Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009

Click here to load reader

 • date post

  28-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  636
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Jaarbericht (periode van 2008 tot 2009) de sollicitatiecode en de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Transcript of Nvp sollicitatiecode Jaarbericht2008 2009

 • 1. Aangenaam kennis te maken! Jaarbericht 2008 / 2009 sollicitatie Commissie NVP Sollicitatiecode en Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode CODE

2. Jaarbericht 2008 / 2009 | 3 Inhoudsopgave Voorwoordp 04Na werven komt selecterenp 06Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode p 09Workshop NVP Sollicitatiecodep 13Bijlagep 17 3. 4 | Voorwoord NVP SollicitatiecodeVoorwoordDe jaren 2008 en 2009 kenmerkten zich door een aantal opvallende ontwikkelingen. Allereersteen toename van de werkloosheid, mede als gevolg van de recessie eind 2008. Ten opzichte van2007, een jaar dat zich kenmerkte door meer vacatures dan kandidaten, heeft de arbeidsmarktin de afgelopen twee jaar meer werkzoekenden tot zich genomen. Tegelijkertijd blijft de grote schaarste aan (jong) talent zich ontwikkelen.Verder valt op dat externe bureaus hun positie als wervingskanaalversterken. En dat de groep ZZP-ers aanzienlijk is gegroeid. De Nederlandse arbeidsmarkt is in beweging, wordt flexibeler. En ookde komende tijd zal er behoefte blijven aan het vinden van geschiktekandidaten. Of kandidaten die geschikt te maken zijn. Employabilitystaat hoog op de politieke agenda! Hiermee is het belang van eengoede werving en selectie voor arbeidsorganisaties een gegeven. Hetnut en, naar mijn mening, ook de noodzaak van de NVP Sollicitatiecode staat daarmeevast: een code met basisregels die organisaties en sollicitanten in acht behoren te nemen,en daarmee een norm biedt voor transparante en eerlijke werving en selectie. In de afgelopen jaren is deze gedragscode regelmatig onder de aandacht gebracht. Zo isin 2008 een aantal workshops gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode.En ook voor het komende jaar staat een toegenomen aantal workshops op de agenda,waarvan onlangs de eerste met enthousiasme is ontvangen door leden van de NVP. 4. Jaarbericht 2008 / 2009 | 5In 2009 is veel tijd en energie door de De hernieuwde Code is op 7 oktober 2009 gepresenteerd en in De actualisering was Commissie besteed aan het actuali-de publiciteit gebracht. De Code staat weer volop in de belang-seren van de Code. Deze actualisering stelling en dat is een goede zaak. noodzakelijk als was noodzakelijk als gevolg van desnelle ontwikkelingen rondom internet,Als we de werkzaamheden van de Klachteninstantie NVP gevolg van de snelle de voortgaande digitalisering, en ook Sollicitatiecode over de afgelopen periode nader bezien, valt opvanwege het - in toenemende mate - via- hoewel het aantal vragen in 2009 is toegenomen ten opzichte ontwikkelingen externe bureaus werven en selecteren vanvan 2008 - dat er uiteindelijk minder daadwerkelijke klachten zijnkandidaten. geuit. Een gedetailleerder verslag van onze Klachteninstantie vindt rondom internet. Een belangrijke wijziging in de vernieuw- u in dit jaarbericht. De cijfers spreken voor zich.de NVP Sollicitatiecode is onder meer danook dat deze uitdrukkelijk van toepassing In 2009 heeft Marcus Draaisma zijn voorzitterschap helaas neerge-is verklaard op externe bemiddelingsbureaus. Ook is het gebruik legd. Graag wil ik hem nogmaals langs deze weg hartelijk dankenvan gevonden informatie over sollicitanten op internet scherper voor al zijn werkzaamheden voor de NVP en de Commissie NVPgeregeld. Het besef dat digitale informatie niet altijd betrouwbaar Sollicitatiecode in het bijzonder. De continuteit van de Commissieis, blijkt essentieel. En daarmee ook een zorgvuldige communica-en zijn aanstekelijk enthousiasme blijven gelukkig behouden, nutie tussen sollicitanten en de arbeidsorganisatie daarover in geval hij als commissielid aanblijft. Met daarnaast de steun van hetvan werving en selectie. Tot slot is in de Code duidelijker aandachtBestuur van de NVP en alle leden van de Commissie NVPgegeven aan de bewaartermijnen van gegevens, en is de opge- Sollicitatiecode, is het onder de aandacht brengen van de meernomen bepaling over een eventueel voorkeursbeleid verduidelijkt.dan 30 jaar bestaande Code ook voor de toekomst gewaarborgd.De Commissie NVP Sollicitatiecode meent daarmee de transparan-te en eerlijke norm voor werving en selectie nog beter te hebbenDebby Wentink-Kolk,verankerd. Voorzitter Commissie NVP Sollicitatiecode 5. 6 | Na werven komt selecteren NVP SollicitatiecodeNa werven komt selecterenDe laatste tijd viel er weinig te werven. Werving en selectie als ondernemingsactiviteit is hetafgelopen anderhalf jaar dan ook weinig profijtelijk geweest. Goede bureaus, die werk vanwerving en selectie maken, en betrokken zijn bij hogere functies, konden gelukkig het hoofdboven water houden. Mede dankzij opdrachtgevers in de non-profitsector. En als er dan geworven moet worden, dan dienen zich wel 300 kandi-daten op een functie. Waarmee de focus niet zozeer op werving, maarmet name op selectie ligt. In een krappe arbeidsmarkt is dit vanwegede vele goede en gekwalificeerde kandidaten, een tijdrovende klus.En dan is de hulp van internet efficint. Via allerlei zoekmachines isinformatie over kandidaten te vinden. Dus waarom niet? Het is onzin-nig om gebruik van internet te verbieden, of te beperken voor hetsnuffelen naar informatie over kandidaten. Maar we moeten hier weleerlijk mee omgaan In de nieuwe NVP Sollicitatiecode van 2009 is hierom een belangrijke handleiding gegevenvoor fair play van de selectie met behulp van internet. En is deze van toepassing gewordenvoor werving- en selectiebureaus. Art. 5.1 van de Sollicitatiecode bepaalt in de laatste zin:De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien re-levant, a) aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bronen b) met de sollicitant worden besproken. De NVP, daarin gesteund door de Stichtingvan de Arbeid, vindt het belangrijk dat de recruiter die selecteert met behulp van internet, 6. Jaarbericht 2008 / 2009 | 7gevonden informatie die hij of zijrecruiter geen Ali of Mohammed in dienst wil nemen, dan verzint Er is niets op tegen als van belang acht, met de kandidaat hij gewoon dat deze onvoldoende gekwalificeerd is. Een eerstebespreekt. Zo krijgt de kandidaat selectie op anonieme basis helpt daar niet tegen. Een gang van van twee gekwalificeerde de kans misverstanden recht tezaken die ik ten zeerste betreur. Ik ga ervan uit dat werving- enzetten. Bijvoorbeeld wanneerselectiebureaus er mede voor zorgen dat de Nederlanders met een kandidaten de mooiste, kandidaten een profiel hebben ge- Arabische naam gelijkwaardig worden behandeld. Dus zoals ookkregen op internet door toedoen een Henk of Ingrid behandeld zouden worden. Een werkwijze die de best geklede of devan hun vijand of een sarcastischeje zelfs duurzaam zou kunnen noemen. Duurzaam (het nieuwegrapjas. Dit komt voor. Veel men- reclamewoord) voor de samenhang in de maatschappij en contrair lekkerst ruikende wordtsen zijn zich onvoldoende bewustaan polarisatie.van de reikwijdte van internet, geselecteerd.wanneer zij via het web informatieTenslotte wil ik een misverstand wegwerken. Ik heb een HRover zichzelf prijsgeven. functionaris wel eens horen beweren dat je niet op uiterlijk magselecteren. Dat lijkt mij onjuist en ook ongewenst. Er is niets op Nog altijd actueel is het verschijnsel discriminatie. Bij selectie tegen als van twee gekwalificeerde kandidaten de mooiste, de mag de werkgever onder meer niet discrimineren op grond vanbest geklede of de lekkerst ruikende wordt geselecteerd. geslacht, ras, politieke gezindheid, leeftijd, levensovertuiging, nationaliteit, seksuele gerichtheid en godsdienst. Over het alge-Marcus Draaisma, meen houdt men zich daar wel aan. En als een werkgever of een Lid Commissie NVP Sollicitatiecode 7. Jaarbericht 2008 / 2009 | 9 Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode Met spanning hebben wij het afgelopen jaar vanuit de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode de gevolgen van de recessie voor de sollicitanten gevolgd. Wat zou er overblijven van alle strategien over goed en aantrekkelijk werkgeverschap nu de arbeidsmarkt weer in het nadeel van sollicitanten zou veranderen? H et is goed om terugblikkend te mogenof conflictsituaties uit veel vragen en klachten. Het omgaan met concluderen dat de normen en waardennieuwe media is vaak nog onwennig, en regelgeving hierbij nog zoals in de NVP Sollicitatiecode beschre- onduidelijk of in ontwikkeling. In die zin is de Klachteninstantie ven, lijken te beklijven. Zowel het aantalNVP Sollicitatiecode verheugd over het feit dat de NVP Sollicitatie- daadwerkelijk ingediende klachten als het code in 2009 opnieuw is geactualiseerd. En dat de NVP work- aantal schriftelijke vragen gesteld bij het shops over de NVP Sollicitatiecode organiseert. Inmiddels heeft secretariaat van de Klachteninstantie NVP ook de Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode in deze workshops Sollicitatiecode, is teruggelopen.haar rol. Immers het adagium voorkomen is beter dan genezen, blijft. Zeker daar waar het de menselijke maat betreft. Wel maakt de aard en de diversiteit van klachten nog steeds dui- delijk dat het continu vernieuwen en onder de aandacht houdenArthur Faessen, van de NVP Sollicitatiecode belangrijk is. Ook blijken onbegripVoorzitter Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode 8. 10 | Klachteninstantie NVP SollicitatiecodeVragen/klachten over sollicitaties in 2008Van de 78 vragen hebben 10 geleid tothet indienen van een klacht bij de Klach-In 2008 zijn er in totaal 78 schriftelijke vragen geregistreerd enteninstantie NVP Sollicitatiecode. Vanbeantwoord door het secretariaat van de Klachteninstantie NVP deze 10 klachten zijn er 6 gegrond en 4Sollicitatiecode. ongegrond verklaard door de Klachten-instantie NVP Sollicitatiecode. Bij 2 inge-De in 2008 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende diende klachten was er een combinatiethemas:van gegrond en ongegrond. - ReiskostenvergoedingDe klachten hadden betrekking op de- Richtlijnen verklaring V.O.G. volgende onderwerpen:- Referenties opvragen zonder toestemming van de sollicitant- De sollicitant heeft geen gemotiveerde- Bewaartermijn personeelsdossiersafwijzing ontvangen.- Vernietigen gegevens van de sollicitant - Geen eerlijke kans van de sollicitant in- Sollicitant heeft geen gemotiveerde afwijzing ontvangen de sollicitatieprocedure.- Sollicitant heeft geen afwijzing ontvangen- Het vermoeden van leeftijdsdiscriminatieDe arbeidsorganisaties waar een klacht- Online sollicitatieformulier met verplichte veldentegen werd ingediend kwamen uit de- Geen bevestiging ontvangen van de sollicitatieonderwijs-, gezondheids-, overheids-,- Speeddatenbedrijfs-, bank- en uitzendsector.- Hoe een klacht in te dienen bij de KlachteninstantieNVP SollicitatiecodeDoor 7 arbeidsorganisaties werd positief- Anoniem solliciterengereageerd op de uitspraak van de- Het vragen naar de salarisstrookKlachteninstantie NVP Sollicitatiecode.- AssessmentDeze organisaties hebben toegezegd- Vragen over de gezondheid van de sollicitantin haar werving- en selectieprocedures- Ziek bij indiensttredingvoortaan de NVP Sollicitatiecode te- Wat zijn de richtlijnen bij interne sollicitaties hanteren.Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 200819 20 20 10 108 7770 P&O-Adviseur Gezondheidszorg Uitzend-/ werving-en selectiebureaus Bedrijfssector Overheidssector Onderwijssector Anoniem 9. Jaarbericht 2008 / 2009 | 11 Case 1 Uit de culturele sector is de volgende klacht in behandeling genomen door Vragen/klachten over sollicitaties in 2009Van de 92 vragen hebben 5 geleidde Klachteninstantie NVP Sollicitatie-tot het indienen van een klacht bijcode:In 2009 zijn er in totaal 92 schriftelijke vragen geregistreerd de Klachteninstantie NVP Sollicitatie-en beantwoord door het secretariaat Klachteninstantie NVP code. Van deze 5 klachten zijn er 4Sollicitatiecode. gegrond en 1 ongegrond verklaarddoor de Klachteninstantie NVP Achtergrond klachtDe in 2009 gestelde vragen hadden betrekking op de volgende Sollicitatiecode. In de vacaturetekst werd de sluitingsdatumthemas:De klachten hadden betrekking opvermeld. Arbeidsorganisatie laat sollicitant- Bewaartermijnen gegevens sollicitantende volgende onderwerpen:weten dat men de sluitingsdatum van de- Referenties inwinnen bij derden zonder toestemming van de - De arbeidsorganisatie heeft desollicitant sollicitant geen afwijzing toe- openstaande vacature, in verband met de- Geen gemotiveerde afwijzing gezonden.- Wet- en regelgeving identiteitskaart/paspoort - De sollicitant heeft geen gemoti- vele reacties, heeft vervroegd.- Referenties zijn negatief uitgevallen voor de sollicitant veerde afwijzing ontvangen.- Vergoeding gemaakte reiskosten- Geen eerlijke kans van de sollicitant- Informatie V.O.G. in de sollicitatieprocedure.Uitspraak- Afwijzing ontvangen voor de sluitingsdatum- Een afwijking in de sollicitatie-Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode- Het stellen van vragen over de gezondheid van de sollicitantprocedure.- De voorkeur van de werkgever (allochtoon, niet-rokende) Wijzigingen van de sluitingsdatum, zonder- Discriminatie (geloof)De arbeidsorganisaties waar een- Wat is de duur werving- en selectieperiodeklacht tegen werd ingediend, kwa- dit expliciet aan te geven, is in strijd met- Foutief functieprofielmen uit de onderwijs-, culturele-,de gedragsregels genoemd in artikel 4.1.- Is Googelen/Hyves/Facebook toegestaan in de selectieprocedure bedrijfs- en gezondheidssector.- Het hanteren van testformulieren/kennistest gebruiken invan de NVP Sollicitatiecode: De arbeids-sollicitatieprocesDoor 5 arbeidsorganisaties werdorganisatie bericht de sollicitant zo spoe-- Het gebruik van een leugendetectorpositief gereageerd op de uitspraakvan de Klachteninstantie NVP Sol- dig mogelijk (binnen enkele weken) na delicitatiecode. Deze organisaties heb-Overzicht van het aantal schriftelijke vragen per sector in 2009ben toegezegd in haar werving- en sluitingsdatum: of hij wordt afgewezen,3028 selectieprocedures voortaan de NVPof hij wordt uitgenodigd, of zijn sollicitatieSollicitatiecode te hanteren.wordt aangehouden (onder vermelding 20 N.B. In 2008 en 2009 zijn de 16 van de termijn waarbinnen nader bericht 15 binnenkomende telefoongesprekkenniet geregistreerd. Het advies wordtvolgt). Indien de sollicitant voor een 9 9 107gegeven om de vraagstelling/klacht 6bezoek wordt uitgenodigd of indien zijnper e-mail aan het secretariaat2van de Klachteninstantiesollicitatieprocedure, met inbegrip van de0 NVP Sollicitatiecode te zenden.P&O-Adviseur Gezondheidszorg Uitzend-/ werving- en selectiebureaus Bedrijfssector Overheidssector Onderwijssector OnderzoekbureausAnoniemverwachte duur daarvan. De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht gegrond verklaard. 10. Jaarbericht 2008 / 2009 | 13 Workshop NVP Sollicitatiecode De door de Commissie NVP Sollicitatiecode ontwikkelde Workshop NVP Sollicitatiecode, is een twee uur durende intensieve workshop die de deelnemers een actueel beeld geeft van de inhoud van de NVP Sollicitatiecode. W aar moeten werkgever n werknemer rekening mee houden bij werving en selectie? Wat zijn de veranderingen in deze Code? Hoe houdt u rekening met uw eigen werving- en selectieprocedure n deze Code? Waaraan moet uw werving- en selectieprocedure voldoen? Aan de hand van actuele casustiek wordt er gediscussieerd over het toepassen van deze Code.De workshop NVP Sollicitatiecode wordt gegeven door leden van de Commissie NVP Sollicitatiecode en georganiseerd voor zowel NVP-leden als niet-leden. Daarnaast wordt de workshop in-company aangeboden. De workshop is in 2008 een aantal keer gegeven, naar aanleiding van de in 2007 vernieuwde Sollicitatiecode. 11. 14 | Workshop NVP SollicitatiecodeEvaluatie workshopsDe eerste workshop was een in-company workshop voor eenEen volgende workshop in de Soester Duinen betrof een hele po-grote beursgenoteerde onderneming te Amsterdam. Er waren 32sitieve en leergierige groep, waarbij 75% van de deelnemers aan-deelnemers.gaf dat er meer dan voldoende, tot zelfs helemaal (42%) voldaan was aan de verwachting die men vooraf van de workshop had.De meerderheid van de deelnemers gaf aan dat de workshop aande verwachting voldeed, 13% van de deelnemers beoordeelde de Daarnaast gaf 92% van de deelnemers aan dat de algemeneworkshop als goed. Ook over de presentatie tijdens de workshop indruk die men van van de workshop heeft, goed was. 8% van dewas men grotendeels positief.deelnemers beoordeelde de workshop zelfs als uitstekend. Ook de presentatie tijdens de workshop werd door een deel als uitstekendHet vooraf formuleren van leerdoelen werkt goed en zorgt voorervaren. 83% beoordeelde de presentatie als goed.een leerzame en leuke interactie met alle deelnemers. Op dezewijze kan ook ruimte worden gemaakt voor een meer op maatOp basis hiervan is besloten de workshops ook voor de toekomstgemaakt programma, indien daaraan behoefte is. te blijven aanbieden en in toenemende intensiteit. 12. Jaarbericht 2008 / 2009 | 15Case 2Uit de transport-, opslag- en vervoers-branche is onderstaande klacht in behan-deling genomen door de Klachteninstan-tie NVP Sollicitatiecode:Achtergrond klachtEr is gesolliciteerd naar een functie bij eenvliegtuigmaatschappij. De sollicitatieproce-dure is op de volgende punten niet correctverlopen: de afwijzing van de sollicitatie wasniet voldoende onderbouwd, het gehanteerdebeleid eenmaal afgewezen is altijd afgewe-zen, en het feit dat de sollicitant geen berichtheeft ontvangen van wat er met zijn/haarpersoonlijke gegevens is gebeurd.UitspraakKlachteninstantie NVP SollicitatiecodeArtikel 6.1.: Indien de arbeidsorganisatie, in Workshops 2010 enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit Vanwege het feit dat de Commissie NVP Sollicitatiecode dat een sollicitant niet in aanmerking komt veel tijd en energie gestoken heeft in het vernieuwen van voor de vervulling van de vacature, ontvangt de Sollicitatiecode, is besloten om na de vernieuwde NVPdeze binnen twee weken na dit besluit Sollicitatiecode van 2009 ten minste 4 workshops in 2010 te schriftelijk bericht. De afwijzing wordt zo goed organiseren, waarvan de eerste bij het ter perse gaan van mogelijk gemotiveerd. De afwijzing geschiedtdit jaarbericht alweer met groot succes zijn gegeven. schriftelijk (per brief of e-mailbericht).De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode isvan oordeel dat de afwijzing zorgvuldig totstand is gekomen en onderbouwd aan de sol-licitant is meegedeeld. De klacht is op dit puntderhalve ongegrond. 13. Jaarbericht 2008 / 2009 | 17Case 3Uit de lokale overheid is onderstaandeklacht in behandeling genomen doorde Klachteninstantie NVP Sollicitatie-code:Achtergrond klachtIntern gesolliciteerd. Sollicitant is niettevreden over de gevolgde sollicitatiepro-cedure.BIJLAGE UitspraakKlachteninstantie NVP SollicitatiecodeDe arbeidsorganisatie heeft zich nietgehouden aan artikel 1.2. van de NVPSollicitatiecode: Het is van belang dat de Commissie NVP Sollicitatiecodesollicitant duidelijkheid heeft over de te Taken van de Commissievolgen sollicitatieprocedure. Dit betekent1. Beheren en actueel houden van de NVP Sollicitatiecode. dat indien de arbeidsorganisatie afwijkt 2. Kansen signaleren voor, en onder de aandacht brengen van de NVP Sollicitatiecode. van de eenmaal gekozen procedure, zij dit 3. Aanspreekpunt zijn voor het NVP-bureau voor acties in de media of telefonischevragen.aan de sollicitant meedeelt en toelicht. De 4. Onderhouden van contacten met instanties die op het terrein van werving enselectie actief zijn.sollicitant kan, indien daartoe aanleiding 5. Namens de NVP adviseren en standpunten innemen over ontwikkelingen op hetbestaat, om een afwijking van de proce-terrein van werving en selectie in relatie tot de NVP Sollicitatiecode of op het terreinvan normen, waarden of gedrag op de arbeidsmarkt.dure verzoeken.De arbeidsorganisatie heeft geen duide-lijke procedure gehanteerd, de proceduretussentijds gewijzigd en de sollicitanthiervan niet in kennis gesteld.De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecodeheeft de klacht gegrond verklaard. 14. 18 | Bijlage NVP SollicitatiecodeKlachteninstantieSamenstelling Commissie per 1 januari 2010NVP SollicitatiecodeVoorzitterDebby Wentink-Kolk, advocaatTaken van de KlachteninstantieAWVN-advocaten (VNO-NCW)1. Het behandelen en afhandelen van schriftelijke klachtenLedendoor middel van een uitspraakTed van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply 2. Het behandelen van telefonische klachten3. Het geven van informatie aan werkgevers en werknemersMarcus Draaisma, advocaat Palthe Oberman Advocaten,specialisten in arbeidsrechtSamenstelling Klachteninstantie Rini de Groot, directeur/consultant DGA PersoneelsadviesVoorzitterArthur Faessen, hoofd P&O Novadic & KentronRon Jansen, interim recruiter/HRMLedenWim Nierman, directeur TeamforceTed van den Berg, senior buyer HR Heineken Nederland Supply Rik Ringers, teamleider P&O Veiligheidsregio ZeelandSietze Kamstra, adviseur Personeel en Organisatie GemeenteBorger-OdoornKees Warmerdam, directeur/senior adviseur Malsen Advies,Talent & OrganisatieontwikkelingMarianne van der Meulen, directeur M.T. van der MeulenConsultancySecretarile ondersteuningAnk Beringen-van Oorschot,Secretarile ondersteuningmedewerkster NVP-bureau Ank Beringen-van Oorschot, medewerkster NVP-bureau 15. Jaarbericht 2008 / 2009 | 19Case 4Uit de uitzendbranche is onderstaandeArtikel 6.1.: Indien de arbeidsorganisatie,klacht in behandeling genomen door dein enige fase van de sollicitatieprocedure, besluit dat een sollicitant niet in aanmerking Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode:komt voor de vervulling van de vacature, ontvangt deze binnen twee weken na dit Achtergrond klachtbesluit schriftelijk bericht. De afwijzing Open sollicitatie bij een uitzendorganisatie.wordt zo goed mogelijk gemotiveerd. De Sollicitant heeft schriftelijke verzoeken aanafwijzing geschiedt schriftelijk (per brief of uitzendorganisatie gedaan over de stand vane-mailbericht). zaken van de sollicitatie. Sollicitant heeft ge-De arbeidsorganisatie heeft op het verzoek vraagd om een bevestiging van de sollicitatievan de sollicitant niet gereageerd. en het verzoek om persoonlijke gegevens teArtikel 6.1.: Voor zover van toepassing vernietigen. De uitzendorganisatie heeft nietworden (schriftelijke) gegevens afkom- gereageerd.stig van de sollicitant teruggezonden of De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecodevernietigd, tenzij anders met de sollicitant is heeft de uitzendorganisatie in de gelegen-overeengekomen. heid gesteld een visie te geven op genoem-Op dit verzoek van de sollicitant is door de de klacht, daar is door de uitzendorganisatiearbeidsorganisatie niet gereageerd. niet op gereageerd.De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode heeft de klacht op basis van genoemde Uitspraakartikelen gegrond verklaard. Klachteninstantie NVP SollicitatiecodeArtikel 4.1.: De arbeidsorganisatie berichtde sollicitant zo spoedig mogelijk (binnenenkele weken) na de sluitingsdatum voorreactie: of hij wordt afgewezen; of hij wordtuitgenodigd; of zijn sollicitatie wordt aan-gehouden (onder vermelding van de termijnwaarbinnen nader bericht volgt).Op het schriftelijke verzoek van de sollicitantis door de uitzendorganisatie niet gerea-geerd. 16. Colofon Uitgave: Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) Villawal 1 3432 NX Nieuwegein Postbus 70 3430 AB Nieuwegein tel (030) 236 71 01 fax (030) 234 39 91 e-mail [email protected] website www.nvp-plaza.nlVormgeving: Marieke Vugts, Sisters at WorkU kunt een of meerdere exemplaren van de NVP Sollicitatiecode bestellen via het e-mailadres [email protected] De Sollicitatiecode kan ook worden gedownload via www.nvp-plaza.nl/sollicitatiecode.De Klachteninstantie NVP Sollicitatiecode is van woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. tel. (030) 605 57 84 fax (030) 234 39 91 e-mail [email protected]