Nl brief illustrated_guide_to_understanding_islam

of 79/79
1 Een korte, geïllustreerde handleiding om de Islaam beter te begrijpen I.A.Ibrahim Redacteurs Algemene redacteurs: Dr.William (Daoud) Peachy Prof. M.O.Taha Michael (AbdelHakim) Thomas Assoc.Prof.Salman Sultan Tony (AbduKhaliyl) Sylvester Asst.Prof.Ahmad Makky Idris Palmer Dr.M.I.Dawdah Jamaal Zarabozo Saad Kamal Ali AlTimimi Wetenschappelijke redacteurs: Professor Harold Stewart Kuofi Professor F. A. State Professor Mahjoub O. Taha Professor Ahmad Allam Professor Salman Sultan Associate Professor H. O. Sindi Vertaler uit het Engels Drs. Ibrahim Bayrak (Moleculair en Cellulair Bioloog) Herzien door A. Ibn Masoud (2006)
 • date post

  22-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  338
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Nl brief illustrated_guide_to_understanding_islam

 • 1. 1Een korte, gellustreerde handleiding om deIslaam beter te begrijpenI.A.IbrahimRedacteursAlgemeneredacteurs:Dr.William(Daoud)PeachyProf.M.O.TahaMichael(AbdelHakim)ThomasAssoc.Prof.SalmanSultanTony(AbduKhaliyl)SylvesterAsst.Prof.AhmadMakkyIdrisPalmerDr.M.I.DawdahJamaalZarabozoSaadKamalAliAlTimimiWetenschappelijkeredacteurs:ProfessorHaroldStewartKuofiProfessorF.A.StateProfessorMahjoubO.TahaProfessorAhmadAllamProfessorSalmanSultanAssociateProfessorH.O.SindiVertaleruithetEngelsDrs.IbrahimBayrak(MoleculairenCellulairBioloog)HerziendoorA.IbnMasoud(2006)

2. 2InhoudVoorwoordHoofdstuk1:EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraanA)DeQuraanoverdemenselijkeembryologischeontwikkelingB)DeQuraanover bergenC)DeQuraanoverdeoorsprongvanhetheelalD)DeQuraanoverhetcerebrum(grotehersenen)E)DeQuraanoverzeenenrivierenF)DeQuraanoverdiepezeeneninwendigegolvenG)DeQuraanoverwolkenH)DecommentarenvandewetenschappersoverdewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraan(2)Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,gelijkaandehoofdstukkenvandeHeiligeQuraan(3)BijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad ,deProfeetvandeIslaam(4)DeverzenindeQuraan,dietoekomstigegebeurtenissenvermelden,dielateruitkwamen(5)DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp)(6)HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad(7)DefenomenalegroeivandeIslaam.Hoofdstuk2:EenaantalvoordelenvanIslaam(1)Dedeurnaarheteeuwigeparadijs(2)Verlossingvandehellevuur(3)Hetwaregelukendeinnerlijkevrede4)Vergiffenisvoorallevoorafgaandezonden 3. 3Hoofdstuk3:AlgemeneinformatieoverdeIslaamWatisislaam?EenaantalfundamenteleIslamitischegeloofsprincipes1)HetgeloveninAllaah2)Hetgelovenindeengelen3)HetgeloveninAllaahsgeopenbaardeBoeken4)HetgelovenindeprofetenendeboodschappersvanAllaah5)HetgelovenindeDagdesOordeels6)Hetgeloveninalqadar(voorbeschikking)IsereniganderheiligebronbuitendeQuraan?VoorbeeldenvandeuitsprakenvandeProfeetMuhammad(ahadieth)WatzegtdeIslaamoverdeDagdesOordeels?Hoewordtiemandeenmoslim?WatisdeessentievandeQuraan?WieisdeProfeetMuhammad ?HoeheeftdeverspreidingvandeIslaamdeontwikkelingvandewetenschapbenvloed?WatgelovenmoslimsoverJezus(`Iesa) ?WatzegtdeIslaamoverterrorisme?MensenrechtenenrechtvaardigheidindeIslaamWatisdepositievanvrouwenindeIslaam?DefamilieindeIslaam 4. 4Hoebehandelendemoslimsdebejaarden?WatzijndevijfpilarenvandeIslaam?1)Degeloofsbelijdenis(shahada)2)Hetgebed(salaat)3)Zakaatgeven(steunaandebehoeftigen)4)VastenindemaandRamadaan(sawm)5)DepelgrimstochtnaarMakkah(hajj)IslaamindeVerenigdeStatenVoormeerinformatieoverdeIslaam.VoorsuggestiesencommentaaropditboekVoornaderestudieoverdeIslaam.ReferentiesDenummeringvandeHadieth 5. 5Voorwoord.DitboekiseenkorteleidraadtothetbegrijpenvandeIslaam.Hetbevatdriehoofdstukken.Heteerstehoofdstuk,EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam,beantwoordteenaantalbelangrijkevragendiesommigemensenstellen:IsdeQuraanwerkelijkhetletterlijkeWoordvanAllaah(God)endoorHemgeopenbaard?IsMuhammad 1werkelijkeenprofeetgezondendoorAllaah?IsIslaamwerkelijkeenreligievanAllaah?Indithoofstuk,wordenzessoortenbewijzengenoemd(omdebovenstaandevragentebeantwoorden):1. DewetenschappelijkewonderenindeEdeleQuraan:indezeparagraafwordeneenaantalwetenschappelijkefeitenbesproken(metillustraties),dierecentelijkzijnontdektenindeEdeleQuraan(14eeuwengeledengeopenbaard)wordengenoemd.2. Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,diegelijkisaannvandehoofdstukkenvandeEdeleQuraan:indeQuraandaagtAllaahdegehelemensheiduitomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,datgelijkisaannvandehoofdstukkenvandeQuraan.VanafdetijddatdeQuraanisgeopenbaard,veertieneeuwengeleden,totdedagvanvandaag,isniemandinstaatgeweestomdezeuitdagingaantegaan,hoewelhetkleinstehoofdstukindeQuraan(hoofdstuk108)slechtsuittienwoordenbestaat.3. BijbelseprofetienoverdekomstvanMuhammad ,de(laatste)ProfeetvanIslaam:indezeparagraafwordenenkeleBijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad besproken.4. DeverzenindeQuraan,dietoekomstigegebeurtenissenvermelden,welkelaterzijn 6. 6uitgekomen:deQuraanmaaktemeldingvantoekomstigegebeurtenissendielaterzijnuitgekomen,bijvoorbeelddeoverwinningvandeRomeinenopdePerzen.5. DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp):velewonderenwerdendoordeProfeetMuhammad(metAllaahshulp)verricht.Velemensenwarengetuigenvandezewonderen.6. HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad :ditiseenduidelijkeaanwijzingdatdeProfeetMuhammad geenvalseprofeetwas,dieaanspraakdeedophetprofeetschapvoormaterielevoordelen,grootheidenmacht.Uitdezezesbewijzenkunnenweconcluderendat:DeQuraanhetletterlijkeWoordvanAllaah(God)moetzijnendoorHemisgeopenbaard.Muhammad werkelijkeenprofeetis,gezondendoorAllaah.DeIslaamwerkelijkdereligievanAllaahis.Alswewerkelijkwillenwetenofeenreligieopwaarheiddan wel op valsheid berust, dan moeten we ons bij onzekeuzenietafhankelijkstellenvanonzeemoties,gevoelensoftradities. We moeten afhankelijk zijn van argumentatie(redenering) en onze gezonde verstand. Toen Allaah deprofetenzond,ondersteundeHijhenmetwonderenenbewijswaarmee aangetoond werd dat het ware profeten waren,gezonden door Allaah, en zodoende de religie waarmee zekwamenwaarwas.Het tweede hoofdstuk, Een aantal voordelen van deIslaam, vermeldt een aantal voordelen die de Islaamverschaftaanhetindividuzoals:1. Dedeurnaarheteeuwigeparadijs2. Verlossingvanhethellevuur3. Waargeluk(vreugde)eninnerlijkevrede4. VergiffenisvoorallevoorafgaandezondenHet derde hoofdstuk, Algemene informatie over deIslaam, verschaft algemene informatie over de Islaam,corrigeert een aantal misverstanden en beantwoordt eenaantalveelvoorkomendevragen,diegesteldworden,zoals:WatzegtdeIslaamoverterrorisme?Watisde(maatschappelijke)positievanvrouwenindeIslaam? 7. 7Voetnoten:1. DitArabischegebed (sallallaahoe`alaihiwasallam)betekent:MogeAllaahhemzegenenenhembeschermentegenonvolkomenheden. 8. 8Hoofdstuk1EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaamAllaahondersteundeZijnLaatsteProfeetMuhammad metvelewonderenenvele bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden doorAllaah.EveneensondersteundeAllaahZijnLaatstgeopenbaardeBoek,deEdeleQuraan,metvele(daarinvermelde)wonderen,diebewijzendatdeQuraanhetletterlijkgeopenbaardeWoordvanAllaahis,endatniemandandersdanHijdeauteuris.Dithoofdstukbehandelteenaantalvandezebewijzen:(1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraanDe Quraan is het letterlijke Woord van Allaah, die Hij aan Zijn ProfeetMuhammad geopenbaardheeftviadeengelDjibriel(Gabril) .HetwerddoordeProfeetMuhammad uithethoofdgeleerd,waarnahijhetdanaanzijnmetgezellendicteerde.Zij,ophunbeurt,leerdenhetuithunhoofd,schrevenhetop en repeteerden het metdeProfeetMuhammad .BovendienherhaaldedeProfeetMuhammad nmaalperjaareninhetlaatstejaarvanzijnleventweemaal ( de tot dan geopenbaarde) Quraan samen met de engel Djibriel .Aangezien de Quraan tot aan de dood van de Profeet (geleidelijk aan) isgeopenbaard,isertoenendaarnaaltijdeengrootaantalmoslimsgeweest,diedegeheleQuraan,lettervoorletteruithethoofdhebbengeleerd.SommigevanhenkendenzelfsoptienjarigeleeftijddeheleQuraanuithethoofd.GeenenkellettervandeQuraanisindeloopdereeuwenveranderd.DeQuraan,dieveertieneeuwengeledenisgeopenbaard,vermeldtfeitendiepasonlangsontdektzijnofdoorwetenschappersgeverifieerd.DitbewijstdatdeQuraan ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allaah is, geopenbaard aan deProfeet Muhammad en dat noch deProfeetMuhammad nochenig ander 9. 9mensdeauteurvandeQuraanis.DitbewijstookdatMuhammad eendoorAllaah gezonden Profeet is. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderdjaargeledendezefeitenzouhebbenkunnenweten,daarzepasonlangsontdektofgeverifieerdzijnmetgeavanceerdeonderzoeksuitrustingenverfijndewetenschappelijkemethodes.Alsvoorbeeldhiervankunnenwedevolgendefeitennoemen:A)DeQuraanoverdemenselijkeembryologischeontwikkelingIn de Edele Quraan spreekt Allaah over de menselijk embryologischeontwikkelingsstadia(Nederlandseuitleg):(Quraan,23:1214)En wijhebbendemensuiteenuittrekselvanleemgeschapen.Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerderustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah(bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de`alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie)maakten. 1LetterkundiggezienheefthetArabischwoord `alaqah driebetekenissen:(1)bloedzuiger,(2)opgehangendingen(3)bloedklomp.Alsweeen bloedzuigervergelijkenmethetembryoinhet `alaqah stadium,vindenweeengelijkenistussendezetwee2,zoalsweinfiguur1kunnenzien.Inditstadiumkrijgthetembryoookvoedinguithetbloedvandemoeder,zoalshetgevalismetdebloedzuiger,diezichmethetbloedvananderenvoedt3.A.Humaanembryodoorgesnedenzijdevanamnion(binnenstevruchtvlies)(voorstehersengedeelte,hartendwarsdoorsnedevanamnion)B.BloedzuigerFiguur1:Debovenstaandetekeningenillustrerendeuitwendigegelijkenissentusseneenbloedzuigereneenmenselijkembryoinhet`alaqahstadium.(Detekeningvandebloedzuigerisuit"HumandevelopmentasdescribedintheQuranandsunnah",Mooreenanderenp.37,gewijzigdovergenomenuit"Integratedprinciplesofzoology",Hickmanenanderen.Detekeningvanhetembryoisuit"Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed,p.73.)Detweedebetekenisvanhetwoord`alaqahis"opgehangending".Datiswatwezienin figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in debaarmoeder. 10. 10Figuur2:Inditfiguurkunnenwedeophangingvaneenembryoindebaarmoeder(uterus)zientijdenshet`alaqahstadium,uit"Thedevelopinghuman"(MooreenPersaud,5thed.,p.66)(cytotrofoblastischeomhulseltertiairevillus(placentavlok)intervillaire ruimtemoederlijkbloedmoederlijkesinusoid)Figuur3:Inditfotomicroscopischefiguurzienwedeophangingvaneenembryo(metpijlBaangegeven)tijdenshet`alaqahstadiumindebaarmoeder(ongeveer15dagenoud).Dewaregroottevanhetembryoisongeveer0.6mm,(uit"Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed.,p.66,enigszinsgewijzigdovergenomenuit"Histology",LeesonandLeeson,p.479.)De derde betekenis van het woord `alaqah is "bloedklomp". We zien dat deuitwendigegelijkenisvanhetembryoenzijnvliezentijdenshet`alaqahstadiumlijktopdie van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grotehoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo4(zie figuur 4).Ooktijdensditstadium,circuleert hetbloedniettot heteindevan dederdeweekinhetembryo5.Daaromlijkthetembryoinditstadiumopeenbloedklomp.Figuur4:Tekeningvanhetprestadiumvanhetcardiovasculairesysteemineenembryotijdenshet`alaqahstadium.Deuitwendigegelijkenisvanhetembryoenzijnvliezenlijktopdievaneenbloedklomp,dankzijdeaanwezigheidvanrelatiefgrotehoeveelhedenbloedinhetembryo.("Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed.,p.65) 11. 11Dusdedriebetekenissenvanhetwoord`alaqahcorresponderennauwkeurigmetdebeschrijvingvanhetembryoinhet`alaqahstadium.Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium. HetArabischewoord mudghahbetekent"ietsdatopeengekauwdesubstantielijkt".Alsweeenstukkauwgumzoudennemeneneropzoudenkauwenenditzoudenvergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnenconcluderendathetembryoinhetmudghahstadiumuiterlijkegelijkenisvertoontmetdievaneensubstantiewaaropgekauwdis.Weziendandatdeuitsteekelsvanhetembryonaleruggenmergergveellijkenopdetandafdrukkenineengekauwdesubstantie6(ziefiguren5en6).Figuur5:Fotovaneenembryoinhetmudghahstadium(28dagenoud).Hetembryoinditstadiumvertoontdeuiterlijkegelijkenismetdievaneensubstantiewaaropgekauwdis.Weziendandatdeuitsteekelsvanhetembryonaleruggenmergergveellijkenopdetandafdrukkenineengekauwdesubstantie.Dewaregroottevanhetembryois4mm.("Thedevelopinghuman"(MooreandPersaud,5thed.,p.82.(DefotoisvanProfessorHideoNishimura,KyotoUniversity,Kyoto,Japan)Figuur6:Alswedeuiterlijkekenmerkenvaneenembryoinhetmudghahstadiummeteenstukkauwgumwaaropgekauwdisvergelijken,vindenweeengelijkenistussendetwee.Tekeningvaneenembryoinhetmudghahstadium.Wezienhierdeuitsteekelsvanhetembryonaleruggenmergdieergveellijkenopdetandafdrukken(ineengekauwdesubstantie).(Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.79)B. Fotovaneenstukkauwgumwaaropgekauwdis. 12. 12HoehaddeProfeetMuhammad ditveertienhonderdjaargeledenkunnenweten,terwijlwetenschappersditpasonlangshebbenontdektd.m.v.geavanceerdeonderzoeks uitrusting en zeer verfijnde microscopen, die in die tijd nietbestonden?.HammenLeeuwenhoekwarendeeerstewetenschappersdiein1677menselijkespermacellen(spermatozoa)hebbenwaargenomenmeteenverbeterdemicroscoop(meerdanduizendjaarnadeProfeetMuhammad ).Tenonrechtedachtenzedatdespermaceleenminiatuurvoorgevormdemensbevattedatpastotgroeikwamalshetinhetgeslachtsorgaanvaneenvrouwgedeponeerdwerd7.Professor emeritus Keith Moore is n van de meest prominentewetenschappersvandewereldophetgebiedvananatomieenembryologieenisdeauteurvanhetboek,getiteld"Thedevelopinghuman",datinachttalenvertaaldis.Ditboekwordtalseenwetenschappelijknaslagwerkbeschouwdenwerddooreen specialecommissie in de VerenigdeStatengekozen als het beste boek datgeschreven is door n persoon (op dat gebied). Dr. KeithMoore isprofessoremeritusinanatomieencelbiologieopdeUniversiteitvanToronto(Canada).Hijwas daar vice decaan van de Fundamentele Wetenschappen aan de FaculteitGeneeskundeenhijwastevensachtjaardevoorzittervandeafdelingAnatomie.In 1984 ontving hij de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie vanAnatomen,dehoogsteonderscheiding,uitgereiktophetgebiedvananatomieinCanada,. Hij heeft vele internationale associaties geleid, zoals "Canadian andAmarican Association of Anatomists" en "Council of the Union of BiologicalSciences".In1981,tijdensdeZevendeMedischeConferentieinDammam,SaudiArabi,zei Prof. Moore: "Het was voor mij een groot genoegen, om te helpenbij hetverduidelijkenvanverklaringenindeQuraanoverdemenselijkeontwikkeling.Hetismijduidelijk,datdezeverklaringenvanGod(Allaah)moetenzijngekomen,geopenbaardaanMuhammad,omdatbijnaaldezekennispasveleeeuwenlaterisontdekt.Ditisvoormijhetbewijs,datMuhammadeenboodschappervanGod(Allaah)moetzijngeweest."8DaaropvolgendwerdProfessorMooredevolgendevraaggesteld:"Betekentdit,datugelooftdatdeQuraanhetWoordvanGodis?".Hijantwoordde:"Ikhebgeenbezwaaromditteaccepteren."Tijdens n conferentie, verklaarde Professor Moore: "... Omdat deontwikkeling van menselijke embryos (in stadia) complex is, welke toe teschrijvenisaanhetcontinueveranderingsprocestijdenszijnontwikkeling,iservoorgesteldomtekijkenofhetmogelijkisomeennieuwclassificatiesysteemteontwikkelenmetgebruikmakingvandetermendieindeQuraanenSunnah(watdeprofeetMuhammad zei,deedofgoedkeurde)genoemdworden.Hetvoorstelis eenvoudig, veelomvattend en in overeenstemming met de hedendaagseembryologische kennis. De intensieve studies van de Quraan en ahadieth(overgeleverde, betrouwbare berichten van de metgezellen van de ProfeetMuhammad ,vanwathij zei,deedofgoedkeurde)vandeafgelopenvierjaar hebben een menselijk embryo classificatie systeem onthuld, datverbazingwekkendis,daarhetalindezevendeeeuwn.C.wasopgesteld.UitdestudiesdieAristotles,degrondvestervanembryologie,metkippeneierendeedindevierdeeeuwv.C.,wetenwedathijzichwelrealiseerdedatkippenembryoszichinstadiaontwikkeldenmaarhijgafgeenenkeldetailoverdezestadia.Voor 13. 13zoverbekendisuitdehistorischeembryologie,iserweinigbekendheidoverdeopeenvolgendestadialeontwikkelingenclassificatievanmenselijkeembryos.Ditis pas in de twintigste eeuw bekend geworden. Vanwege deze reden, kan debeschrijving van het menselijke embryo in de Quraan niet gebaseerd zijn opwetenschappelijkekennisvandezevendeeeuw.Deenigeredelijkeconclusieisdat deze beschrijvingen aan Muhammad geopenbaard zijn door God. Hij hadzulkedetailsnietkunnenweten,omdathijeenongeletterdemanwasmetabsoluutgeenwetenschappelijkeopleiding9.Voetnoten:In dit werk zijn slechts de betekenissen van de Quranische verzen in het Nederlandsweergegeven.HetisnietdeQuraanzelf,immersdeorigineleQuraanisinhetArabisch.1. Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.8.2. HumandevelopmentasdescribedintheQuranandsunnah,Mooreandothers,p.363. HumandevelopmentasdescribedintheQuranandsunnah,Mooreandothers,p.37384. Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.655. Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.86. Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.97. De verwijzing voor deze woorden is "This is thetruth (Dit is de Waarheid) (videoband). Vooreenkopievandezevideoband,kuntucontactopnemenmetnvandeopbladzijde69opgesomdeorganisaties.8. ThisistheTruth(videoband)B)DeQuraanoverbergenEenboek,getiteld"Earth",wordtinveleuniversiteitenoverdegehelewereldbeschouwdalseenstandaardnaslagwerk(ophetgebiedvangeologie).Envandeauteurs van dit boek is professor emeritus Frank Press. Hij was dewetenschappelijkeadviseurvandevoormaligePresidentvandeVerenigdeStaten,Jimmy Carter, en hij was 12 jaar de voorzitter van de Academie vanWetenschappeninWashingtonDC.Inzijnboekstaat,datbergenonderliggendewortelenhebben1.Dezewortelenzittendiepingebedindegrond.Bergenhebbendusdevormvaneenpin(ziefiguren7,8en9).Figuur7:Debergenhebbendiepewortelen inhetgrondoppervlak(Earth,PressandSiever,p.413) 14. 14Figuur8:Schematischedoorsnede.Debergenlijkenoppinnenenhebbendiepewortelen ingebedindegrond.(Anatomyofearth,Cailleux,p.220)Figuur9:Eenandereillustratielaatzienhoedebergeneenpinachtigevormhebben,doorhundiepewortelen.(EarthScience,TarbuckenLutgens,p.158.)Dit is hoe de Quraan bergen beschrijft. Allaah zegt in deQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,78:67)Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot eenuitgestrektvlakendebergentotpinnen?Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergendiepewortelenhebbenonderhetgrondoppervlak(ziefiguur9),endatdezewortelenvelemalendehoogtekunnenbereikendieze boven het grondoppervlak hebben2. Dus het meest juistewoordomopbasisvandezeinformatiebergentebeschrijven,ispin,wanthetmeestevandeeigenlijkesetpinnenzitverborgenonder het grondoppervlak. De geschiedenis van denatuurwetenschappenverteltonsdatdetheorievanbergenmetdiepewortelen,pasindetweedehelftvandenegentiendeeeuwwas gentroduceerd3.Bergen spelen ook een rol bij destabilisering van de aardkorst4. Ze verhinderen dat de aardeschudt. Allaah zegt in de Quraan (Nederlandse uitleg):(Quraan16:15)En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergengeslagen opdat het niet met jullie zouwankelenDemoderneplatentektoniektheoriehoudteveneensin,datdebergenalsstabilisatorenvoordeaardewerken.Dezekennisover de rolvanbergenalsstabilisatorenvoordeaardebegon 15. 15menpasindelate60erjaren(vande20eeeuw)tebegrijpeninhet kader van de ontwikkeling van de platen tektoniektheorie5.ZouiemandindetijdvandeProfeetMuhammaddewaregestalte(vorm)vanbergenhebbenkunnenweten? Zouiemand zich kunnenvoorstellen, dat desolide,massievebergdiehijvoorzichzietzicheigenlijkdiepindeaardeuitstrekteneenwortelheeft,zoalsdewetenschappersbeweren?Eengrootaantal geologie boeken beschrijft, bij de behandeling vanbergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven hetgrondoppervlakzit.Ditvanwegehetfeit,datdezeboekennietgeschreven zijndoorgeologiespecialisten.ModernegeologieheeftechterdewaarheidvandeQuraanverzenbevestigd.Voetnoten:1. Earth,PressenSiever,p.435.ZieookEarthScience,TarbuckandLutgens,p.1572. The geological concept of mountains in the Quran, ElNaggar,p.53. The geological concept of mountains in the Quran, ElNaggar,p.54. The geological concept of mountains in the Quran, ElNaggar,p.44455. The geological concept of mountains in the Quran, ElNaggar,p.5C)DeQuraanoverdeoorsprongvanhetheelalDemoderne,toegepasteentheoretische,kosmologiegeeftduidelijkaandatopeenbepaaldmomenthetgeheleheelalnietsandersdaneenwolkvanrookwas(datiseenondoorzichtigeenzeerdichte,hetegasmengsel)1.Ditisnvandeonbetwistbareprincipesvandemodernekosmologiestandaard.Wetenschapperskunnennuhetonstaanvannieuwesterrenformatiesuitdeoverblijfselenvandezerookwaarnemen(ziefiguren10en11). 16. 16Figuur10:Eennieuwesterformeertuiteengasenstof(nevel),welke nvandeoverblijfselenvanderookis,die (derook)eensdeoorsprongvanhetgeheleheelalwas.(Thespaceatlas,HeatherenHenbest,p.50)Figuur11:DeLaguneneveliseen wolkvangasenstof,waarvanhetdiameterongeveer60lichtjaren(afstanddiehetlichtin60zonnejarenaflegtmeteensnelheidvan300.000kmperseconde)is.Hetisopgewektdoordeultraviolettestralingvandehetesterrendierecentelijkgevormdzijnbinnenzijnreuzengestalte.(Horizons,exploringtheuniverse,Seeds,plate9,uitAssociationofUniversitiesforResearchinAstronomy,Inc.)Dehelderesterren,diewesnachtszien,warennetalshetgeheleheelal,indeze"rook"materiaalgevormd.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,41:11)Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemeldierookwas 17. 17Omdatdeaardeendehemelenerboven(dezon,maan,sterren,planeten,melkwegstelselsetc.)uitdezezelfderookisgevormd,concluderenwedatdeaardeendehemelennverenigde massa was. Toen werden ze uit deze homogenerookgevormdenvanelkaargescheiden.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,21:30)ZienzijdieongelovigzijndannietdatdehemelenendeaardeeenineengedrongenmassawarenwaaropWijbeidescheiddenDr.AlfredKronerisnvandebekendstegeologenvandewereld.HijisprofessorinGeologieenstaataanhethoofdvan de afdeling Geologie aan het instituut vanAardwetenschappenvandeJohannesGutenberguniversiteit,Mainz, Duitsland. Hij zei: "Denkend aan waar Muhammadvandaankwam...Ikdenkdathetbijnaonmogelijkis,dathijzaken heeft kunnen weten als, de gemeenschappelijkeoorsprongvanhetheelal,omdatwetenschapperspassindsdelaatste paarjarenmetzeergecompliceerdeengeavanceerdetechnologischemethodenhebbenkunnenachterhalen,datdithet geval is"2. Hij zei ook: "Iemand die niets weet vannucleaire fysica,konveertienhonderdjaar geleden, volgensmij, niet in de gelegenheid zijn om zelf achter(wetenschappelijkezaken)tekomen(diewenupasontdekthebben)bijvoorbeelddatdeaardeendehemelendezelfdeoorspronghebben"3Voetnoten:1. Thefirstthreeminutes,amodernviewoforiginoftheuniverse,Weinberg,pp.94105)2. ThisistheTruth(videoband)3. ThisistheTruth(videoband)AllaahzegtindeQuraanovernvandeslechteongelovigendiedeProfeetMuhammad verbood om in de Ka`abah te bidden (Nederlandse uitleg):(Quraan96:1516) 18. 18D)DeQuraanoverhetcerebrum(grotehersenen)Nee, als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij de nasayah(voorhoofd) grijpen. Een leugenachtige,zondige nasayah(voorhoofd).WaarombeschreefdeQuraanhetvoorhoofdalszijndeleugenachtigenzondig?.WaaromzeideQuraannietdatdepersoonleugenachtigenzondigwas?.Watisderelatietussenhetvoorhoofdenleugenenzonde?Als we in de schedel naar het voorhoofd kijken, vinden we het prefrontalegebiedvandecerebrum(grotehersenen)(ziefiguur12).Watverteltdefysiologieonsoverdefunctievandatgebied?Ineenboek,getiteld"Essentialsofanatomy&physiology",staatoverditgebied:"Demotivatieenhetoverlegombewegingenteplannenenteinitirengebeurtinhetvoorstegedeeltevandefrontalelobben,hetprefrontale gebied. Dit is een gebied van associatiecortex..."1In dat boek staatook:"Inverbandmetdebetrokkenheidbijmotivatie,denktmendathetprefrontalegebiedookhetfunctionelecentrumisvooragressie..."2Figuur12:Functionele delen(gebieden)vandelinkerhemisfeervandecerebralecortex.Hetprefrontalegebiedisophetvoorstegedeeltevandecerebralecortexgelokaliseerd.(Essentialsofanatomy&physiology,Seeleyandothers,p.211)Dus, dit gebied van het cerebrum is verantwoordelijk voor het plannen,motiveren en initiren van zowel goed als slecht (zondig) gedrag, en is hetverantwoordelijkvoorhetvertellen vanleugensenhetzeggenvan dewaarheid.Dus,hetisjuist omhetvoorhoofdalsleugenachtigenzondigtebeschrijvenalsiemandliegtofeenzondeverricht,zoalsindeQuraanstaatvermeld(Nederlandseuitleg): "Eenleugenachtige,zondigenasayah(voorhoofd)."VolgensProfessorKeithL.Moore, hebbenwetenschappersdezefuncties, vanhetprefrontalegebied,pasindeafgelopenzestigjaarontdekt3. 19. 19Voetnoten:1. Essentialsofanatomy&physiology,Seeleyandothers,p.211.ZieookThehumannervoussystem,Nobackandothers,p.410411.2. Essentialsofanatomy&physiology,Seeleyandothers,p.211.3. AlEjazal`ilmyfeealnaseyah(Thescientificmiraclesinthefrontofthehead),Mooreandothers,p.41)E)DeQuraanoverzeenenrivierenModerne wetenschap heeft ontdekt, dat opplaatsen waar twee verschillendezeensamenkomen,ereenbarrireistussendezezeen.Dezebarrireverdeeltdetwee zeen zo, dat elke zee zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en dichtheidheeft1.Bijvoorbeeld,hetwatervandeMiddellandseZeeiswarm,heefteenhogezoutgehalteeneenlageredichtheiddanhetwatervandeAtlantischeOceaan.Dus,wanneerhetwatervandeMiddellandseZeedeAtlantischeOceaaninstroomtoverde rotslaag van de Gibraltar, dringt het enkele honderden kilometers deAtlantische Oceaan door, op een diepte van 1.000 meter, met zijn eigenkenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lagere dichtheid. Het water van deMiddellandseZeestabiliseertopdezediepte(ziefiguur13)2.Figuur13:(Degestabiliseerdetoestandvan)hetMiddellandseZeewaterzoalshetdeAtlantischeOceaanbinnenkomtoverderotslaagvanGibraltar.Hetheeftzijneigenkenmerkendetemperatuur,zoutgehalteenlage(stof)dichtheid,vanwegedebarrirediehenvanelkaaronderscheidt.TemperaturenzijningradenCelsius(C).(MarineGeology,Kuenen,p.43).Hoewelergrotegolven,sterkestromingenengetijenindezezeen zijn, mengen of overschrijden ze deze barrire niet.DeEdeleQuraanvermeldtdatereenbarrireistussentweezeendiesamenkomenendatzedezenietpasseren.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,55:1920)Hijheeftde tweezeenlatenstromen enzijontmoeten elkaar. Tussenbeide iseenbarrire(scheiding),zijkunnendie niet passeren.Maar als de Quraan spreekt over de scheidingslijn tussen 20. 20bestaanvaneenafgesperdeversperringsamenmetdebarrire.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,25:53)Hij is het, die de twee soorten water heeftlosgelaten, de ene zoet en welsmakend en deanderezoutenbitter.En Hijheefttussenbeideeen onoverbrugbareversperringopgesteld.Men kan zich afvragen, waarom de Quraan (het woord)"versperring" vermeldt als er gesproken wordt over descheidingslijntussenzoetenzoutwater,maardatwoordnietvermeldtalsergesprokenwordtoverdescheidingslijntussentweezeen?.Modernewetenschapheeftontdektdatinestuaria(trechtervormige riviermondingen), waar zoet water en zoutwater samenkomen, de situatie enigszins verschilt van wat isgevonden op plaatsen waar twee zeen samenkomen. Er isontdekt,dathetgeenwatzoetwateronderscheidtvanzoutwaterin estuaria, een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerdedichtheidsdiscontinuteitdiedetweelagen(namelijk:zoetenzout water) van elkaar scheiden"3. Deze afscheiding(afscheidingszone)heefteenanderzoutgehaltedanhetZoetewater(Rivier)enhetZoutewater(Zee)4(ziefiguur14).Figuur14:Overlangsedoorsnedevaneenestuariumlaatdezoutdichtheid(gedeelteszijninpromille()weergegeven)zien.Wekunnenhierdevakjes(scheidingszone)tussenhetzoeteenhetzoutewaterzien.(IntroductoryOceanography,Thurman,p.301,enigszinsvergroot).Deze informatie is recentelijk ontdekt met behulp vangeavanceerde technische uitrusting om temperatuur,zoutgehalte, dichtheid,zuurstof, oplosbaarheidetc.tekunnenmeten. Het menselijk oog kan het verschil tussen de tweesamenkomende zeen niet waarnemen, de twee zeen lijkeneerder op n, homogene zee. Hetzelfde is het geval met descheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de driesoorten water, zoet, zout en de afscheiding (scheidingszone),nietvanelkaaronderscheiden.Voetnoten:1. Principlesofoceanography,Davis,pp.92932. Principlesofoceanography,Davis,pp.93 21. 213. Oceanography,Gross,p.242.Zieook IntroductoryOceanography,Thurman,pp.300301.4. Oceanography,Gross,p.244. IntroductoryOceanography,Thurman,pp300301F)DeQuraanoverdiepezeeneninwendigegolvenAllaah zegt in de Quraan (Nederlandse uitleg): (Quraan,24:40)Of (de situatie van de ongelovige is) als deduisternis in een diepe zee die overdekt wordtdoorgolven,waarbovengolvenzijn,waarbovenwolkenzijn:deeneduisternisbovendeandere.Wanneer hij zijn hand uitsteekt kan hij haarniet zien, maar hij voor wie Allaah geen lichtsteltvoordieisergeenlicht.Dezeversnoemtdeduisternisindiepezeenenoceanen,waar als iemand zijn hand uitsteekt, dit niet kan zien. Deduisternisindiepezeenenoceanenvindtmenopongeveereendieptevan200meterenlager.Opdezediepteiserbijnageenlicht(ziefiguur15).Ondereendieptevan1000meteriserhelemaalgeenlicht1.Mensenzijnnietinstaatommeerdanveertig meter te duiken zonder gebruik te maken vanonderzeers of speciale uitrusting. Mensen kunnen nietoverlevenzonderhulp(uitrustinge.d.),indediepe,donkeredelenvandeoceaan,zoalsbijvoorbeeldopeendieptevan200meter.Wetenschappershebben deze duisternisrecentelijkontdektmetbehulpvanspecialeuitrustingenonderzeers,dieheninstaathebbengesteldindedieptesvandeoceanenteduiken.Wekunnen ook uit de volgende zinnen van het voorgaandeversbegrijpen (Nederlandse uitleg), "...in een diepe zee die 22. 22overdekt wordt door golven, waarboven golven zijn,waarbovenwolkenzijn...",datdediepewaterenvanzeenenoceanen overdekt zijn door golven, en boven deze golvenanderegolvenzijn.Hetisduidelijkdatdetweedeseriegolvenoppervlaktegolvenzijn,diewezien,omdatdeversvermeldtdatbovendetweedegolvenwolkenzijn.Maarwattezeggenover de eerste golven? Wetenschappers hebben recentelijkontdekt,daterinwendige(interne)golvenzijn,die"voorkomenop concentratie raakvlakken tussen lagen van verschillendeconcentraties(dichtheden)"2(ziefiguur16).Figuur16:Inwendigegolvenbijraakvlaktussentweelagenwatervan verschillende dichtheden. De ene heeft een hogere dichtheid(de onderste) dandeandere(debovenste)(Oceanography, Gross,p.204).Deinwendigegolvenbedekkendediepewaterenvanzeenen oceanen, omdat de diepe wateren een hogere dichtheidhebbendandewaterenbovenhen.Inwendigegolvengedragenzich als oppervlakte golven. Ze kunnen net als oppervlaktegolvenbovendeoppervlaktekomen.Inwendigegolvenkunnennietgezienwordendoorhetmenselijkeoog,maardezekunnenwelwaargenomenwordendoordebestuderingvantemperatuurofzoutgehalteveranderingenopeenbepaaldelokatie3.Voetnoten:1. Oceans,ElderenPernetta,p.27.2. Oceanography,Gross,p.205.3. Oceanography,Gross,p.205.G)DeQuraanoverwolkenWetenschappers hebben verschillende soorten wolken bestudeerd en hebbenverondersteld dat regenwolken samengesteld en vormgegeven worden volgensvastgestelde systemen en bepaalde stappen gerelateerd aan bepaalde soortenwind en wolken. En soort regenwolk is de cumulonimbus wolk (onweersbui).Meteorologen hebben bestudeerd hoe cumulonimbus wolken worden gevormdenhoezeregen,hagelenbliksem produceren. 23. 23Zehebbenontdektdatcumulonimbuswolkendevolgendestappendoorlopenalvorenszeregenproduceren:1.De wolken worden door de windvoortgedreven:Cumulonimbuswolkenbeginnentevormen wanneer de wind kleine (wolk) eenheden(cumulus wolken) voortdrijft naar een gebied waardezewolkensamenkomen(ziefiguur17en18).Figuur17:Satellietfototoontdewolken,dieinde(verzamel)gebiedenB,CenDsamenkomen.Depijlengevendewindrichtingaan.(TheUseofSatellitePicturesinWeatherAnalysisandForecasting,Andersonenanderen,p.188)Figuur18:Kleinewolkeenheden(cumuluswolken)bewegennaareenconvergente(innpuntsamenkomende)zonevlakbijdehorizon,waarweeengrotecumulonimbuswolkkunnenzien.(CloudsandStorms,Ludlam,plaat7.4)2.Samenvoeging: dan worden de kleine wolkensamengevoegdomeengroterewolktevormen1(ziefiguren18en19). 24. 24Figuur19:(A)Gesoleerdekleinewolkeenheden(cumuluswolken).(B)(Groeistadium:)Alsdekleinewolkensamengevoegdworden,neemtdeopstijgendeluchtbinnendegrotewolkentoe,dusstapeltdewolkzichop.Waterdruppelswordenaangeduidmet.(Theatmosphere,Anthesenanderen,p.269.)3.Opstapeling: Wanneer dekleinewolkenwordensamengevoegd,neemtdeopstijgendeluchtbinnendegrotewolkentoe.Deopstijgendeluchtdichtbijhetcentrumvandewolkzijngroterdandiedichtbijderanden2. Deze opstijgingen van het lucht zorgenervoor,datdewolk(lichaam)verticaalgroeit,dusdewolk stapelt zich op (zie figuur 19(B), 20en21).Deze verticale groei zorgt ervoor dat dewolk(lichaam)zichuitstrektnaarkoelereregiosvandeatmosfeer,waarwaterdruppelsenhagelbeginnente vormen en steeds groter en groter worden.Wanneerdezedruppelsvanwaterenhageltezwaarbeginnen te worden voor de opstijgende lucht omdeze te ondersteunen, dan beginnen ze als regen,hageletc.uitdewolktevallen3.Figuur20:Eencumulonimbuswolk.Nadatdewolkisopgestapeld,komterregenuit.(Weatherandclimate,Bodin,p.123.) 25. 25Figuur21:Eencumulonimbuswolk.(AColourGuidetoClouds,ScorerandWexler,p.23.)Allaah zegt in de Quraan (Nederlandse uitleg): (Quraan24:43)Zien jullie niet dat Allaah wolken voortstuwtenzedansamenverenigtenzedantoteenstapelmaakt, waarop jullie uit zijn midden de regenzienvoortkomen...Meteorologenzijndezedetailsoverwolkformatie,structuuren functie recentelijk te weten gekomen met behulp vangeavanceerde technische uitrusting, zoals vliegtuigen,satellieten,computers,luchtballonnenenanderehulpmiddelenomwindenzijnrichtingtebestuderen,devochtigheidenhaarvariatiestemetenendeniveausenvariatiesvanatmosferischedruk te bepalen4.Het vervolg van het bovenbeschreven vers,nadatermeldingisgemaaktvanwolkenenregen,spreektoverhagel en bliksem: Allaah zegt in de Quraan (Nederlandseuitleg):(Quraan24:43)...EnHijzendthageluitdebergen(wolken)indehemelneer,waarmedeHijtreftwieHijwilendie Hij afwendt van wie Hij wil, terwijl deflikkeringvanZijnbliksemstraalhaasthetzichtdoetverdwijnen.Meteorologen hebben aangetoond dat dezecumulonimbuswolken,diehagelneerlatenkomen,eenhoogtevan25.000tot30.000voet(7,6tot9,2km)kunnenbereiken5,netalsbergen,zoalsindeQuraanwordtvermeld(Nederlandseuitleg):"...EnHijzendthageluitdebergen(wolken)indehemelneer..."(zie figuur 21).Dit vers zou een vraag kunnen oproepen.Waarom zegt Allaah in dit vers "zijn bliksem" in eenverwijzing naar de hagel? Betekent het dat hagel devoornaamstefactorisinhetproducerenvanbliksem?Latenwekijkenwaterhieroverinhetboek,Meteorologytoday,staat.Erstaatin,datwolkenelektrischgeladenworden,alshageldoor 26. 26Voetnoten:1. Zie The atmosphere, Anthes en anderen, pp. 268269, enElementsofmetereology,MillerenThompson,p.141.2. De opstapelingen dichtbij het centrum (van de grotecumulonimbus wolk) zijn groter (in elektrische lading,dampdichtheid etc.), omdat ze beschermd worden van deafkoelingseffectdoorhetbuitenstedeelvandewolk.3. ZieTheatmosphere,Anthesenanderen,pp.269,enElementsofmetereology,MillerenThompson,p.141142.4. ZieEejazalQuraanalKareemfeeWasfanwaalriyah,alsohob,almatar,Makkyenanderen,p.555. Elementsofmetereology,MillerenThompson,p.141.een gebied van (super)gekoeldedruppels en ijskristallen in dewolk valt. Wanneer vloeibaredruppels in botsing komen meteen hagelkorrel, bevriezen zedoorditcontactendragenlatentewarmte af (aan de hagelkorrel).Dit zorgt er voor dat hetoppervlak van de hagelkorrelwarmer blijft dan dat van deomringende ijskristallen. Als dehagelkorrel in aanraking komtmet een ijskristal, vindt er eenbelangrijk fenomeen plaats:elektronen stromen van hetkoudere object naar het warmere object. Daardoor wordt dehagelkorrel negatief geladen. Hetzelfde effect vindt plaatswanneer(super)gekoeldedruppelsinaanrakingkomenmeteenhagelkorrel en er minuscule splinters positief geladen ijsafbreken. Deze lichtere, positief geladen deeltjes (partjes)wordennaarhetbovenstegedeeltevandewolkvervoerddooropstijgendeluchtbinnendewolk.Dehagel,achtergelatenmeteennegatievelading,valtrichtingdebodemvandewolk,dushet onderste deel van de wolk wordt negatief geladen. Dezenegatieveladingenwordendanontladenals(indevormvan)bliksem6.Weconcluderenuithetbovenstaande,dathageldevoornaamste factor is voor de productie van bliksem.Dezeinformatieoverbliksemisrecentelijkontdekt.Tot1600AD(naChristus),warendeideenvanAristotelesovermeteorologieoverheersend(onderdewetenschappers).Hijzeibijvoorbeeld,dat deatmosfeertweesoortendampbevat,vochtigendroog.Hijheeftookgezegd,datdonderhetgeluidvandebotsingvandedrogedampmetdeaangrenzendewolkenisenbliksemdeontvlamming en verbranding van het droge damp is met eendun en zwak vuur.7Dit zijn een aantal ideen omtrentmeteorologie die overheersend waren ten tijde van deopenbaringvandeQuraan,veertieneeuwengeleden. 27. 276. Meteorologytoday,Ahrens,p.437.7. TheworkofAristotletranslatedintoEnglish:Meteorologica,vol.3,Rossenanderen,pp.369a369b. 28. 28H)DecommentarenvandewetenschappersoverdewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQuraanHieronder volgen een aantal commentaren vanwetenschappers over de wetenschappelijke wonderen in deEdeleQuraan.Aldezecommentarenzijnafkomstigvandevideoband,getiteld ThisistheTruth.Opdezevideobandkuntudewetenschapperszienenhoren,terwijlzehieronderdevolgendecommentarengeven.Vooreenkopievandezevideo band, kunt u contact opnemen met n van de opbladzijde69opgesomdeorganisaties.1) Dr.T.V.N.PersaudisprofessorinAnatomie,professorinKindergeneeskunde en Kindergezondheid en professor inVerloskunde,GynecologieenVoortplantingsWetenschappenaan de Universiteit van Manitoba, Winnipeg, Manitoba,Canada.HijwasdaarzestienjaarhethoofdvandeAfdelingAnatomie.Hijiseenautoriteitopzijngebied.Hijisdeauteurof (eind)redacteur van 22 boeken en heeft meer dan 181wetenschappelijkeartikelsgepubliceerd.In1991,ontvinghijde hoogste onderscheiding,de J.C.B. Grand Award van deCanadeseAssociatievanAnatomen,uitgereiktophetgebiedvananatomieinCanada,.Toenhemwerd gevraagdnaardewetenschappelijke wonderen in de Quraan, die hij hadonderzocht,verklaardehijhetvolgende:HetlijktmijdatMuhammadeenzeergewonemanwas.Hijkonnietlezen,wistniet(hoe)teschrijven.Infeitewashijongeletterd. We praten over twaalf [in feite over veertien]honderdjaargeleden.Jehebthetoveriemanddieongeletterdwas, maar diepgaande verklaringen en beweringen aflegde,die verbazingwekkend nauwkeurig van wetenschappelijkeaardzijn.Enikkanpersoonlijknietinziendatditeenstomtoevalzoukunnenzijn.Erzijnteveelnauwkeurighedenen,evenalsDr.Moore,hebikgeentwijfelsdatditeengoddelijkeinspiratie of openbaring is die hem tot deze beweringenbracht".Prof. Persaud heeft een aantal Quraan verzen enuitsprakenvandeProfeetMuhammad ineenaantalvanzijn boeken opgenomen. En hij heeft deze verzen en deuitsprakenopverschillendeconferentiesgepresenteerd.2) Dr. Joe Leigh Simpson staat aan het hoofd van deAfdeling Verloskunde en Gynaecologie, is professor inVerloskundeenGynaecologieenprofessorinMoleculairenHumaan Genetica aan de Baylor College of Medicine,Houston,Texas,USA.HijwasprofessorinVerloskundeenGynaecologieenhethoofdvandeAfdelingVerloskundeenGynaecologieaandeUniversiteitvanTennessee,Memphis, 29. 29Tennessee,USA.HijwasookdevoorzittervandeAmericanFertilitySociety.Hijheeftveleprijzeninontvangstgenomen,inclusief de Association of Professors of Obstetrics andGynecology Public Recognition Award in 1992. Prof.Simpson bestudeerde de volgende twee uitspraken van deProfeetMuhammad :{ Waarlijk, elk van jullie wordt gedurende veertigdagenbijeengebrachtindebuikvanzijnmoeder...}1{Als het embryo 42 nachten oud is, zendt Allaah eenengel,dieheteenvorm geeftenzijngehoor,zicht,huid,vleesenbotten maakt...}2Hij bestudeerde deze twee uitspraken van de ProfeetMuhammad uitgebreid,enmerkteopdatdeeersteveertigdagen een duidelijk te onderscheiden stadium vanembryogenese is.Hijwasinhetbijzonderonderdeindrukdoor de absolute precisie en nauwkeurigheid van dezeuitspraken van de Profeet Muhammad . Daarop gaf hijtijdenseenconferentiedevolgendemening:"Dus de twee hadieths (de uitspraken van de ProfeetMuhammad )die(hierboven)aangeduidzijn,verschaffenons van een specifieke tijd tabel, van de voornaamsteembryonaleontwikkeling, voor deveertigstedag.Waarhetweeropaankomt,denkik,enwatsochtendsherhaaldelijkookdooranderesprekersaangehaaldis,isdatdezehadiethsnietopbasisvandewetenschappelijkkennisdieerindetijdvan de overlevering beschikbaar was, verkregen kan zijn...Wat hier volgens mij uit volgt, is dat er niet alleen geenconflictbestaattussengeneticaenreligie,maardatreligiedewetenschap in feite kan leiden, door het toevoegen vanopenbaringen aan een aantal van de traditionelewetenschappelijkebenaderingen,endaterbeweringenstaanindeQuraanwiensjuistheiddoordewetenschapaangetoondzijn.Ditondersteunt(hetgegeven),datkennisindeQuraanafkomstigisvanAllaah."3) Dr.E.MarshallJohnsonisprofessoremeritusinAnatomieen Ontwikkelings Biologie aan de Thomas JeffersonUniversiteit,Philadelphia,Pennsylvania,USA.Hijwasdaar22jaarlangprofessorinAnatomie,hethoofdvandeafdelingAnatomieendedirecteurvanhetDanilBaughInstituut.HijwasookdevoorzittervandeTeratologie(leervanwonderen)Society. Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven. In1981,tijdensdezevendeMedischeConferentieinDammam,Saoedi Arabi, zei Prof.Johnson in de presentatie van zijnonderzoeksvoordracht: 30. 30"Samengevat: de Quraan beschrijft niet alleen deontwikkelingvandeexternevorm(vanhetembryo),maarhetbenadruktookdeinternestadia,destadiabinnenhetembryo,van zijn schepping en ontwikkeling. Het benadrukt devoornaamste gebeurtenissen, die door de modernewetenschaperkendworden"Hijzeiook:"Alswetenschapper,kanikalleendingenbehandelen,dieikspecifiekkanzien.Ikbegrijpembryologieenontwikkelingsbiologie.Ikbegrijpdewoordendieaanmij,uitdeQuraan,vertaaldworden.Zoalsikhetvoorbeeldeerdergafalsikmezelfindattijdperkzouverplaatsen, wetende wat ik vandaag wist en zakenbeschrijvende, dan zou ik de dingen (die in de Quraan enhadiethstaan)nietkunnenbeschrijvendiestaanbeschreven.Ik zie geen bewijsmateriaal voor het weerleggen van hetconcept, dat deze persoon, Muhammad, deze informatieergensvandaanzouhebbengehaald.Ikziedusniets,watintegenspraak is met het concept dat goddelijke tussenkomstaandeordewas,bijwathijinstaatwaste(be)schrijven."34) Dr.WilliamW.Hayiseenbekendmarinewetenschapper.Hij is professor in Geologische Wetenschappen aan deUniversiteitvanColorado,Boulder,Colorado,USA.Hijwasvroegerdedecaanvande"RosenstielSchoolofMarineandAtmosphericScience"aandeUniversiteitvanMiami,Miami,Florida, USA. Na een discussie met Prof.Hay over demeldingvandeQuraanvanrecentelijkontdektefeitenoverzeen,zeihij:"Ikvindhetzeerinteressantdatditsoortinformatieinzeeroudegeschriftenstaat,zoalsdeHeiligeQuraanenikzounietweten hoe ze (aan deze informatie in de Quraan) hebbenkunnenkomen.Maarikdenkdathetuiterstinteressantisdathet(deinformatieindeQuraan)erisendatditwerkverdergaat de betekenis vansommigepassagesteontdekken".Entoen aan hemwerd gevraagdover debronvandeQuraan,antwoorddehij:"Wel,ikzoudenkendathethetgoddelijkeWezenmoetzijn."5) Dr.GeraldC.GoeringerisCourseDirecteurendocentinMedischeEmbryologieopdeAfdelingCelBiologie,SchoolofMedicine,GeorgetownUniversity,WashingtonDC,USA.TijdensdeachtsteSaoediMedischeConferentieinRiyaadh,SaoediArabi,verklaardeProfessorGoeringerhetvolgendeoverdepresentatievanzijnonderzoeksvoordracht:"In betrekkelijk weinig `Aayahs (verzen uit de Quraan)bevindt zich een nogal uitgebreide beschrijving van demenselijke ontwikkelingvanafde tijd van de versmeltendegameten (kiemcellen) door organogenese (tot volgroeidebaby).Hiervoor(dusvoordekomstvandeQuraan)bestond 31. 31er niet zo een duidelijke en complete vermelding van demenselijke (embryonale) ontwikkeling, zoals classificatie,terminologie en beschrijving. In de meeste, zo niet allegevallen,looptdezebeschrijvingveleeeuwenvooruitopdevastlegging van de verschillende menselijke embryonalestadia en foetale ontwikkeling in de traditionelewetenschappelijkeliteratuur."6) Professor Yushudi Kusan is professor emeritus aan deTokyo Universiteit, Hongo, Tokyo, Japan, en hij was dedirecteurvandeTokyoSterrenwacht,Mitaka,Tokyo,Japan.Hijzei:"Ik ben heel erg onder de indruk dat ik juisteastronomische feiten in de Quraan heb gevonden, en voorons doen hebben wij, moderne astronomen, pas een helekleine deel van het heelal bestudeerd. Wij hebben onzeinspanningengeconcentreerdomeenheelkleindeel[vanhetheelal] te begrijpen. Doordat we telescopen gebruiken,kunnenwealleenhelekleinedelenvandehemelzien,zonderaanhetheleuniversumtedenken.Aldus,doorhetlezenvandeQuraanendoorantwoordenopdevragen,denkikdatikmijntoekomstigewegkanvindenvoorhetonderzoekenvanhetuniversum."7) Dr.Tejatat Tejasen staat aan het hoofd van de AfdelingAnatomie van Chiang Mai Universiteit, Chiang Mai,Thailand. Hiervoor was hij de decaan aan de FaculteitGeneeskunde, aan dezelfde universiteit. Tijdens de achtsteSaoedi Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabi,stondDr.Tejasenopenzei:"Gedurendedeafgelopen driejaar,benikgenteresseerdgeraaktindeQuraan.Vanuitmijnstudieenwatiktijdensdezeconferentiehebgeleerd,geloofikdatalleswatveertienhonderdjaargeledenindeQuraanvastgelegdis,dewaarheidmoetzijn,watbewezenkanwordendoorgebruiktemakenvan wetenschappelijke middelen. Aangezien de ProfeetMuhammad niet kon lezen noch kon schrijven, moetMuhammad een boodschapper zijn, die deze waarheiddoorgaf,welkeaanhemwerdgeopenbaardalseenverlichtingdoordegenedierechtmatigdeSchepper(tenoemen)is.DezeScheppermoetGodzijn.IkdenkdatditdetijdisomLaailahaillallaah,datergeengodheidisomaanbedentewordendan Allaah (God), Muhammadur rasoelullaah, datMuhammadzijnBoodschapper(Profeet)vanAllaah(God)is,tezeggen.Tenslotte,wilikfeliciteren voordeuitmuntendeen zeer succesvolle conferentie. Ik heb niet alleen mijnvoordeelgedaanquawetenschapenreligie,maarikhebookdegeweldigekansgehadomvelebekendewetenschappersteontmoetenenveelnieuwevriendenonderdedeelnemerste 32. 32maken. Hetmeest kostbare wat ikheb gekregen,doornaardeze conferentie te komen, is Laa ilaaha illallaah,Muhammadurrasoelullaahendatikmoslimbengeworden."Laten we, na het zien van de voorbeelden van dewetenschappelijke wonderen in de Quraan en decommentaren van de wetenschappers hierop, onszelf devolgendevragenstellen:Ishettoeval,dataldeze,recentelijkontdekte,wetenschappelijke informatie vanverschillendevakgebiedenindeQuraanzijngenoemd, welk veertien honderd jaargeledenwasgeopenbaard?Zouhetkunnen,datdeProfeetMuhammadofiemandandersdeauteurvandezeQuraanis?Het enige mogelijke antwoord is, dat deze Quraan hetletterlijke Woord van Allaah moet zijn, wat door Hem isgeopenbaard.Voetnoten:1. Overgeleverdin SaheehMuslim,#2643enSaheehalBukhaarie,#3208.Opmerking:Wattussen{...}staatinditboekiseenvertalingvanwatdeProfeetMuhammad heeftgezegd.Merkookopdathetsymbool#indevoetnotengebruiktwordtomhetnummervandehadiethaantegeven.EenhadiethiseenbetrouwbareoverleveringdoorgegevendoordeMetgezellenvandeProfeetMuhammadvanwathij heeftgezegd,gedaanofheeftgoedgekeurd.2. OvergeleverddoorSaheehMuslim,#2645.3. DeProfeetMuhammad wasanalfabeet.Hij konnochlezennochschrijven.MaarhijdicteerdedeQuraanaanzijnmetgezellenenbevalsommigevanhenhetopteschrijven. 33. 33(2)Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,gelijkaandehoofdstukkenvandeHeiligeQuraanAllaah zegt in de Quraan (Nederlandse uitleg): (Quraan2:2325)EnindienjullieintwijfelzijnomtrentwatWijhebben neder gezonden op onze dienaar(Muhammad ) komt dan met een hoofdstuk(soera), die eraan gelijkend is en roept julliegetuigen op buiten Allaah, indien jullie dewaarheid spreken. Maar indien jullie dat nietdoen,enjulliezullenhetzekernietkunnendoen,vreestdan het Vuur waarvan mensenenstenende brandstof zijn dat voor de ongelovigen isbereid. En verkondig aan hen die geloven enheilzame werken verrichten dat er voor henTuinenzijnwaarrivierenonderstromen.Vanaf de openbaring van de Quraan, veertien eeuwengeleden,totdeopdagvanvandaag,isniemandinstaatgeweest(omzelfs)nenkelhoofdstukteschrijven,gelijkaaneenvande hoofdstukken van de Quraan wat betreft schoonheid,welsprekendheid, pracht, wijze wetgeving, juiste informatie,wareprofetieenandereperfecteeigenschappenvandeQuraan.Merk ook op, dat het kleinste hoofdstuk in de Quraan(hoofdstuk108)slechtsuittienwoordenbestaat, echter niemandis ooit in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan.1Eenaantal ongelovige Arabieren, die vijanden van de ProfeetMuhammad waren,probeerdendezeuitdagingaantegaanomtebewijzendathijgeenwareprofeetwas,maardezepogingmislukte2. Deze mislukking was ondanks het feit, dat deQuraaninhuneigentaalendialectwasgeopenbaard,endatdeArabierenuitdetijdvandeProfeetMuhammads eenzeerwelbespraakt (welsprekend) volk waren, die mooie envoortreffelijke gedichten voortbrachten, die zelfs nu noggelezenengewaardeerdworden.HetkleinstehoofdstukindeQuraan(hoofdstuk108)bestaat 34. 34slechts uit tien woorden. Tot nu toe is niemand in staatgeweestdeuitdagingaantegaanomnhoofdstukzoalsdehoofdstukkenvandeHeiligeQuraantereproduceren.Voetnoten:1. Zie AlBurhaanfie`UloemalQuraan,AzZarkashy,deel2,p.2242. Zie AlBurhaanfie`UloemalQuraan,AzZarkashy,deel2,p.226 35. 35(3)BijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad,deProfeetvandeIslaamDeBijbelseprofetienoverdekomstvanProfeetMuhammad zijneenbewijsvandewaarheidvandeIslaam,voordemensendieindeBijbelgeloven.In Deuteronomium (18:1819) vermeldde MozesdatdeGodhemzei:"Eenprofeetzoalsjij,zalIkvoorhenvoortbrengen uit het midden van hun broeders Ik zalMijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stelligtothenspreken alleswatIkhemgebiedenzal.Enhetmoetgeschieden, dat de man die niet zal luisteren naar Mijnwoorden,diehijinMijnnaamzalspreken,Ikzelfhemterverantwoordingzalroepen".1Uitdezeversenkunnenweconcluderendatdeprofeetuitdezeprofetiedevolgendedrieeigenschappenmoethebben:1)DathijeenprofeetzoalsMoesa(Mozes)zalzijn.2)Dat hijuit hetmiddenvandebroedersvandeIsralietenzalkomen.3)Dat God Zijn woorden in de mond van dezeprofeetzalleggen,enhij(deprofeet) stelligtotzijnvolkzalspreken,alleswatGodhemgebiedenzal.Latenwijdezeeigenschappeneensbeteronderzoeken:1)EenprofeetalsMoesa(Mozes) :ErwarennauwelijksprofetendiezoveelopmekaarlekenalsMoesa(Mozes) enMuhammad .Beidekregeneenallesomvattendeweteneenmaniervanlevengebasseerdopregels.Beidebodenhunvijandenhethoofdenoverwonnenop wonderbaarlijke wijzen. Beide werden als profeten enstaatsmannen geaccepteerd. Beide emigreerden nasamenzweringen om hen te vermoorden. VergelijkingentussenMozes enJezus gaannietalleenopvoorde bovengenoemde overeenkomsten maar ook voor anderecruciale (gelijkenissen) inbegrepen zijn, de natuurlijkegeboorte, het gezinsleven, en de dood van Mozes en 36. 36Muhammad ,maarnietvanJezus .BovendienwerdJezus door zijn volgelingen als de zoon van Godvereerd en niet uitsluitend als een profeet van God, zoalsMozes enMuhammad datwarenenzoalsmoslimsgeloven dat Jezus dat (ook) was. Dus, deze profetieverwijst naar deProfeet Muhammad en niet naarJezus,omdatMuhammad meeropMozes lijkt,dandatJezus datdoet.Ook,kanmeninhetEvangelienaarJohannesopmerkendat de joden op de vervolmaking van deze duidelijkeprofetienwachtten.DeeerstewasdekomstvanJezus .De tweedewasde komst vanIlyaas (Elia) . De derdewasdekomstvandeProfeet.Ditisduidelijkoptemakenuitde drie vragen die aan Yahya (Johannes de Doper)werdengesteld:"DitwasdegetuigenisvanJohannes,toendejodenpriestersenlevietenuitJeruzalemnaarhemtoezondenom aan hem te vragen wie hij was". Hij faalde niet tebekennenenbekendevrijlijk:"IkbenChristusniet".Enzijvroegenhem:"Wiebenjedan?BenjijElia?"Hijzei:"Benikniet". "Ben jij de Profeet?" En hij antwoordde: "Neen".(Johannes 1:1920 NIV). Als we in een Bijbel metverwijzingenkijken,danzienweindekanttekeningenvandewoorden "de Profeet", in Johannes 1:21, dat de woordenverwijzen naar de profetie van Deuteronomium 18:15 en18:182. Wij concluderen hieruit, dat de profetie inDeuteronomium 18:18 niet naar Jezus (Christus)verwijst.2)UithetmiddenvandebroedersvandeIsralieten:Ditverwijstnaarhunbroeders,deIshmaeliten.Ishmael,deanderezoonvanAbraham (zieookGenesis21),iseenvoorvadervandeProfeetMuhammad .3)AllaahzalZijnwoordeninzijnmondleggen:De woorden van Allaah (de Edele Quraan) werdenwaarlijk in de mond van Muhammad gelegd.AllaahstuurdedeengelDjibriel(Gabril) ,omMuhammaddepreciezewoordenvanAllaah(deEdeleQuraan)telerenen vroeg hem om ze aan het volk te dicteren, zoalshij zehoorde. De woorden zijn daarom niet van hem zelf. Zekwamen niet uit zijn gedachten voort, maarwerdeninzijnmondgelegddoordeengelDjibriel(Gabril) .TijdenshetlevenvanMuhammad ,werdendezewoordenonder 37. 37zijntoezichtdoorzijnmetgezellenvanbuitengeleerdenoppapiervastgelegd.Deze profetie in Deuteronomium vermeldde bovendiendat deze profeet de woorden van Allaah in de Naam vanAllaahzalspreken. AlsweindeEdeleQuraankijken,zullenwe vinden dat alle hoofdstukken, behalve hoofdstuk 9,wordenvoorafgegaanofbeginnenmetdezinInNaamvanAllaah,DeBarmartige,DeGenadevolle.MerkopdatdeBijbelzegtinhetversnadeprofetieinDeuteronomium 18:19 (NIV) : "En het moet geschieden,datdemandienietzalluisterennaarMijnwoorden,diehij in Mijn naam zal spreken, Ikzelf hem terverantwoordingzalroepen".DitbetekentdateeniederdieindeBijbelgelooft,moetgeloveninwatdezeprofeetzegt,endezeprofeetisdeProfeetMuhammad 3.Voetnoten:1. NIV:TheNIVstudybible,NewInternationalVersion.2. ZiedekanttekeningeninNIVopvers1:21,p.1594.3. Voormeerdetailoverditonderwerpverwijzenwijunaardebrochure,"BiblicalpropheciesontheaventofMuhammad,theProphetofIslam".Vooreenkopievandezebrochure kuntucontactopnemenmetnvandeorganisatiesdieachterinhetboek staan opgesomd. 38. 38(4) De verzen in de Quraan, die toekomstigegebeurtenissenvermelden,dielateruitkwamenEn voorbeeld van de Quraan s correcte profetie vantoekomstige gebeurtenissen is de overwinning van deByzantijnen(Romeinen)opdePerzenbinnendrietotnegenjaar nadat de Byzantijnen door de Perzenwaren verslagen.AllahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,30:24)De Romeinen zijn verslagen in hetnabijgelegen land, maar zij zullen na hunnederlaag zeker overwinnen, binnen bedd(drietotnegen)jaar.Latenwekijkennaarwatdegeschiedenisonsverteltoverdezeoorlogen.In het boek,HistoryoftheByzantineState,staat dat het Byzantijnse leger in 613 n.C. verpletterendverslagenwasinAntiochi,enalsgevolghiervanruktehetPerzischelegeropineensneltemponaarallefronten1.Indietijdwashetmoeilijkvoortestellen,datdeByzantijnendePerzen zouden kunnen verslaan, maar de Quraan beloofdedat de Byzantijnen binnen drie tot negen jaar zoudenoverwinnen. In het jaar 622 n.C., negen jaar na deByzantijnse nederlaag, ontmoetten de twee grootheden(Byzantijnen en Perzen) elkaar op Armeense bodem enhetresultaatwasdebeslissendeoverwinningvandeByzantijnenopdePerzen,deeerstekeernadeByzantijnsenederlaagin6132.Debelofte(profetie)wasvolbrachtzoalsAllaahdatindeQuraanhadgezegd.ErzijnookveleandereverzenindeQuraan en uitspraken van de Profeet Muhammad , dietoekomstige gebeurtenissen vermelden, die later zijnuitgekomen.Voetnoten:1. HistoryofByzantinestate,Ostrogorsky,p.95.2. HistoryofByzantinestate,Ostrogorsky,pp.100101,enHistoryofPersia,Sykes,vol.1,pp.483484.Zieook ThenewencyclopediaBritannica,Micropaedia,vol.4,p.1036. 39. 395)DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp)Profeet Muhammad heeft met de toestemming vanAllaah vele wonderen verricht. Veel mensen warengetuigevandezewonderen.Voorbeelden(vandezewonderenzijn):Toen de ongelovigen in Makkah de ProfeetMuhammad vroegenheneenwondertetonen,liethijhenhetsplijtenvandemaanzien1.Eenanderwonderwashetstromenvanwateruit devingers van Profeet Muhammad ,toen zijn metgezellen dorst kregen en ergeen water was, behalve een beetje in eenvat. Ze kwamen naar hem toe en verteldenhemdatzegeenwaterhaddenomdekleinewassing mee te verrichten noch om tedrinken,behalvedatbeetjeinhetvat.Dus,deProfeetMuhammad deedzijnhandinhetvatenhetwaterbegonuitzijnvingerstestromen, waarop zij dronken en de kleinewassing verrichtten. Ze waren metvijftienhonderdman2.Erwarenookveleanderewonderendiedoorhemverrichtwerdenofdiehemwarenoverkomen.Voetnoten:1. OvergeleverdinSahiehalBukhaarie,#3637en SahiehMuslim,#2802.2. OvergeleverdinSahiehalBukhaarie,#3576en SahiehMuslim,#1856. 40. 40(6)HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad .AlswehetlevenvandeProfeetMuhammad voorzijnmissiealsprofeetvergelijkenmetzijnlevennadatzijnmissiealsprofeetbegon,kunnenwe(nietsanders)concluderendandathet onlogischisomtedenkendathijeenvalseprofeetzou kunnen zijn,diehetprofeetschapzouhebbenopgeistvanwegematerilevoordelen,grootheid,roemenmacht.Voorzijnmissiealseenprofeet,hadMuhammad geenfinancile zorgen. Als succesvolle handelaar met een helegoede naam, had hij ruim voldoende inkomsten. Na zijnmissiealsprofeetenvanwegedit(profeetschap),kreeghijhetfinancieel gezien erg moeilijk. Laten we, om dit meer teverduidelijken, de volgende uitspraken over zijn levendoornemen:`Aaisha , n van de vrouwen vanProfeet Muhammad , zei: "O mijn neef,wenamenbinnentweemaandendrienieuwemanen waar, zonder een vuurindehuizenvan de Profeet aan te steken (om eenmaaltijd klaarte maken)".Haarneef vroeg:"O tante, wat heeft jullie geholpen het tedoorstaan?"Zezei:"Detweezwartedingen,dadelsenwater,maardeProfeet hadeenaantal Ansaar (Helpers: metgezelen van deProfeet uit Medina) buren die kamelenhadden die melk gaven, en ze zonden deProfeet erwatmelkvan"1.Sahl ibn Sa`ad , n van de metgezellenvan de Profeet Muhammad , zei: "DeProfeet van Allaah zag geen broodgebakken van fijn meel vanaf de tijd datAllaah hem (als een profeet) zond tot hijoverleed"2.`Aaisha , de vrouw van Muhammad, zei: "De matras van de Profeet ,waarop hij sliep, was gemaakt van leeropgevuldmetdevezelsvandadelpalmen"3.`Amr ibn alHarieth , n van demetgezellenvandeProfeetMuhammad ,zeidattoendeProfeet overleed,hijnochgeldnochietsandersachterlietbehalvezijnwitte muildier, zijn wapens en een stukje 41. 41gronddiehijalsaalmoesweggaf4.DeProfeetMuhammad leefdeditzwareleventotzijndood, hoewel de schatkist van de moslims tot zijnbeschikking stond, het grootste gedeeltevan hetArabischeSchiereilandvoorzijndoodalmoslimwasendemoslimsnaachttienjaarvanzijnmissieoverwinnaarswaren.Is het mogelijk dat de Profeet Muhammad hetprofeetschapzouhebbenopgeistvanwegestatus,grootheidenmacht?Hetverlangenomtegenietenvanstatusenmachtwordtvaakgekoppeldaanlekkereten,fantastischekleding,grote paleizen, kleurrijke bewakers en onbetwistbareautoriteit.WelkvandezeindicatieszijnvantoepassingopdeProfeetMuhammad ?Een aantal glimpenopzijnlevenkunnenmeehelpenomdezevraagtebeantwoorden.Ondanks zijn verantwoordelijkheden als profeet, leraar,staatsmanenrechter,melktedeProfeetMuhammad zijngeiten5, herstelde zijn kleding, repareerde zijn schoeisel6,hielpindehuishouding7enbezochtarmemensenalszeziekwaren8.Hijhielpookzijnmetgezellenbijhetgravenvaneengreppel door samenmethen zandopzijteschuiven9.Zijnlevenwaseenverbazingwekkendvoorbeeldvaneenvoudenbescheidenheid.De metgezellen van de Profeet Muhammad hieldenvan hem, respecteerden hem en vertrouwden hemonvoorwaardelijk. Hij (Muhammad ) bleef benadrukkendatzezichalleentotAllaahmoestenrichteninaanbiddingenniettothemzelf.Anas ,nvandemetgezellenvandeProfeet Muhammad , zei dat ergeen anderpersoonwasvan wie ze zoveel hielden als de Profeet Muhammad ,tochstondenzenietopvoorhem,zoalsanderemensendatdoenvoorhunhogelieden,alshijnaarhentoekwam,omdathijafkeurdedatzevoorhemopstonden10.Lang voordat er enig zicht was op succes van zijnIslamitischemissieenhijaanhetbeginstondvaneenlangenpijnlijk tijdperk van marteling, lijden en vervolging vanhemzelf en zijn metgezellen, ontving hij een interessantaanbod.Een afgezantvan depolythestische leiders, `Utba,kwamnaarhemtoeenzei:"...Alsjegeldwilt,kunnenwijgenoeggeldvoorjeinzamelen,zodatjenvanonzerijkstenwordt. Als je leiderschap wilt, dan nemen we je als onzeleider en zullen nooit een zaak besluiten zonder jouwgoedkeuring. Als je een koninkrijk wilt dan zullen we jekronentotonzekoning..." Erwasalleennconcessievereistvan deProfeetMuhammad inruilvoordatgenewatzijhem boden namelijk, dat hij het opgaf, de mensen op te 42. 42roepentotdeIslaamenhetaanbiddenvanAllaahzonderenigbondgenoot.Zouditaanbodnietergaantrekkelijkzijnvooriemand die uit is op (zoekt naar) wereldlijke voordeel?TwijfeldedeProfeetMuhammad toenhetaanbodwerdgemaakt?Weeshijhetafalseenovereenkomststrategieomdedeuropentehoudenvooreenbeteraanbod?Hetvolgendewas zijn antwoord: "In naam van Allaah, de meestBarmhartige, de meest Genadevolle en hij reciteerde (aan`Utba)deverzenvandeQuraan,hoofdstuk41deverzen1totenmet3811.Hieronderzijneenaantalvandezeverzen(Nederlandsuitleg):(Quraan,41:24)Een openbaring van (Allaah) de meestBarmhartige,demeestGenadevolleeenBoekwaarvandetekenenduidelijkzijnuiteengezeteen Quraan in het Arabisch, voor lieden diekennis hebben, als verkondiging enwaarschuwing, doch de meesten van hunwenden zich af, daar zij niet kunnenluisterenBij een andere gelegenheid en als reactie op zijn oomsvoorwendsel om te stoppen mensen op te roepen tot deIslaam,washetantwoordvanProfeetMuhammad beslistenoprecht:{"IkzweerbijdenaamvanAllaah,ooom!,datals zijde zon inmijnrechterhandplaatsenendemaaninmijn linker hand in ruil voor het opgeven van deze zaak(mensenoproepentotIslaam),iknooitzalophoudentotdatAllaahhetmaakttoteenzegeofikomkombijhetverdedigenervan"}12.Muhammad en zijn metgezellen ondergingen nietalleen vervolging, dertien jaar lang, maar de ongelovigenprobeerden hem ook een aantal keren tevermoorden.Eensprobeerdenzezijnhoofdtevermorzelenmeteenhelegroterots die nauwelijks te tillen was13. Een andere keerprobeerdenzehemtedodendoorgifinzijnetentegooien14.Wat zou zon leven van lijden en opofferingen kunnenrechtvaardigen, zelfs nadat hij volledig over zijntegenstandershadgezegevierd?Watzoudebescheidenheiden nobelheid kunnen verklaren, die hij op zijn meestglorieusemomententoondetoenhijnadrukkelijkbeweerdedatzijnsuccesalleentewijtenisaandehulpvanAllaahennietaanzijneigentalent?Zijnditdeeigenschappenvaneenopmachtbelusteofeenegostischeman?Voetnoten:1. OvergeleverdinSahiehMuslim,#2972enSahiehalBukhaarie,#2567.2. OvergeleverdinSahiehalBukhaarie,#5413,alAtTirmithie #2364.3. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2082en SahiehalBukhaarie,#6456. 43. 434. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#2739enMusnadvanAhmadbinHambal,#17990.5. Overgeleverdin MusnadvanImaamAhmadbinHanbal,25662.6. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#676enMusnad vanImaamAhmadbinHanbal,#25517.7. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#676enMusnad vanImaamAhmadbinHanbal,#23706.8. Overgeleverdin MuwattavanImaamMaalik,#531.9. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#3034,SahiehMuslim,#1808 enMusnadvanImaamAhmadbinHanbal,#18017.10. MusnadvanImaamAhmadbinHanbal,#1211711. AlSieraalnabawiyyah,IbnHishaam,vol.1,pp.293294.12. AlSieraalnabawiyyah,IbnHishaam,vol.1,pp.265266.13. AlSieraalnabawiyyah,IbnHishaam,vol.1,pp.298299.14. OvergeleverdinalDaramie,#68en AboeDaawoed,#4510.(7)DefenomenalegroeivandeIslaam.Aanheteindvandithoofdstuk,ishetwellichtgepastomeenbelangrijkeindicatie(teken)vandewaarheidvandeIslaamaantewijzen.Hetisbekend,datdeIslaamdesnelstgroeiendereligieisindeUSA(VS)enderestvandewereld.Dehierondervolgendeberichtenzijneenaantalopmerkingenopditfenomeen: "IslaamisdesnelstgroeiendereligieinAmerika,eenleidraaden pilaar van stabiliteit voor veel van onze landgenoten..."(HillaryRodhamClinton,LosAngelesTimes)1. "Moslims zijn werelds snelst groeiende groep..." (ThePopulationReferenceBureau,USAToday)2. "...Islaamisdesnelstgroeiendereligieinhetland."(GeraldineBaumNewsdayReligionWriter,Newsday)3. "IslaamisdesnelstgroeiendereligieindeVerenigdeStaten..."(AriL.Goldman,NewYorkTimes)4.DitfenomeengeeftaandatIslaamwerkelijkdereligievanAllaah(God)is.Het is ondoordacht om te denken dat zoveel Amerikanen tot de Islaamovergaanzonderzorgvuldigeoverwegingendiepeoverpeinzing,voordatzeconcluderen dat de Islaam de waarheid is. Deze bekeerlingen komen uitverschillende lagen van de bevolking verschillende rassen, klassen en uitverschillende maatschappelijke niveaus. Onder hen bevinden zichwetenschappers, professoren, filosofen, journalisten, politici, acteurs enatleten.Depuntendieindithoofdstukzijngenoemd,bevattenslechtseenaantalbewijzendiehetgeloofondersteunen,datdeQuraanhetletterlijkeWoordvanGod(Allaah)is,datMuhammad dewareProfeetis,gezondendoorGod(Allaah)endatdeIslaamdewaarlijkdereligievanGod(Allaah)is. 44. 44Voetnoten:1. LarryB.Stammer,TimesReligionWriter,"Firstladybreaksgroundwithmuslims",LosAngelesTimes(LT),HomeEdition,MetroSecrion,PartB,may31,1996,p.3.2. TimothyKenny,"Elsewhereintheworld,"USAToday(US),FinalEdition,NewsSection,Februari17,1989,p.4A.3. GeraldineBaum"ForloveofAllah," Newsday(ND),NassauandSuffolkEdition,Part11,March7,1989,p.4.4. Ari L.Goldman, "Mainstream Islam rapidly embraced by blackAmericans,"NewYorkTimes,LateCityFinalEdition,Februari21,1989,p.1 45. 45Hoofdstuk2EenaantalvoordelenvanIslaamIslaam verschaft vele voordelen aan het individu en de maatschappij. DithoofdstukbeschrijfteenaantalvoordelendieviaIslaambereiktkunnenwordendoorhetindividu:(1)DedeurnaarheteeuwigeparadijsAllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,2:25)En geef blijde berichten aan hen die geloven en heilzamewerkenverrichtendatvoorhenGaardenzijnwaarrivierenonderstromen(Djannah).Allaahzegtook(Nederlandseuitleg):(Quraan,57:21)Wedijvert om vergiffenisvanuwHeer(teverkrijgen)envoorhet paradijs,waarvan de breedtegelijkisaandebreedtetussenhemel en aarde, bereid voor degenen, die in Allah en Zijnboodschappersgeloven....De Profeet Muhammad heeft ons verteld dat de laagste rang onder debewoners van het Paradijs (Djannah) tien keer de grootte van deze aarde zalkrijgen1enhijofzijzalalleskrijgenwathijofzijwenstendattienmaalzoveelals dat2. De Profeet Muhammad heeft ook gezegd: {Een plaats in hetParadijsgelijkaandegroottevannvoet,isbeter dandewereldenalleswaterinis}3.Hijheeftookgezegd:{InhetParadijszijndingendiegeenoogheeftgezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand aan heeftgedacht}4. Hij heeft ook gezegd: {s Werelds ongelukkigste man onderdegenen die voor het Paradijs bestemd zijn, zal eenmaal in het Paradijsgedompeldworden.Danzalhemgevraagdworden:"OzoonvanAdam,hebje ooit ellende meegemaakt? Heb je ooit moeilijkheden gehad?" Hij zalzeggen:"Neen,OAllaah!Ikhebnooitellendemeegemaaktenikhebnooitmoeilijkhedengehad."}5Alsjehetparadijsbinnengaat,zuljeeengelukkiglevenleiden,zonderziekte,pijn,verdrietofdoodAllaahzaltevredenmetjezijnenzuljedaarvooreeuwigleven.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,4:57)Endegenen,diegelovenengoededadenverrichten,zullenWijtuinen doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om ereeuwigtevertoeven.... 46. 46Voetnoten:1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#186enSahiehalBukhaarie,#65712. Overgeleverdin SahiehMuslim,#188en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#108323. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#6568en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#133684. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2825en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#86095. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2807en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#12699(2)VerlossingvandehellevuurAllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan3:91)Degenendieongelovigzijnenalsongelovigensterven,vangeenhunner zal een aarde vol goud worden aanvaard als hij zichdaarmedezouwillenvrijkopen.Dezenzijnhetwieeensmartelijkestrafwachtenerzullenvoorhengeenhelperszijn.DusditlevenisonzeenigekansomhetParadijsteverdienenenomaanhetHellevuurteontsnappen,wantalsiemandinongeloofsterft,zalhijgeenanderekanskrijgenomopdezewereldterugtekomenomtegeloven.ZoalsAllaahindeQuraan zegt over, wat er gaat gebeuren met de ongelovigen op de Dag desOordeels(Nederlandseuitleg):(Quraan,6:27)En als gij het slechts zoudt kunnen zien, wanneerzij voorhetVuurzullenwordengebracht!Zijzullendanzeggen:"O,mochtenwijslechtswordenteruggezonden,danzoudenwijdetekenenvanonzeHeernietmeerverloochenenenwijzoudentotdegelovigenbehoren."Maarniemandzaldezetweedemogelijkheidkrijgen.De Profeet Muhammad heeft gezegd: {s Werelds gelukkigste persoononder degenen die verdoemd zijn tot de Hel, zal op de Dag des Oordeelseenmaal in de Hel gedompeld worden. Dan zal hem gevraagd worden: "OzoonvanAdam,hebjeooitietsgoedsgezien? Hebjeooitietsaangenaamservaren?Hijzalzeggen:"Neen,OAllaah!}1Voetnoten:1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2807en MusnadvanImaamAhmad binHambal,#12699 47. 47(3)HetwaregelukendeinnerlijkevredeWaregelukenvredewordtgevonden,wanneermenzichovergeeftaandebevelenvandeSchepperendeOnderhoudervandezewereld.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan13:28)Degenendiegeloven,enwierhartrustvindtindegedachtenisaanAllah.Aan de andere kant, degenediezich afwendtvan deQuraan, zal hier op aarde een leven met moeilijkheden hebben. Allaah zegt in deQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan20:124)Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal inbenarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullenWijhemblinddoenopstaan."Ditzoumisschienkunnen verklaren,waaromsommigemensenzelfmoordplegen,terwijl ze al het materiele comfort hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Cat Stevens (nuYusufIslamgenoemd),vroegereenbekendepopzanger,diesomsmeerdan$150.000opeennachtverdiende.NazijnbekeringtotdeIslaam,vondhijwaregelukenvrede,diehijniethadgevondeninhetmaterielesucces1.Raadpleeg a.u.b de brochure, getiteld "The sword of Islaam". Deze brochurebespreekt hoe Islaam door het zwaard van waarheid en nietdoor het stalenzwaard(krachtenmacht)werdverpreid.IndezebrochurekuntudegedachtenengevoelensvanmensenlezendiezichtotdeIslaamhebbenbekeerd.Zekomenuitverschillendelandenenhebbenverschillendeachtergrondenenopleidingsniveaus.2Voetnoten:1. HethuidigeadresvanCatStevens(YusufIslam)is,inhetgevalugraagnaarzijnmening zou willen vragen, nadat hij zich tot de Islaam bekeerde: 2 Digswell Street,LondonN78JX,VerenigdeKoninkrijk.2. Vooreencopievandezebrochurekuntucontactopnemenmetdeachterinhetboekopgesomdeorganisaties. 48. 48(4)VergiffenisvoorallevoorafgaandezondenWanneer iemand zich tot de Islaam bekeert, dan vergeeft Allaah al zijnvoorgaande zonden en slechte daden. Een man, genaamd `Amr , kwamnaardeProfeetMuhammad enzei:"Geefmijuwrechterhandzodatikumijnbeloftevantrouwkangeven".DeProfeet ,stakzijnrechterhanduit.`Amrtrokzijnhandweg.DeProfeet zei:{O`Amr,watisermetjouaandehand?}.Hijantwoordde:"Ikbenvanplaneenvoorwaardetestellen."DeProfeet vroeg: {"Welke voorwaarde ben je van plan naar voren tebrengen?"}`Amrzei:"DatAllaahmijnzondenvergeeft."DeProfeet zei:{"Weet je niet dat door het omhelzen van de Islaam al je zondenwordenuitgewist?}1NadebekeringtotdeIslaam,zaldepersoonbeloondwordenvoorzijnofhaargoede daden volgens de volgende uitspraak van de Profeet Muhammad :{JullieRabb(Heer),dieGezegendenVerhevenis,ismeestbarmhartig.Alsiemandietsgoedsvanplanisenhijdoethetniet,danwordthetalseengoededaadgenoteerd,enalshijhetuitvoert,danwordthetals(eenbeloningvan)tientotzevenhonderdofnogveelmeermalen(alsgoededaden)voorhemgenoteerd.Enalsiemandietskwaadsvanplanis,enhijdoethetniet,danwordthetalseengoededaadgenoteerd,maaralshijhetuitvoert,danwordthetalsnslechtedaadgenoteerdofAllaahzalhetuitvegen}2.Voetnoten:1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#121en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#173572. Overgeleverdin Musnad vanImaamAhmadbinHambal,#2515enSahiehMuslim #131 49. 49Hoofdstuk3AlgemeneinformatieoverdeIslaamWatisIslaam?De Islamitische religie is de acceptatie en gehoorzaamheid aan de leer vanAllaah,welkeHijheeftgeopenbaardaanZijnProfeetMuhammad .EenaantalfundamenteelIslamitischegeloofsprincipes1)HetgeloveninAllaahMoslimsgeloveninEn,Unieke,OnvergelijkbareGod,dienochzoonnochbondgenootheeft,endatniemandhetrechtheeftaanbedentewordenbehalveHijalleen. Hij isde ware God,en elke andere godheidis vals. Hij heeftde meestverheven Namen en sublieme, perfecte Eigenschappen. Niemand deelt in ZijnGodheid,nochinZijnEigenschappen.IndeQuraanbeschrijftAllaahzichzelfalsvolgt(Nederlandseuitleg):(Quraan112:14)Zeg:"HisisGodalsEnige.AllahdeBestendige.Hijheeftnietverwekt en isnietverwekt.En nietniserinenigopzichtaanHemgelijkwaardig."Niemandheefthetrechtomaangeroepen,gesmeekt,aanbedentewordengedurendehetgebedof opwelkemanierdanookaanbedenteworden,danAllaahalleen.Allaah alleen is deAlmachtige, de Schepper, deSoevereine en de Onderhoudervan alles in het gehele heelal.Hijbestuurtallezaken.HijheeftgeenvanZijnschepselennodig,maaralZijnschepselen zijn van Hem afhankelijk bij alles wat ze nodig hebben. Hij is deAlhorende,deAlziendeendeAlwetende,OpeenperfectemanieromgeeftZijnkennis alle zaken, de zichtbare en de niet zichtbare, de algemene en depersoonlijke. Hij weet wat er gebeurd is, wat er zal gebeuren en hoe het zalgebeuren.Geenzaakdoetzichinhetheelalvoor,buitenZijnwilom.AlwatHijwilwordtenalwatHijnietwilwordtnietenzalooknooitzijn.Zijnwilisbovendewilvanalleschepselen.HijheeftmachtoveralledingenenHijisinstaatomalles(watHijwenst)tedoen.HijisdemeestBarmhartige,demeestGenadevolleendemeestHeilzame.InnvandeuitsprakenvandeProfeetMuhammad ,wordtonsvertelddatAllaahgenadevolleristegenoverZijnschepselen,daneenFiguur1:Hoofdstuk112vandeQuraanisinArabischekalligrafiegeschreven. 50. 50moedervoorhaarkind.1Allaahisverrevanonrechtvaardigheidentirannie.HijisdeAlwijzeinalZijnhandelingenenbeslissingen.AlsiemandietsvanAllaahwil,dan kan hijofzij het directaan Allaah vragen,zonderiemandalsbemiddelaartussenzichzelfenHemteplaatsen.God (Allaah) is niet Jezus , en Jezus is niet God2. Zelfs Jezusverwierpdit.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan5:72)ZijlasterenGod,diezeggen:"WaarlijkAllah,HijisdeMessias,de zoon van Maria,"terwijldeMessiaszelfzeide:"O,kinderenIsrals,aanbidtAllah,DiemijnHeerenuwHeeris."Gewis,voorhem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemelverboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor deonrechtvaardigengeenhelper.Allaahisgeendrieeenheid.AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan,5:7375)WaarlijkzijlasterenGod,diezeggen:"AllahisEnderDrie."ErisgeenGoddandeenigeGod.Enindienzijnietophoudenmethetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke strafoverkomen.WillenzijzichdanniettotAllahwendenenomZijnvergiffenis vragen terwijl Allah Vergevensgezind, Genadevol is?De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschappervoorzeker.DeIslaamverwerpthet,datAllaahopdezevendedagvandescheppingrustte,datHijmetnvanZijnengelenworstelde,datHijeenafgunstigesamenzweerderis tegen de mensheidof datHij is geincarneerd in welkmensdan ook.Islaamverwerpt ook het toeschrijven van een menselijke gedaante aan god. Dit alleswordtalsgodslasterlijkbeschouwd.Allaahisverhevenbovenalles.Hijisverrevanelkeonvolkomenheid.Hijraaktnooitvermoeid.HijwordtnooitslaperigenHijslaaptniet.HetArabischwoordAllaah,betekentGod(deEnigeendeWareGoddiehetgeheleheelalheeftgeschapen).DitwoordAllaahiseennaamvoorGod,diedoorzowelArabischsprekendemoslimsalschristenenwordtgebruikt.Ditwoord,kannietgebruiktwordenomietsandersdandeEnigeWareGodaanteduiden.IndeQuraan komt dit Arabische woord, Allaah, meer dan 2150 maal voor. In deAramesetaal,eentaaldienauwverwantisaanhetArabischendetaaldieJezusgewoonlijksprak,3verwijstAllaahooknaarGod.2)HetgelovenindeengelenMoslims geloven in het bestaan van de engelen en dat het rechtschapenschepselen zijn. De engelen aanbidden Allaah alleen, gehoorzamen Hem, enhandelenalleendoorZijnbevel.Djibriel(Gabriel) ,diedeQuraanaandeProfeetMuhammad bracht,behoorttotnvandeengelen. 51. 513)HetgeloveninAllaahsgeopenbaardeBoekenMoslims geloven dat Allaah Boeken heeft geopenbaard aan ZijnBoodschappers als bewijs voor de mensheid en als een leidraad voor hen. DeQuraan,dieAllaahaandeProfeetMuhammad heeftgeopenbaard,behoorttotn van die Boeken. Allaah heeft de bescherming van de Quraan tegen elkevervalsing en verdraaiing gegarandeerd. Allaah zegt (Nederlandse uitleg):(Quraan,15:9)Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran)nedergezondenenvoorzekerWijzullenerdeWakeroverzijn.4)HetgelovenindeprofetenendeboodschappersvanAllaahMoslims geloven in de profeten en boodschappers van Allaah, vanaf Adam, tot Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob ,Mozes en Jezus (vredezijmethen).MaarAllaahslaatsteboodschapaandemensheid,eenherbevestigingvandeeeuwigeboodschappen,werdaandeProfeet Muhammad geopenbaard. Moslims geloven dat de laatste profeetMuhammad is,gezondendoorAllaah,zoalsAllaahzegt(Nederlandseuitleg):(Quraan,33:40)Mohammed is niet de vader van n uwer mannen, maar deboodschappervanAllahenhetzegel(delaatste)derprofeten.MoslimsgelovendatalleprofetenenboodschappersgeschapenmensenwarendiegeenvanAllaahsgoddelijkeeigenschappenhadden.5)HetgelovenindeDagdesOordeelsMoslimsgelovenindeDagdesOordeels(dedagderOpstanding), wanneerallemensenherrijzenvoorAllaahsOordeel,omzichvoorhunovertuigingen(geloof)endadenteverantwoorden.6)Hetgeloveninalqadar(voorbeschikking)Moslimsgeloveninalqadar,degoddelijkevoorbeschikking,maarditgeloofin de goddelijke voorbeschikking betekent niet dat de mensen geen eigen wilhebben.Ditbetekentdatzekunnenkiezentussenhetgoedeenhetkwadeendatzeverantwoordelijkzijnvoorhunkeuze.Hetgeloveningoddelijkevoorbeschikkingomvathetgeloveninvierdingen:1. Allaahweetalles.Hijweetwatgebeurdisenwatzalgebeuren.2. Allaah heeft alles wat gebeurd is en zal gebeuren tot de Dag desOordeels,opgetekend.3. AlleswatAllaahwilgebeurtenalleswatHijnietwilgebeurtniet.4. AllaahisdeScheppervanalles. 52. 52Voetnoten:1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2754en SahiehalBukhaarie,#59992. Een bericht in de Daily News uit de Verenigde Koninkrijk (25/6/1984) onder detitel"ShocksurveyofAnglicanbishops"("VerrassendeenquteonderdeAnglicaansebischoppen"), bericht dat meer dan de helft van de Engelse Anglicaanse bisschoppenhet over het volgende eens zijn "De christenen zijn verplicht te geloven dat JezusChristus God was." De stemming leidde tot 31 van Engelands 39 bisschoppenontkennenJezusgodheidenopstanding.Hetberichtvermeldtverderdat19vande31bisschoppen het over het volgende eens zijn "Het is voldoende om Jezus als Godshoogste tussenpersoon te zien." De enquette werd onder de leiding van LondonWeekendTelevisionsweekend,religieuze programma"Credo"uitgevoerd.3. NIVCompactdictionaryoftheBible,Douglas,p.42IsereniganderheiligebronbuitendeQuraan?Ja inderdaad, nl. de Sunnah (wat de Profeet Muhammad heeft gezegd,gedaanofgoedgekeurd)isdetweedebronbinnendeIslaam.DeSunnahbevatdeahadieth (meervoud van hadieth: betrouwbare, overgeleverde berichtenvan demetgezellenvandeProfeetMuhammad ,vanwathijheeftgezegd,gedaanofgoedgekeurd). Het geloven in de Sunnah is een fundamenteel Islamitischegeloofsprincipe. 53. 53VoorbeeldenvandeuitsprakenvandeProfeetMuhammad(ahadieth) {De gelovigen, zijn in hun liefde, barmhartigheid en vriendelijkheid voorelkaaralseenlichaam:alseendeelhiervanziekis,dandeelthetgehelelichaamdezeslaaploosheidenkoorts.} {Devolmaakstenonderdegelovigeningeloof(iemaan)zijndegenendiehetbestezijningedrag.Endebesteonderhenzijndegenendiehetbestevoorhunvrouwenzijn.} {Geenvanjulliegelooft(volledig), totdathijvoorzijnbroederwenst(hetgeenwaarhijvanhoudt)wathijvoorzichzelf wenst.}1 {DebarmhartigenwordendoordeMeestBarmhartige(Allaah)begenadigd.Toon barmhartigheid aan degenen op aarde, en Allaah zal barmhartig zijnjegensjullie.} {...glimlachennaarjebroederisliefdadigheid.}2 {Eengoedwoord(tegeniemandzeggen)isliefdadigheid.}3 {EeniederdieinAllaaheninhetHiernamaalsgelooft,moetgoedzijnvoorzijnburen.}4 {Dewaarheidsgetrouweenbetrouwbare(moslim)handelaarissamenmetdeprofeten(opdedagdesOordeels)...}5 {Allaahoordeeltnietnaarjullieuiterlijkenjullierijkdom,maarHijkijktnaarjulliehartenenonderzoektjulliedaden.}6 {Sterkzijnbetekentnietdatjeiemandvloert.Waarlijkjebentpassterkalsjejezelfkuntbedwingenineenwoedeaanval.}7 {Terwijleenmanopdewegliepvondhijeendisteltak.Demanpaktehetop.Aldus,bedankteAllaahhemenvergafzijnzondes.}8 {Betaalhetloonvandearbeidersvoorhunzweetopdroogt.}9 {Erwaseenseenman,dieopreiswasenergedorstkreeg.Hijvondeenbron,daaldedaarinafendronk.Toenhijweerbovenkwamzaghijeenhondmetzijntonguitzijnbekhangend,dievochtigeaardeatomdathijzondorsthad.Demandacht:"Hetbeestisernetzoaantoealsikdaarnetwas".Hijgingopnieuwnaar beneden, vulde zijn schoen met water en hield die tussen zijn tandengeklemdtoenhijweernaarbovenklom,enhijgafdehondtedrinken.Allaahisdezemandankbaarenschenkthemvergiffenis.DemensenvroegendeProfeet:"OBoodschappervanAllaah ,dusonzedadentegenoverdierenwordenook beloond?". "Jazeker",zeihij, "ten aanzien van ieder levend wezen iserloon(beloning)".}10Voetnoten:1. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#13 enSahiehMuslim,#45.2. Overgeleverdin atTirmithie,#1956.3. Overgeleverdin SahiehMuslim,#1009en SahiehalBukhaarie,#2989.4. Overgeleverdin SahiehMuslim,#48en SahiehalBukhaarie,#60195. Overgeleverdin atTirmithie,#12096. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2564.7. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2609en SahiehalBukhaarie,#6114.8. Overgeleverdin SahiehMuslim,#19149. OvergeleverdinIbnMaadjah,#2443 54. 5410. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2244en SahiehalBukhaarie,#2466 55. 55WatzegtdeIslaamoverdeDagdesOordeels?Net als de christenen geloven de moslims dat het aardse leven slechts eenbeproevingistervoorbereidingophetvolgenderijkvanbestaan.Ditleveniseentestvoorelkindividuvoorhetlevennadedood.ErzaleendagkomendathetgeheleuniversumvernietigdzalwordenendatdedodenzullenherrijzenvoordeberechtigingdoorAllaah.Dezedagzalhetbeginzijnvaneenlevenzondereinde.DezedagisdeDagdesOordeels.Opdiedag,zullenallemensenberechtwordendoorAllaahnaarhunreligieendaden.Degenendiesterventerwijlzegelovendat"ergeenwaregoddanAllaahisenMuhammaddeBoodschapper(Profeet)vanAllaahis"enmoslimzijn,zullenopdiedagbeloondwordenenzullenvooraltijdinhetParadijstoegelatenworden,zoalsAllaahzegt(Nederlandseuitleg):(Quraan2:82)EnzijdiegelovenenheilzamewerkenverrichtendiegenenzijndeliedenvandeGaarden(hetParadijs)enzijzijndaarineeuwiglevendMaardegenendiesterventerwijlzenietgelovendat"ergeenwaregoddanAllaahisenMuhammaddeBoodschapper(Profeet)vanAllaahis"endusgeenmoslimszijn,zullenhetParadijsvooraltijdverliezenenzullennaarhetHellevuurgezondenworden,zoalsAllaahzegt(Nederlandseuitleg):(Quraan,3:85)MaarwieietsandersdandeIslaamtotgodsdienstzoekt,hetzalniet van hem worden geaccepteerd en hij zal tot de verliezersbehoreninhetHiernamaalsEnzoalsHijzegt(Nederlandseuitleg):(Quraan3:91)Degenendieongelovigzijnenalsongelovigensterven,vangeenhunner zal een aarde vol goud worden aanvaard als hij zichdaarmedezouwillenvrijkopen.Dezenzijnhetwieeensmartelijkestrafwachtenerzullenvoorhengeenhelperszijn.Menkanzichafvragen,"IkdenkdatIslaameengoedereligieis,maaralsiktotdeIslaamoverga,benikbangdatmijnfamilie,vriendenenanderemensenmijlastigzullenvallenenmijzullenbespotten.DusalsikniettotdeIslaamoverga,zalikdanhetParadijsbinnengaanenbeschermdzijntegenhetHellevuur?Het antwoord hierop is wat Allaah in de bovengenoemde verzen zegt(Nederlandseuitleg):(Quraan,3:85)MaarwieietsandersdandeIslaamtotgodsdienstzoekt,hetzalniet van hem worden geaccepteerd en hij zal tot de verliezersbehoreninhetHiernamaalsAangezienAllaahdeProfeetMuhammad heeftgezondenommensenopteroepentotdeIslaam,zalAllaahhetnietaccepterendatmeneenanderereligiedandeIslaamaanhangt.AllaahisonzeSchepperenOnderhouder.Hijheeftalleswat 56. 56er op aarde is voor ons geschapen. Alle zegeningen en goede dingen die wehebbenkomenvanHem.Hieruitvolgt,datalsiemandhetgeloveninAllaah,ZijnProfeetMuhammad ofZijnreligie,deIslaam,verwerpt,hetdanrechtvaardigisdathijofzijinhetHiernamaalsgestraftzalworden.HetbelangrijkstedoelvanonzescheppingishetaanbiddenvanAllaahalleenenhetgehoorzamenvanHem,zoalsAllaahhetindeHeiligeQuraanheftgezegd(Nederlandseuitleg):(Quraan,51:56)En ik heb dedjinn en demensenslechtstotMijn aanbiddinggeschapen.Ditlevenhieropaardeis(t.o.v.hetleveninhetHiernamaals)zeerkort.Deongelovigen zullenopdeDagdesOordeelsdenkendathetaardselevenslechtseen dag of deel van een dag duurde, zoals Allah zegt (Nederlandse uitleg):(Quraan,23:112116)Hij (Allaah) zal zeggen: Hoeveel jaren hebben jullie op deaarde verbleven? Zij zullenzeggen: Wij verbleven een dag ofeendeelvaneendag.EnHijheeftgezegd:Dachtgij,datWijutevergeefs(zonderenigdoel)schiepenendat gij niet tot Ons zult worden teruggebracht? Verheven isAllah,dewareKoning.ErisgeenGodbehalveHij.Deze wereld in vergelijking met het Hiernamaals, is zoals de ProfeetMuhammad heeftgezegd:{DewaardevandezewereldvergelekenmethetHiernamaals,isalsdatgenewatjevingersaandezeeonttrekken,wanneerjedezeerindoopteneruithaalt.}1Debetekeniservanis,datdewaardevandezewereldinvergelijkingmethetHiernamaalsisalsdevergelijkingtusseneenpaardruppelswatermetdezee.Voetnoten:1. OvergeleverdinSahiehMuslim, #2858enMusnadvanImaamAhmadbinHambal,#17560 57. 57Hoewordtiemandeenmoslim?Simpelwegdoorhetvolgendemetovertuigingtezeggen:"LaailahaillallaahMuhammadurrasoelullaah"("erisgeen(ware)goddanAllaahenMuhammadisdeBoodschapper(Profeet)vanAllaah"),bekeertmenzichtotdeIslaamenwordtmeneenmoslim.Heteerstegedeelte,"erisgeen(ware)goddanAllaah1,betekentdatAllaahgeenbondgenotenofzoonheeft.Omeenmoslimtezijn,moetmen: GelovendatdeEdeleQuraanhetletterlijkeWoordvanAllahisendoorHemisgeopenbaard. GelovendatdeDagdesOordeels(deDagderOpstanding)waarisenzalkomen,zoalsAllaahhetindeQuraanheeftbeloofd. DeIslaamaccepterenalszijnofhaarreligie. NietsofniemanddanAllaahaanbidden.DeProfeetMuhammad heeftgezegd:{AllaahisblijermethetberouwvaniemandalshijzichberouwvoltotHemwendt,daniemandvanjulliezouzijn,alshijmetzijnkameelindewoestijnrijdtenhet(zijnkameel)metalzijnetenendrinkenbijhemwegrent,waardoorhijalzijnhoopverliestomhemooitweerterugtezien.Hij komt dan bij een boom en gaat liggen bij de schaduw (om op de dood tewachten),omdat hij de hoop ophet ooit vinden van zijnkameelheeft opgegeven.Dan,terwijlhijzichindeze(wanhopige)staatbevindt,verschijnthetplotselingvoorhem!Hijgrijpthetbijzijnhalsterenschreeuwthetinblijdschapuit:"OAllaah,UbentmijndienaarenikbenUwheer!"Zijnvergissingishetgevolgvandeintenseblijdschap.}Figuur2:Hetgezegde(deIslamitischegeloofsbelijdenis):"Erisgeen(ware)goddanAllaah en Muhammad is de Boodschapper (Profeet) van Allaah", staat boven deingangvaneenmoskeegegraveerd.Voetnoten:1. Zoals al op bladzijde 47 is opgemerkt, betekent het Arabische woord Allaahhetzelfde als (de christelijke term) God (de Enige en Ware God die het geheleuniversumheeftgeschapen).Ditwoord,Allah,iseennaamvoorGod,diezoweldoorde Arabische moslims als door de Arabische christenen wordt gebruikt. Voor meerdetailsophetwoordAllaahziedetekstindelaatstealineaopbladzijde47. 58. 58WatisdeessentievandeQuraan?sDe Quraan, het laatst geopenbaardWoord van Allaah, is de primaire bronvoorhetgeloofenhethandelenvaniederemoslim. Het gaat over alle onderwerpendie het menselijk bestaan aangaan:wijsheid, dogma, aanbidding, transacties,wetgeving e.d., maar de fundamentelethema isderelatietussenAllaahenZijnschepselen. Tegelijkertijd is het eenleidraad (geeft het richtlijnen) en een gedetailleerde leerstelling voor eenrechtvaardige maatschappij, fatsoenlijk menselijk gedrag en een billijkeconomischsysteem.Merk op, dat de openbaring van de Quraan aan deProfeet Muhammadalleen in het Arabisch is. Dus iedere Quraan vertaling (interpretatie), in hetNederlands,Engelsofwelkeanderetaalook,isgeenversievandeQuraan,maarslechtseenvertalingvandebetekenisvandeQuraan.DeQuraanbestaatalleeninhetArabisch,detaalwaarinhetwasgeopenbaard. 59. 59WieisdeProfeetMuhammad ?DeProfeetMuhammad wasinMakkahgeboreninhetjaar570n.C.Omdatzijnvadervoorzijngeboortewasoverledenenzijnmoedernietlangdaarna,werdhij (eerst door zijn opa en) vervolgens door zijn oom, afkomstig uit eenvooraanstaande stam van de Quraysh, grootgebracht. Hij was grootgebracht alsongeletterde,waardoorhijnietkonschrijvennochkonlezenenditbleefzototzijn dood. Zijn volk was, voor zijn missie als een profeet, onbekend met dewetenschapendemeestenvanhenwarenongeletterd.Toenhijopgroeide,kwamhij bekend te staan als waarheidslievend, eerlijk, betrouwbaar, vrijgevig enoprecht.1Hij was zo betrouwbaar dat zij hem de bijnaam al Amien (deBetrouwbare) gaven. Muhammad was erg religieus en hij had altijd al het(geestelijke en maatschappelijke) verval en de afgoderij van zijn maatschappijverafschuwd.Figuur3:DemoskeevandeProfeetMuhammad inMadinahOp veertigjarige leeftijd, ontving de Profeet Muhammad zijn eersteopenbaringvanAllaahviadeaartsengelDjibriel(Gabriel) .DeopenbaringencontinueerdenvoordrieentwintigjaarenstaancollectiefbekendalsdeQuraan.ToenhijdeQuraanbegontereciterenendewaarheidbegontepreken,welkeAllaahaanhemhad geopenbaard,begonnen devervolgingenaanhetadresvanhem en zijn kleine groep metgezellen, door de ongelovigen. De vervolgingenwerdenzomeedogenloos,datAllaahhen,inhetjaar622n.C.,hetbevelgaf omteemigreren. Deze emigratie van Makkah naar Madinah, welke ongeveer 420kilometertennoordenvanMakkahligt,markeerthetbeginvandeIslamitischekalender.Naeenaantaljaren,warendeProfeetMuhammad enzijnmetgezelleninstaatomterugtekerennaarMakkah,waarzehunvijandenvergaven.VoordatdeProfeetMuhammad stierfopdrieenzestigjarigeleeftijd,washetgrootstedeelvanhetArabischeSchiereilandmoslimgeworden.Binneneeneeuwnazijndood,wasdeIslaamverspreidvanhetwestenvanSpanjetothetoostenvanChina.EnvanderedenenvandezesnelleenvredelievendeverspreidingvandeIslaam,wasdewaarheid, de zuiverheid en deduidelijkheidvan zijn leerstelling.DeIslaamroeptoptothetgelovenindeEneGod,DiealsEnigeaanbedendientteworden. 60. 60DeProfeetMuhammad waseenperfectevoorbeeldvaneeneerlijk,oprecht,barmhartig,betrouwbaarenmoedigmens.Hoewelhijeenmenswas,washijtochverrevanalleslechteeigenschappenenspandehijzichalleeninvoordezaakvanAllaahenZijnbeloninginhetHiernamaals.Verder,washijaltijd,betreffendealzijndadenenhandelingen,indachtig,eerbiedigenbangvoorAllaah.Voetnoten:1. Overgeleverdin MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#15078 61. 61HoeheeftdeverspreidingvandeIslaamdeontwikkelingvandewetenschapbenvloed?De Islaam geeft de mensheid deinstructie om zijn denkvermogen enobservatievermogen te gebruiken. Binneneen aantaljarennadeverspreidingvandeIslaam, bloeiden grote beschavingen enuniversiteitenop.DesynthesevanOosterseen Westerse ideen, en van het nieuwedenken met het oude, bracht grotevooruitgang binnen de geneeskunde,wiskunde, fysica, astronomie, geografie, architectuur, kunst, literatuur engeschiedenis.Veelcrucialesystemen,zoalsalgebra,deArabischegetallenenhetidee van nul (essentieel voor de vooruitgang van wiskunde), waren aan hetMiddeleeuwse Europa doorgegeven door de Moslim wereld. Geavanceerdeinstrumenten, die de ontdekkingsreizen van de Europeanen mogelijk maakten,zoals de astrolabium (sterrenhoogtemeter), het kwadrant en goede navigatiekaarten,werdenookdoordemoslimsontwikkeld.Figuur4:Hetastrolabium:nvandebelangrijkstewetenschappelijkeinstrumenten,dieontwikkeldisdoordeMoslimsendieinhetWestentotindemodernetijdveelalwerdgebruikt. 62. 62Figuur5:Moslimgeneeskundigenbesteeddenveelaandachtaanchirurgieenontwikkeldenvelechirurgische instrumentenzoalstezienisinditoudemanuscript. 63. 63WatgelovenmoslimsoverJezus(`Iesa) ?MoslimsrespecterenenhoudenvanJezus enhijstaatbijdemoslimsinhoogaanzien.ZebeschouwenhemalsnvandegrootsteboodschappersvanAllaah.DeQuraanbevestigtzijnmaagdelijkegeboorte.EenhoofdstukvandeQuraan is naar Maria (Surat Maryam) vernoemd. De Quraan beschrijft degeboortevanJezus alsvolgt(Nederlandseuitleg):(Quraan,3:4547)Toen de engelen zeiden: "O, Maria, waarlijk, Allah geeft ublijdetijdingdoorZijnwoord:Zijnnaamzalzijn:deMessias,Jezus,zoonvanMaria,geerdindezewereldenindevolgendeenhijzaltothenbehorendieinGodsnabijheidzijn.Enhijzaltothetvolksprekenindewiegenopmiddelbareleeftijdenhijzal n der rechtvaardigen zijn." Zij zeide: "Heer, hoe zal ikeen zoon hebben, daar geen man mij heeft benaderd?" Hijzeide: "Zo schept Allah, wat Hijwil.WanneerHijietsbeslist,zegtHijdaartoeslechts:"Wees"enhetwordt.Jezus werd op een wonderbaarlijke manier geboren door Allaahsbevel,welkeookAdam totlevenhadgebrachtzondereenvader(eneenmoeder).AllaahzegtindeQuraan(Nederlandseuitleg):(Quraan3:59)Voorzeker,hetgevalvanJezusisbijAllahhetzelfdealsdatvanAdam.Hij(Allah)schiephemuitstofenzeide:"Wees"enhijwerd.Tijdens zijn profeetschap, verrichtte Jezus (met de toeste