NVDO Benchmark 2010

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of NVDO Benchmark 2010

 • BENCHMARK, PRESTATIEMANAGEMENTVisie, Trends en Ontwikkelingen

 • Colofon Benchmark, PrestatiemanagementNVDO Sectie Suto 011

  Een visie op de huidige onderhoudssituatie en de trends en ontwikkelingen die de komende jaren zullen spelen.

  Een officile uitgave van de NVDO.

  De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud.Postbus 138, 3990 DC HoutenVoorveste 2, 3992 DC HoutenTel. 030 [email protected]

  Opdracht uitgevoerd door de leden van de Sectie Uitbesteden en Toeleveren Onderhoud (Suto)

  Met dank aanCofely, Stork, TATA Steel, Spie, NedTrain, Akzo, Heineken, Essent, Egimin, Cost Enginee-ring, Maasvlakte Olie Terminal, DAF en verder allen die voorbeelden hebben aangedragen of op een andere wijze hebben bijgedragen aan de inhoud van deze publicatie.

  Auteurs namens de NVDO Sectie Suto Nick Piscaer, TATA SteelWilbert Wijns, NedTrainPiet van der Linden, LT PartnersIllustratie: Maxime van Amersfoort

  RedactieEllen den Broeder-Ooijevaar, Verenigings Manager NVDOMark Oosterveer, Hoofdredacteur Industrielinqs

  Hoewel deze publicatie met de grootst moge-lijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaar-den de NVDO en Industrielinqs geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van even-tuele fouten in deze uitgave.

  Geinteresseerd in deze informatie en eventu-ele vervolgstudies, bronvermeldingen en ver-dere informatie ; www.benchmark.suto.nl

  Inhoudsopgave

  Voorwoord 3Managementsamenvatting 4Aanbeveling door Peter Dijkgraaf 5

  Aanbeveling door Frank Verbeten 6

  1. Inleiding 72. Theoretisch venster 7 2.1 Samengestelde behoeften 8

  2.2 Benchmark 8

  2.3 Contractvormen 9

  2.4 Innovatiepijlers 9

  2.5 Grip op meer met minder 10

  2.6 Best Practices 10

  3. Visie op de toekomst 10 3.1 DESTEP model 11

  3.2 Trends die een rol spelen 11

  3.3Demografie 12

  3.4 Ecologie 12

  3.5 Sociaal Cultureel 13

  3.6 Technologie 12

  3.7 Economie, Kansen en Uitdagingen 14

  3.8 Politiek, Juridisch, Geopolitiek 14

  3.9 Situatie en ontwikkeling 14

  3.10 Samenvatting 14

  4. Enquete, Trends en Ontwikkelingen 155. Benchmark, Topstrategieen 18 5.1 Marktfocus 19

  5.2 Benchmark 19

  5.3 Topstrategien 19

  5.4 Benchmarkstudie 20

  5.5 Lessons learned 21

  Vensterinterview Ludo Kroon 22

  Vensterinterview Wilbert Wijns 24

  6. Best Practices, Partnerships 26 6.1 Rijnlands model meer als inspiratiebron 26

  6.2 Vertaling naar onderhoudsorganisaties 27

  7. Best Practices, Prestatiemanagement 28

  7.1 Lessons learned 28

  7.2 Succesvoorwaarden 29

  7.3 Trajectbeheersing 29

  Slotwoord 30

 • Van de NVDO Sectie Suto bent u gewend dat

  er regelmatig publicaties verschijnen. Dat deed

  onze sectie voor het eerst in 1997 met het docu-

  ment Uitbestedingsmodellen voor onderhouds-

  organisaties. Vijf jaar later kwam Ketendenken

  in de Onderhoudswereld tot stand. Daarmee

  kwam ketendenken in een nieuw ontwikkelings-

  perspectief te staan en kwamen er nieuwe con-

  tracten voor uitbestedingstrajecten. In de jaren

  hierop werd Performanced Based Contracting

  door velen gezien als de oplossing om problemen

  met traditionele contracten op te lossen. Voor

  velen ook de manier om de concurrentie positie

  te versterken.

  Geheel in lijn met de Suto-activiteiten, heeft in

  2010 wederom een onderzoek plaatsgevonden

  onder de titel Benchmark, Prestatiemanagement.

  Om in een overvolle en sterk concurrerende

  markt een goede concurrentiepositie te behou-

  den, moeten organisaties zich continue blijven

  ontwikkelen. Het gevolg is dat de prestaties

  van de organisatie en de medewerkers gemeten

  moeten kunnen worden. De kernvraag daarbij is

  welke prestaties voor verbetering vatbaar zijn

  en op welk gebied de onderhoudsorganisatie het

  meest van betekenis kan zijn.

  Deze publicatie Benchmark, Prestatiemanage-

  ment geeft een visie op het gebied van presta-

  tiemanagement. Ik zie het als een waardevolle

  aanvulling op het NVDO Onderhoudskompas, dat

  meer generieke trends, kengetallen en ontwik-

  kelingen laat zien.

  Op basis van ervaring in diverse sectoren blijkt

  dat succesvolle (onderhouds)bedrijven een dui-

  delijke focus hebben en zich onderscheiden van

  de concurrentie door op scherp gedefinieerde

  vlakken de beste te zijn. Een onderhoudsbedrijf

  of afdeling kan zich onderscheiden door te kie-

  zen voor een focus op efficiency, een focus op

  kennis en innovatie of door zich te richten op de

  basis factoren. Meerdere doelstellingen leiden

  vaak tot fragmentatie van aandacht en tegen-

  strijdige aansturing. Het onderhoudsbedrijf van

  vandaag heeft te maken met meerdere uitdagin-

  gen en dient op meerdere gebieden te excelle-

  ren. Alleen best-in-practices organisaties blijken

  hierin te slagen en zich continue te verbeteren

  op zowel procesmatige- als technische functies.

  Best practices geeft een geweldige kan om van

  anderen te leren en de effectiviteit van verbeter-

  programmas te verhogen.

  Het voorliggende onderzoek kon onder meer

  plaatsvinden middels enqutes. Volgens de gen-

  quteerden staat onze sector aan het begin van

  een nieuw tijdperk. Reden genoeg voor de NVDO

  Sectie Suto om de huidige situatie onder de loep

  te nemen.

  Ik wil alle personen die op enigerlei wijze aan dit

  onderzoek hebben bijgedragen hartelijk danken

  voor hun inzet. De resultaten van hun inspan-

  ningen zijn terug te vinden in deze publicatie. Ik

  hoop dat de inhoud ervan zal zorgen dat presta-

  tiemanagement in de context van uw algehele

  bedrijfsprestatie past.

  Voorwoord

  NVDO Bas Kimpel

  Voorzitter

 • Het lijkt zo eenvoudig. Door het uitbesteden van

  onderhoud aan technische installaties zou de

  concurrentiepositie verbeterd kunnen worden.

  Het lijkt in veel organisaties echter een punt van

  discussie. Want op welke punten kan men zich

  verbeteren en wat kan men daarvan uit de markt

  halen.

  Om deze en ook andere vragen te kunnen beant-

  woorden, heeft de NVDO Sectie Suto een enqute

  laten uitvoeren. Alle resultaten zijn online te vin-

  den op www.benchmark.suto.nl. In deze papie-

  ren uitgave treft u een verslag van de belangrijk-

  ste bevindingen.

  Om inzicht te krijgen hoe goed Nederlandse

  onderhoudsorganisaties presteren, is een model

  opgebouwd dat de prestaties van organisaties

  op vier niveaus met elkaar laten vergelijken;

  Gedrag, Onderhoudsuitvoering, Installatiebeheer

  en Productie. Hoewel deze niveaus afzonderlijk

  beoordeeld kunnen worden, blijkt dat deze in de

  praktijk niet los van elkaar gezien kunnen wor-

  den; sterker nog ze benvloeden elkaar!

  Om te zorgen dat een organisatie op een hoger

  plan komt, moet deze organisatie op de vier

  genoemde niveaus actief zijn, metingen uitvoe-

  ren, verbeterpotentieel opsporen en aansturen.

  In de huidige situatie lijken prestaties moeilijk

  meer te verbeteren. Toch zijn er bedrijven die

  de afgelopen vijf jaar hun concurrentiepositie

  aanzienlijk hebben weten te versterken. Ze heb-

  ben dit veelal te danken aan de invoering van

  best practices, hetgeen in deze publicatie verder

  wordt verduidelijkt.

  Wie behoefte heeft zijn uitbestedingstrategie

  eens op een eenvoudige manier te herijken, doet

  er goed aan deze publicatie door te nemen.

  U zult er ongetwijfeld vele ideen voor verbete-

  ring aan overhouden.

  MANAGEMENTSAMENVATTING

 • De afgelopen vijf jaar is het gemiddelde uitbeste-

  dingniveau van 45 naar 55 procent toegenomen

  en zal deze zich volgens verder doorzetten. Daar-

  naast treedt een verschuiving op van generalisten

  naar specialisten. Dit is een van de conclusies uit

  de voorliggende publicatie Benchmark, Prestatie-

  management van de NVDO Sectie Suto.

  Bij BP Nederland merk ik dat als geen ander. Onze

  raffinaderijverwerktdagelijks400.000vatenaard-

  olie, wat uitkomt op een jaarlijkse productie van 19

  miljoen ton. Wij produceren uit aardolie een uitge-

  breid pakket aan eindproducten en halffabricaten,

  als LPG, euroloodvrij, Ultimate, super plus, diesel,

  kerosine (vliegtuigbenzine), huisbrandolie, stook-

  olie en grondstoffen voor de petrochemische indu-

  strie. Wij leveren onze producten aan alle BP ser-

  vice stations in Nederland. Als lid van de BP Groep

  leveren wij ook aan landen zoals Duitsland, Belgi,

  Luxemburg, Zwitserland, Itali, Engeland en de

  Verenigde Staten.

  Onderhoud kan zeer ingrijpend zijn. Veel appara-

  tuur wordt dan geheel vernieuwd. Kilometers pijp

  wordt vervangen, geschilderd of opnieuw geso-

  leerd wat zowel van belang is voor de roestwe-

  ring als voor de bescherming tegen zonnestralen.

  Grote motoren worden getest. En tijdens groot-

  scheepse onderhoudsprojecten zoals een Turn

  Around worden complete units gedemonteerd

  voor een grondige inspectie en worden talrijke

  onderdelen gereinigd, aangepast en/of vervan-

  gen.BPRaffinaderijRotterdamwerktnatuurlijk

  aan haar toekomst en speelt in op de wensen

  van en kansen op de markt.

  Toen ik werd verkozen tot Maintenance Mana-

  ger van het Jaar 2010 was de rode draad Trots!

  De onderliggende basis tot het succes is wat mij

  betreft dat je succes met zn allen maakt. Succes is

  te danken aan ketensamenwerking, het delen van

  kennis en het bundelen van krachten. Onderhoud

  is daar, ook in het verlengde van deze publicatie,

  ht voorbeeld van. Nog niet zo lang geleden was er

  eenauditbinnenBPRefineringendaaruitbleekdat

  wij ons op het gebied van onderhoud inmiddels tot

  best-in-class hebben ontwikkeld. Dat onderhoud

  niet als een naar binnen gerichte aparte afdeling

  wordt gezien, maar veel meer als een proactieve,

  professionele partner die een onmisbare bijdrage

  levertaandetotalebedrijfsvoeringvanderaffina-

  derij, is uitsluitend te danken aan samenwerking,

  competenties en inzet. Wat mij betreft wordt de

  toekomst van Nederland afgedwongen door best-

  in-class. Daarbij dienen we gemeenschappelijk uit-

  dagingen te overwinnen.

  Het is daarom dat ik deze publicatie van harte

  ondersteun. De interne focus die wij met onze

  maintenance organisatie de afgelopen jaren heb-

  ben gehad, verbreden wij graag met een externe

  focus. Om onderhoudprestaties van bedrijven met

  elkaar te kunnen vergelijken zijn KPIs ontwikkeld

  tot een standaard model die min of meer voor

  elke branche toepasbaar is. In deze publicatie is

  daarvan een voorbeeld opgenomen.

  Ik ondersteun van harte deze studie Benchmark,

  Prestatiemanagement en zal mij graag blijven

  inzetten voor het belang van samenwerking in

  onderhoudend Nederland.

  BEST IN CLASS

  Aanbeveling door Peter Dijkgraaf, Maintenance Manager BP Raffinaderij Rotterdam

  Peter Dijkgraaf

  Maintenance Manager BP

  Raffinaderij Rotterdam

 • Als ik de publicatie Benchmark, Prestatiemanage-

  ment van de NVDO Sectie Suto lees, valt me een

  aantal zaken op. Mijn achtergrond ligt in manage-

  ment accounting en controlling en in die zin kijk ik

  wellicht anders naar het rapport dan onderhouds-

  managers. Ik kan zelfs beschouwd worden als

  vertegenwoordiger van de groep die er binnen uw

  bedrijf steeds maar op hamert dat de kosten naar

  beneden moeten.

  Goed management is echter meer dan budgetver-

  antwoordelijk zijn en winsttargets halen; het gaat

  dan ook om sturen op aspecten die van belang

  zijn voor de lange termijn waarde van de organi-

  satie. Het betreft dan zachte factoren zoals R&D,

  innovatie, kwaliteit, veiligheid en menselijk kapi-

  taal. Investeringen in dergelijke zachte factoren

  drukken vaak de korte termijn winst en leiden tot

  budgetoverschrijdingen, maar kunnen op lange

  termijn waarde creren. Wat in het rapport opvalt

  is dat een aantal van die factoren van strategisch

  belang wordt genoemd; ook blijkt dat de best-in-

  class bedrijven veel meer met prestatiemaatsta-

  ven werken dan andere bedrijven.

  Uit onderzoek blijkt dat het afstemmen van het

  prestatiemeetsysteem op de strategie leidt tot

  betere prestaties. De lange termijn waarde is vaak

  vianiet-financilemaatstaven (medewerkers-en

  klanttevredenheid, bezettingspercentages, uitval-

  percentages, veiligheid et cetera) te volgen. Een

  uitdaging is dan ook om de goede maatstaven bij

  de gekozen strategie te vinden; de kunst is om

  deze indicatoren met elkaar in verband te brengen

  door middel van een zogenaamd bedrijfsmodel

  waarbij de strategie van een eenheid binnen het

  bedrijf leidend is. Ofwel, eenheden die zich rich-

  ten op operational excellence zullen andere pres-

  tatiemaatstaven gebruiken dan eenheden die zich

  richten op innovatie. Door vervolgens de maatsta-

  ven te monitoren kan gekeken worden of een toe-

  name van de korte termijn winst niet bereikt wordt

  ten koste van het vernietigen van lange termijn

  waarde. Met andere woorden, de niet-financile

  indicatoren kunnen tegenwicht bieden aan de nei-

  gingomalleenopdekortetermijnfinancileresul-

  taten te concentreren: what you can measure is

  what you can get.

  Een andere belangrijke trend die gesignaleerd

  wordt, is het toenemend belang van uitbesteding

  en co-makerships, met als gevolg daarvan de toe-

  nemende complexiteit en open innovatiesystemen.

  Ook daarover stelt de literatuur dat het gebruik

  van zowel financile als niet-financile prestatie-

  maatstaven van belang kan zijn. Sommige auteurs

  stellen dat je pas kunt uitbesteden als je eigen pro-

  cessen kunt monitoren en op orde hebt. Dat bete-

  kent dat je prestatiemaatstaven (kwaliteit, innova-

  tie), die van belang zijn voor je eigen eenheid ook

  opneemt in het contract met je leverancier; con-

  tracten gebaseerd op het minimaliseren van kos-

  ten zijn dan wellicht niet het meest geschikt om je

  strategische doelen te bereiken. Daarnaast moet

  je voorkomen dat een contract helemaal dichtge-

  timmerd is, omdat dat op lange termijn innovaties

  frustreert;eencontractmoetdusflexibelgenoeg

  zijn om de prestatiemaatstaven aan te kunnen

  passen (uiteraard met wederzijdse instemming

  van leverancier en afnemer).

  Ik hoop dat u, genspireerd door dit rapport, op

  creatieve ideen komt om zo (uw bijdrage aan) de

  lange termijn waarde van uw organisatie nog ver-

  der te vergroten en inzichtelijk te maken.

  INNOVATIE

  Aanbeveling door Frank Verbeeten, Onderzoeker Erasmus Universiteit

  Frank Verbeeten

  Onderzoeker Erasmus Universiteit

 • De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig

  Onderhoud (NVDO) wil inzicht krijgen in de vraag-

  stukken die momenteel op het gebied van keten-

  en prestatiemanagement spelen. Daarnaast wil

  de vereniging de werkelijkheid onderzoeken van

  de bewering dat prestaties op hun retour zouden

  zijn. Om deze reden heeft de NVDO haar Sectie

  Suto een onderzoek laten uitvoeren naar de sta-

  tus van het uitbesteden van technisch onderhoud

  en de mogelijkheden om zo bedrijfsprestaties op

  een hoger plan te brengen.

  Onder auspicin van Suto is een werkgroep aan

  de slag gegaan met vertegenwoordigers van

  Nederlandse bedrijven die alle posities in de

  onderhoudsketen dekken. De werkgroep heeft

  zich middels een enqute, workshops, bench-

  mark en interviews in dit vraagstuk verdiept.

  Deze studie heeft geleid tot deze publicatie met

  diverse nieuwe gezichtspunten.

  Deze publicatie is als volgt opgebouwd:

  In hoofdstuk 2 is het theoretische venster beschreven van waaruit verder geredeneerd

  kan worden.

  In hoofdstuk 3 is de huidige situatie en visie op de toekomst beschreven. In hoofdstuk 4

  vindt u reacties van enkele ervaringsdeskun-

  digen op de enquete-resultaten.

  In hoofdstuk 5 is een analyse te vinden van de resultaten van de benchmark. Daarbij is

  ook een analyse te lezen hoe succesvolle

  ondermeningen zich onderscheiden en ver

  boven het gemiddelde uitkomen..

  Op basis van de hieruit opgebouwde beeldvor-ming, laten de laatste hoofdstukken nieuwe

  inzichten met betrekking tot best pratices ten

  aanzien van strategievorming, partnerships

  en prestatiemanagement, zien.

  Details uit het uitvoerige onderzoek zijn vast-gelegd in bijlagen. Deze bijlagen zijn in digitale

  vorm te vinden op www.benchmark.suto.nl

  1. INLEIDING

  Binnen onderhoud wordt veel geschreven en veel

  gesproken over trends en ontwikkelingen. Om

  discussies hierover goed te kunnen voeren, is

  het belangrijk dat we dezelfde taal spreken. We

  beginnen daarom met enkele belangrijke denkers

  die hiervoor een goed theoretisch kader hebben

  gecreerd, zoals Nikolai Kondratiev. Hij kwam tot

  inzicht dat er zich al ruim een anderhalve eeuw

  in onze economie bepaalde constante golfbewe-

  gingen voordeden. Deze golfbewegingen werden

  door Kondratiev onderverdeeld in cycli van 5060

  jaar die bewijzen dat behoeften leiden tot uitvin-

  dingen en innovaties.

  Economische dieptepunten brachten de grootste

  technologische revoluties tot stand die op hun

  beurt weer een nieuw tijdperk creren. Sinds de

  industrile revolutie kennen we vijf cycli;

  1771 Industrile revolutie

  1829 Stoom en spoortijdperk

  1875 Staal en elektriciteit

  1920 Olie en autotijdperk

  1971 Informatietijdperk

  Hierbij zou de vijfde cyclus de eerste cyclus zijn

  die niet door techniek is aangedreven, maar

  2. THEORETISCH VENSTER

 • 8gebaseerd is op een intellectuele factor. Som-

  mige geleerden beweren zelfs dat de wereld zich

  op dit moment in een overgang bevindt naar een

  nieuwe zesde cyclus.

  Vanaf nu komt de nadruk steeds meer te liggen

  op psychosociale aspecten. Informatie blijft ech-

  ter een belangrijke pijler en zal zich verder ont-

  wikkelen richting kennis netwerken.

  Heel af en toe zijn innovaties radicaal en markt-

  verstorend, maar 99 procent hiervan is gelei-

  delijk en diffuus. Ze bouwen voort op eerdere

  innovaties. Een product wordt dan bijvoorbeeld

  geleidelijk goedkoper, lichter, kleiner of meer

  hanteerbaarder.

  Een ontwikkeling is een geleidelijke, min of meer

  autonome verandering die zich over langere

  periode voltrekt. Een trend is echter de manier

  waarop hieraan invulling wordt gegeven.

  Een ander belangrijk gedachtegoed komt van

  Maslow. Volgens hem heeft bij alle ontwikkelin-

  gen steeds de behoeften van de mens centraal

  gestaan en hebben er juist in de dieptepunten

  van onze economie steeds de grootste innovaties

  plaatsgevonden.

  2.1 Samengestelde behoeftenBehoeften zijn in de loop van tijd onder invloed

  van ontwikkelingen en trends sterk van karakter

  veranderd. In onze maatschappij zijn behoeften

  al lang niet meer enkelvoudig, eenvoudig en/

  of eenduidig, ze zijn samengesteld. Daarmee is

  vervulling van behoeften, dan wel het bereiken

  van een hoger welvaartsniveau, niet meer een-

  voudig te realiseren. Bedrijven, overheden en

  andere organisaties moeten zich daarom steeds

  meer verdiepen in manifeste en latente behoef-

  ten van maatschappij, mens en organisaties.

  Volgens geleerden is de recente crisis bovenal

  een morele crisis. Nu gaan we dus de moraliteit

  veranderen om de economie te verbeteren, ter-

  wijl we vroeger de economie wilden veranderen

  om de moraliteit te verbeteren. Dit werpt een

  licht vanuit welke behoefte mensen handelen.

  Hoewel dit nauwelijks wordt herkend,

  geldt dit eigenlijk ook voor bedrijven.

  De implicatie van deze visie is dat organisaties

  streven naar vervulling van behoeften die op een

  hoger niveau liggen. Ze kunnen en willen pas

  overgaan tot invulling op het volgende niveau als

  die op het vorige zijn ingevuld.

  2.2 BenchmarkIn de Global Competitive Index maakt men,

  afhankelijk van de omgevingsfactoren en de

  strategie die hierin gekozen wordt, onderscheid

  in drie soorten organisaties. Dit onderscheid is

  ook gemaakt in deze benchmark.

  Dit zorgt niet alleen voor een goed begrippenka-

  der, maar stelt ook goed in staat om de obser-

  vaties te vergelijken met zowel internationale als

  landelijke onderzoeken. Daarbij kan goed wor-

  den ingezoomd op bepaalde verschijnselen en

  onderliggende oorzaken.

 • 2.3 ContractvormenAlvorens in te gaan op de ontwikkelingen die de

  laatste jaren op het gebied van onderhoudscontrac-

  ten hebben plaatsgevonden, is het goed om eerst

  de verschillende type contracten te beschrijven.

  Onderstaande illustratie toont hoe organisaties hun

  dienstverlening van een regie naar een resultaats-

  overeenkomst kunnen ontwikkelen. Ten eerste is

  aangegeven welke taken zich lenen om door der-

  den te laten uitvoeren. Vervolgens welke contract-

  vormen hier het best bij behoren. Advies is om de

  implementatie vooral bottum-up te doorlopen.

  Om onderscheid te maken in de toepassing zijn de

  termen van prestatie- en resultaatsovereenkomsten

  gentroduceerd. Tegenwoordig spreken we liever

  van Performanced Based Contracts (PBC), waarbij

  het eerder gemaakte onderscheid verdwijnt.

  Resultaatsovereenkomsten hadden vooral tot

  doel om problemen met traditionele contracten

  op te lossen. In plaats van activity based aan te

  sturen, werd het onderhoudsbeheer bij derden

  neergelegd en zijn hierover resultaatafspraken

  gemaakt. Het doel was om tegenstrijdige belan-

  gen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te

  voorkomen zoals vaak bij traditionele contracten

  het geval kon zijn. Hierbij had de opdrachtnemer

  weinig belang om bijvoorbeeld rekening te hou-

  den met de beschikbaarheid van de installatie.

  Naarmate de gevraagde prestaties bij de doe-

  len van de opdrachtgever liggen, spreekt men

  van een prestatieovereenkomst. Bij prestatie-

  overeenkomsten is de innovatie meer gericht op

  het proces van de klant, het minimaliseren van

  productiekosten en andere componenten zoals

  energieverbruik e.d. Vanwege grote mate van

  customer intimacy spreekt men in dit kader ook

  wel van partnerships.

  De afgelopen jaren is er een nieuwe contractvorm

  bijgekomen die onder de term DBFM(O) bekend-

  heid heeft gekregen. Deze afkorting staat voor

  Design, Build, Finance and Maintain (Operate).

  Deze vorm ziet men vooral in de infrasector, maar

  doet ook geleidelijk in de industrie haar intrede.

  2.4 Innovatiepijlers In traditionele contracten ontvangt de opdracht-

  nemer een vergoeding voor activiteiten die door

  hem uitgevoerd worden. In eigen belang optima-

  liseert deze de werkzaamheden om zijn marge

  tussen opbrengsten en kosten te vergroten. Hij

  heeft geen belang om andere voor de hand lig-

  gende verbeteringen door te voeren. Het belo-

  nen voor het naar beneden brengen van kosten

  of het verbeteren van processen heeft als doel

  om innovatie te stimuleren.

  Deze innovatie is bij een resultaatsovereenkomst

  gericht op de keten en het optimaliseren van

  onderhoudsprocessen door slimmere werkwijzen

 • 10

  toe te passen en effectiever samen te werken.

  Deze aanpak zou voor nieuwe verbinding tussen

  organisatie moeten zorgen en ruimte moeten

  creren voor nieuwe innovaties.

  2.5 Grip op Meer met MinderAls we kijken naar de innovaties die door de eeu-

  wen heen hebben plaatsgevonden, dan heeft

  technologie er steeds voor gezorgd dat we steeds

  met minder mensen steeds meer konden produ-

  ceren. In een later stadium zijn daar sociale en

  contractuele innovaties aan toegevoegd.

  Volgens Economische Zaken slaagde de Neder-

  landse Industrie erin om voor de crisis te

  groeien met een krimpende beroepsbevolking.

  Ontwikkelingen die we ook bij asset owners

  terug zien, zoals bijvoorbeeld bij TATA Steel.

  Hier werd nog geen decennium terug met

  24.000 mensen 4 miljoen ton staal geprodu-

  ceerd. Nu wordt met 9.500 mensen circa 7 mil-

  joen ton staal geproduceerd. Dezelfde slagen

  zien we op dit moment bij banken waar men

  het, ten gevolge van de informatisering, met

  circa 20 tot 30 procent minder mensen af kan.

  Hoewel we soms denken dat de grens bereikt

  is, gaat deze evolutie door en zullen er steeds

  innovaties zijn die arbeidsbesparend werken. De

  krapte op de arbeidsmarkt heeft deze ontwikke-

  ling steeds onder druk gezet.

  Deze innovatie is bij een resultaats-overeenkomst

  gericht op de keten en het optimaliseren van

  onderhoudsprocessen door slimmere werkwijzen

  toe te passen en effectiever samen te werken.

  Deze aanpak zou voor nieuwe verbinding tussen

  organisaties moeten zorgen en ruimte moeten

  creren voor nieuwe innovaties

  2.6 Best PracticesDe afgelopen jaren zijn veel mogelijkheden beke-

  ken en initiatieven ontplooid om de concurrentiepo-

  sitie te versterken.

  Het is een logische stap om via best practices te

  analyseren wat wel en wat niet heeft gewerkt. Best

  practices geven ten opzichte van de benchmark

  een extra mogelijkheid om van anderen te leren.

  Het geeft kansen om doelstellingen een versnel-

  ling te geven zonder te experimenteren en hierbij

  onverantwoorde risicos te nemen.

  De organisatie die zelf een visie wil ontwikke-

  len op de toekomst, heeft er baat bij bekend te

  zijn met actuele ontwikkelingen en trends. In

  het NVDO Onderhoudskompas is voor de sector

  Onroerend Goed een visiedocument geschreven.

  Tevens is de Technische Arbeidsmarkt 2020 in

  kaart gebracht. In deze publicatie over de bench-

  mark prestatiemanagement zijn verschillende

  typen opdrachtgevers en toeleveranciers nader

  bekeken.

  3. VISIE OP DE TOEKOMST

 • 11

  De afgelopen vijf jaar is het gemiddelde uitbe-

  stedingniveau van 45 naar 55 procent toegeno-

  men. Dit zal zich verder doorzetten. Daarnaast

  treedt een verschuiving op van generalisten naar

  specialisten.

  Die behoefte aan verdere specialisatie ziet men

  ook bij het bedrijfsleven. Er zijn weinig bedrijven

  die alle behoeften alleen kunnen invullen, met

  als gevolg dat er steeds nieuwe verbindingen

  ontstaan. Deze ontwikkeling weerspiegelt zich op

  de arbeidsmarkt waar steeds meer professionals

  zich als zelfstandige zonder personeel (zzper)

  aanbieden. Waren dit vijf jaar terug nog maar

  350.000, inmiddels is deze groep uitgegroeid

  tot 810.000 fulltimers en circa 1.250.000 part-

  timers. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan

  op deze zzpers en deze groep legt zich steeds

  meeropeenspecifiekonderdeeltoe.

  Eigenlijk ziet men hierin de behoeften van de

  mens en organisaties met elkaar versmelten

  en nieuwe netwerk- verbindingen ontstaan. De

  nieuwe combinaties die hieruit ontstaan, worden

  steeds manifester ten gevolge van schaarste op

  de arbeidsmarkt en de behoefte om werk en priv

  in balans te brengen. Er ontstaat een nieuwe

  maniervanwerkenensamenwerken.Dedefini-

  tie hiervan is inmiddels in van Dalen opgenomen

  maar zal voor elk bedrijf een andere betekenis

  krijgen.

  3.1 DESTEP ModelEr zijn vele modellen om ontwikkelingen te

  beschrijven. Binnen dit onderzoek zijn ze in

  kaart gebracht volgens het DESTEP model omdat

  deze methode voor iedereen goed toepasbaar is.

  DESTEPstaatvoorDemografie,Ecologie,Sociaal-

  cultureel, Technologie, Economie, Politiek-juri-

  disch. Aan de hand van deze themas zullen we de

  beeldvorming op hoofdlijnen structureren.

  3.2 Trends die een rol spelenHet beleid van onze regering is erop gericht om

  van Nederland binnen Europa de meest competi-

  tieve regio te maken. Om dit mogelijk te maken

  zet men in op een nieuw industrieel landschap.

  In deze publicatie zijn trends in kaart gebracht.

  Het geeft een beeld hoe ontwikkelingen zich

  kunnen vertalen in bewegingen die zich in een

  periode van 5 tot 15 jaar zou kunnen voltrek-

  ken. Voor elk DESTEP gebied wordt de moge-

  lijke impact op onze branche gegeven.

 • 1

  Het is aan de lezer om voor zijn eigen situatie

  de juiste vertaling te maken en te bepalen hoe

  deze hiermee om zal gaan.

  3.3 Demografie Demografie(leeftijdsopbouw,emigratie,immigra-

  tie, vergrijzing, ontgroening, concentraties) geeft

  een beeld van hoe een bevolking zich ontwikkelt.

  In 2008 werd de wereldbevolking geschat op 6,7

  miljard mensen. De Verenigde Naties schatten

  in dat de wereldbevolking in 2050 ruim 9 mil-

  jard bedraagt. In Nederland groeide tot 2010 de

  beroepsbevolking tot 7.500.000 medewerkers.

  Dit jaar zullen we voor het eerst te maken krijgen

  met een krimp van 0,3 procent per jaar. Vergrij-

  zing; Vergrijzing betekent dat het aantal ouderen

  in Nederland toeneemt. In 2005 was 14 procent

  van de bevolking 65-plus. Dit zal in 2050 zijn

  opgelopen naar 25 procent. In 2010 was 8,5 %

  van de beroepsbevolking boven de 55 jaar. Ont-

  groening; Met de groene druk bedoelt men het

  aantal personen beneden de leeftijd van 20 jaar,

  gemeten als percentage van de werkzame bevol-

  king. Tot 2010 is arbeidsbevolking gestegen. Vanaf

  nu volgt daling. Op zich niet allemaal zo zorg-

  wekkend. Het onderliggend generatiewisseling is

  een stuk complexer. Het effect van babyboomers

  is pas in 2027 goed merkbaar. Tot die tijd groeit

  deze leeftijdscategorie van 8 naar 25 procent.

  Migraties; Migraties hebben grote gevolgen voor

  bevolkingsopbouw, ook in Nederland. De invloed

  van allochtonen wordt op allerlei gebieden steeds

  groter. In 2008 waren er op een totale bevolking

  van 16 miljoen zon 3 miljoen allochtonen.

  De beroepsbevolking is sterk in samenstelling

  aan het veranderen

  Recent onderzoek van de NVDO geeft aan dat hier-

  van 300 duizend mensen in de onderhoudssector

  werkzaam zijn. Dit komt overeen met ongeveer

  vier procent van onze totale beroepsbevolking.

  Ook hier is de leeftijdsopbouw een afspiegeling

  van de samenleving. Dit betekent dat evenals

  de algehele beroepsbevolking de technische sec-

  tor vanaf 2010 te maken gaat krijgen met een

  krimp. Gezien ook in deze branche 8,5 procent

  boven de 55 jaar is gaan we uit van een identike

  verloop van 0,3 procent per jaar. Het CPB heeft

  bij het berekenen van het algehele beeld reke-

  ning gehouden dat de participatiegraad verder zal

  oplopen van 76 naar 80 procent. De mogelijkheid

  hiertoe ligt vooral bij het inzetten van mensen

  die vervroegd met pensioen zijn gegaan en bij-

  voorbeeld als zzper terug keren. Gezien de leef-

  tijdsopbouw van onze beroepsbevolking, de hoge

  participatiegraad en lage werkloosheid voorziet de

  SER in haar scenarios in beperkte groeimogelijk-

  heden voor onze beroepsbevolking.

  3.4 Ecologie Ecologie (het vakgebied dat de relaties bestudeert

  tussen organismen en hun omgeving) gaat over

  hoe de planeet zich ontwikkelt. Fossiele brand-

  stoffen zoals aardolie, aardgas en kolen vormen

  de voornaamste energiebronnen. Ze zijn in het

  verre verleden ontstaan uit resten van biologisch

  materiaal, maar deze bronnen worden schaars.

  Wezienraffinaderijennaarbronlandenverplaat-

  sen en hier nieuwe biomassa voor terug komen.

  Dit alles zal in ons land zorgen voor nieuwe duur-

  zame producten en productstromen.

 • 1

  Nederland houdt zich hier intensiever mee bezig

  dan andere landen. Ondanks negatieve kantteke-

  ningen vormt het nieuwe industrieel landschap een

  stevig fundament voor de welvaart in ons land.

  3.5 Sociaal-Cultureel Sociaal-culturele factoren (opvattingen, normen

  en waarden, gevoelens in de samenleving, cul-

  tuur, religie, drijfveren, doelstellingen, motieven)

  geven de krachten aan binnen een systeem.

  Herkenbare ontwikkelingen op dit terrein zijn:

  Globalisering; betekent letterlijk het ver-spreid raken over de hele wereld. Modern

  woord voor een 500 jarig fenomeen met als

  centrale kenmerk een wereldmarkt waarbij

  we op grotere schaal met elkaar handel drij-

  ven en concurreren. Het feit is dat het Neder-

  lands bedrijfsleven steeds meer onderdeel

  is geworden van een mondiale economie.

  Kansen en bedreigingen worden niet meer

  beperkt tot landsgrenzen. Dit wordt gestimu-

  leerd door nieuwe ontwikkelingen in de ICT

  en lage transportkosten.

  Het eerste effect is dat de kapitaalintensieve industrie in Nederland in toenemende mate

  concurrentie krijgt waardoor de kostprijs van

  onze producten en diensten zwaar onder druk

  staat. Als een van de belangrijkste kostencom-

  ponentenmoethetonderhoudefficinterwor-

  den uitgevoerd en dient tegelijkertijd effectie-

  ver worden. Met andere woorden; aantoonbaar

  verbeteren op zowel kosten als op technische

  beschikbaarheid.

  Tweede effect is de formatie van mondiale beheerorganisaties. Binnen internationale

  ondernemingen worden lokale technische

  diensten aan elkaar gekoppeld tot global

  maintenance networks. Ze leren van elkaar

  middels interne benchmarking en wisselen

  best practices uit.

  Het derde effect is zichtbaar in het feit dat er weinig nieuwe ontwikkelingen zullen zijn

  met betrekking tot reserve onderdelen en

  gereedschappen. Deze zijn tenslotte al jaren

  geglobaliseerd. Overigens geldt dit ook voor

  consultancybureaus.

  Regionalisering; Hierin vindt de meeste han-del binnen een beperkt gebied plaats. Het is

  een proces waarbij men zich, in plaats van

  op de wereldmarkt zaken te doen, meer richt

  op de regio. De eerste signalen van kortere

  ketens tonen aan dat we proberen steeds

  meer binnen de regio op te lossen.

  Individualisering; Het proces waarbij men-sen meer als individu dan als groep in de

  samenleving staan. Dit proces neemt nog

  steeds toe. Individuele behoeften en leefwij-

  zen zorgen ervoor dat steeds meer organisa-

  ties deze ontwikkeling in hun strategie moe-

  ten opnemen.

  Sociale netwerken; Voorheen bestonden net-werken voornamelijk uit mensen die relatief

  dicht bij elkaar woonden en kerkelijk, zake-

  lijk of vriendschappelijk met elkaar verbon-

  den waren. Tegenwoordig zijn netwerken

  vooral virtueel, dimensieloos, bijvoorbeeld

  FaceBook en LinkedIn. Nieuwe medewerkers

  zullen zich medio 2020 ook anders op de

  arbeidsmarkt bewegen.

  Er wordt minder vreemd gekeken tegen meerdere werkgevers. Jobhoppen is tegen-

  woordig heel gewoon. Dit alles betekent voor

  HRM een enorme uitdaging. Op dit moment

  zien we echter dat bedrijven zich sterk rich-

  ten om kritische resources in vaste banen

  aan zich te binden.

  3.6 TechnologieTechnologie (wetenschap, kennis, innovatievermo-

  gen, technische vooruitgang) biedt de mogelijk-

  heid om systemen ingrijpend te veranderen. Soms

 • 1

  loopt een verandering geleidelijk en soms heeft

  een verandering radicale gevolgen voor de markt.

  ICT is het trefwoord geworden. De meeste onder-

  houdsorganisaties hebben inmiddels hun tweede

  onderhoudsbeheersysteem aangeschaft en zijn

  gemiddeld vier jaar oud. De mogelijkheden zijn

  nog lang niet uitgeput en er zal op dit gebied nog

  veel ontwikkeld moeten worden.

  3.7 Economie, Kansen en UitdagingenEconomie, in de breedste zin van het woord,

  speelt vaak een dominante rol bij de sturing van

  de ontwikkelingen. De laatste recessie is daar

  een sprekend voorbeeld van.

  Nederland heeft bewezen een goed uitgangspunt

  te hebben om op wereldschaal een toonaange-

  vende en competieve economie te hebben die

  concurreert op basis van kennis en innovatie.

  Toch blijkt enerzijds deze uitgangspositie onder

  druk te staan en blijkt anderzijds dat het voor

  veel ondernemingen lastig is om tot baanbre-

  kende innovaties te komen.

  3.8 Politiek, Juridisch, GeopolitiekDe politiek (wetgeving, handhaving, politiek kli-

  maat, mate van overheidsbemoeienis, beleid)

  heeft grote invloed op ontwikkelingen. Beleid

  kan leiden tot vasthouden aan het bekende of

  openstaan voor iets nieuws. Een overheid kan

  een innovatie proberen te sturen.

  3.9 Situatie en OntwikkelingDe omgeving van de onderhoudsmarkt is volop

  in beweging! Al deze ontwikkelingen zullen zich

  weerspiegelen op organisaties en de arbeids-

  markt en uiteindelijk ook op de business haar

  weerslag hebben. Het zijn vaak maatschappe-

  lijke ontwikkelingen waar men weinig invloed op

  uit kan oefenen. Het bedrijf dat hier echter het

  best op zal participeren zal het best de toekomst

  naar zijn hand kunnen zetten.

  3.10 SamenvattendIn dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen weer-

  gegeven die niet benvloedbaar zijn en is nader

  gespecificeerd voor welke veranderingen deze

  hebben gezorgd.

  Enkele trends zullen voor organisaties zeer bepa-

  lend zijn, andere zullen onopgemerkt voorbij

  gaan. Welke moet u hieruit pikken? Hoe zou u

  daarop moeten inspringen en wat zou voor uw

  organisatie het meest van invloed zijn? Vast-

  gesteld kan worden, dat de omgeving van de

 • 1

  Met de tweede stap van het onderzoek is meer

  aandacht gericht op de ontwikkelingen en de

  trends die binnen de onderhoudsbranche van

  Nederland spelen. Het onderzoek is uitgevoerd

  in de marktsectoren waar onderhoud vanwege

  kapitaalintensieve assets een grote rol speelt

  zoals de procesindustrie, infra, de maakindustrie

  en de transportsector.

  De enqute bestond uit tien vragen die afzonder-

  lijk maar ook in relatie tot elkaar zijn beoordeeld.

  Daarnaast zijn uitkomsten vergeleken met een

  onderzoek uit 2005. Experts zijn gevraagd wat

  zij de meest opmerkelijke en relevante punten

  vinden. De volledige uitkomsten hiervan zijn in

  bijlage A terug te vinden. Bijlage A is te vinden

  op www.benchmark.suto.nl

  Het meest opmerkelijk vond men

  de toegenomen zorgen van de

  onderhoudsmanagers

  Vijf jaar geleden was slechts 12 procent van

  de onderhoudsmanagers ontevreden, nu is dat

  gestegen naar 38 procent. Als voornaamste zorg-

  punten noemt men tijdsdruk en de stuurlast.

  Onder onderhoudsmanagers werd verwacht dat

  met de komst van performance based contrac-

  ten (PBC) het aantal zorgpunten zou verminde-

  ren. De eerste opmerkelijke uitkomst is dat deze

  verwachting niet realistisch is gebleken, zoals

  ook weergegeven in de illustratie. Desondanks

  lijkt de populariteit zich door te zetten.

  Onderhoudswerk zal in de toekomst steeds min-

  der op basis van Time & Material geleverd wor-

  den en regiewerk lijkt geheel te verdwijnen. Iets

  om dus dieper op door te gaan.

  Traditionele contracten zijn veelal activity based

  en eenvoudig aan te sturen, maar kunnen even-

  wel tot tegenstrijdige belangen leiden. Perfor-

  manced Based Contracten hebben juist tot doel

  de belangen van beide partijen beter te stroom-

  lijnen en de geformuleerde doelstellingen collec-

  tief na te streven.

  Op deze wijze is er vooral met succes gestuurd

  opbesparingen,efficiencyenflexibiliteit.Hierbij

  is er aan de kant van de opdrachtgever gesne-

  den in de overhead- en personeelskosten. Daar-

  naast heeft men te maken met veel meer perso-

  nele wisselingen. Nieuwkomers tonen veelal niet

  dezelfde betrokkenheid en de gewenste loyaliteit.

  Deze ontwikkeling wil men doorgaans opvangen

  door meer controle en disciplinering. En dat alles

  vraagt steeds meer een hogere managementin-

  spanning. Enerzijds om medewerkers goed in het

  gareel te houden, anderzijds om het manage-

  ment goed genformeerd te houden.

  4. ENQUETE, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

 • 1

  Het vak van onderhoudsmanager

  is een stuk complexer geworden!

  Naarmate de gevraagde prestaties dichter bij het

  hoofddoel van de opdrachtgever liggen, zoals

  hoge beschikbaarheid van installaties, nemen

  in principe de risicos en de complexiteit eerder

  toe- dan af. De onderhoudsmanager kent vele

  bazen met conflicterende belangen. Hierdoor

  staat hij elke dag weer voor nieuwe uitdagingen

  die hem dwingen bepaalde keuzes te maken.

  Al deze doelstellingen blijken steeds moeilijker

  in balans te houden. Bij achterstand op de doel-

  stellingen kan de onderhoudsmanager zich niet

  veroorloven om alleen op output te sturen. Er

  wordt juist een grondige analyse verwacht van

  de situatie. Daarmee ligt er op het bord van de

  onderhoudsmanager altijd een stevige uitdaging

  die zijn volledige aandacht nodig heeft.

  Het vakgebied zal zich hier

  steeds verder op specialiseren

  Tweede opmerkelijke uitkomst van de enqute

  betreft de toepassing van Key Performance Indi-

  cators, KPIs. Ten opzichte van vijf jaar geleden

  is het gebruik van indicatoren om te meten en te

  sturen enorm toegenomen.

  Waren KPIs vijf jaar geleden vrijwel nog een onbe-

  kend fenomeen, inmiddels geldt: Wat niet kan

  worden gemeten, kan niet worden gemanaged!.

  Dit vindt ook steeds meer zijn weg richting con-

  tract- en leveranciersmanagement.

  De NEVI geeft hierop vanuit het inkoopperspectief

  haarreflectie.Ongeveer75procentvindthetuit-

  besteden van onderhoud aan technische installaties

  van strategisch belang om de bedrijfsdoelstellingen

  te kunnen halen. 49 procent blijkt haar belangrijk-

  ste leveranciers daadwerkelijk bij de bedrijfsstra-

  tegie te betrekken. Weliswaar ten opzichte van vijf

  jaar geleden een enorme stap voorwaarts, maar

  nog steeds onder het vereiste niveau.

  Bovendien blijken de afgelopen periode veel part-

  nerships niet aan de verwachting te kunnen vol-

  doen en dienen contracten qua strategie herijkt

  te worden. Hoewel Nederland op dit gebied met

  85 procent boven het internationale gemiddelde

  van 50 procent uitkomt is dit wel een zorgelijke

  ontwikkeling.

  In feite is er bij Performanced Based Contracten

  sprake van outputsturing zoals dat ook binnen

  organisaties wordt toegepast om afdelingen aan

  te sturen. In dit geval gebeurt het tussen organi-

  saties op het niveau van de keten. Uit het onder-

  zoek blijkt dat in 35 procent van de gevallen men

  de wederzijdse bedrijfsbelangen nog niet goed

  met elkaar verbonden vindt.

  Dergelijke contractvormen zijn een aantal jaren

  terug vanuit de procesindustrie ontwikkeld en

  uitgerold naar andere sectoren zoals onroerend

  goed en infra. Hier gaat men zelfs een stapje

  verder door ook het financieringsvraagstuk op

  te nemen. Tegenwoordig wordt bijvoorbeeld een

  rijksweg met vreemd kapitaal aangelegd en met

  20 jaar onderhoud aangekocht.

  Hoe zal deze trend zich doorzetten?

  Dit concept waarbij ook de financiering wordt

  meegenomen in de plannen, doet langzaam

  ook in de procesindustrie haar intrede. Men zal

  steeds meer zaken met bedrijven doen die ook

  de verantwoording voor het proces op zich kun-

  nen nemen. Voorbeelden zijn co-siting van ener-

  gie, water, stoom, tankopslag, et cetera.

  De derde opmerkelijke uitkomst is de ver-

  schuiving van beleidsfocus.

 • 1

  Operational excellence komt steeds meer op de

  voorgrond.Efficiencywordtgezienalsabsolute

  noodzaak en is er steeds meer aandacht voor

  de effectiviteit van de dienstverlening. Dit is

  terug te zien in de benchmark die veel bedrij-

  ven gebruiken voor de arbeidsproductiviteit, de

  hand-on-tool time. Deze is de afgelopen vijf jaar

  behoorlijk verbeterd.

  Ten opzichte van de begin jaren 2000 is kosten-

  besparingweggevallenenflexibiliteitinprioriteit

  gezakt;

  36% Focus Core, professionaliteit

  36% Kostenbesparing

  13% Verbeteren kwaliteit

  10% Flexibiliteit, speed-to-market

  4% Innovatiekracht

  1% Conservering kapitaal

  Nederland heeft inmiddels een van de meest

  flexibele arbeidsmarktenvanEuropa.Hetwerk

  is ook flexibeler ingericht. Het gemiddelde uit-

  bestedingniveau is de afgelopen jaren opgelo-

  pen tot 55 procent. Uit dit onderzoek komt naar

  voren dat bedrijven flexibel wensen te blijven.

  De verwachting is dat het gemiddeld zal oplopen

  naar 65 procent. Het is logisch dat de waarde die

  de afgelopen jaren hierin is opgebouwd nu min-

  der prioriteit krijgt, hetgeen niet wil zeggen dat

  deze minder belangrijk aan het worden is.

  In de Global Competiveness Index staat mobili-

  teitsvermogen van vaklieden slecht genoteerd

  In de loop van de tijd heeft de terminologie zich

  ook aangepast. Zo staat de term operational

  excellence voor de samenvoeging van kwaliteit

  enflexibiliteit.

  In het onderzoek is ook een insourcing tendens

  zichtbaar. Ongeveer zes procent van de asset

  owners bouwt weer bepaalde competenties op die

  eerst waren uitbesteed. Vaak ligt hier herinrich-

  ting van de keten aan ten grondslag. Of wenst

  men minder afhankelijk van de markt te worden.

  Verwacht wordt dat er vanuit de business steeds

  sneller gereageerd zal moeten worden op markt-

  situaties. Deze reactietijd, - speed-to-market,

  zal de in de toekomst steeds meer in contracten

  meegenomen worden als KPI.

  Overhetalgemeenkunnenopefficiencygefocuste

  bedrijven getypeerd worden als snel, slagvaardig

  enflexibel.Nudeeconomiezichlangzaamher-

  stelt, zullen een zeer krappe arbeidsmarkt, ver-

  grijzing en ontgroening weer een grote rol gaan

  spelen. Dit zorgt voor een discontinuteit in het

  personeel (minder vaste krachten) die steeds

  vaker kortstondig worden ingezet en steeds meer

  opnieuw moeten worden ingewerkt.

  De beoogde groei in uitbesteding is tevens inge-

  geven door toenemende complexiteit van assets,

  waarvoor steeds meer specialistische kennis en

  kunde wordt vereist. De afgelopen jaren was er

  minder vraag door de economische situatie. Het

  was logisch dat er minder druk op de productie

  werd uitgeoefend en dit werd vertaald naar min-

  der harde beschikbaarheideisen. Bij een aantrek-

 • 18

  kende economie zal de prioriteit ook weer komen

  te liggen op asset utilization.

  De afgelopen periode heeft echter ook duidelijk

  gemaakt dat er weinig leveranciers zijn die alle

  competenties zelf in huis hebben en tegelijkertijd

  kunnen leveren. Dit zal leiden tot meer samen-

  werking tussen bedrijven en consortia om de

  kwaliteiten te bundelen.

  De laatste opmerkelijke uitkomst betreft de toe-

  genomen aandacht voor best practices. Het besef

  groeit dat de wereld om ons heen weleens zo zeer

  aan het veranderen is, dat we onze visie over best

  practices volledig moeten herzien. Vroeger liep

  men min of meer blind achter best practices aan

  en werd gesproken over een centrale- of decen-

  trale organisatie. In de periode daarna ging het

  steeds vaker over het percentage uitbesteden.

  Tegenwoordig wordt meer gesproken over onder-

  liggende processen, het borgen van kennis en

  innovatie.

  Best practices geeft ten opzichte van benchmark

  een extra mogelijkheid om te leren van ande-

  ren. Het geeft een kans om doelstellingen een

  versnelling te geven zonder te experimenteren

  wat wel en niet werkt. Risicos moeten hierdoor

  afnemen.

  Al deze punten zijn wellicht het meest kenmer-

  kend voor de huidige situatie.

  De slotvraag aan experts was of ze deze trends

  konden herkennen en waar deze voor hun bedrijf

  toe zouden leiden.

  Bij de meeste internationals behoort de Neder-

  landse vestiging binnen Europa tot een van de best

  renderende ondernemingen. Het is logisch dat in

  dit wereldklimaat de investeringen zijn uitgesteld,

  maar deze zullen absoluut weer terug komen.

  Belangrijk is dat we ons positief

  blijven onderscheiden!

  5. BENCHMARK, TOPSTRATEGIEENDe derde en laatste stap van het onderzoek betreft

  de benchmark en het onderzoek naar het presta-

  tiemanagement van Nederlandse bedrijven.

  Om onderhoudprestaties van bedrijven met

  elkaar te kunnen vergelijken zijn KPIs ontwik-

  keld tot een standaard model die min of meer

  voor elke branche toepasbaar is. Onderstaand

  voorbeeld is afkomstig van een der deelnemers

  uit de werkgroep die hiermee twee bijzondere

  leermomenten naar voren bracht.

  Deze begon in het jaar 2007 waar ze onver-

  wachtste maken kregen met een ongeplande

  downtime van 28 procent.

 • 1

  In de jaren daarna klom het bedrijf dankzij speci-

  fiekemaatregelenweergeleidelijkuithetdal.Bij

  het analyseren hiervan bleek de dip te herleiden

  naar een reorganisatie waar veel kennis en erva-

  ring werden los gelaten. Maar ook aan het uitbe-

  stedingtraject waar de focus sterk lag op plan-

  ningscordinatie om zo kosteneffectief mogelijk

  te opereren. Na 2007 richtte het bedrijf zich weer

  naar de opbouw van kennis en innovatie met als

  resultaat een geleidelijke verbetering. Inmiddels

  behoort bedoelde organisatie met deze resulta-

  ten in zijn branche weer tot best-in-class.

  5.1 MarktfocusOm een keuze te maken welke aanpak voor een

  organisatie geschikt is, is het van belang dat de

  focus nauw aansluit bij de status van de tech-

  nische dienst. Vanuit de internationale bench-

  markworden de volgende onderhoudsbedrijven

  en hun strategische focusgebieden getypeerd.

  Focus op efficiency; Onderhoudsbedrijven die

  zich toeleggenophetzoefficintmogelijkorga-

  niseren van het onderhoudsproces proberen hun

  klanten de producten en dienstverlening tegen een

  zo scherp mogelijke prijs/kwaliteit verhouding te

  leveren.

  Onderhoudsbedrijven die hiertoe horen kiezen

  voor operational excellence en proberen om via

  hun Hand on Tool Time (HOTT) de onderhouds-

  kosten te minimaliseren. Zowel uit de internatio-

  nal benchmark als dit onderzoek blijkt dat tussen

  de 40 en 50 procent zich hierop toelegt.

  Focus op klantproces; Onderhoudsbedrijven die

  zich richten op het leveren van kennis en innovatie

  proberen de opbrengst uit hun assets voortdurend

  te verbeteren en streven daarvoor naar een voort-

  durende aanscherping van hun productkennis. Uit

  de benchmark blijkt dat tussen de 15 en 20 procent

  zich hierop focust respectievelijk succesvol is.

  Focus op primaire factoren; Onderhoudsbe-

  drijven die zich richten op primaire factoren pro-

  beren zaken zoals kwaliteit, veiligheid, etc. zo

  goed mogelijk in grip te houden. Uit de bench-

  mark blijkt dat circa 30 procent zich hier voorna-

  melijk mee bezighoudt.

  5.2 BenchmarkDe afgelopen vijf jaar heeft circa 20 procent

  zich op diverse onderdelen sterk weten te ver-

  beteren. Dit ligt in lijn met andere onderzoeken

  zoals die van de Erasmus Universiteit Rotter-

  dam; Concurrentie en innovatiemonitor 2010.

  Daarentegen blijkt dat 30 procent op diverse

  onderdelen slechtere resultaten heeft geboekt.

  Beiden zijn interessant om te onderzoeken.

  5.3 TopstrategienEvenals in de internationale benchmark, valt in dit

  onderzoek een direct verband tussen strategische

  focus en bedrijfsresultaten te zien. De meeste

  bedrijven richten zich op operational excellence.

  Een beperkt deel streeft naar integrated services.

  Een strategische focus die echter te ver af ligt van

 • 0

  de sterke punten van het bedrijf of kwaliteiten van

  het management, is gedoemd te mislukken.

  Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrij-

  ven die de basis niet goed voor elkaar hebben

  niet in staat blijken te zijn om hun bedrijf op een

  hoger plan te brengen. De theorie van Maslov

  komt hier in terug waarbij pas aan het volgende

  niveau gedacht kan worden indien het onderlig-

  gend niveau goed geborgd is.

  Vervolgens is gekeken hoe de tien kernvragen

  van de enqute scoren op deze categorien. Dit

  leverde het volgende op:

  94 procent van Best-in-Class bedrijven bor-gen met operational excellence de effectivi-

  teitenefficiencyvanonderhoudsuitvoering.

  Best-in-Class bedrijven slagen er beter in om hun Return-on-Assets (ROA) te verbeteren

  door zich op asset lifecycle costs te focussen.

  Best-in-Class bedrijven richten zich twee keer zoveel op het standaardiseren van werkpro-

  cessen voor Risc en Asset management.

  Hoewel er geen groot verschil is in betrokken-heid van leveranciers met beleid en targets,

  is er wel een groot verschil in het toepassen

  van een beloningsstructuur.

  Er zijn ook punten waarvan de impact zich niet

  eenduidig laten uitdrukken, zoals bijvoorbeeld het

  niveau van uitbesteding. In de categorie Best-in-

  Class komen zowel boven als onder gemiddelde

  uitbesteders voor.

  5.4 BenchmarkstudieNaast het bestuderen van de verschillen tussen

  branches en strategien, is het zeer interessant

  om verschillen binnen de branches te zien.

  De benchmarkstudie laat zien dat in elke branche

  het gemiddelde kostenniveau 1,5 keer zo hoog is

  dan dat van de best presterende bedrijven in die

  branche. Op dezelfde manier valt op dat in elke

  branche de gemiddelde beschikbaarheid 5 tot 10

  procent lager is dan de best presterende bedrij-

  ven in die branche.

  Er is nog steeds een groot

  verbeterings-potentieel!

 • 1

  5.5 Lessons learnedHet voorbeeld uit hoofdstuk 5 leert dat men wel

  reuze voorzichtig moet zijn met het gebruik van

  benchmark gegevens, want een verkeerde inter-

  pretatie kan al snel grote gevolgen hebben. Dit

  onderzoek wijst echter uit dat de verhouding tus-

  sen de prestatieniveaus per bedrijf sterk kunnen

  verschillen, maar wel overeenkomsten vertonen

  per branche, per land en strategie. Hierbij speelt

  de omgevingsfactor ook een zeer dominante rol.

  De belangrijkste valkuilen zijn:

  Het vergelijken van appels en peren is een van de belangrijkste valkuilen van benchmar-

  king. Analyse met behulp van benchmark-

  gegevens is alleen mogelijk indien bedrijven

  direct vergelijkbaar zijn. Hierbij dient niet

  alleen gekeken te worden naar de branche

  waar het bedrijf in actief is, maar ook de stand

  van techniek en het productieproces.

  Een tweede valkuil is het ontbreken van goededefinities.Inhetonderzoekbleekdui-

  delijkdatelkbedrijfzijneigendefinitiesen

  begrippen hanteert.

  Om zelf niet in de eerste de beste valkuil te stappen,zijn indebijlagededefinitiesvan

  KPIs uitgewerkt. Tevens is een toelichting

  opgenomen hoe men zijn eigen bedrijfskaart

  kan opstellen.

  Een derde en laatste valkuil die er lag, is het blindvaren op cijfers. Het is een eerste

  prescan van een bedrijf om diens algehele

  gezondheid te bepalen.

  Voordat er conclusies getrokken kunnen worden,

  dient men eerst nader onderzoek te plegen en

  gerichte testen uit te voeren.

  Benchmarkonderzoeken dienen daarom altijd

  gepaard te gaan met een verdiepingsanalyse.

  Bijvoorbeeld aan de hand van interviews met het

  management, maar ook vertegenwoordigers op

  de werkvloer. Hiermee kunnen resultaten onder-

  bouwd en verklaard worden.

  Samenvattend

  Met betrekking tot Best Practice strategie-

  vorming, gelden de volgende observaties;

  1. onderzoek waar het belangrijkste waardepo-

  tentieel ligt,

  2. wees bewust van het soort strategie dat hier-

  voor wordt ingezet (resource based, custo-

  mer based of factor based) en richt de keten

  daarop in,

  3. stuur op een beperkt aantal echte value dri-

  vers. Leg de doelstelling hoger en breder dan

  alleen winst.

 • Het gedrag van mensen speelt een belangrijke rol

  bij het uitbesteden, vindt Ludo Kroon. Hij is team-

  leider Asset Management van de business unit

  Productie van Essent. Het energiebedrijf rekent

  op een hogere beschikbaarheid en lagere kosten

  door te kiezen voor main-contractors.

  Ongeveer tien jaar geleden werd er bij Essent

  nadruk gelegd op het verlagen van de kosten.

  Ook de onderhoudsbestedingen gingen toen

  naar beneden. Kroon: In eerste instantie denk

  je dat je goed bezig bent, want je hebt lagere

  kosten. Totdat je merkt dat de beschikbaarheid

  en betrouwbaarheid minder worden. Sinds onge-

  veer vijf jaar werken we gestaag aan het verbe-

  teren hiervan.

  Kan de onderhoudssector iets leren van de situatie bij Essent?We hebben eerst de strategische keuzes gemaakt

  over wat we wel en wat we niet willen uitbeste-

  den. Essent zal de keuzes voor het optimaliseren

  van het onderhoud, dus de beschikbaarheid ver-

  sus de kosten, te allen tijde zelf blijven maken.

  Daarnaast blijven we ook tactisch en uitvoerend

  onderhoudopspecifiekegebiedenzelfdoen.We

  handhaven ook een (beperkte) onderhoudsorga-

  nisatie. Zo blijven we een volwaardige gespreks-

  partner voor onze leveranciers en waarborgen

  we een zekere mate van onafhankelijkheid.

  Ten tweede hebben we op verschillende niveaus

  verbeterlussen vastgesteld, volgens het plan,

  do, check en act-principe. De wijze waarop we

  uitbesteden hebben we vervolgens bepaald door

  te kijken naar de kritische factor in het produc-

  tieproces en de mate van afhankelijkheid van een

  leverancier. We zitten nu in een veranderingstra-

  ject door de overname door RWE. Het verhaal

  kritiek versus afhankelijkheid komt anders te

  liggen. We hebben nu ook meer mogelijkheden

  om alternatieve leveranciers te vinden.

  Welke werkzaamheden besteedt Essent uit?Essent besteedt uit op alle niveaus. Als er sprake

  is van kritische systemen en afhankelijkheid van

  de leverancier, dan gaan we een langetermijncon-

  tract aan. Gaat het om een niet-kritisch onderdeel

  en is er wel sprake van afhankelijkheid, dan doen

  we de werkzaamheden de deur uit. Als het niet-

  kritisch en niet-afhankelijk werk betreft, laten we

  meerdere partijen aanbieden. Met betrekking tot

  kritische componenten is de filosofie datwedit

  niet door een main-contractor laten doen, maar

  dooreenspecifiekeOEMerofserviceproviderdie

  we zelf direct aansturen. De laatste tijd kiezen we

  meer voor non-OEMers en insourcing.

  Zet Essent veel verschillende contractors in?We hebben hierin wel een beweging gemaakt.

  Voorheen hadden we veel contractors over de

  vloer en dat kostte veel tijd om te managen.

  Nu hebben we op de sites in Geertruidenberg

  en Maasbracht twee main-contractors per site

  die het werk uitvoeren. We vertrouwen erop dat

  door de langetermijnrelatie de main-contrac-

  tor de installaties beter leert kennen, waardoor

  de beschikbaarheid omhoog gaat en de kosten

  omlaag gaan. Het selecteren van de vier con-

  tractors is een uitgebreid proces geweest dat

  een jaar duurde. Er zijn diverse criteria opge-

  steld, bijvoorbeeld over veiligheidsprestaties.

  We bezochten de aannemers op andere sites en

  vroegen een kostenberekening aan de hand van

  een voorbeeldcasus. Nu bouwen we samen aan

  de organisatie. Wij houden voorlopig de regie,

  Gedrag belangrijke factor bij uitbesteden

  Vensterinterview met Ludo Kroon, Teamleider Asset Management b.u. Productie van Essent

 • terwijl de contractors de installaties leren ken-

  nen. De strategie van het bepalen van het onder-

  houd blijft echter bij ons.

  Herkent u de vier niveaus (gedrag, onderhoudsuitvoering, installatiebeheer en productie) die in het Suto-onderzoek naar voren komen?Wij zetten momenteel sterk in op de factor

  gedrag. Om de volgende verbeterslag te halen,

  moet je meer vertrouwen geven aan de men-

  sen op de vloer. We hebben in februari concrete

  verantwoordelijkheden bij de supervisors weg-

  gehaald en lager in de organisatie gelegd door

  de installatie op te delen in clusters met main-

  tenancecordinatoren per cluster. Het idee is dat

  als de mensen zelf sturen op kosten en beschik-

  baarheid, zedaardoorefficintereneffectiever

  gaan werken. Door het opdelen in clusters krijg

  je als organisatie ook een scherper beeld van

  waar je kennis verliest en waar er gaten vallen.

  Welke valkuilen komt u tegen bij het uitbesteden?We hadden verwacht met de main-contractors

  sneller op uni rates te kunnen overgaan, maar

  het opbouwen van de organisatie duurt langer

  dan verwacht. Ook het ombouwen van de eigen

  organisatie kost veel tijd en inspanning. Er is

  sprake van weerstand en mensen zijn soms onte-

  recht bang op termijn hun baan te verliezen. Het

  gedrag van mensen speelt dus een belangrijke

  rol. Dat is de grootste uitdaging, want het valt

  of staat met de mensen. Verandermanagement

  is dus belangrijk. Sinds begin vorig jaar zetten

  wij daarom techneuten en andere bloedgroepen

  uit de organisatie bij elkaar. Dat levert nieuwe

  ideen op en het prikkelt de mensen.

  Verwacht u van uw main-contractors dat ze zich doorontwikkelen van operational excellence naar een hogere toegevoegde waarde?We doen elke twee jaar een Solomon-bench-

  mark. Dan vergelijken we onze prestaties op het

  gebied van kosten, beschikbaarheid en perso-

  neelsinzet. We zitten in de middenmoot en op

  sommige onderdelen erboven. Het doel is om op

  wereldklasseniveau te komen. Het uitbesteden

  aan de main-contractors is daar onderdeel van.

  Zij moeten zich vooral bewijzen op de operatio-

  nele kant. De toegevoegde waarde zit voor mij in

  bepalen welk onderhoud het beste is. Dat is toch

  een taak die wij voor onszelf zien. Maar natuur-

  lijk zullen wij de contractors erbij betrekken als

  we bijvoorbeeld gaan onderzoeken hoe we de

  Hands on Tool Time kunnen verhogen.

 • NedTrain verzorgt het onderhoud aan het rollend

  materieel van NS Reizigers, en gedeeltelijk ook

  voor Arriva en Syntus. Maar het onderhoudsbe-

  drijf besteedt op zijn beurt ook werk uit. Mana-

  ger Materieel Besturingscentrum Wilbert Wijns:

  Als je uitbesteedt, ben je niet klaar.

  Onze concurrentiepositie is best spannend. Wij

  zijn veel sterker geworden, maar de concurren-

  tie is dat ook. Dankzij de buitenlandse conces-

  sies van de NS doen we veel ervaring op. Dan

  zie je dat we er best goed voorstaan. Ondanks

  onze drieduizend medewerkers zijn we relatief

  klein. Deutsche Bahn en anderen zijn vele malen

  groter. We moeten voortdurend alert en actief

  zijn. Als de concessie op het hoofdnet in 2015

  verloopt, zal DB best interesse hebben om in te

  schrijven. Onze ambitie is om dan ongeacht de

  aanbesteder een interessante partij te zijn.

  EffectieverDat doen we door iedere keer het onderhoud

  weer effectiever te maken. Bijvoorbeeld door

  Reliability Centered Maintenance, maar ook door

  de inzet van kleine teams met verschillende spe-

  cialisten die samen uitdagingen oppakken. Dat

  zijn hele intensieve programmas met speciale

  begeleiding om creativiteit bij de mensen ster-

  ker te stimuleren. Daar komen allerlei innova-

  ties uit voort. Daarnaast werken we veel samen

  met anderen, zoals leveranciers en universitei-

  ten. Leveranciers integreren dan in het proces en

  leveren bijvoorbeeld just in time in het bouwpro-

  gramma materieel aan, om de logistieke kosten

  zo laag mogelijk te houden. Voor het moderni-

  seren van de dubbeldekkers daagden we diverse

  partijenuitommeetedenkenenmetefficinte

  en effectieve oplossingen te komen. Dat leverde

  verrassende resultaten op. Als je jouw dilemmas

  durft te tonen, komt de innovatie bij de bedrijven

  als vanzelf los.

  OntwikkelingenIk zie verschillende ontwikkelingen in het onder-

  houd. Het ketendenken neemt bijvoorbeeld toe.

  Je moet niet alleen naar de afzonderlijke busi-

  ness units kijken, maar samen kostenefficint

  het verdienvermogen van assets maximaliseren.

  Modern treinmaterieel stelt andere eisen aan

  onderhoud en betrouwbaarheid. Onderhoudsper-

  soneel moet daar mee om kunnen gaan, maar

  tegelijkertijd rijden de oude treinen ook nog. Het

  op afstand monitoren van de toestand van het

  materieel neemt toe. Wij zien problemen soms

  al eerder dan de machinist. Hoe vertaal je dat

  allemaal naar de onderhoudsspelregels en hoe

  organiseer je dat? Ondertussen is er toene-

  mende concurrentie van de treinenbouwers, die

  ook het onderhoud willen uitvoeren. Wij moeten

  dus onszelf qua prestatie kunnen meten, om te

  weten waar we staan. Daarom doen we regelma-

  tig benchmarkonderzoek in Nederland en daar-

  buiten. Wie is waar goed in en dat proberen we

  ook op te pikken. NedTrain is goed in het bouwen

  en uitvoeren van effectieve onderhoudsprogram-

  mas. We realiseren een grote beschikbaarheid.

  De integratie met de NS is groot en we halen

  goede scores in de veiligheid van het werk. Er is

  ook een goede cultuur om innovaties op de werk-

  vloer te stimuleren.

  UitbestedenEr is een tijd geweest dat iedereen dacht dat

  uitbesteden d oplossing was. Uitbesteden moet

  echter passen bij de business die je doet en de

  situatie waarin je bedrijf zit. Als je uitbesteedt,

  Concurrentiepositie bepalen door te meten en te benchmarken

  Vensterinterview met Wilbert Wijns, Manager Materieel Besturingscentrum NedTrain

 • ben je niet klaar. Het beheer van het uitbestede

  werk organiseren is namelijk meer dan een con-

  tract opstellen. Ons eigen werk verloopt volgens

  werkafspraken en kwaliteitsprocessen. Als we

  zelf uitbesteden, werkt de Quality Assurance-

  afdeling met de leverancier mee om zijn produc-

  tieprocessen goed in te richten. Als je dat goed

  doet, is dat voor beide partijen interessant.

  Kritische systemenEr rijden niet veel diesellocs in Nederland. Het

  reviserenvandieselmotoreniseenflinkeklusen

  te duur geworden voor NedTrain. Daarom ligt het

  voor de hand dit werk uit te besteden en dat

  gebeurt dus ook. Behalve naar de prijs en de

  kwaliteit, kijken we vooral of het om een kritisch

  onderdeel of systeem gaat. Als het een kritisch

  deel in ons bedrijfsproces betreft, besteden we

  niet uit vanwege kwaliteit- en levertijdrisicos.

  Voorhetonderhoudaanspecifieke remappara-

  tuur is in heel Europa bijna geen partij meer te

  vinden. Dat doen we dus zelf. Wij dagen DB - die

  onze dieselmotoren reviseert - op onze beurt ook

  uit om het onderhoud te optimaliseren. Dat lukt,

  want er is altijd interesse in elkaars wereld. Je

  kunt stinkend veel van elkaar leren. Zet een paar

  monteurs en specialisten bij elkaar en je krijgt

  meteen nieuwe ideen.

  De uitbestedingsstrategie bestaat uit vier stap-

  pen. Is een onderdeel of systeem kritisch voor

  de bedrijfsvoering of niet? Hoe de markt in elkaar

  zit, speeltookeen rol.Alseenonderdeelaflo-

  pend is, is het van belang om te inventariseren

  hoeveel moeite en geld het kost om de kennis

  en kunde op peil te houden. Tot slot kijken we

  of het systeem of onderdeel dicht tegen de core-

  business aanzit.

 • Uit dit onderzoek blijkt dat 75 procent het uit-

  besteden van technisch onderhoud van strate-

  gisch belang vindt voor het realiseren van hun

  bedrijfsdoelstellingen. De internationale bench-

  mark wijst echter uit dat slechts 50 procent de

  samenwerking met hun strategische partners

  succesvol vindt.

  Als we de ontevredenheid van de respondenten

  als maatstaf nemen, dan presteert de Neder-

  landse onderhoudsbranche met 38 procent

  bovengemiddeld. Omdat dit vijf jaar terug nog

  12 procent was, moet er op dit moment toch iets

  bijzonders aan de hand zijn.

  Gezien het strategisch belang dat respondenten

  hieraan geven, ook een te laag niveau. Vandaar

  dat enkele moeizaam verlopen trajecten onder

  de loep zijn genomen.

  De belangrijkste mismatches;

  1. Interne politiek

  2. Externe invloeden, tijdelijke recessie maatre-

  gelen

  3. Verandering van focus en prioriteiten

  Interne en externe machten blijken nog steeds

  de belangrijkste factoren die een vruchtbare

  samenwerking in de weg kunnen staan. Deze

  factor is soms zo sterk dat mutaties bij een van

  de coalitiepartners de samenwerking onder druk

  kan brengen.

  Uit de interviews komt nog een belangrijk punt

  naar voren. Het blijkt moeilijk om binnen dezelfde

  termijn met elkaar mee te groeien naar een hoger

  niveau, dan wel een bepaald prestatieniveau vast

  te houden. De zogenaamde Integrated Services

  Contracten komen hierdoor minder goed uit de

  verf.

  We zien dat trajecten hierop worden aangepast.

  Nieuwe samenwerkingstrajecten worden in gang

  worden gezet waar interfaces opnieuw worden

  ingericht.

  6.1 Het Rijnlands model meer als inspiratiebron Deze cijfers tonen een duidelijk verschil tussen

  Anglo-Amerikaans denken en het traditioneel

  Rijnlands denken.

  Nederland heeft op het gebied van politiek, maat-

  schappelijk en ondernemerschap een lange en

  goede traditie. Deze traditie wordt onder andere

  gekenmerkt door overleg tussen en het meene-

  men van de belangen van alle stakeholders. In

  zowel maatschappelijke factoren als in termen

  van ondernemen.

  We zien onder invloed van globalisering echter het

  Anglo-Amerikaans denken onze samenleving bin-

  nen dringen. Het model is gebaseerd op individueel

  succes, een minimum aan bemoeienis en winst op

  korte termijn. Het Rijnlandse model is gebaseerd

  op de kracht van het collectief, maatschappelijke

  consensus, een actieve rol van opdrachtgever en

  een lange termijn mentaliteit.

  Deze groeiende invloed wordt zorgelijk geacht.

  Het Rijnlands model heeft zijn wortels in vooral

  Noord en West Europa, Scandinavi, Zwitserland,

  en de Benelux. Niet toevallig allemaal landen die

  in de Global Competive Index hoog genoteerd

  staan.

  6. BEST PRACTICES, PARTNERSHIPS

 • 6.2 Vertaling naar onderhoudsorganisatiesWat zijn de kenmerken van onderhouds-organisa-

  ties die vanuit deze modellen denken en werken?

  Afhankelijk van het model kijk je naar andere

  zaken, evalueer je andere dingen, evalueer je

  resultaten anders, heb je andere prioriteiten

  en krijg je andere resultaten. In het Rijnlands

  model gaat het om de 3Ps in termen van Pro-

  fit,PeopleenPlanet.InhetAnglo-Amerikaanse

  model gaat het veelal om Poen, Pecunia en

  Pegels. Dit betekent dat tegenwoordig plannen

  financieelgemaaktwordenenhelderebusines-

  scase gevraagd worden. Terugverdientijden wor-

  den belangrijker.

  Vanuit de Rijnlandse benadering beseft men dat

  hardlopers veelal doodlopers zijn. Winstmaxima-

  lisatie op korte termijn gaat veelal ten koste van

  andere belangen. Om een goede gesprekspart-

  ner te zijn, moet het management ook kennis

  hebben van het productieproces, de installaties

  en aandacht hebben voor belangen en de kwali-

  teit van de medewerkers.

  Respondenten in het onderzoek zoals TATA Steel,

  Essent en BP scoren op deze gebieden beter dan

  de markt. Zij bevestigen hiermee de genoemde

  uitgangspunten. Dit betekent dat managers gaan

  voor de inhoud en vakmanschap, dat medewer-

  kers meer verantwoordelijkheid kunnen nemen.

  Hierdoor vergroot de motivatie, daalt het ziek-

  teverzuim en verbetert de veiligheid. Een goede

  relatie met een leverancier betekent dat deze

  hierop aansluit en dat een goede basis gelegd

  wordtvoorefficintieeninnovatie.

  Niet toevallig zien we bij succesvolle ondernemin-

  gen met meer aandacht voor medewerkers en

  leveranciers en met stabiel management weinig

  verloop en veel aandacht voor innovatie. Bedrij-

  ven die werken vanuit het Rijnlands perspectief

  realiseren dus, met aandacht voor genoemde

  aspecten, winsten die hoger zijn en bovendien

  duurzamer van karakter zijn.

  Er kunnen hier echter ook negatieve aspecten

  aan kleven, zoals teveel overleg, traagheid in

  besluitvorming, geslotenheid en teveel morele

  druk. De vraag is natuurlijk hoe men hier tegen-

  wicht aan kan geven. Partijen die overwegen een

  partnership aan te gaan, kunnen de in de bij-

  lage gepresenteerde strategiescan gebruiken als

  toets om te zien of er tussen opdrachtgever en

  opdrachtnemer voldoende match bestaat.

 • 28

  Volgens het onderzoek zal de komende jaren het

  gebruik van performanced based contracten toe-

  nemen, maar worden we gelijktijdig geconfron-

  teerd met negatieve signalen.

  De resultaten blijven veelal achter, kosten en risi-

  cos worden onvoldoende beheersd. De producti-

  viteit zou in de benen zijn gezakt en er vinden te

  weinig innovaties plaats. Ondanks de opmars en

  alle voornemens levert deze contractvorm (nog)

  niet altijd de gewenste resultaten op.

  Erzijnvoorbeeldenwaarderelatieflinkbekoelde

  nadat kosten voor de opdrachtgever opliepen en

  de beschikbaarheid terugliep.

  Kijkend naar deze benchmark zijn er gelukkig

  ook succesvolle performanced based contracten

  waar een hogere personeels-productiviteit werd

  gerealiseerd en de beschikbaarheid op termijn

  wel verbeterde.

  We zien dat beloningsafspraken onder de best-

  in-class bedrijven ook meer toegepast worden

  (22%) dan bij overige bedrijven (5%).

  Opvallend is ook dat de procesindustrie schijn-

  baar een pas op de plaats maakt. Juist in andere

  sectoren zoals infra en onroerend goed is er

  sprake van een opmars. Dit betekent dat het

  toepassen afhankelijk is van twee factoren. Zijn

  partijen er geschikt voor en lenen de activiteiten

  zich hiervoor?

  7.1 Lessons learnedMet de uitkomsten van het onderzoek zijn de

  respondenten bezocht om na te gaan waar hun

  slechte ervaringen vandaan kwamen. Hieruit

  kwamen de volgende leerpunten naar voren.

  Mismatch; De kans op succes is voor een groot

  deel afhankelijk of alle contractpartners vol-

  doende volwassen zijn en het algeheel belang

  prefereren boven het individueel belang. Bij tra-

  ditionele contracten is dit moeilijk om goed op

  te lijnen, hierdoor zal de opdrachtnemer bij het

  optimaliseren van zijn activiteiten niet altijd de

  belangen van opdrachtgever dienen. Dit kan lei-

  den tot verstoring van het primaire proces van

  werkgever.

  Daarnaast dienen de gezamenlijke belangen door

  beide organisaties (van top tot de werkvloer) te

  worden gedragen, waarbij de top uitdraagt en de

  werkvloer accepteert. Ook moet er de intentie

  zijn om de samenwerking voor langere termijn

  aan te gaan en beide partijen en medewerkers

  als partner te zien. Dit in plaats van voortdurend

  te onderhandelen en elkaar als contractpartner

  te zien.

  Scoping; Voor een succesvol performaced based

  contract is het tevens belangrijk dat betrokken

  partijen baat hebben bij de samenwerking. Met

  7. Best Practices, Prestatiemanagement

 • andere woorden; het gaat om een proces dat

  direct invloed heeft op de primaire processen van

  opdrachtgever en opdrachtnemer. Naar verloop

  van tijd kunnen er veranderingen zijn die van

  een goede opdrachtnemer (buiten haar schuld)

  een minder aantrekkelijke partner maken.

  Potentieel; Om de samenwerking interessant te

  houden, moet er voldoende uitdaging en ruimte

  voor verbetering in het proces zijn die door par-

  tijen gerealiseerd kunnen worden.

  Transparantie; Voordat prestatieafspraken ge-

  maakt kunnen worden, dient de opdrachtgever

  inzicht te hebben in kosten en baten. Met andere

  woorden; De transparantie dient op orde te zijn

  alvorens de opdrachtgever een en ander kan los

  laten en over kan gaan op output sturing.

  Rode draad; Bij vrijwel elk interview kwam naar

  voren dat men op een punt kwam waar genoemde

  aspecten ontbraken om te kunnen doorgroeien.

  7.2 SuccesvoorwaardenOmdat elk bedrijf anders is, dient prestatiema-

  nagement op maat te worden doorlopen. Een

  starre blauwdruk schiet per definitie te kort.

  Het is geheel afhankelijk van de situatie binnen

  de onderneming en prioriteiten die hierin zijn

  gesteld. Toch is er bij alle succesvolle bedrijven

  een duidelijke structuur, die we best practices

  mogen noemen.

  In de interviews werd aangegeven dat verbeter-

  trajecten goed in beweging kwamen nadat;

  1. Men was gestart met het creren van een

  juiste verbetercultuur met de belangrijkste

  partijen

  2. Men gezorgd had voor een goed dashboard

  om aandeelhouders te overtuigen

  3. Men genvesteerd had in een systeem waar

  men predicatieve en analytische tools ter

  beschikking kreeg waarmee medewerkers

  sneller inzicht kregen in de Asset Lifecycle

  Een goede verbeterstrategie dient vooral op deze

  pijlers gebouwd te worden.

  Gezien de positieve ontwikkeling op ICT gebied

  kunnen processen steeds beter gestandaardi-

  seerd worden en processen steeds beter gemo-

  nitord worden.

  7.3 TrajectbeheersingIn de praktijk is gebleken dat er veelal verkeerde

  verwachtingen ontstaan, dan wel onverwachte

  verrassingen ontstaan. Het is daarom belangrijk

  omdeimpactvanactiesfinancieeltemakenen

  hierin de uitgangspunten goed vast te leggen.

  Tweede aandachtspunt is continue risicos goed

  in beeld te hebben bij bijvoorbeeld het uitstellen

  van onderhoudstaken.

 • 0

  Slotwoord

  Het onderzoek voor de Benchmark, Prestatiema-

  nagement heeft veel informatie opgeleverd, meer

  dan we kunnen verwoorden. Niettemin hebben we

  de belangrijkste lessen uit de praktijk gerangschikt.

  Bij lezing zult u ongetwijfeld bevestiging vinden of

  tenminste zaken herkennen. Wij verwachten daar-

  naast ook elementen van nieuwswaarde te hebben

  toegevoegd. Om de belangrijkste lessen nog eens

  in vogelvlucht te laten passeren, schetsen we hier

  zeer beknopt onze ervaringen.

  Om te beginnen lijkt ons onderzoek af te rekenen

  met een aantal mythen die wij vooraf opvingen.

  Zoals verslechtering van onze concurrentieposi-

  tie, verschuiving van productiecapaciteit, weinig

  succesvolle uitbestedingmodellen en negatief

  toekomstperspectief.

  Middels de benchmark hebben we prestatieni-

  veaus kunnen vaststellen. Onze best-in-class-

  bedrijven doen het internationaal gezien goed.

  Over een periode van vijf jaar is er bij de bedrij-

  ven die hieronder vallen sprake van continue

  verbeteringsproces.

  Vanuit deze beeldvorming zijn we op zoek

  gegaan waar succesvolle onderhoudsorganisa-

  ties zich vooral in onderscheiden. Maar ook wat

  we van negatieve ervaringen kunnen leren. Dit

  alles samengevat in best-practices-ervaringen.

  Vanuit dit venster hebben we strategievorming,

  partnership en prestatiemanagement onder de

  loep genomen omdat dit de meest belangrijke

  factoren zijn.

  De best practice strategievorming blijkt dermate

  ondernemingsbepaald, dat een starre blauwdruk

  perdefinitietekortschiet.Nietalleeniselkbedrijf

  anders, bij elke organisatie ligt het belangrijkste

  waardepotentieel ook op een ander vlak. Toch

  konden we in ons onderzoek een duidelijke rode

  draad herkennen die we konden vertalen naar

  succesfactoren, leerpunten en valkuilen.

  Hoewel het volgens de managementliteratuur

  een bedrijf er niet meerdere strategien op na

  kan houden, wordt van een onderhoudsbedrijf

  verwacht zich te kunnen richten op verschil-

 • 1

  lende doelstellingen die veelal verschillende stra-

  tegien verlangen. Om voor de organisatie van

  toegevoegde waarde te kunnen zijn gaat het

  vooral om focus, balans en inspiratie. De praktijk

  leert dat toegevoegde waarde pas nagestreefd

  kan worden indien het niveau daaronder goed

  is geborgd. Succesvolle ondernemingen hebben

  hunstrategievormingalseenduidelijkenflexi-

  bel proces georganiseerd, waarbij van de onder-

  houdsafdeling verwacht wordt daar naadloos op

  te kunnen aansluiten.

  Internationaal gezien doet Nederland wat betreft

  succesvolle samenwerkingsverbanden het boven-

  gemiddeld, om niet te zeggen goed. We kunnen

  prestatie herleiden naar onze cultuur die geba-

  seerd is op collectief denken. Toch sluipt met de

  globalisering langzaam het Anglo-Amerikaanse

  denken in onze samenleving. Niet altijd een

  randvoorwaarde voor succes!

  Gezien de huidige omstandigheden blijkt het

  voor een grote groep bedrijven moeilijk om ver-

  beteringen te realiseren. Toch hebben succes-

  volle bedrijven met dezelfde omstandigheden te

  maken en slagen zij er wel in om verbeteringen

  door te voeren. Vandaar dat we niet alleen stra-

  tegie en samenwerking, maar ook sturingsme-

  chanismen onder de loep hebben genomen. Op

  dit vlak geldt dat wat men niet kan meten niet

  kan worden gemanaged. Gezien de grote inves-

  teringen die de afgelopen jaren op het gebied

  van informatiesystemen zijn gedaan, zijn de

  meeste bedrijven steeds beter in staat om ver-

  beteringsprogrammas in te zetten en risicos te

  beheersen.

  Hier hoeft niet altijd een ingrijpend verande-

  ringstraject aan gekoppeld te worden, maar kan

  dit proces ook geleidelijk gevoerd worden.

  De meetlat is vastgesteld. De aanbevelingen zijn

  voorzetten ter verdere ontwikkeling. Samen met

  de NVDO Kringen, Secties, Bestuur en medewer-

  kers, het bedrijfsleven, de media en onderwijs-

  en kennisinstellingen wil de NVDO Sectie Suto

  zich daar verder sterk voor maken.

  Piet van der Linden

  Voorzitter NVDO Sectie Suto

 • Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud

  Postbus 138

  3990 DC Houten

  Voorveste 2

  3992 DC Houten

  Tel. 030 6346040

  Fax. 030 6346041

  www.nvdo.nl

  [email protected]