Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

of 21 /21
Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), 1873-1930, later Nederlandse Gezantschap in Saoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950 Versie: 04-07-2021 G.P. de Vries, A.W.E. Daniëls Nationaal Archief, Den Haag 1992 This finding aid is wrien in Dutch.

Embed Size (px)

Transcript of Nummer Toegang: 2.05.53 Inventaris van het archief van het ...

Consulaat DjeddahNummer Toegang: 2.05.53
Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië),
1873-1930, later Nederlandse Gezantschap in Saoedi-Arabië (Djeddah), 1930-1950
Versie: 04-07-2021
This finding aid is written in Dutch.
2.05.53 Consulaat Djeddah 3
I N H O U D S O P G A V E
Beschrijving van het archief......................................................................................5 Aanwijzingen voor de gebruiker................................................................................................6
2.05.53 Consulaat Djeddah 5
Beschrijving van het archief
B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F
Naam archiefblok: Nederlands Consulaat (1873-1930) en Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië)
Archiefbloknummer: Z27016
Omvang: 231 inventarisnummer(s); 8,00 meter
Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken zijn in het Arabisch gesteld.
Archiefdienst: Nationaal Archief
Locatie: Den Haag
Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van het Consulaat (1873-1930) en het Nederlands Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië) bevat stukken van algemene aard (agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken, klappers), correspondentie (ook in het Arabisch gestelde stukken) en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Onder de bijzondere onderwerpen worden de volgende zaken en landen begrepen: correspondentie, personeel, bedevaartaangelegenheden, handel en scheepvaart, medische-, juridische en politieke aangelegenheden, Indonesiërs in Mekka, petroleumwinning, Eritrea, Irak/hadramaut, Jemen en Ethiopië. Daarnaast is er een geheim archief met een tiental stukken van algemene en bijzondere aard.
6 Consulaat Djeddah 2.05.53
Aanwijzingen voor de gebruiker
OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar.
Beperkingen aan het gebruik
BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.
Materiële beperkingen
MATERIËLE BEPERKINGEN Het archief kent beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.
Aanvraaginstructie
AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:
1. Creëer een account of log in . 2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk. 3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.
Citeerinstructie
CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Consulaat (1873-1930) en Gezantschap (1930-1950) te Djeddah (Turkije / Saoedi-Arabië), nummer toegang 2.05.53, inventarisnummer ...
VERKORT: NL-HaNA, Consulaat Djeddah, 2.05.53, inv.nr. ...
GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER 1.1 De instelling
1.1 DE INSTELLING In 1872 wordt voor de eerste maal op de begroting van Buitenlandse Zaken een post uitgetrokken voor een Nederlands consulaat te Djeddah. Een schrijven van 5 februari 1872 van de Minister van Buitenlandse Zaken aan Koning Willem III vermeldt dat, na overleg tussen de ministers van Koloniën en Buitenlandse Zaken is gebleken dat het niet gewenst is het toezicht op de bedevaartgangers uit Java, langer aan een officieuze agent, die bovendien vreemdeling is, over te laten; ook de waarschijnlijkheid dat de toenemende vaart door de Rode Zee "haar invloed op het handelsvertier te Djeddah zal doen gevoelen en de belangen van onzen handel en scheepvaart ook daar voorziening beginnen te vorderen", maken het raadzaam een consul naar Arabië af te vaardigen.
Mr. R.W.J.C. de Menthon Bake, voordien consul-generaal te Mannheim en consul te Ludwigshafen, tevens bekend met de Indische omstandigheden en de Maleise taal, wordt voor het vervullen van deze post voorgedragen en op 7 februari 1872 benoemd. In juni 1872 vindt de officiële voorlezing plaats van het brevet voor de Turkse autoriteiten en wordt de Nederlandse vlag met het gebruikelijk eerbetoon van 21 kanonschoten voor de eerste maal in Arabië gehesen.
Het consulaat te Djeddah ressorteert dan onder het Nederlands gezantschap bij de Hoge Porte te Constantinopel en het ambtsgebied van de consul omvat slechts het havengebied van Djeddah. De taak van de consul wordt het beschermen van de pelgrims "met alle hem ten dienste staande middelen", het houden van een uit politiek oogpunt noodzakelijk toezicht op hun handelingen en bewegingen, het toezien op de naleving van de voorschriften op het vervoer van passagiers op de schepen uit Nederlands-Indië en het viseren van de passen "tegen betaling van twee ropijen voor elken geviseerde pas".
Het handelsverkeer te Djeddah zal in latere jaren beneden de verwachtingen blijven en de voornaamste taak van de Nederlandse vertegenwoordiging wordt de bescherming, verzorging en administratie van de duizenden pelgrims uit Nederlands-Indië die jaarlijks de tocht naar de heilige plaatsen ondernemen.
Politiek toezicht op de activiteiten van deze bedevaartgangers en op de voor studiedoeleinden te Mekka verblijvende z.g. Djawa-kolonie was zeer wenselijk, vooral in de voor niet Moslims ontoegankelijke gebieden.
Consul de Vicq, aangetreden in 1888, had de Javaan Raden Aboe Bacr in dienst genomen als tolk en schrijver, doch het belangrijkste deel van zijn werkzaamheden bestond uit de omgang met de pelgrims gedurende de perioden dat hij te Mekka verbleef. Hij verschafte de consul allerlei inlichtingen over personen.
Professor Snouck Hurgronje, adviseur voor inlandse zaken in Nederlands-Indië, zag eveneens de noodzaak van een contact binnen Mekka. Reeds in 1888 deed hij het voorstel om aan de consul een kundige "dokter Djawa" ter beschikking te stellen, die als Mohammedaan vrije toegang tot Mekka zou hebben en door zijn werk in vele kringen vertrouwen zou winnen.
Ruim dertig jaar later wordt de eerste Indische arts benoemd. Aanvankelijk woonde de arts in Djeddah en vertoefde hij alleen tijdens het seizoen in Mekka. In 1927 vestigt hij zich permanent in het vice-consulaat te Mekka en wordt ook zijn apotheek overgebracht. Zo kan hij daar dagelijks polikliniek houden. Hoe belangrijk deze medische dienst was bleek wel uit het aantal patiënten dat in het seizoen 1938 gedurende het tijdvak 1 januari - 30 juni bij hem aanklopte: 20.493.
8 Consulaat Djeddah 2.05.53
Op 30 april 1950 werd de Nederlandse vertegenwoordiging in Saudiarabië opgeheven en overgedragen aan Indonesië.
1.2 Ressort en district
1.2 RESSORT EN DISTRICT Het ambtsgebied van de consul omvatte bij zijn vestiging in 1872 slechts het havengebied Djeddah. In 1894 wordt het ressort uitgebreid met de gebieden Hedjaz en Jemen. In 1932 wordt als het district van het consulaat Djeddah het koninkrijk van de Hedjaz, Nedj en Onderhorigheden aangewezen. In 1941 wordt het emiraat Koeweit aan het district toegevoegd.
Op 8 januari 1935 wordt een Nederlands gezantschap te Bagdad ingesteld, waarbij de zaakgelastigde te Djeddah de heer C. Adriaanse tevens wordt benoemd tot zaakgelastigde aldaar. In 1930 werd het consulaat verheven tot gezantschap.
De volgende consuls en diplomatieke ambtenaren waren belast met de leiding van de Nederlandse consulaire en later diplomatieke vertegenwoordiging in Djeddah:
1872-1873 mr. R.W.J.C. de Menthon Bake, consul.
1873-1878 W. Hanegraaff, consul
1878-1888 J.A. Kruyt, consul
1890-1892 H. Spakler, consul
1892-1893 G.S. Endt, consul
1894-1897 jhr. mr. J.E. de Sturler, consul
1897-1899 E.Th. van Delden, consul
1899-1903 F.G.A. van Delden, consul
1903-1905 C.Ch. M. Henny, consul
1905-1911 N. Scheltema, consul
1911-1916 J. Wolff, consul
1917-1921 E. Gobée, consul
1926-1931 D. van der Meulen, consul / zaakgelastigde
1931-1939 C. Adriaanse, zaakgelastigde
1940-1945 D. van der Meulen, zaakgelastigde
1945-1950 dr. H.H. Dingemans, gezant Geschiedenis van het archiefbeheer
GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Het archief van de consulaire en diplomatieke vertegenwoordiging te Djeddah bevat stukken vanaf het jaar 1873 tot en met 1950. Na de opheffing van het gezantschap is het archief overgebracht naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag.
2.05.53 Consulaat Djeddah 9
In de periode 1873-1926 werd het agendastelsel gehanteerd. Alle ingekomen en uitgaande stukken werden in chronologische volgorde ingeschreven in de agenda en vervolgens in chronologische bundels opgeborgen.
Van 1879 tot 1889 zijn er twee agenda's, één voor de ingekomen en één voor de uitgaande stukken. De agenda voor de inkomende stukken begint in 1883; de agenda waarin de uitgaande stukken werden ingeschreven start in 1879. Van 1890 tot 1950 wordt één agenda bijgehouden waarin zowel de ingekomen als uitgaande stukken worden geregistreerd. De agenda's kennen over de periode 1885-1891 een nadere toegang in de vorm van klappers (inventarisnummers 19-20).
Aparte agenda's zijn tijdelijk gevormd voor correspondentie met de autoriteiten te Djeddah en Mekka.
Evenzo werden naast de serie kopieboeken soms aparte registers bijgehouden waarin de uitgaande Arabische en Maleise correspondentie in af werd geschreven. Niet duidelijk is of dit tijdelijke registers waren of dat de in deze inventaris beschreven stukken restanten van eertijds bestaande series zijn.
Hoewel eerder al bundels met stukken apart van de chronologische serie werden bewaard werd pas met ingang van 1927 overgegaan op een eenvoudig rubriekenstelsel. De vóór 1927 gevormde bundels werden in die rubrieken ingepast.
Dat stelsel kende de volgende onderverdeling:
A Algemeen C Financiële stukken G Geheime stukken H Bedevaartaangelegenheden Hz Handel en scheepvaart M Medische aangelegenheden NI Juridische aangelegenheden P Politieke aangelegenheden
Binnen deze rubrieken was de correspondentie in hoofdzaak weer chronologisch opgeborgen. In de meer recente jaren komen dossiers voor, soms zuiver tot een der bovengenoemde rubrieken behorend, soms samengesteld uit correspondentie afkomstig uit meerdere rubrieken. Aparte bundels werden gehouden voor Aden, Eritrea, Hadramaut, Irak en Jemen.
De verwerving van het archief
DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.
10 Consulaat Djeddah 2.05.53
Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging
SELECTIE EN VERNIETIGING Het archief over de periode 1873-1950 had een omvang van 126 dozen (14 meter). Tijdens de inventarisatie zijn 59 dozen vernietigd (6.5 meter). De vernietiging is geschied volgens de vernietigingslijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1960).
2.05.53 Consulaat Djeddah 11
BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN Inventarisnummers van dit archief zijn in kopievorm beschikbaar
2.05.53 Consulaat Djeddah 13
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N
1 GEWOON ARCHIEF
1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1.1.1 TOEGANGEN
1.1.1 TOEGANGEN 1.1.1.1 Agenda's
1.1.1.1 AGENDA'S
1-2 Agenda's van ingekomen stukken. 1883-1889. 2 katernen 1 1883 jul. 6 - 1885 feb. 25 2 1885 feb. 28 - 1889 dec. 30
3-5 Agenda's van uitgaande stukken. 1879-1889. 3 katernen 3 1879 mei 22 - 1881 jan. 1 4 1881 jan. 29 - 1885 feb. 17 5 1885 okt. 2 - 1889 dec. 30
6-24 Agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken. 1890-1949. 18 delen, 1 omslag 6 1890 jan. 1 - 1890 aug. 25, omslag 7 1891 jun. 13 - 1891 mrt. 10 8 1893 mrt. 11 - 1894 dec. 31 9 1895 jan. 2 - 1896 feb. 22 10 1896 feb. 27 - 1897 dec. 14 11 1898 mrt. 3 - 1899 dec. 31
Niet raadpleegbaar 12 1900 jan. 2 - 1903 nov. 27 13 1905 sep. 19 - 1908 jun. 30 14 1912 sep. 13 - 1920 nov. 2 15 1920 nov. 3 - 1924 jul. 30 16 1924 jul. 31 - 1927 dec. 23 17 1927 nov. 21 - 1931 aug. 6 18 1931 aug. 7 - 1933 apr. 17 19 1935 mrt. 25 - 1935 okt. 7 20 1946 okt. 31 - 1947 jun. 25 21 1947 jul. 12 - 1948 feb. 29 22 1948 feb. 29 - 1948 okt. 22 23 1948 okt. 22 - 1949 mei 14 24 1949 mei 14 - 1949 dec. 30
25-28, --- Agenda's van ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan de autoriteiten te Djeddah en Mekka. 1921-1950. 2 katernen, 2 delen Nrs. 25 en 26 ingang op nrs. 105 en 106; nrs. 27 en 28 in het Arabisch gesteld; --- 1917-1918
Dit stuk is aan te vragen onder nummer 101.
14 Consulaat Djeddah 2.05.53
25 1920 26 1921-1923 27 1946-1950 (inkomend), deel 28 1946-1950 (uitgaand), deel
29 Agenda Irak", agenda van ingekomen en uitgaande stukken betreffende Irak. 1938-1939 1 deel
1.1.1.2 Klappers
1.1.1.2 KLAPPERS
30-32 Klappers op de agenda's. 1885-1891. 3 katernen 30 1885-1889 31 1890 32 1891
1.1.2 CORRESPONDENTIE
1.1.2.1 NIET ARABISCHE CORRESPONDENTIE
33-81 Ingekomen en minuten en afschriften van uitgaande stukken. 1873-1915. 18 pakken, 31 omslagen Nrs. 50, 56, 66-81 pakken 33 1873 34 1874 35 1875 36 1876 37 1877 38 1878 39 1879 40 1880 41 1881 42 1882 43 1883 44 1884 45 1885 46 1886 47 1887 48 1888 49 1889 50 1890 51 1891 52 1892 53 1893 54 1894 55 1895 56 1896 57 1897 58 1898 59 1899 60 1900 61 1901 62 1902 63 1903
2.05.53 Consulaat Djeddah 15
64 1904 65 1905 66 1906-1910 67 1911-1913 68 1914-1915 69 1917-1919 70 1920-1921 71 1922 72 1923 73 1924 jan-aug 74 1924 aug-dec 75 1925 jan-jun 76 1925 jul-nov 77 1926 78 1927-1928 79 1929-1932 80 1933-1942 81 1943-1950
82-101 Kopieboeken van uitgaande stukken. 1873-1915. 8 delen, 11 omslagen 82 1873 mei 31 - 1874 apr. 14 83 1875 okt. 8 - 1876 mrt. 24 84 1876 jan. 1 - 1878 sep. 29 85 1878 nov. 1 - 1879 mrt. 15 86 1885 mrt. 1 - 1885 apr. 2 87 1886 nov. 26 - 1887 jan. 3 88 1888 jun. 16 - 1889 okt. 30 89 1891 okt. 27 - 1893 apr. 26 90 1891 okt. 31 - 1893 apr. 5 91 1893 apr. 26 - 1894 okt. 10 92 1894 okt. 10 - 1895 jul. 4 93 1895 jul. 4 - 1896 jun. 3 94 1895 mei - 1896 nov. 25 95 1896 jun. 4 - 1900 apr. 28 96 1900 apr. 30 - 1900 dec. 23 97 1901 jan. 3 - 1905 dec. 30 98 1906 jan. 1 - 1907 dec. 31 99 1908 jan. 1 - 1909 okt. 12 100 1909 okt. 11 - 1912 feb. 4 101 1914 jan. 1 - 1915 sep. 21
Achter in agenda van ingekomen en uitgaande Arabische stukken over 1917 en 1918
102 "Maleische Copyboek", kopieboek van uitgaande Maleische stukken. 1913-1914. 1 deel
103 Concepten van uitgaande brieven. 1933-1937. 1 omslag
1.1.2.2 Arabische correspondentie
1.1.2.2 ARABISCHE CORRESPONDENTIE
104 Kopieboek van uitgaande in het Arabisch gestelde stukken. 1894-1895. 1 deel
16 Consulaat Djeddah 2.05.53
105-106 Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan de autoriteiten te Djeddah en Mekka. 1917-1922. 2 omslagen De invnrs. 25 en 26 verwijzen naar deze stukken. 105 1917-1921 106 1922-1923
107-109 Ingekomen, in het Arabisch gestelde stukken. 1927-1950. 2 pakken, 1 omslag 107 1927-1941 108 1936-1941 109 1949-1950
110-113 Minuten van uitgaande in het Arabisch gestelde stukken. 1928-1950. 1 pak, 3 omslagen 110 1928-1932 111 1930-1942 112 1936-1938 113 1947-1950
114-115 Ingekomen en minuten van uitgaande, in het Arabisch gestelde stukken. 1928-1939. 2 omslagen 114 1928-1939 115 1936-1939
1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 1.2.1 ALGEMEEN
1.2.1 ALGEMEEN 1.2.1.1 Correspondentie
116 Correspondentie met het Nederlandse vice-consulaat te Mekka. 1929 en 1945-1949. 1 omslag
117 Correspondentie met het Nederlandse gezantschap in Egypte. 1943-1945. 1 omslag
118 Correspondentie met de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië en de Directie Verre Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Batavia. 1947-1949. 1 omslag
119 Correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage. 1948-1950. 1 omslag
1.2.1.2 Personeel
1.2.1.2 PERSONEEL
120 Register van Indonesiërs werkzaam op het gezantschap. 1920-1934. 1 katern
121 Stukken betreffende het personeel. 1927-1940. 1 omslag
122 Stukken betreffende vice-consuls, alsmede secretarissen-tolken werkzaam op het gezantschap.
2.05.53 Consulaat Djeddah 17
123 Stukken betreffende medisch personeel werkzaam bij het gezantschap ten behoeve van de pelgrims te Mekka. 1930-1950. 1 omslag
124-128 Stukken betreffende personeel van het gezantschap. 1914-1948. 5 omslagen 124 C. Adriaanse, 1934-1936 125 Raden Tarbidin Soeriawinata, 1940-1943 126 D. van der Meulen, 1942-1943 127 S.A. Almassawa, 1943-1949 128 G.R. Waddell, 1914-1948
1.2.1.3 Diversen
1.2.1.3 DIVERSEN
129 Registers van Nederlanders en Nederlandse onderdanen in Djeddah. 1878-1945. 1 omslag
130 Stukken betreffende een "Europese" begraafplaats in Djeddah. 1921-1949. 1 omslag
131 Stukken betreffende de "Netherlands Indies Government Information Service" te Melbourne. 1946. 1 omslag
132 Stukken betreffende een bezoek aan Saudiarabië van ir. G.E. Mathijsen Gerst en M. van Heyningen Nanninga als vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie. 1949-1950. 1 omslag
1.2.2 BEDEVAARTAANGELEGENHEDEN
1.2.2 BEDEVAARTAANGELEGENHEDEN
Niet raadpleegbaar 134 1924-1935 135 1935-1949
136 Instructies aan de consul met betrekking tot pelgrims uit Nederlands-Indië in Mekka. 1873-1910. 1 omslag
137 Register van afgelegde verklaringen door pelgrims die door oplichting en beroving hun "Mekkapas" zijn kwijtgeraakt. 1882 en 1896-1898. 1 deel
138 Stukken betreffende adviezen van dr. C. Snouck Hurgronje adviseur voor inlandse- en Arabische zaken van de Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië inzake bedevaartreizen van Indonesiërs naar Mekka. 1889-1906. 1 omslag
139 "Zaak Herklots". stukken betreffende onrechtmatige handelingen van J.G.M.
18 Consulaat Djeddah 2.05.53
Herklots ten opzichte van pelgrims uit Nederlands-Indië. 1893-1896. 1 omslag
140 Reglementen tot het verstrekken van verblijfspassen voor Mekkagangers. 1894, 1911. 1 omslag
141 Uittreksels uit de pelgrimregisters van pelgrims uit Java en Madoera. 1897-1910. 1 omslag
142 "Bundel onkosten kameelhuur enz. de pelgrims in rekening gebracht", stukken betreffende de aan uit Nederlands-Indië afkomstige pelgrims in rekening gebrachte kosten voor het huren van kamelen. 1903-1905. 1 omslag
143 Lijsten van pelgrims-sjeichs en djawa-pelgrims te Mekka, met bijlagen. 1926-1949. 1 omslag
144 Stukken betreffende de wijzigingen in de pelgrimsordinantie van 1922. 1928-1939. 1 omslag
145 Certificaten van geschiktheid en zeewaardigheid van schepen voor het vervoer van pelgrims naar Nederlands-Indië. 1928,1941. 1 omslag
146 Stukken betreffende de gevangenneming van Hadji Abdoelsjoekoer door de Saudiarabische autoriteiten. 1929-1930. 1 omslag
147-148 Stukken betreffende hulpverlening door het consulaat en het gezantschap aan pelgrims naar Mekka. 1929-1943. 2 omslagen 147 1929-1933 148 1934-1943
149 Stukken betreffende het vervoer van pelgrims van en naar Mekka. 1930-1931. 1 omslag
150 Register van aangekomen pelgrimschepen in de haven van Djeddah. 1937-1949. 1 katern
151 Stukken betreffende de noodsituatie van Nederlandse kolonie te Mekka als gevolg van de oorlogssituatie. 1940. 1 omslag
152 Stukken betreffende het vervoer van Indonesische pelgrims naar Mekka door de KLM en Aero-Holland. 1945-1950. 1 omslag
1.2.3 HANDEL EN SCHEEPVAART
1.2.3 HANDEL EN SCHEEPVAART
153 Rapporten van de consul inzake de handel en scheepvaart in Djeddah. 1873-1912. 1 omslag
154 Registers van Nederlandse schepen aangekomen in en vertrokken uit de haven van
2.05.53 Consulaat Djeddah 19
Djeddah. 1874-1909. 1 omslag
155 Stukken betreffende adviezen van de internationale gezondheidsraad te Constantinopel inzake het inrichten van Lazaretten voor pelgrims op de eilanden bij Djeddah. 1881-1907. 1 omslag
156-157 Stukken betreffende de op 10 mei 1926 te Parijs gehouden conferentie tot herziening van de Sanitaire Conventie van 1912 alsmede de quarantaine op Kamaran en het vestigen van een internationaal quarantaine station op de Hidjazkust. 1920-1949. 2 pakken 156 1920-1926 157 1927-1949
158-159 Ingekomen medische rapporten van de legatiearts inzake de gezondheidstoestand van Indonesische bedevaartgangers in Mekka. 1928-1949. 2 pakken 158 1927-1934 159 1935-1949
160 Stukken betreffende de medische behandeling van Straits en Malakka pelgrims in Mekka. 1931-1939. 1 omslag
161 Stukken betreffende de vestiging van dr. A.G. Hartman als arts te Djeddah. 1932-1933. 1 omslag
162 Stukken betreffende de bacteriologen dr. Ph. van de Hoog en dr. H. Vervoort inzake de organisatie van de gezondheids- en quarantainedienst in de Hidjaz. 1932-1939. 1 omslag
163 Stukken betreffende de medische dienst in de Hidjaz. 1934. 1 omslag
164 Stukken betreffende een medisch onderzoek naar El Tor Vibrionen in Mekka door de legatiearts. 1934-1939. 1 omslag
165 Stukken betreffende de samenwerking tussen Nederland en Groot-Brittannië inzake de medische verzorging van Moekimers en Brits-Maleiers. 1943-1947. 1 omslag
166 Stukken betreffende het zenden van een medische missie naar de bedevaart te Mekka. 1949. 1 omslag
1.2.5 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
1.2.5 JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN
167 Repertorium op verleden notariële akten, alsmede daarin afgegeven grossen. 1880-1949. 1 omslag
20 Consulaat Djeddah 2.05.53
1.2.6 POLITIEKE AANGELEGENHEDEN
1.2.6.1 ALGEMEEN
171-174 Stukken betreffende de politieke situatie in het Midden-Oosten. 1916-1950. 3 pakken, 1 omslag 171 1916-1930 172 1931-1935 173 1936-1942 174 1943-1950
175 Stukken betreffende de slavernij in de Hidjaz. 1924-1933. 1 omslag
176 Stukken betreffende een eventuele vestiging van een consulaire vertegenwoordiger van de Hidjaz in Nederlands-Indië. 1926-1931. 1 omslag
177 Verslag over Mirza Ghoelam Ahmad alsmede de Ahmadijah-beweging. (1930). 1 katern
178 Verslag inzake de Moslim universiteit te Aligah. Afschrift. 1930 1 omslag
179 Stukken betreffende de verheffing van het consulaat te Djeddah tot gezantschap, alsmede de benoeming van een zaakgelastigde. 1930-1931. 1 omslag
180 Stukken betreffende L.J.S. van Leeuwen, financieel expert bij de regering van de Hidjaz. 1931-1933. 1 omslag
181 Stukken betreffende de bescherming van de adellijke titels Sajjid en Sjarifah. 1931-1933 1 omslag
182 Rapporten van het gezantschap aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake een Sovjet-vertegenwoordiging in de Hidjaz. Afschriften. 1931-1932 1 omslag
183 Stukken betreffende een dienstreis van de zaakgelastigde D. van der Meulen naar de zuidarabische landen. 1931-1933. 1 omslag
184 Stukken betreffende de eventuele vestiging van een agentschap van de Nederlandse Handelsmaatschappij in Saudiarabië. 1932-1934 en 1938-1939. 1 omslag
185 Stukken betreffende de politieke verhouding tussen Saudiarabië, Transjordanië en
2.05.53 Consulaat Djeddah 21
Koeweit. 1932-1934 en 1939-1940. 1 omslag
186 Stukken betreffende een eventuele oprichting van een regeringsbank in de Hidjaz. 1933-1934. 1 omslag
187 Stukken betreffende een bezoek van de kroonprins Emir Saoed ibn Abdoel ibn Saoed aan Nederland. 1935. 1 omslag
188 Stukken betreffende het verdrag van het Arabische broeder- en bondgenootschap. 1935-1937. 1 omslag
189 Stukken betreffende een dienstreis van de zaakgelastigde C. Adriaanse naar Bagdad en Riyad. 1936. 1 omslag
190 Stukken betreffende de houding van Saudiarabië in de Internationale Sanitaire Conventie. 1936-1938. 1 omslag
191 Stukken betreffende de wegenbouw in de Hidjaz. 1937-1939. 1 omslag
192 Stukken betreffende de dubbele nationaliteit van pelgrimssjeichs. 1937-1941. 1 omslag
193 Stukken betreffende de moord op 13 Djawa-pelgrims te Mekka door Djawi-hadji Tamin bin Safar. 1938. 1 omslag
194 Stukken betreffende de uitvoering van de wet op het verblijf in Saudiarabië. 1938-1939. 1 omslag
195 Stukken betreffende de benoeming van dr. H.H. Dingemans als zaakgelastigde te Saudiarabië. 1938-1941. 1 omslag
196 Stukken betreffende de vestiging van een vice-consulaat te Makalla. 1939-1947. 1 omslag
197 Stukken betreffende Japanse en Duitse propaganda in Saudiarabië. 1940-1941. 1 omslag
198 Stukken betreffende een dienstreis van de Nederlandse gezant D. van der Meulen te Djeddah naar Hadramaut. 1943-1947. 1 omslag
1.2.6.2 Indonesiërs in Mekka
1.2.6.2 INDONESIËRS IN MEKKA
200 Stukken betreffende de Djawa-kolonie te Mekka.
22 Consulaat Djeddah 2.05.53
201 Stukken betreffende acties van in Saudiarabië verblijvende Indonesiërs tegen de intrekking van de bijzondere toelatingsvoorwaarden van de Indische regering ten opzichte van christelijke zendingsorganisaties. 1939. 1 omslag
202 Stukken betreffende de werving van Indonesiërs uit Mekka voor infiltratie en liaison werk ter herovering van Nederlands-Indië. 1942-1945. 1 omslag
203 Naamlijsten van Indische vrijwilligers die deelnemen aan de bevrijding van Nederlands-Indië. 1943-1944. 1 omslag
1.2.6.3 Petroleumwinning
1.2.6.3 PETROLEUMWINNING
1.2.6.4 Eritrea
1.2.6.4 ERITREA
205 Stukken betreffende de toevoeging van Eritrea aan het ressort van het consulaat te Djeddah. 1930-1932. 1 omslag
206 Rapport van D. van der Meulen inzake een dienstreis naar Eritrea. 1931. 1 katern
1.2.6.5 Irak/hadramaut
1.2.6.5 IRAK/HADRAMAUT
207 Stukken betreffende de politieke, economische en financiële situatie in Irak. 1935-1941. 1 omslag Zie voor agenda op deze stukken inventarisnummer 29
1.2.6.6 Jemen
1.2.6.6 JEMEN
208 Stukken betreffende een dienstreis van de zaakgelastigde D. van der Meulen naar Jemen, Aden en Hadramaut. 1931. 1 omslag
209-212 Stukken betreffende bezoeken van de zaakgelastigde C. Adriaanse met anderen aan Jemen inzake het vriendschapsverdrag tussen Nederland en Jemen en de infrastructurele ontsluiting van Jemen. 1932-1935. 4 omslagen 209 1932 210 1932-1933 211 1933-1934 212 1934-1935
213 Stukken betreffende de herziening van de vriendschapsverdragen tussen Nederland en Jemen. 1933-1949. 1 omslag
2.05.53 Consulaat Djeddah 23
214 Stukken betreffende de oorlog tussen Saudiarabië en Jemen. 1934. 1 omslag
215 Stukken betreffende een eventueel bezoek van dr. ir. G. Flieringa en prof. ir. J. Mekel aan Jemen in verband met plannen tot havenaanleg en geologische exploratie. 1937-1938. 1 omslag
216 Rapport aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende een reis van de vice-consul A.K. Widjojoatmodjo aan Jemen ter overhandiging van een brief van koningin Wilhelmina aan de Iman van Jemen. 1936. Afschrift. 1 omslag
217 Stukken betreffende een reis van de gezant D. van der Meulen en de legatie-arts R. Ma'moen Koesoenmadiloga aan Jemen inzake de medische toestand aldaar. 1941-1942. 1 omslag
218 Rapporten van het gezantschap aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in Jemen. 1946-1948. Afschriften. 1 omslag
1.2.6.7 Ethiopië
1.2.6.7 ETHIOPIË
219 Rapporten van het gezantschap aan het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de politieke situatie in Ethiopië. Afschriften. 1946-1947 1 omslag
24 Consulaat Djeddah 2.05.53
2.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
220-221 Agenda's van ingekomen- en uitgaande stukken. 1905-1912 en 1946-1949. 1 katern, 1 deel 220 1905 jul. 25 - 1912 okt. 25 221 1946 jan. 1 - 1949 feb. 11
222-226 Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken. 1904-1945. 4 omslagen, 1 pak 222 1904-1915 223 1927 224 1928-1929 225 1934-1946 226 1947-1949
227 Geheim brievenboek. 1883-1885. 1 omslag
2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
2.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
228 Stukken betreffende het ongeoorloofd uithangen van de Nederlandse vlag aan het gebouw van het vice-consulaat in Mekka. 1930-1931. 1 omslag
229 Stukken betreffende het gezantschap te Djeddah alsmede de eventuele opheffing van de kliniek en het vice-consulaat te Mekka. 1949. 1 omslag
230 Stukken betreffende de overdracht van het gezantschap Djeddah aan de republiek Indonesië. 1950. 1 omslag
Beschrijving van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
1 GEWOON ARCHIEF
1.1.1 TOEGANGEN
1.1.1.1 Agenda's
1.1.1.2 Klappers
1.1.2 CORRESPONDENTIE
1.2.1 ALGEMEEN
1.2.1.1 Correspondentie
1.2.1.2 Personeel
1.2.1.3 Diversen
1.2.2 BEDEVAARTAANGELEGENHEDEN