Nu weet je het 3 2016

download Nu weet je het 3 2016

of 48

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nu weet je het 3 2016

 • Nu weet je het!NU

  MM

  ER 2

  I JA

  ARGA

  NG 2

  016

  LIEVE QUANTEN OVER HAAR HOBBY

  blz. 42

  JOHAN VAN ROBAYS, BREIN ACHTER ORGAANMUSEUM

  blz. 8

  IN DE 'PRAKTIJK' VAN ANNE BOGAERS

  blz. 34

  KIJKJE IN CENTRUM OVERHEID EN RECHT

  blz. 28

 • 2Met de Diversiteitsprijs (1.500 euro) bekronen de UHasselt en Het Belang van Limburg nu al tien jaar een nieuwe Belg die een voorbeeldfunctie vervult voor medestudenten. Ben of ken jij zo iemand? Of een team? Surf dan naar www.uhasselt.be/diversiteitsprijs!

  HEM? HAAR?JOU?

  EN DE DIVERSITEITSPRIJS GAAT NAAR

 • 3Druk Profeeling

  Verantwoordelijke uitgever Marie-Paule Jacobs

  beheerder UHasselt

  Universiteit Hasselt campus Hasselt Martelarenlaan 42 BE-3500 Hasselt

  4 Vooraan Instellingsreview:

  kwaliteitszorg aan de UHasselt

  8 Gecoverd Neuzen in het orgaanmuseum

  14 Voor u bezocht Met Peter De Maesschalck op

  Imaginary

  18 Good Practice Mario Gielen over MOOC

  mobiliteitswetenschappen

  19 Drieopeenrij Drie tips om te doen/zien/

  luisteren/lezen

  20 Elevator Pitch RobCornelissenoverzijn

  onderzoek en ambities

  22 #UHasselt De leukste posts op onze

  sociale media

  23 Weet je dit nog? Een symposium vol boeken

  26 In beeld Collegas op de infodag

  28 Dienstindekijker Tussen stapels papier in het

  Centrum Overheid en Recht

  33 Personeelsweetjes Geboorten,huwelijkenen

  jubilarissen

  34 De collega Anne Bogaers, verpleeg-

  kundigebijBIOMED-REVAL

  36 Indeprijzen Eeningenieuskopjekoffie

  metStijnSchauwers

  INHOUD

  OLOFON

  Concept Koen Santermans, Arne Biesmans

  en Birgit Leen

  Redactie & eindredactie Arne Biesmans

  Birgit Leen

  Vormgeving Dave Bosmans

  Mayte Gomez-Sanchez

  Fotografie LiesbethDriessen

  Dave Bosmans

  Mayte Gomez-Sanchez

  C

  38 Weetjes zonder grenzen Nieuw: universiteitsfonds

  Nalou

  41 Kunst op de campus Kunstwerkindekijker

  42 De hobby van LieveQuanten,vrijwilligerbij

  Sint-Vincentius

  45 VLUP Instijlmeteencocktail

  46 Column P.Owerpoint

  47 Zoek en win!

  48 Gespot op de agora Een nieuwe rector

  Heb je tips of ideen? Mail ze naar nieuws@uhasselt.be!

 • 4VAN KWALITEITSZORG NAAR KWALITEITSCULTUUR

  INSTELLINGSREVIEW

  In 2017 ondergaat de UHasselt haar instellingsreview. Er wordt momenteel druk geschreven aan de

  KritischeZelfreflectiediebeschrijfthoedeuniversiteithaaronderwijskwaliteitgarandeert.Tweeproffen,

  een alumna n een bestuurslid over het hoe, wat en waarom van kwaliteitszorg.

  VOORAAN

  1

  2

  3

  WAT IS VOLGENS JOU DE ESSENTIE VAN KWALITEITSZORG?

  WAAR VIND JE DAT UHASSELT STAAT OP HET VLAK VAN

  KWALITEITSZORG?

  WELK AD

  VIES HEB

  JE VOOR

  UHASSEL

  T OP HET

  VLAK VA

  N

  KWALITE

  ITSZORG

  ?

 • 5Om te beginnen laat kwaliteitszorg toe om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken en om te werken aan

  voortdurendeverbetering.Tegelijkertijdkun je via kwaliteits-zorgdeexcellentievanonzeopleidingeninzichtelijkmaken.

  Opditmomentwordt er veel tijd genvesteerd in de

  KritischeZelfreflectie.Daarbijziejetrouwensbijallebe-trokkenen een enorm engagement. Ik bewonder het open vizier dat collegas hanteren. Uit zon oefening kunnen we veel leren: hetlegteenaantalpijnpuntenblootnconfronteertdeuniefook

  met tal van uitdagingen voor de toekomst. Een voorbeeld? Het inzettenoponderwijsvernieuwinginlleopleidingenenhetop-timaliseren van interne afstemming. De universiteit heeft immers een gelaagde organisatiestructuur, zodat een goede communi-catie en afstemming tussen al die niveaus van cruciaal belang is.

  Met de voortdurende groei van de UHasselt is het, vol-gensmij,vangrootbelangdatdeuniversiteitblijftin-

  vesteren en inzetten op de versterking van kwaliteitszorg zowel op het niveau van de centrale diensten als op het niveau van de faculteiten.Heteneniveaukannamelijknietzonderhetandere.

  Goede kwaliteitszorg is gericht op het aanbieden van kwaliteitsvolle opleidingen en het klaarstomen van

  studenten voor de arbeidsmarkt zowel als toekomstig onder-nemer en/of als toekomstig werknemer.

  Hetismoeilijkomkwaliteitszorgtemeten.Kwaliteits-zorgisvoormijnamelijkookeensubjectiefgegeven.

  Het wordt k uitgedragen en uitgestraald via de manier waar-op studenten en personeelsleden de kwaliteit aan de UHasselt beleven. Met andere woorden: hoe kis je de juiste maatstaf om zon subjectieve beleving te meten en te kunnen objective-ren en op die manier te monitoren hoe de kwaliteitszorg aan de UHasselt evolueert?

  MijnadviesvoordeUHasseltis:continueverbetering.

  Alle personeelsleden zouden vaak bezig moeten zijnmetvragenzoalswat kan ik nog beter doen; hoe kan ik ef-ficinter werken; hoe kan ik op een gemakkelijkere manier aan

  de info geraken die ik nodig heb; met wie kan ik samenwerken

  om een idee dat ik heb uit te werken Sta als UHasselt niet stil engaernietvanuitdathetonderwijshetzelfdeblijftofdatde

  studentendezelfdeblijven.Hetmooieisnetdatdoorcontinu

  te verbeteren nieuwe producten kunnen ontwikkeld worden of het vraagstuk naar hernieuwbare energie kan worden opge-lost Uiteraard is de UHasselt hier ook al mee bezig: profes-soren die op verschillende manieren lesgeven, via creatie van nieuwe opleidingsonderdelen of masterprogrammas, de over-stap naar het SAP-BI-systeem Probeer om die zaken goed te belichten en put hieruit energie om ng meer te kunnen doen.

  STEVEN VAN GARSSE STEPHANIE VAN DEN BEMPTFACULTEIT RECHTEN ALUMNA

  1 1

  2 2

  33

 • 6De essentie van kwaliteitszorg bestaat uit twee ge-lijkwaardigedelen.Enerzijdsmoetweervoorzorgen

  datonsonderwijsinhoudelijkvanhoogniveauiseneencohe-rentgeheelvormt.Anderzijdsdathetonderwijskorpsgemoti-veerd en gepassioneerd is. Als we aan die twee voorwaarden voldoen, dan volgen alle andere aspecten van kwaliteitszorg vanzelf. Daarnaast is het cruciaal dat we deze twee doelen rea-liseren met een absoluut minimum aantal regels.

  Mede onder impuls van employability skills en com-petentiegerichtonderwijsiserveelaandachtgegaan

  naar het inhoudelijke aspect van onderwijs. Een positieve

  trend, want de klassieke organisatie in vakken kan leiden tot een gebrek aan coherentie en een te grote variatie in inhoude-lijkekwaliteit.Maardoortefocussenophetinhoudelijke,drei-genwewelhetmenselijkeaspectvanonderwijsuithetoogte

  verliezen.Ookal zijner initiatieven rondonderwijsprofessio-nalisering,decentrale vraag zoumoeten zijnhoeweervoor

  zorgendatdocentengepassioneerdengemotiveerdzijn.

  Luisternaardefrustratiesvandocentenoverhunon-derwijsopdrachtenluisterdaarnaopnieuw.Probeer

  docententebegrijpenenneemdaninitiatievenomhunmoti-vatieenpassievooronderwijsaantewakkeren.Alswehierin

  slagen,zaldekwaliteitvanhetonderwijszienderogentoene-men. Daarnaast moeten we de regels en procedures om de in-houdelijkekwaliteitterealiseren,toteenminimumbeperken en automatiseren waar mogelijk. We moeten erover waken

  dat een teveel aan procedures de dynamiek die voortkomt uit onze kleinschaligheid, niet tenietdoet.

  Belangrijk isvooralomvankwaliteitszorgnaarkwali-teitscultuur te gaan. Dat is een sterkere basis om de

  kwaliteitvanjeonderwijsteverbeterenengaranderen.Zeker

  alshetgaatomeenkwaliteitscultuurwaarbijiedernbinnen

  deorganisatieheteigenaarschapvanendeverantwoordelijk-heidvoordiekwaliteitopzichneemt.Bijvoorbeeld:eendocent

  die een cursus niet elk jaar op dezelfde manier en met dezelfde slidesuitlegtaanzijnstudenten,maarhenmeeneemtnaarde

  laatstetrendsenontwikkelingenbinnenzijnvakgebied.Dtis

  eigenaarschapnemen,dtiszorginzakeonderwijskwaliteit.

  De UHasselt heeft een lange geschiedenis van goe-deonderwijskwaliteitdenkmaaraanhetlesgevenin

  kleine groepen, het nauwe contact tussen docent en student Dat zit in haar DNA. Maar door de instellingsreview dreigen we in de valkuil van administratieve overlast en regels te lopen. Het draait soms te veel om het invullen van documenten over kwali-teitszorgenteweinigomdiekwaliteitscultuurzelf.Wecreren

  eigenlijkeenvalsgevoelvancontroleoverdekwaliteitvanons

  onderwijs.Watjemoetdoen,ismensentoolsaanreikenomdie

  kwaliteitscultuur mee te ondersteunen in plaats van te contro-leren.

  Evolueer naar een kwaliteitscultuur; ondersteun de docenten en de OMTs met instrumenten om die kwa-

  liteitscultuurindeorganisatieintebrengen;envermijdadmi-nistratieve overlast.

  BENOT DEPAIRE JO DE BRUYNEFACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE

  WETENSCHAPPENONDERVOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

  1 1

  22

  3

  3

 • UHasselt versterkt haar kwaliteitszorg op alle niveaus.

  Kwaliteit tot een spil van onze opleidingen maken, daar zetten w op in.

  Soe Knoops (faculteit Industrile

  ingenieurswetenschappen)

 • 8Gecoverd

  DIE ORGANEN ZIJN ALS MN KINDEREN:

  IK ZIE ZE ALLEMAAL EVEN GRAAG

  OP VERKENNING IN HET ORGAANMUSEUM MET JOHAN VAN ROBAYS EN TOM STRUYS

 • Het is eens iets anders dan een

  postzegelverzameling. Toen dr. Johan Van

  Robays in 1975 als patholoog aan de slag

  ging in het ZOL, liet zijn voorganger enkele

  preparatenachterinzijnkantoorwaaronder

  een teelbaltumor ter grootte van een

  kokosnoot. Ik vond dat mooi en het zou zonde

  zijngeweestomzewegtegooien.Daarnaben

  ik systematisch beginnen verzamelen, vertelt

  hij. Veertig jaar later telt zijn collectie meer

  dan 200 normale en aangetaste organen. En

  die hebben sinds 6 april een nieuwe thuis

  gevonden in het orgaanmuseum.

  nkel