nota culturele participatie - Helmond...- De digitale snelweg voor culturele participatie is een...

of 51/51
CULTURELE PARTICIPATIE HELMOND Onderzoek onder de Helmondse bevolking naar culturele interesse en activiteiten
 • date post

  12-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of nota culturele participatie - Helmond...- De digitale snelweg voor culturele participatie is een...

 • CULTURELE PARTICIPATIE HELMOND

  Onderzoek onder de Helmondse bevolking naar culturele interesse en activiteiten

 • .

  .

  CULTURELE PARTICIPATIE

  HELMOND

  Onderzoek onder de Helmondse bevolking

  naar culturele interesse en activiteiten

 • .

  .

  Titel : Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten

  Opdrachtgever: · Gemeentebestuur Helmond

  Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond

  Wilma Timmers

  Datum: Juli 2011

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten Inhoudsopgave

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 1

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 1

  Samenvatting en conclusies.................................................................................................................... 3

  1. Inleiding ............................................................................................................................................... 7

  1.1. Aanleiding ..................................................................................................................................... 7 1.2. Probleemstelling ........................................................................................................................... 7 1.3. Aanpak .......................................................................................................................................... 7 1.4. Respons Helmondse enquêtering ................................................................................................ 8 1.5. Opbouw nota................................................................................................................................. 8

  2. Uitkomsten analyses enquête ............................................................................................................. 9

  2.1. Bekendheid met culturele instanties in Helmond.......................................................................... 9 2.2. Cultuurconsumptie ...................................................................................................................... 12

  2.2.1. Bezoek aan voorstellingen, evenementen en/of culturele instanties ................................... 12 2.2.2. Bezoek aan musea............................................................................................................... 15 2.2.3. Cultuurconsumptie buiten Helmond..................................................................................... 16 2.2.4. Belangrijkste redenen voor cultuurconsumptie .................................................................... 17 2.2.5. Redenen van niet-gebruik maken van cultuuraanbod ......................................................... 18 2.2.6. Informatie over evenementen op cultureel gebied............................................................... 19 2.2.7. Media en cultuurconsumptie ................................................................................................ 20 2.2.8. Open staan voor kunst- en cultuur in de openbare ruimte................................................... 23

  2.3. Actieve culturele participatie ....................................................................................................... 25 2.3.1. Actieve deelname algemeen................................................................................................ 25 2.3.2. Actieve deelname naar soort van organisatie...................................................................... 27 2.3.3. Culturele participatie via de digitale weg.............................................................................. 29

  2.4. Vrijwilligerswerk op cultureel gebied........................................................................................... 31 2.5. Redenen van het niet actief zijn................................................................................................. 33 2.6. Overige opmerkingen.................................................................................................................. 34

  3. Relatieve positie Helmond................................................................................................................. 35

  3.1. Vergelijking Helmond met landelijk onderzoek........................................................................... 35 3.2. Vergelijking Helmond - provincie/stedenonderzoek ................................................................... 36

  3.2.1. Cultuurconsumptie ............................................................................................................... 36 3.2.2. Cultuurconsumptie via de media.......................................................................................... 37 3.2.3. Redenen voor cultuurconsumptie ........................................................................................ 38 3.2.4. Redenen voor GEEN cultuurconsumptie ............................................................................. 39 3.2.5. Actieve culturele participatie ................................................................................................ 39

  Bijlage .................................................................................................................................................... 43

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten Inhoudsopgave

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 2

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten Samenvatting en conclusies

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 3

  Samenvatting en conclusies Culturele participatie is in Helmond een belangrijk beleidsthema; het is een van de beleidsspeerpun-

  ten. Brabant-Stad als potentiële culturele hoofdstad in 2018 speelt daarbij ook een rol van betekenis.

  Binnen de gemeente is behoefte aan een culturele monitor aan kennis over de bekendheid van de

  Helmondse bevolking met vormen van georganiseerde vormen van kunst en cultuur en over actieve

  en passieve participatie in georganiseerde en ongeorganiseerde activiteiten, dit met name als achter-

  grondinformatie voor de verdere de beleidsontwikkeling op het terrein kunst en cultuur.

  De beleidsafdeling Kunst en Cultuur van de dienst SE heeft aan de afdeling Onderzoek en Statistiek

  gevraagd om een onderzoek te houden met uitkomsten op wijkniveau. De meting wordt als een 0-

  meting beschouwd voor toekomstige monitoring. Om te kunnen benchmarken is voor de thema’s en

  de vraagstelling zoveel als mogelijk en daar waar relevant aangesloten bij provinciaal onderzoek en

  onderzoek in andere steden. Dit maakt een zinvol vergelijk mogelijk.

  Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgehad en de uitkomsten worden hieronder aan de hand van de

  onderzoeksvragen beantwoord.

  Wat is de bekendheid met Helmondse instellingen op het gebied van kunst en cultuur?

  - De meeste Helmonders kennen de bibliotheek, het Gemeentemuseum in het Kasteel, het Filmhuis

  Helmond en ‘t Speelhuis. Het Anna-theater en de andere musea zijn gemiddeld wat minder be-

  kend, maar wel bij 50% tot 60% van de inwoners van 15 jaar en ouder. De overige culturele instel-

  lingen zijn bij minder dan de helft van de inwoners bekend.

  - Verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuurhistorie blijken gemiddeld het minst bekend

  te zijn.

  Wat is de receptieve/passieve deelname van de bevolking aan het gesubsidieerde en ongesubsidi-

  eerde culturele aanbod?

  - In zijn algemeenheid maken de meeste inwoners gebruik van het culturele aanbod: 88% bezocht

  in het afgelopen jaar een of meer voorstellingen, evenementen en/of instellingen op cultureel ge-

  bied. In Warande, Stiphout, Dierdonk en Brandevoort zijn relatief meer inwoners passieve deel-

  nemers van culturele participatie, in Helmond-Oost en Helmond-West relatief minder.

  - Jongeren maken gemiddeld meer gebruik van het cultureel aanbod dan 65-plussers en hoog op-

  geleiden meer dan laag opgeleiden.

  - Van de meest voorkomende soorten van het culturele aanbod trok de bioscoop de meeste inwo-

  ners, gevolgd door bezoek aan festivals, bibliotheek en bezienswaardige gebouwen.

  Ballet-, dans- opera- en/of operettevoorstellingen en bijeenkomsten die een literair of heemkundig

  karakter hebben, werden het minst bezocht.

  - Als men musea bezoekt, gaan de Helmonders gemiddeld het vaakst naar cultuurhistorische mu-

  sea en naar die voor beeldende kunst. Men heeft gemiddeld minder belangstelling voor musea

  voor volkenkunde en techniek/wetenschap.

  - De twee meest genoemde redenen om voorstellingen of evenementen niet binnen Helmond maar

  daarbuiten te bezoeken, zijn verschillend van aard: de ene is een pushfactor (het aanbod ont-

  breekt in Helmond of is niet van de gewenste kwaliteit) en de andere een pullfactor (men was er-

  gens op vakantie/in een andere stad en daar bood zich iets aan om te bezoeken).

  - Drie op de tien Helmonders bezochten geen enkel evenement of voorstelling buiten Helmond.

  Wat zijn de belangrijkste redenen voor wel/niet-passieve of receptieve deelname?

  - Ontspanning, prettige vorm van vrijetijdsbesteding en het ondernemen van activiteiten met vrien-

  den en/of familie vormen de drie belangrijkste redenen om culturele evenementen te bezoeken.

  - De drie meest genoemde redenen van het niet-gebruik maken van cultureel aanbod betreffen het

  prioriteit geven aan andere vrijetijdsdingen, desinteresse en voorkeur om de voorstellingen/evene-

  menten thuis te bekijken/te beluisteren via tv, dvd of internet. Daarnaast is ruim een op de vijf

  mensen nergens naar toe geweest wegens geld- en/of tijdgebrek.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten Samenvatting en conclusies

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 4

  Waar haalt men de informatie over culturele activiteiten en evenementen?

  - De inwoners van Helmond informeren zich gemiddeld meer via de algemene informatiebronnen

  (krant, affiches en andere mensen) en minder via de specifieke Helmondse instanties.

  - De schriftelijke mediakanalen blijken gemiddeld de meest gebruikte bron te zijn en de krant scoort

  daarbij het hoogst met 78%. Een kleine 40% haalt zijn informatie (ook) uit affiches. Een ruime helft

  verneemt dit van andere mensen (familie, vrienden, kennissen, collega’s enz.). Ruim een derde

  zoekt de informatie via internet en een op de zeven gebruikt de plaatselijke stadsradio en –tv

  (Stadsradio/-TV Helmond) als een van de informatiebronnen.

  - De Helmondse instanties die zich o.a. bezig houden met promotie van activiteiten en evenemen-

  ten op cultureel gebied - bibliotheek-uit-punt, VVV en Stichting Stadspromotie - worden relatief

  minder vaak genoemd als informatiebron (

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten Samenvatting en conclusies

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 5

  Vrijwilligerswerk op cultureel gebied

  - Ca. een op de acht inwoners is op dit moment vrijwilliger op cultureel gebied, hetzij structureel

  (wekelijks of maandelijks) hetzij incidenteel (eenmalig, 1 keer per jaar bij een evenement) of beide.

  - Drie van de vier Helmonders doen geen cultureel vrijwilligerswerk en willen dit ook in de toekomst

  niet gaan doen.

  - Er is een potentiële uitbreiding van 12%: dit betreft enerzijds mensen die nu niets doen maar wel

  interesse hebben om incidenteel of structureel vrijwilligerswerk te willen gaan doen en anderzijds

  degenen die nu hetzij structureel hetzij incidenteel vrijwilliger zijn en hebben aangegeven in de

  toekomst ook met de andere vorm te willen bezig zijn.

  Wat zijn de belangrijkste redenen voor het niet-actief zijn met culturele activiteiten?

  Als mensen niet actief zijn met culturele activiteiten, dan ligt dit niet zozeer aan het aanbod in de stad,

  de onbekendheid of de bereikbaarheid, maar heeft het meer te maken met tijd(gebrek) en desinteres-

  se. De drie meest genoemde redenen zijn: ”geen tijd”, “geen interesse” en “besteed tijd liever aan an-

  dere dingen”. Ca. een op de tien is om financiële redenen niet actief.

  Hoe verhouden de uitkomsten uit dit onderzoek zich tot andere soortgelijke onderzoeken?

  Passieve deelname:

  Het patroon van passieve deelname aan culturele participatie (bezoek) door de inwoners van Hel-

  mond sluit in grote lijnen aan bij het patroon van de inwoners van Eindhoven. Daar waar het activitei-

  ten betreft die in Helmond in mindere mate worden aangeboden dan in Eindhoven, zijn de Eindhoven-

  se deelnamecijfers hoger (zoals exposities en uitvoeringen klassieke muziek). Helmond heeft een re-

  latief hogere deelname waar het gaat om filmbezoek.

  In zijn algemeenheid ligt de gemiddelde passieve deelname van de stedelingen net iets onder het ni-

  veau van de gemiddelde Brabander.

  Actieve deelname:

  Het patroon van actieve culturele participatie van de Helmondse bevolking wijkt niet heel sterk af van

  het landelijke en provinciale beeld en van het Eindhovense. En net als bij de passieve deelname ligt

  ook de gemiddelde actieve deelname van de stedelingen net iets onder dat van de gemiddelde Bra-

  bander.

  SAMENVATTEND blijken negen van de tien Helmonders op een passieve manier deel te nemen aan

  culturele participatie en vier van de tien is daar ook op een actieve manier mee bezig. Verder blijken

  inwoners van Helmond-West gemiddeld wat minder aan culturele participatie te doen en de inwoners

  van Warande, Stiphout, Dierdonk en Brandevoort wat meer. Het gemiddeld deelnamepatroon van

  jonge mensen en van hoogopgeleiden is hoger dan dat van ouderen en van laagopgeleiden.

  De gemiddelde Helmonder is net als de gemiddelde Eindhovenaar net iets minder actief op cultureel

  gebied dan de gemiddelde Brabander, maar zijn patroon is wel overwegend gelijk aan dat van de ge-

  middelde Nederlander. Wel is het aandeel georganiseerde actievelingen in Helmond relatief hoger

  dan gemiddeld in Noord-Brabant.

  In dit stuk is een beeld neergezet van de passieve en actieve deelname van de Helmondse bevolking

  aan culturele participatie. Tevens zijn redenen voor al dan niet deelname beschreven en is de potenti-

  ele uitbreiding van vrijwilligerswerk op dit terrein weergegeven. Ook is de relatieve positie van Hel-

  mond geschetst.

  De uitkomsten worden hier als een 0-meting beschouwd. In toekomstige peilingen kan worden bezien

  hoe het deelnamepatroon van de inwoners zich ontwikkelt.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten Samenvatting en conclusies

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 6

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 1. Inleiding

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 7

  1. Inleiding

  1.1. Aanleiding Culturele participatie is in Helmond een belangrijk beleidsthema; het is een van de beleidsspeerpun-

  ten. Binnen Nederland vindt er momenteel een gedachte-ontwikkeling plaats over het vormen van een

  cultuurmonitor voor de Nederlandse gemeenten. Het door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

  Wetenschap in 2008 opgerichte Fonds voor de Cultuurparticipatie heeft dit als een van haar taken.

  Ook is er – zij het nog in een pril stadium - een beweging gaande tussen onderzoekers van de Bra-

  bantse steden en het PON om te bezien in hoeverre men in Noord-Brabant kan komen tot 1 monitor.

  Dit wordt mede ingegeven door Brabant Culturele Hoofdstad 2018.

  Ook binnen de gemeente is behoefte aan een culturele monitor als achtergrondinformatie voor de be-

  leidsontwikkeling van het terrein kunst en cultuur, aan kennis over de bekendheid van de Helmondse

  bevolking met vormen van georganiseerde vormen van kunst en cultuur en over actieve en passieve

  participatie in georganiseerde en ongeorganiseerde activiteiten.

  De beleidsafdeling Kunst en Cultuur van de dienst SE heeft aan de afdeling Onderzoek en Statistiek

  gevraagd om een onderzoek te houden. In het licht van de landelijke en Brabantse ontwikkelingen is

  daarbij de opdracht gegeven om zoveel als mogelijk en voor zover relevant voor Helmond aan te slui-

  ten bij de provinciale thema’s en vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek kunnen dan worden

  vergeleken met de provinciale cijfers.

  Ook in Eindhoven verricht men periodiek cultureel onderzoek. Delen van de Eindhovense vragenlijst

  zijn hetzelfde als van de provinciale vragenlijst. Daarom is benchmarking op een aantal aspecten met

  Eindhoven mogelijk.

  Het Helmondse onderzoek wordt hier als een nulmeting beschouwd voor de toekomstige Monitoring.

  Om in de verdere beleidsontwikkeling maatwerk te kunnen leveren, is expliciet behoefte aan informa-

  tie op wijkniveau en hier is bij de aantallen uitgezette enquêtes rekening meegehouden.

  Het onderzoek heeft inmiddels plaatsgehad en de uitkomsten staan in deze rapportage verwoord.

  1.2. Probleemstelling

  De probleemstelling luidt als volgt:

  Wat is de kennis over, interesse in, mening over en passieve en actieve participatie van de Helmond-

  se bevolking aan (facetten van) kunst en cultuur en wat is de relatieve positie van Helmond ten aan-

  zien van dit onderwerp?

  De daar vanaf geleide onderzoeksvragen zijn als volgt:

  � Wat is de bekendheid met Helmondse instellingen op het gebied van kunst en cultuur?

  � In hoeverre maakt de Helmondse bevolking als bezoeker gebruik van het culturele aanbod?

  � Wat zijn de belangrijkste redenen voor wel of geen passieve deelname?

  � Waar haalt men de informatie over culturele activiteiten en evenementen vandaan?

  � Wat is de actieve deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten?

  � Is men actief in niet-georganiseerd en/of in georganiseerd verband?

  � Wat zijn de belangrijkste redenen voor het wel of niet actief zijn met kunst- en cultuuractiviteiten?

  � Hoe verhouden de uitkomsten uit dit onderzoek zich tot andere soortgelijke onderzoeken?

  1.3. Aanpak

  De informatie voor het onderzoek is verkregen uit een onder (een deel van de) de Helmondse bevol-

  king gehouden enquête. Het thema Culturele participatie is opgenomen in de Inwonersenquête Hel-

  mond 2010. De enquêtering heeft in het najaar 2010 plaatsgevonden. De aangeschreven personen

  konden ervoor kiezen om de vragenlijst digitaal dan wel schriftelijk in te vullen.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 1. Inleiding

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 8

  Voor het in beeld brengen van de relatieve positie van Helmond zijn diverse bronnen gebruikt: De lan-

  delijke cijfers zijn uit twee bronnen afkomstig: 1. uit het onderzoek ‘Amateurkunsten - de feiten, moni-

  tor Amateurkunst in Nederland 2009’ van Kunstfactor, een landelijk sectorinstituut voor amateurkunst

  en 2. het AVO-onderzoek 2007 van het Cultureel Planbureau (is het meest recente van het CPB).

  De provinciale cijfers komen uit de provinciale nota “Brabantse Cultuurparticipatie, Monitor 2010”, die

  in 2010 door het PON in opdracht van de provincie Noord-Brabant is opgesteld en de Eindhovense cij-

  fers komen uit de nota ‘Monitor cultuurbereik Eindhoven 2008’ van de gemeente Eindhoven.

  1.4. Respons Helmondse enquêtering

  In totaal hebben ruim 4.500 personen afgelopen najaar een brief ontvangen van de gemeente om

  mee te doen aan de Inwonersenquête. Er kwamen 2.233 enquêtes terug; 1.275 werden digitaal inge-

  vuld en 958 schriftelijk. De respons bedraagt 50%.

  Om betrouwbare uitspraken te doen voor de totale bevolking van Helmond zijn alle bestanden door

  weging gecorrigeerd. Met weging worden onder- of oververtegenwoordigingen in de groep responden-

  ten rechtgetrokken.

  1.5. Opbouw nota

  Na de samenvatting en conclusies voor in dit rapport en dit inleidend hoofdstuk worden in hoofdstuk 2

  de uitkomsten van de analyses beschreven. Hoewel er in het verleden ook diverse onderzoeken naar

  bekendheid en gebruik van culturele voorzieningen zijn gehouden, worden de cijfers uit deze onder-

  zoeken niet bij het onderhavige betrokken. Die onderzoeken hadden specifiek betrekking op enkel

  Helmondse voorzieningen en evenementen. Voor de monitoring en benchmark met provincie en an-

  dere steden is nu een vragenlijst gebruikt die niet helemaal aansluit bij die van de voorgaande onder-

  zoeken. Het huidig onderzoek wordt hier niet als een 0-meting gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt de

  relatieve positie van Helmond in beeld gebracht middels vergelijking met ander soortgelijk (landelijke,

  provinciaal en stedelijk, Eindhoven) onderzoek.

  Vanwege de leefbaarheid zijn de meeste percentages per wijk, leeftijd en opleidingsniveau in de bijla-

  ge gepresenteerd.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 9

  2. Uitkomsten analyses enquête De inwoners zijn diverse aspecten over kunst en cultuur voorgelegd. Achtereenvolgens komen hier

  aan bod: 1. Bekendheid met Helmondse culturele instellingen, verenigingen en/of stichtingen, 2. Cul-

  tuurconsumptie, 3. Actieve culturele participatie en 4.Vrijwilligerswerk op dit terrein. Ook is gevraagd

  naar de redenen van wel/niet passieve en/of actieve deelname.

  De uitwerking van de analyse wordt in de volgende paragrafen uiteengezet.

  2.1. Bekendheid met culturele instanties in Helmond

  Bekendheid met Helmondse kunst- en culturele instanties

  92%

  90%

  74%

  61%

  47%

  45%

  38%

  36%

  30%

  42%

  30%

  24%

  18%

  16%

  9%

  5%

  2%

  2%

  84%

  62%

  59%

  58%

  51%

  0% 25% 50% 75% 100%

  INSTELLINGEN

  ‘t Speelhuis

  Bibliotheek

  Filmhuis Helmond

  Annatheater

  Kunstkw artier

  Nederlandsche Cacaofabriek

  Lakei (voorheen Plato)

  Scalazaal

  Theo Driesseninstituut

  CULTUURHISTORIE

  Stichting Industrieel Erfgoed Helmond

  Heemkundekring Helmond/Peelland

  Erfgoedpunt (bibliotheek)

  Schutsgilde St.Antonius Abt Mierlo-hout

  Schutsgilde St.Antoniusgilde Stiphout

  Schutsgilde St. Catharina

  Heemkundekring Beisterveldse Broek

  Colveniersgilde

  St.Isidoriusgilde

  HELMONDSE MUSEA

  Gemeentemuseum locatie Kasteel

  Jan Vissermuseum

  Gaviolizaal

  Gemeentemuseum locatie Boscotondo

  EDAH-museum

  Noot: Heemkundekring Helmond-Peelland en Heemkundekring Beisterveldse Broek zijn inmiddels gefuseerd.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 10

  De meeste Helmonders (90% of meer) kennen de bibliotheek en het theater ‘t Speelhuis en ook het

  Gemeentemuseum in het kasteel en het Filmhuis Helmond zijn voor een groot deel van de inwoners

  (respectievelijk 84% en 74%) bekende instellingen.

  Ruim de helft (51%-62%) kent de andere Helmondse musea. Het EDAH-museum scoort hier het laag-

  ste, maar dit museum is véruit de jongste van allemaal.

  Kunstkwartier Helmond Bibliotheek Helmond

  Ruim 60% kent het Annatheater. De overige culturele instellingen zijn echter bij minder dan de helft

  bekend. Voor Lakei moet worden opgemerkt, dat het programma van deze instelling toch vooral op

  een deel van de bevolking, de jeugd, is gericht. Het is dan ook niet zo onlogisch dat deze instelling

  gemiddeld bij minder Helmonders bekend is.

  Verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuurhistorie blijken gemiddeld het minst bekend te

  zijn: de Stichting Industrieel Erfgoed staat met 42% nog bovenaan de lijst. De overige scoren allemaal

  minder dan 30%, waarbij de gildes het minst bekend zijn. Een relativering past hier wel: schutsgildes

  zijn vanuit het verleden in een bepaald buurtschap ontstaan en hun bekendheid strekt zich vooral uit

  in dat buurtschap/die wijk. Dat is ook te zien bij het Antoniusgilde Mierlo-hout, dat bij ruim de helft van

  de Houtenaren wel bekend is en het Antoniusgilde Stiphout, dat 83% van de Stiphoutenaren kent.

  Jan Vissermuseum Gaviolizaal EDAH-museum

  Bekendheid per wijk

  De inwoners van de wijken Warande, Stiphout en Dierdonk zijn gemiddeld het best bekend met de in-

  stellingen, die van Brouwhuis en Brandevoort het minst. Wat de laatste betreft kan hier een rol spelen

  dat deze wijk nog volop in ontwikkeling is en een deel van de inwoners van buiten de stad is gekomen

  en nog niet lange tijd in Helmond woont.

  Verder blijkt nabijheid een rol te spelen. De hier genoemde instellingen liggen allemaal in de Binnen-

  stad of daar direct tegenaan en dit vertaalt zich ook in een gemiddeld relatief betere bekendheid bij de

  inwoners van deze wijk van een aantal van de genoemde instellingen. En ditzelfde geldt voor de mu-

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 11

  sea: de drie musea die tegen Helmond-Noord aan liggen, zijn bij relatief meer inwoners uit deze wijk

  bekend.

  Wat verder opvalt, zijn de soms grote verschillen in de percentages per wijk: die liggen hier en daar

  20% tot 30% uit elkaar. Als het gaat om instellingen of evenementen die wijkgebonden zijn, valt dit te

  verklaren, maar er zijn er waar dit niet van toepassing is. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de Scalazaal

  (Helmond-West 29%, Warande 61%) en Filmhuis Helmond (Helmond-Oost 65%, Warande 87%, Dier-

  donk 84%).

  Bekendheid met Helmondse culturele instanties, per wijk, in %

  Bin

  nensta

  d

  Helm

  ond-

  Oost

  Helm

  ond-

  Noord

  ‘ t H

  out

  Bro

  uw

  huis

  Helm

  ond-

  West

  Wara

  nde

  Stiphout

  Rijp

  elb

  erg

  Die

  rdonk

  Bra

  ndevoort

  Tota

  al

  Instellingen :

  Scalazaal 41% 35% 38% 35% 28% 29% 61% 48% 27% 43% 31% 36%

  Bibliotheek 95% 91% 87% 88% 87% 83% 93% 93% 92% 95% 83% 90%

  Kunstkwartier 46% 41% 39% 50% 41% 48% 69% 60% 42% 63% 52% 47%

  ‘t Speelhuis 90% 92% 90% 91% 94% 91% 97% 96% 92% 97% 92% 92%

  Lakei (voorheen Plato) 44% 42% 32% 37% 35% 35% 30% 32% 46% 47% 27% 38%

  Nederlandsche Cacaofabriek 48% 48% 43% 51% 33% 51% 49% 47% 44% 44% 38% 45%

  Filmhuis Helmond 79% 65% 72% 75% 73% 75% 87% 71% 79% 84% 69% 74%

  Annatheater 60% 55% 59% 68% 59% 61% 65% 63% 63% 73% 53% 61%

  Theo Driesseninstituut 34% 41% 35% 25% 23% 19% 41% 32% 27% 36% 16% 30%

  Verenigingen/stichtingen :

  Heemkundekring Helmond/Peelland 31% 27% 28% 31% 31% 25% 46% 40% 29% 29% 24% 30%

  Heemkundekring Beisterveldse Broek 7% 11% 7% 4% 3% 4% 10% 4% 5% 4% 1% 5%

  Colveniersgilde 3% 1% 1% 2% 1% 0% 18% 8% 0% 3% 2% 2%

  Schutsgilde St. Catharina 5% 8% 9% 11% 9% 8% 18% 14% 8% 10% 6% 9%

  Schutsgilde St.Antonius Abt Mierlo-hout 6% 10% 13% 54% 8% 25% 17% 20% 12% 8% 21% 18%

  Schutsgilde St.Antoniusgilde Stiphout 9% 10% 14% 17% 6% 10% 27% 83% 6% 11% 13% 16%

  St.Isidoriusgilde 3% 3% 2% 1% 4% 1% 3% 1% 2% 1% 1% 2%

  Stichting Industrieel Erfgoed Helmond 40% 39% 39% 42% 37% 47% 65% 55% 37% 43% 41% 42%

  Erfgoedpunt (bibliotheek) 28% 29% 24% 20% 25% 19% 31% 26% 22% 24% 18% 24%

  Helmondse musea:

  Gemeentemuseum locatie Kasteel 83% 84% 82% 85% 85% 83% 90% 86% 84% 89% 81% 84%

  Gemeentemuseum locatie Boscotondo 60% 59% 59% 57% 50% 61% 75% 66% 49% 59% 59% 58%

  EDAH-museum 50% 46% 65% 48% 38% 53% 66% 55% 50% 58% 43% 51%

  Jan Vissermuseum 63% 61% 79% 64% 55% 53% 70% 72% 54% 65% 40% 62%

  Gaviolizaal 62% 62% 69% 60% 55% 52% 74% 66% 49% 71% 35% 59%

  = 5% of meer onder Helmonds gemiddelde

  = 5% of meer boven Helmonds gemiddelde

  Bekendheid per leeftijdscategorie

  De 55-plussers zijn gemiddeld beter bekend met de cultuurhistorische verenigingen en musea en de

  jongeren (onder de 30 jaar) gemiddeld meer met de instellingen en minder met de twee andere instan-

  tie-soorten. De twee uitzonderingen daarop zijn de Scalazaal en het Theo-Driessen-instituut: jongeren

  kennen deze gemiddeld veel slechter dan de oudere Helmonders.

  Dat het poppodium Lakei onder de jongeren beter bekend is, was te verwachten; toch weet ook hier

  zo’n 40% niet van het bestaan van deze toch vooral op jongeren gerichte instelling.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 12

  Bekendheid per leeftijd, in %

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 13

  Bezoek naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau, in % van totaal per categorie

  Naar wijk Naar leeftijd Naar opleidingsniveau

  Binnenstad 86% 15-24 95% Laag 81%

  Helmond-Oost 83% 25-34 93% Midden 94%

  Helmond-Noord 86% 35-44 94% Hoog 97%

  t Hout 91% 45-54 86% Totaal 88%

  Brouwhuis 84% 55-64 85%

  Helmond-West 79% ≥65 jaar 80%

  Warande 97% Totaal 88%

  Stiphout 95%

  Rijpelberg 89%

  Dierdonk 97%

  Brandevoort 96%

  Totaal 88%

  Bezoek per evenement

  Van alle genoemde instellingen en evenementen trok de bioscoop er het meeste: 65% van de Hel-

  monders van 15 jaar en ouder bracht er het afgelopen jaar een bezoek aan.

  Ruim de helft bezocht (minstens) een festival, bijna de helft een bezienswaardig gebouw en ruim 40%

  bezocht een bibliotheek om er een boek, cd of dvd te lenen. Ca. een derde deel bracht bezoeken aan

  historische locaties, musea of een concert van pop-/wereldmuziek. Ca. een op de vier/vijf inwoners

  bezocht musicals, toneelvoorstellingen, galeries/ate-liers, cabaretvoorstellingen, evenementen met

  een historisch karakter, een filmhuis of ging naar de bibliotheek (om een andere reden dan boeken).

  Bezoek aan culturele voorstellingen/evenementen

  65%

  56%

  47%

  41%

  35%

  30%

  30%

  23%

  22%

  22%

  22%

  22%

  21%

  19%

  16%

  16%

  15%

  11%

  11%

  10%

  8%

  5%

  4%

  3%

  Film in bioscoop

  Festival (muziek, theater e.d.)

  Bezoek beziensw aardig gebouw

  Bibliotheek (boeken, cd. E.d. lenen/terugbrengen)

  Bezoek aan historische locatie (bv. dorp, stadsdeel)

  Expositie in museum

  Concert pop-/w ereldmuziek

  Musical

  Toneelvoorstelling

  Bezoek aan galerie,atelier

  Cabaret of kleinkunst

  Bibliotheek (om andere reden dan boeken lenen/terugbrengen)

  Evenement met historisch karakter (bv.monumentendag)

  Film in f ilmhuis

  Jazz-/bluesconcert

  Concert van harmonie, fanfare, brassband

  Uitvoering van een koor

  Volksfeest, schutterijfeest

  Dance-/houseparty

  Concert klassieke muziek

  Ballet-/dansvoorstelling

  Literaire bijeenkomst

  Opera of operette

  Lezing over lokale/regionale geschiedenis, heemkunde

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 14

  Ballet-, dans-, opera-, en/of operette-voorstellingen en bijeenkomsten die een literair of heemkundig

  karakter hebben, werden het minst bezocht. Deze voorstellingen worden ook niet veelvuldig aangebo-

  den in Helmond; een enkele keer in ‘t Speelhuis of Annatheater en voor het overige moet men daar-

  voor naar andere steden en wellicht buiten de provincie. En de literaire en heemkundige bijeenkom-

  sten hebben een wel heel specifiek karakter en zullen toch vooral door echte hobbyisten op dit terrein

  worden bezocht.

  2.2.1.2. Cultuurconsumptie binnen en buiten Helmond

  Niet geheel verwonderlijk staat ook binnen Helmond bezoek aan de bioscoop bovenaan. Voor deze

  activiteit kan men dagelijks in de eigen stad terecht. Hoewel het percentage veel lager ligt (24% t.o.v.

  61%), bezoekt toch een op de vier inwoners ook bioscopen elders.

  In % van totaal respondenten Gemiddeld aantal keren per respondent

  48

  39

  29

  22

  20

  18

  17

  15

  15

  15

  14

  13

  13

  13

  12

  10

  8

  7

  6

  4

  4

  4

  3

  3

  3

  2

  2

  2

  1

  24

  31

  4

  31

  18

  3

  3

  5

  23

  11

  14

  12

  6

  12

  5

  30

  16

  4

  21

  8

  7

  5

  1

  5

  9

  2

  1

  8

  3

  1

  61Film bioscoop

  Festival

  Bibliotheek om iets te lenen

  Bezoek aan beziensw aardig gebouw

  Expositie museum

  Bibliotheek om andere reden

  Film Filmhuis

  Concert harmonie

  Concert pop-w ereldmuziek

  Toneelvoorstelling

  Bezoek aan galerie,atelier

  Cabaret

  Jazz-bluesconcert

  Ander evenement historisch karakter

  Uitvoering van een koor

  Bezoek aan historische locatie

  Rondleiding in museum/expositie e.d.

  Volksfeest, schutterijfeest

  Musical

  Danse-/houseparty

  Concert klassieke muziek

  Ballet-/dansvoorstelling

  Literaire bijeenkomst

  Kunst en/of cultuurroute

  Georganiseerde stadsw andeling

  Workshopbetr. kunst-cultuur-historie

  Lezing lokale/regionale geschiedenis

  Georganiseerde natuurw andeling

  Lezing over cultuur

  Opera of operette In Helmond Buiten Helmond

  3,7

  11,0

  2,7

  1,8

  7,6

  2,7

  2,5

  3,3

  2,1

  2,3

  2,7

  1,7

  1,7

  2,1

  6,7

  1,8

  1,7

  2,3

  2,4

  1,3

  2,6

  1,9

  2,0

  2,8

  1,6

  2,3

  1,6

  1,3

  2,3

  8,5

  3,6

  12,4

  6,9

  4,4

  3,8

  4,8

  6,0

  2,0

  4,4

  3,4

  3,9

  2,4

  2,3

  5,5

  3,4

  2,1

  4,6

  3,2

  1,9

  2,4

  2,5

  2,2

  7,1

  2,1

  2,2

  2,1

  2,2

  2,1

  5,3

  14,3

  In Helmond Buiten Helmond

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 15

  Bij de meeste genoemde onderwerpen zijn de bezoekerspercentages binnen Helmond groter dan

  daarbuiten. Er zijn er enkele die hier van afwijken: georganiseerde stads-/natuurwandeling, historische

  locaties, historisch gebouwen en concerten van pop-/wereldmuziek. Wat de bezoeken aan historische

  locaties en gebouwen betreft is dat niet onlogisch: ten eerste zal men een stadswandeling of een be-

  zoek aan historische locaties in de eigen stad (eenmaal bezocht) wellicht niet jaarlijks herhalen. En

  daarnaast worden stadswandelingen en bezoeken aan historisch belangrijke locaties en gebouwen

  ook vaak elders gedaan in de vrije tijd of tijdens vakantie. En wat de concerten betreft ligt de verkla-

  ring bij Helmond zelf: de stad heeft weinig grote (mondiale) uitvoeringen van pop-/wereldmuziek en

  musicals. Wil men deze bijwonen, dan moet men daarvoor buiten de stadsgrenzen.

  Gemeentemuseum locatie Boscotondo Gemeentemuseum locatie Kasteel

  Degenen die in Helmond gebruik maakten van het culturele aanbod, bezochten gemiddeld het vaakst

  de bibliotheek om er een boek, dvd en/of cd te lenen, gemiddeld 11 keer per persoon. Opmerkelijk is

  dat het kleine percentage personen dat voor datzelfde doel een bibliotheek buiten de stad bezoekt,

  dat gemiddeld nog vaker doet: 12,4 keer per persoon.

  Ruim een op de vijf Helmonders bezocht in het afgelopen jaar een Helmonds museum, maar gemid-

  deld kwam men er niet heel vaak, gemiddeld 1,8 keer per persoon.

  2.2.2. Bezoek aan musea

  Desgevraagd heeft ruim de helft aangegeven, dat men in het afgelopen jaar geen museum bezocht

  heeft en ruim 40% is daar wel geweest; van de overigen is dit niet bekend.

  Musea op het gebied van cultuur- en natuurhistorie en beeldende kunst zijn de drie meest bezochte,

  alle door meer dan 30% van degenen die een museum bezochten.

  Ook heeft 18% een ander soort museum genoemd. Daarbij kwam een verscheidenheid aan verschil-

  lende musea naar voren, zoals o.a. scheepvaart-, spoorweg- en oorlogsmuseum. Hier werden ook tij-

  delijke exposities in musea genoemd, o.a. de Sesamstraat-expositie in het Boscotondomuseum.

  Bezochte musea naar soort

  39%

  38%

  32%

  24%

  19%

  18%

  13%

  Cultuurhistorisch

  Beeldende kunst

  Natuurhistorisch

  Archeologisch

  Techniek en w etenschap

  Ander soort

  Volkenkundig

  In Stiphout, Warande en Dierdonk is het aandeel inwoners-museum-bezoekers relatief wat groter en

  in Helmond-Noord en Helmond-Oost wat lager.

  Jongeren bleken gemiddeld minder geïnteresseerd in musea; ruim tweederde heeft er in het afgelo-

  pen jaar geen bezocht. De leeftijdscategorie 55-64 was daarentegen gemiddeld meer geïnteresseerd.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 16

  2.2.3. Cultuurconsumptie buiten Helmond

  Ca drie op de tien inwoners bezochten in het afgelopen jaar geen enkele voorstelling, evenement

  en/of instelling buiten Helmond; bijna tweederde gaf aan deze wel buiten Helmond bezocht te hebben

  en van 7% is dit niet bekend.

  Inwoners van de Binnenstad, Helmond-Oost, Helmond-Noord en Helmond-West maakten gemiddeld

  minder vaak gebruik van het culturele aanbod buiten Helmond, de inwoners van Warande, Stiphout,

  Rijpelberg, Dierdonk en Brandevoort echter gemiddeld meer.

  Jongeren bezochten gemiddeld vaker (ook) voorstellingen buiten Helmond en 65-plussers minder

  vaak.

  Van de hoger opgeleiden ging een relatief hoger aandeel inwoners (ook) buiten Helmond voorstellin-

  gen en/of evenementen bezoeken en het omgekeerde blijkt bij de lager opgeleiden.

  En ook hier komt weer naar voren, dat bij alle drie de vergeleken categorieën (wijk, opleiding en leef-

  tijd) de percentages hier en daar behoorlijk ver uit elkaar liggen.

  2.2.3.1. Redenen voor cultuurconsumptie buiten Helmond

  De twee meest genoemde redenen om in het afgelopen jaar gebruik gemaakt te hebben van het cultu-

  rele aanbod buíten Helmond in plaats van in de stad zelf zijn verschillend van aard: de ene is een

  pushfactor (het aanbod was niet in Helmond aanwezig of niet van de gewenste kwaliteit) en de andere

  een pullfactor (men was ergens op vakantie/in een andere stad en daar bood zich iets aan om te be-

  zoeken). Een op de vijf Helmonders bezocht iets buiten de stad omdat het aanbod er van betere kwa-

  liteit was. De factor nabijheid heeft nauwelijks een rol gespeeld.

  Redenen voor cultuurconsumptie buiten Helmond

  53%

  42%

  28%

  20%

  9%

  2%

  Aanbod dat aanspreekt niet in Helmond

  Ik w as er op vakantie

  Andere reden

  Daar is aanbod van betere kw aliteit

  Aanbod hoger cultureel gehalte

  Locaties buiten Helmond zijn dichter bij huis

  Andere reden

  Ruim een vierde gaf aan een andere reden te hebben en tweederde deel van deze mensen gaf ook

  een reden op.

  De hiervoor meest genoemde reden ‘aanbod niet in Helmond’ is daarbij – telkens in andere bewoor-

  dingen – het vaakst genoemd; dan gaat het zowel om artiesten, voorstellingen, muziekoptredens, ex-

  posities alsook bepaalde films. Ook hebben mensen vaak iets bezocht, omdat ze toevallig op dat mo-

  ment in een bepaalde stad waren, waar de aangeboden voorstelling/film/evenement op dat moment

  ook plaatsvond. En ook is regelmatig genoemd een uitje met vrienden, familie.

  Redenen per wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  De inwoners van Helmond-Noord maken gemiddeld wat meer gebruik van het culturele aanbod van-

  buiten Helmond, omdat het Helmondse aanbod hen niet aanspreekt. Stiphoutenaren en inwoners van

  Warande kiezen relatief vaker voor een voorstelling/evenement buiten Helmond vanwege de hogere

  kwaliteit/het hoger cultureel gehalte.

  Voor de inwoners van Helmond-Oost, Warande, Stiphout en Dierdonk was vakantie relatief vaker een

  reden om voorstellingen/evenementen buiten Helmond te bezoeken en voor de inwoners van Binnen-

  stad, Helmond-Noord en Rijpelberg gold dit juist minder.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 17

  De jongeren onder de 25 jaar gaven gemiddeld relatief vaker als reden op, dat het aanbod dat hen

  aanspreekt, niet in Helmond aanwezig is en noemden vaker een ‘andere reden’. Daarbij werd regel-

  matig genoemd, dat men muziekfestivals heeft bezocht die niet in Helmond maar elders plaatsvonden.

  De leeftijdscategorie daarboven, de 25-34-jarigen, gaat gemiddeld vaker buiten Helmond omdat men

  het aanbod in Helmond niet aansprekend vindt en men dat elders van een hoger cultureel gehalte

  acht.

  Ook 65-plussers noemden relatief wat vaker een ‘andere’ reden. Zij gaven daarbij diverse argumen-

  ten, zoals toevallig bezoek aan een plek waar zich iets aandiende, uitjes, maar ook bezoek aan mu-

  sea e.d. in andere steden.

  Mensen met een hoog opleidingsniveau gaan gemiddeld vaker buiten Helmond vanwege het hoger

  cultureel gehalte van deze voorstelling/evenement en het niet-aansprekend aanbod in Helmond.

  De laagopgeleiden gaven relatief wat vaker een ‘andere’ reden. Daarbij kwam niet een specifieke re-

  den naar voren, maar werd een veelvoud aan reden genoemd.

  2.2.4. Belangrijkste redenen voor cultuurconsumptie

  In de enquête is de vraag voorgelegd wat voor de bezoekers de drie belangrijkste redenen waren om

  culturele voorstellingen/evenementen te bezoeken.

  Belangrijkste redenen van cultuurconsumptie

  59%

  55%

  36%

  31%

  26%

  15%

  13%

  6%

  5%

  3%

  Is ontspanning

  Prettige vorm van vrijetijdsbesteding

  Activiteit met vrienden/ familie ondernemen

  Boeit, spreekt aan

  Belangrijk voor algemene ontw ikkeling

  Vind het mooi, esthetisch verantw oord

  Kom er vaak vrienden en bekenden tegen

  Andere reden(en)

  Praat/discussieer graag over cultuur / historie

  Leg er gemakkelijk nieuw e contacten

  Ontspanning, prettige vorm van vrijetijdsbesteding en het ondernemen van activiteiten met vrienden

  en/of familie vormen de drie belangrijkste redenen om culturele evenementen te bezoeken.

  Een op de vier bezoekers vindt het belangrijk voor de eigen algemene ontwikkeling en ruim 30% gaat

  sec voor de voorstelling, omdat men deze aansprekend en boeiend vindt. Het leggen van nieuwe con-

  tacten is in zeer beperkte mate een reden om voorstellingen/evenementen te gaan bezoeken.

  Redenen per wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  De inwoners per wijk zijn vrij eensgezind als het gaat om redenen waarom men culturele voorstellin-

  gen of evenementen bezoekt. Bij alle wijken zijn ontspanning en prettige vorm van vrijetijdsbesteding

  het vaakst genoemd.

  In Binnenstad, Helmond-West en Rijpelberg vindt een relatief wat groter aandeel, dat het ook belang-

  rijk is voor de algemene ontwikkeling. Voor de inwoners van de Warande is de inhoud van de evene-

  menten/voorstellingen gemiddeld vaker reden om er naar toe te gaan.

  Inwoners van Helmond-Oost, Binnenstad en Helmond-Noord noemden relatief vaker het tegenkomen

  van vrienden en bekenden een belangrijke reden voor cultureel bezoek, iets wat in Warande, Dier-

  donk en Brandevoort juist relatief minder werd genoemd.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 18

  Zowel jongere als oudere inwoners en zowel mensen met een lage, een midden als een hoge oplei-

  ding vinden ontspanning en prettige vorm van vrijetijdsbesteding de twee belangrijkste redenen om

  culturele evenementen en voorstellingen te bezoeken.

  Toch zijn er wel verschillen: Ergens naar toe gaan om op die manier activiteiten met familie en/of

  vrienden te ondernemen, is voor de jongere mensen de derde belangrijke reden. Voor ouderen geldt

  dit juist relatief minder: zij gaan er naar toe vanwege het evenement zelf, omdat het boeit, aanspreekt.

  Dit laatste is bij jonge mensen onder de 25 relatief veel minder vaak genoemd.

  Jonge mensen noemden ook relatief wat meer ‘andere redenen’. Hierbij werd o.a. de school als reden

  opgeven: om cijfers voor het vak CKV (cultureel-kunstzinnige vorming) te halen.

  Mensen met een lage opleiding noemden relatief meer het vrienden en bekenden tegen komen, terwijl

  dit voor hoogopgeleiden voor slechts een kleine groep een reden is. Deze laatsten noemden echter

  vaker de inhoud van het stuk als reden: het boeiende, aansprekende, esthetisch verantwoorde en ook

  dat het voor de algemene ontwikkeling belangrijk is.

  2.2.5. Redenen van niet-gebruik maken van cultuuraanbod

  Redenen van niet gebruik cultureel aanbod

  38%

  29%

  23%

  22%

  21%

  15%

  11%

  7%

  6%

  5%

  4%

  Geen interesse

  Besteed vrije tijd liever aan andere dingen

  Kijk liever thuis op tv/dvd/internet

  Geen f inanciële middelen hiervoor

  Geen tijd

  Andere reden

  Voel me niet thuis bij dit soort dingen

  Te w einig aanbod in buurt/stad

  Niemand om mee naar toe te gaan

  Weet niet w aar informatie te halen

  Bereikbaarheid is probleem

  > Men kon meer dan 1 reden opgeven; % t.o.v. totaal van genoemde redenen

  Van de opgegeven redenen om geen gebruik te maken van het culturele aanbod blijken de twee

  meest genoemde redenen te maken te hebben met desinteresse en betreft de derde de voorkeur om

  de voorstellingen of evenementen thuis te bekijken of te beluisteren via tv, dvd of internet.

  Daarnaast is ruim een op de vijf mensen nergens naar toe geweest wegens geld- en/of tijdgebrek.

  Bereikbaarheid, onbekendheid met het aanbod en het aanbod zelf zijn voor minder dan 8% van de

  mensen redenen geweest voor het niet-bezoek.

  Vanwege de lage celvullingen is geen verdere uitsplitsing naar wijk gemaakt.

  Jongeren onder de 25 jaar gaven relatief wat vaker aan hun tijd liever aan andere dingen te besteden

  en zich niet thuis te voelen bij dit soort dingen. Bij de leeftijdscategorie 25-45 speelt de factor tijd rela-

  tief vaker een rol.

  Bij de ouderen spelen relatief vaker de bereikbaarheid en ‘niemand om mee naar toe te gaan’ een rol

  en men kijkt liever thuis op tv, dvd of internet naar kunst- en culturele zaken.

  Mensen die om financiële redenen nergens zijn geweest, zijn verhoudingsgewijs meer mensen met

  een lager inkomen; (70% een maandelijks huishoudeninkomen van €1.800).

  Ruim de helft heeft een laag opleidingsniveau.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 19

  2.2.6. Informatie over evenementen op cultureel gebied

  Op de vraag waar men doorgaans de informatie haalt over wat, waar en wanneer er iets te doen is op

  het cultureel gebied heeft 8% geantwoord dat men daar niet mee bezig is omdat het niet interesseert.

  Men kon meerdere bronnen noemen en bij degenen die dit deden, blijken de schriftelijke mediakana-

  len gemiddeld de meest gebruikte informatiebron te zijn. De krant scoort daarbij het hoogst (78%); een

  kleine 40% haalt dit uit affiches.

  Hoe komt men aan informatie over het culturele aanbod?

  8%

  24%

  34%

  14%

  78%

  12%

  36%

  38%

  13%

  2%

  28%

  8%

  5%

  7%

  58%

  2%

  Niet, niet in geïnteresseerd

  Via:

  ELECTRONISCHE MEDIA:

  Radio

  TV incl. teletekst

  Stadsradio/Stads-TV Helmond

  SCHRIFTELIJKE MEDIA:

  Krant

  Vakbladen en tijdschriften

  Brochures, folders enz.

  Affiches

  DIGITALE MEDIA :

  Internet: www.uitinbrabant.nl

  Internet: www.vrijetijdshuis.nl

  Internet (overige internetsites)

  HELMONDSE INSTANTIES:

  Bibliotheek, UITpunt,

  VVV Helmond

  Stichting Stadspromotie Helmond

  OVERIG:

  Persoonlijk contact (familie, vrienden e.d.)

  Anders

  Noot: Percentages t.o.v. groep van respondenten die een of meer informatiebronnen hebben genoemd.

  Een ruime helft (58%) verneemt dit van andere mensen (familie, vrienden, kennissen, collega’s enz.).

  De digitale kanalen worden door relatief minder mensen gebruikt dan krant en de persoonlijke contac-

  ten, maar toch is ook hier een substantieel deel (36%) dat een of meer websites hiervoor heeft be-

  zocht. De in Brabant hiervoor opgerichte sites www.uit-in-brabant.nl en de site www.vrijetijdshuis.nl

  scoren daarbij minder dan andere internetsites. Wellicht is nog niet iedereen op de hoogte van het be-

  staan van deze speciale ‘uit’-sites.

  Een op de vier Helmonders haalt de informatie van de radio en 34% van de tv. De plaatselijke stads-

  radio en –tv (Stadsradio-/TV Helmond) fungeren voor relatief wat minder mensen als bron, 14%.

  De Helmondse instanties die zich o.a. bezig houden met promotie van activiteiten en evenementen op

  het gebied van kunst, cultuur en historie - bibliotheek-uit-punt, VVV en Stichting Stadspromotie - wor-

  den relatief minder vaak gebruikt als informatiebron op dit terrein. Indirect maken mensen toch vaker

  gebruik van de twee laatstgenoemde instanties, omdat deze ook zorgdragen voor affiches en informa-

  tie in de kranten en weekbladen.

  Informatiebronnen naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  In Helmond-Oost en ’t Hout is het aandeel personen dat zich niet oriënteert waar iets te doen is omdat

  men het niet interesseert, relatief wat groter, in Brandevoort kleiner.

  In Warande, Stiphout, Dierdonk en Brandevoort maakt men gemiddeld minder gebruik van radio en tv

  voor inwinnen van de informatie en in Binnenstad- en Helmond-Oost gemiddeld meer.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 20

  Vakbladen, tijdschriften, brochures en folders zijn voor gemiddeld meer mensen in Warande en Stip-

  hout gebruikte informatiebronnen.

  Bewoners van Dierdonk en Brandevoort halen de informatie relatief meer van internetsites dan de

  bewoners van Helmond-Oost en Helmond-Noord en Helmond-West.

  Al eerder bleek, dat jongeren gemiddeld wat minder geïnteresseerd zijn in het bezoeken van culturele

  activiteiten/evenementen en dit komt ook weer naar voren bij dit onderwerp: een wat groter deel van

  hen geeft ook aan geen informatiebronnen te raadplegen vanwege desinteresse. En ditzelfde doet

  zich voor bij de laagopgeleiden.

  Van degenen die wel geïnteresseerd zijn en een of meer informatiebronnen opgaven, heeft bij de jon-

  gere inwoners (

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 21

  De meeste Helmonders, 91%, hebben in het afgelopen jaar een of meer van deze voorgelegde vor-

  men bekeken en/of beluisterd. Dat film daarbij ver boven andere programma/s/uitvoeringen scoort,

  mag niet verwonderlijk heten. Deze vorm wordt ook het meest van alle aangeboden. Film kan men

  dagelijks gratis via de tv bekijken en dan heeft men ook nog de keus uit tientallen kanalen.

  Als deze vorm buiten beschouwing wordt gelaten, is het totale percentage 12% lager.

  In Warande, Rijpelberg, Dierdonk en Brandevoort wordt gemiddeld meer gebruik gemaakt van de

  techniek om culturele progamma’s en uitvoeringen te beluisteren en/of te bekijken en in Binnenstad en

  Helmond-Oost minder. Ook de laagopgeleiden zij de percentages relatief lager.

  Percentage inwoners, dat gebruik maakt van cultureel aanbod via technische apparatuur (radio/tv/internet/cd/dvd),

  in % per wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  Naar wijk Naar leeftijd Naar opleidingsniveau

  incl. film excl. film incl. film excl. film incl. film excl. film

  Binnenstad 86% 73% 15-24 87% 66% Laag 87% 71%

  Helmond-Oost 82% 69% 25-34 91% 77% Midden 94% 79%

  Helmond-Noord 92% 74% 35-44 95% 83% Hoog 93% 86%

  t Hout 89% 79% 45-54 92% 81% Totaal 91% 79%

  Brouwhuis 92% 86% 55-64 89% 83%

  Helmond-West 91% 78% ≥65 jr. 88% 82%

  Warande 96% 90% Totaal 91% 79%

  Stiphout 94% 88%

  Rijpelberg 96% 83%

  Dierdonk 96% 86%

  Brandevoort 91% 85%

  Totaal 91% 79%

  In de tabel zijn vervolgens de totaalcijfers gepresenteerd exclusief het bekijken van films. Dan komt

  naar voren, dat inwoners van Brouwhuis en Stiphout (buiten de hierboven genoemde Warande, Dier-

  donk en Brandevoort) gemiddeld meer naar culturele programma’s/uitvoeringen via diverse mediaka-

  nalen kijken/luisteren en in Helmond-Noord nu relatief minder. In Stiphout kijkt men gemiddeld meer

  naar de overige culturele programma’s (uitgezonderd film) en in Helmond-Noord dus minder.

  Dan blijkt ook dat het percentage van jonge mensen nu veel lager is, een verschil van 21%. Jongeren

  bekijken/beluisteren relatief veel minder vaak het culturele aanbod van de overige program-

  ma’s/uitvoeringen.

  Cijfers per soort

  Van de 12 genoemde – meest voorkomende - programma’s/uitvoeringen over kunst, cultuur of historie

  zijn er 8 die door 60% of meer nooit wordt bekeken of beluisterd.

  Concerten pop-/wereldmuziek, cabaret/kleinkunst en programma’s over geschiedenis worden door ca.

  de helft wel eens bekeken of beluisterd. Film wordt het best bekeken: 80% kijkt thuis op tv of internet

  hiernaar.

  Van degenen die wel ooit naar dergelijke programma’s/uitvoeringen kijken/luisteren, doet - uitgezon-

  derd het kijken naar films – de meerderheid dit minder dan 1 keer per maand. Film is hier de grote uit-

  zondering: een derde bekijkt minimaal 1 keer per week een film op de buis of via het internet.

  Degenen die concerten van klassieke en pop-/wereldmuziek en programma’s over geschiedenis be-

  kijken of beluisteren, doen dit relatief vaker in vergelijking met de andere (film uitgezonderd); wekelijks

  door zo’n 20% tot 25% (van degenen die dit ooit doen.).

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 22

  Hoe vaak kijk/luistert Helmond thuis via radio/tv/internet

  naar de volgende cultuuruitvoeringen/-programma's

  14%

  49%

  52%

  54%

  62%

  68%

  77%

  78%

  79%

  81%

  84%

  88%

  32%

  38%

  39%

  29%

  33%

  16%

  18%

  15%

  17%

  14%

  10%

  22%

  Film

  Concert pop-/w ereldmuziek

  Cabaret/kleinkunst

  Programma over geschiedenis

  Musical

  Programma over kunst

  Concert klassieke muziek

  Jazz-/bluesconcert

  Programma over literatuur

  Toneelvoorstelling

  Ballet-/dansvoorstelling

  Opera of operette

  Nooit Minder dan 1 keer per maand 1-2 per maand3-4 keer per maand 1 of meer keren per w eek

  Media en cultuurconsumptie naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  Het beeld van de inwoners per wijk bekijkend, blijken de inwoners uit Warande en Stiphout de meest

  frequente kijk- en luisteraars te zijn. Bij nagenoeg alle genoemde programma- en uitvoeringsoorten

  liggen de percentages boven het Helmonds gemiddelde. Ook in Rijpelberg wordt relatief meer geke-

  ken/geluisterd: ook hier zijn bij 5 van de 12 genoemde soorten de percentages bovengemiddeld. In de

  Binnenstad, Helmond-Oost, Helmond-Noord ’t Hout en Helmond-West liggen diverse percentages

  onder het Helmonds gemiddelde.

  Het beeld per leeftijdscategorie en per opleidingsniveau laat een tweedeling zien: jongeren tot 35 kij-

  ken (uitgezonderd film)/luisteren gemiddeld veel minder naar de genoemde culturele program-

  ma’s/uitvoeringen. Bij ouderen (55+) is het omgekeerde te zien: met uitzondering van concerten pop-/

  wereldmuziek en film liggen de percentages van deze leeftijdscategorie overal boven het Helmonds

  gemiddelde.

  De tweedeling naar opleidingsniveau laat enerzijds gemiddeld lagere kijk- en luisterpercentages zien

  bij de lager opgeleiden en anderzijds gemiddeld hogere percentages bij de hoogopgeleiden.

  2.2.7.1. Via welk medium kijkt/luistert men naar programma’s en uitvoeringen

  De volgende grafiek laat heel duidelijk zien, dat voor het luisteren het bekijken van programma’s en

  uitvoeringen het medium tv gemiddeld véruit het vaakst wordt gebruikt.

  Film en toneelvoorstellingen worden door meer dan 80% van degenen die wel eens ooit kijken of luis-

  teren via de tv bekeken.

  Voor concerten met klassieke en jazz-/bluesmuziek en opera/operette gebruikt men relatief minder

  vaak de tv. Dit zijn ook bij uitstek programma’s waar muziek de hoofdmoot is. En dit soort program-

  ma’s wordt relatief minder vaak op tv getoond dan bv. films en toneelvoorstellingen. En daarnaast

  speelt een rol, dat dit soort uitvoeringen lang niet altijd op dvd verkrijgbaar is.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 23

  Via welk medium luistert/kijkt de Helmonder thuis via radio/tv/internet

  naar de volgende cultuuruitvoeringen/-programma's

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  Film

  Concert pop-/w ereldmuziek

  Cabaret/kleinkunst

  Programma over geschiedenis

  Musical

  Programma over kunst

  Concert klassieke muziek

  Jazz-/bluesconcert

  Programma over literatuur

  Toneelvoorstelling

  Ballet-/dansvoorstelling

  Opera of operette

  tv radio dvd cd internet

  Bij ieder programmasoort wordt van alle hier genoemde kanalen in min of meerdere mate wel gebruik

  gemaakt.

  Uitkomsten naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau zijn hier vanwege de vaak lage celvullingen niet

  gegeven.

  2.2.8. Open staan voor kunst- en cultuur in de openbare ruimte

  Naast allerlei uitingen van kunst en cultuur in musea, instellingen, bij evenementen en via program-

  ma’s langs de elektronische en digitale weg kunnen deze ook voorkomen in de openbare ruimte.

  Voorbeelden daarvan zijn beelden, graffiti, historische objecten maar ook eenmalige optredens zoals

  een straattheater of een living statue. Gepeild is in hoeverre de Helmondse inwoners hiervoor open

  staan.

  Huis met de Luts aan de Markt

  Op de vraag of men wel eens stil is blijven staan bij een achttal (algemeen voorkomende) uitingen van

  kunst-cultuur in de openbare ruimte, blijkt dat ongeveer 60% tot 70% dat wel eens doet bij historische

  gebouwen en/of beelden/objecten en ook bij straattheater en/of muziekoptredens die in het openbaar

  worden gegeven.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 24

  Bij graffiti en/of archeologische opgravingen staan gemiddeld veel minder inwoners stil. Dat laatste is

  ook niet zo verwonderlijk. Opgravingen zijn er echter sowieso al weinig en als die zich ergens voor-

  doen, moet men daar toevallig weet van hebben en/of daaraan voorbijkomen. En wat graffiti betreft:

  het is een algemeen bekend gegeven, dat lang niet ieder Nederlander dit als een uiting van kunst of

  cultuur beschouwt; er zijn mensen die dit juist een uiting van vernieling of aantasting van de openbare

  ruimte zien. Deze groep zal wellicht ook minder vaak bij dit soort kunst-cultuuruitingen stil blijven

  staan, althans niet om het te bewonderen en ervan te genieten, maar meer als moment van ergernis

  Stilstaan bij een van de volgende zaken

  in de openbare ruimte?

  30%

  31%

  34%

  39%

  46%

  47%

  64%

  69%

  12%

  11%

  8%

  18%

  19%

  24%

  24%

  12%

  28%

  28%

  20%

  31%

  20%

  20%

  8%

  7%

  30%

  30%

  38%

  13%

  15%

  4%

  11%

  9%

  Historisch gebouw

  Muziekoptreden (oa draaiorgel)

  Beeld, object, schilderij

  Straattheater

  Ander historisch object (bv. grafheuvel, bunker)

  Dansvoorstelling

  Archeologische opgraving

  Graff iti

  Nooit meer dan 6 maanden geleden 1-6 maanden geleden Korter dan 1 maand geleden

  Open staan voor kunst/cultuur in de openbare ruimte, naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  Als gekeken wordt naar het beeld van dit gedrag per wijk, dan komt ook hier een duidelijke tweedeling

  naar voren: inwoners van Warande, Stiphout, Dierdonk en Brandevoort doen dit gemiddeld vaker dan

  hun stadgenoten uit Binnenstad, Helmond-Oost en Helmond-Noord.

  Opmerkelijk is het beeld over de graffiti: in Rijpelberg en Brandevoort staat een relatief groter aandeel

  inwoners hier bij stil, in Dierdonk is dat juist relatief lager.

  Ook bij de indeling naar leeftijd en naar opleidingsniveau laat het beeld een tweedeling zien.

  Jongeren onder de 25 jaar blijken gemiddeld veel minder vaak bij kunst-cultuuruitingen in de openbare

  ruimte stil te staan (uitgezonderd graffiti) en oudere mensen (vooral de groepen 45-64 jaar) doen dit

  gemiddeld veel vaker. De verschillen tussen deze beide leeftijdsgroepen is behoorlijk: op graffiti na is

  het verschil bij alle genoemde uitingen 10% tot 40%. Bij de 65-plussers is het beeld wat genuanceer-

  der: bij straattheater, dansvoorstellingen en graffiti staan ze gemiddeld minder stil, bij muziekoptre-

  dens en beelden, objecten, en schilderijen echter relatief meer.

  Ook de tweedeling tussen laag- en hoogopgeleiden komt heel evident naar voren: lager opgeleiden

  staan gemiddeld minder bij alle hier genoemde soort cultuur- of kunstuitingen stil en hoger opgeleiden

  meer. En ook hier zijn de verschillen tussen de twee groepen groot: de percentages liggen – op 1 na –

  meer dan 25% uit elkaar.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 25

  2.3. Actieve culturele participatie

  In de enquête zijn de Helmonders de meest bekende algemene soorten van culturele activiteiten

  voorgelegd en hen is gevraagd of zij daar in het afgelopen jaar actief mee bezig zijn geweest.

  2.3.1. Actieve deelname algemeen

  In totaal waren ca. vier van de tien volwassen Helmonders in het afgelopen jaar met één of meer van

  de genoemde soorten culturele activiteiten bezig. Van deze groep deed bijna de helft dit structureel.

  Totaal van cultureel actieve personen, in % per wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  Naar wijk Naar leeftijd Naar opleidingsniveau

  Binnenstad 40% 15-24 50% Laag 36%

  Helmond-Oost 39% 25-34 42% Midden 44%

  Helmond-Noord 45% 35-44 42% Hoog 52%

  ‘t Hout 35% 45-54 38% Totaal 41%

  Brouwhuis 37% 55-64 40%

  Helmond-West 35% ≥65 jaar 40%

  Warande 43% Totaal 41%

  Stiphout 44%

  Rijpelberg 46%

  Dierdonk 45%

  Brandevoort 46%

  Totaal 41%

  Ten opzichte van álle respondenten heeft een op de vijf structureel (bijna) elke week een of meer van

  de genoemde activiteiten in de hierna gepresenteerde grafiek uitgeoefend.

  In ’t Hout en Helmond-West is het aandeel actieve deelnemers relatief wat kleiner en in Rijpelberg en

  Brandevoort wat hoger.

  Jonge mensen beneden de 25 jaar zijn gemiddeld meer actief dan de andere leeftijdsgroepen; hoog-

  opgeleiden zijn ook gemiddeld actiever met culturele activiteiten dan de laagopgeleiden.

  2.3.1.1. Actieve deelname per soort

  Van de 16 voorgelegde soorten van culturele activiteiten is bij elke soort wel een kleiner of wat groter

  percentage Helmonders hier actief mee bezig. Er is geen enkele soort die er echt helemaal uitspringt.

  De meest genoemde is het bezig zijn met tekenen/schilderen/grafisch werk; 16% is daar actief mee

  bezig geweest; 13% bespeelde een muziekinstrument en ook 13% deed aan zingen; 11% beoefende

  de danskunst en ook 11% deed aan fotografie. De overige soorten scoorden allemaal kleinere percen-

  tages.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 26

  Actieve deelname culturele participatie van afgelopen jaar

  4%

  5%

  6%

  12%

  8%

  7%

  8%

  7%

  5%

  84%

  87%

  87%

  89%

  89%

  92%

  94%

  94%

  94%

  94%

  97%

  98%

  98%

  99%

  99%

  99%

  4%

  3%

  3%

  5%

  3%

  5%

  7%

  Tekenen, schilderen, grafisch werk

  M uziekinstrument bespelen

  Zingen

  Fotografie (geen vakantie- o f familiekiekjes)

  Dansen, van klassiek to t hiphop (geen fitnessactiviteiten)

  Schrijven van verhalen, gedichten, co lumns, recensies

  M uziek maken op de computer

  Film,-/video-animatie (geen vakantie- o f familiefilmpjes)

  Werken met textiel (textiele werkvormen, wandkleden, weven)

  Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken

  Actief zijn op het gebied van cultuurhistorie

  Toneelspelen, mime

  Kunstobjecten ontwerpen met computerprogramma’s

  Cabaret, stand-up comedian

  Radio- o f tv-programma’s maken

  Poppenspel

  Ja, structureel (bijna) elke w eek Ja, af en toe Nee

  Actieve deelname per soort per wijk

  Ook als gekeken wordt naar de diverse onderdelen, zijn er relatief weinig verschillen tussen de inwo-

  ners van de wijken. In Warande heeft niemand aangegeven actief bezig te zijn geweest met het ma-

  ken van muziek op de computer of het ontwerpen van kunstobjecten op computer. De leeftijd kan hier

  een rol spelen. Het is inmiddels een algemeen bekend gegeven dat jongeren gemiddeld actiever zijn

  op het gebied van de digitale apparatuur dan ouderen en Warande heeft relatief meer ouderen dan

  jongeren in haar wijkbevolking.

  Actieve deelname, % per wijk

  Bin

  nen-

  sta

  d

  Helm

  ond-

  Oost

  Helm

  ond-

  Noord

  ‘t H

  out

  Bro

  uw

  -huis

  Helm

  ond-

  West

  Wara

  nde

  Stiphout

  Rijp

  elb

  erg

  Die

  rdonk

  Bra

  nde-

  voort

  Tota

  al

  Tekenen, schilderen, grafisch werk 15% 15% 11% 13% 13% 18% 19% 18% 20% 18% 20% 16%

  Muziekinstrument bespelen 12% 11% 10% 13% 13% 10% 14% 16% 17% 19% 18% 14%

  Zingen 16% 15% 9% 10% 12% 13% 9% 17% 18% 17% 13% 13%

  Fotografie 11% 11% 13% 8% 12% 6% 14% 14% 12% 15% 11% 12%

  Dansen (geen fitnessactiviteiten) 13% 8% 9% 7% 11% 10% 7% 10% 16% 14% 11% 11%

  Schrijven van verhalen, gedichten, columns, recensies 9% 4% 12% 3% 9% 6% 7% 7% 12% 10% 7% 8%

  Muziek maken op de computer 6% 7% 4% 4% 8% 9% 0% 3% 10% 6% 7% 6%

  Film,-/video-animatie 7% 5% 8% 5% 6% 8% 3% 4% 6% 10% 4% 6%

  Werken met textiel (textiele werk-vormen/wandkleden/weven) 6% 9% 4% 5% 3% 3% 7% 8% 10% 6% 7% 6%

  Beeldhouwen, boetseren, potten-bakken, sieraden maken 5% 4% 9% 5% 6% 3% 9% 7% 7% 6% 6% 6%

  Actiefop gebied van cultuurhistorie 4% 0% 3% 2% 2% 1% 2% 3% 4% 6% 3% 3%

  Toneelspelen, mime 1% 2% 4% 2% 1% 0% 2% 2% 5% 3% 1% 2%

  Kunstobjecten ontwerpen met computerprogramma’s 2% 0% 2% 2% 3% 2% 0% 2% 4% 5% 1% 2%

  Cabaret, stand-up comedian 2% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 2% 3% 5% 1% 1%

  Radio- of tv-programma’s maken 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 4% 1% 1%

  Poppenspel 1% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 1% 2% 3% 2% 1%

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 27

  Verder zijn er in Helmond-Noord relatief wat minder inwoners die aan tekenen/schilderen doen, in ’t

  Hout is het aandeel mensen dat actief is met het schrijven van verhalen/gedichten e.d. kleiner en in

  Helmond-West is men gemiddeld minder actief met fotografie.

  Er zijn in Dierdonk relatief wat meer bewoners die muziekinstrumenten bespelen, in Rijpelberg relatief

  meer die dansen en/of zingen als actieve vorm van kunst/cultuur beoefenen.

  Actieve deelname naar leeftijd en opleidingsniveau

  Jongere mensen zijn gemiddeld iets actiever op cultureel gebied dan de oudere leeftijdsgroepen. Dit

  geldt specifiek voor de activiteitensoorten tekenen/schilderen, zingen, muziekinstrument bespelen,

  dansen en muziek maken op de computer.

  Een rol zal hier wellicht spelen, dat de eerste vier genoemde allemaal als cursus worden gegeven in

  het gemeentelijk centrum voor kunst- en cultuur, het Kunstlokaal. Dit maakt het makkelijker om deze

  activiteiten uit te oefenen.

  Actieve deelnam e naar leeftijd en opleidingsniveau, in %

  Percentages naar leeftijdscategorieën Percentages naar

  naar opleidingsniveau

  15-24 jaar

  25-34 jaar

  35-44 jaar

  45-54 jaar

  55-64 jaar

  ≥65 jaar

  Totaal Laag Midden Hoog Totaal

  Tekenen, schilderen, grafisch werk 24% 20% 16% 10% 12% 14% 16% 12% 17% 21% 16%

  Muziekinstrument bespelen 22% 14% 12% 11% 13% 13% 14% 10% 13% 20% 14%

  Zingen 23% 12% 11% 11% 12% 15% 13% 12% 13% 16% 13%

  Fotografie 14% 10% 15% 10% 13% 8% 12% 7% 12% 18% 12%

  Dansen,(geen fitnessactiviteiten) 21% 12% 13% 8% 8% 5% 11% 11% 10% 11% 11%

  Schrijven van verhalen, gedichten, columns, recensies

  10% 9% 7% 9% 7% 6% 8% 5% 8% 13% 8%

  Muziek maken op de computer 11% 8% 6% 4% 5% 5% 6% 6% 8% 5% 6%

  Film,-/video-animatie 7% 7% 7% 5% 7% 4% 6% 5% 7% 6% 6%

  Werken met textiel 3% 7% 7% 7% 4% 6% 6% 5% 7% 6% 6%

  Beeldhouwen, boetseren, potten-bakken, sieraden maken

  3% 6% 10% 4% 6% 6% 6% 5% 5% 8% 6%

  Actief op gebied van cultuurhistorie 1% 2% 3% 4% 3% 5% 3% 2% 3% 5% 3%

  Toneelspelen, mime 5% 1% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 3% 2% 2%

  Kunstobjecten ontwerpen met com-puterprogramma’s

  5% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 1% 3% 3% 2%

  Cabaret, stand-up comedian 3% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 2% 2% 1%

  Radio- of tv-programma’s maken 2% 0% 3% 1% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 1%

  Poppenspel 1% 1% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1%

  De eerdergenoemde gemiddeld lagere deelname van de laagopgeleiden komt vooral tot uiting bij het

  tekenen/schilderen/grafisch werk, bespelen van muziekinstrumenten, fotografie en schrijven van ver-

  halen/gedichten/columns/recensies.

  2.3.2. Actieve deelname naar soort van organisatie

  Aan degenen die in het afgelopen jaar bezig zijn geweest met een of meer vormen van culturele acti-

  viteiten is gevraagd op welke manier zij dat doen: 1.georganiseerd, als cursist bij een instelling voor

  kunstzinnige vorming, 2.georganiseerd, bij een andere vereniging/club, 3.niet georganiseerd, alleen,

  of 4. niet-georganiseerd, met anderen in een groep.

  De aard van de activiteiten bepaalt mede of men deze al dan niet georganiseerd doet en kan doen en

  ook of men deze alleen of met anderen beoefent. Zo is het maken van muziek of van kunstvoorwer-

  pen op computers minder gebonden aan een instituut of aan samen doen met andere personen, om-

  dat dit thuis achter de eigen pc zonder inbreng of medewerking van andere personen kan worden ge-

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 28

  daan. Daartegenover staan activiteiten als dansen, toneelspelen en mime, die men niet zo snel alleen

  zal doen, maar met anderen en wellicht ook georganiseerd.

  Uit de enquête komt als eerste conclusie naar voren, dat mensen culturele activiteiten in zijn alge-

  meenheid meer in niet-georganiseerd verband uitoefenen – alleen en/of met anderen - dan georgani-

  seerd bij een instelling, club of vereniging. Dat geldt voor nagenoeg iedere hier in het onderzoek be-

  trokken soort. De enige vorm waar de percentages van de categorieën georganiseerd versus niet-

  georganiseerd bijna in evenwicht zijn, is het maken van radio- of tv-programma’s. Dit betreft echter

  een miniem percentage (1%) van de bevolking die hiermee bezig is.

  Culturele participatie al dan niet in georganiseerd verband

  38%

  32%

  31%

  29%

  21%

  17%

  13%

  13%

  12%

  11%

  7%

  7%

  6%

  5%

  5%

  2%

  48%

  59%

  35%

  67%

  64%

  77%

  87%

  85%

  82%

  86%

  72%

  76%

  87%

  68%

  66%

  84%

  Toneelspelen, mime

  Dansen, van klassiek tot hiphop, (geen fitness)

  Radio- of tv-programma’s maken

  Zingen

  Actief zijn op het gebied van cultuur-historie

  Muziekinstrument bespelen

  Tekenen, schilderen, grafisch werk

  Beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken

  Werken met textiel (textiele werkvormen, wandkleden, weven)

  Fotografie (geen vakantie-of familiekiekjes)

  Film,-/video-animatie (geen vakantie- of familiefilmpjes)

  Cabaret, stand-up comedian

  Schrijven van verhalen, gedichten,

  Poppenspel

  Kunstobjecten ontwerpen met computerprogramma’s

  Muziek maken op de computerGeorganiseerdNiet-georganiseerd

  Noot: percentages van totaal van elke categorie die heeft aangegeven met de betreffende activiteit bezig te zijn geweest.

  Niet iedereen heeft deze vraag beantwoord. En men kon beide categorieën aankruisen.

  Van die activiteiten waar minder dan 5% mee bezig is, is hier geen verder uitsplitsing naar organisatie gepresenteerd.

  Actieve deelname naar soort van uitoefening

  Degenen die in georganiseerd verband actief zijn, doen dit minder als cursist bij een instelling voor

  kunstzinnige vorming, maar meer bij een club of vereniging.

  Er zijn in Helmond ook veel meer clubs en verenigingen op cultuur gebied dan instellingen voor kunst-

  zinnige vorming. En deze laatste bieden ook niet alle vormen van culturele activiteiten aan. De groot-

  ste verschillen zitten bij dans en zang.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 29

  Mensen die actief zijn geweest, in % per totaal van de twee categorieën* Georganiseerd Niet-georganiseerd

  Cursist bij instelling kunstzinnige vorming

  Bij een andere club, vereniging

  Alleen

  Met anderen in een groep

  Dansen (geen fitness) 5% 28% 27% 33%

  Zingen 3% 26% 51% 24%

  Muziekinstrument bespelen 5% 12% 60% 23%

  Tekenen, schilderen, grafisch werk 7% 6% 75% 17%

  Beeldhouwen/boetseren/pottenbakken, sieraden maken 4% 9%

  55% 32%

  Werken met textiel 2% 10% 61% 24%

  Fotografie 3% 8% 79% 14%

  Film,-/video-animatie 0% 7% 63% 11%

  Schrijven van verhalen, gedichten, 1% 6% 83% 6%

  Muziek maken op de computer 2% 1% 77% 8%

  * Percentages t.o.v. totaal van de per vorm actievelingen. Ook hier kon men meer vormen noemen. Van die activiteiten waar minder dan 5% mee bezig is, is hier geen verder uitsplitsing naar organisatie gepresenteerd.

  Van degenen die niet-georganiseerd met culturele activiteiten bezig zijn, doet bij de meeste hier ge-

  presenteerde vormen de meerderheid dit alleen. Vooral muziek maken op de computer en schrijven

  van verhalen/gedichten zijn de vormen met de meeste ‘solisten’. De enige vorm die men meer met

  andere dan alleen beoefent, is dansen. Toch geeft ook hier een op de vier van de beoefenaars van

  deze vorm aan dit alleen te doen.

  Uitkomsten per wijk, leeftijd op opleidingsniveau worden hier vanwege lage celvullingen niet gegeven.

  2.3.3. Culturele participatie via de digitale weg

  Naast de hierboven genoemde vormen van kunst, cultuur en historie dient zich in het laatste decenni-

  um een geheel nieuwe vorm aan: kunst-cultuur ontwerpen via computer/internet. Dit medium biedt in

  toenemende mate mogelijkheden voor creatieve doeleinden, niet alleen in passieve zin (bekijken van

  allerlei culturele sites/programma’s en het downloaden ervan) maar ook actief. Men kan er eigen

  composities ontwerpen (o.a. websites, films).

  Internetgebruik

  47%

  72%

  93%

  30%

  86%

  84%

  91%

  57%

  62%

  91%

  0% 20% 40% 60% 80% 100%

  DOWNLOADEN VAN:

  M uziek

  Films

  E-book

  BEKIJKEN OP INTERNET VAN:

  Korte filmpjes

  Gedigitaliseerde museum-co llecties

  Historische archieven

  PLAATSEN VAN zelfgemaakte filmpjes

  ACTIEF INTERNETGEBRUIK

  Foto’s/filmpjes bewerken op de computer

  Games spelen

  Websites ontwerpen/maken

  1 keer per w eek of meer 2-4 keer per maand 6-12 keer per jaar 1 tot 6 keer per jaar Nooit

  In totaal doet drie van de vier (volwassen) inwoners zowel in passieve dan wel actieve zin culturele

  activiteiten op de pc/het internet, een op de zes doet dit nooit en van 7% is dit niet bekend.

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 30

  Van de voorgelegde culturele computer-/internetmogelijkheden maakt de Helmondse bevolking ge-

  middeld het meest gebruik van het bekijken van korte filmpjes; 70% doet dit soms en ruim 20% doet

  dit wekelijks.

  Ook gebruikt ruim de helft internet om er muziek van te downloaden, speelt bijna 40% spelletjes via dit

  medium en downloadt ruim een vierde deel films. Deze bezigheden worden door de meerderheid van

  hen minder dan 1 keer per maand gedaan.

  Een kleiner gedeelte van de bevolking, ca. 15%, gebruikt internet om er gedigitaliseerde museum-

  collecties of historische archieven op te bekijken.

  Bijna de helft (van de volwassen Helmonders maakt op een actieve manier gebruik van compu-

  ter/internet voor hun culturele bezigheden: zij bewerken foto’s en/of filmpjes; een klein gedeelte, 9%,

  ontwerpt er eigen websites.

  Culturele activiteiten via de digitale weg naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  Inwoners van de Binnenstad en Helmond maken gemiddeld minder gebruik van pc/internet voor digi-

  tale culturele activiteiten en in Rijpelberg, Dierdonk en Brandevoort wat meer.

  Net als bij eerdere wijkcijfers valt ook hier weer op, dat deze bij sommige digitale activiteiten ver uit el-

  kaar liggen. Zo is bij downloaden van muziek het verschil 25% en bij het bewerken van foto’s/films op

  de computer 22%.

  Culturele participatie via de digitale weg, cijfers naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau, in 8%

  Naar wijk Naar leeftijd Naar opleidingsniveau

  Binnenstad 66% 15-24 88% Laag 64%

  Helmond-Oost 73% 25-34 89% Midden 81%

  Helmond-Noord 74% 35-44 84% Hoog 86%

  t Hout 75% 45-54 82% Totaal 79%

  Brouwhuis 79% 55-64 69%

  Helmond-West 69% ≥65 jaar 39%

  Warande 74% Totaal 76%

  Stiphout 72%

  Rijpelberg 84%

  Dierdonk 83%

  Brandevoort 89%

  Totaal 76%

  In zijn algemeenheid neemt het gebruik van pc en internet voor culturele bezigheden af met het stijgen

  van de leeftijd. Op het bekijken van historische archieven en museum-collecties na is het aandeel jon-

  gere mensen (vooral

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 31

  2.4. Vrijwilligerswerk op cultureel gebied

  Naast het uitoefenen/bijwonen van culturele activiteiten als deelnemer kunnen mensen ook nog een

  andere rol daarin vervullen: als vrijwilliger meewerken aan het tot stand komen van een of meer van

  deze activiteiten. Dit kan op twee manieren: structureel (iets wat dagelijks, wekelijks, maandelijks te-

  rugkomt), maar ook incidenteel (als men bijvoorbeeld meewerkt aan activiteiten die eenmalig of een

  keer per jaar worden gehouden).

  Vrijwilligerswerk verricht afgelopen jaar op cultureel/kunstzinnig gebied en plannen

  voor de toekomst in die richting?

  3%

  1%

  2%

  1%

  5%

  3%

  6%

  2%

  77%

  Structureel ja/

  incidenteel ja

  Structureel ja/

  Indicenteel nee, w il dit w el gaan doen

  Structureel ja/

  Indicenteel nee en w il dit ook niet gaan doen

  Structureel nee, w il dit w el gaan doen/

  Incidenteel ja

  Structureel nee, w il dit w el gaan doen/

  Incidenteel nee, w il dit w el gaan doen

  Structureel nee, w il dit w el gaan doen/

  Incidenteel nee, w il dit niet gaan doen

  Structureel nee, w il dit ook niet gaan doen/

  Incidenteel ja

  Structureel nee, w il dit ook niet gaan doen/

  Incidenteel nee, w il dit w el gaan doen

  Structureel nee, w il dit ook niet gaan doen/

  Incidenteel nee, w il dit ook niet gaan doen

  Doet nu geen vrijwilligerswerk en wil dit ook in de toekomst niet

  Doet nu geen vrijwilligerswerk maar wil wel structureel en/of incidenteel iets gaan doen in de toekomst

  Doet nu of structureel of incidenteel vrijwilligerswerk

  Doet nu zowel structureel als incidenteel vrijwilligerswerk

  Desgevraagd blijkt 6% structureel vrijwilligerswerk op dit terrein te verrichten en 10% incidenteel; 3%

  doet het allebei.

  Aan degenen die nu geen vrijwilligerswerk verrichten is gevraagd of zij dit in de toekomst wel zouden

  willen doen: 9% van deze groep blijkt dan wel structureel vrijwilligerswerk op cultureel terrein te willen

  gaan verrichten en 8% wil dit wel incidenteel gaan doen.

  Uiteindelijk is er een groep van 77% die nu geen vrijwilligerswerk op dit terrein doet en dit ook niet in

  de toekomst wil doen.

  Ca. een op de acht, 13% doet nu of beide vormen of een van de twee (structureel/incidenteel) en 10%

  doet nu niets, maar is dat wel van plan.

  Vrijwilligers bij het Helmondse Kasteel van Sinterklaas

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 32

  De potentiële uitbreiding (van 12%) zit bij a. die mensen die nu niets doen maar wel interesse hebben

  om een of beide vormen van vrijwilligerswerk te willen gaan doen (10%) en b. die mensen die nu een

  van beide vormen doen en van de andere hebben aangegeven daar in de toekomst ook mee te willen

  bezig zijn (2%).

  Vrijwilligerswerk op cultureel gebied naar wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  In Stiphout en Brandevoort is een relatief kleiner aandeel bewoners, dat nu en in de toekomst geen

  vrijwilligerswerk op cultureel gebied wil gaan doen; maar het aandeel huídige culturele vrijwilligers is

  er relatief groter.

  Bij de leeftijdscategorie inwoners tussen 55 en 64 jaar blijken gemiddeld de meeste vrijwilligers op dit

  terrein te zitten. In deze groep zitten naar verwachting ook relatief wat meer mensen die EN niet meer

  werken EN geen of geen kleine kinderen meer te verzorgen hebben EN nog geen fysieke ouder-

  domsbeperkingen hebben (slechter ter been e.d.). Bij de andere leeftijdsgroepen is een van de drie

  factoren wel vaker aanwezig.

  Voor het overige zijn de cijfers niet significant afwijkend.

  Doet nu (een of beide vormen van) vrijwilligerswerk of wil dit wel/niet gaan doen, per wijk, leeftijd en opleidingsniveau

  Beide Een van beide

  Nu niets, wel in

  toekomst

  Nu niets en wil in

  toekomst ook niet Totaal

  NAAR WIJK:

  Binnenstad 4% 6% 10% 80% 100%

  Oost 2% 14% 8% 76% 100%

  Noord 4% 5% 11% 80% 100%

  ‘t Hout 4% 7% 9% 80% 100%

  Brouwhuis 3% 11% 6% 80% 100%

  West 0% 9% 12% 79% 100%

  Warande 5% 10% 12% 73% 100%

  Stiphout 5% 15% 14% 67% 100%

  Rijpelberg 1% 11% 11% 77% 100%

  Dierdonk 3% 14% 5% 79% 100%

  Brandevoort 6% 13% 10% 71% 100%

  LEEFTIJDSCATEGORIE:

  15-24 3% 14% 9% 73% 100%

  25-34 3% 8% 11% 78% 100%

  35-44 2% 8% 11% 79% 100%

  45-54 3% 10% 10% 78% 100%

  55-64 5% 10% 13% 72% 100%

  65+ 6% 9% 5% 80% 100%

  OPLEIDINGSNIVEAU:

  Laag 2% 7% 8% 83% 100%

  Midden 4% 10% 11% 75% 100%

  Hoog 4% 11% 12% 74% 100%

  Totaal Helmond 3% 10% 10% 77% 100%

 • Culturele participatie: onderzoek naar culturele interesse en activiteiten 2. Uitkomsten analyses enquête

  Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek 33

  2.5. Redenen van het niet actief zijn

  Er zijn respondenten die hebben aangegeven dat zij in de afgelopen 12 maanden met geen enkele

  culturele activiteit bezig zij