Non Profit Gazet

of 16 /16
Non-Profit GAZET nummer 1 jaargang 2009 Verantwoordelijke uitgever: Mark Selleslach, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Verschijnt drie maal per jaar • een uitgave van de LBC-NVK opmerkingen? laat het ons weten via non-profi[email protected] Meer weten over de non-profit? www.witte- woede.be http://non-profit. lbc-nvk.be H et heeft jaren inzet gevergd, maar eindelijk is er dan toch een doorbraak in het dossier van de onthaalouders. Ze krijgen eindelijk een volwaardig werkne- mersstatuut! Je leest er meer over op p. 3. Helaas is het niet overal rozengeur en ma- neschijn. In de revalidatiecentra en de ge- handicaptenzorg botst het personeel al ja- ren op een personeelsstop. “Handen tekort” is in die sectoren zeker geen holle slogan (zie p. 4 en 8). Hopelijk kan ook die scheve situatie wor- den aangepakt in het komende Vlaamse en federale sectoroverleg. Dat wordt binnen- kort weer op gang getrokken. De LBC-NVK wil goed voorbereid aan de start komen en plant daarom de komende periode een ruime bevraging bij de achterban. Op 11 en 12 mei gaven 250 vakbondsmilitanten het startschot tijdens een tweedaagse. Maar de ideeën die daar op tafel werden gelegd, worden ook nog verder doorgekauwd met personeelsleden en militanten uit de hele sector. Met de opsteker van de doorbraak voor de onthaalouders en het vaste voornemen om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de non- profit verder op te krikken in de volgende sectorakkoorden, wensen je jullie alvast een schitterende zomer toe. Op pagina 13 vind je alvast een heerlijk recept voor een zomerse barbecue! Verzorgenden worden ‘zorgkundigen’ V erzorgenden in een rusthuis of ziekenhuis kunnen een gratis opleiding volgen om ‘zorgkundige’ te worden. Belangrijk is echter dat je daarvoor een aanvraag indient voor 30 juni van dit jaar. Meer info vind je op www.lbc-nvk.be of bij de LBC-NVK afgevaar- digde in je instelling. Maar lees eerst ook al het artikel op p. 12. Bijkomende jobs in sociale en beschutte werkplaatsen? I n de sociale en beschutte werkplaatsen heb- ben de vakbonden mee aan de kar getrok- ken om extra middelen vrij te maken om de economische crisis te bedwingen. Minder goed nieuws is er echter over de gelden van de soci- ale maribel. De werkgevers blijven weigeren deze middelen te investeren in jobs. Lees meer op p. 2.

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief van de non-profitsector. Uitgave van de Vlaamse christelijke vakbond LBC-NVK

Transcript of Non Profit Gazet

Page 1: Non Profit Gazet

Non-ProfitGAZET nummer 1 jaargang 2009

Verantwoordelijke uitgever: Mark Selleslach, Sudermanstraat 5, 2000 AntwerpenVerschijnt drie maal per jaar • een uitgave van de LBC-NVK

opmerkingen? laat het ons weten via [email protected]

Meer weten over de non-profit?

www.witte-woede.be

http://non-profit.lbc-nvk.be

Het heeft jaren inzet gevergd, maar eindelijk is er dan toch een doorbraak

in het dossier van de onthaalouders. Ze krijgen eindelijk een volwaardig werkne-mersstatuut! Je leest er meer over op p. 3.

Helaas is het niet overal rozengeur en ma-neschijn. In de revalidatiecentra en de ge-handicaptenzorg botst het personeel al ja-ren op een personeelsstop. “Handen tekort” is in die sectoren zeker geen holle slogan (zie p. 4 en 8).

Hopelijk kan ook die scheve situatie wor-den aangepakt in het komende Vlaamse en federale sectoroverleg. Dat wordt binnen-kort weer op gang getrokken. De LBC-NVK wil goed voorbereid aan de start komen en plant daarom de komende periode een ruime bevraging bij de achterban. Op 11 en 12 mei gaven 250 vakbondsmilitanten het startschot tijdens een tweedaagse. Maar de ideeën die daar op tafel werden gelegd, worden ook nog verder doorgekauwd met personeelsleden en militanten uit de hele sector.

Met de opsteker van de doorbraak voor de onthaalouders en het vaste voornemen om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de non-profit verder op te krikken in de volgende sectorakkoorden, wensen je jullie alvast een schitterende zomer toe. Op pagina 13 vind je alvast een heerlijk recept voor een zomerse barbecue!

Verzorgenden worden ‘zorgkundigen’

Verzorgenden in een rusthuis of ziekenhuis kunnen een gratis opleiding volgen om ‘zorgkundige’ te worden. Belangrijk is echter dat je daarvoor een aanvraag indient

voor 30 juni van dit jaar. Meer info vind je op www.lbc-nvk.be of bij de LBC-NVK afgevaar-digde in je instelling. Maar lees eerst ook al het artikel op p. 12.

Bijkomende jobs in sociale en beschutte

werkplaatsen?

In de sociale en beschutte werkplaatsen heb-ben de vakbonden mee aan de kar getrok-

ken om extra middelen vrij te maken om de economische crisis te bedwingen. Minder goed nieuws is er echter over de gelden van de soci-ale maribel. De werkgevers blijven weigeren deze middelen te investeren in jobs. Lees meer op p. 2.

Page 2: Non Profit Gazet

De werkgevers van de sociale werkplaatsen wensen een stuk voor zichzelf te reserveren, en slechts een deel middelen aan de werk-nemers toe te kennen. Ook wil men, zoals in alle andere sectoren, een deel bijdragen aan het pensioenfonds. Dit is steeds een belangrijke eis van de vakbonden in de sector geweest om ook voor het personeel uit de sociale werkplaatsen gelijke rechten op te bouwen in het Vlaamse aanvullend pensioenfonds.

Voor de beschutte werkplaatsen lag het ver-haal anders. De werkgevers wensten geen gelden vrij te maken voor hun personeel dat op economische werkloosheid gezet zou worden, althans niet in de aanvangs-fase. Ook wenste men niet dat hun perso-neel deel uitmaakte van het aanvullend pensioenfonds.

Dit was een slag in het gezicht van de vak-bonden omdat zij er mee voor gezorgd

hebben om op 4 maanden tijd 5,6 miljoen € vrij te maken om de economische crisis in de sector van de werkplaatsen te bedwin-gen. Daar bovenop kwam er nog 1 miljoen € extra voor opleiding en vorming, zodat de mensen niet moeten gaan stempelen. Daarop hebben de vakbonden een sta-kingsaanzegging ingediend en kwamen er acties op 24 en 29 april.

Onder druk van de staking zijn de werkge-vers gezwicht en zal er een aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheid ko-men voor diegenen die moeten gaan stem-pelen. Aan de eindejaarspremie van de economisch werklozen, zal niet geraakt worden. Bovendien zal er ook geïnvesteerd worden in de tweede pensioenpijler.

Dit ontwerpakkoord wordt, op 10 juni, voorgelegd aan de nationale belangen-groep van de LBC-NVK. Tot dan worden de stakingsacties opgeschort. Wordt vervolgd!

Beschutte en sociale werkplaatsen: vis noch vlees? Profit of non-profit?Het interprofessioneel akkoord 2009-

2010 voorziet in een “looncorrectie”: de werkgevers ontvangen een korting op de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor hun werknemers. In alle sectoren van het non-profitlandschap worden deze gelden gesolidariseerd per sector, en via de sociale maribelfondsen omgezet in tewerkstelling van personeel. Niet zo in de beschutte en sociale werkplaatsen.

LBC-NVK vindt dat deze middelen ten goe-de moeten komen aan de sector (zoals in alle andere non-profitsectoren!). In over-leg met werkgevers en vakbonden moet gekeken worden hoe we deze gelden het best besteden in de sector.

Het sociaal overleg werd gestart maar al vlug belandden we voor de sociale werk-plaatsen in een moeilijke dialoog, en voor de beschutte werkplaatsen in een impasse!

Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

2

Page 3: Non Profit Gazet

3Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

Vrijdag de dertiende is blijkbaar toch niet altijd een ongeluksdag. Vrijdag 13 maart

2009 zal zelfs de geschiedenis ingaan als de historische dag waarop LBC-NVK een enorme doorbraak realiseerde in de strijd voor een volwaardig werknemersstatuut voor onthaal-ouders.

Dat statuut kwam niet uit de lucht vallen. De onthaalouders eisen al jaren een volwaar-dig werknemersstatuut zodat ze net als alle werknemers in België recht krijgen op een volwaardig loon, op betaalde vakantie en alle sociale rechten zoals werkloosheidsuitkerin-gen. Net als bij de vorige betoging werd ook weer een bezoekje gebracht aan de verschil-lende bevoegde ministers.

Grote vreugde en hier en daar ongeloof toen wij na het onderhoud met minister van Werk en van Gelijke Kansen Joëlle Milquet meldden dat het volwaardige werknemersstatuut er eindelijk komt. Na 10 jaar van volgehouden acties lijkt het bijna ongelofelijk dat het er nu echt gaat komen.

Vanaf 1 januari 2010 wordt het statuut toe-gekend aan alle nieuwe onthaalouders. Onthaalouders die het beroep al uitoefenden, zullen vanaf die datum de keuze voor het vol-waardig werknemersstatuut kunnen maken. Inmiddels wordt ijverig gewerkt in technische werkgroepen zodat het statuut tegen het be-gin van volgend jaar operationeel wordt. We zullen er alles aan doen om de ministers aan hun woord te houden!

Historische doorbraak onthaalouders

Page 4: Non Profit Gazet

Actie gehandicaptenzorg tegen personeelsstop

4Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

gesteld. Ook zou er een nieuw meerjaren-plan komen om de wachtlijsten verder weg te werken.

Mooie beloftes. Maar minister Vanackere maakte de switch naar de federale regering en ook zijn partijgenote en opvolgster, mi-nister Heeren, kreeg de beloften niet inge-vuld.

Ook van een meerjarenplan 2010-2015 is momenteel nog steeds geen sprake. Zo wacht intussen dus iedereen: én het perso-neel, én de mensen met een handicap. De gedane beloftes zijn van tafel geveegd en de toekomst van de sector is gehuld in dichte mist...

Wie ons een beetje kent, weet dat wij dat niet zomaar laten passeren. De massale

Al meer dan 25 jaar is er een perso-neelsstop in de gehandicaptenzorg.

Concreet betekent dit dat er 2.200 banen ontbreken in de wettelijke personeelsbezet-ting van de sector. Tegelijk wachten dui-zenden mensen op gepaste zorg.

De actie van 6 november 2008 voor meer personeel leidde tot een aantal concrete toezeggingen van toenmalig minister van Welzijn, Steven Vanackere. Hij beloofde de actievoerders dat hij de problemen in de sector zou aanpakken. Zo zouden toekom-stige uitbreidingen aan 100% van het per-soneel gebeuren (i.p.v. slechts de huidige 80%) en zou er een inhaalbeweging van extra personeel komen, te beginnen voor de voorzieningen die onder het normge-middelde van de sector liggen. Een equiva-lent van 500 voltijdse banen werd voorop-

Page 5: Non Profit Gazet

5Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

(IAO). Kinderarbeid alom. Geen vakbon-den toegelaten. Lage lonen en onbetaalde overuren. Milieuverontreiniging.

De LBC-NVK militanten in je instelling gaan daarom aan de directies vragen nog enkel schorten, beddenlinnen, chirurgisch materiaal aan te kopen bij leveranciers die een verklaring op eer willen ondertekenen dat de producten die ze ons verkopen ge-produceerd zijn met respect voor de essen-tiële arbeids- en milieunormen.

Zo hopen we ons steentje bij te dragen dat de kleren die je op je werk draagt ‘schone’ kleren zijn. Dat is ook de doelstelling van de campagne ‘Waardig werk’ die momen-teel loopt. Een betere wereld is mogelijk!

Meer info vind je op www.schonekleren.be en www.waardigwerk.be.De fi lm ‘The dark side of Health care’ kun je ontlenen bij je LBC-NVK secretaris.

Heb je je al eens afgevraagd waar de arbeidskledij gemaakt wordt die je

draagt in je instelling? Idem dito voor de operatiehemden en het beddenlinnen van de patiënten? Of het kleine chirugische materiaal (scharen, kochers, ...) waarmee je je patiënten verzorgt? Veelal zijn de pro-ductielanden Afrika of Zuidoost-Azië. En dan rijst de volgende vraag: hoe worden deze schorten, operatiehemden en klein chirurgisch materiaal in Afrika of Zuid-oost-Azië vervaardigd? In welke werkom-standigheden?

De Zweedse documentaire ‘The dark side of Health care’ geeft een beklijvend antwoord op onze vragen. De leveranciers van onze schorten, ons beddenlinnen, onze kochers en scharen kopen hun materiaal in Zuid-oost-Aziatische bedrijven in Pakistan en India waar een loopje wordt genomen met de essentiële arbeidsnormen vastgelegd door de Internationale Arbeidsorganisatie

Schone kleren door waardig werk!

Heb je je al eens afgevraagd waar de arbeidskledij gemaakt wordt die je

draagt in je instelling? Idem dito voor de operatiehemden en het beddenlinnen van de patiënten? Of het kleine chirugische materiaal (scharen, kochers, ...) waarmee je je patiënten verzorgt? Veelal zijn de pro-ductielanden Afrika of Zuidoost-Azië. En dan rijst de volgende vraag: hoe worden deze schorten, operatiehemden en klein chirurgisch materiaal in Afrika of Zuid-

betoging op 8 mei 2009 was een unieke si-tuatie in de gehandicaptensector: niet al-leen de vakbond, maar ook alle gebrui-kersorganisaties en alle werkgeversorgani-saties stonden mee op straat! Een zéér duidelijke boodschap aan minister-presi-dent Peeters. De minister verklaarde dat het een krachtig én eendrachtig signaal was én dat de budgettaire situatie, die mo-menteel wat moeilijker is, niet van aard mocht zijn om geen drastische oplossing te geven aan deze aanslepende problemen. Daarmee verwees hij de uitvoering wel naar een volgende Vlaamse regering die er zit aan te komen.LBC-NVK en het Platform Gehandicapten-zorg zullen de zaken op de voet volgen en de beleidsvoerders achtervolgen tot die drastische oplossingen er inderdaad ook komen!

Page 6: Non Profit Gazet

Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

vorming op de werkvloer, meer personeel op basis van goede personeelsnormen, een betere combinatie van gezin en arbeid en last but not least: het verbeteren van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Het is slechts een greep uit de thema’s.

Deze massale ‘brainstorm’ van mensen van het terrein is een zeer zinvolle en be-langrijke input om het werk de komende maanden verder ter zetten. In het najaar krijgt het ontwerp van programma verder vorm en zal er op zeer grote schaal een bevraging gehouden worden bij zoveel mogelijk personeelsleden uit alle non-pro-fitsectoren. Met een afgewerkt programma stappen we nadien naar de werkgevers en naar de verantwoordelijke politici. En sommigen zullen zeggen dat het crisis is en dat we op niet teveel moeten hopen. Maar de crisis kan geen excuus zijn om de gezondheids- en welzijnssector dan maar aan zijn lot over te laten, wel integendeel! De budgettaire toestand afwentelen op deze sectoren zou een grote schande zijn.. Maar, zoals altijd: je krijgt niets voor niets, dus we rekenen op jullie massale deelname aan de bevragingsronde, en op jullie aan-wezigheid wanneer de acties beginnen. Samen staan we sterk! Niet aan de gemak-kelijke zijlijn, maar er middenin en recht-door voor wat we willen bereiken!

Op 11 en 12 mei gaven 250 non-profit-militanten uit alle sectoren en uit

alle hoeken van het Vlaamse land het startschot voor de komende onderhande-lingen voor een nieuw Vlaams en federaal non-profitakkoord. Die moeten er in de loop van 2010 komen. De vraag is dus hoe we samen opnieuw belangrijke stappen vooruit kunnen zetten.

Tijdens deze twee dagen verkenden de af-gevaardigden uit de verschillende sectoren het terrein. Uit de gesprekken bleek een grote solidariteit tussen de personeelsleden uit de gehandicaptensector, de ziekenhui-zen, de rusthuizen, de labo’s, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de cen-tra voor algemeen welzijnswerk, de thuis-verpleging, de revalidatiecentra, de gezins-zorg, de kinderopvang, de beschutte en so-ciale werkplaatsen, het socio-cultureel werk en ga zo maar door. Samenwerken is de belangrijkste hoeksteen van de Witte Woede, zowel voor een degelijke voorberei-ding als voor efficiënte acties!

De verkennende gesprekken leverden heel wat stof tot nadenken op en kennis over de werkomstandigheden in de sectoren. Er is veel werk aan de winkel... Zoeken naar op-lossingen voor de lange wachtlijsten in sommige sectoren, verdere investeringen in de sectoren, de nood aan opleiding en

Samen op weg naar nieuwe non-profitakkoorden!

6

Page 7: Non Profit Gazet

Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

Sinds 1 april 2009 is het recht op ouderschapsverlof verruimd. Voordien kon je als ouder je loopbaan gedurende 3 maanden onderbreken om bij je kinderen te zijn tot je kind de leeftijd van 6 jaar bereikt had (8 jaar in specifieke geval-len). Nu is dit recht uitgebreid: je mag het opnemen tot je kind 12 jaar is. Aan de rest van de regelgeving is niets veranderd:

■ ouderschapsverlof is een individueel recht, het geldt dus zowel voor de moeder als de vader;

■ je moet minstens 12 maanden in dienst zijn van je werkgever gedu-rende 15 maanden voorafgaand aan de aanvraag;

■ ouderschapsverlof kan op verschillende manieren opgenomen wor-den:

• 3 maanden voltijds thuisblijven, al dan niet 3 aparte maan-den of 3 aaneensluitende maanden;

• 6 maanden halftijds thuisblijven, al dan niet gesplitst in peri-odes van 2 aaneensluitende maanden;

• 15 maanden 4/5 werken, al dan niet gesplitst in periodes van 5 maanden;

■ ouderschapsverlof dient maximum 3 maanden en minimum 2 maanden op voorhand aangevraagd te worden;

■ ouderschapsverlof kan niet geweigerd worden, wel uitgesteld (maxi-mum 6 maanden);

■ tijdens je ouderschapsverlof ben je beschermd tegen ontslag.

Voor meer informatie kan je terecht bij de LBC-NVK afgevaardigde in je instel-ling of dienst of in één van onze LBC-NVK secretariaten. De adressen vind je op de laatste pagina.

Recht op ouderschapsverlof verruimd

7

Page 8: Non Profit Gazet

Personeel revalidatiesector in actie !en aan, ouders kunnen nergens terecht met hun kinderen en moeten maanden-lang op hulp wachten, met alle gevolgen vandien....

Van 1992 tot nu is deze sector voortdurend het onderwerp geweest van allerlei audits, studies en onderzoeken. Na lange onder-handelingen (en opnieuw een studie ...) werd er in 2001 beslist om ‘doelgroepen’ af te lijnen waaraan de fi nanciering van de centra gekoppeld zou worden. Wie buiten de doelgroep valt, kan dan enkel beroep doen op privé-logopedisten etc... Acht jaar later was er nog altijd geen akkoord over de afl ijning van de doelgroepen en dus geen erkenning voor de specifi citeit en de maat-schappelijke relevantie van de revalidatie-sector.

Daarom besliste de sector om actie te voe-ren aan het RIZIV-gebouw (het RIZIV fi -nanciert de sector). Deze acties gingen door op 12 en 24 februari, en een massale actie was er op 16 maart. Telkens werd de-

De personeelsleden van de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), staan

in voor een breed spectrum aan behande-lingen voor patiënten van alle leeftijden. Peuters, kleuters, kinderen van de lagere school, maar ook volwassenen kunnen in een revalidatiecentrum terecht. Bij jonge kinderen gaat het vooral over ontwikke-lingsproblemen, al dan niet gecombineerd met specifi eke problemen zoals bijv. autis-me. Bij lagere schoolkinderen gaat het om meervoudige stoornissen. Tenslotte worden er in sommige centra patiënten met ge-hoorstoornissen, stotterproblemen of een hersenletsel behandeld.

Reeds jaren kampt deze sector met een zo-genaamde ‘personeelsbevriezing’: er wordt geen bijkomend personeel voorzien, hoe-wel de vraag naar behandelingen specta-culair gestegen is. Er worden ook geen nieuwe revalidatiecentra gebouwd, on-danks de grote nood.

Gevolg? De wachtlijsten in de centra groei-

8Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

Page 9: Non Profit Gazet

Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

Personeel revalidatiesector in actie !zelfde boodschap overgebracht, nl. dat het personeel van deze centra:■ respect en waardering eist■ een dringende aanpassing van de wer-

kingsmodaliteiten vraagt■ een uitbreiding vraagt van de perso-

neelsequipes■ nieuwe centra vraagt in regio’s waar er

op vandaag geen zijn

Na deze acties werd vastgesteld dat het RIZIV wel oren had naar onze eisen want prompt werden een aantal werkgroepen opgericht die zich nog dit jaar moesten uitspreken over de aflijning van de doelgroepen. Daarnaast werd er een duidelijke mentaliteitswijziging vast-gesteld bij het RIZIV ... de eerste tekenen van respect en waardering waren zichtbaar.

LBC-NVK blijft deze problematiek opvolgen. Voor de vakantieperiode moet het RIZIV zijn prioriteiten voor 2010 kenbaar maken, wij zullen er alles aan doen opdat de sector opge-nomen wordt in het absolute prioriteiten-lijstje van het RIZIV!

9

Page 10: Non Profit Gazet

mindering van werkgeversbijdragen die volledig wordt gebruikt voor jobcreatie.

Gemiddeld zullen er 3.800 nieuwe jobs bij-komen in de non-profit sectoren en dat is alles behalve een peulschil. Door de deel-tijdse tewerkstelling zullen dat in de prak-tijk nog een stuk meer banen zijn.Ook voor een betere financiering van de bestaande maribeljobs is er enige ruimte voorzien. Tot nu toe was de sociale maribel goed voor 20.000 extra voltijdse jobs in de non-profit, of zowat 32.000 werknemers. Het is het beste bewijs dat de non-profit, dankzij acties, inzet en sociaal overleg, de regeringsmaatregelen van lastenverlaging volledig omzet in bijkomende jobs!

In deze tijden van economische recessie en groot banenverlies wordt een dubbel resul-

In het kader van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) en de plannen van de fe-

derale regering wordt er vanaf 2010, 72 miljoen euro vrijgemaakt voor bijkomende jobs via de sociale maribel. Vanaf de tweede helft van 2009 zal er al 28 miljoen euro beschikbaar zijn.

Investeren in zorg en welzijn is een van de antwoorden op de economische crisis en de stijgende werkloosheid. Er zijn niet alleen veel ‘handen tekort’ in de non-profit, deze extra jobs helpen de werkdruk verlagen en verhogen de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

De middelen komen er omdat de verlaging van de bedrijfsvoorheffing in de non-pro-fitsector doorgestort wordt naar de sociale maribel. De sociale maribel is de enige ver-

Duizenden nieuwe jobs in de non-profit sector

Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

10

Page 11: Non Profit Gazet

11Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

taat bereikt: zowel verlichting van de werk-druk in maatschappelijk belangrijke dienstverlening, als bijkomende jobs waar-mee duizenden gezinnen een inkomen kunnen verwerven. De concrete uitvoering van deze nieuwe sociale maribel zal nog een aantal maanden in beslag nemen.

De nieuwe impuls aan de sociale maribel is heel positief, maar niet alle problemen zijn daarmee opgelost. Om de vergrijzing van de bevolking op te vangen en de hoge werk-druk te verlagen zal er nog nood zijn aan bijkomende jobs in de sector. In de toe-komst zullen we daarom hard werken aan een geheel van maatregelen voor meer mensen aan het werk in de non-profit, meer opleidingsmogelijkheden, betere loon- en arbeidsvoorwaarden en een ho-gere instroom van jongeren.

Duizenden nieuwe jobs in de non-profit sector Waar voor je geld bij LBC-NVK!Wist je dat je bij LBC-NVK waar krijgt voor je geld? Naast informatie, juridische bij-stand, stakerssteun en in vele sectoren de vakbondspremie (de meest gekende vor-men van vakbondssteun), voorziet de LBC-NVK ook nog vergoedingen bij twee an-dere belangrijke gebeurtenissen in je leven. Wanneer je in het huwelijksbootje stapt of een samenlevingscontract ondertekent, krijg je van de LBC-NVK 25 euro als je 1 jaar lid bent en 75 euro als je 2 jaar lid bent. Wanneer je de trotse ouder wordt van een kleine spruit mag je eveneens een premie verwachten, dit keer voor 25 euro na 1 jaar en 50 euro na 2 jaar lidmaatschap. Voor koppels die allebei aangesloten zijn bij LBC-NVK, kan dit bedrag toch al tellen, nietwaar?En wie na een lange carrière met welverdiend pensioen gaat, wordt voor zijn jaren-lange vakbondstrouw beloond met 1,25 euro per jaar lidmaatschap.

Je ziet, LBC-NVK kijkt verder dan de werkvloer, en draagt zo een steentje bij aan je leven naast je werk.

De nieuwe impuls aan de sociale maribel is heel positief, maar niet alle problemen zijn daarmee opgelost.

Page 12: Non Profit Gazet

12

De wetgeving over de zorgkundige is ondertussen al drie jaar oud. De regering wil daarmee verzorgenden een aantal taken te geven die normaal door een verpleegkundige worden

uitgevoerd. Verzorgenden in ziekenhuizen en rusthuizen worden daardoor dus ‘zorgkundigen’.

Op dit moment zouden er ongeveer 50.000 zorgkundigen geregistreerd zijn. De overgrote meer-derheid van hen is geregistreerd via de werkgever. Daarnaast zouden er op dit moment meer dan 3.000 zorgkundigen voorlopig geregistreerd zijn: zij werken als verzorgende maar beschikken niet over het juiste diploma. Zij kunnen nu aan het werk blijven, maar om defi nitief geregi-streerd te worden moeten ze tegen februari 2011 een opleiding van 120 uur volgen.

Mee op initiatief van LBC-NVK hebben de sectorale fondsen van de ziekenhuizen en de rusthui-zen beslist om deze opleiding te fi nancieren zodat de betrokken werknemers de opleiding gratis kunnen volgen. Dat zal ook kunnen tijdens de werkuren via het educatief verlof.

Wie als verzorgende werkt in een ziekenhuis of rusthuis maar nog geen bewijs van registratie heeft ontvangen, heeft nog tot en met 30 juni 2009 de tijd om zelf de aanvraag te doen. Deze termijn is mee op vraag van LBC-NVK verlengd. Voorwaarde is wel dat je al vóór 31 december 2008 aan het werk was in een instelling voor gezondheidszorg.

Verzorgenden die automatisch en defi nitief geregistreerd kunnen worden als zorgkundige omdat ze over het juiste diploma beschikken (7e jaar verzorging, 1e jaar verpleging,...) kunnen altijd hun aanvraag doen, ook na 30 juni 2009.Wie al een bewijs van voorlopige of defi nitieve registratie of een ontvangstbewijs voor het dossier heeft gekregen, hoeft uiteraard geen aanvraag meer te doen.

Meer info vind je op www.lbc-nvk.be of bij de LBC-NVK afgevaardigde in je instelling.

Registreer je als zorgkundige!

Ingrediënten:4 mooie tonijnmoten

OlijfolieCitroen

Peper en zout

Voor de salsa verde:2 tenen knofl ook

3 ansjovisfi lets uitgelekteen handvol Italiaans bladpeterselie

20 blaadjes basilicum5 blaadjes munt

2 eetlepels uitgelekte kappers1 eetlepel mosterd

1,5 dl olijfoliepeper

15 kleine augurkjes

Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

Page 13: Non Profit Gazet

Ingrediënten:4 mooie tonijnmoten

OlijfolieCitroen

Peper en zout

Voor de salsa verde:2 tenen knofl ook

3 ansjovisfi lets uitgelekteen handvol Italiaans bladpeterselie

20 blaadjes basilicum5 blaadjes munt

2 eetlepels uitgelekte kappers1 eetlepel mosterd

1,5 dl olijfoliepeper

15 kleine augurkjes

Bereiding:Marineer de tonijnmoten een uurtje op voorhand in wat olijfolie en citroensap.Gril kort langs voor en achter op de hete barbecue (vlees moet nog rosé gebakken zijn) Voor de saus: mix alle ingrediënten, behalve de augurkjes in een blender met 1⁄4 van de olijfolie. Roer nu de rest van de olijfolie door het mengsel, dan krijg je een soort groene mayonaise. Snij de kleine augurkjes zeer fi jn en roer ze erdoor.Lekker met alle soorten sla, wat fi jngesneden radijs, uiringen en tomaat.

En om het volledig te maken: een aardappel in de schil of geroosterd Marokkaans brood!

BARBECUETIJD!Nu het stilaan begint te zomeren, wordt het tijd voor een snel barbe-cuerecept. We mikken op ‘snel’ omdat de warme periodes nog wat beperkt zijn en het dus ‘snel’ moet kunnen gaan.

Maar ‘snel’ kan ook zeer lekker zijn. Dus ...

Gegrilde tonijn met salsa verde

13Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

Page 14: Non Profit Gazet

HeroZero14Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

te werken, om de onderbezetting van personeel stapsgewijs weg te werken en een nieuw meerjarenplan voor te leggen voor de ganse sector. Tot op de dag van vandaag is er van die beloftes niets in huis gekomen.

In een breed platform van zowat alle organisaties die actief zijn in de sector, trokken ook de werkgevers samen met de vakbonden naar Brussel om te betogen. Verschillende gemoti-veerde werkgevers legden zelfs busjes in om er voor te zorgen dat hun personeel in Brussel zou geraken. Wij vonden dit een zeer mooi initiatief en willen de werkgevers hiervoor uit-drukkelijk bedanken! Wij hopen dat we volgend jaar bij de onderhandelingen over nieuwe sectorakkoorden even bereidwillige werkgevers tegenkomen als op 8 mei. We gaan er in ieder geval van uit dat de werkgevers uit de gehandicaptensector weten wat hun personeel waard is en dat zij daar ook voor beloond zullen worden. We gaan ervoor!

Hero van de maand

OOp 8 mei stapten werkgevers, gebrui-kersorganisaties en vakbonden sa-

men op in een grote betoging van de sector gehandicaptenzorg! Ze trokken naar het kabinet van minister-president Kris Peeters om te vragen hoe het zat met de beloftes van Vlaams minister Steven Vanackere aan de sector.

Vanackere had eind vorig jaar beloofd meer geld vrij te maken om de wachtlijsten weg

Werkgevers, gebruikersorganisaties en vakbonden solidair in actie

Page 15: Non Profit Gazet

15Non-Profi tgazet nr 1 jg 2009

HeroZero Uitbesteding van de zorg

Zero van de maand

De directie van een groot ziekenhuis in Zuid-West-Vlaanderen, gaat deze keer met de prijs van ‘Zero’ aan de haal. Zij wil namelijk eind dit jaar de

dienst sterilisatie uitbesteden aan een extern bedrijf. Het eigen personeel van de dienst zou moeten overstappen naar de externe fi rma. Voor het nieuwe personeel betekent de switch dat het niet meer onder de loon- en arbeidsvoor-waarden van de non-profi tsector valt. De ‘oude’ personeelsleden van het zie-kenhuis behouden hun voorwaarden. Stof genoeg voor confl icten op de

werkvloer!

Bovendien blijkt de uitbesteding van de dienst niet goedkoper te zijn voor het ziekenhuis, maar een pak duurder! Waarom dan toch deze beslissing?

Er zijn reeds meerdere discussies gevoerd met werkgevers(federaties) over wat al dan niet uitbesteed wordt in een ziekenhuis. De werkgevers trokken tot vandaag de grens bij de zogenaamde ‘niet-kernactiviteiten’ (bv. onderhoud, keuken, parking,...). Kernactiviteiten waren ook voor hen niet voor uitbeste-ding vatbaar.Sterilisatie blijkt nu ineens geen kernactiviteit van een ziekenhuis meer te zijn! Dat de medische zorg totaal afhankelijk wordt van het externe com-merciële bedrijf, zou hen beter wat meer kopzorgen baren. Wat is de volgende dienst die de werkgevers ineens niet meer als kernactiviteit beschouwen? Het labo? De apotheek? De administratieve diensten? Zal op het einde van de rit enkel de chirurg die de operatie uitvoert als kernactiviteit beschouwd worden? Dan kunnen we de ganse sector opdoeken! De druk van de commercialisering op de sector neemt enorm hard toe. Wilde plannen volgen elkaar blijkbaar in sneltempo op.

Als vakbond blijven wij ijveren voor de patiënten en de solidaire zorg, en niet voor winst. Een integraal zorgmodel, waarin alle activiteiten naar waarde worden geschat, en waarvoor globale non-profi takkoorden worden gesloten, dat staat voor ons voorop. Wij zullen niet toelaten dat de knowhow die nu in de sector aanwezig is, aan kooplui wordt verpatst.

Page 16: Non Profit Gazet

16Non-Profitgazet nr 1 jg 2009

Meer weten?Bezoek www.lbc-nvk.be of bel een van onze kantoren.

9300 AALST, Hopmarkt 45Tel. 053-73 45 20, Fax 03-220 88 01e-mail: [email protected]

2000 ANTWERPEN, Nationalestraat 111-113Tel. 03-222 70 00, Fax 03-220 88 02e-mail: [email protected]

8000 BRUGGE, Oude Burg 17Tel. 050-44 41 66, Fax 03-220 88 04e-mail: [email protected]

1000 BRUSSEL, Pletinckxstraat 19Tel. 02-557 86 40, Fax 03-220 88 05e-mail: [email protected]

9200 DENDERMONDE, Oude Vest 146Tel. 052-25 95 60, Fax 03-220 88 19e-mail:[email protected]

9000 GENT-EEKLO-ZELZATE, Poel 7Tel. 09-265 43 00, Fax 03-220 88 08e-mail: [email protected]

1500 HALLE, Vanden Eeckhoudtstraat 11Tel. 02-557 86 70, Fax 03-220 88 06e-mail: [email protected]

3500 HASSELT, Mgr. Broekxplein 6Tel. 011-29 09 61, Fax 03-220 88 09e-mail: [email protected]

8900 IEPER, St. Jacobsstraat 34Tel. 059-34 26 40, Fax 03-220 88 10e-mail: [email protected]

8500 KORTRIJK, President Kennedypark 16dTel. 056-23 55 61, Fax 03-220 88 12e-mail: [email protected]

3000 LEUVEN, L. Vanderkelenstraat 32Tel. 016-21 94 30, Fax 03-220 88 13e-mail: [email protected]

2800 MECHELEN-RUPEL, Onder Den Toren 5Tel. 015-28 85 65, Fax 03-220 88 14e-mail: [email protected]

8400 OOSTENDE, Kan. Dr. Colensstraat 7Tel. 059-55 25 54, Fax 03-220 88 15e-mail: [email protected]

9700 OUDENAARDE, Burgschelde 5Tel. 053-73 45 25, Fax 03-220 88 03e-mail: [email protected]

8800 ROESELARE, H. Horriestraat 31Tel. 051-26 55 44, Fax 03-220 88 17e-mail: [email protected]

9100 SINT-NIKLAAS, H. Heymanplein 7Tel. 03-760 13 40, Fax 03-220 88 18e-mail: [email protected]

2300 TURNHOUT, Korte Begijnenstraat 20Tel. 014-44 61 55, Fax 03-220 88 20e-mail: [email protected]

1800 VILVOORDE, Toekomststraat 17Tel. 02-557 86 80, Fax 03-220 88 [email protected]