Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling

Click here to load reader

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ouderenmishandeling bestaat. Eén op de twintig 65 plussers is er jaarlijks het slachtoffer van. De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) kiezen voor een gemeenschappelijk aanpak. PRIMO nh ontwikkelde in hun opdracht het protocol ouderenmishandeling.

Transcript of Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling

 • ouderenmishandeling

  n o o r d - h o l l a n d s

  *

  Protocol

 • 2

 • 3Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling

  ouderenmishandelin

  g

  n o o r d - ho l l a n d s

  *

  Protocol

 • 4

 • 5Inhoudsopgave

  Waarom een protocol? 6

  Gemeenschappelijke aanpak 7

  Wat is ouderenmishandeling? 9

  Risicofactoren 10

  Signalen 11

  Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling in schema 12

  Wie is verantwoordelijk voor wat? 20

  Checklist voor invoering protocol 21

  Hoe kan hulpverlening verlopen? 22

  Welke mogelijkheden zijn er voor verdere hulpverlening? 23

  Gespreksvoering 25

  Tips 26

  Geheimhouding 27

  Waar kunt u terecht? 28

  Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld 29

  Training ouderenmishandeling 30

  Links en bronnen 31

  Colofon 32

 • 6Waarom een protocol?

 • 7De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHGs)

  willen een gemeenschappelijke aanpak van ouderenmishandeling organiseren

  en verankeren. Daarom hebben zij PRIMO nh gevraagd een Noord-Hollands

  protocol ouderenmishandeling te maken, om daarmee in Noord-Holland een

  sluitend vangnet te creren rond (potentile) plegers, slachtoffers en getuigen

  van ouderenmishandeling.

  Dit vangnet dient geweld te voorkomen of - indien dit niet mogelijk is - het

  geweld zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgen ervan tot een minimum

  te beperken. Het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling dient als

  algemeen basisdocument voor alle organisaties in Noord-Holland die werken

  met ouderen.

  Tenminste n op de twintig ouderen heeft te maken met een vorm van

  mishandeling. De verwachting is dat ouderenmishandeling in de toekomst zelfs

  zal toenemen. Door dubbele vergrijzing - meer ouderen en hogere leeftijd -

  zullen er steeds meer mensen afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

  Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in

  relaties met beroepskrachten. Vaak is de oudere afhankelijk van degene die

  mishandelt. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief als passief

  gedrag. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling. Maar soms is de

  mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Dan spreken

  we over ontspoorde zorg.

  Van veel professionals zijn de antennes om signalen van geweld en mishande-

  ling te herkennen nog onvoldoende ontwikkeld. Of ze weten niet goed hoe

  te handelen. Het gebruik van een protocol kan hier verandering in brengen.

  Een protocol formuleert helder en stapsgewijs wat de professional in bepaalde

  situaties moet doen en wanneer hij of zij moet handelen, aanmelden, door-

  verwijzen of overdragen aan andere organisaties. Het protocol kan een

  toetsingsinstrument zijn waarmee u controleert of u en uw medewerkers

  zorgvuldig handelen. Zonder protocol staan medewerkers er alleen voor en

  moet iedereen steeds opnieuw het wiel uitvinden.

  Het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling is een basisprotocol en

  dient als een richtlijn voor het opstellen van uw eigen protocol. Instellingen

  en zelfstandige professionals zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van

  een protocol voor hun eigen organisatie. Aan de hand van dit basisprotocol

  kan iedere organisatie een protocol maken dat bij de eigen situatie past.

  Het protocol moet bijvoorbeeld worden aangevuld met de verantwoordelijken

  in de organisatie voor de verschillende taken.

  Soms kan een organisatie - bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie - niet

  meer dan signaleren en informeren en zal men voor het handelen moeten

  doorverwijzen naar andere organisaties. In het protocol zal dan de nadruk

  liggen op het signaleren en doorverwijzen. Het is daarom van belang dat

  organisaties elkaar kennen (netwerk), elkaar weten te vinden (sociale kaart)

  en dat er cordinatie plaatsvindt (casemanagement en case-overleg). Voor

  advies en informatie kunt u terecht bij de ASHGs in uw regio.

  Gemeenschappelijke aanpak

 • 8Het protocol is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe professionals en vrijwilligers - al dan niet binnen een instelling werkzaam - om horen te gaan met het signaleren en het melden van ouderenmishandeling. Ook biedt het protocol ondersteuning bij het besluit om zelf te handelen of hulpverlening in te schakelen.

 • 9Wat is ouderen-mishandeling?

  Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen waardoor de

  oudere persoon lijdt. Dit lijden kan lichamelijk of psychisch zijn, maar ook

  materieel. De pleger heeft een persoonlijke of professionele relatie met het

  slachtoffer, bijvoorbeeld als mantelzorger of hulpverlener.

  De leeftijd waarop mensen ouderen genoemd worden, verschilt per organisatie.

  We geven er daarom de voorkeur aan om geen leeftijdsgrens te noemen.

  Organisaties kiezen die leeftijd zelf, afhankelijk van hun doelgroep.

  We onderscheiden zes vormen van ouderenmishandeling. De verschillende

  soorten ouderenmishandeling komen vaak naast elkaar voor.

  Psychische mishandelingBij psychische mishandeling is er sprake van treiteren en sarren, dreigementen,

  valse beschuldigingen, beledigingen of bevelen. Bij de oudere leidt dit tot

  gevoelens van angst, woede, verdriet, schuchterheid, verwardheid of apathie.

  VerwaarlozingLichamelijke verwaarlozing kan blijken uit ondervoeding, uitdroging, slechte

  hygine of wonden als gevolg van doorliggen. Wanneer de geestelijke

  behoeften van ouderen worden genegeerd - zoals de behoefte aan aandacht,

  liefde en ondersteuning - spreken we van psychische verwaarlozing.

  Financile uitbuitingBij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om het wegnemen of

  profiteren van bezittingen van de oudere. Te denken valt aan diefstal van

  geld, juwelen en andere waardevolle spullen, aan verkoop of gebruik van

  eigendommen zonder toestemming van de oudere en aan gedwongen

  testamentverandering. Ook iemand financieel kort houden is een vorm van

  uitbuiting.

  Seksueel misbruikOuderen kunnen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, zoals exhibitio-

  nisme, betasten van het lichaam en verkrachting.

  Schending van rechtenHiervan is sprake wanneer de rechten van ouderen - zoals het recht op vrijheid,

  privacy en zelfbeschikking - worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door post achter

  te houden, bezoekers weg te sturen en de oudere te verhinderen het huis

  te verlaten.

  Lichamelijke mishandelingBlauwe plekken, schrammen, zwellingen, fracturen of brandplekken:

  deze symptomen kunnen het gevolg zijn van lichamelijke mishandeling.

  Soms worden ouderen vastgebonden aan een stoel of bed. Ze vertonen dan

  striemen aan polsen of enkels. Een minder zichtbare vorm van lichamelijke

  mishandeling is het geven van te weinig of juist te veel medicijnen (bijvoor-

  beeld slaapmiddelen).

 • 10

  Risicofactoren

  Waarom worden ouderen mishandeld? Die vraag is moeilijk te beantwoorden.

  We weten dat twintig procent van de ouderen boven 65 jaar herhaaldelijk wordt

  mishandeld en dat ouderenmishandeling in elke bevolkingsgroep voorkomt.

  Er zijn enkele risicofactoren te benoemen voor ouderenmishandeling:

  Risicofactoren bij de oudere

  Toenemende afhankelijkheid Een toename van de afhankelijkheid van zorg door lichamelijke en geestelijke

  achteruitgang. De afhankelijkheid kan ook van financile of van emotionele

  aard zijn.

  Familiegeschiedenis Gewelddadig met elkaar omgaan kan van generatie op generatie worden

  overgedragen.

  Ingrijpende voorvallen Er is stress ontstaan door een verhuizing, de dood van een geliefd persoon,

  verlies van een baan of scheiding van een huisgenoot. Er kan sprake zijn van

  financile nood.

  Isolement Het slachtoffer heeft weinig contact met de buitenwereld.

  Risicofactoren bij de pleger

  Afhankelijkheid De pleger kan afhankelijk zijn van het slachtoffer, bijvoorbeeld voor huisvesting,

  sociale contacten of inkomen.

  Overbelasting De zorg is teveel geworden of de zorgbehoefte is groter dan de mantelzorger

  kan bieden. Ook kan de pleger te kampen hebben met langdurige werkloosheid,

  moeilijkheden op het werk, relatieproblemen of schulden.

  Psychische gesteldheid De pleger kan psychiatrische problemen of ontwikkelingsstoornissen hebben.

  Alcoholisme, drugs- en gokverslaving vergroot het risico van mishandeling.

 • 11

  Signalen

  Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling, maar

  n of enkele van die signalen hoeft zeker niet altijd op mishandeling te wijzen.

  Signalen zijn:

  De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige

  verklaringen voor lichamelijke verwondingen.

  De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere.

  De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting.

  Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulp-

  verlener.

  De oudere maakt een depressieve, angstige indruk.

  De oudere geeft aan dat er veel mis is, maar wil er niet over praten.

  De oudere ziet er onverzorgd uit en/of de huishouding is verwaarloosd.

  Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.

  De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten.

  De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden.

  Er is een toenemend aantal schuldeisers.

  De k