NYENRODE HEALTH Waarom-Wat-Hoe (2)

16
Slide 1 WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014

Transcript of NYENRODE HEALTH Waarom-Wat-Hoe (2)

Slide 1

WAAROM? WAT? HOE? Nyenrode Health Team September 2014

Slide 2

• Ontwikkelingen in het Zorgsysteem 3

• Ruimte voor ondernemerschap in de Zorg 4

• ‘Wicked problems’ in de Zorg 5

• Conclusie en positionering Nyenrode Health 6

• Waarden gedreven netwerk & kompas 7

• Ondernemerschap op drie dimensies 8

• Nyenrode Health Agenda 9 t/m 14

• Raad van Advies & contactgegevens 15, 16

Slide 3

• Ambitie om het primaire proces zowel vanuit klantperspectief als vanuit het perspectief van kosten te optimaliseren

• Financierbaarheid vraagt scherpere bedrijfseconomische sturing. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe balans tussen vakinhoudelijke professionaliteit en gezonde bedrijfsvoering

• Toenemende noodzaak tot netwerkvorming en ketensamenwerking vanuit zowel een kwaliteits- als ook bedrijfseconomisch perspectief

• Management (op alle niveaus) voelt externe druk en ervaart urgentie om (te)

veel tegelijkertijd te veranderen op een consistente en duurzame wijze.

Slide 4

• WAAROM De relatief gesloten sector Zorg, met haar vaste patronen, wordt steeds meer een open systeem. Er is meer plaats voor andere paradigma’s, zoals ondernemerschap

• WAT ‘Emerging ondernemerschap’ ingegeven door de mogelijkheden om over de bestaande grenzen (binnen en buiten het Zorgsysteem) te zoeken naar nieuwe dienstverlening(sconcepten), producten en diensten. ICT, technologische ontwikkelingen en/of sociale innovatie zijn daarbij belangrijke drivers.

• HOE Binnen de Zorg groeit het besef dat het nodig is om buiten de bestaande kaders te denken. De complexiteit van de omgeving vraagt om ‘guidance’; toevoeging van nieuwe kennis en inzichten en het organiseren en bij elkaar brengen van relevante stakeholders (platforms/ netwerken)

Slide 5

Veel issues binnen de Zorg dragen het karakter van een wicked problem: een hoge mate van complexiteit, soms tegenstrijdige ontwikkelingen die tegelijkertijd spelen, zonder voor de hand liggende oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de spanning op enerzijds de financierbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de Zorg en anderzijds de participatiebehoefte, ontwikkeling naar regie op eigen gezondheid (personalized medicine), en tertiaire preventie (zolang mogelijk zelfstandige ouderen). Tegelijkertijd wordt de onderstroom van ‘terug naar de oorsprong/ bedoeling van professioneel leiderschap’, i.p.v. bureaucratisering, segmentatie en vervreemding steeds helderder geventileerd in het veld.

Slide 6

Nyenrode wil haar kennis en ervaring toegankelijk maken voor de Zorg. Daarbij wil zij het platform bieden voor relevante stakeholders die betrokken zijn in/bij de Zorg , om samen naar richtingen en antwoorden te zoeken. Nyenrode kiest voor het (mede) beantwoorden van de volgende 5 kernvragen: 1. Welk (nieuw en vernieuwend) ondernemerschap is nodig in deze

maatschappelijke context? Hoe kan duurzaam waarde worden toegevoegd? 2. Hoe kan de ontwikkeling van leiders/ondernemers die deze uitdagingen

oppakken worden ondersteund? 3. Wat is er nodig om (nieuwe) ondernemingen vorm en structuur te geven en

succesvol en duurzaam te maken? 4. Wat is er nodig om de transitie te laten plaats vinden vanuit huidige

instellingen en structuren naar de situatie 2020/2030? 5. Hoe creëren we collectief eigenaarschap bij de stakeholders die zich met deze

vragen bezig houden?

Slide 7

NETWERK Nyenrode Health initieert voor de beantwoording van dergelijke vragen: - een breed gedragen multi-stakeholder netwerk - gericht op het toevoegen van waarde in de zorg - inspirende leercontexten gericht op actor- en ondernemerschap De gewenste opbrengst is Return on Education voor alle stakeholders

KOMPAS Haar kompas voor handelen is de missie van Nyenrode: - ‘Serving society by shaping responsible leaders’ ondersteund door haar kerncompetenties: - Stewardship, Leadership & Entrepreneurship naar een waarden gedreven Zorg met als leidend perspectief: - Clinical Leadership

Slide 8

Nyenrode Health stimuleert het ontwikkelen van ondernemerschap in de Zorg op de volgende dimensies:

- Richten (governance en strategisch niveau) vanuit de behoeften van alle

stakeholders - Inrichten (tactisch niveau) aangepast aan de behoeften van de cliënten - Verrichten (operationeel niveau) in het primaire proces

Zij helpt bedrijfskundige kennis (verder) integreren in de zorgsector vanuit ondernemerschap en duurzaam leiderschap

Zij staat voor het vinden van balans tussen het ondernemende/bedrijfsmatige en het maatschappelijk/ethisch perspectief.

Slide 9

Network Strategy • Curriculum ‘Ondersteuning Accreditatie Agenda’ • Netwerk Strategieën voor de Zorg

• Het medisch specialistisch bedrijf anno 2015 • Dilemma: Fuseren of samenwerken?

• Zorgmanagement • Clinical Leadership • STZ Leiderschapsplatform

• High Performing Hospitals • Financiële weerbaarheid & financieel risico management in de Zorg

• Waarde creëren door innovatie & procesoptimalisatie • Procesoptimalisatie in de Zorg m.b.v. Lean, IT & Technologie

Slide 10

• Partnerschap Nyenrode - NVZD Curriculum ‘Ondersteuning Accreditatie Agenda’ (NVZD bestuurders Care & Cure) • Masterclass Netwerk Strategieën voor de Zorg (Bestuurders, Directies, CFO’s & CEO’s) Alle Nyenrode Health activiteiten worden ondersteund door Virtual Action Learning Communities om netwerkvorming te stimuleren en te verdiepen.

Slide 11

• Fieldlab Het medisch specialistisch bedrijf anno 2015 (Maatschappen & zorgondernemers) • Masterclass en/of Fieldlab Dilemma: Fuseren of samenwerken? (Bestuurders, Directies, CFO’s & CEO’s)

Slide 12

• Leergang Zorgmanagement (zorgmanagers, managers uit de financiële en verzekeringssector en medisch specialisten) • Masterclass Clinical Leadership (Bestuurders, directies, CFO’s & CEO’s) • Maatwerk STZ Leiderschapsplatform (STZ Operationeel Leidinggevenden)

Slide 13

• Leergang High Performing Hospitals (Afdelingsmanagers staf & lijn) • Masterclass Financiële weerbaarheid & financieel risico management in de Zorg (Bestuurders, Directies, CFO’s & CEO’s)

Slide 14

• High Impact Program Waarde creëren door innovatie & procesoptimalisatie (5 of 6 bestaande teams uit verschillende organisaties; maatwerk voor één organisatie ook mogelijk) • Masterclass serie Procesoptimalisatie in de Zorg m.b.v. Lean, IT & Technologie (Bestuurders, Directies, CFO’s & CEO’s)

Slide 15

• Wim Altena (voormalig directeur AbvaKabo, lid vanuit

patiëntperspectief) • Jeroen Kemperman (Achmea) • Jaap Maljers (Plexus) • Diana Monissen (De Friesland Zorgverzekeraar) • Maarten Rook (voormalig voorzitter STZ-ziekenhuizen) • Michel van Schaik (Rabobank)

Namens Nyenrode vertegenwoordigd: • Miša Džoljic (Rector en voorzitter van het Bestuur) • Jo Vincken (Associate Dean Executive Education &

Organizational Development)

Slide 16

Jo Vincken Associate Dean EE&OD T +31 346 291 508 M +31 6 10475282 E [email protected] Sjoerd de Blok Program Director Health M +31 6 52463294 E [email protected] Theo van de Schepop Program Director Health M +31 6 46887754 E [email protected] Maaike Rol Senior Program Manager M +31 6 16610930 E [email protected]