November 2009

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Wijkkrant voor Corpus den Hoorn en Hoornse Wijken

Transcript of November 2009

 • De Zuidwester16e jaargang nr. 4 uitgave: Wijkraad Hoornse Wijken November 2009

  In deze krant:

  Verhuizing van kinderdagverblijf de Blokkendoos

  Pagina 3

  Succesvolle NLAinloopmarkt

  Pagina 9

  Boerhaaveschoolontvangtkeurmerk

  Pagina 11

  Op woensdag 30 september werd de eerste paal geslagen voor de tweede fase van Flex-Wonen. Anne Marleen en Gijs Overbeek namen hier namens de kopers een cadeautje in ontvangst: een T-shirt met hun bouwnummer. Op deze wijze konden de kopers snel hun buren opsporen en alvast ken-nismaken.

  Gijs en Anne Marleen Overbeek waren met een reden gevraagd. Als enthousiaste vliegeraars hadden ze al prachtige fotos vanuit de lucht gemaakt van de bouwlocatie waarop hun mooie Flex-woning gaat ver-rijzen. De makelaar en de aannemer waren erg enthousiast en tipten Nijestee. Reden voor de wijkkrant om eens kennis te maken met deze hoogvliegers onder de wijkbewo-ners.

  Anne Marleen en Gijs wonen nu nog in De Wijert, maar verheugen zich enorm op hun nieuwe plek. Een deel

  van de voorpret bestaat voor hun uit het vastleggen van de bouw in bijzondere fotos die vanuit de lucht met een fotocamera aan een vlieger worden gemaakt. Anne Marleen vertelt dat het idee is ontstaan tijdens een vakantie op Vlieland. Ze vroe-gen zich af hoe het er vanuit de lucht uit zou zien. Gijs heeft een creatieve manier bedacht om dit ook technisch uit te voeren. De eerste fotos waren veelbelovend en nadat ze het huis in Corpus hadden gekocht, ontstond het idee om zo de bouw te volgen. Om ook andere nieuwe bewoners hiervan te laten meegenieten zetten ze de fo-tos op een website voor Flex-wonen (www.flexwonenfase2.nl). Regelma-tig gaan ze uitgerust met bouwhelm en laarzen naar de bouwplaats om met de vlieger vanaf 70 meter hoogte fotos te maken van de vorderingen.

  Het vliegeren, en vooral de fotos, zijn niet onopgemerkt gebleven. Bij sportevenementen hebben ze

  een aantal prachtige fotos met hun vliegerfototoestel gemaakt. Een aantal makelaars ziet mogelijkheden om deze fotos te gebruiken voor de verkoop van hun woningen. Inmid-dels zijn Anne Marleen en Gijs zo enthousiast geworden over dit idee, dat Anne Marleen zich bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven met een eenmanszaak, de Hoogzaak.

  Anne Marleen legt uit dat niet overal kan worden gefotografeerd met een vlieger. Daarom heeft ze een hoog-testatief gekocht, zodat ze ook op plekken waar minder ruimte is, een mooie hoogtefoto kan worden ge-maakt. In deze krant ziet u de fotos die Gijs en Anne Marleen hebben gemaakt van Flex, maar u kunt er op rekenen dat de redactie deze toekom-stige wijkbewoners zeker nog een keer zal vragen voor een hoogtefoto van een mooi plekje uit onze wijk! Voor verdere informatie zie www.dehoogzaak.nl.

  Huizenhoog in Corpus den Hoorn

  Betaald parkeren ook in onze wijk?Tijdens de raadscommissie Beheer en Ver-keer van woensdag 4 november jl stond het raadsvoorstel Parkeren in stad, duurzaam bereikbaar op de agenda. De gemeente wil graag maatregelen nemen tegen de par-keer-en leefbaarheidproblemen in de stad Groningen.De verkeerscommissie van onze wijkraad heeft gebruik gemaakt van de inspraak-ronde. Wij hebben ons tegen het voorstel uitgesproken! Volgens ons mist het brede draagvlak van de bewoners van onze wijk. Dit brede draagvlak is voor de gemeente nodig om de plannen door te kun-nen voeren. Wel zijn wij voor het oplossen van problemen die ontstaan door het parkeren van autos. Iets wat in onze ogen, in onze prachtig vernieuwde wijk, zeer zeker mogelijk is.Let op! Het beleid van de gemeente start in de naoorlogse wijk als eerste in Corpus den Hoorn (directe omgeving Martini ziekenhuis). Wij als verkeers-werkgroep zijn tegen het voorstel dat in het kort het volgende inhoudt:

  - pro-actief betaald parkeren invoeren in de wijken waar de parkeerdruk hoger is dan 60 tot 80%

  - de vergunning voor een tweede auto 4 keer (!) zo duur maken als de eerste vergunning (exacte prijs nog niet bekend)

  - niet meer vergunningen uitgeven dan er ruimte is- zones in de wijken waar men mag parkeren verkleinen- parkeertarieven tot 25% in 2 jaar verhogen- investeren in P+R voorzieningen (betere voorzieningen en oog voor vei-

  ligheid en in Haren uitbreiding van aantal parkeerplekken)

  Op de website http://hoornsewijken.nl/oudewebsite/ en http://www.hoornsewijken.nl/ kunt u uitgebreide informatie vinden over het be-taald parkeren en de Flyer downloaden of een tegenstem mailen. Ook gaan we de wijk in om huis aan huis, middels een flyer, u op te roepen om tegen te stemmen.

  De verkeerswerkgroep Corpus den Hoorn

  De Zuidwester aan de latten?

  Het is vijf voor twaalf voor de wijkkrant De Zuidwester. De krant van Corpus den Hoorn en het Hoornse Meer wordt in

  haar voortbestaan bedreigd. De Zuidwester heeft gebrek aan redacteuren. Als zich niet spoedig nieuwe mensen melden

  betekent dat na 15 jaar het einde van De Zuidwester.De Zuidwester is een wijkkrant met een oplage van 4.500

  exemplaren en verschijnt 4 keer per jaar. De krant wordt huis aan huis verspreid.

  Belangstellenden kunnen zich melden bij wijkraad Corpus den Hoorn, telefoon (050) 527 41 27, e-mailadres:

  [email protected] of [email protected] . Bezoekadres: Het Corpushuis, Van Swietenlaan 1.

  Let op de nieuwe webside in aanbouw:www.corpusdenhoorn.nl

  Controle eenrichtingsverkeer in CorpusHet blijkt dat bewoners en bouwverkeer zich uitermate slecht houden aan de gedwongen rijrichting. Dit leidt tot ergernis, overlast en mogelijk gevaarlijke situaties. Vanaf heden gaat de politie extra controleren en daar waar nodig verbaliseren.

 • november 2009 - pagina 2 De Zuidwester

  STEENBERGENwww.steenbergenfietsen.nl

  www.steenbergenfietsen.nlOverwinningsplein 119, 9728 GS Groningen

  De Twist Sport heeft een heren of dames frame met een sportieve zithouding. Met de electrische ondersteuning ligt de wereld aan je voeten. - Verkrijgbaar met 2 of 1 uitneembare accu(s) - Dichte kettingkast met versnellingen- Geveerde stuurpen en zadelpen- Diverse kleuren

  Vanaf 1699

 • november 2009 - pagina 3 De Zuidwester

  ColofonDe Zuidwester is een uitgavevan de Stichting Wijk denHoorn,Wijkraad Corpus den Hoorn.

  Met medewerking van:Dick Baauw Mirjam Smitz (Nijestee)Claudia Scholte (De Huismeesters)

  Druk: Banda bv., Kollum.Oplage: 4500

  Redactieadres:Voor al uw vragen, op- en/ofaanmerkingenkunt u terecht in het Corpushuis,Postadres: Postbus 80439702 KA Groningen.Bezoekadres: Van Swietenlaan 1Telefoon: 050-5274127Fax: 050-5271327e-mail: [email protected]

  Voor fouten in telefonisch opge-geven informatie, alsmede voor fouten ontstaan door onduidelijk schrift, aanvaarden wij geen ver-antwoordelijkheid.

  Copyright:Stichting Wijk den Hoorn,Wijkraad Corpus den Hoorn.Niets uit deze uitgave magworden overgenomen zonderschriftelijke toestemming vanhet bestuur van de stichting.

  Wijkraad Corpus den HoornSinds enige jaren zijn er veel nieuwe bewoners komen wonen in onze mooie wijk Corpus den Hoorn. De wijkraad heet hun hartelijk welkom in de wijk.We zijn best trots, het is en prachtige groene wijk met een vernieuwd win-kelcentrum. Goede ontsluitingswe-gen, het Stadspark en de Martinip-laza in de nabijheid.De laatste jaren is er veel gebouwd in het kader van wijkvernieuwing. Bekijk de Confiance en de in aan-bouw zijnde La Libert aan de Laan van de Vrijheid, staaltjes van mooie architectonische hoogstandjes.Bekijk de nieuwe Flex woningen en de woonstempels in de omgeving Boerhaavelaan. De Wijkraad heeft mee mogen wer-ken aan de tot stand koming van deze plannen.Vanaf 1990 werkt de wijkraad met veel enthousiasme samen met de Gemeente Groningen en woningcor-poraties om de plannen te maken en uit te werken.

  Maar we zijn er nog niet. Op dit moment moet er op de Semmelweis locatie nog gebouwd worden o.a. scholen, een Multi Cultureel cen-trum , een nieuwe speeltuin en vele appartementen. Ook de wijkraad vindt daarin nieuwe werkruimte. De plannen zien er prachtig uit en we werken mee om de bouw zo spoedig mogelijk te laten verlopen.Er zijn vergevorderde plannen voor de aanleg van een Cruijff Court en speelplekken in de wijk, de wijkraad is wederom betrokken bij deze plan-nen.Een nieuwe website is in aanbouw, er is een internetcaf en de wijkkrant Zuid Wester verschijnt onder onze verantwoording vier maal per jaar.

  Er blijven genoeg zaken over in de wijk die extra aandacht vragen. Zoals bijvoorbeeld de veiligheid rondom verkeer is op verschillende plekken in de wijk voor verbetering vatbaar. Het aantrekkelijker maken

  van groenvoorzieningen in de wijk is ook een van onze uitdagingen.

  In verband met het vertrek van een aantal leden is de wijkraad drin-gend op zoek naar mensen die met een brede blik naar de wijk kunnen kijken en zin hebben om zich in te zetten voor een mooie wijk.

  We zoeken in de eerste plaats en-thousiaste jonge bewoners die ons hiermee willen helpen. Aangezien er veel nieuwe bewoners in onze wijk komen wonen willen we vooral hun vragen te reageren. Nieuwe bewo-ners kijken namelijk anders naar hun buurt en wijk dan bewoners die er al jaren wonen.Graag wil de wijkraad werken aan een goede wijk waarin het goed en mooi wonen is, maar zonder uw hulp gaat het niet.Wij willen u uitnodigen om contact met ons op te nemen om vrijblijvend een afspraak te maken zodat we de werkzaamheden van de wijkraad kunnen toelichten in een gesprek. Voor informatie , aanmelding of een gesprek kunt u contact met mij of met Joan van der Horst 06-3822111, [email protected] (opbouwwer-ker van Stiel) opnemen.

  Henk Cools Voorzitter wijkraad Corpus den [email protected]

  Kinderdagverblijf de Blokkendoos, 15 jaar lang gevestigd aan de Sem-melweisstraat 4 in Groningen, gaat verhuizen. Zoals bij velen al bekend gaat Nijestee op de Semmelweis-strook een nieuwe vensterschool bouwen waar de Blokkendoos, de Boerhaaveschool, BSO de Blok-hut, het COP en meerdere partijen uiteindelijk weer herenigd worden. Daarom gaat kinderdagverblijf de Blokkendoos tijdelijk verhuizen naar de van Swietenlaan waar overige partijen ook tijdelijk zijn onderge-bracht. Op de voormalige atletiekbaan van de ALO zijn prachtige semiperma-

  nente units geplaatst die de Blok-kendoos de komende 6 jaar onderdak zullen bieden. Het nieuwe gebouw is geplaatst in een hele groene, natuur-lijke omgeving met veel binnen- en buitenruimte. De verhuizing wordt aangegrepen om een totaal nieuwe fysieke binnen- en buitenomgeving te creren op basis van onze opge-bouwde expertise door de jaren heen. Ook gaan we de buitenruimte op een natuurlijke wijze heel uitdagend in-richten voor kinderen. Ons beleid is gebaseerd op de Piramide methode (thema gericht) bij de peutergroepen en de babygroepen zijn gestoeld op de piklermethode. Op onze web-

  site www.deblokkendoos.nl staan deze methoden verder uitgelegd en uiteraard is iedereen welkom op de Blokkendoos voor uitleg en een rondleiding. Uiteraard zal de verhuizing gepaard gaan met een feestelijk opening waarbij iedereen welkom is. Wij ho-pen in de derde week van december te gaan verhuizen. In januari zullen we het gebouw feestelijk openen. We gaan flyers huis aan verspreiden om de datum van de opening bekend te maken. Uiteraard is iedereen van harte welkom.

  Team van de Blokkendoos

  Situatieschets van de nieuwe locatie en de buitenruimte

  Verhuizing van Kinderdagverblijf de Blokkendoos

  In Corpus den Hoorn is sinds ongeveer twee jaar de kunstwerkgroep actief, bestaande uit vier wijkbewoners. We zijn bezig met het realiseren van meer

  kunst in de wijk. Naast dit project voeren we af en toe ook een aan-tal kunstactiviteiten uit. De kunst-werkgroep wilde dit keer aan-dacht besteden aan amateurkun-stenaars uit de wijk. Hier zijn we mee aan de slag gegaan en plaat-sen een oproep in de Zuidwester. Hier kwam veel respons op, ook kunstenaars van de NOVO meld-den zich aan. De organisatie kon van start gaan! Subsidie werd aangevraagd via Een goed idee en we kregen voldoende geld om er een leuke dag van te maken.Op 26 september vond de Kunst-markt plaats in de Immanuelkerk. In totaal stelden 14 kunstenaars uit de wijk hun kunstwerken ten-toon. Het levend standbeeld bij de ingang van de kerk heette de bezoekers welkom bij de Kunst-markt.De belangstelling was groot tot genoegen van de kunstenaars.

  Kunstmarkt Corpus den HoornGenteresseerden bleven de hele dag binnenkomen om de werken de be-wonderen. De meeste kunstenaars hebben zelfs een aantal van hun werken verkocht! De kunstenaars zijn tevreden naar huis gegaan. Zij en wij vonden het een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar!

 • november 2009 - pagina 4 De Zuidwester

  prak tijkdHarma

  Shia tsu Ryoho

  Karui Shia tsu Ryoho

  Reiki Me tamorfosemassage

  Voor al uw groente en fruit en vlees Flemingstraat 3 ( naast de Aldi )

  "Kopen wij voordelig in, dan zult u mee profiteren" Enkele voorbeelden: 2 kilo Navel Sinasappelen 1.99 cent. Mooie Bloemkool 0.99 cent. 1 kilo Giezer Wildeman Stoofpeer 0.99 cent. Bildstar Aardappelen per 10 kilo voor 2.99 cent. Kipkarbonade 1.99 cent per kilo. Kipfilet 4.99 cent per kilo. Hele Braadkuiken voor slechts 2.69 cent. Voor de frituur Eierbal per 4 voor 3.99 cent. Verder diverse kant en klare Gehaktballen en Hamburgers van een erkende slager. Bij besteding van 10 euro of meer een zakje Zuurkool van 500 gram uit het vat gratis.

 • november 2009 - pagina 5 De Zuidwester

  Wegwijs in de wijkBelangrijke telefoonnummersAlarmnummer 112Politie 0900 - 88 44Ambulance 050 - 367 47 77Brandweer 050 - 367 47 77Meldpunt Overlast 050 - 587 58 85Meldpunt Misdaad Anoniem 0800 - 70 00Gemeente informatie 050 - 367 70 00

  SOS telefonische hulpdienst 050 - 525 00 00Centrale Doktersdienst 0900 - 92 29Ouderenhulplijn 050 - 526 07 07Dokterstelefoon 050 - 312 61 61Kindertelefoon 0800 - 04 32Maatschappelijk Juridische Dienst 050 - 526 97 10

  STIP 050 - 527 34 93Thuiszorg Stad 050 - 524 12 41Dierenambulance 050 - 579 19 09Gemeente 050 - 367 70 00Wijkpost O W / Buurtonderhoud 050 - 367 89 10Milieuafval 050 - 367 10 00Bibliotheek Zuid 050 - 525 50 55Opbouwerk (Stiel) 06 - 285 38 653Speeltuinvereniging Corpus 050 - 526 72 17WIC-Hoornsewijken (Stiel) 050 - 527 82 76Wijkraad/Buurtconcirges 050 - 527 41 27Evenementencommit 050 - 850 49 57NOVO 050 - 526 58 33Vensterschool Hoornse Wijken 050 - 526 08 15 \ 050 - 525 01 13

  Op woensdag 30 september sloeg wethouder Frank de Vries van Ruimtelijke Ordening de eerste paal van de bouw van fase 2 Flex-Wonen. Bijna alle woningen zijn verkocht en het sein start bouw kon worden gegeven. Alle kopers ontvingen een T-shirt in de kleur van FLEX met daarop hun bouw-nummer. Zo kon iedere koper op zoek gaan naar zijn toekomstige buren.

  De bouw vordert gestaag en als het weer in de winter niet tot vertraging leidt, zullen eind 2010 alle woningen zijn opgeleverd.

  Eerste paal voor Flex-Wonen fase 2

  En, wat vindt u van onze nieuwe website?Doe mee aan het testpanel en win een dinerbon! De website van De Huismeesters uit 2003 was toe aan een nieuw jasje. D kans bij uitstek om, naast een nieuwe vormgeving, een nieuwe in-steek te kiezen. De Huismeesters is een buurtcorporatie. Wij zijn stevig verankerd in onze wijken en zorgen voor goed leven in goede wijken. Onze nieuwe website is dan ook van-uit de wijken ingericht. Er staat meer wijkinformatie op, zoals de contact-personen, links naar andere wijkweb-sites en gerealiseerde en nieuwe

  projecten. Binnenkort zullen we een beroep doen op onze bewoners om iets te vertellen over hun wijk.

  Verder besteden wij op de website aandacht aan duurzaamheid en ener-giebesparing. Er staan bijvoorbeeld tips op om energie te besparen en om goedkoop groene stroom in te kopen. Ook de tips die wij kregen via ons Huismeesterspanel staan erop. Het Huismeesterspanel is een digitaal klantenpanel waarop wij drie keer per jaar deelnemers betrek-ken bij ons beleid. Zo is er al vragen gesteld over de kwaliteit van de woning en omgeving, over energie-

  besparing en huurderbetrokkenheid.

  De informatie op onze site is sneller te vinden en makkelijker te lezen. Om te kijken of onze huurders ook tevreden zijn over de nieuwe website zijn wij op zoek naar huurders die de website willen testen. Mensen die mee willen werken in een testpanel vragen wij om de website te beoor-delen en opmerkingen en tips naar ons te mailen. Onder de deelnemers verloten wij twee dinerbonnen. U kunt u opgeven via de oproep op www.dehuismeesters.nl of door een e-mail te sturen naar [email protected]

  In 1994 werd de huurdersvereniging Huismeesters opgericht. De ver-eniging behartigde de persoonlijke belangen van de huurders in de beide wijken. De laatste jaren zijn de doel-stellingen wezenlijk veranderd. We werken nu veel meer voor de belan-gen in n complex, straten en wijken.In Corpus den Hoorn hebben we de laatste jaren te maken gehad met wijkvernieuwing.Als huurdersvereniging hebben we sinds 1997 mee mogen denken en praten en zie het resultaat; het prach-tige gebouw de Confiance aan de Laan van de Vrijheid. Mede op onze voorspraak zijn de woningen aan de Kochstraat, Pasteurlaan en de Don-derslaan overgedragen aan Nijestee, het resultaat worden de mooie wo-ningen in Flex 2.

  In De Wijert zijn ook plannen voor een wijkvernieuwing en ook daar willen we graag goede en betaalbare woningen en een mooie wijk. Door-dat wij heel weinig bewonergegevens kunnen krijgen van de verhuurder i.v.m. de privacywet kunnen we geen goede leden administratie voeren. Door de vereniging om te zetten naar een stichting kunnen wij voor alle bewoners werken. In de ledenverga-dering van 7 April 2009 hebben de aanwezige leden unaniem besloten voor deze verandering. De notaris in nu bezig om nieuwe statuten voor ons te maken en we hopen per 1 Ja-nuari 2010 een stichting te zijn.Onze nieuwe naam wordt:Stichting Huurdersbelang De Huis-meesters Groningen-Zuid.De stichting vertegenwoordigen alle

  huurders van De Huismeester in de wijken De Wijert, Corpus den Hoorn en de Hoonse Meer.We zoeken enthousiaste huurders van De Huismeesters die samen met ons mee willen denken en praten over onze mooie en groene zuidelijk wijken. We werken samen met de woning corporatie De Huismeesters, de wijkraden, Stiel opbouwwerk, Huurdersraad De Huismeesters, Huurders Platform Groningen en de Woonbond Nederland. Verder heb-ben we zitting in vele commissies.Neem contact op met onze secretaris en in een persoonlijk gesprek kunnen wij u het een ander vertellen over onze nieuwe stichting.Henk Cools050-5256371 [email protected]

  Huurdersvereniging Huismeesters De Wijert Corpus den Hoorn wordt een stichting

  Huurders gezocht om nieuwe website De Huismeesters te testen

  De portieketagewoningen aan de Henri Dunantlaan 47-93 en de Madame Curiestraat 73-143 ondergaan een

  kwaliteitsverbetering. De werkzaamheden vorderen ge-staag en zijn rond eind november afgerond.

  140 huurwoningen bijna klaar!Op 15 november wordt de laatste sleutel uitgereikt van de 140 nieuw gebouwde eengezinshuurwoningen. Op vier stempels heeft Nijestee 145 eengezinswoningen gesloopt en vervangen door nieuwe en kwalitatief veel betere wo-ningen in de sociale huur. Ondertussen werkt Nijestee ook hard aan de inrichting van de woonomgeving. We hopen u in de volgende Zuidwester mooie fotos van een prachtig verbeterd stukje Corpus den Hoorn te kunnen laten zien! (foto: de Hoogzaak)

  Kwaliteitsverbetering vordert

 • november 2009 - pagina 6 De Zuidwester

  Cathrie de Haan Lid Provoet Gediplomeerd pedicure

  Ook voor:

  Diabetische en reumatische voetverzorging

  Mijn praktijk is gevestigd aan huis op de begane grond.

  Henri Dunantlaan 23 te Groningen.

  Tel.: 050-5268513 Email: [email protected] Pedicurepraktijk

  Centrum Het Helperhart, voor intutieve ontwikkeling en balans, organiseert interessante activiteiten zoals:

  Workshop Yoga in Kaarslicht, woe. 2 dec. om 19.30 uur Workshop Creatief Zijn, za. 12 dec. van 10.00 17.00 uur Cursus Reiki 1, zo. 13 dec. van 10.00 16.00 uur (1 dag) Cursus Hoofdmassage, di. 22 dec. van 10.00 16.00 uur (1 dag) Wekelijks Aarden & Mediteren, do. 7 jan. van 16.30 18.00 uur Cursus Voetreflexologie, do. 14 jan. van 19.30 21.30 uur (8x)

  Voor meer informatie: Centrum Het Helperhart, Kochstraat 1-1, 9728 KA Groningen

  tel: 06 14 24 11 09, www.helperhart.nl, [email protected]

  Nieuws uit de wijk ook op:

  www.buurtlink.nl

  KERKEN IN CORPUS den HOORN Er zijn 4 kerken in onze wijk en hieronder vind u de adressen en contactpersonen.

  PUS den HOORN

  N CORPUS den HOORN

  EN IN CORPUS den HOORN

  Gereformeerde Gemeente. Magnalia Deikerk. Landsteinerlaan 2 9728 KM Groningen tel. 050-5251259 Diensten: okt. tot mei zo. 10.00 en 16.00 uur mei tot okt. Zo. 09.45 en 15.30 uur

  Inl. Dhr. J.Bart tel: 050-5370270

  Gereformeerde Kerken

  Vrijgemaakt Groningen Refajahkerk

  Galenuslaan 1 9728 JA Groningen Postbus 8052 9702 KB Groningen

  Tel: 050-5251554 Diensten: zo. 9.30 en 16.30 uur Inl: K.H. Kieneker Tel: 050-5777319

  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Paterswoldseweg 531 9728 AR Groningen Tel: 050-5256271 Diensten: zo. 09.30 uur 10.30 uur: Zondagschool 11.20 uur: Avondmaaldienst Cont. Pers. Dhr. J. Weening 050 5266754

  Protestantse Kerk Nederland Wijkgemeente Immanuelkerk. Overwinningsplein 1 9728 GP Groningen. Tel: 050-5252172 Diensten: zo. 9.30 uur V.o.W. 11.00 uur. Open Kerk woensdag 10.00-12.00 uur Inl: Mevr L.P. Bierling-Koster Tel: 050-5257060 Kerk op maandag. Maandagmiddag 14.00-16.00 uur. Kochstraat 3 (kantoor Stip)

  Zijn de bomen om Kerstmis wit van sneeuw, ze zijn het in de lente van

  bloesem.

  12 dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk

  15 Nov. Wensconcert Harmonie 67.

  12 Dec. Kerstmarkt in de Immanuelkerk.( E.C.-C.d.H.)

  12 Dec. Concert Patrimonium.

  14 Dec. Kerstfeest Passage.

  15 Dec. Kerstfeest De Bolster.

  16 Dec. Kerstfeest de Tamarisk.

  17 Dec. Kerstfeest Immanuelkerk.

  19 Dec. Kerstviering Dovenpastoraat.

  24 Dec. Kerstnachtdienst. 22.00 uur.

  25 Dec. Kerstmorgendienst. 09.30 uur.

  Activiteiten in de wijk

  ACTIVITEITEN IN DE IMMANUELKERK

  Diensten op de zondag in de Immanuelkerk.

  15 nov. 9.30 Ds. De Jong-Dorland

  22 nov. 9.30 Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus

  29 nov. 9.30 Ds. v.d. Spek

  06 dec 9.30 Ds. Wolthaus

  13 dec. 9.30 Ds. v.d. Spek H.A.

  20 dec 9.30 Ds. Wolthaus

  24 dec 22.00 Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus

  25 dec 9.30 Ds. v.d. Spek en Ds. Wolthaus

  27 dec 9.30 pm

  31 dec 19.30 Ds. wolthaus Oudejaarsavonddienst

 • november 2009 - pagina 7 De Zuidwester

  Kerstmarkten 2009Dit jaar worden er in ieder geval op 2 locaties in het zuiden van de stad kerstmarkten gehouden. Op zaterdag 12 december in de Immanuelkerk in Corpus den Hoorn en op zaterdag 19 december in Verpleeg- en verzorgings-huis Maartenshof. Er zal net als andere jaren verschillende kramen te bezoe-ken zijn op het gebied van hobbys en organisaties die zichzelf presenteren. Natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht en worden allerlei lek-kernijen aangeboden. Een en ander zal muzikaal omlijst worden met echte muzikanten.Op zaterdag 19 december wordt in het MFC De Wijert ook een kerstlunch van 12.00-13.30 uur voor 4,50 aangeboden. Hiervoor is opgave verplicht. Dit kan tot 2 dagen van te voren.

  Net als vorige jaren bestaat de mogelijkheid om u met een spreciale kerstbus te laten vervoeren. U kunt de rollator en rolstoel gewoon in de bus meene-men. Elk half uur, te beginnen om 10.00 uur (Immanuelkerk vanaf 11.00 uur), zal de kerstbus op verschillende locaties bezoekers van de kerstmarkt oppikken. De laatste bus zal om 14.30 uur rijden.

  SAMEN NAAR DE KERSTMARKTOp 12 en 19 december zijn er gezellige Kerstmarkten te bezoeken maar kost het u moeite om daar naar toe te komen:

  GA FIJN MET DE KERSTBUS EN NEEM UW ROLLATOR EN ROLSTOEL MEE!

  Nog even de kerstmarkten op een rij:

  Zaterdag 12 december van 12.00-17.00 uur Immanuelkerk

  Zaterdag 19 december van 10.00-16.00 uur Maartenshof enZaterdag 19 december kerstlunch van 12.00-13.30 uur MFC De Weijert

  Opstapplaatsen en vertrektijden van de Kerstbus:Vanaf 10.00 uur (Immanuele kerstmarkt vanaf 11.00 uur) tot 14.30 uur rijdt de Kerstbus ieder half uur en komt langs op de volgende opstapplaatsen:

  1) Menno Lutter huis

  2) Immanuelkerk

  2) Multi Functioneel Centrum de Wijert

  3) Vondelflat

  4) Heymanscentrum

  5) Maartenshof

  U wacht niet in de kou: het wachten op de Kerstbus wordt ver-aangenaamd door een lekkere warme kop koffie of thee!

  (Sport) Activiteiten Aanbod Corpus den Hoorn Jongerenwerk & Buurtsportwerk

  27-10-09 t/m 18-12-09

  Dag Tijd Activiteit Leeftijd Locatie Bijzonderheden Maandag Dinsdag 15.00-16.30 Inloop Soos 10-14 jr. Space Out /

  Semmelweisstr. 2

  19.00-20.30 Sport: Instuif

  10-23 jr. Corpushuys / Van Swietenlaan 1

  Achter ingang gebruiken.

  Woensdag 19.00-21.00 Inloop Soos 15-23 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

  Donderdag 15.00-16.30 Meiden activiteit

  10-14 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

  16.30-17.30 Sport: Meidensport

  10-14 jr. Corpushuys / Van Swietenlaan 1

  Achter ingang gebruiken.

  Vrijdag 15.00-17.00 Sport: Voetbal

  15-23 jr Sporthal de Wijert / Vondellaan

  15.00-17.15 Inloop Soos 10-14 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

  1e Vrijdag v/d maand

  18.30-20.30 Disco 10-13 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

  Jongeren helpen organiseren

  20.30-22.30 Disco 14-18 jr. Space Out / Semmelweisstr. 2

  Jongeren helpen organiseren

  - Activiteiten vinden wekelijks plaats, maar vervallen tijdens feestdagen / vakanties. In vakanties is er een speciaal vakantieaanbod. - Alle activiteiten zijn gratis en hebben vrije inloop, tenzij anders vermeld!

  Wil je via email op de hoogte gehouden worden (of je aanmelden) voor: - Sportactiviteiten mail of bel dan naar Gineke Wijsbeek (Buurtsportwerker) [email protected] / 06-412 982 79 - Jongerenactiviteiten mail of bel dan naar Arlan Mainassy (Jongerenwerker) [email protected] / 06-508 562 31 - Meidenwerk mail of bel dan naar Mona Flohr (Meidenwerker) [email protected] / 06 - 52228945

  ClubExtra in Groningen Zuid !De naam zegt het al:een extra club, maar voor wie? ClubExtra is voor ba-sisschoolkinderen van groep 5 t/m 8 met een bewegingsachterstand. Door verschillende oorzaken kunnen kinderen te maken krijgen met een bewe-gingsachterstand. Deze kan tot uiting komen tijdens de gymles op school, maar ook bij het sporten bij een vereniging of bij het buiten spelen. Het spor-taanbod van de reguliere sportvereniging is helaas meestal niet afgestemd op kinderen met een bewegingsachterstand.Het Bslim-team van Corpus den Hoorn en de Wijert vindt het erg belangrijk dat deze kinderen weer plezier gaan beleven aan sport en bewegen en posi-tieve bewegingservaringen opdoen. ClubExtra is hiervoor een ideale manier! Bij ClubExtra wordt samen met het kind gekeken welke mogelijkheden hij/zij heeft. Wat kan het kind en wat vindt hij of zij leuk om te doen? ClubExtra is iedere donderdag van 16.30-17.30 uur in de gymzaal aan de Canadalaan. Kom gerust eens kijken en meedoen mag natuurlijk ook! Wilt u meer informatie, mail dan naar [email protected]

 • november 2009 - pagina 8 De Zuidwester

  !"#$%&''()*$(+++!,

  Zorgt u voor iemand?

  die ziek, oud of gehandicapt is dan bent u MANTELZORGER!

  Stip Corpus den Hoorn Kochstraat 1-4a T: 5273493 E: [email protected] Bereikbaar op werkdagen: 9.00 - 12.00 u Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad A-kerkhof ZZ 22 T: 3126000 E. [email protected] W. www.humanitasgroningen.nl Bereikbaar op werkdagen: 9.00 - 17.00 u

  Hulp nodig bij een zorgaanvraag voor een ander?

  Het project Bslim richt zich op de gezonde leefstijl van kinderen van 0 19 jaar. Voor deze groep hebben wij een aantal activiteiten/ producten ingezet. Wij zoeken steeds meer naar vernieuwing, daarom hebben wij genvesteerd in de volgende zaken. De speluitleen (via Eugne Hegeman, SKSG) heeft een financile bijdrage gekregen om de jeugd

  de kans te geven met nieuw materiaal te spelen. Voor verjaardagsfeestjes of buurtfeesten kunt u gratis speelkussens, skates en kleine spel-letjes lenen. Sinds kort rijd er ook een bakfiets door de wijk, met sportmateriaal zoals voetballen, goaltjes, enzovoort. De buurtsportwerker van de MJD (Gineke Wijsbeek) brengt hier-door de straatsporten weer bekend. Ook in de winter kunnen de kinderen heerlijk voetballen onder professionele leiding. Naast de bakfiets heeft Bslim ook financieel bijgedragen aan de mobiele spelcontainer. Deze wordt ingezet door sociaal buurtbeheer om net als de bakfiets en de speluitleen, de wijk meer te laten spelen. De pleintjes en veldjes willen wij graag weer vol zien met spelende kinderen!

  Binnen de wijk hebben wij ook te maken met een combinatie-functionaris, met nog twee functionarissen die zich in Corpus gaan inzetten. Deze jongens gaan Judo en Atletiek bekend maken bij de jeugd door het geven van trainingen op school en na school. Deze trainingen worden gecordineerd door de Brede Vakdocent (Esther Ezinga). Dit houd concreet in dat er elke maandag vanaf 15.30 in de gymzaal van het corpus Huys gesport gaat worden. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen gra-tis meedoen met de sprotactiviteit. Tot slot willen wij graag bekend maken dat wij ook inzetten op gezonde voeding door elke week fruit aan te bieden aan de kinderen. Bij de speel-tuinvereniging wordt gezond gekookt, met felgroene schorten van Bslim.

  Voor meer informatie over Bslim en fotos van de afgelopen activiteiten: www.bslim.nl

  December 2009

  Sint en KerstSinterklaas en de Kerstman ko-men weer in het land! Tijd voor gezellige activiteiten: Maandag 23 november t/m zaterdag 5 december

  Iedere dag knutselen en kleuren in de bibliotheek (met uitzondering van de bibliotheekpunten). Cen-trale bibliotheek: kom kijken naar het Huis van Sinterklaas

  Zondag 29 november 14.30 uur Theatervoorstelling Poco en Wiem en de helpende handen (3+) Centrale Bibliotheek Toegangsprijs 3 (Stadjerspas/CJP 1,50) Maandag 14 december 15.30 uur Vensterschool Kinderkoor onder leiding van Douwe Ettema zingt kerstliedjes Bibliotheek Groningen Zuid Vanaf maandag 14 december Kerstversiering maken voor de kerstboom in de bibliotheek (met uitzondering van de biblio-

  theekpunten). Woensdag 23 en donderdag 24 december Voor iedereen is er glhwein, ranja en kerstkransjes in de bibliotheek (met uitzondering van

  de bibliotheekpunten). Decemberactie: de hele maand december twee dvds halen, n betalen!

  De Jonge Jury, dat ben jij!De Jonge Jury daagt alle jongeren van twaalf tot zestien jaar uit om jeugd-boeken die in 2008 verschenen zijn te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Zo bepalen zij wie de Prijs van de Jonge Jury 2010 verdient! Boeken en stemformulieren zijn bij de bibliotheek te halen. Stemmen kan tot eind februari, ook via de website!Dinsdag 1 september tot en met zondag 28 februariwww.jongejury.nl

  Openingstijden rondom de feestdagen Alle bibliotheken zijn geopend tussen Kerst en Nieuwjaar behalve op: donderdag 24 december vanaf 17.00 uur vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 december donderdag 31 december vrijdag 1 januari 2010Tijdens de feestdagen is de inleverbus van de bibliotheken in de wijken gesloten. De inleverbus van de Centrale Bibliotheek is alleen op donderdag 31 december gesloten. Wij wensen iedereen prettige feestdagen!

  Januari 2010

  Nationale Voorleesdagen Elf dagen lang is de aandacht gericht op voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is heel belang-rijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat. In de bibliotheek zijn deze periode de volgende activiteiten:

  VoorleesontbijtLuister tijdens een lekker ontbijtje naar het verhaal uit het prentenboek De Wiebelbillenboogie.Woensdag 20 januari 9.30 uur alle bibliotheken in de wijken (met uitzondering

  van de bibliotheekpunten)Woensdag 20 anuari 10.30 uur Centrale BibliotheekWoensdag 20 januari 14.00-16.00 uur Bibliotheekpunt FloreshuisVrijdag 22 januari 10.00-12.00 uur Bibliotheekpunt Treslinghuis

  Theaterpret met de peutervoorstelling Als dat maar goed gaat!Haal van te voren een gratis toegangskaartje op!Woensdag 20 januari 14.15 uur Bibliotheek VinkhuizenWoensdag 22 januari 16.00 uur Bibliotheek HoogkerkZaterdag 23 januari 11.30 uur Bibliotheek Groningen ZuidZondag 24 januari 15.00 uur Centrale BibliotheekWoensdag 27 januari 14.15 uur Bibliotheek SelwerdVrijdag 29 januari 14.15 uur Bibliotheek LewenborgZaterdag 30 januari 11.30 uur Bibliotheek Beijum

  Baby-, peuter- en kleutermarktZaterdag 23 januari tijdens openingsuren Centrale Bibliotheek

  Peuter- en kleuterquiz Wie, wat, waar? Gebaseerd op het prentenboek De Wiebelbillenboogie.

  Lid worden is tijdens de Nationale Voorleesdagen extra aantrekkelijk! Elk kind tot 6 jaar dat lid wordt van de bibliotheek ontvangt een leuke verrassing! Woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januariwww.denationalevoorleesdagen.nl

  Stadjerspas 2010Voordeel halen? Koop de Stadjerspas in de bibliotheek! Zo ontvangt men bijvoorbeeld 10,- korting op een bibliotheekabonnement! De verkoop van de Stadjerspas 2010 start half december. Niet vergeten mee te nemen: een legitimatiebewijs, pasfoto en eventueel een recente loonspecificatie of bank/giro-afschrift (als men voor het goedkoopste tarief in aanmerking komt).

  InformatieVoor volledige programma-overzichten, actuele informatie en bibliotheekgegevens: www.mijneigenbibliotheek.nl

  Bslim activiteiten uitbreiding

 • november 2009 - pagina 9 De Zuidwester

  Op donderdag 8 oktober was er een inloopmarkt over het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) in de Oosterpoort. Tijdens deze inloopmarkt konden bewoners van Groningen uitleg krij-gen over de verschillende projecten vanuit het Nieuw Lokaal akkoord in de verschillende wijken van de stad. Elk wijkteam had veel moeite gedaan voor haar stand, waardoor het er erg gezellig uitzag. De inloopmarkt begon om 16.30 uur en werd onder andere bezocht door bewoners, cor-poraties, gemeente en welzijnsinstel-lingen.

  Wijkteam Corpus den HoornTijdens de inloopmarkt, in de mid-dag, presenteerde Corpus den Hoorn drie projecten aan het publiek. De projecten Cruyff Court en Volks-bouwkeuken werden op film ge-toond. Verder was de bakfiets van de sport- en speluitleen aanwezig. Veel genteresseerden bleven staan bij de videos en ook in de bakfiets werd menig blik geworpen.

  Conferentie Om 19.30 uur begon een conferentie met allereerst een toespraak van onze nieuwe burgemeester Peter Rehwin-kel. Vervolgens werd er een presen-tatie gegeven over burgerparticipa-tie. Hierna ging de discussieavond van start, waarbij het publiek gebruik moest maken van uitgedeelde fiets-lampjes. Een wit lampje betekende eens, het rode stond voor oneens.

  Discussiepanel In het discussiepanel zaten namens De Huismeesters Peter Hillenga en Gerda Vorsteveld (Huurdersraad De Huismeesters). Daarnaast namen ook Jos van Schie (wethouder), Aad Naafs (bewonersorganisatie Oosterpark), Ruud van Erp (ge-biedsmanager en voorzitter wijkteam Lewenborg) en Carine van de Witte (Stiel) deel.

  Tijdens deze discussieavond werden er drie themas aan het licht gebracht die telkens werden ingeleid door een kort filmpje met uitspraken van bezoekers die s middags aanwezig waren tijdens de inloopmarkt.

  De conferentie werd afgesloten met Frank de Vries (wethouder) en Pie-ter Bregman (directeur Nijestee). Er werden verschillende stellingen aan ze voorgelegd waarop zij alleen met ja of nee mochten antwoorden. Op-vallend was dat zij het bij de meeste stellingen erg eensgezind waren. Beiden kregen ze aan het einde van de avond elk nog 3 minuten om hun zegje te doen.

  Het was een geslaagde middag en avond waarbij het thema Vertrou-wen in de buurt centraal stond. Er waren veel positieve geluiden te horen over de voortgang van het Nieuw Lokaal Akkoord, de behaalde successen tot dusver en last but not least, de wil om ermee door te gaan.

  We zijn in Groningen op de goede weg en dat werd deze avond gevoeld. Natuurlijk kunnen er altijd zaken be-ter of anders in de toekomst, maar de huidige situatie biedt daar zeer zeker een goede basis voor.

  De avond werd afgesloten met een borrel.

  Succesvolle NLA inloopmarkt

  Iedere maandag en vrijdagmorgen kunnen ouders en hun kleine kinderen (van 0 tot 4 jaar) naar de van Swieten-laan 1 komen van 9 tot 11 uur. Hier kunnen de kinderen lekker spelen in de ruimtes die op de andere dagen ook door peuterspeelzaal Alladin worden gebruikt. De moeders kunnen onder het genot van een kopje koffie ervaringen uitwisselen.De speel-o-theek is ook geopend tijdens de inloopoch-tenden. Het lidmaatschap van de speel-o-theek kost 5,- euro per jaar. Voor dat bedrag kunt u elke maand weer nieuw speelgoed komen lenen. Er is volop keus!

  In de maand december staan de volgende activiteiten op het programma

  4 december komt Gea van de bibliotheek naar pand 13 om daar de peuters voor te lezen.11 december komt Ankytske (een muziekagoog) met gi-taar en kleine instrumenten liedjes met ons zingen.De muziek is er vanaf 9:15.

  Kom gerust een keer kijken!

  Met vriendelijke groet,COP groepkindercentra

  Gerdi Dietermancontactpersoon Dreumes in de wijkTel: 06-13198077

  Strooigoed bij het Stip !Het einde van het jaar is in zicht! Vaak een moment dat er weer allerlei vra-gen op je af komen. Moet ik nu vanaf januari sommige zaken anders gaan regelen? Heb ik volgend jaar nog steeds recht op een regeling of voorzie-ning? Ook zien we in deze periode vaak dat wijkbewoners opnieuw keuzes maken. Soms geen gemakkelijke keuzes! Misschien besluit u om te verhui-zen naar een andere plek of misschien wilt u juist ondersteuning zoeken om langer zelfstandig te blijven wonen. Voor sommige wijkbewoners betekent deze periode vaak ook even langer stil staan. Hoe sta ik in het leven en wat doe ik eigenlijk voor mijn omgeving? Kan ik misschien iets betekenen voor de mensen in mijn buurt? En heb ik daar dan wel tijd voor? Bij Stip ligt bijvoorbeeld een map met leuke vrijwilligersvacatures! Zo zijn er wijkbewo-ners die niet zelfstandig leuke dingen kunnen doen en die op deze manier een buurtgenoot zoeken die nu en dan iets met hem of haar wil ondernemen. Eens naar de bioscoop of samen wat winkelen. Het zijn eenvoudige vragen van wijkbewoners die een beroep doen op hun omgeving. Meedoen in de wijk, dat willen we allemaal! Als we dingen samen kunnen doen maakt dat het meedoen zoveel eenvoudiger! Helpt u mee?

  Stip is er dus voor mensen met vragen en voor mensen die iets aanbieden. Het is dichtbij, u loopt makkelijk even naar binnen voor een kopje koffie, in december met wat strooigoed. En dan is die vraag snel gesteld!

  Graag tot ziens,

  Stip Corpus den HoornKochstraat 1-4A9728 KA GroningenTelefoon: 050-5273493Openingstijden: iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00uur

  PS: In de kerstvakantie alleen geopend op woensdagochtend 23-12 en 30-12

  Cursus TAI CHI TAO voor senioren in het HeymanscentrumJANUARI 2010

  WAT IS TAI CHI TAO?Dit is een oude Chinese vorm van be-wegingsleer, dat gekenmerkt wordt door zachte, vloeiende en langzame bewegin-gen en gecontroleerde kracht.

  WAT DOET TAI CHI TAO MET JE?De langzame en regelmatige bewegingen hebben een goede invloed op het evenwicht, cordinatie, soepelheid en lichamelijke kracht. Ze ontspannen de geest en het lichaam, bevorderen de bloedcirculatie, maken gewrichten los, verbeteren de doorbloeding van de huid en het heeft onder andere een positief effect op de ademhaling. On-derzoek heeft uitgewezen dat deze rustgevende sport bloeddrukverlagend werkt.

  IS TAI CHI TAO MOEILIJK?Nee, het is niet moeilijk. Er wordt gn perfecte houding nagestreefd. Iedereen beweegt wat binnen de eigen mogelijkheden ligt en geeft eigen grenzen aan. De bewegingen kunnen ook zittend worden uitgevoerd.

  VALPREVENTIE EN TAI CHI TAO?Tai Chi Tao blijkt de ideale vorm van beweging te zijn voor valpreven-tie. Om vallen te helpen vermijden moeten oefeningen zich richten op evenwicht, spiersterkte en uithouding. Ouderen, die een Tai Chi Tao programma volgen, hebben 47% minder kans om te vallen dan anderen, zo is statistisch komen vast te staan. Senioren overwinnen niet alleen de valangst, maar herwinnen ook zelfvertrouwen door het ervaren van een grotere spiersterkte, betere controle en cordinatie.

  OPGAVEEr zijn nog enkele plaatsen vrij in de groep op de maandagochtend en de donderdagochtend. U kunt zich voor een proefles, maar ook voor de vaste bijeenkomsten inschrijven.

  KOSTENDe cursus bestaat uit 10 lessen en kosten 25, incl. koffie/thee.U kunt zich ook voor een proefles aanmelden, deze kost 2.50.

  Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met:Cora Dobma, ouderenwerker Heymanscentrum,tel: 050-5214999 f 06-46345095 op maandag en donderdag van 9.00-17.00 uur.Adres: Woonzorgcomplex Heymanscentrum, Henri Dunantlaan 20, 9728 HD Groningen

  Inloopochtend van de COP-groep in Pand 13

 • november 2009 - pagina 10 De Zuidwester

  ABC ZWEMLESSEN Baby- en peuterzwemmen

  AQUAROBIC VRIJZWEMMEN

  LET OP ONZE DECEMBER

  VOORDEELACTIE!!!

  Tel.: 050-527 27 77 Flemingstr. 5 9728 GZ Groningen

  WWW.ZWEMSCHOOLEBERT.HYVES.NL

  Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk? Uw en-thousiasme, creativiteit en helpende hand zijn van harte welkom!

  Stiel vrijwilligerswerk ondersteunt het vrij-willigerswerk in de stad Groningen. Vraag en aanbod vindt u op www.stiel.nl of op www.vrijwilligersgroningen.nl (verniewde site).

  Deze vacatureladder geeft u een overzicht van de vrijwlligerswerkplekken bij u in Corpus den Hoorn. Een greep uit de aangeboden va-catures:

  BUURTACTIVITEIT DECEMBERZaterdag 12 december is er een gezellige kerstmarkt voor wijkbewoners uit Corpus den Hoorn. Deze vindt plaats in de Immanuelkerk op het Overwinningsplein. Het evenemen-tencommitee is op zoek naar extra helpende handen die graag mee willen bij het maken van hapjes, versieren van de locatie ed. Dit geldt ook voor het pleinfeest dat ieder jaar in mei georganiseerd wordt.

  BEWONERSORGANISATIES EN WERKGROEPENDe wijkraad zoekt nieuwe leden o.a.: Secretaris Bestuurslid Readactieleden wijkkrant en wijkwebsite

  De Buurt Speeltuinvereniging (BSV) zoekt: Leden voor de Activiteitencommissie

  Huurdersvereniging Huismeesters De Wijert & Corpus zoekt een bestuurslid, oa voor: bijwonen van vergaderingen meepraten en meebeslissen over bewoners-

  zaken mbt wijkvernieuwing, overlast, mi-lieu, groenvoorziening, verkeer ed.

  VRIJWILLIGERSWERKPLEKKENHelp een Handje Secretaris Penningmeester

  Martini Ziekenhuis is op zoek naar beddenrij-ders, oa: patienten van de afdeling halen en met het

  bed naar een andere afdeling brengen

  De Immanuelkerk is op zoek naar vrijwilligers organisatoren Open podium gastvrouwen en gastheren

  medewerkers Kinderkerk medewerkers Oppasdienst

  Sultanes zoekt taalondersteuners voor de Ne-derlandse les voor allochtone vrouwen, o.a.: individuele begeleiding aan vrouwen tijdens

  de groeps(coneversatie)les

  Centraal Opvang Peuterspeelzaal zoekt een groepshulp, o.a.: ondersteunen werkzaamheden van groeps-leiders thee en koffie zetten licht huishoudelijke werkzaamheden opvang van kinderen tijdens de koffieoch-

  tend

  KENNISPLEIN VRIJWILLIGERSWERKDaarnaast organiseert Stiel in samenwerking met Alfa College, Noorderpoort, STIP, MJD en Humanitas, deskundigheidsbevordering Kennisplein vrijwilligerswerk voor vrijwil-ligers. Het gaat om een gratis aanbod van workshops en themabijeenkomsten, bedoeld voor vrijwilligers in de stad Groningen.

  PROJECTEN Samen Actief : Samen Actief is een (vrijwilligers)werkproject van Stiel. Samen met u gaan we op zoek naar een leuke werkplek die bij u past. Voorwaarde is dat u een uitkering van de gemeente ontvangt (en geen arbeidsplicht hebt) of dat u wijkbe-woner bent en nog geen (vrijwilligers)werk doet. U ontvangt hiervoor een vergoeding van 63 euro per maand als u 5 uur per week actief bent.Op dit moment zijn er diverse wijkbewoners actief als onder andere gastvrouw bij verzor-gingshuis Maartenshof, op het buurtproject Welkom in de Buurt, als taalondersteuners bij de Nederlandse les van Sultanes, bij de koffie ochtend van het Centraal Opvang Peuterspeelzaal, als instructeur computerles bij het Wijk Internet Cafe en op het Corpus (zwerfvuil)beheerteam.

  Voor Welkom in de Buurt zijn we op zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden om nieuwe wijkbewoners welkom te heten in de wijk.

  Ook zijn we voor het Corpus (zwerfvuil) op zoek naar wijkbewoners die oog hebben voor de omgeving en graag willen meehelpen om de buurt netjes en schoon te houden.

  1001 KrachtDoel van 1001 kracht is om allochtone vrou-wen actief en volop mee te kunnen laten doen aan de Nederlandse samenleving. Er is aandacht voor activering en participatie van allochtone vrouwen. Vrouwen krijgen de kans om echt te laten zien wat zij kunnen en wat zij willen leren.Samen met u gaan we op zoek naar een leuke werkplek.

  Heeft u Interesse?Voor meer informatie over deze vacatures of voor het maken van een afspraak kunt u con-tact opnemen met:

  Stiel vrijwilligersvacaturebank Corpus den HoornJoan van der Horst T 06- 388 22 111E [email protected]

  Of u komt langs tijdens het inloopspreekuur in de Confiance,Elke donderdag van 13.00 14.30 uurAdres: Kochstraat 1/10

  De vrijwilligersvacaturebank van Stiel verwijst u graag door naar de juiste contactpersoon van de vacature waarvoor u interesse heeft.

  COP op de fietsDe COP groep is n van de uitvoerders van de Centra voor Jeugd & Gezin (CJG). De centra (CJGs) bieden opvoedad-vies en ondersteuning aan ouders, kinderen en jongeren. 17 medewerkers van de COP werken vanuit de CJGs. Zij hebben de contacten met de ouders en gaan ook bij ze op bezoek.

  Op maandag 26 oktober kregen deze 17 medewerkers een dienstfiets van de COP. Deze me-dewerkers zijn al een vertrouwd beeld in de wijken. Met de nieuwe fietsen zullen zij nog meer zichtbaar en herkenbaar zijn voor ouders. De fietsen hebben de (rode) kleur en het logo van de COP groep.

  Op 26 oktober om 12.30 uur zijn de fietsen op een feestelijke manier overhandigd aan deze me-dewerkers door de directeur van de COP groep.

  Groningen, oktober 2009

  De COP groep is een koepelorganisatie voor peuterspeelzalen, peuteropvang, voorschoolse educatie en opvoedadvies, verdeeld over 46 locaties in de stad Groningen en de gemeente Slochteren. De activiteiten van de COP groep vinden plaats op peuterspeelzalen, kindercentra en spel- en opvoedwinkels. Tevens participeert de COP groep in de Centra voor Jeugd en Gezin. Er werken ruim 160 mensen bij de COP groep.60 % van alle peuters in Nederland gaat naar een peuterspeelzaal, in een coproductie gefinan-cierd door gemeenten en ouders. Zo worden ontwikkelingskansen geboden aan alle kinderen.

  Door de voorzitter van de verkeerswerkgroep is bij het wijkteam (Nieuw Lokaal akkoord) een project aangevraagd en goedgekeurd om de straten in het zuidwest kwadrant verkeers-veiliger en mooier te maken. Het gaat voor-namelijk om de lange straten: Boerhaavelaan, Pasteurlaan en Kochstraat. Er wordt samen-gewerkt met het wijkteam en stadsdeelcor-dinatie om te komen tot een goed plan van aanpak. Uiteraard (eis vanuit Lokaal Akkoord) worden de bewoners ingelicht en uitgeno-digd om mee te denken. Begin 2010 komt

  er een voorstel. Houd de krant en de website www.hoornsewijken.nl in de gaten.

  VACATURELADDER Corpus den Hoorn

  Aanvraag NLA voor verkeersveilige en mooiere straten

 • november 2009 - pagina 11 De Zuidwester

  Tussen de buien door step-pen de kinderen fanatiek op het verkeersparcours op het schoolplein van de Boerhaaveschool aan de Veenweg. Het parcours is met krijt getekend door leerlingen, met hulp van leerkrachten en verkeersou-ders. Er zijn verkeersbor-den en er is een echt ver-keerslicht. Kinderen gaan met grote snelheid over de wegen en passeren de uit-gezette kruisingen. Andere kinderen spelen voetganger en naderen een zebrapad. Wie heeft er voorrang?

  Het is donderdagmorgen 1 oktober. De dag dat de Boerhaaveschool uit han-den van wethouder Dekker het Verkeersveiligheids-label uitgereikt krijgt. Het Verkeersveiligheidslabel is een landelijk kwali-teitskeurmerk voor basis-scholen die zich inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rondom de school. Om het label in de wacht te slepen, heeft de Boerhaaveschool een verkeerseducatieplan ge-schreven. Hierin zijn alle (toekomstige) activiteiten van de school op het gebied van verkeer vastgelegd. Zo is de school voortdu-rend alert op een veilige schoolomgeving, zijn er verkeerslessen en is er een verkeerscommissie waarin ook ouders deelnemen.

  De verkeerscommissie heeft in de afgelopen twee jaar hard gewerkt om in aanmerking te komen voor het verkeersveiligheids-label. De uitreiking van het label is niet alleen een bekroning op het werk wat gedaan is, maar ook een stimulans om door te gaan. Immers, verkeersonderwijs is niet iets wat ooit klaar is. En ook het werken aan een veilige omgeving in en rond de school gaat altijd door.

  De Boerhaaveschool heeft twee locaties, maar het label is alleen aangevraagd voor de locatie aan de Veenweg. Een ander deel van de school huist tijdelijk aan de Van Swietenlaan, in de voormalige ALO. Als de nieuwe school aan de Sem-melweisstraat klaar is, zal ook voor deze locatie een label aangevraagd worden. Ondertussen wordt wel aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rondom de tijdelijke locatie aan de Van Swietenlaan (het Cor-pushuis).

  Als aan het eind van de ochtend wethouder Dekker arriveert aan de Veenweg, maakt ze ken-nis met leerlingen en toont ze grote belangstelling voor de verkeersactiviteiten van de school. Wanneer alle leerlingen in een kring op het plein staan, overhandigt Dekker het label officieel aan locatiemanager Alyt Landman. Direct daarna barst een hevige bui los. Het feest is over ....

  Martine VosVerkeersouder Boerhaave-school

  Boerhaaveschool ontvangt keurmerk!

  Bejaardenblokjes BoerhaavelaanNijestee heeft voorlopige ontwerpen laten maken voor de plekken waar de bejaardenblokjes aan de Boerhaavelaan staan en stonden.Suggesties, ideen of opmerkingen naar aanleiding van deze voorlopige ontwerpen kunt u kwijt bij

  Marieke Zomer Afdeling WonenWijkcordinator Groningen ZuidNijesteeTelefoon (050) 853 36 [email protected]

 • november 2009 - pagina 12 De Zuidwester