Nummer 007

8
le Jaa.rgang No.7 12 December 1952. SPO RTC LUB N I E U WS Cluborgaan van dev.v. Sportclub Genemuiden. Verschijnt om de 14 dagen. Drukg D.Hoekman, Genemuiden Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. Redactie Oosterkaai 29, Genemuiden. Van de Voorzitter: TRA I N I N G Van de ziÛde van" het Gemeen tebe stuur is ons toe- stemming verleend, iedere Maandagavond het Weeshuis te gebruiken voor de training. Daar EGSV tot 8 uur haar repetities heeft, kunnen wij na die tijd training hou- den. Omdat van Dalfsen eens pcr 14 dagen op Maandag vergadering van de Boerenleenbank heeft, zullen wij ons dienen te beraden over de wijze, waar- op deze l\'[aandagá,vond benut zal worden. . Van de heer ten Donkelaar uit Enschede, oud-spe- ler van Enschedesche Boys, vernamen ITij, dat hij in principe bereid is, onze vereniging te trainen. Binnenkort zullen wij een persoonlijke" bespreking met de heer ten Donkelaar hebben om nader te over18ggen, wanneer hij denkt te komen. In verband met de vrij grote afstand, zal het niet eerder kunnen dan in het voorjaar, Zolang er zaal training gehouden moet wor- den, is dit geen bezwaar. Laten we dus voorlopig de Maandagavond vrij hou- den voor onze training en in zo groot mogelijke geta- le hieraan deelnemen en zodoende de goed benutten. SPELrEGELS. Nadat enige ITeken geleden de buitenspelregel is bezien, komt het mij gewenst voor, thans de inworp nader te bespreken. Bij iedere uedstrijd, zowel van de senior- als van de juniorelftallen, blijkt dat de hal meerdere malen onjuist wordt inge1'l0rpen.

description

SPELrEGELS. Nadat enige ITeken geleden de buitenspelregel is bezien, komt het mij gewenst voor, thans de inworp nader te bespreken. Bij iedere uedstrijd, zowel van de senior- als van de juniorelftallen, blijkt dat de hal meerdere malen onjuist wordt inge1'l0rpen. Redactie adres~ 12 December 1952. le Jaa.rgang No.7

Transcript of Nummer 007

Page 1: Nummer 007

le Jaa.rgang No.7 12 December 1952.

SPO R T C LUB N I E U W S

Cluborgaan van dev.v. Sportclub Genemuiden.

Verschijnt om de 14 dagen. Drukg D.Hoekman, Genemuiden Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. Redactie adres~ Oosterkaai 29, Genemuiden.

Van de Voorzitter:

TRA I N I N G

Van de ziÛde van" het Gemeen tebe stuur is ons toe­stemming verleend, iedere Maandagavond het Weeshuis te gebruiken voor de training. Daar EGSV tot 8 uur haar repetities heeft, kunnen wij na die tijd training hou­den.

Omdat van Dalfsen eens pcr 14 dagen op Maandag vergadering van de Boerenleenbank heeft, zullen wij ons no~nader dienen te beraden over de wijze, waar­op deze l\'[aandagá,vond benut zal worden.

. Van de heer ten Donkelaar uit Enschede, oud-spe­ler van Enschedesche Boys, vernamen ITij, dat hij in principe bereid is, onze vereniging te trainen. Binnenkort zullen wij een persoonlijke" bespreking met de heer ten Donkelaar hebben om nader te over18ggen, wanneer hij denkt te komen. In verband met de vrij grote afstand, zal het ~el niet eerder kunnen dan in het voorjaar, Zolang er zaal training gehouden moet wor­den, is dit geen bezwaar.

Laten we dus voorlopig de Maandagavond vrij hou­den voor onze training en in zo groot mogelijke geta­le hieraan deelnemen en zodoende de ~intermaanden

goed benutten.

SPELrEGELS.

Nadat enige ITeken geleden de buitenspelregel is bezien, komt het mij gewenst voor, thans de inworp nader te bespreken. Bij iedere uedstrijd, zowel van de senior- als van de juniorelftallen, blijkt dat de hal meerdere malen onjuist wordt inge1'l0rpen.

Page 2: Nummer 007

- 2 ­

De spelers en het publiek weten ~aak niet, waarom de inworp niet juist geschiedde en in dit verband zij het volgende medegedeeldg De bal is buiten het speelveld, wanneer hij over de BUITENKANT van de lijn is gegaan. De BUITENZIJDEN van de lijnen vormen de grenzen van het terrein. Een bal OP DE LIJN is dus nog in het spel. Gaat een bal boven de hoekvlaggestok uit, dan wordt een inworp gegeven en geen hoekschop of doelschop, Indien een speler bij een inworp door een tegenstan­der wordt gehinderd, is zulks geoorloofd, wanneer de­ze tegenstander binnen het speelveld blijft. De inwerper behoeft niet met e~ngesloten benen of met de volle voet op de grond te staan, Hij mag dus met gespreide benen en op de tenen staande ingooien,mits hij zorgt, dat steeds een deel van elk der voeten op of buiten de grenslijn van het speelveld op de grond blijft. Indien een speler één voet op de buitenkant van de zijlijn en de andere daarachter plaatst,vol­doet hij aan de regel. De invrerper moet met beide handen de bal boven het 1hoofd, dus niet op zij daarvCln, loslaten. Het laten vallen van de bal is niet als inwerpen te beschouvren. . Zoals de vorige keer reeds medegedeeld, staat een spe­ler, die een bal rechtstreeks uit een inworp ontvangt, nimmer buitenspel. De inwerper mag, nadat hij de bal heeft geworpen on­middellijk aan het spel deelnemen, doch de bal niet eerder opnieuw aanraken, dan nadat een andere speler deze heeft aangeraakt.

Moge deze korte uiteenzetting, vooral voor de spelers in 'de toekomst veel foutieve inworpen voor­komen.

Tenslotte 2 vragen:

lee Wat moet een scheidsrechter doen, indien een spe­ler de bal uit een inworp rechtstreeks in eigen doel werpt ?

2e. En wat doet een scheidsrechter, wanneer een spe­ler de bal rechtstreeks uit een inworp in het doel van de tegenpartij werpt ?

Degenen die idee hebben hiervan de oplossing te ge­ven, kunnen een briefje b:ij de secretaris van Dalf­sen in de bus doen.De volgende keer geven WlJ de op­lossing. H.B.

Page 3: Nummer 007

- 3 -

WEDSTRIJD-PROGRA1~ffi.

Het is al weer drie we~en geleden dat he~ eerste elftal voor het laatst een competitiewedstrijd speel­de en voor het tweede is. dit al vijf weken. Een dergelijke lange onderbreking kan nadelige gevol­gen hebben voor het spelpeil 1 dubbel jammer is dit omdat het eerste tegen DOVO zoln prima vorm vertoon­de. Wanneer er dan daarbij in de week nog weinig ge­legenheid is voor training, dan kan dit alles zeer funest werken. Voor a.s. Zaterdag 13 December zijn voor Genemuiden geen wedstrijden vastgesteld, voor de 3e kl. is een inhaalprogramma vastgesteld, maar Genemuiden - DES komt hier niet op voor. Misschien is dit een vergis en wordt er toch Zaterdag nog gevoetbald 1 op het ogen­blik dat wij dit schrijven 1 kunnen we dit nog niet bekijken. Wanneer er echter Zaterdag geen competi­tie mocht zijn en de weersomstandigheden zijn niet al te ongunstig zouden we de spelers van het eerste en tweede en ook het derde willen aanraden, kom toch naar het veld, als je kunt, misschien is van Dalfsen er ook en. kan er wat getraind worden of an­ders kan er in elk geval een beetje getrapt worden.

===;==

Na de voetbalwedstrijd gaat U

natuurlijk naa~ het

tlV 0 E T BAL eEN T R U Mil

om gezellig na te praten en ken­nis te nemen van de overige uit ­slagen der competitie.

CAFE ti r teE N T R U Mil

·Onze service biedt U de meeste gezelligheid.

Page 4: Nummer 007

- 4 ­

COW1PETITIE-OVERZICHT

op 22 November werden de laatste competitie­wedstrijden gespeeld, het waren: DOS - NUNSPEET 4-0 en W.R.C. - DOV0 2 - 1. De stand in de derde klasse KNVB werd hierdoor:

DES 9 8 1 0 17 37 - 14 WHC 10 4 4 2 12 17 - 14 GENEIvIU IDEN 9 4 2 3 10 24 - 17 APELDOORN 9 4 2 3 10 18 - 19 DOVO 10 5 0 5 10 21 - 25 SPARTA 9 3 3 3 9 18 - 13 EXCELSIOR 9 4 1 4 9; 21 - 2Q DVS 9 3 3 3 9 19 - 25 ,DOS 10 3 1 6 7 20 .. - 22 ~r(JNSPEET 10 0 1 9 1 12 - 38

Res. Ie Klasse C.

Vijf 'weken geleden kViarn Genemuiden 2 vo or het laatst in het veld en we kunnen ons voorstellen dat de strijdlustige knapen (of mogen we niet meer van kna­pen spreken, tweede elftalIers ?), die onder aanvoe­ring van Jan van Dalfsen de omgeving onveilig ple­gen te maken, thans wel zo ongeveer radeloos zijn, want ook voor Zaterdag a.s. zijn geen wedstrijden voor deze klasse vastgesteld. Als schrale troost in dit trieste gebeuren geven we hier nog maar een keer de stand, bijgewerkt tot en met 29 November. WVF 2 is een erg sympathieke club en dat niet al­leen doordat ze ons een uitstekende dienst bewees door Go Ahead 2 in Kampen een 2-2 gelijk spel af te dwingen. Nunspeet 2 won ook nog van WHC 2 met 3-0. Bekijk deze stand eens even, reserves~

.1 GENEMUIDEN 2 .7 .5 2 0 12 22 - 9 GO AREAD 2 .Er -3 fl 2 1 ~8 ~l-7 - 10r~

WVF 2 .:J-~ ~;; 'I 2 2 .-8 --1--6 - ~o

RATTo:E-IE IM 2 _tJ 3 1 ..2 -' 7 I; 1-3 - .8~.

NUNSPEET 2 _-7 2 ~3 :/ 2 _+ c" . .1-0 _ .11 BE QUICK 2 -7 ) 2 1 _ 4 -ll - 17- 1--~

-8")MJV 2 2 1 <.) 5 •4>J4 - .25·" vVHC 2 ...6 .:.

J 1 0 -~ ( 2 7 - 18

Page 5: Nummer 007

- 5 ­

Zo en ga nu Zaterdagmiddag maar pingpongen

3e Klasse B.

De jongens van het derde sch~nen vastbesloten hun ongeslagen record te handhaven. DESZ 2 werd op 22 November in Zwartsluis met 6-4 in een gezellige wedstrijd geklopt. De Genemuider verdediging verkeer­de blijkbaar al danig onder de indruk van het nade­rend Sint-Nicolaasfeest en gaf twee doelpunten cadeau. DESZ wilde bij zoveel vrijgevigheid toch ook niet achterblijven, spil Mooiweer geraakte in hevige Sin­terklaasstemming en maaide finaal over de bal heen en dat werd ook een d.oe lpunt" Vve zagen één mooie aanval ~

Driessen Joh. plaatste de bal afgemeten naar Tabak, deze passeerde een speler en trok de bal schuin voor doel, Barneveld schoot hieruit tegen de lat, en in d.e hierna ontstane schermutseling verdween de bal over de doellijn. Verdere uitslagen in deze klasse:.­PVBK 2 - WilsUQ 2 2-2, ENS - DOSK 3 2-3.

De stand is hier:

GENm.1fU IDEN 3 J r.; 5 0 0 10 27 - 7

DOSK 3 5 3 0 2 6 17 - 17 vifILSUM 2 5 2 1 2 5 18 - 17 DES4 2 5 2 0 3 4 13 - 17 PVBK 2 3 1 1 1 ·3 6 - 10 ENS J

r.; 0 0 5 0 5 - 18.

Er zit een kampioenschap in~ maar vergeet niet dat we nog drie moeilijke uitwedstrijden krijgen tegen DOSK, PVBK en Wilsum, Het blijft dus op je tellen passan derde elftal en denk er vooral om dat kampioenschap tevens proQotie betekent naar de 2e kl. C. (O.a. Olympia 2 en Urk 2 ! !).

Junioren Hoofdklasse~

Het wordt eenzaam voor onze A juniores op de on­derste plaats van de Hoofdklasse. Alcides A distanci­eerde zich ook verder van de onderste regionen door een 4-2 overwinning op ZAC A op 22 - 11. In de res­terende 9 wedstrijden kan er echter nog heel wat goed

Page 6: Nummer 007

gemaakt worden. Hier is de stand: I-- SiZAC 1 1 IJ'A- ~ 5~

PEC 4 ~.

2 1 1 5 tB - 7 Alcides 3 2 0 1 4 9 - 6 Zwolsche Boys 4 2 0 2 4 11 - la Zwolle .4 '1" 2 0 ..,2 4 la - 1

-'Nunspeet A .lL 1 2 5" ~ 9 "

'-'Genemuiden 3, 0 1 -2 1 12 ~,"", •• .r

1 ' . Juniores B.

De Groenwitte B juniores gingen op de goede weg voort en klopten Kampen A kansloos met liefst 8-1. Deze voorhoede scoorde 16 doelpunten in twee wed­strijden, dit belooft dus wel wat voor de toekomst. Gauw groot worden jongens en veel doelpu~ten maken!

I 1 •'·1

GENEMUIDEN B _2 o o 4;; -i6 - 4 KHC B 2 1 1 o 39- 5 KAMPEN A 3 1 1 1 3 11 - 13 IJVV A 2 1 o 1 2 6 - 10 DOSK ..B 2 1 o 1 2 7 - la KHC C 3 1 o 2 2 8 - 11 GO AHEAD C ...,f1 o o 02- $ Juniores C.

De Sportclub-benjamins deden het een beetje be­scheidener, maar het is toch ook een goede prestatie Kampen B met 2~1 te sl aan. Hun leidende positie heb­,ben ze echter af moeten staan aan Urk B, dat heel wat mans schijnt te zijn en met een doelgemiddelde van 16-1 momenteel aan de kop gaat. KHC D won hier nog met l~ van KHC F, maar ook in deze afdeling zDn nog niet veel wedstrijden gespeeld en we vermoeden dat thans de competitie vel voor enige maanden stil­gelegd zal worden. De stand:

URK B 2 "2 o o 4 16 - 1 GENEMUIDEN C .'E. 2 o 4 5 - it KHC D --

3~ 1 1 ~ 3 3 - 6 KAMPEN B 3 ~ 1 2 - 16 KHC F 2 o o 2 o 0-4 KHC E o o o o o 0-0

Page 7: Nummer 007

- 7 ­

UIT DE BESTUURSVERGADERInG

In de eind November gehouden bestuursvergadering werd o.a. de wenselijkheid naar voren gebracht een. afrastering aan te brengen van gaas tegen het hek bij de kleedkamer. Vele bezoekers hebben n.l. de onhebbe­l"ijke gewoonte' in de rust dwars over het veld te lo­pen; vooral de omweg om de kleedkamer schijnt onover­komelijke moeilijkheden op te leveren en men snijdt de bocht om de kleedkamer liever af door onder. het hek door dwars voor het gebouw langs te lopen. Dat 3ulks, vooral bij nat weer niet bevorderlijk is voor de toe­stand van de strook grond voor de kleedkamer is logisch. Ook'diende een vangnet achter het Oostel.doel aange­bracht te worden, maar helaas ontbreken hiervoor de nodige financien. Wel zullen er een paar schepn~tten

aangeschaft worden voor het opvissen van de lfsloot­ballen". 'Van he t weekblad I1 Za terdagsport!l werd een schrijven ontvangen, waarin gevraagd werd een agent aan te stellen voor het bezorgen van dit blad. Una­niem was men van mening dat Dhr. Sie~ Siebert hier­voor de aangewezen persoon is. Misschien mogen we van deze plaats af ook onze lezers opwekken hun aandacht

r te schenken aan het verschijnen van dit blad. Het,is een krant uitsluitend gewijd aan het Zaterdagvoetbal, het blad komt elke Woensdag uit, het heeft een kloek formaat van 6 tot 8 pagina's en het bevat wedstrijd­verslagen, uitslagEn, programma 1 s en stand.en. Ook van de lagere klassen van de onderafdelingen. De abonnementsprijs is f. 2,50 per brartaal, wanneer men zich nu b.v. in groepen van 5 man abonneert, be­tekent dit nog geen 4 ct. per week.

OVER SYSTEn~N EN NOG WAT.

Er is sinds enige tijd in de Vaderlandse pers een hevige hetze gaande voor en tegen de keuzecom­missie van de K.N.V.B., voornamelijk in de persoon van de Heer Verlegh en in verband daarmede inzake het stopperspilsysteem. Maakt 'U zich niet ongerust, wij zullen ons niet in deze strijd mengen, wij heb­ben aan onze eigen strijd genoeg (wat zegt U, ledem van de elftalcommissie ?). Toch is dit een aangele­

Page 8: Nummer 007

- 8 ­

genheid y die wel even onze aandacht mag hebben, want deze strijd om het systeem, die kennen wij eigenlijk helemaal niet. rf Maar goed ook Tf zult U zeggen y inder­daad. Maar toch vinden wij het een typisch verschijn­sel, dat bij ons nooit stemmen zijn vernomen over het spelen van een ander systeem. Kunnen wijy met het ons ter beschikking staande spelersmateriaal, misschien niet meer bereiken, wanneer wij ook eens Tfsysteem Tf

gingen spelen ? Zou Sparta van ons gewonnen hebben vo­rig jaar, wanneer wij b.v. gestopperd hadden? Voet­bal kreeg een ander gezicht zegt men en inderdaad, er wordt op het ogenblik overwegend gestopperd, in Engeland, in België, in Frankrijk, ook in Nederland, maar Oostenrijk-doet het niet,heeft vreléen "grendeillde Oostenrijkse grendel. Er is ook nog een Zwitserse grendel, er is een viermansvoorhoede en' een slinger­backsysteem. In Genemuiden niets van dat alles, wij hadden in Cor van Dijk jarenlang een aanvallende' spil die er zijn mocht en momenteel doet'van Unen het eveneens voortreffelijk. In de Oostelijke 3e kl. zijn wij, menen we de enige club die nog orthodox speelt. Heerenveen doet het ook en daarom past Abe Lenstra niet in het magische vierkant zegt de Keuze-commissie. S.V.V. speelt met een aanvallende spil en zo zijn er nog' wel enkele. Wij zouden echter wel eehs willen horen, wat de me­ning van onze lezers is over dit systeemspelen en speciaal met h8t oog op de komst van de Heer ten Don­kelaar in het vOlgend voorjaar is het misschien wel inteI'essant eens te vernemen, w8.t er alzo leeft on­der onze'leden en supporters en hoe de m~ningen zijn over dit onderwerp. De komende weken, vanneer er toch misschien niet veel gevoetbald zal worden, kan dit een dankbaar thema zijn voor diverse wandelingen over de kaai ! Wanneer U zin hebt Uw gedachten hierover op papier te zetten, doet dit dan en werpt het briefje bij van Dalfsen in de bus. In het volgend nummèr hopen wij dan hierop terug te komen.

vr.

I