” in het kader van het actieplan “Dionysos”.

  Behalve de ongeveer 4 200 onmiddellijke inningen en processen-verbaal, in hoofdzaak opgesteld door

  de agenten van politie (functionaliteit “V” van “Verkeer”), zijn de ongeveer 27 500 wijkdossiers, brieven

  en kantschriften (functionaliteit “W” van “Wijk”) ook het vermelden waard.Het geheel van deze activiteiten

  heeft zeker bijgedragen aan de dalende lijn in het aantal klachten en vastgestelde delicten (-13 % van

  oktober 2013 tot oktober 2014 op de 8ste afdeling).”

  [1] Territoriale veiligheidsbrigades.

  [2] Territoriale interventiebrigade.

  [3] Vereniging die het preventiebeleid van de Stad Brussel centraliseert.

 • De eeuwig durende evolutie van district 3

  Door hoofdcommissaris van politie en directeur van district 3, François Peeters

  “Het jaar 2014 bracht een aantal veranderingen met zich mee voor

  het derde district, alle gericht op de verbetering van de interne

  organisatie. De eerste verbetering was om het werkterrein van de

  territoriale veiligheidsbrigade (BTS) 13, tot dan toe de enige BTS

  op het grondgebied van Elsene, uit te breiden naar het hele district.

  Het doel van deze operatie was tweeledig: een betere verdeling

  van de beveiligingsopdrachten enerzijds, en anderzijds het

  personeelstekort verlichten. Deze herschikking laat toe om de

  aanwezige capaciteit beter te beheren en de patrouilles efficiënter en op proactieve wijze aan te sturen,

  en tegelijk het onthaal in de verschillende commissariaten op het grondgebied van de gemeente Elsene

  te verzekeren. Nog een wijziging die het vermelden waard is, is dat alle beveiligingsopdrachten in functie

  van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan, sinds het begin van het jaar 2014 zowel bij de BTI

  (territoriale interventiebrigade) als de BTS gepresteerd worden in het kader van een intern order (OI). De

  keuze om de patrouilles in deze of gene wijk in te zetten, wordt wekelijks herzien op basis van het

  tactische stuurbord en de lokale criminaliteitscijfers. Zo wordt een optimale spreiding van de patrouilles

  mogelijk.

  Bij deze nauwgezette organisatie is het werk van het SecOps van DCT3 zeer belangrijk. Dit operationele

  secretariaat, het zenuwcentrum en het operationeel aanspreekpunt van het district, heeft een strategie

  ontwikkeld door een dagelijkse briefing in te voeren voor de personeelsleden van de BTI, BTS, en de

  hondenbrigade van Elsene. Hierdoor verzekert de commissaris verantwoordelijk voor dit onderdeel zich

  van de goede verdeling en uitvoering van de opdrachten, en gaat de opvolging ervan na om snel te

  kunnen reageren op elke situatie die hij problematisch acht.

  In het kader van de handel in verdovende middelen

  werd een verhoogde politieaanwezigheid ingevoerd, in

  het bijzonder in de wijk Matonge. De resultaten die cel

  Matonge boekte mogen geruct als opmerkelijk worden

  bestempeld. Van januari tot november 2014 tellen wij

  niet minder dan 147 arrestaties, waarvan 52 personen

  ter beschikking werden gesteld van het parket en 21

  personen onder aanhoudingsmandaat werden

  geplaatst. Er werd 6,2 kilogram verdovende middelen

  in beslag genomen. Bovendien heeft het derde district in de eerste week van november de nieuwe

  procedure van dagvaarding door de politie [1] getest in aanwezigheid van een parketmagistraat. Zo

  werden zes dagvaardingen en zes onmiddellijke inningen uitgeschreven. Dankzij deze nieuwe procedure

  werd het project AISUM (toegepaste geïntegreerde aanpak van stedelijke veiligheid) in werking gesteld,

  ontwikkeld dooreen officier van district 3.

  Om overlast en onbeschaafdheden efficiënter te bestrijden werd een maandelijkse vergadering tussen

  de politie en de burgemeester van de gemeente Elsene ingevoerd. Tot en met 30 november werden

  2 716 processen-verbaal opgesteld (gemeentelijke administratieve sancties en gemengde inbreuken) en

  overgemaakt aan de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar. Dankzij de talrijke controles en

  processen-verbaal werden verscheidene besluiten genomen voor de sluiting van etablissementen,

  waardoor de patrouilleurs het resultaat zien van hun inspanningen voor de bestrijding van overlast en

  vergemakkelijkt hun werk op het terrein. Dagelijks wordt er een proactieve observatie uitgevoerd van de

  etablissementen en plaatsen die bekend staan als veroorzakers van overlast.

 • Bovendien heeft het derde district een nachtelijke gemotoriseerde patrouille met de naam “TapNoc” die

  als opdracht heeft om onmiddellijk te reageren op oproepen wegens nachtlawaai en er zo snel mogelijk

  een einde te stellen aan. Deze opdracht, die duidelijk de grenzen van het werkterrein en de capaciteit

  van de diensten overstijgt, wordt beheerd door het operationeel secretariaat van het district. Zo werden

  dankzij de samenwerking met de bevoegde gemeentelijke diensten gemeentelijke reglementeringen en

  besluiten uitgevaardigd, bijvoorbeeld in het kader van de Afterwork op het Luxemburgplein, maar ook

  andere activiteiten in de wijken van het Klein-Zwitzerland- en het Kasteelsplein.”

  [1] De dagvaarding door de politie is een interessant middel in de strijd tegen het gevoel van straffeloosheid.

  Het doel van deze procedure is om een onmiddellijke reactie van de gerechtelijke overheid te bekomen en zo

  snel te kunnen reageren op een misdrijf. (Omzendbrief van 8 september 2014 van het parket van Brussel).

 • o Resultaten van de directies en diensten voor het jaar 2014

  Jaaroverzicht 2014 van het wijkcommissariaat in de Hectoliterstraat te Brussel (DCT1/D04)

  De zogenaamde 4de politieafdeling van het 1ste district van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene,

  bestaande uit de wijken “Oude Markt” rond het Vossenplein en “Anneessens”, heeft in de loop van het

  jaar 2014 181 dossiers in verband met verkoop of bezit van verdovende middelen opgelost. De

  aanhoudingen in deze zaken leidden tot de inbeslagname van meer dan 6 kg verdovende middelen:

  1 616 gram heroïne (waarvan 1 kg ontdekt werd thuis bij een dealer na een betrapping op heterdaad

  wegens de verkoop van cannabis in het centrum van Brussel op 5 mei 2014), 314 gram cocaïne en 4 112

  gram cannabis. Daarbij komt nog de indrukwekkende vangst op 27 januari 2014 van 27 kilogram khat

  afkomstig uit Nederland en bestemd voor de verkoop in ons land. De politiemensen van het

  commissariaat van de 4de afdeling namen van januari tot december 2014 ook 116 000 euro in beslag,

  geld dat voornamelijk van drugshandel afkomstig was. Naast de 181 opgeloste drugszaken, werden ook

  30 dossiers in verband met vervalsingen, 17 diefstallen met geweld, 8 feiten van slagen en verwondingen,

  5 dossiers met betrekking tot heling, 3 gevallen van witwassen van geld, 2 diefstallen met braak, een

  moord, een verkrachting en een bendevorming opgelost. Dit alles leidde tot 344 gerechtelijke

  aanhoudingen met 203 terbeschikkingstellingen van het parket en 74 aanhoudingsmandaten.

  Eén van de meest markante arrestaties van 2014 voor de leden van dit commissariaat, en bij uitbreiding

  voor ons politiekorps, is de aanhouding van drie buitenlanders die zich bij toeristen in het centrum van

  Brussel uitgaven voor politiemensen om hen zo hun geld en andere bezittingen afhandig te maken. Het

  nauwgezette onderzoek van de inspecteurs van de 4de afdeling heeft aangetoond dat deze drie mannen

  al enkele weken in heel België actief waren. In hun voertuig werd een veelheid aan verscheidene

  voorwerpen die zij al hadden buitgemaakt, aangetroffen. Zij werden formeel herkend door meerdere van

  hun slachtoffers en onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

  De cel Matonge stelt haar goede resultaten voor

  In de loop van 2014 was de cel Matonge van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene bijzonder actief

  in de strijd tegen drugshandel in de wijk met de zelfde naam. Er werd 1 526 gram cannabis, 4 gram

  heroïne alsook 7 500 euro, 67 GSM’s en 15 uiteenlopende wapens, waaronder een revolver, een aantal

  messen, twee tasers en twee boksbeugels, in beslag genomen. In vergelijking met 2013 is het vooral de

  stijging van het bedrag aan in beslag genomen geld afkomstig van illegale gsm- en drugshandel dat in

  het oog springt: een verdrievoudiging voor beide feiten. De inspanningen van de zes politiemensen van

  deze cel loonden ook voor wat betreft de straatdeals. In één jaar tijd steeg de inbeslagname van cannabis

  met 22 % van 1 248 gram naar meer dan anderhalve kilo. Van januari tot december 2014 voerde de cel

  Matonge 162 aanhoudingen uit: 60 bestuurlijke en 102 gerechtelijke (+ 70 % in vergelijking met 2013).

  56 % van deze gerechtelijke aanhoudingen leidden tot een terbeschikkingstelling van het parket en van

  deze 57 terbeschikkingstellingen (+ 42,5 % in vergelijking met 2013), mondden er 24 uit in een

  aanhoudingsmandaat (tegen 29 in 2013). De politieaanwezigheid in de wijk heeft ook een positieve

  invloed op zogenaamd bestuurlijke inbreuken. De aanhoudingen in deze materies vielen in een jaar tijd

  terug van 93 tot 60.

  Sinds haar oprichting in januari 2012 heeft de cel Matonge in slechts drie jaar tijd zo’n 6 372 gram soorten

  verdovende middelen, 131 gsm’s en meer dan 16 500 euro afkomstig van drugshandel in beslag

  genomen. Zij voerde 258 bestuurlijke en 240 gerechtelijke aanhoudingen uit waarvan er 59 leidden tot

  een aanhoudingsbevel. Het doel van deze cel is de efficiënte en duurzame bestrijding van het fenomeen

  van de straatdeals en de kwalijke gevolgen voor de buurtbewoners. Dankzij deze mooie resultaten en

  het positieve effect op het terrein zal de cel Matonge haar inspanningen ook in de toekomst blijven

  verderzetten.

  http://polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_directies_en_diensten_voor_het_jaar_2014http://www.polbru.be/verslag2014/?Events___Januarihttp://www.polbru.be/verslag2014/?Events___Januari

 • o Resultaten van de prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan voor het jaar 2014

  Jaaroverzicht 2014 voor het luik verkeersveiligheid van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

  Het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 van het politiekorps Brussel HOOFDSTAD Elsene vermeldt als

  één van de prioriteiten voor deze vier jaar de vermindering van het aantal dodelijke ongevallen of

  ongevallen met gekwetsten. Om dit doel te bereiken heeft de politiezone verschillende actieplannen

  opgesteld in de strijd tegen de belangrijkste oorzaken van ongevallen: rijden onder invloed,

  onaangepaste snelheid en de staat van de voertuigen.

  I) Snelheidscontroles

  Inzake de beteugeling van overdreven snelheid heeft de cel snel-

  heidsovertredingen op ons hele grondgebied bestaande uit de Stad Brussel en

  de gemeente Elsene in 2014 meer dan 11 miljoen voertuigen

  gecontroleerd met vaste (10 600 000 voertuigen) en mobiele snelheidsmeters

  (585 000 voertuigen). 12 196 snelheidsovertredingen werden vastgesteld met

  automatische snelheidscamera’s, terwijl de mobiele snelheidsmeters op 65

  plaatsen die bekend staan als gevaarlijk 4 265 processen-verbaal en 20 000

  onmiddellijke inningen opleverden. In totaal heeft de politie van Brussel

  HOOFDSTAD Elsene ongeveer 36 500 processen-verbaal en onmiddellijke

  inningen opgesteld in het kader van deze snelheidscontroles.

  Er werden ook 58 gezamenlijke acties gehouden door de cel snelheidsovertredingen en het

  motorrijderseskadron om de bestuurders die meer dan 30 km/u te snel reden onmiddellijk te

  onderscheppen. Deze acties leidden voor 265 bestuurders tot een onmiddellijke intrekking van het

  rijbewijs. In vergelijking met 2013 kende het aantal ingetrokken rijbewijzen een indrukwekkende afname

  van 46 %, terwijl het aantal acties net omhoog ging, van 24 naar 58. Deze grote daling valt te verklaren

  doordat extreme snelheden algemeen beschouwd steeds minder voorkomen op het grondgebied van de

  Stad Brussel en de gemeente Elsene, een bewijs dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen.

  Onze zone controleerde meer dan 6 000 voertuigen op de geldigheid van het de technische keuring. In

  222 gevallen was het resultaat negatief.

  Ook andere weggebruikers ontsnapten niet aan onze

  aandacht. In 2014 werden, bovenop de gewone controles,

  9 gerichte controleacties georganiseerd inzake de

  snelheid van snorfietsen. In totaal werden 255 snorfietsen

  onderworpen aan een controle en 96 waren in overtreding,

  voornamelijk vanwege een niet-toegestane aanpassing

  van de maximumsnelheid (74). Van de 141 in 2014

  gecontroleerde vrachtwagens, waren er 57 in overtreding,

  vooral voor de niet-naleving van de rij- en rusttijden of de

  afwezigheid van vereiste documenten.

  http://polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_prioriteiten_uit_het_zonaal_veiligheidsplan_voor_het_jaar_2014

 • II) Rijden onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen

  Tegelijk met de snelheids- en conformiteitscontroles van de

  voertuigen in het verkeer heeft onze politiezone zich het

  voorbije jaar gericht op de bestrijding van het rijden onder

  invloed van alcohol en/of drugs, al te vaak de oorzaak van

  ernstige of zelfs dodelijke ongevallen. In vergelijking met het

  voorgaande jaar hebben wij het aantal ademtests

  verdrievoudigd. Van de 21 537 tests bleken er 914 positief en

  van 24 bestuurders, die kennelijk dronken waren en er niet in

  slaagden een ademtest af te leggen, werd een bloedstaal

  afgenomen. 42 personen reden onder invloed van drugs. In totaal werden 210 rijbewijzen ingetrokken.

  Bij deze ademtests die werden afgenomen in het kader van gerichte controleacties komen nog 5 235

  tests die werden uitgevoerd in het kader van verkeersongevallen. De aankoop van 7 samplers, toestellen

  die de lucht in de cockpit van een voertuig analyseren en aangeven of een inzittende alcohol heeft

  gebruikt, zorgen ervoor dat wij ons beleid om de alcoholcontroles op te drijven efficiënt kunnen uitvoeren.

  III) Bestrijding van asociaal gedrag inzake parkeren

  De verkeersdirectie van de politiezone Brussel HOOFDSTAD

  Elsene heeft ook een actieplan opgesteld voor de bestrijding van

  asociaal gedrag op het gebied van parkeren of in het verkeer. Zo

  legden alle operationele diensten van onze politiezone maandelijks

  een verhoogde aandacht aan de dag voor een bepaald fenomeen

  in het kader van deze problematiek. In januari was de prioriteit het

  respect voor de parkeerplaatsen voor personen met beperkte

  mobiliteit. Er werden 822 zulke overtredingen vastgesteld en

  beboet, en in 98 van die gevallen werd het voertuig getakeld. In

  februari werden 3 248 boetes uitgeschreven wegens overtredingen in verband met laad- en

  loszones en 281 voertuigen werden getakeld. De maand daarop was het thema

  de fietspadenproblematiek en 1 816 processen-verbaal en onmiddellijke inningen waren het resultaat.

  In april en oktober sanctioneerden de operationele eenheden 3 501 overtredingen in verband met de

  rijstroken voorbehouden aan het openbaar vervoer, terwijl in mei en december het dragen van

  de veiligheidsgordel en het verplichte gebruik van kinderzitjes prioritair werden geacht en hiervoor

  4 013 werd geverbaliseerd. Juni en november: 3 767 vaststellingen voor het gebruik van de GSM zonder

  handenvrije kit. Juli: 655inbreuken gepleegd door zwakke weggebruikers. Onze opdracht bestaat er

  uiteraard uit om alle gedragingen die de zwakke weggebruikers in gevaar brengen te verbaliseren, maar

  het is ook nuttig om deze laatste te sensibiliseren voor gedrag waarmee ze zichzelf in een kwetsbare

  situatie brengen. In augustus werden 963 processen-verbaal en onmiddellijke inningen opgesteld tegen

  motorrijders wegens afwezigheid van de verplichte uitrusting en in september tenslotte werd 3 571

  keer geverbaliseerd wegens onsportief parkeergedrag zoals parkeren in dubbele file, op een zebrapad

  of op fietspaden.

  Ook het uitstekende werk van de bikers van de Verkeersdirectie mag niet onopgemerkt blijven. Dit relatief

  kleine team van 9 personen heeft het hele jaar door naarstig gewerkt voor de bescherming van de zwakke

  weggebruiker en de vrijwaring van de rijstroken voorbehouden aan het openbaar vervoer. Dankzij hun

  niet-aflatende aandacht in deze materies verbaliseerden zij 7 080 bestuurders die het fietspad niet

  respecteerden, 317 bestuurders voor parkeren op het voetpad, 113 voor parkeren op of op minder dan

  5 meter van een zebrapad, 203 voor foutparkeren in een voetgangerszone en stelden zij 5 474

  processen-verbal en onmiddellijk inningen op voor het niet-respecteren van rijstroken voorbehouden aan

  het openbaar vervoer.

 • Omdat zij werkelijk iedereen raakt, is en blijft verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt voor onze

  politiezone. Met het statuut van prioriteit in het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 zullen de inspanningen

  en acties in deze materie de komende jaren zeker niet in dalende lijn gaan.

  Nog een opmerkelijk feit is dat onze politiezone op 22 en 23 juli en 27 en 28 augustus, in samenspraak

  met het politieparket van Brussel, een sensibiliseringsactie heeft gevoerd rond het gevaar van het

  rijden zonder veiligheidsgordel. Twee motoragenten kregen de opdracht om alle bestuurders die reden

  zonder veiligheidsgordel te onderscheppen en hen voor deze keuze te stellen: de onmiddellijke inning

  betalen of de tuimelwagen uitproberen. In totaal speelden niet minder dan 327 bestuurders het spelletje

  mee: 178 overtreders, en 149 nieuwsgierigen die volledig vrijwillig meewerkten een het initiatief. Slechts

  vijftien personen hebben ervoor gekozen om de boete te betalen. De reacties bij de deelnemers waren

  unaniem positief. Velen noemden de ervaring indrukwekkend en waren overtuigd van het nut van het

  experiment. Al dat enthousiasme en het reële preventieve effect maakten van deze actie een groot

  succes. Velen gaven aan onder de indruk te zijn van de ervaring en waren aangenaam verrast, maar

  vooral overtuigd van het nut van deze acties.

 • o Evenementen

  Januari

  Inbeslagname van 27 kg khat door de vierde afdeling van het eerste

  district (27 januari 2014)

  Aanhouding van de leveranciers van verdovende middelen door de wijkpolitie

  van de Marollen. 27 kg khat wordt in beslag genomen en vernietigd.

  Februari

  Voorstelling van het zonaal veiligheidsplan 2014 – 2017

  Opstart van het zonaal veiligheidsplan (ZVP) 2014 – 2017, het

  strategisch middel bij uitstek voor de planning van de politieactiviteit,

  terwijl de uitvoering van de basispolitiefunctie onverminderd doorgaat.

  Het zonaal veiligheidsplan vermeldt twee soorten prioriteiten:

  prioriteiten op het vlak van veiligheid en levenskwaliteit en op vlak van

  de dienstverlening en politiewerking. De keuze van de strategische

  objectieven voor de eerste soort prioriteiten gebeurt op basis van de scanning en analyse van de

  beleidsgegevens, de criminaliteitscijfers en de bevraging van de verschillende betrokken partijen. De

  weerhouden prioriteiten voor onze politiezone voor de komende vier jaar zijn, bovenop de prioriteiten uit

  het nationaal veiligheidsplan, de afname van het aantal woninginbraken, diefstallen met geweld en

  gauwdiefstallen, de strijd tegen maatschappelijke overlast alsook de optimalisering van de

  verkeersveiligheid en de mobiliteit.

  Maart

  Bezoek van de President van de Verenigde Staten van Amerika, Barack Obama

  (25 en 26 maart 2014)

  Januari 2014. Het nieuws is nog maar net openbaar gemaakt, maar iedereen praat er al over: het Witte

  Huis heeft net bevestigd dat de President van de Verenigde Staten van Amerika, Barack Obama, op 25

  en 26 maart naar Brussel komt. Op het programma staan een bezoek aan het Flanders Field American

  Cemetery and Memorial te Waregem, ontmoetingen met de leiders bij de Europese commissie en de

  NAVO en een toespraak in BOZAR, dat alles in een stad in verhoogde staat van waakzaamheid. Onze

  politiezone, die nochtans niet aan zijn proefstuk toe is op het vlak van bezoeken van

  hoogwaardigheidsbekleders, had al sinds 2015, toen George W. Bush onze hoofdstad bezocht, geen

  bezoek van een zetelende Amerikaanse president meer te verwerken gekregen.

  Maart 2014. De grote dag nadert en de opwinding word overal voelbaar, bij de bevolking en binnen onze

  politiezone. De veiligheidsperimeters worden afgebakend, de doortocht van de president via de

  verschillende reiswegen wordt een laatste keer bestudeerd en de veiligheidsmaatregelen worden aan de

  burgers gecommuniceerd.

  http://polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_prioriteiten_uit_het_zonaal_veiligheidsplan_voor_het_jaar_2014http://www.polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_directies_en_diensten_voor_het_jaar_2014___Jaaroverzicht_van_district_1_%28centrum_van_de_Stad_Brussel%29___Jaaroverzicht_2014_van_het_wijkcommissariaat_in_de_Hectoliterstraat_te_Brussel_%28DCT1%2FD04%29http://www.polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_directies_en_diensten_voor_het_jaar_2014___Jaaroverzicht_van_district_1_%28centrum_van_de_Stad_Brussel%29___Jaaroverzicht_2014_van_het_wijkcommissariaat_in_de_Hectoliterstraat_te_Brussel_%28DCT1%2FD04%29http://www.polbru.be/verslag2014/?Resultaten_van_de_directies_en_diensten_voor_het_jaar_2014___Jaaroverzicht_van_district_1_(centrum_van_de_Stad_Brussel)___Jaaroverzicht_2014_van_het_wijkcommissariaat_in_de_Hectoliterstraat_te_Brussel_(DCT1/D04)

 • 25 maart 2014 : D-day. De verschillende auto-riteiten nemen hun intrek in de « bunker », het

  commandocentrum van de ordedienst. Behalve de korpschef en zijn staf vinden we er een

  vertegenwoordiger van het parket van Brussel, van het leger, en van de Staatsveiligheid, alsook een

  afgevaardigde van de Amerikaanse ambassade. Een lid van de cel communicatie van het politiekorps

  maakt zich klaar om in real time de informatie over het bezoek mee te delen via de Twitteraccount van

  de zone. Het is 21u20 als de wielen van Air Force One de landingsbaan raken op de luchthaven Brussel-

  Nationaal. President Barack Obama wordt er verwelkomd door Koning Filip en de Belgische Eerste

  minister Elio Di Rupo. Kort daarop maakt onze motorrijdersbrigade de weg vrij om The Beast en zijn

  uitgebreide gevolg te begeleiden naar het stadscentrum waar de Amerikaanse president de nacht zal

  doorbrengen.

  26 maart 2014, 19u30. Na minder dan 24 uur te hebben

  doorbgebracht op Belgische bodem verlaat Barack

  Obama Brussel om zijn Europese tournee verder te

  zetten. Hij laat meer dan 1 500 politiemensen achter zich,

  waaronder 600 van ons politiekorps, die gedurende die

  twee dagen niet alleen over zijn veiligheid, maar ook en

  vooral over die van de burger hebben gewaakt. Het

  afscheid is van korte duur want de president van de

  verenigde staten van Amerika belooft om al in juni terug te

  keren naar Brussel, waar de volgende G7-top doorgaat.

  April

  Onze politiemensen redden het leven van meerdere baby's

  Politieman word je niet toevallig, je wordt het vanuit een

  een onweerstaanbare drang om je naaste te helpen en te

  beschermen. Er is geen grotere beloning dan daarin te

  slagen, en zeker als het slachtoffer een kind is. Dit jaar

  hebben onze politiemensen door hun waakzaamheid en

  goede reflexen het leven van verschillende peuters gered,

  en daarvoor wensen wij hen uitdrukkelijk te feliciteren. Drie

  reddingen in het bijzonder hebben voor beroering gezorgd

  binnen onze zone. Begin april bood een totaal ontredderde

  vrouw zich aan in het gebouw van onze Directie verkeer in

  de Paleizenstraat om te melden dat een baby van slechts enkele weken oud niet meer ademde. Ter

  plaatse slaagden de agenten erin om de kleine Antonia te reanimeren door hartmassage toe te passen.

  Eind juni merkte één van onze patrouilles een auto op die met hoge snelheid door het centrum van

  Brussel scheurde. Denkende dat het om een gestolen voertuig ging, zetten zij de achtervolging in. Tot

  hun grote verbazing troffen zij op de achterbank een vrouw aan die op het punt stond te bevallen. De

  patrouille maakte de baan vrij voor de toekomstige ouders om hen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis

  te begeleiden. Op de parking van de spoeddienst schenkt de mama, geholpen door inspecteur Yvan

  Remacle die als vader van drie niet aan zijn proefstuk toe is, het leven aan de kleine Fajed. De

  tussenkomende politiemensen werden kort daarna uitgenodigd bij de gelukkige ouders voor een meer

  uitgebreide, en vooral meer ontspannen kennismaking met hun kleine Fajed. In de zomer, op een warme

  dag, redde een patrouille het leven van een twee maanden oude baby die door de moeder alleen werd

  achtergelaten in de auto in de zon terwijl de moeder met haar twee andere kinderen uit eten was. Moeder

  en kind vonden elkaar achteraf gezond en wel terug op het commissariaat in de Kolenmarkt.

 • Mei

  Nieuwe slogan en logo voor de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene

  Eén van de grootste nieuwigheden voor onze politiezone in 2013 was

  de invoering van haar eigen slogan “Kennen en beschermen”. Deze

  bondige en duidelijke slogan verbindt twee werkwoorden tot de perfecte

  combinatie om de essentie van de politieopdracht te vatten.

  “Kennen en beschermen”: twee essentiële plichten uit de

  onverbreekbare belofte die ons met elk lid van de samenleving verbindt

  en die we beloven na te komen. Maar ook twee werkwoorden die de

  krachtlijnen van ons beleid in de verf zetten: de nabijheidspolitie, de

  informatie, het beheer door overleg, zowel interne als externe coördinatie en samenwerking.

  Aangezien een beeld meer zegt dan duizend woorden werd in het kader van de nieuwe slogan van de

  zone en de visie - missie - waarden van de zone werd er een nieuwe logo ontwikkeld. Het betreft immer

  een belangrijk middel op vlak van communicatie. Dit symbool speelt een grote rol bij de beeldvorming en

  de identiteit van een instelling. Ook de geïntegreerde politie heeft een officieel logo en een huisstijl, maar

  steeds vaker gebruiken verschillende korpsen en entiteiten een afzonderlijk logo. Ook het politiekorps

  Brussel HOOFDSTAD Elsene mocht niet ontbreken en dus werd het tijd om onze huisstijl te

  moderniseren.

  “ De handdruk staat enerzijds voor de goede contacten die de politie wil opbouwen met de burger en

  anderzijds staat deze symbool voor het wederzijdse vertrouwen tussen de politie en de bevolking. Kortom

  een teken van kennismaking en bescherming.”

  Inbeslagname van een kilo heroïne

  Op 5 mei 2014 merken politiemensen in burger de aanwezigheid

  van een gekende druggebruiker op. Tijdens de discrete observatie

  van de persoon kunnen zij hem op heterdaad betrappen op de

  verkoop van verdovende middelen in het centrum van Brussel. In

  zijn woning in Sint-Jans-Molenbeek wordt een kilo heroïne en een

  veertigtal gram cannabis, nochtans zorgvuldig verborgen op

  verschillende plaatsen in het appartement, in beslag genomen. Dit

  mooie resultaat is volledig toe te schrijven aan aan de

  waakzaamheid van onze inspecteurs.

  Aanval op het Joods museum van België (24 mei 2014)

  Even voor 16u00 op zaterdag 24 mei 2014 brengt onze zonale dispatching de leidinggevenden van onze

  politiezone op de hoogte van de gebeurtenissen die net plaatsvonden in de Miniemenstraat, op enkele

  honderden meters van het Justitiepaleis van Brussel.“Joods museum – 2 personen overleden in het

  museum – neergeschoten – perimeter ingesteld – 100 ter plaatse”. Vanaf dat ogenblik gaat alles

  vliegensvlug, het nodige wordt gedaan, tientallen politiemensen stromen toe met in hun kielzog de

  gerechtelijke autoriteiten. De pers en kijklustigen verzamelen zich in de buurt rond de Zavel. De

  herinneringen aan de aanslagen die in 2012 in Frankrijk gepleegd werden door Mohammed Merah steken

  weer de kop op, ondanks een persbericht van het parket dat nog niet wil bevestigen dat het om

  antisemitisch geweld gaat. De informatie, vaak onduidelijk, wordt als een puzzel samengevoegd.

 • Vier dagen later wordt de vermoedelijke dader gearresteerd in Marseille na een intense klopjacht.

  Verschillende elementen wijzen erop dat Mehdi Nemmouche de dader van deze aanslag is. Op 29 juli

  2014 wordt hij aan België uitgeleverd. Zijn proces, dat waarschijnlijk zal doorgaan in onze hoofdstad, zal

  van kortbij worden opgevolgd door onze politiezone, die de opsluiting, de bewaking en de overbrenging

  van aangehouden en gedetineerde personen verzorgt in de cellencomplexen van het Portalisgebouw en

  het Justitiepaleis.

  Brussel werd diep getroffen door de barbaarsheid van de aanval. Vier personen, twee Israëlische

  toeristen, de receptionist en een vrijwilliger van het Joods Museum moesten de waanzin van één man

  met hun leven bekopen. De Joodse gemeenschap en heel België rouwen samen om deze onschuldige

  slachtoffers.

  Juni

  Creatie van de patrouilles Hypnos

  Vanaf begin juni en de hele zomer lang heeft onze politiezone de problematiek van nachtelijke

  geluidsoverlast door horecazaken en hun terrassen in de wijk Sint-Goriks aangepakt. Hiervoor werd een

  voetpatrouillle die zich volledig wijdde aan de openbare rust uitgestuurd van donderdagavond tot

  zondagochtend. De hoofdbekommernis van deze politiemensen? De gulden middenweg zoeken tussen

  het respect voor de rust van de bewoners en het feestgedruis van de hoofdstad. Deze patrouille met de

  naam Hypnos wenst een structurele oplossing te bieden voor nachtlawaai, en zorgt voor een grote mate

  van tevredenheid bij de bevolking, die blij is met de rustigere nachten.

  G7-top in Brussel (4 en 5 juni 2014)

  Nauwelijks twee maanden na zijn eerste

  bezoek aan onze hoofdstad was de President

  van de Verenigde Staten, Barack Obama, al

  terug op Belgische bodem, met zoals

  gewoonlijk in zijn kielzog een indrukwekkend

  veiligheidsdispositief. Op 4 en 5 juni 2014 nam

  de vertegenwoordiger van de Amerikaanse

  Natie, samen met de leiders van Duitsland,

  Canada, Frankrijk, Japan, het Verenigd

  Koninkrijk en Italië, de voorzitter van de

  Europese raad en de voorzitter van de

  Europese commissie deel aan de G7-top die

  voor het eerst doorging in Brussel. Tijdens

  deze twee dagen werden de veiligheidsmaatregelen die al werden getroffen op 25 en 26 maart 2014 (zijn

  vorige bezoek) opnieuw ingevoerd. Verstoord verkeer, omgeleide lijnen op het openbaar vervoersnet,

  afgesloten straten en een leveringsverbod op sommige plaatsen stonden op het programma van deze

  twee intense dagen in onze hoofdstad. Onze politiezone mobiliseerde opnieuw massaal, maar niet meer

  dan tijdens het bezoek van Barack Obama in maart. In de sportzaal van de Directie interventies en

  operationele steun stonden tientallen veldbedden, zodat de personeelsleden op hun werkplek konden

  slapen en niet nodeloos heen-en-weer naar huis moesten rijden. Voor sommigen betekende dat een

  tijdswinst van 3 uur.

 • Lancering van het project IMPPULSE

  Onze zone heeft zich verbonden aan het project IMPPULSE (Improving Police

  Population Understanding for Local Security) van het Europees forum voor

  stedelijke veiligheid (FESU) met financiële steun van de Europese commissie.

  Dit Europese project dat twee jaar loopt ambieert een duurzame verbetering van

  de vertrouwensband tussen de politie en de bevolking door een uitwisseling van goede praktijken tussen

  de deelnemers aan het project en een Europees handboek met aanbevelingen en praktische werktuigen

  voor een betere kwaliteit in de dienstverlening aan de burger.

  Wereldbeker: Samen voor voetbal, respect en veiligheid !

  Van 12 juni tot 13 juli vond de Wereldbeker plaats. We moesten twaalf jaar wachten om onze

  voetbalhelden te zien op de meest prestigieuze voetbalcompetitie in de wereld. Miljoenen zwart – geel –

  rood supporters zongen mee op de tonen van de kreet “Tous ensemble!” en “Waar is da feestje?”.

  Onze ordediensten hebben vele

  enthousiaste supporters omkaderd tijdens

  de voorbereidende kwalificatiematchen in

  het Koning Boudewijnstadion, maar ook

  tijdens de campagne in Brazilië werden

  vele festiviteiten georganiseerd en tot slot

  was onze politiezone ook aanwezig tijdens

  de terugkomstceremonie op het Paleizenplein. Ondanks het aanzienlijke veiligheidsdispositief en de

  toegepaste maatregelen in de marge van deze evenementen kon een dodelijke val van een supporter

  vanaf een sculptuur van een leeuw aan het Beursgebouw niet vermeden worden. Naast de veiligheid van

  de voetballiefhebbers heeft onze zone ook veel aandacht gehad voor het verkeer. Zodoende konden we

  een normale verkeerssituatie garanderen tijdens deze voetbalgekte.

  Juli

  Het experiment met de tuimelwagen in Elsene (22 en 23 juli en augustus 2014)

  Met de goedkeuring van de politierechtbank van Brussel heeft onze politiezone twee halve dagen een

  sensibiliseringsactie gevoerd rond het gevaar van het rijden zonder veiligheidsgordel. Twee

  motoragenten kregen de opdracht om alle bestuurders die reden zonder veiligheidsgordel te

  onderscheppen en hen voor deze keuze te stellen: de onmiddellijke inning betalen of de tuimelwagen

  uitproberen. In totaal speelden niet minder dan 166 bestuurders het spelletje mee: 94 overtreders, en 72

  nieuwsgierigen die volledig vrijwillig meewerkten een het initiatief. Maar vijf personen hebben ervoor

  gekozen om de boete te betalen. De reacties bij de

  deelnemers waren unaniem positief. Velen noemden de

  ervaring indrukwekkend en waren overtuigd van het nut

  met het experiment. Al dat enthousiasme en het reële

  preventieve effect van deze actie zorgden ervoor dat ze

  in augustus nog eens twee halve dagen werd herhaald,

  met hetzelfde succes. Deze preventieactie, een première

  voor ons politiekorps, werd mogelijk gemaakt door de

  gewaardeerde medewerking van de federale politie die

  haar tuimelwagen ter beschikking stelde.

 • Augustus

  Europese week tegen overdreven snelheid (SPEED)

  De week van 28 tot 24 augustus was de Europese week tegen

  overdreven snelheid en onze politiezone Brussel HOOFDSTAD

  Elsene tekende present voor deze actie met de naam SPEED. Tijdens

  deze week controleerden de mobiele snelheidscamera’s van onze

  Directie verkeer 20 012 voertuigen. Het aantal processen-verbaal

  wordt geschat op 901. Twee buitenlandse bestuurders kregen een ter

  plaatse te betalen onmiddellijke inning. 16 bestuurders liepen een

  onmiddellijke intrekking van het rijbewijs op. De hoogst vastgestelde

  snelheid bedroeg 137 km/u op een plaats waar de maximumsnelheid

  50 km/u bedraagt. Deze overtreder bleek eveneens onder invloed van

  alcohol (0,99 mg/l).

  Drie van de automatische camera’s hebben 219 429 voertuigen gecontroleerd. Het aantal processen-

  verbaal en onmiddellijke inningen voor deze camera’s werd geschat op 422. De hoogst gemeten snelheid

  bedroeg 134 km/u.

  September

  Begin van het project van de hervorming van de territorialiteit en de oprichting van een

  territoriale pijler binnen de Algemene directie

  Als gevolg van de wensen van de burgemeester van de Stad

  Brussel, de heer Yvan Mayeur, die de kwaliteit van de

  nabijheidspolitie wil verhogen door een vernieuwde aanpak

  van algemene veiligheidsproblemen, heeft onze zone met de

  start van het nieuwe schooljaar een project in gang gezet voor

  de hervorming van de territoriale structuur gebaseerd op

  toegankelijkheid, zichtbaarheid en nabijheid van de politie. De

  progressieve invoering van deze modernere, efficiëntere en

  beter aan de evolutie van onze externe omgeving en de toekomstige uitdagingen aangepaste structuur,

  is een taak van de kersverse Algemene directie territorialiteit. De operationele steundirecties zoals de

  Directie verkeer, de Directie van de lokale recherche en de Directie interventies en operationele steun

  zullen in hun huidige vorm behouden blijven, met aandacht voor de opheffing van de obstakels voor de

  onderlinge communicatie. Dit project zal worden afgewerkt in de vier à vijf komende jaren.

 • Oktober

  Deelname van onze zone aan het project "Would You React?"

  Jonathan Lambinet en Yves-Pascal Mukadi, twee jonge Brusselaars, beslissen in de lente van 2014 om

  een project in gang te zetten om de bevolking bewust te maken dat het belangrijk is om niet vanaf de

  zijlijn toe te kijken als zij getuige zijn van gebeurtenissen op de openbare weg. De makers zetten

  negatieve situaties, bijvoorbeeld een persoon die onwel wordt, een diefstal op straat of zelfs een

  ontvoering in scene en filmen met een verborgen camera de reacties van de aanwezige omstaanders.

  Het doel is volgens hen om “het gedrag in steden te veranderen en het individualisme een halt toe te

  roepen”. Ons politiekorps werd bereid gevonden om deel te nemen aan dit burgerinitiatief. We hebben

  ons nooit over de essentie van het project uitgesproken, maar wensten wel praktische tips te geven om

  de burger te helpen gepast te reageren op onbeschaafdheden of daden van agressie waar zij getuige of

  slachtoffer van zouden kunnen zijn. Zichzelf niet in gevaar brengen, de feiten melden via het nummer

  101 en aandachtig zijn voor bepaalde elementen die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek zijn enkele

  van de boodschappen die wij wensten te verspreiden. Deze reeks van in totaal tien filmpjes werd

  verspreid via de sociale media en op YouTube vanaf 4 oktober 2014.

  Een ‘stille drugshond’ bij onze K9-brigade

  De eerste passieve drugshond binnen onze zone is een feit! Een Mechelse herder van 2 jaar oud,

  genaamd HAVA, volgde samen met haar vaste hondenbegeleider, INP Botermans, een federale

  opleiding van 760u. Op 22 oktober 2014 behaalden Hava en Pascale het brevet van drugshond en

  begeleider. Zij mogen vanaf heden hun kennis in de praktijk brengen tijdens acties op het grondgebied

  van de zone.

  In België zijn er maar een kleine tiental “passieve” drugshonden werkzaam, namelijk 5 binnen de federale

  politie, 1 binnen de politiezone Mechelen, Leuven en nu ook Brussel HOOFDSTAD Elsene.

  Een ‘stille drugshond’ kan je haast niet onderscheiden van een andere politiehond. Het grote verschil is

  dat deze viervoeter ‘in stilte’ aan zijn begeleider laat weten wanneer een persoon in het bezit is van een

  hoeveelheid drugs. Het aanleren van passieve meldingen vereist een langere training.

 • Preventie gekoppeld aan repressie

  Deze unieke hond kan ingezet worden tijdens een waaier aan gerichte

  acties, zo kan deze “collega” op zoek gaan naar verdovende middelen

  die personen op of bij zich dragen in een school, wijk, café, concert, …

  waar sprake is van drugsoverlast. Bovendien zal de hond dit niet op

  een luidruchtige manier doen, maar zal een stille communicatie voeren

  met zijn begeleider (voorbeeld gaan zitten naast de verdachte). Naar

  inzet betekent dit een grotere inzetbaarheid en flexibiliteit van de hond ten voordele van de

  politiemedewerkers.

  European Capitals Police Network

  Op 27, 28 en 29 oktober 2014 vond voor de eerste keer het ECPN-

  congres plaats in België, meerbepaald in het Novotel hotel te Brussel.

  In aanloop van deze conferentie werd speciaal voor dit internationale

  congres een website opgericht voor alle deelnemende landen,

  namelijkwww.polbru.be/ecpn2014.

  Dit driedaagse congres richt zich tot politiekorpsen van Europese hoofdsteden, in totaal waren 18 landen

  aanwezig.

  Deze editie had drie thema’s als rode draad, ten eerste diversiteit binnen de politieorganisatie, ten tweede

  informatieverzameling en doorstroming binnen de administratieve en gerechtelijke context en tot slot het

  dagelijkse politiewerking.

  Volgend jaar zal deze conferentie met de korpsoversten van de politiezones van de Europese

  hoofdsteden plaatsvinden in Tallinn (Estonia), de Estonian Police and Border Guard Board zal ons in

  2015 ontvangen.

  November

  Nationale betoging van 6 november 2014

  Enkele dagen op voorhand begonnen de syndicaten met

  mobiliseren voor de nationale betoging op donderdag 6

  november die waarschijnlijk in het geheugen zal blijven hangen

  vanwege de grote opkomst. De maatregelen die de nieuwe

  regering aankondigde vallen niet in goede aarde en een deel

  van de bevolking is vastberaden om dat duidelijk te maken.

  Maar de vakbonden waarschuwen: de nationale betoging zal

  slechts het begin zijn van een algemene golf van stakingen tot

  het einde van het jaar 2014. Vanaf 24 november zouden elke maandag afwisselend stakingen worden

  georganiseerd in het land, met als afsluiter een algemene staking die het hele land zou lamleggen op 15

  december 2014.

  Om klokslag twaalf uur wordt de officiële start van de betoging gegeven aan het Noordstation. De

  voorlopige cijfers spreken al van 100 000 deelnemers. Twee en een half uur later worden de eerste

  incidenten gemeld via onze dispatching. Iedereen weet wat daarna volgt. Politiemensen worden

  geviseerd door een kleine groep betogers, politie- en particuliere voertuigen worden beschadigd en in

  brand gestoken, stenen vliegen door de lucht, gemaskerde gezichten. De eindbalans in ongezien zwaar:

  112 gekwetste politiemensen, waaronder 43 van onze politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.

  http://www.polbru.be/ecpn2014

 • De berichtgeving en de beelden van het geweld verdringen de

  boodschap van de betoging. Tijdens de betoging worden niet

  minder dan 43 aanhoudingen verricht (35 bestuurlijke en 8

  gerechtelijke) door de politiezone Zuid en onze zone. De

  volgende ochtend beginnen onze diensten met de identificatie

  van de relschoppers.

  Nauwelijks twee weken na de algemene betoging vindt een

  eerste golf van aanhoudingen plaats. Dankzij de beelden en getuigenissen die onze diensten

  verzamelden worden 11 verdachten opgepakt (4 aanhoudingsmandaten en 7 bevelen tot medebrenging).

  Bij de tweede golf worden zeven personen met een bevel tot medebrenging opgepakt. Terwijl onze

  gewonde collega’s herstellen van hun blessures, sommigen nog steeds met een medisch attest, loopt

  het onderzoek verder. De eindbalans is zwaar, de schok nog zwaarder.

  Oprichting van een Facebookpagina voor ons politiekorps

  Ons politiekorps beschikt sinds 20 november 2014 over zijn eigen

  Facebookpagina, genaamd Politie Brussel HOOFDSTAD Elsene - Police

  de Bruxelles CAPITALE Ixelles. Het is de bedoeling dat de Cel

  Communicatie regelmatig voeden met initiatieven, resultaten en andere

  actualiteiten van onze zone. Deze lancering beoogt een betere

  bekendheid van de opdrachten, projecten en het dagelijks werk ten

  voordele van de burgers van onze zone bij zowel de bevolking als onze

  medewerkers en partners. Na de opening van onze Twitteraccount @zpz_polbru in 2010, die

  ondertussen al bijna 4 534 volgers heeft, is dit de volgende stap voor onze organisatie om nog meer

  zichtbaar te zijn op sociale media.

  Polbru goes viral !

  December

  Protocolakkoord tussen het parket en onze politiezone

  betreffende het project "Verdwijning van demente

  senioren"

  Onze politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, de cel vermiste

  personen van de federale politie, het parket van Brussel en de

  zorginstellingen van bej