Nl brief illustrated_guide_to_understanding_islam

Click here to load reader

 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  337
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nl brief illustrated_guide_to_understanding_islam

 • 1. 1Een korte, gellustreerde handleiding om deIslaam beter te begrijpenI.A.IbrahimRedacteursAlgemeneredacteurs:Dr.William(Daoud)PeachyProf.M.O.TahaMichael(AbdelHakim)ThomasAssoc.Prof.SalmanSultanTony(AbduKhaliyl)SylvesterAsst.Prof.AhmadMakkyIdrisPalmerDr.M.I.DawdahJamaalZarabozoSaadKamalAliAlTimimiWetenschappelijkeredacteurs:ProfessorHaroldStewartKuofiProfessorF.A.StateProfessorMahjoubO.TahaProfessorAhmadAllamProfessorSalmanSultanAssociateProfessorH.O.SindiVertaleruithetEngelsDrs.IbrahimBayrak(MoleculairenCellulairBioloog)HerziendoorA.IbnMasoud(2006)

2. 2InhoudVoorwoordHoofdstuk1:EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraanA)DeQuraanoverdemenselijkeembryologischeontwikkelingB)DeQuraanover bergenC)DeQuraanoverdeoorsprongvanhetheelalD)DeQuraanoverhetcerebrum(grotehersenen)E)DeQuraanoverzeenenrivierenF)DeQuraanoverdiepezeeneninwendigegolvenG)DeQuraanoverwolkenH)DecommentarenvandewetenschappersoverdewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraan(2)Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,gelijkaandehoofdstukkenvandeHeiligeQuraan(3)BijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad ,deProfeetvandeIslaam(4)DeverzenindeQuraan,dietoekomstigegebeurtenissenvermelden,dielateruitkwamen(5)DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp)(6)HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad(7)DefenomenalegroeivandeIslaam.Hoofdstuk2:EenaantalvoordelenvanIslaam(1)Dedeurnaarheteeuwigeparadijs(2)Verlossingvandehellevuur(3)Hetwaregelukendeinnerlijkevrede4)Vergiffenisvoorallevoorafgaandezonden 3. 3Hoofdstuk3:AlgemeneinformatieoverdeIslaamWatisislaam?EenaantalfundamenteleIslamitischegeloofsprincipes1)HetgeloveninAllaah2)Hetgelovenindeengelen3)HetgeloveninAllaahsgeopenbaardeBoeken4)HetgelovenindeprofetenendeboodschappersvanAllaah5)HetgelovenindeDagdesOordeels6)Hetgeloveninalqadar(voorbeschikking)IsereniganderheiligebronbuitendeQuraan?VoorbeeldenvandeuitsprakenvandeProfeetMuhammad(ahadieth)WatzegtdeIslaamoverdeDagdesOordeels?Hoewordtiemandeenmoslim?WatisdeessentievandeQuraan?WieisdeProfeetMuhammad ?HoeheeftdeverspreidingvandeIslaamdeontwikkelingvandewetenschapbenvloed?WatgelovenmoslimsoverJezus(`Iesa) ?WatzegtdeIslaamoverterrorisme?MensenrechtenenrechtvaardigheidindeIslaamWatisdepositievanvrouwenindeIslaam?DefamilieindeIslaam 4. 4Hoebehandelendemoslimsdebejaarden?WatzijndevijfpilarenvandeIslaam?1)Degeloofsbelijdenis(shahada)2)Hetgebed(salaat)3)Zakaatgeven(steunaandebehoeftigen)4)VastenindemaandRamadaan(sawm)5)DepelgrimstochtnaarMakkah(hajj)IslaamindeVerenigdeStatenVoormeerinformatieoverdeIslaam.VoorsuggestiesencommentaaropditboekVoornaderestudieoverdeIslaam.ReferentiesDenummeringvandeHadieth 5. 5Voorwoord.DitboekiseenkorteleidraadtothetbegrijpenvandeIslaam.Hetbevatdriehoofdstukken.Heteerstehoofdstuk,EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam,beantwoordteenaantalbelangrijkevragendiesommigemensenstellen:IsdeQuraanwerkelijkhetletterlijkeWoordvanAllaah(God)endoorHemgeopenbaard?IsMuhammad 1werkelijkeenprofeetgezondendoorAllaah?IsIslaamwerkelijkeenreligievanAllaah?Indithoofstuk,wordenzessoortenbewijzengenoemd(omdebovenstaandevragentebeantwoorden):1. DewetenschappelijkewonderenindeEdeleQuraan:indezeparagraafwordeneenaantalwetenschappelijkefeitenbesproken(metillustraties),dierecentelijkzijnontdektenindeEdeleQuraan(14eeuwengeledengeopenbaard)wordengenoemd.2. Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,diegelijkisaannvandehoofdstukkenvandeEdeleQuraan:indeQuraandaagtAllaahdegehelemensheiduitomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,datgelijkisaannvandehoofdstukkenvandeQuraan.VanafdetijddatdeQuraanisgeopenbaard,veertieneeuwengeleden,totdedagvanvandaag,isniemandinstaatgeweestomdezeuitdagingaantegaan,hoewelhetkleinstehoofdstukindeQuraan(hoofdstuk108)slechtsuittienwoordenbestaat.3. BijbelseprofetienoverdekomstvanMuhammad ,de(laatste)ProfeetvanIslaam:indezeparagraafwordenenkeleBijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad besproken.4. DeverzenindeQuraan,dietoekomstigegebeurtenissenvermelden,welkelaterzijn 6. 6uitgekomen:deQuraanmaaktemeldingvantoekomstigegebeurtenissendielaterzijnuitgekomen,bijvoorbeelddeoverwinningvandeRomeinenopdePerzen.5. DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp):velewonderenwerdendoordeProfeetMuhammad(metAllaahshulp)verricht.Velemensenwarengetuigenvandezewonderen.6. HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad :ditiseenduidelijkeaanwijzingdatdeProfeetMuhammad geenvalseprofeetwas,dieaanspraakdeedophetprofeetschapvoormaterielevoordelen,grootheidenmacht.Uitdezezesbewijzenkunnenweconcluderendat:DeQuraanhetletterlijkeWoordvanAllaah(God)moetzijnendoorHemisgeopenbaard.Muhammad werkelijkeenprofeetis,gezondendoorAllaah.DeIslaamwerkelijkdereligievanAllaahis.Alswewerkelijkwillenwetenofeenreligieopwaarheiddan wel op valsheid berust, dan moeten we ons bij onzekeuzenietafhankelijkstellenvanonzeemoties,gevoelensoftradities. We moeten afhankelijk zijn van argumentatie(redenering) en onze gezonde verstand. Toen Allaah deprofetenzond,ondersteundeHijhenmetwonderenenbewijswaarmee aangetoond werd dat het ware profeten waren,gezonden door Allaah, en zodoende de religie waarmee zekwamenwaarwas.Het tweede hoofdstuk, Een aantal voordelen van deIslaam, vermeldt een aantal voordelen die de Islaamverschaftaanhetindividuzoals:1. Dedeurnaarheteeuwigeparadijs2. Verlossingvanhethellevuur3. Waargeluk(vreugde)eninnerlijkevrede4. VergiffenisvoorallevoorafgaandezondenHet derde hoofdstuk, Algemene informatie over deIslaam, verschaft algemene informatie over de Islaam,corrigeert een aantal misverstanden en beantwoordt eenaantalveelvoorkomendevragen,diegesteldworden,zoals:WatzegtdeIslaamoverterrorisme?Watisde(maatschappelijke)positievanvrouwenindeIslaam? 7. 7Voetnoten:1. DitArabischegebed (sallallaahoe`alaihiwasallam)betekent:MogeAllaahhemzegenenenhembeschermentegenonvolkomenheden. 8. 8Hoofdstuk1EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaamAllaahondersteundeZijnLaatsteProfeetMuhammad metvelewonderenenvele bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden doorAllaah.EveneensondersteundeAllaahZijnLaatstgeopenbaardeBoek,deEdeleQuraan,metvele(daarinvermelde)wonderen,diebewijzendatdeQuraanhetletterlijkgeopenbaardeWoordvanAllaahis,endatniemandandersdanHijdeauteuris.Dithoofdstukbehandelteenaantalvandezebewijzen:(1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraanDe Quraan is het letterlijke Woord van Allaah, die Hij aan Zijn ProfeetMuhammad geopenbaardheeftviadeengelDjibriel(Gabril) .HetwerddoordeProfeetMuhammad uithethoofdgeleerd,waarnahijhetdanaanzijnmetgezellendicteerde.Zij,ophunbeurt,leerdenhetuithunhoofd,schrevenhetop en repeteerden het metdeProfeetMuhammad .BovendienherhaaldedeProfeetMuhammad nmaalperjaareninhetlaatstejaarvanzijnleventweemaal ( de tot dan geopenbaarde) Quraan samen met de engel Djibriel .Aangezien de Quraan tot aan de dood van de Profeet (geleidelijk aan) isgeopenbaard,isertoenendaarnaaltijdeengrootaantalmoslimsgeweest,diedegeheleQuraan,lettervoorletteruithethoofdhebbengeleerd.SommigevanhenkendenzelfsoptienjarigeleeftijddeheleQuraanuithethoofd.GeenenkellettervandeQuraanisindeloopdereeuwenveranderd.DeQuraan,dieveertieneeuwengeledenisgeopenbaard,vermeldtfeitendiepasonlangsontdektzijnofdoorwetenschappersgeverifieerd.DitbewijstdatdeQuraan ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allaah is, geopenbaard aan deProfeet Muhammad en dat noch deProfeetMuhammad nochenig ander 9. 9mensdeauteurvandeQuraanis.DitbewijstookdatMuhammad eendoorAllaah gezonden Profeet is. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderdjaargeledendezefeitenzouhebbenkunnenweten,daarzepasonlangsontdektofgeverifieerdzijnmetgeavanceerdeonderzoeksuitrustingenverfijndewetenschappelijkemethodes.Alsvoorbeeldhiervankunnenwedevolgendefeitennoemen:A)DeQuraanoverdemenselijkeembryologischeontwikkelingIn de Edele Quraan spreekt Allaah over de menselijk embryologischeontwikkelingsstadia(Nederlandseuitleg):(Quraan,23:1214)En wijhebbendemensuiteenuittrekselvanleemgeschapen.Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerderustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah(bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de`alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie)maakten. 1LetterkundiggezienheefthetArabischwoord `alaqah driebetekenissen:(1)bloedzuiger,(2)opgehangendingen(3)bloedklomp.Alsweeen bloedzuigervergelijkenmethetembryoinhet `alaqah stadium,vindenweeengelijkenistussendezetwee2,zoalsweinfiguur1kunnenzien.Inditstadiumkrijgthetembryoookvoedinguithetbloedvandemoeder,zoalshetgevalismetdebloedzuiger,diezichmethetbloedvananderenvoedt3.A.Humaanembryodoorgesnedenzijdevanamnion(binnenstevruchtvlies)(voorstehersengedeelte,hartendwarsdoorsnedevanamnion)B.BloedzuigerFiguur1:Debovenstaandetekeningenillustrerendeuitwendigegelijkenissentusseneenbloedzuigereneenmenselijkembryoinhet`alaqahstadium.(Detekeningvandebloedzuigerisuit"HumandevelopmentasdescribedintheQuranandsunnah",Mooreenanderenp.37,gewijzigdovergenomenuit"Integratedprinciplesofzoology",Hickmanenanderen.Detekeningvanhetembryoisuit"Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed,p.73.)Detweedebetekenisvanhetwoord`alaqahis"opgehangending".Datiswatwezienin figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in debaarmoeder. 10. 10Figuur2:Inditfiguurkunnenwedeophangingvaneenembryoindebaarmoeder(uterus)zientijdenshet`alaqahstadium,uit"Thedevelopinghuman"(MooreenPersaud,5thed.,p.66)(cytotrofoblastischeomhulseltertiairevillus(placentavlok)intervillaire ruimtemoederlijkbloedmoederlijkesinusoid)Figuur3:Inditfotomicroscopischefiguurzienwedeophangingvaneenembryo(metpijlBaangegeven)tijdenshet`alaqahstadiumindebaarmoeder(ongeveer15dagenoud).Dewaregroottevanhetembryoisongeveer0.6mm,(uit"Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed.,p.66,enigszinsgewijzigdovergenomenuit"Histology",LeesonandLeeson,p.479.)De derde betekenis van het woord `alaqah is "bloedklomp". We zien dat deuitwendigegelijkenisvanhetembryoenzijnvliezentijdenshet`alaqahstadiumlijktopdie van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigh