Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling

of 34/34
OUDEREN MISHANDELING NOORD-HOLLANDS * Protocol
 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ouderenmishandeling bestaat. Eén op de twintig 65 plussers is er jaarlijks het slachtoffer van. De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) kiezen voor een gemeenschappelijk aanpak. PRIMO nh ontwikkelde in hun opdracht het protocol ouderenmishandeling.

Transcript of Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling

 • ouderenmishandeling

  n o o r d - h o l l a n d s

  *

  Protocol

 • 2

 • 3Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling

  ouderenmishandelin

  g

  n o o r d - ho l l a n d s

  *

  Protocol

 • 4

 • 5Inhoudsopgave

  Waarom een protocol? 6

  Gemeenschappelijke aanpak 7

  Wat is ouderenmishandeling? 9

  Risicofactoren 10

  Signalen 11

  Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling in schema 12

  Wie is verantwoordelijk voor wat? 20

  Checklist voor invoering protocol 21

  Hoe kan hulpverlening verlopen? 22

  Welke mogelijkheden zijn er voor verdere hulpverlening? 23

  Gespreksvoering 25

  Tips 26

  Geheimhouding 27

  Waar kunt u terecht? 28

  Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld 29

  Training ouderenmishandeling 30

  Links en bronnen 31

  Colofon 32

 • 6Waarom een protocol?

 • 7De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHGs)

  willen een gemeenschappelijke aanpak van ouderenmishandeling organiseren

  en verankeren. Daarom hebben zij PRIMO nh gevraagd een Noord-Hollands

  protocol ouderenmishandeling te maken, om daarmee in Noord-Holland een

  sluitend vangnet te creren rond (potentile) plegers, slachtoffers en getuigen

  van ouderenmishandeling.

  Dit vangnet dient geweld te voorkomen of - indien dit niet mogelijk is - het

  geweld zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgen ervan tot een minimum

  te beperken. Het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling dient als

  algemeen basisdocument voor alle organisaties in Noord-Holland die werken

  met ouderen.

  Tenminste n op de twintig ouderen heeft te maken met een vorm van

  mishandeling. De verwachting is dat ouderenmishandeling in de toekomst zelfs

  zal toenemen. Door dubbele vergrijzing - meer ouderen en hogere leeftijd -

  zullen er steeds meer mensen afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

  Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in

  relaties met beroepskrachten. Vaak is de oudere afhankelijk van degene die

  mishandelt. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief als passief

  gedrag. Er kan sprake zijn van opzettelijke mishandeling. Maar soms is de

  mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger. Dan spreken

  we over ontspoorde zorg.

  Van veel professionals zijn de antennes om signalen van geweld en mishande-

  ling te herkennen nog onvoldoende ontwikkeld. Of ze weten niet goed hoe

  te handelen. Het gebruik van een protocol kan hier verandering in brengen.

  Een protocol formuleert helder en stapsgewijs wat de professional in bepaalde

  situaties moet doen en wanneer hij of zij moet handelen, aanmelden, door-

  verwijzen of overdragen aan andere organisaties. Het protocol kan een

  toetsingsinstrument zijn waarmee u controleert of u en uw medewerkers

  zorgvuldig handelen. Zonder protocol staan medewerkers er alleen voor en

  moet iedereen steeds opnieuw het wiel uitvinden.

  Het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling is een basisprotocol en

  dient als een richtlijn voor het opstellen van uw eigen protocol. Instellingen

  en zelfstandige professionals zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van

  een protocol voor hun eigen organisatie. Aan de hand van dit basisprotocol

  kan iedere organisatie een protocol maken dat bij de eigen situatie past.

  Het protocol moet bijvoorbeeld worden aangevuld met de verantwoordelijken

  in de organisatie voor de verschillende taken.

  Soms kan een organisatie - bijvoorbeeld een vrijwilligersorganisatie - niet

  meer dan signaleren en informeren en zal men voor het handelen moeten

  doorverwijzen naar andere organisaties. In het protocol zal dan de nadruk

  liggen op het signaleren en doorverwijzen. Het is daarom van belang dat

  organisaties elkaar kennen (netwerk), elkaar weten te vinden (sociale kaart)

  en dat er cordinatie plaatsvindt (casemanagement en case-overleg). Voor

  advies en informatie kunt u terecht bij de ASHGs in uw regio.

  Gemeenschappelijke aanpak

 • 8Het protocol is een stappenplan waarin wordt aangegeven hoe professionals en vrijwilligers - al dan niet binnen een instelling werkzaam - om horen te gaan met het signaleren en het melden van ouderenmishandeling. Ook biedt het protocol ondersteuning bij het besluit om zelf te handelen of hulpverlening in te schakelen.

 • 9Wat is ouderen-mishandeling?

  Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen waardoor de

  oudere persoon lijdt. Dit lijden kan lichamelijk of psychisch zijn, maar ook

  materieel. De pleger heeft een persoonlijke of professionele relatie met het

  slachtoffer, bijvoorbeeld als mantelzorger of hulpverlener.

  De leeftijd waarop mensen ouderen genoemd worden, verschilt per organisatie.

  We geven er daarom de voorkeur aan om geen leeftijdsgrens te noemen.

  Organisaties kiezen die leeftijd zelf, afhankelijk van hun doelgroep.

  We onderscheiden zes vormen van ouderenmishandeling. De verschillende

  soorten ouderenmishandeling komen vaak naast elkaar voor.

  Psychische mishandelingBij psychische mishandeling is er sprake van treiteren en sarren, dreigementen,

  valse beschuldigingen, beledigingen of bevelen. Bij de oudere leidt dit tot

  gevoelens van angst, woede, verdriet, schuchterheid, verwardheid of apathie.

  VerwaarlozingLichamelijke verwaarlozing kan blijken uit ondervoeding, uitdroging, slechte

  hygine of wonden als gevolg van doorliggen. Wanneer de geestelijke

  behoeften van ouderen worden genegeerd - zoals de behoefte aan aandacht,

  liefde en ondersteuning - spreken we van psychische verwaarlozing.

  Financile uitbuitingBij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om het wegnemen of

  profiteren van bezittingen van de oudere. Te denken valt aan diefstal van

  geld, juwelen en andere waardevolle spullen, aan verkoop of gebruik van

  eigendommen zonder toestemming van de oudere en aan gedwongen

  testamentverandering. Ook iemand financieel kort houden is een vorm van

  uitbuiting.

  Seksueel misbruikOuderen kunnen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, zoals exhibitio-

  nisme, betasten van het lichaam en verkrachting.

  Schending van rechtenHiervan is sprake wanneer de rechten van ouderen - zoals het recht op vrijheid,

  privacy en zelfbeschikking - worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door post achter

  te houden, bezoekers weg te sturen en de oudere te verhinderen het huis

  te verlaten.

  Lichamelijke mishandelingBlauwe plekken, schrammen, zwellingen, fracturen of brandplekken:

  deze symptomen kunnen het gevolg zijn van lichamelijke mishandeling.

  Soms worden ouderen vastgebonden aan een stoel of bed. Ze vertonen dan

  striemen aan polsen of enkels. Een minder zichtbare vorm van lichamelijke

  mishandeling is het geven van te weinig of juist te veel medicijnen (bijvoor-

  beeld slaapmiddelen).

 • 10

  Risicofactoren

  Waarom worden ouderen mishandeld? Die vraag is moeilijk te beantwoorden.

  We weten dat twintig procent van de ouderen boven 65 jaar herhaaldelijk wordt

  mishandeld en dat ouderenmishandeling in elke bevolkingsgroep voorkomt.

  Er zijn enkele risicofactoren te benoemen voor ouderenmishandeling:

  Risicofactoren bij de oudere

  Toenemende afhankelijkheid Een toename van de afhankelijkheid van zorg door lichamelijke en geestelijke

  achteruitgang. De afhankelijkheid kan ook van financile of van emotionele

  aard zijn.

  Familiegeschiedenis Gewelddadig met elkaar omgaan kan van generatie op generatie worden

  overgedragen.

  Ingrijpende voorvallen Er is stress ontstaan door een verhuizing, de dood van een geliefd persoon,

  verlies van een baan of scheiding van een huisgenoot. Er kan sprake zijn van

  financile nood.

  Isolement Het slachtoffer heeft weinig contact met de buitenwereld.

  Risicofactoren bij de pleger

  Afhankelijkheid De pleger kan afhankelijk zijn van het slachtoffer, bijvoorbeeld voor huisvesting,

  sociale contacten of inkomen.

  Overbelasting De zorg is teveel geworden of de zorgbehoefte is groter dan de mantelzorger

  kan bieden. Ook kan de pleger te kampen hebben met langdurige werkloosheid,

  moeilijkheden op het werk, relatieproblemen of schulden.

  Psychische gesteldheid De pleger kan psychiatrische problemen of ontwikkelingsstoornissen hebben.

  Alcoholisme, drugs- en gokverslaving vergroot het risico van mishandeling.

 • 11

  Signalen

  Er zijn meerdere signalen die kunnen wijzen op ouderenmishandeling, maar

  n of enkele van die signalen hoeft zeker niet altijd op mishandeling te wijzen.

  Signalen zijn:

  De oudere of verzorger geeft onsamenhangende en tegenstrijdige

  verklaringen voor lichamelijke verwondingen.

  De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de oudere.

  De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting.

  Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of hulp-

  verlener.

  De oudere maakt een depressieve, angstige indruk.

  De oudere geeft aan dat er veel mis is, maar wil er niet over praten.

  De oudere ziet er onverzorgd uit en/of de huishouding is verwaarloosd.

  Er verdwijnen spullen en geld van de oudere.

  De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te praten.

  De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden.

  Er is een toenemend aantal schuldeisers.

  De koelkast is leeg.

 • 12 *

  Noord-Hollands protocol ouderen-mishandeling in schema

  F a s e 1v e r m o e d e n va n m i s h a n d e l i n g

  Fa s e 2o v e r l e g

  Fa s e 3i n F o r m at i e v e r z a m e l e n

  Fa s e 4a c t i e

  F a s e 5e va l u at i e e n n a z o r g

  a Er is gn sprake van mishandeling of: de twijfel over mishandeling blijft

  bestaan

  B Er is sprake van

  mishandeling maar betrokkenen willen

  gn hulp

  c Er is sprake van mishandeling en

  betrokkenen willen hulp

 • 13*

  Fase 1vermoeden van mishandeling

  Sta open voor signalen.zet aanwijzingen die het vermoeden onderbouwen op een rij.

  Maak een kleine inventarisatie over de huidige hulpverlening. Hoe is de gezinssituatie? Wat is er aan de hand?

  Beoordeel de situatie, schat het acute risico in.Stel vragen en/of uit je bezorgdheid bij de oudere

  (waarbij het woord ouderenmishandeling niet wordt gebruikt!).

 • 14 * *

  Fase 2overleg

  Bespreek het onderbouwde vermoeden met een collega, de leidinggevende of de aandachtfunctionaris en het ASHG (wellicht zijn er al eerder vermoedens geuit).

  houd contact met de betrokkenen.

 • 15* *

  Onderzoek de situatie: observeer en rapporteer, houd de frequentie bij en laat eventueel een medisch of psychologisch onderzoek doen.

  luister goed: zowel naar slachtoffer als pleger, neutraal en feitelijk. let op lichaamstaal en wees geduldig.

  Check of er andere hulpverleners komen en wat zij weten en/of vermoeden.leg waarnemingen zo mogelijk (met tact) voor aan de oudere, vermoedelijke pleger en/of contactpersoon van het slachtoffer.

  Beoordeel de resultaten uit fase 1,2 en 3. Besluit welke acties moeten worden genomen (zie bladzijde 22, hoe kan de hulpverlening verlopen?).

  Besluit wie deze acties gaat nemen. Bij sommige organisaties stoppen hier de mogelijkheden. Er moet een andere organisatie worden benaderd om tot actie over te gaan.

  Benoem een probleemeigenaar/casemanager.

  Er zijn drie verschillende situaties mogelijk:

  Fase 3inFormatie verzamelen

  a Er is gn sprake van mishandeling of: de twijfel over mishandeling blijft

  bestaan

  B Er is sprake van

  mishandeling maar betrokkenen willen

  gn hulp

  c Er is sprake van mishandeling en

  betrokkenen willen hulp

 • 16 *

  Fase 4actie a

  *

  Schakel andere hulp in, indien noodzakelijk.Blijf alert.

  Bij twijfel:Ga door met verzamelen van informatie en observeren.

  overleg met ashg.Vraag iemand om mee te observeren.herhaal (delen uit) het onderzoek.

  a Er is gn sprake van mishandeling of: de twijfel over mishandeling blijft

  bestaan

 • 17* *

  Fase 4actie B

  Ouderen die mishandeld worden zijn vrijwel altijd afhankelijk van de pleger. Dat maakt de aanpak vaak lastig.Blijf, indien mogelijk, contact houden.

  geef een telefoonnummer dat (dag en nacht) bereikbaar is.Zorg voor een vangnet.

  informeer de huisarts zodat deze ook alert is.Meld (uw vermoeden van) mishandeling bij het ASHG.

  soms kan een tijdelijk huisverbod worden ingevoerd.

  Voor het bieden van de juiste hulp is een goede infrastructuur, samenwerking en cordinatie van verschillende hulpverlenende organisaties noodzakelijk.

  B Er is sprake van

  mishandeling maar betrokkenen willen

  gn hulp

 • 18 **

  Fase 4actie c

  De omstandigheden die kunnen leiden tot mishandeling van een slachtoffer zijn zeer uiteenlopend. De hulp die nodig is om de omstandigheden te verbeteren dus ook. Afhankelijk van de situatie, de vorm van mishandeling en de

  ernst van de situatie wordt hulp ingeschakeld. Inventariseer de mogelijkheden.de mishandeling wordt gemeld bij het ashg en de aandachtsfunctionaris die de cordinatie van de verder te nemen stappen

  op zich neemt (casemanager). goede verwijzing is het meest essentile element bij ondersteuning van het slachtoffer.Met het slachtoffer (en pleger) wordt besproken welk soort hulp nodig is.

  soms is de situatie zodanig verstoord dat een (veilige) omgeving in een speciaal daarvoor toegeruste voorziening voor een clint de enige (tijdelijke) oplossing is om ernstige mishandeling te voorkomen en om over een lange termijnoplossing na te

  denken.

  Voor het bieden van de juiste hulp is een goede infrastructuur, samenwerking en cordinatie van verschillende hulpverlenende organisaties noodzakelijk.

  c Er is sprake van mishandeling en

  betrokkenen willen hulp

 • 19*

  Fase 5evaluatie en nazorg

  *

  Belangrijke aandachtspunten in de evaluatie zijn:Zijn de vermoedens met behulp van derden voldoende onderbouwd?

  is het stappenplan op maat uitgevoerd?Hoe verliep de besluitvorming voor wat betreft de uitvoering van de verschillende stappen?

  is de clint zorgvuldig en doortastend benaderd?Waren betrokkenen gesprekstechnisch voldoende toegerust?

  Wat waren (in het algemeen) de knelpunten?Sta ook stil bij de emoties van de medewerker.

  Niet te snel afsluiten!

  Ook als er een redelijke oplossing lijkt te zijn, is het zaak de casus in de gaten te houden.

  Bij afsluiten, laten weten aan hulpverleners zoals bijvoorbeeld huisarts.duidelijk maken dat de hulpverleners weer contact op moeten nemen als het opnieuw mis dreigt te gaan.

  (Sociale) netwerkleden inschakelen om casus in de gaten te houden.logboek, lichaamskaart bijhouden en fotos maken.

  Veiligheidsplan maken.

 • 20

  Wie is verantwoordelijk voor wat?Directie/ leidinggevenden Aapassen van het protocol aan de eigen organisatie.

  Toevoegen van verantwoordelijkheden en een tijdschema.

  Opnemen van het protocol ouderenmishandeling in het kwaliteitsbeleid van

  de organisatie (zie bladzijde 21, Checklist voor invoering van het protocol).

  Implementeren van het protocol in de organisatie:

  Zorgen dat iedereen kennis heeft van het protocol.

  Het protocol als terugkerend thema op agenda van overleg plaatsen.

  Benoemen en faciliteren van n of meerdere aandachtsfunctionarissen

  ouderenmishandeling.

  Steunen van alle medewerkers in hun handelen volgens het protocol.

  Zorg dragen voor voldoende deskundigheid bij de medewerkers over

  het signaleren van ouderenmishandeling.

  Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het protocol.

  Jaarlijks evalueren van het protocol.

  Aandachtsfunctionaris ouderenmishandelingOmdat ouderenmishandeling complex is en de problematiek voor veel orga-

  nisaties nog nieuw is, raden wij aan om een aandachtsfunctionaris Ouderen-

  mishandeling aan te stellen. Deze kan in de organisatie aanspreekpunt zijn

  voor het onderwerp en een cordinerende en stimulerende rol hebben.

  Daarnaast kan hij of zij ook contactpersoon zijn voor het ASHG en deelnemen

  aan een netwerk of contactgroep in de regio.

  Aanspreekpunt voor de problematiek binnen de organisatie.

  Ondersteunen bij de interpretatie van signalen en bij de te nemen stappen.

  Tekorten in vaardigheden van medewerkers signaleren en voorstellen

  doen voor deskundigheidsbevordering of kwaliteitsverbetering.

  Jaarlijks een verslag maken en, indien mogelijk, aanbevelingen doen.

  Het protocol actueel houden en desgewenst bijstellen.

  Contactpersoon voor het ASHG en andere partners.

  Meldingen van ouderenmishandeling bijhouden en deze aanmelden bij

  het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld.

  Deelnemen aan een regionaal netwerk of contactgroep.

  Contacten onderhouden met andere organisaties.

  Medewerkers Kennisnemen van de inhoud van het protocol en handelen volgens de

  bijbehorende afspraken.

  In staat zijn signalen die (kunnen) wijzen op ouderenmishandeling

  te duiden.

  Indien nodig hulpverlening in gang zetten.

  Toezien op zorgvuldige omgang met de privacy en het recht op

  zelfbeschikking van het betreffende gezin.

  Bij zorg over een oudere, overleg plegen met de aandachtsfunctionaris

  op basis van alle waargenomen signalen.

  Uitvoeren van afspraken die zijn voortgekomen uit het overleg met de

  aandachtsfunctionaris, zoals: observeren, een gesprek voeren of contact

  opnemen met externe organisaties.

  Bespreken van de resultaten van deze ondernomen stappen met de

  aandachtsfunctionaris;

  Blijven volgen van de binnengekomen vraag en of de problemen

  worden opgelost.

 • 21

  Checklist voor invoering protocol

  Implementatie Vaststellen wie in de instelling waar verantwoordelijk voor is (zie bladzijde 20,

  Wie is verantwoordelijk voor wat).

  Vaststellen welke termijn de organisatie hanteert voor het doorlopen

  van de fasen.

  Benoemen van n of meerdere aandachtsfunctionarissen.

  Zorgen dat er voldoende uren zijn voor de aandachtsfunctionarissen.

  Zorgen dat alle medewerkers kennis hebben van de inhoud van het

  protocol.

  Het protocol voor alle medewerkers toegankelijk en beschikbaar houden

  op een voor iedereen bekende plaats.

  Zorg dragen voor voldoende deskundigheid bij de medewerkers over het

  signaleren en omgaan met (vermoedens van) ouderenmishandeling.

  Randvoorwaarden Functioneren van en het werken met het protocol als terugkerend thema

  op de agenda plaatsen.

  Steunen van alle medewerkers in hun handelen volgens het protocol.

  Medewerkers de ruimte geven om binnen de gestelde termijnen te

  handelen volgens het protocol.

  Zorg dragen voor herhaling en verdieping van de deskundigheid bij

  medewerkers over signaleren en omgaan met (vermoedens van)

  ouderenmishandeling.

  Suggesties voor het invoeren en werken met het protocol: Het werken met het protocol opnemen in de taakomschrijving van de

  medewerkers.

  Voor de aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling vaststellen wat zijn/haar

  taken zijn en wat de benodigde uren zijn om deze extra taken uit te voeren.

  Afspreken en intern communiceren op welke wijze de aandachtsfunctionaris

  beschikbaar en bereikbaar is voor overleg.

  Voeg het privacyreglement van de instelling toe aan het protocol.

 • 22

  Hoe kan hulpverlening verlopen?

 • 23

  Welke mogelijk-heden zijn er voor verdere hulpverlening? Wat gebeurt er als:A. alle betrokkenen open staan voor hulp;B. hulp afgewezen wordt.

  A. Als betrokkenen open staan voor hulp Informatie en advies geven Zorgvuldig luisteren naar de beleving en de veranderingswensen van betrok-

  kenen en voorzichtig oplossingen noemen. Veranderen is moeilijk, zeker in een

  gevoelige situatie. Kom niet met eigen ideen, probeer de betrokkenen de

  regie te laten en zelf een keuze te laten maken.

  Extra ondersteunende hulp bieden Bied zo nodig ondersteunende diensten (thuishulp, praktische hulp of vrij-

  willigershulp) aan. Dagverzorging, nachtverzorging en tijdelijke opvang kan

  de situatie ontlasten.

  Doorverwijzen Bij verdergaande problematiek als verslaving, overbelasting of een geschiedenis

  van mishandeling of seksueel misbruik kan een andere instantie soms meer

  betekenen voor de pleger. De pleger kan doorverwezen worden naar bijvoor-

  beeld de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg.

  Derden erbij betrekken Vraag of collegas mee willen denken of zoek contact met andere disciplines.

  Dit kan binnen de eigen organisatie, maar ook instellingoverstijgend.

  Overleg organiseren Bij een complexe situatie, waar meerdere disciplines bij betrokken zijn, helpt

  het om met alle hulpverleners rond de tafel te gaan en een gezamenlijk hulp-

  plan op te stellen. En persoon zal de cordinatie op zich nemen.

  Een plan van aanpak opstellen Bij een vermoeden dat er echt iets aan de hand is, moeten de verschillende

  hulpverleners goed afspreken wie wat wanneer doet. Een plan omvat een

  korte omschrijving van de vermoede mishandeling, de taken en verantwoorde-

  lijkheden van de verschillende disciplines. Daarnaast wordt er een gedetailleerde

  registratie bijgehouden van de vermoedens en signalen.

  Tijdelijke opname regelen Ter ontlasting van de mantelzorg kan tijdelijke opvang of opname van de

  oudere een oplossing zijn om ernstige mishandeling te voorkomen en over

  lange termijn oplossingen na te denken.

  Betrek indien mogelijk de pleger in het gesprekDe mishandelende verzorger heeft vaak gevoelens van tekortschieten en

  minderwaardigheid. Hij/zij kan bang zijn voor veroordeling. Dit roept extra

  stress op en maakt dat iemand zich terugtrekt. Men raakt meer gesoleerd.

  Daardoor ontstaat grotere wederzijdse afhankelijkheid en groter risico op

  verdere ontsporing. Als zaken bespreekbaar blijken te zijn, kan dit voor alle

  partijen uiteindelijk een opluchting betekenen. Maar voordat mishandeling

  bespreekbaar is, moet er wederzijds vertrouwen zijn. Ingang vinden bij de

  pleger lukt alleen als je een positieve benadering gebruikt en laat blijken dat

  iemand niet verkeerd handelt, maar steun kan gebruiken.

  Signaleren is niet hetzelfde als beschuldigen, je kunt iemand wel aanspreken

  op verantwoordelijkheid. Omdat er vaak onmacht in het spel is, kun je niet

  altijd spreken van dader en slachtoffer, maar eerder van twee slachtoffers.

  Maar als ontlasting van zorg niet helpt om de mishandeling te stoppen, kan

  er sprake zijn van opzet en is een andere vorm van ingrijpen nodig.

 • 24

  B: Als hulp afgewezen wordt Praten en informeren Regelmatig in gesprek gaan over de situatie en informatie geven over mogelijke

  oplossingen kan mensen uiteindelijk over de drempel helpen om hulp te

  vragen.

  Overtuigen en adviseren Als de oudere ontkent dat er wat gaande is, toch proberen betrokkenen te

  overtuigen van de noodzaak om iets te ondernemen. Praktische oplossingen

  aandragen. Soms ontstaat pas langzaam het besef dat er iets echt mis is en

  dat er wat aan gedaan kan worden.

  Ongevraagd huisbezoek Als er signalen zijn gekomen van derden dat er mogelijk iets mis is, zal er

  iemand op bezoek moeten gaan in de thuissituatie. Zich ongevraagd ergens

  mee bemoeien kan uiteindelijk gewenst blijken te zijn.

  Confrontatie Benoemen van het mogelijke probleem in bijzijn van de betrokkenen en

  voorstellen van oplossingen aan de oudere. Dit vraagt om ervaring en

  stevigheid van de hulpverlener.

  Anoniem clintoverleg Als betrokkenen uit schaamte of schuldgevoel geen andere of onbekende

  hulpverleners toe willen laten, kan een anoniem clintoverleg de hulpverlener

  ruggesteun geven. De hulpverlener meldt dat er ruggespraak is, maar dat er

  geen namen genoemd worden.

  Beschermingsplan In een beschermingsplan wordt een manier beschreven waarop hulpverleners

  gaan proberen om de oudere voor (verdere) mishandeling te beschermen.

  Het plan vermeldt heel duidelijk de doelen, wie de hulpverleners zijn en wie

  cordineert. De rol en taak van iedere hulpverlener wordt duidelijk beschreven,

  evenals afspraken over gebruik van speciale observatiemiddelen, zoals

  lichaamskaarten. Mishandeling gaat gepaard met traumas voor alle partijen,

  dus het is goed om ook afspraken te maken over psychische begeleiding.

  Zware maatregelen Tijdelijk huisverbod.

  Beoordeling van wils(on)bekwaamheid, en ingrijpen zonder toestemming

  van het slachtoffer.

  Onder bewindstelling, financile belangenbehartiging.

  Mentorschap, beslissen met en voor de oudere met betrekking tot

  verzorging, behandeling, wonen, enzovoorts.

  Onder curatele stellen: in geval van dementie.

  Scheiding van oudere en pleger/BOPZ (Wet Bijzondere Opneming in

  Psychiatrische Ziekenhuizen: onvrijwillige opneming van lijders aan een

  geestesstoornis). Dit brengt veel onmacht en verdriet met zich mee voor

  betrokkenen, maar kan noodzakelijk zijn.

  Inhechtenisneming/inbewaringstelling: dit is alleen van toepassing in

  situaties waar er directe dreiging is van zware mishandeling en bij aan-

  gifte van het slachtoffer.

  Uit: Training stop ouderenmishandeling GGDen Noord-Brabant.

  Informatie over juridische stappen vindt u in de brochure: Naar methodisch

  handelen bij Ouderenmishandeling. Remy Vink en Maria van Bavel,

  MOVISIE Utrecht, juni 2007. Zie www.huiselijkgeweld.nl

 • 25

  Gespreksvoering

  Laat je eigen OMA thuis! (Oordeel, Mening en Advies)In welke fase je bij een vermoeden van ouderenmishandeling het best een

  gesprek kunt voeren met de oudere is afhankelijk van de situatie en de

  mate van vertrouwen. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het

  uitspreken van je bezorgdheid en de oudere de gelegenheid te geven zijn/

  haar verhaal te doen.

  Enkele tips voor het voeren van een gesprek:

  Goed voorbereiden Goed voorbereiden/informatie verzamelen.

  Ga na of er al hulp in het gezin is.

  Vraag andere betrokken instellingen of het ASHG om advies of

  ondersteuning voor gespreksvoering.

  Kijk of een collega met jou het gesprek wil oefenen.

  Een gesprek voeren Maak het doel van het gesprek duidelijk.

  Deel je zorgen, zeg concreet wat je zorg is zonder het woord

  mishandeling te gebruiken.

  Vraag hoe de betrokkenen de geuite zorgen beleven.

  Nodig uit om te praten door open vragen te stellen

  (wie, wat, waar, hoe, wanneer...).

  Praat vanuit jezelf (ik zie dat...).

  Bespreek niet alle problemen in n keer.

  Accepteer, toon empathie, wees oprecht genteresseerd nieuwsgierig

  en oordeel niet.

  Luister actief en reflecteer.

  Wanneer de ander helemaal opgaat in de eigen emoties, haal hem/haar

  dan terug naar het hier en nu, bijvoorbeeld door te vragen of er nog geld

  in de parkeermeter moet, of suiker of melk in de koffie.

  Discussie en weerstand zijn tekenen dat er iets moet veranderen in de

  communicatie en strategie.

  Wees eerlijk en open, pas op voor vrijblijvendheid.

  Als aanwezigen zich dreigend uitlaten (wat uitzonderlijk is), benoem dat

  de ander dreigt en stop het gesprek.

  Doe geen toezeggingen die je niet waar kunt maken.

  Beloof niet te snel geheimhouding!

  Leg afspraken en besluiten na afloop van het gesprek kort en zakelijk vast

  en geef de betrokkenen een kopie.

  Soms kan het nodig zijn om te confronteren met: de consequenties van het gedrag;

  de ontoelaatbaarheid van de mishandeling;

  de eigen verantwoordelijkheid.

 • 26

  Tips

  Maak gebruik van luisteren, samenvatten (vragend) en doorvragen.

  Probeer te concretiseren: kunt u daar voorbeelden van geven? Hoe vaak

  kwam dat voor? Hoe reageerde u daarop? Wat denkt u dat de reden

  daarvan is? Waarom deed hij dat denkt u?

  Laat je eigen OMA (Oordeel, Mening en Advies) thuis.

  Niet het hulpaanbod staat centraal maar de situatie en de behoefte van de

  clint. Sluit aan bij de belevingswereld en omgangsrituelen van de clint.

  Vermijd de rol van de deskundige of de redder.

  Kom tot een gemeenschappelijke probleemdefinitie, draag mogelijke

  oplossingen aan, maar laat de regie in handen van de betrokkenen.

  In het gesprek kun je gebruik maken van hulpzinnen. Enkele voorbeelden:

  Inleidende zinnen Ik wil met u praten over de verandering in het gedrag van uw

  Ik maak me zorgen over u of over, omdat

  Er is een verandering ontstaan in uw situatie, sindsdien bent u of is uw

  De werkelijke boodschap Vanuit het benoemen van feiten, kan die als volgt luiden:

  Mij valt op, het lijkt of

  Ik merk, ik hoor, ik zie, ik denk

  U bent de laatste tijd wat stiller (ongeconcentreerder, rumoeriger, drukker,

  afweziger, verdrietiger, boos, geheimzinniger) en daar maak ik me zorgen over.

  Hoe gaat het bij u thuis?

  Is er iets gaande in de omgeving (familie, gezondheid, woonsituatie)?

  Ik merk dat

  Het vervolg Ik wil graag nog eens met u praten om te kijken of er verandering heeft

  plaatsgevonden.

 • 27

  Geheimhouding

  Slachtoffers en plegers van ouderenmishandeling vragen meestal niet zelf

  om hulp. Terwijl er wel degelijk hulp nodig is om de mishandeling te stoppen.

  Om toereikende hulp op gang te brengen, zullen beroepkrachten die betrokken

  zijn bij de aanpak van ouderenmishandeling informatie moeten delen. Maar

  clintgegevens wissel je niet zomaar uit. De geheimhoudingsplicht staat bij

  de meeste hulpverleners hoog in het vaandel. De regelgeving op het gebied

  van geheimhouding is streng, maar biedt wel enige ruimte om het belang

  van de clint af te wegen tegen het belang van geheimhouding. Omdat iedere

  situatie anders is, bestaat er geen pasklaar antwoord op de vraag wanneer de

  geheimhouding doorbroken mag worden. Die beoordeling moet u zelf maken.

  Met toestemming van de clint is gegevensuitwisseling bijna altijd rechtmatig.

  Maar om toestemming te verkrijgen, zal eerst het probleem op tafel moeten

  worden gelegd. Ouderenmishandeling is een zwaar en beladen onderwerp

  om ter sprake te brengen. Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld kunnen

  u adviseren over hoe u dit kunt aanpakken (zie bladzijde 25 Gespreksvoering).

  De manier waarop toestemming moet worden verkregen staat vrij. Mondelinge

  toestemming om gegevens te verstrekken is in principe voldoende. Maar met

  het oog op eventuele bewijsvoering verdient schriftelijke toestemming de

  voorkeur.

  Meer informatie over geheimhouding en wanneer u de geheimhoudingsplicht

  kunt doorbreken vindt u op www.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl en www.justitie.nl/onderwerpen/familie_en_gezin/huiselijk_geweld.

  Uit: Horen zien en zwijgplicht? Wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim.

 • 28

  Waar kunt u terecht?

 • 29

  Een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) is een loket waar iedereen terecht kan voor deskundige adviezen, eerste gesprekken en doorverwijzingen in geval van huiselijk geweld.

  Naast het directe contact met clinten of deskundigen houdt het ASHG zich ook bezig met het: verzamelen van monitorgegevens voor gemeenten en instellingen;

  signaleren van hiaten tussen vraag en aanbod;

  signaleren van trends en ontwikkelingen op het gebied van huiselijk geweld;

  cordineren van het hulpaanbod in regio.

  Algemene werkwijze: Geven informatie en advies aan iedereen.

  Bieden een luisterend oor en hulpvraagverheldering voor plegers, slachtoffers

  of omstanders.

  Melden gericht aan bij instanties of verwijzen door naar instanties.

  Betreft kortdurende contacten of hulp.

  Het ASHG verwijst door bij: hulpvragen die procesmatige hulpverlening vereisen;

  politie- en justitietaken;

  meldingen kindermishandeling;

  klachten over andere instellingen.

  De Noord-Hollandse ASHGs verschillen in bereikbaarheid, organisatie, mogelijk-

  heden voor aanmelding of doorverwijzing en hulpaanbod. Voor meer informatie

  verwijzen we naar het ASHG bij u in de buurt:

  ASHGs in Noord Holland:Advies- en steunpunt huiselijk geweld Kop van Noord-HollandTelefoon: 0900 2345566 (10ct. pm.)

  E-mailadres: [email protected]

  Website: www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl

  Advies- en steunpunt huiselijk geweld Noord- KennemerlandTelefoon: 072 5625511 (ma. t/m vrij)

  E-mailadres: [email protected]

  Steunpunt Huiselijk Geweld KennemerlandTelefoon: 023 5472999 | Website: www.huiselijkgeweldkennemerland.nl

  Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zaanstreek-WaterlandTelefoon: 075 6504158 | Website: www.huiselijkgeweldzw.nl

  Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam Telefoon: 020 6116022 | Website: www.blijfgroep.nl

  Steunpunt Huiselijk Geweld Amstelland Telefoon: 020 5430430 | E-mailadres: [email protected]

  Website: www.vitawelzijnenadvies.nl

  Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en VechtstreekTelefoon: 035 6991199 | E-mailadres: [email protected]

  Website: www.huiselijkgeweldgooi.nl

  Advies- en steunpunt huiselijk geweld West FrieslandTelefoon: 06 13881720 | E-mailadres: [email protected]

  Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld

 • 30

  Signaleren, bespreekbaar maken en doorverwijzenPRIMO nh ontwikkelde een training ouderenmishandeling die zij via de ASHGs

  aanbiedt aan ouderenwerkers en hulpverleners.

  Ouderenmishandeling? De cijfers liegen er niet om: n op de twintig ouderen die nog zelfstandig

  wonen, heeft wel eens te maken met mishandeling. Ouderenmishandeling

  bestaat, dat is wel duidelijk. Maar het is complexe problematiek, die lang niet

  altijd helder zichtbaar of definieerbaar is. En soms is het ook moeilijk voor te

  stellen dat zoiets voorkomt.

  Signaleren en handelenDe volgende vragen staan centraal in de training. Welke signalen kunnen wijzen

  op huiselijk geweld? Hoe kan ik als professional deze signalen interpreteren?

  Welk handelen wordt er van mijn beroepsgroep verwacht? Hoe maak ik huiselijk

  geweld bespreekbaar?

  Tijdens de training is er volop ruimte voor uw eigen vragen en leerdoelen op

  dit gebied. Er zal veel worden behandeld aan de hand van praktijksituaties.

  U krijgt informatie over: wat is ouderenmishandeling/ontspoorde zorg?

  wat zijn signalen en risicofactoren?

  het Noord-Hollands protocol Ouderenmishandeling

  hoe kun je handelen?

  U onderzoekt: uw eigen visie op huiselijk geweld

  uw eigen normen- en waardepatronen

  uw handelingsverlegenheid

  U oefent: gespreksvaardigheden: vragen zonder oordeel

  wat zeg je wel, wat niet?

  uw houding

  Resultaat De deelnemers: hebben kennis van de achtergronden van ouderenmishandeling en weten

  hoe zij kunnen handelen en naar wie zij (eventueel) kunnen doorverwijzen;

  kunnen reflecteren op het eigen handelen;

  willen eigen vooronderstellingen leren zien en het eigen oordeel uitsluiten;

  hebben echte belangstelling voor mensen.

  ProgrammaDe eerste trainingsdag (twee dagdelen) werken we aan: theoretische verdieping ouderenmishandeling, eigen overtuiging en visie op geweld, theorie verdieping

  gezinsdynamiek, signalen en risicofactoren, oefening normen en waarden,

  bespreekbaar maken en overwinnen van handelingsverlegenheid.

  De tweede trainingsdag (een dagdeel) komen de volgende onderwerpen aan de orde: ik heb een vermoeden en wat nu?, het Noord-Hollands protocol

  ouderenmishandeling, werkwijze Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)

  en gesprekstechniek n.a.v. casustiek.

  VoorVoor professionals en vrijwilligers in het welzijnswerk, onderwijs, hulpverlening,

  en anderen die geconfronteerd (kunnen) worden met huiselijk geweld.

  InformatiePRIMO nh | Marianne Reij en Lian Smaal | [email protected] en [email protected] | 0299 418700

  Training ouderen-mishandeling

 • 31

  LinksHuiselijk geweld en ouderenmishandeling www.protocolouderenmishandeling.nl

  www.huiselijkgeweld.nl

  www.movisie.nl

  Beroepsgeheim en huiselijk geweldwww.huiselijkgeweldenberoepsgeheim.nl

  www.cbpweb.nl

  www.primo-nh.nl

  BronnenVoor dit protocol is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Het voorbeeldprotocol huiselijk geweld en ouderenmishandeling. ASHG

  Gooi en Vechtstreek; 2008.

  Beslisboom Ouderenmishandeling Parnassia. GGD Den Haag; 1999.

  Stappenplan voor hulpverlening en stroomdiagram Samenwerking Tegen

  Ouderenmishandeling in Oostelijk Zuid-Limburg STOL-OZL: Geprotocolleerde

  werkinstructie ten behoeve van de aandachtsfunctionarissen binnen de

  aangesloten organisaties; 2003.

  Noord-Hollands Protocol Kindermishandeling. Bureau Jeugdzorg.

  www.protocolkindermishandeling.nl

  Factsheet Huiselijk Geweld. Ministerie van Justitie; april 2007.

  Handleiding voor training Stop ouderenmishandeling.

  GGDs Noord-Brabant; 2004.

  Horen, zien en zwijgplicht? Wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim.

  Ministerie van Justitie.

  Links en bronnen

 • 32

  PRIMO nh Het Noord-Hollands protocol ouderenmishandeling is een uitgave van

  PRIMO Noord-Holland. Overname of openbaarmaking van (gedeelten van)

  deze uitgave is toegestaan met bronvermelding.

  Purmerend, november 2009

  Oplage: 1000 exemplaren

  TekstMarianne Reij

  EindredactieDanille Schriek

  VormgevingStudio Stevens

  FotografieMarco Bakker

  Met dank aan het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi en Vechtstreek

  voor het gebruik van hun protocol.

  BestellenDeze uitgave is te bestellen via www.primo-nh.nl en kost 19,95 euro exclusief

  verzendkosten. Via www.protocolouderenmishandeling.nl kunt u de uitgave downloaden.

  Meer informatiewww.protocolouderenmishandeling.nl Voor meer informatie over huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunt u

  contact opnemen met: Corrie Suurmond, [email protected] of

  0299 418700 of [email protected]

  Postbus 106

  1440 AC PURMEREND

  T 0299 418 700

  F 0299 418 799

  M [email protected]

  www.primo-nh.nl

  De provincie Noord-Holland vindt preventie van ouderenmishandeling

  belangrijk. Zij stelde middelen beschikbaar voor dit protocol.

  Colofon

  CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIjKE ONTWIKKELING

 • 33

  Ook u kunt signalen van ouderen-mishandeling tegenkomen!Thuiszorgmedewerker | Huisarts | Medewerker of manager GGD/GGZ | Geestelijk verzorger | Medewerker slachtofferhulp | Politieagent | Maatschappelijk werker | Ouderenadviseur (professionals en vrijwilligers) | Verpleegkundige EHBO | Medewerker Sociale dienst | Vertrouwens-persoon of mantelzorger | Consulent mantelzorg | Kerkelijk begeleider (predikant, priester, pastor, imam, enzovoorts) | Medewerker bij vrijwillige zorgorganisatie (Rode Kruis, Leger des Heils, Humanitas, Zonnebloem, UVV, enzovoorts) | Medewerker of manager verzorgings-/verpleeg-huis | Pedicures/kappers aan huis

 • www.protocolouderenmishandeling.nl