Nl brief illustrated guide to understanding islam

of 79 /79
1 Een korte, geïllustreerde handleiding om de Islaam beter te begrijpen I.A.Ibrahim Redacteurs Algemene redacteurs: Dr.William (Daoud) Peachy Prof. M.O.Taha Michael (AbdelHakim) Thomas Assoc.Prof.Salman Sultan Tony (AbduKhaliyl) Sylvester Asst.Prof.Ahmad Makky Idris Palmer Dr.M.I.Dawdah Jamaal Zarabozo Saad Kamal Ali AlTimimi Wetenschappelijke redacteurs: Professor Harold Stewart Kuofi Professor F. A. State Professor Mahjoub O. Taha Professor Ahmad Allam Professor Salman Sultan Associate Professor H. O. Sindi Vertaler uit het Engels Drs. Ibrahim Bayrak (Moleculair en Cellulair Bioloog) Herzien door A. Ibn Masoud (2006)

Embed Size (px)

Transcript of Nl brief illustrated guide to understanding islam

 • 1

  Een korte, gellustreerde handleiding om de Islaam beter te begrijpen

  I.A.Ibrahim

  Redacteurs

  Algemeneredacteurs:

  Dr.William(Daoud)PeachyProf.M.O.Taha

  Michael(AbdelHakim)ThomasAssoc.Prof.SalmanSultan

  Tony(AbduKhaliyl)SylvesterAsst.Prof.AhmadMakky

  IdrisPalmerDr.M.I.Dawdah

  JamaalZarabozoSaadKamal

  AliAlTimimi

  Wetenschappelijkeredacteurs:

  ProfessorHaroldStewartKuofi

  ProfessorF.A.State

  ProfessorMahjoubO.Taha

  ProfessorAhmadAllam

  ProfessorSalmanSultan

  AssociateProfessorH.O.Sindi

  VertaleruithetEngels

  Drs.IbrahimBayrak(MoleculairenCellulairBioloog)

  HerziendoorA.IbnMasoud(2006)

 • 2

  Inhoud

  VoorwoordHoofdstuk1:

  EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam1)DewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQur'aanA)DeQur'aanoverdemenselijkeembryologischeontwikkelingB)DeQur'aanover bergenC)DeQur'aanoverdeoorsprongvanhetheelalD)DeQur'aanoverhetcerebrum(grotehersenen)E)DeQur'aanoverzeenenrivierenF)DeQur'aanoverdiepezeeneninwendigegolvenG)DeQur'aanoverwolkenH)DecommentarenvandewetenschappersoverdewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQur'aan

  (2)Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,gelijkaandehoofdstukkenvandeHeiligeQur'aan

  (3)BijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad ,deProfeetvandeIslaam

  (4)DeverzenindeQur'aan,dietoekomstigegebeurtenissenvermelden,dielateruitkwamen

  (5)DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp)

  (6)HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad

  (7)DefenomenalegroeivandeIslaam.

  Hoofdstuk2:EenaantalvoordelenvanIslaam

  (1)Dedeurnaarheteeuwigeparadijs(2)Verlossingvandehellevuur(3)Hetwaregelukendeinnerlijkevrede4)Vergiffenisvoorallevoorafgaandezonden

 • 3

  Hoofdstuk3:AlgemeneinformatieoverdeIslaam

  Watisislaam?EenaantalfundamenteleIslamitischegeloofsprincipes1)HetgeloveninAllaah2)Hetgelovenindeengelen3)HetgeloveninAllaahsgeopenbaardeBoeken4)HetgelovenindeprofetenendeboodschappersvanAllaah5)HetgelovenindeDagdesOordeels6)Hetgeloveninalqadar(voorbeschikking)

  IsereniganderheiligebronbuitendeQur'aan?

  VoorbeeldenvandeuitsprakenvandeProfeetMuhammad(ahadieth)

  WatzegtdeIslaamoverdeDagdesOordeels?

  Hoewordtiemandeenmoslim?

  WatisdeessentievandeQur'aan?

  WieisdeProfeetMuhammad ?

  HoeheeftdeverspreidingvandeIslaamdeontwikkelingvandewetenschapbenvloed?

  WatgelovenmoslimsoverJezus(`Iesa) ?

  WatzegtdeIslaamoverterrorisme?

  MensenrechtenenrechtvaardigheidindeIslaam

  WatisdepositievanvrouwenindeIslaam?

  DefamilieindeIslaam

 • 4

  Hoebehandelendemoslimsdebejaarden?

  WatzijndevijfpilarenvandeIslaam?1)Degeloofsbelijdenis(shahada)2)Hetgebed(salaat)3)Zakaatgeven(steunaandebehoeftigen)4)VastenindemaandRamadaan(sawm)5)DepelgrimstochtnaarMakkah(hajj)

  IslaamindeVerenigdeStaten

  VoormeerinformatieoverdeIslaam.

  Voorsuggestiesencommentaaropditboek

  VoornaderestudieoverdeIslaam.

  Referenties

  DenummeringvandeHadieth

 • 5

  Voorwoord.Ditboekiseenkorte

  leidraadtothetbegrijpenvandeIslaam.Hetbevatdriehoofdstukken.Heteerstehoofdstuk,EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam,beantwoordteenaantalbelangrijkevragendiesommigemensenstellen:

  IsdeQur'aanwerkelijkhetletterlijkeWoordvanAllaah(God)

  endoorHemgeopenbaard? IsMuhammad 1werkelijkeenprofeetgezonden

  doorAllaah? IsIslaamwerkelijkeenreligievanAllaah?

  Indithoofstuk,wordenzessoortenbewijzengenoemd(omdebovenstaandevragentebeantwoorden):

  1. DewetenschappelijkewonderenindeEdeleQur'aan:indezeparagraafwordeneenaantalwetenschappelijkefeitenbesproken(metillustraties),dierecentelijkzijnontdektenindeEdeleQur'aan(14eeuwengeledengeopenbaard)wordengenoemd.

  2. Degroteuitdagingomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,diegelijkisaannvandehoofdstukkenvandeEdeleQur'aan:indeQur'aandaagtAllaahdegehelemensheiduitomnenkelhoofdstukvoorttebrengen,datgelijkisaannvandehoofdstukkenvandeQur'aan.VanafdetijddatdeQur'aanisgeopenbaard,veertieneeuwengeleden,totdedagvanvandaag,isniemandinstaatgeweestomdezeuitdagingaantegaan,hoewelhetkleinstehoofdstukindeQur'aan(hoofdstuk108)slechtsuittienwoordenbestaat.

  3. BijbelseprofetienoverdekomstvanMuhammad ,de(laatste)ProfeetvanIslaam:indezeparagraafwordenenkeleBijbelseprofetienoverdekomstvandeProfeetMuhammad besproken.

  4. DeverzenindeQur'aan,dietoekomstigegebeurtenissenvermelden,welkelaterzijn

 • 6

  uitgekomen:deQur'aanmaaktemeldingvantoekomstigegebeurtenissendielaterzijnuitgekomen,bijvoorbeelddeoverwinningvandeRomeinenopdePerzen.

  5. DewonderendiedoordeProfeetMuhammadverrichtwerden(metAllaahshulp):vele

  wonderenwerdendoordeProfeetMuhammad(metAllaahshulp)verricht.Velemensenwarengetuigenvandezewonderen.

  6. HeteenvoudigelevenvandeProfeetMuhammad :ditiseenduidelijkeaanwijzingdatdeProfeetMuhammad geenvalseprofeetwas,dieaanspraakdeedophetprofeetschapvoormaterielevoordelen,grootheidenmacht.

  Uitdezezesbewijzenkunnenweconcluderendat:

  DeQur'aanhetletterlijkeWoordvanAllaah(God)moetzijnendoorHemisgeopenbaard.

  Muhammad werkelijkeenprofeetis,gezondendoorAllaah.

  DeIslaamwerkelijkdereligievanAllaahis.

  Alswewerkelijkwillenwetenofeenreligieopwaarheiddan wel op valsheid berust, dan moeten we ons bij onzekeuzenietafhankelijkstellenvanonzeemoties,gevoelensoftradities. We moeten afhankelijk zijn van argumentatie(redenering) en onze gezonde verstand. Toen Allaah deprofetenzond,ondersteundeHijhenmetwonderenenbewijswaarmee aangetoond werd dat het ware profeten waren,gezonden door Allaah, en zodoende de religie waarmee zekwamenwaarwas.

  Het tweede hoofdstuk, Een aantal voordelen van deIslaam, vermeldt een aantal voordelen die de Islaamverschaftaanhetindividuzoals:

  1. Dedeurnaarheteeuwigeparadijs2. Verlossingvanhethellevuur3. Waargeluk(vreugde)eninnerlijkevrede4. Vergiffenisvoorallevoorafgaandezonden

  Het derde hoofdstuk, Algemene informatie over deIslaam, verschaft algemene informatie over de Islaam,corrigeert een aantal misverstanden en beantwoordt eenaantalveelvoorkomendevragen,diegesteldworden,zoals:

  WatzegtdeIslaamoverterrorisme? Watisde(maatschappelijke)positievanvrouwenin

  deIslaam?

 • 7

  Voetnoten:

  1. DitArabischegebed (sallallaahoe`alaihiwasallam)betekent:'MogeAllaahhemzegenenenhembeschermentegenonvolkomenheden.

 • 8

  Hoofdstuk1

  EenaantalbewijzenvoordewaarheidvanIslaam

  AllaahondersteundeZijnLaatsteProfeetMuhammad metvelewonderenenvele bewijzen, die aantoonden dat hij een ware Profeet was, gezonden doorAllaah.EveneensondersteundeAllaahZijnLaatstgeopenbaardeBoek,deEdeleQur'aan, met vele (daarin vermelde) wonderen, die bewijzen dat deQur'aan hetletterlijkgeopenbaardeWoordvan

  Allaahis,endatniemandandersdanHijdeauteuris.Dithoofdstukbehandelteenaantalvandezebewijzen:

  (1)Dewetenschappelijkewon derenindeHeilig eQ ur'aa n

  De Qur'aan is het letterlijke Woord van Allaah, die Hij aan Zijn ProfeetMuhammad geopenbaardheeftviadeengelDjibriel(Gabril) .HetwerddoordeProfeetMuhammad uithethoofdgeleerd,waarnahijhetdanaanzijnmetgezellendicteerde.Zij,ophunbeurt,leerdenhetuithunhoofd,schrevenhetop en repeteerden het met de Profeet Muhammad . Bovendien herhaalde deProfeetMuhammad nmaalperjaareninhetlaatstejaarvanzijnleventweemaal ( de tot dan geopenbaarde) Qur'aan samen met de engel Djibriel .Aangezien de Qur'aan tot aan de dood van de Profeet (geleidelijk aan) isgeopenbaard,isertoenendaarnaaltijdeengrootaantalmoslimsgeweest,diedegeheleQur'aan,lettervoorletteruithethoofdhebbengeleerd.SommigevanhenkendenzelfsoptienjarigeleeftijddeheleQur'aanuithethoofd.GeenenkellettervandeQur'aanisindeloopdereeuwenveranderd.

  DeQur'aan ,dieveertieneeuwengeledenisgeopenbaard,vermeldtfeitendiepasonlangsontdektzijnofdoorwetenschappersgeverifieerd.DitbewijstdatdeQur'aan ongetwijfeld het letterlijke Woord van Allaah is, geopenbaard aan deProfeet Muhammad en dat noch de Profeet Muhammad noch enig ander

 • 9

  mens deauteurvandeQur'aan is.DitbewijstookdatMuhammad eendoorAllaah gezonden Profeet is. Het is buiten elke billijkheid dat iemand veertienhonderd jaargeledendezefeitenzouhebbenkunnenweten,daarzepasonlangsontdektofgeverifieerdzijnmetgeavanceerdeonderzoeksuitrustingenverfijndewetenschappelijkemethodes.Alsvoorbeeldhiervankunnenwedevolgendefeitennoemen:

  A)DeQur'aanoverdemenselijkeembryologischeontwikkeling

  In de Edele Qur'aan spreekt Allaah over de menselijk embryologischeontwikkelingsstadia(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,23:1214)

  En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen.Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerderustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `a la q a h(bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de`a la q a h tot een m ud g ha h (zoiets als gekauwde substantie)maakten. 1

  Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaq ah driebetekenissen: (1)bloedzuiger,(2)opgehangendingen(3)bloedklomp.

  Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `ala qah stadium,vindenweeengelijkenistussendezetwee2,zoalsweinfiguur1kunnenzien.Inditstadiumkrijgthetembryoookvoedinguithetbloedvandemoeder,zoalshetgevalismetdebloedzuiger,diezichmethetbloedvananderenvoedt3.

  A.Humaanembryodoorgesnedenzijdevanamnion(binnenstevruchtvlies)(voorstehersengedeelte,hartendwarsdoorsnedevanamnion)B.Bloedzuiger

  Figuur1:Debovenstaandetekeningenillustrerendeuitwendigegelijkenissentusseneenbloedzuigereneenmenselijkembryoinhet`alaqahstadium.(Detekeningvandebloedzuigerisuit"HumandevelopmentasdescribedintheQur'anandsunnah",Mooreenanderenp.37,gewijzigdovergenomenuit"Integratedprinciplesofzoology",Hickmanenanderen.Detekeningvanhetembryoisuit"Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed,p.73.)

  De tweedebetekenisvanhetwoord `alaqah is"opgehangending".Datiswatwezienin figuur 2 en 3, de ophanging van het embryo, tijdens het `al aqah stadium, in debaarmoeder.

 • 10

  Figuur2:Inditfiguurkunnenwedeophangingvaneenembryoindebaarmoeder(uterus)zientijdenshet`alaqahstadium,uit"Thedevelopinghuman"(MooreenPersaud,5thed.,p.66)(cytotrofoblastischeomhulseltertiairevillus(placentavlok)intervillaire ruimtemoederli jkbloedmoederli jke sinusoid)

  Figuur3:Inditfotomicroscopischefiguurzienwedeophangingvaneenembryo(metpijlBaangegeven)tijdenshet`alaqahstadiumindebaarmoeder(ongeveer15dagenoud).Dewaregroottevanhetembryoisongeveer0.6mm,(uit"Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed.,p.66,enigszinsgewijzigdovergenomenuit"Histology",LeesonandLeeson,p.479.)

  De derde betekenis van het woord `alaqah is "bloedklomp". We zien dat deuitwendige gelijkenis van het embryo enzijn vliezen tijdens het `alaqahstadiumlijktopdie van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grotehoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo4 (zie figuur 4).Ook tijdens dit stadium, circuleert het bloed niet tot het einde van dederde week in hetembryo5.Daaromlijkthetembryoinditstadiumopeenbloedklomp.

  Figuur4:Tekeningvanhetprestadiumvanhetcardiovasculairesysteemineenembryotijdenshet`alaqahstadium.Deuitwendigegelijkenisvanhetembryoenzijnvliezenlijktopdievaneenbloedklomp,dankzijdeaanwezigheidvanrelatiefgrotehoeveelhedenbloedinhetembryo.("Thedevelopinghuman",MooreandPersaud,5thed.,p.65)

 • 11

  Dus dedriebetekenissen vanhet woord `a laqa h corresponderennauwkeurigmetdebeschrijvingvanhetembryoinhet `alaq ahstadium.

  Het volgende stadium genoemd in het vers is het mud gha h stadium. HetArabische woord mu dgh ah betekent "ietsdatopeengekauwdesubstantie lijkt".Alsweeenstukkauwgumzoudennemeneneropzoudenkauwenenditzoudenvergelijken met het embryo in het mu dg hah stadium, zouden we kunnenconcluderendathetembryoinhet mud gh ahstadiumuiterlijkegelijkenisvertoontmetdievaneensubstantiewaaropgekauwdis.Weziendandatdeuitsteekelsvanhetembryonaleruggenmergergveellijkenopdetandafdrukkenineengekauwdesubstantie6(ziefiguren5en6).

  Figuur5:Fotovaneenembryoinhetmudghahstadium(28dagenoud).Hetembryoinditstadiumvertoontdeuiterlijkegelijkenismetdievaneensubstantiewaaropgekauwdis.Weziendandatdeuitsteekelsvanhetembryonaleruggenmergergveellijkenopdetandafdrukkenineengekauwdesubstantie.Dewaregroottevanhetembryois4mm.("Thedevelopinghuman"(MooreandPersaud,5thed.,p.82.(DefotoisvanProfessorHideoNishimura,KyotoUniversity,Kyoto,Japan)

  Figuur6:Alswedeuiterlijkekenmerkenvaneenembryoinhetmudghahstadiummeteenstukkauwgumwaaropgekauwdisvergelijken,vindenweeengelijkenistussendetwee.

  Tekeningvaneenembryoinhetmudghahstadium.Wezienhierdeuitsteekelsvanhetembryonaleruggenmergdieergveellijkenopdetandafdrukken(ineengekauwdesubstantie).(Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.79)

  B. Fotovaneenstukkauwgumwaaropgekauwdis.

 • 12

  Hoehad de ProfeetMuhammad dit veertienhonderd jaargeledenkunnenweten,terwijlwetenschappersditpasonlangshebbenontdektd.m.v.geavanceerdeonderzoeks uitrusting en zeer verfijnde microscopen, die in die tijd nietbestonden?.HammenLeeuwenhoekwarendeeerstewetenschappersdiein1677menselijkespermacellen(spermatozoa)hebbenwaargenomenmeteenverbeterdemicroscoop(meerdanduizendjaarnadeProfeetMuhammad ).Tenonrechtedachtenzedatdespermaceleenminiatuurvoorgevormdemensbevattedatpastotgroeikwamalshetinhetgeslachtsorgaanvaneenvrouwgedeponeerdwerd7.

  Professor emeritus Keith Moore is n van de meest prominentewetenschappersvandewereldophetgebiedvananatomieenembryologieenisdeauteurvanhetboek,getiteld"Th edevelop ing hu ma n",datinachttalenvertaaldis.Ditboekwordtalseenwetenschappelijknaslagwerkbeschouwdenwerddooreen speciale commissie in de Verenigde Staten gekozen als het beste boek datgeschreven is door n persoon (op dat gebied). Dr. Keith Moore is professoremeritusinanatomieencelbiologieopdeUniversiteitvanToronto(Canada).Hijwas daar vice decaan van de Fundamentele Wetenschappen aan de FaculteitGeneeskundeenhijwastevensachtjaardevoorzittervandeafdelingAnatomie.In 1984 ontving hij de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie vanAnatomen,de hoogsteonderscheiding,uitgereiktophetgebiedvananatomieinCanada,. Hij heeft vele internationale associaties geleid, zoals "Canadian andAmarican Association of Anatomists" en "Council of the Union of BiologicalSciences".

  In1981,tijdensdeZevendeMedischeConferentieinDammam,SaudiArabi,zei Prof. Moore: "Het was voor mij een groot genoegen, om te helpen bij hetverduidelijken van verklaringen in de Qur'aan over de menselijkeontwikkeling.Hetismijduidelijk,datdezeverklaringenvanGod(Allaah)moetenzijngekomen,geopenbaardaanMuhammad,omdatbijnaaldezekennispasveleeeuwenlaterisontdekt. Dit is voor mij het bewijs, dat MuhammadeenboodschappervanGod(Allaah)moetzijngeweest."8

  Daarop volgend werd Professor Moore de volgende vraag gesteld: "Betekentdit,datugelooftdatdeQur'aanhetWoordvanGodis?".Hijantwoordde:"Ikhebgeenbezwaaromditteaccepteren."

  Tijdens n conferentie, verklaarde Professor Moore: "... Omdat deontwikkeling van menselijke embryo's (in stadia) complex is, welke toe teschrijven is aan hetcontinueveranderingsproces tijdenszijnontwikkeling, iservoorgesteldomtekijkenofhetmogelijkisomeennieuwclassificatiesysteemteontwikkelenmetgebruikmakingvandetermendieindeQur'aanenSunnah(watdeprofeetMuhammad zei,deedofgoedkeurde)genoemdworden.Hetvoorstelis eenvoudig, veelomvattend en in overeenstemming met de hedendaagseembryologische kennis. De intensieve studies van de Qur'aan en ahadieth(overgeleverde, betrouwbare berichten van de metgezellen van de ProfeetMuhammad , vanwathij zei,deedofgoedkeurde)vandeafgelopenvierjaar hebben een menselijk embryo classificatie systeem onthuld, datverbazingwekkendis,daarhetalindezevendeeeuwn.C.wasopgesteld.UitdestudiesdieAristotles,degrondvestervanembryologie,metkippeneierendeedindevierdeeeuw v.C., weten we dat hij zich wel realiseerde dat kippenembryo'szichinstadiaontwikkeldenmaarhijgafgeenenkeldetailoverdezestadia.Voor

 • 13

  zoverbekendisuitdehistorischeembryologie,iserweinigbekendheidoverdeopeenvolgendestadialeontwikkelingenclassificatievanmenselijkeembryo's.Ditis pas in de twintigste eeuw bekend geworden. Vanwege deze reden, kan debeschrijving van het menselijke embryo in de Qur'aan niet gebaseerd zijn opwetenschappelijke kennis van de zevendeeeuw. De enige redelijkeconclusie isdat deze beschrijvingen aan Muhammad geopenbaard zijn door God. Hij hadzulkedetailsnietkunnenweten,omdathijeenongeletterdemanwasmetabsoluutgeenwetenschappelijkeopleiding9.

  Voetnoten:In dit werk zijn slechts de betekenissen van de Qur'anische verzen in het Nederlandsweergegeven.HetisnietdeQur'aanzelf,immersdeorigineleQur'aanisinhetArabisch.

  1. Thedevelopinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.8.2. Human developmentasdescribed in the Qur'anandsunnah,Mooreandothers,p.363. Human development as described in the Qur'an and sunnah,Mooreandothers,p.37

  384. The developinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.655. The developinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.86. The developinghuman,MooreandPersaud,5thed.,p.97. De verwijzing voor deze woorden is "This is the truth (Dit is de Waarheid) (video

  band). Voor een kopie van deze video band, kunt u contact opnemenmet n van de opbladzijde69opgesomdeorganisaties.

  8. Thisis the Truth(videoband)

  B)DeQur'aanoverbergen

  Eenboek,getiteld "Ea rt h",wordtinveleuniversiteitenoverdegehelewereldbeschouwdalseenstandaardnaslagwerk(ophetgebiedvangeologie).Envandeauteurs van dit boek is professor emeritus Frank Press. Hij was dewetenschappelijkeadviseurvandevoormaligePresidentvandeVerenigdeStaten,Jimmy Carter, en hij was 12 jaar de voorzitter van de Academie vanWetenschappeninWashingtonDC.Inzijnboekstaat,datbergenonderliggendewortelenhebben1.Dezewortelenzittendiepingebedindegrond.Bergenhebbendusdevormvaneenpin(ziefiguren7,8en9).

  Figuur7:Debergenhebbendiepewortelen inhetgrondoppervlak(Earth,PressandSiever,p.413)

 • 14

  Figuur8:Schematischedoorsnede.Debergenlijkenoppinnenenhebbendiepewortelen ingebedindegrond.(Anatomyofearth,Cailleux,p.220)

  Figuur9:Eenandereillustratielaatzienhoedebergeneenpinachtigevormhebben,doorhundiepewortelen.(EarthScience,TarbuckenLutgens,p.158.)

  Dit is hoe de Qur'aan bergen beschrijft. Allaah zegt in deQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,78:67)

  Hebben Wij niet de aarde gemaakt tot eenuitgestrektvlakendebergentotpinnen?

  Moderne aardwetenschappen hebben bewezen dat bergendiepewortelenhebbenonderhetgrondoppervlak(ziefiguur9),endatdezewortelenvelemalendehoogtekunnenbereikendieze boven het grondoppervlak hebben2. Dus het meest juistewoordomopbasisvandezeinformatiebergentebeschrijven,is'pin',wanthetmeestevandeeigenlijkesetpinnenzitverborgenonder het grondoppervlak. De geschiedenis van denatuurwetenschappenverteltonsdatdetheorievanbergenmetdiepewortelen,pasindetweedehelftvandenegentiendeeeuwwas gentroduceerd3.Bergen spelen ook een rol bij destabilisering van de aardkorst4. Ze verhinderen dat de aardeschudt. Allaah zegt in de Qur'aan (Nederlandse uitleg):(Qur'aan16:15)

  En Hij heeft in de aarde onwrikbare bergengeslagen opdat het niet met jullie zouwankelen

  Demoderneplatentektoniektheoriehoudteveneensin,datdebergenalsstabilisatorenvoordeaardewerken.Dezekennisover de rol van bergen als stabilisatoren voor de aarde begon

 • 15

  menpasindelate60erjaren(vande20eeeuw)tebegrijpeninhet kader van de ontwikkeling van de platen tektoniektheorie5.Zou iemand inde tijdvandeProfeetMuhammaddewaregestalte(vorm)vanbergenhebbenkunnenweten? Zouiemand zich kunnen voorstellen, dat de solide, massieve bergdiehijvoorzichzietzicheigenlijkdiepindeaardeuitstrekteneenwortelheeft,zoalsdewetenschappersbeweren?Eengrootaantal geologie boeken beschrijft, bij de behandeling vanbergen, alleen het gedeelte van de berg dat boven hetgrondoppervlakzit.Ditvanwegehetfeit,datdezeboekennietgeschreven zijn door geologie specialisten. Moderne geologieheeftechterdewaarheidvandeQur'aanverzenbevestigd.

  Voetnoten:

  1. Earth,PressenSiever,p.435.ZieookEarth Science,TarbuckandLutgens,p.157

  2. The geological concept of mountains in the Qur'an, ElNaggar,p.5

  3. The geological concept of mountains in the Qur'an, ElNaggar,p.5

  4. The geological concept of mountains in the Qur'an, ElNaggar,p.4445

  5. The geological concept of mountains in the Qur'an, ElNaggar,p.5

  C)DeQur'aanoverdeoorsprongvanhetheelal

  Demoderne,toegepasteentheoretische,kosmologiegeeftduidelijkaandatopeen bepaald momenthetgeheleheelalnietsandersdaneenwolkvan 'rook'was(dat is een ondoorzichtige en zeer dichte, hete gasmengsel)1. Dit is nvan deonbetwistbare principes van de moderne kosmologiestandaard.Wetenschapperskunnennuhetonstaanvannieuwesterrenformatiesuitdeoverblijfselenvandeze'rook'waarnemen(ziefiguren10en11).

 • 16

  Figuur10:Eennieuwesterformeertuiteengasenstof(nevel),welke nvandeoverblijfselenvande'rook'is,die (derook)eensdeoorsprongvanhetgeheleheelalwas.(The space atlas,HeatherenHenbest,p.50)

  Figuur11:DeLaguneneveliseen wolkvangasenstof,waarvanhetdiameterongeveer60lichtjaren(afstanddiehetlichtin60zonnejarenaflegtmeteensnelheidvan300.000kmperseconde)is.Hetisopgewektdoordeultraviolettestralingvandehetesterrendierecentelijkgevormdzijnbinnenzijnreuzengestalte.(Horizons,exploringtheuniverse,Seeds,plate9,uitAssociationofUniversitiesforResearchinAstronomy,Inc.)

  Dehelderesterren,diewe'snachtszien,warennetalshetgeheleheelal, indeze"rook"materiaalgevormd.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,41:11)

  Daarna heeft Hij zich gericht tot de hemeldierookwas

 • 17

  Omdat de aarde en de hemelen er boven (de zon, maan,sterren,planeten,melkwegstelselsetc.)uitdezezelfde'rook'isgevormd,concluderenwedatdeaardeendehemelennverenigde massa was. Toen werden ze uit deze homogene'rook' gevormd en van elkaar gescheiden. Allaah zegt in deQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,21:30)

  ZienzijdieongelovigzijndannietdatdehemelenendeaardeeenineengedrongenmassawarenwaaropWijbeidescheidden

  Dr.Alfred Kroner is nvan debekendstegeologenvandewereld.HijisprofessorinGeologieenstaataanhethoofdvan de afdeling Geologie aan het instituut vanAardwetenschappenvandeJohannesGutenberguniversiteit,Mainz, Duitsland. Hij zei: "Denkend aan waar Muhammadvandaankwam...Ikdenkdathetbijnaonmogelijkis,dathijzaken heeft kunnen weten als, de gemeenschappelijkeoorsprongvanhetheelal,omdatwetenschapperspassindsdelaatste paar jaren met zeer gecompliceerde en geavanceerdetechnologischemethodenhebbenkunnenachterhalen,datdithet geval is"2. Hij zei ook: "Iemand die niets weet vannucleaire fysica, kon veertienhonderd jaar geleden, volgensmij, niet in de gelegenheid zijn om zelf achter(wetenschappelijkezaken) tekomen(diewenupasontdekthebben) bijvoorbeeld dat de aarde en de hemelendezelfdeoorspronghebben"3

  Voetnoten:

  1. The first three minutes, a modern view of ori gin of the universe,Weinberg,pp.94105)

  2. This istheT ruth(videoband)3. This istheT ruth(videoband)

  AllaahzegtindeQur'aanovernvandeslechteongelovigendiedeProfeetMuhammad verbood om in de Ka`abah te bidden (Nederlandse uitleg):(Qur'aan96:1516)

 • 18

  D)DeQur'aanoverhetcerebrum(grotehersenen)

  Nee, als hij niet ophoudt, dan zullen Wij hem bij de n a sa y a h(voorhoofd) grijpen. Een leugenachtige,zondige n a sa y a h(voorhoofd).

  WaarombeschreefdeQur'aanhetvoorhoofdalszijndeleugenachtigenzondig?.WaaromzeideQur'aannietdatdepersoonleugenachtigenzondigwas?.Watisderelatietussenhetvoorhoofdenleugenenzonde?

  Als we in de schedel naar het voorhoofd kijken, vinden we het prefrontalegebiedvandecerebrum(grotehersenen)(ziefiguur12).Watverteltdefysiologieonsoverdefunctievandatgebied?Ineenboek,getiteld "Essen tialso fan ato my&p hysi olog y",staatoverditgebied:"Demotivatieenhetoverlegombewegingenteplannenenteinitirengebeurtinhetvoorstegedeeltevandefrontalelobben,hetprefrontale gebied. Dit is een gebied van associatie cortex..."1 In dat boek staatook:"Inverbandmetdebetrokkenheidbijmotivatie,denktmendathetprefrontalegebiedookhetfunctionelecentrumisvooragressie..."2

  Figuur12:Functionele delen(gebieden)vandelinkerhemisfeervandecerebralecortex.Hetprefrontalegebiedisophetvoorstegedeeltevandecerebralecortexgelokaliseerd.(Essentials ofanatomy&physiology,Seeleyandothers,p.211)

  Dus, dit gebied van het cerebrum is verantwoordelijk voor het plannen,motiveren en initiren van zowel goed als slecht (zondig) gedrag, en is hetverantwoordelijk voor het vertellen van leugens en het zeggen van de waarheid.Dus, het is juist om het voorhoofd als leugenachtig enzondig te beschrijvenalsiemandliegtofeenzondeverricht,zoalsindeQur'aanstaatvermeld(Nederlandseuitleg): "Eenleugenachtige,zondige na sa ya h(voorhoofd)."

  VolgensProfessorKeithL.Moore, hebbenwetenschappersdezefuncties, vanhetprefrontalegebied,pasindeafgelopenzestigjaarontdekt3.

 • 19

  Voetnoten:

  1. Essentials of anatomy & physi ology,Seeleyandothers,p.211.Zie ook The human nervous system, Noback and others, p. 410411.

  2. Essentialsof anatomy& physiology,Seeleyandothers,p.211.3. AlE'jazal `ilmyfeealnaseyah(Thescientificmiraclesinthe

  frontofthehead),Mooreandothers,p.41)

  E)DeQur'aanoverzeenenrivieren

  Moderne wetenschap heeft ontdekt, dat op plaatsen waar twee verschillendezeensamenkomen,ereenbarrireistussendezezeen.Dezebarrireverdeeltdetwee zeen zo, dat elke zee zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en dichtheidheeft1.Bijvoorbeeld,hetwatervandeMiddellandseZeeiswarm,heefteenhogezoutgehalteeneenlageredichtheiddanhetwatervandeAtlantischeOceaan.Dus,wanneerhetwatervandeMiddellandseZeedeAtlantischeOceaaninstroomtoverde rotslaag van de Gibraltar, dringt het enkele honderden kilometers deAtlantische Oceaan door, op een diepte van 1.000 meter, met zijn eigenkenmerkende temperatuur, zoutgehalte en lagere dichtheid. Het water van deMiddellandseZeestabiliseertopdezediepte(ziefiguur13)2.

  Figuur13:(Degestabiliseerdetoestandvan)hetMiddellandseZeewaterzoalshetdeAtlantischeOceaanbinnenkomtoverderotslaagvanGibraltar.Hetheeftzijneigenkenmerkendetemperatuur,zoutgehalteenlage(stof)dichtheid,vanwegedebarrirediehenvanelkaaronderscheidt.TemperaturenzijningradenCelsius(C).(MarineGeology,Kuenen,p.43).

  Hoewelergrotegolven,sterkestromingenengetijenindezezeen zijn, mengen of overschrijden ze deze barrire niet.DeEdeleQur'aanvermeldtdatereenbarrireistussentweezeendiesamenkomenendatzedezenietpasseren.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,55:1920)

  Hijheeftde tweezeenlatenstromen enzijontmoeten elkaar. Tussenbeide iseenbarrire(scheiding),zijkunnendie niet passeren.

  Maar als de Qur'aan spreekt over de scheidingslijn tussen

 • 20

  bestaanvan'eenafgesperdeversperring'samenmetdebarrire.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,25:53)

  Hij is het, die de twee soorten water heeftlosgelaten, de ene zoet en welsmakend en deandere zout en bitter. En Hij heeft tussen beideeen onoverbrugbareversperringopgesteld.

  Men kan zich afvragen, waarom de Qur'aan (het woord)"versperring" vermeldt als er gesproken wordt over descheidingslijn tussen zoet en zout water, maardatwoord nietvermeldt als ergesproken wordt overdescheidingslijn tussentweezeen?.Modernewetenschapheeftontdektdatinestuaria(trechtervormige riviermondingen), waar zoet water en zoutwater samenkomen, de situatie enigszins verschilt van wat isgevonden op plaatsen waar twee zeen samenkomen. Er isontdekt,dathetgeenwatzoetwateronderscheidtvanzoutwaterin estuaria, een dichtheidslijngrens is met een gemarkeerdedichtheidsdiscontinuteitdiedetweelagen(namelijk:zoetenzout water) van elkaar scheiden"3. Deze afscheiding(afscheidingszone) heeft een ander zoutgehalte dan het Zoetewater(Rivier)enhetZoutewater(Zee)4(ziefiguur14).

  Figuur14:Overlangsedoorsnedevaneenestuariumlaatdezoutdichtheid(gedeelteszijninpromille()weergegeven)zien.Wekunnenhierdevakjes(scheidingszone)tussenhetzoeteenhetzoutewaterzien.(Introductory Oceanography,Thurman,p.301,enigszinsvergroot).

  Deze informatie is recentelijk ontdekt met behulp vangeavanceerde technische uitrusting om temperatuur,zoutgehalte, dichtheid, zuurstof, oplosbaarheid etc. te kunnenmeten. Het menselijk oog kan het verschil tussen de tweesamenkomende zeen niet waarnemen, de twee zeen lijkeneerder op n, homogene zee. Hetzelfde is het geval met descheiding van water in estuaria, onze ogen kunnen de driesoorten water, zoet, zout en de afscheiding (scheidingszone),nietvanelkaaronderscheiden.

  Voetnoten:

  1. Principlesofoceanography,Davis,pp.92932. Principlesofoceanography,Davis,pp.93

 • 21

  3. Oceanography, Gross,p.242.Zieook IntroductoryOceanography,Thurman,pp.300301.

  4. Oceanography, Gross,p.244. IntroductoryOceanography,Thurman,pp300301

  F)DeQur'aanoverdiepezeeneninwendigegolven

  Allaah zegt in de Qur'aan (Nederlandse uitleg): (Qur'aan,24:40)

  Of (de situatie van de ongelovige is) als deduisternis in een diepe zee die overdekt wordtdoorgolven,waarbovengolvenzijn,waarbovenwolkenzijn:deeneduisternisbovendeandere.Wanneer hij zijn hand uitsteekt kan hij haarniet zien, maar hij voor wie Allaah geen lichtsteltvoordieisergeenlicht.

  Deze vers noemt de duisternis indiepezeen enoceanen,waar als iemand zijn hand uitsteekt, dit niet kan zien. Deduisternis in diepe zeen en oceanen vindt men opongeveereendieptevan200meteren lager.Opdezediepteiserbijnageenlicht(ziefiguur15).Ondereendieptevan1000meteriserhelemaalgeenlicht1.Mensenzijnnietinstaatommeerdanveertig meter te duiken zonder gebruik te maken vanonderzeers of speciale uitrusting. Mensen kunnen nietoverleven zonder hulp (uitrusting e.d.), in de diepe, donkeredelenvandeoceaan,zoalsbijvoorbeeldopeendieptevan200meter.

  Wetenschappers hebben deze duisternis recentelijk ontdektmet behulp van speciale uitrusting en onderzeers, die hen instaathebbengesteldindedieptesvandeoceanenteduiken.Wekunnen ook uit de volgende zinnen van het voorgaande versbegrijpen (Nederlandse uitleg), "...in een diepe zee die

 • 22

  overdekt wordt door golven, waarboven golven zijn,waarbovenwolkenzijn...",datdediepewaterenvanzeenenoceanen overdekt zijn door golven, en boven deze golvenanderegolvenzijn.Hetisduidelijkdatdetweedeseriegolvenoppervlakte golven zijn ,diewezien,omdat de versvermeldtdat boven de tweede golven wolkenzijn. Maar wat te zeggenover de eerste golven? Wetenschappers hebben recentelijkontdekt,daterinwendige(interne)golvenzijn,die"voorkomenop concentratie raakvlakken tussen lagen van verschillendeconcentraties(dichtheden)"2(ziefiguur16).

  Figuur 16: Inwendige golven bij raakvlak tussen twee lagenwatervan verschillende dichtheden. De ene heeft een hogere dichtheid(de onderste) dan de andere (de bovenste) (Oceanography, Gross,p.204).

  Deinwendigegolvenbedekkendediepewaterenvanzeenen oceanen, omdat de diepe wateren een hogere dichtheidhebbendandewaterenbovenhen.Inwendigegolvengedragenzich als oppervlakte golven. Ze kunnen net als oppervlaktegolvenbovendeoppervlaktekomen.Inwendigegolvenkunnennietgezienwordendoorhetmenselijkeoog,maardezekunnenwelwaargenomenwordendoordebestuderingvantemperatuurofzoutgehalteveranderingenopeenbepaaldelokatie3.

  Voetnoten:

  1. Oceans,ElderenPernetta,p.27.2. Oceanography,Gross,p.205.3. Oceanography,Gross,p.205.

  G)DeQur'aanoverwolken

  Wetenschappers hebben verschillende soorten wolken bestudeerd en hebbenverondersteld dat regenwolken samengesteld en vormgegeven worden volgensvastgestelde systemen en bepaalde stappen gerelateerd aan bepaalde soortenwind en wolken. En soort regenwolk is de cumulonimbus wolk (onweersbui).Meteorologen hebben bestudeerd hoe cumulonimbus wolken worden gevormdenhoezeregen,hagelenbliksem produceren.

 • 23

  Ze hebben ontdektdatcumulonimbuswolkendevolgendestappendoorlopenalvorenszeregenproduceren:

  1.De wolken worden door de windvoortgedreven:Cumulonimbuswolkenbeginnentevormen wanneer de wind kleine (wolk) eenheden(cumulus wolken) voortdrijft naar een gebied waardezewolkensamenkomen(ziefiguur17en18).

  Figuur17:Satellietfototoontdewolken,dieinde(verzamel)gebiedenB,CenDsamenkomen.Depijlengevendewindrichtingaan.(TheU se ofSatellitePicturesinWeatherAnalysisandForecasting,Andersonenanderen,p.188)

  Figuur18:Kleinewolkeenheden(cumuluswolken)bewegennaareenconvergente(innpuntsamenkomende)zonevlakbijdehorizon,waarweeengrotecumulonimbuswolkkunnenzien.(CloudsandStorms,Ludlam,plaat7.4)

  2.Samenvoeging: dan worden de kleine wolkensamengevoegdomeengroterewolktevormen1 (ziefiguren18en19).

 • 24

  Figuur19:(A)Gesoleerdekleinewolkeenheden(cumuluswolken).(B)(Groeistadium:)Alsdekleinewolkensamengevoegdworden,neemtdeopstijgendeluchtbinnendegrotewolkentoe,dusstapeltdewolkzichop.Waterdruppelswordenaangeduidmet.(Theatmosphere,Anthesenanderen,p.269.)

  3.Opstapeling: Wanneer de kleine wolken wordensamengevoegd,neemtdeopstijgendeluchtbinnendegrote wolken toe. De opstijgende lucht dichtbij hetcentrumvandewolkzijngroterdandiedichtbijderanden2. Deze opstijgingen van het lucht zorgenervoor,datdewolk(lichaam)verticaalgroeit,dusdewolk stapelt zich op (zie figuur 19 (B), 20 en 21).Deze verticale groei zorgt ervoor dat dewolk(lichaam)zichuitstrektnaarkoelereregiosvandeatmosfeer,waarwaterdruppelsenhagelbeginnente vormen en steeds groter en groter worden.Wanneerdezedruppelsvanwaterenhagel tezwaarbeginnen te worden voor de opstijgende lucht omdeze te ondersteunen, dan beginnen ze als regen,hageletc.uitdewolktevallen3.

  Figuur20:Eencumulonimbuswolk.Nadatdewolkisopgestapeld,komterregenuit.(Weatherandclimate,Bodin,p.123.)

 • 25

  Figuur21:Eencumulonimbuswolk.(AColourGuidetoC louds,ScorerandWexler,p.23.)

  Allaah zegt in de Qur'aan (Nederlandse uitleg): (Qur'aan24:43)

  Zien jullie niet dat Allaah wolken voortstuwtenzedansamenverenigtenzedantoteenstapelmaakt, waarop jullie uit zijn midden de regenzienvoortkomen...

  Meteorologenzijndezedetailsoverwolkformatie,structuuren functie recentelijk te weten gekomen met behulp vangeavanceerde technische uitrusting, zoals vliegtuigen,satellieten,computers,luchtballonnenenanderehulpmiddelenomwindenzijnrichtingtebestuderen,devochtigheidenhaarvariatiestemetenendeniveausenvariatiesvanatmosferischedruk te bepalen4.Het vervolg van het bovenbeschreven vers,nadatermeldingisgemaaktvanwolkenenregen,spreektoverhagel en bliksem: Allaah zegt in de Qur'aan (Nederlandseuitleg):(Qur'aan24:43)

  ...EnHijzendthageluitdebergen(wolken)indehemelneer,waarmedeHijtreftwieHijwilendie Hij afwendt van wie Hij wil, terwijl deflikkeringvanZijnbliksemstraalhaasthetzichtdoetverdwijnen.

  Meteorologen hebben aangetoond dat deze cumulonimbuswolken,diehagelneerlatenkomen,eenhoogtevan25.000tot30.000voet(7,6tot9,2km)kunnenbereiken5,netalsbergen,zoalsindeQur'aanwordtvermeld(Nederlandseuitleg):"...EnHijzendt hagel uit debergen(wolken) indehemelneer..."(zie figuur 21).Dit vers zou een vraag kunnen oproepen.Waarom zegt Allaah in dit vers "zijn bliksem" in eenverwijzing naar de hagel? Betekent het dat hagel devoornaamstefactorisinhetproducerenvanbliksem?Latenwekijkenwaterhieroverinhetboek,M eteoro logyto day,staat.Erstaat in, dat wolken elektrisch geladenworden,alshageldoor

 • 26

  Voetnoten:

  1. Zie The atmosphere, Anthes en anderen, pp. 268269, enElementsofmetereology,MillerenThompson,p.141.

  2. De opstapelingen dichtbij het centrum (van de grotecumulonimbus wolk) zijn groter (in elektrische lading,dampdichtheid etc.), omdat ze beschermd worden van deafkoelingseffectdoorhetbuitenstedeelvandewolk.

  3. Zie The atmosphere,Anthesenanderen,pp.269,enElementsofmetereology,MillerenThompson,p.141142.

  4. Zie Ee'jaz al Qur'aan alKareem fee Wasf anwa' alriyah, alsohob, almatar,Makkyenanderen,p.55

  5. Elements of metereology,MillerenThompson,p.141.

  een gebied van (super)gekoeldedruppels en ijskristallen in dewolk valt. Wanneer vloeibaredruppels in botsing komen meteen hagelkorrel, bevriezen zedoorditcontactendragenlatentewarmte af (aan de hagelkorrel).Dit zorgt er voor dat hetoppervlak van de hagelkorrelwarmer blijft dan dat van deomringende ijskristallen. Als dehagelkorrel in aanraking komtmet een ijskristal, vindt er eenbelangrijk fenomeen plaats:elektronen stromen van het

  koudere object naar het warmere object. Daardoor wordt dehagelkorrel negatief geladen. Hetzelfde effect vindt plaatswanneer(super)gekoeldedruppelsinaanrakingkomenmeteenhagelkorrel en er minuscule splinters positief geladen ijsafbreken. Deze lichtere, positief geladen deeltjes (partjes)wordennaarhetbovenstegedeeltevandewolkvervoerddooropstijgendeluchtbinnendewolk.Dehagel,achtergelatenmeteennegatievelading,valtrichtingdebodemvandewolk,dushet onderste deel van de wolk wordt negatief geladen. Dezenegatieve ladingen worden dan ontladen als (in de vorm van)bliksem6. We concluderen uit het bovenstaande, dat hageldevoornaamste factor is voor de productie van bliksem.Dezeinformatieoverbliksemisrecentelijkontdekt.Tot1600AD(naChristus), waren de ideen vanAristotelesovermeteorologieoverheersend(onderdewetenschappers).Hijzeibijvoorbeeld,dat de atmosfeer twee soorten damp bevat, vochtig en droog.Hijheeftookgezegd,datdonderhetgeluidvandebotsingvande drogedamp metdeaangrenzendewolken isenbliksemdeontvlamming en verbranding van het droge damp is met eendun en zwak vuur.7 Dit zijn een aantal ideen omtrentmeteorologie die overheersend waren ten tijde van deopenbaringvandeQur'aan,veertieneeuwengeleden.

 • 27

  6. Meteorology today,Ahrens,p.437.7. The work of Aristotle transl ated into English: Meteorologica,

  vol.3,Rossenanderen,pp.369a369b.

 • 28

  H) De commentaren van de wetenschappers overdewetenschappelijkewonderenindeHeiligeQur'aan

  Hieronder volgen een aantal commentaren vanwetenschappers over de wetenschappelijke wonderen in deEdele Qur'aan. Al deze commentaren zijn afkomstigvan devideo band, getiteld Th is is th e Tru th. Op deze video bandkuntudewetenschapperszienenhoren,terwijlzehieronderde volgende commentaren geven. Voor eenkopie van dezevideo band, kunt u contact opnemen met n van de opbladzijde69opgesomdeorganisaties.

  1) Dr.T.V.N.PersaudisprofessorinAnatomie,professorinKindergeneeskunde en Kindergezondheid en professor inVerloskunde,GynecologieenVoortplantingsWetenschappenaan de Universiteit van Manitoba, Winnipeg, Manitoba,Canada.HijwasdaarzestienjaarhethoofdvandeAfdelingAnatomie.Hijiseenautoriteitopzijngebied.Hijisdeauteurof (eind)redacteur van 22 boeken en heeft meer dan 181wetenschappelijkeartikelsgepubliceerd.In1991,ontvinghijde hoogste onderscheiding, de J.C.B. Grand Award van deCanadeseAssociatievanAnatomen,uitgereiktophetgebiedvan anatomie inCanada,.Toen hem werd gevraagd naar dewetenschappelijke wonderen in de Qur'aan, die hij hadonderzocht,verklaardehijhetvolgende:

  Het lijkt mij dat Muhammad een zeer gewone man was.Hijkonnietlezen,wistniet(hoe)teschrijven.Infeitewashijongeletterd. We praten over twaalf [in feite over veertien]honderdjaargeleden.Jehebthetoveriemanddieongeletterdwas, maar diepgaande verklaringen en beweringen aflegde,die verbazingwekkend nauwkeurig van wetenschappelijkeaardzijn.En ikkanpersoonlijknietinziendatditeenstomtoevalzoukunnenzijn.Erzijnteveelnauwkeurighedenen,evenalsDr.Moore,hebikgeentwijfelsdatditeengoddelijkeinspiratie of openbaring is die hem tot deze beweringenbracht".

  Prof. Persaud heeft een aantal Qur'aan verzen enuitspraken van de Profeet Muhammad ineenaantal vanzijn boeken opgenomen. En hij heeft deze verzen en deuitsprakenopverschillendeconferentiesgepresenteerd.

  2) Dr. Joe Leigh Simpson staat aan het hoofd van deAfdeling Verloskunde en Gynaecologie, is professor inVerloskundeenGynaecologieenprofessorinMoleculairenHumaan Genetica aan de Baylor College of Medicine,Houston, Texas, USA. Hijwasprofessor inVerloskundeenGynaecologieenhethoofdvandeAfdelingVerloskundeenGynaecologie aan de Universiteit van Tennessee, Memphis,

 • 29

  Tennessee,USA.HijwasookdevoorzittervandeAmericanFertilitySociety.Hijheeftveleprijzeninontvangstgenomen,inclusief de Association of Professors of Obstetrics andGynecology Public Recognition Award in 1992. Prof.Simpson bestudeerde de volgende twee uitspraken van deProfeetMuhammad :

  { Waarlijk, elk van jullie wordt gedurende veertigdagenbijeengebrachtindebuikvanzijnmoeder...}1

  {Als het embryo 42 nachten oud is, zendt Allaah eenengel, die het een vorm geeft en zijn gehoor, zicht, huid,vleesenbotten maakt...}2

  Hij bestudeerde deze twee uitspraken van de ProfeetMuhammad uitgebreid,enmerkteopdatdeeersteveertigdagen een duidelijk te onderscheiden stadium vanembryogenese is. Hij was in het bijzonder onder de indrukdoor de absolute precisie en nauwkeurigheid van dezeuitspraken van de Profeet Muhammad . Daarop gaf hijtijdenseenconferentiedevolgendemening:

  "Dus de twee hadieths (de uitspraken van de ProfeetMuhammad )die(hierboven)aangeduidzijn,verschaffenons van een specifieke tijd tabel, van de voornaamsteembryonale ontwikkeling, voor de veertigste dag. Waar hetweer op aankomt, denk ik, en wat 's ochtends herhaaldelijkookdooranderesprekersaangehaaldis, isdatdezehadiethsnietopbasisvandewetenschappelijkkennisdieerindetijdvan de overlevering beschikbaar was, verkregen kan zijn...Wat hier volgens mij uit volgt, is dat er niet alleen geenconflictbestaattussengeneticaenreligie,maardatreligiedewetenschap in feite kan leiden, door het toevoegen vanopenbaringen aan een aantal van de traditionelewetenschappelijkebenaderingen,endaterbeweringenstaanindeQur'aanwiensjuistheiddoordewetenschapaangetoondzijn.Ditondersteunt(hetgegeven),datkennisindeQur'aanafkomstigisvanAllaah."

  3) Dr.E.MarshallJohnsonisprofessoremeritusinAnatomieen Ontwikkelings Biologie aan de Thomas JeffersonUniversiteit, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Hij was daar22jaarlangprofessorinAnatomie,hethoofdvandeafdelingAnatomieendedirecteurvanhetDanilBaughInstituut.HijwasookdevoorzittervandeTeratologie(leervanwonderen)Society. Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven. In1981,tijdensdezevendeMedischeConferentieinDammam,Saoedi Arabi, zei Prof.Johnson in de presentatie van zijnonderzoeksvoordracht:

 • 30

  "Samengevat: de Qur'aan beschrijft niet alleen deontwikkelingvandeexternevorm(vanhetembryo),maarhetbenadruktookdeinternestadia,destadiabinnenhetembryo,van zijn schepping en ontwikkeling. Het benadrukt devoornaamste gebeurtenissen, die door de modernewetenschaperkendworden"Hijzeiook:"Alswetenschapper,kanikalleendingenbehandelen,dieikspecifiekkanzien.Ikbegrijpembryologieenontwikkelingsbiologie.Ikbegrijpdewoordendieaanmij,uitdeQur'aan,vertaaldworden.Zoalsikhetvoorbeeldeerdergafalsikmezelfindattijdperkzouverplaatsen, wetende wat ik vandaag wist en zakenbeschrijvende, dan zou ik de dingen (die in de Qur'aan enhadiethstaan)nietkunnenbeschrijvendiestaanbeschreven.Ik zie geen bewijsmateriaal voor het weerleggen van hetconcept, dat deze persoon, Muhammad, deze informatieergensvandaanzouhebbengehaald.Ikziedusniets,watintegenspraak is met het concept dat goddelijke tussenkomstaandeordewas,bijwathijinstaatwaste(be)schrijven."3

  4) Dr.WilliamW.Hay iseenbekendmarinewetenschapper.Hij is professor in Geologische Wetenschappen aan deUniversiteitvanColorado,Boulder,Colorado,USA.Hijwasvroegerdedecaanvande"RosenstielSchoolofMarineandAtmosphericScience"aandeUniversiteitvanMiami,Miami,Florida, USA. Na een discussie met Prof.Hay over demeldingvandeQur'aanvan recentelijk ontdektefeitenoverzeen,zeihij:

  "Ikvindhetzeerinteressantdatditsoortinformatieinzeeroudegeschriftenstaat,zoalsdeHeiligeQur'aanenikzounietweten hoe ze (aan deze informatie in de Qur'aan) hebbenkunnenkomen.Maarikdenkdathetuiterstinteressantisdathet(deinformatieindeQur'aan)erisendatditwerkverdergaat de betekenis van sommige passages te ontdekken". Entoen aan hem werd gevraagd over de bron van de Qur'aan,antwoordde hij: "Wel, ik zoudenkendathethetgoddelijkeWezenmoetzijn."

  5) Dr.Gerald C.Goeringer is Course Directeur en docent inMedischeEmbryologieopdeAfdelingCelBiologie,SchoolofMedicine,GeorgetownUniversity,WashingtonDC,USA.TijdensdeachtsteSaoediMedischeConferentieinRiyaadh,Saoedi Arabi,verklaarde Professor Goeringerhetvolgendeoverdepresentatievanzijnonderzoeksvoordracht:

  "In betrekkelijk weinig `Aa ya hs (verzen uit de Qur'aan)bevindt zich een nogal uitgebreide beschrijving van demenselijke ontwikkeling vanaf de tijd van de versmeltendegameten (kiemcellen) door organogenese (tot volgroeidebaby).Hiervoor(dusvoordekomstvandeQur'aan)bestond

 • 31

  er niet zo een duidelijke en complete vermelding van demenselijke (embryonale) ontwikkeling, zoals classificatie,terminologie en beschrijving. In de meeste, zo niet allegevallen,looptdezebeschrijvingveleeeuwenvooruitopdevastlegging van de verschillende menselijke embryonalestadia en foetale ontwikkeling in de traditionelewetenschappelijkeliteratuur."

  6) Professor Yushudi Kusan is professor emeritus aan deTokyo Universiteit, Hongo, Tokyo, Japan, en hij was dedirecteurvandeTokyoSterrenwacht,Mitaka,Tokyo,Japan.Hijzei:

  "Ik ben heel erg onder de indruk dat ik juisteastronomische feiten in de Qur'aan heb gevonden, en voorons doen hebben wij, moderne astronomen, pas een helekleine deel van het heelal bestudeerd. Wij hebben onzeinspanningengeconcentreerdomeenheelkleindeel[vanhetheelal] te begrijpen. Doordat we telescopen gebruiken,kunnenwealleenhelekleinedelenvandehemelzien,zonderaanhetheleuniversumtedenken.Aldus,doorhetlezenvandeQur'aanendoorantwoordenopdevragen,denkikdatikmijntoekomstigewegkanvindenvoorhetonderzoekenvanhetuniversum."

  7) Dr.Tejatat Tejasen staat aan het hoofd van de AfdelingAnatomie van Chiang Mai Universiteit, Chiang Mai,Thailand. Hiervoor was hij de decaan aan de FaculteitGeneeskunde, aan dezelfde universiteit. Tijdens de achtsteSaoedi Medische Conferentie in Riyaadh, Saoedi Arabi,stondDr.Tejasenopenzei:

  "Gedurende de afgelopen drie jaar, ben ik genteresseerdgeraakt in de Quraan. Vanuitmijnstudie en wat ik tijdensdezeconferentiehebgeleerd,geloofikdatalleswatveertienhonderdjaargeledenindeQur'aanvastgelegdis,dewaarheidmoet zijn, wat bewezen kan worden door gebruik temakenvan wetenschappelijke middelen. Aangezien de ProfeetMuhammad niet kon lezen noch kon schrijven, moetMuhammad een boodschapper zijn, die deze waarheiddoorgaf,welkeaanhemwerdgeopenbaardalseenverlichtingdoordegenedierechtmatigdeSchepper(tenoemen)is.DezeSchepper moet God zijn. Ik denk dat dit de tijd is om Laai laha illa llaa h,datergeengodheidisomaanbedentewordendan Allaah (God), Muh ammad ur raso elu llaa h, datMuhammadzijnBoodschapper(Profeet)vanAllaah(God)is,te zeggen. Tenslotte, wil ik feliciteren voordeuitmuntendeen zeer succesvolle conferentie. Ik heb niet alleen mijnvoordeelgedaanquawetenschapenreligie,maarikhebookdegeweldigekansgehadomvelebekendewetenschappersteontmoeten en veel nieuwe vriendenonderdedeelnemers te

 • 32

  maken. Het meest kostbare wat ik heb gekregen, door naardeze conferentie te komen, is La a ilaah a illalla ah ,M uh amma du rra soelulla ahendatikmoslimbengeworden."

  Laten we, na het zien van de voorbeelden van dewetenschappelijke wonderen in de Qur'aan en decommentaren van de wetenschappers hierop, onszelf devolgendevragenstellen:

  Ishet toeval,dataldeze,recentelijkontdekte,wetenschappelijke informatie vanverschillendevakgebiedenindeQur'aanzijngenoemd, welk veertien honderd jaargeledenwasgeopenbaard?

  Zouhetkunnen,datdeProfeetMuhammadofiemandandersdeauteurvandezeQur'aanis?

  Het enige mogelijke antwoord is, dat deze Qur'aan hetletterlijke Woord van Allaah moet zijn, wat door Hem isgeopenbaard.

  Voetnoten:

  1. Overgeleverdin SaheehMuslim,#2643enSaheehalBukhaarie,#3208.Opmerking:Wattussen{...}staatinditboekiseenvertalingvanwatdeProfeetMuhammad heeftgezegd.Merkookopdathetsymbool#indevoetnotengebruiktwordtomhetnummervandehadiethaantegeven.EenhadiethiseenbetrouwbareoverleveringdoorgegevendoordeMetgezellenvandeProfeetMuhammadvanwathij heeftgezegd,gedaanofheeftgoedgekeurd.

  2. OvergeleverddoorSaheehMuslim,#2645.3. DeProfeetMuhammad wasanalfabeet.Hij konnoch

  lezennochschrijven.MaarhijdicteerdedeQur'aanaanzijnmetgezellenenbevalsommigevanhenhetopteschrijven.

 • 33

  (2)Degroteuitdagi ngomne nkelho ofdstuk voorttebrengen,gelijkaandehoofd stukkenvandeHeilige Qur'aan

  Allaah zegt in de Qur'aan (Nederlandse uitleg): (Qur'aan2:2325)

  EnindienjullieintwijfelzijnomtrentwatWijhebben neder gezonden op onze dienaar(Muhammad ) komt dan met een hoofdstuk(soera), die eraan gelijkend is en roept julliegetuigen op buiten Allaah, indien jullie dewaarheid spreken. Maar indien jullie dat nietdoen,enjulliezullenhetzekernietkunnendoen,vreest dan het Vuur waarvan mensen en stenende brandstof zijn dat voor de ongelovigen isbereid. En verkondig aan hen die geloven enheilzame werken verrichten dat er voor henTuinenzijnwaarrivierenonderstromen.

  Vanaf de openbaring van de Qur'aan, veertien eeuwengeleden,totdeopdagvanvandaag,isniemandinstaatgeweest(omzelfs)nenkelhoofdstukteschrijven,gelijkaaneenvande hoofdstukken van de Qur'aan wat betreft schoonheid,welsprekendheid, pracht, wijze wetgeving, juiste informatie,wareprofetieenandereperfecteeigenschappenvandeQur'aan.Merk ook op, dat het kleinste hoofdstuk in de Qur'aan(hoofdstuk108)slechtsuittienwoordenbestaat, echter niemandis ooit in staat geweest om deze uitdaging aan te gaan.1 Eenaantal ongelovige Arabieren, die vijanden van de ProfeetMuhammad waren, probeerden deze uitdaging aantegaanomtebewijzendathijgeenwareprofeetwas,maardezepogingmislukte2. Deze mislukking was ondanks het feit, dat deQur'aaninhuneigentaalendialectwasgeopenbaard,endatdeArabieren uit de tijdvan de ProfeetMuhammads eenzeerwelbespraakt (welsprekend) volk waren, die mooie envoortreffelijke gedichten voortbrachten, die zelfs nu noggelezenengewaardeerdworden.

  Hetkleinstehoofdstuk indeQur'aan(hoofdstuk108)bestaat

 • 34

  slechts uit tien woorden. Tot nu toe is niemand in staatgeweest de uitdaging aan te gaan omnhoofdstukzoalsdehoofdstukkenvandeHeiligeQur'aantereproduceren.

  Voetnoten:

  1. Zie AlBurhaanfie`UloemalQur'aan,AzZarkashy,deel2,p.224

  2. Zie AlBurhaanfie`UloemalQur'aan,AzZarkashy,deel2,p.226

 • 35

  (3)Bijbelseprofetienoverdekomstva ndeProfeetM uhammad

  ,deProfeetvand eIslaa m

  DeBijbelseprofetienoverdekomstvanProfeetMuhammad zijneenbewijsvandewaarheid

  vandeIslaam,voordemensendieindeBijbelgeloven.

  In Deuteronomium (18:1819) vermeldde MozesdatdeGodhemzei:"Eenprofeetzoalsjij,zalIkvoorhenvoortbrengen uit het midden van hun broeders Ik zalMijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal stellig tothen spreken alles wat Ik hem gebieden zal. En het moetgeschieden, dat de man die niet zal luisteren naar Mijnwoorden,diehijinMijnnaamzalspreken,Ikzelfhemterverantwoordingzalroepen".1

  Uitdezeversenkunnenweconcluderendatdeprofeetuitdezeprofetiedevolgendedrieeigenschappenmoethebben:

  1)Dat hij een profeet zoalsMoesa (Mozes)zalzijn.

  2)Dat hij uit het midden van debroedersvan deIsralietenzalkomen.

  3)Dat God Zijn woorden in de mond van dezeprofeetzalleggen,enhij(deprofeet) stelligtotzijnvolkzalspreken,alleswatGodhemgebiedenzal.

  Latenwijdezeeigenschappeneensbeteronderzoeken:

  1)EenprofeetalsMoesa(Mozes) :

  ErwarennauwelijksprofetendiezoveelopmekaarlekenalsMoesa (Mozes) enMuhammad .Beide kregeneenallesomvattendeweteneenmaniervanlevengebasseerdopregels.Beideboden hunvijandenhethoofdenoverwonnenop wonderbaarlijke wijzen. Beide werden als profeten enstaatsmannen geaccepteerd. Beide emigreerden nasamenzweringen om hen te vermoorden. VergelijkingentussenMozes enJezus gaannietalleenopvoorde bovengenoemde overeenkomsten maar ook voor anderecruciale (gelijkenissen) inbegrepen zijn, de natuurlijkegeboorte, het gezinsleven, en de dood van Mozes en

 • 36

  Muhammad ,maarnietvanJezus .BovendienwerdJezus door zijn volgelingen als de zoon van Godvereerd en niet uitsluitend als een profeet van God, zoalsMozes enMuhammad datwarenenzoalsmoslimsgeloven dat Jezus dat (ook) was. Dus, deze profetieverwijst naar de Profeet Muhammad en niet naar Jezus

  ,omdatMuhammad meeropMozes lijkt,dandatJezus datdoet.

  Ook, kan men in het Evangelie naar Johannesopmerkendat de joden op de vervolmaking van deze duidelijkeprofetienwachtten.DeeerstewasdekomstvanJezus .De tweede was de komst van Ilyaas (Elia) . De derdewasdekomstvandeProfeet.Ditisduidelijkoptemakenuitde drie vragen die aan Yahya (Johannes de Doper)werdengesteld:"DitwasdegetuigenisvanJohannes,toendejodenpriestersenlevietenuitJeruzalemnaarhemtoezondenom aan hem te vragen wie hij was". Hij faalde niet tebekennen en bekende vrijlijk: "Ik ben Christusniet".Enzijvroegenhem:"Wiebenjedan?BenjijElia?"Hijzei:"Benikniet". "Ben jij de Profeet?" En hij antwoordde: "Neen".(Johannes 1:1920 NIV). Als we in een Bijbel metverwijzingenkijken,danzienweindekanttekeningenvandewoorden "de Profeet", in Johannes 1:21, dat de woordenverwijzen naar de profetie van Deuteronomium 18:15 en18:182. Wij concluderen hieruit, dat de profetie inDeuteronomium 18:18 niet naar Jezus (Christus)verwijst.

  2)UithetmiddenvandebroedersvandeIsralieten:

  Ditverwijstnaarhunbroeders,deIshmaeliten.Ishmael,deanderezoonvanAbraham (zieookGenesis21),iseenvoorvadervandeProfeetMuhammad .

  3)AllaahzalZijnwoordeninzijnmondleggen:

  De woorden van Allaah (de Edele Qur'aan) werdenwaarlijk in de mond van Muhammad gelegd.AllaahstuurdedeengelDjibriel(Gabril) ,omMuhammadde precieze woordenvanAllaah (deEdeleQur'aan)te lerenen vroeg hem om ze aan het volk te dicteren, zoals hij zehoorde. De woorden zijn daarom niet van hem zelf. Zekwamen niet uit zijn gedachten voort, maar werden in zijnmondgelegddoordeengelDjibriel(Gabril) .Tijdenshet leven van Muhammad , werden deze woorden onder

 • 37

  zijntoezichtdoorzijnmetgezellenvanbuitengeleerdenoppapiervastgelegd.

  Deze profetie in Deuteronomium vermeldde bovendiendat deze profeet de woorden van Allaah in de Naam vanAllaahzalspreken. AlsweindeEdeleQur'aankijken,zullenwe vinden dat alle hoofdstukken, behalve hoofdstuk 9,wordenvoorafgegaanofbeginnen metde zin InNaamvanAllaah,DeBarmartige,DeGenadevolle.

  Merk op dat de Bijbel zegt in het versnade profetie inDeuteronomium 18:19 (NIV) : "En het moet geschieden,datdemandienietzal luisterennaarMijnwoorden,diehij in Mijn naam zal spreken, Ikzelf hem terverantwoordingzalroepen".DitbetekentdateeniederdieindeBijbelgelooft,moetgeloven inwatdezeprofeetzegt,endezeprofeetisdeProfeetMuhammad 3.

  Voetnoten:

  1. NIV:TheNIVstudybible,NewInternationalVersion.2. ZiedekanttekeningeninNIVopvers1:21,p.1594.3. Voormeerdetailoverditonderwerpverwijzenwijunaarde

  brochure," Biblicalprophecieson the aventofMuhammad, theProphetofIsl am".Vooreenkopievandezebrochure kuntucontactopnemenmetnvandeorganisatiesdieachterinhetboek staan opgesomd.

 • 38

  (4) De verzen in de Qur'aan, die toekomstigegebeurtenissenvermelden,dielateruitk wamen

  En voorbeeld van de Qur'aan 's correcte profetie vantoekomstige gebeurtenissen is de overwinning van deByzantijnen (Romeinen)opdePerzenbinnendrietotnegenjaar nadat de Byzantijnen door de Perzen waren verslagen.AllahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,30:24)

  De Romeinen zijn verslagen in hetnabijgelegen land, maar zij zullen na hunnederlaag zeker overwinnen, binnen b e d d (drietotnegen)jaar.

  Latenwekijkennaarwatdegeschiedenisonsverteltoverdeze oorlogen. In het boek, History o f the Byza ntin e St ate,staat dat het Byzantijnse leger in 613 n.C. verpletterendverslagen was in Antiochi, en als gevolg hiervan rukte hetPerzischelegeropineensneltemponaarallefronten1.Indietijd was het moeilijk voor te stellen, dat de Byzantijnen dePerzen zouden kunnen verslaan, maar de Qur'aan beloofdedat de Byzantijnen binnen drie tot negen jaar zoudenoverwinnen. In het jaar 622 n.C., negen jaar na deByzantijnse nederlaag, ontmoetten de twee grootheden(Byzantijnen en Perzen) elkaar op Armeense bodem en hetresultaatwasdebeslissendeoverwinningvandeByzantijnenop de Perzen,de eerste keernadeByzantijnsenederlaag in6132.Debelofte(profetie)wasvolbrachtzoalsAllaahdatindeQur'aan hadgezegd.Erzijn ookveleandereverzen indeQur'aan en uitspraken van de Profeet Muhammad , dietoekomstige gebeurtenissen vermelden, die later zijnuitgekomen.

  Voetnoten:

  1. Historyof Byzantinestate,Ostrogorsky,p.95.2. Historyof Byzantinestate,Ostrogorsky,pp.100101,en

  History ofPersia,Sykes,vol.1,pp.483484.Zieook Thenewencyclopedia Britannica,Micropaedia,vol.4,p.1036.

 • 39

  5)De wonderendie doordePro feetM uhamm adverric htwerden(metAlla ahs hulp)

  Profeet Muhammad heeft met de toestemming vanAllaah vele wonderen verricht. Veel mensen waren getuigevandezewonderen.Voorbeelden(vandezewonderenzijn):

  Toen de ongelovigen in Makkah de ProfeetMuhammad vroegenheneenwonder tetonen, liet hij hen het splijten van demaanzien1.

  Een ander wonder was het stromen van wateruit de vingers van Profeet Muhammad ,toen zijn metgezellen dorst kregen en ergeen water was, behalve een beetje in eenvat. Ze kwamen naar hem toe en verteldenhemdatzegeenwaterhaddenomdekleinewassing mee te verrichten noch om tedrinken, behalve dat beetje in het vat. Dus,deProfeetMuhammad deedzijnhandinhetvatenhetwaterbegonuitzijnvingerstestromen, waarop zij dronken en de kleinewassing verrichtten. Ze waren metvijftienhonderdman2.

  Erwarenookveleanderewonderendiedoorhemverrichtwerdenofdiehemwarenoverkomen.

  Voetnoten:

  1. OvergeleverdinSahiehalBukhaarie,#3637en SahiehMuslim,#2802.

  2. OvergeleverdinSahiehalBukhaarie,#3576en SahiehMuslim,#1856.

 • 40

  (6)Hete envoudigelevenva ndeProfee tM uhammad .

  AlswehetlevenvandeProfeetMuhammad voorzijnmissiealsprofeetvergelijkenmetzijnlevennadatzijnmissiealsprofeetbegon,kunnenwe(nietsanders)concluderendandat het onlogisch is om te denken dat hij een valse profeetzou kunnen zijn, die het profeetschap zou hebben opgeistvanwegematerilevoordelen,grootheid,roemenmacht.

  Voorzijnmissiealseenprofeet,hadMuhammad geenfinancile zorgen. Als succesvolle handelaar met een helegoede naam, had hij ruim voldoende inkomsten. Na zijnmissiealsprofeetenvanwegedit(profeetschap),kreeghijhetfinancieel gezien erg moeilijk. Laten we, om dit meer teverduidelijken, de volgende uitspraken over zijn levendoornemen:

  `Aaisha , n van de vrouwen vanProfeet Muhammad , zei: "O mijn neef,wenamenbinnentweemaandendrienieuwemanen waar, zonder een vuur in de huizenvan de Profeet aan te steken (om eenmaaltijd klaar te maken)". Haar neef vroeg:"O tante, wat heeft jullie geholpen het tedoorstaan?"Zezei:"Detweezwartedingen,dadelsenwater,maardeProfeet hadeenaantal Ansaar (Helpers: metgezelen van deProfeet uit Medina) buren die kamelenhadden die melk gaven, en ze zonden deProfeet erwatmelkvan"1.

  Sahl ibn Sa`ad , n van de metgezellenvan de Profeet Muhammad , zei: "DeProfeet van Allaah zag geen broodgebakken van fijn meel vanaf de tijd datAllaah hem (als een profeet) zond tot hijoverleed"2.

  `Aaisha , de vrouw van Muhammad, zei: "De matras van de Profeet ,

  waarop hij sliep, was gemaakt van leeropgevuldmetdevezelsvandadelpalmen"3.

  `Amr ibn alHarieth , n van demetgezellenvandeProfeetMuhammad ,zeidattoendeProfeet overleed,hijnochgeldnochietsandersachterlietbehalvezijnwitte muildier, zijn wapens en een stukje

 • 41

  gronddiehijalsaalmoesweggaf4.

  DeProfeetMuhammad leefdeditzwareleventotzijndood, hoewel de schatkist van de moslims tot zijnbeschikking stond, het grootste gedeelte van het ArabischeSchiereilandvoorzijndoodalmoslimwasendemoslimsnaachttienjaarvanzijnmissieoverwinnaarswaren.

  Is het mogelijk dat de Profeet Muhammad hetprofeetschapzouhebbenopgeistvanwegestatus,grootheidenmacht?Hetverlangenomtegenietenvanstatusenmachtwordt vaak gekoppeld aan lekker eten, fantastische kleding,grote paleizen, kleurrijke bewakers en onbetwistbareautoriteit.WelkvandezeindicatieszijnvantoepassingopdeProfeet Muhammad ? Een aantal glimpen op zijn levenkunnenmeehelpenomdezevraagtebeantwoorden.

  Ondanks zijn verantwoordelijkheden als profeet, leraar,staatsmanen rechter,melktedeProfeetMuhammad zijngeiten5, herstelde zijn kleding, repareerde zijn schoeisel6,hielpindehuishouding7 enbezochtarmemensenalszeziekwaren8.Hijhielpookzijnmetgezellenbijhetgravenvaneengreppel door samen met hen zand opzij te schuiven9. Zijnlevenwaseenverbazingwekkendvoorbeeldvaneenvoudenbescheidenheid.

  De metgezellen van de Profeet Muhammad hieldenvan hem, respecteerden hem en vertrouwden hemonvoorwaardelijk. Hij (Muhammad ) bleef benadrukkendatzezichalleentotAllaahmoestenrichteninaanbiddingenniet tot hemzelf. Anas , n van de metgezellenvan deProfeet Muhammad , zei dat er geen ander persoon wasvan wie ze zoveel hielden als de Profeet Muhammad ,toch stonden ze niet opvoorhem,zoalsanderemensen datdoenvoorhunhogelieden,alshijnaarhentoekwam,omdathijafkeurdedatzevoorhemopstonden10.

  Lang voordat er enig zicht was op succes van zijnIslamitischemissieenhijaanhetbeginstondvaneenlangenpijnlijk tijdperk van marteling, lijden en vervolging vanhemzelf en zijn metgezellen, ontving hij een interessantaanbod. Een afgezant van de polythestische leiders, `Utba,kwam naar hem toe en zei: "...Als jegeldwilt,kunnenwijgenoeggeldvoorjeinzamelen,zodatjenvanonzerijkstenwordt. Als je leiderschap wilt, dan nemen we je als onzeleider en zullen nooit een zaak besluiten zonder jouwgoedkeuring. Als je een koninkrijk wilt dan zullen we jekronentotonzekoning..." Erwasalleennconcessievereistvan de Profeet Muhammad in ruil voordatgene wat zijhem boden namelijk, dat hij het opgaf, de mensen op te

 • 42

  roepentotdeIslaamenhetaanbiddenvanAllaahzonderenigbondgenoot.Zouditaanbodnietergaantrekkelijkzijnvooriemand die uit is op (zoekt naar) wereldlijke voordeel?Twijfelde de Profeet Muhammad toen het aanbod werdgemaakt?Weeshijhetafalseenovereenkomststrategieomdedeuropentehoudenvooreenbeteraanbod?Hetvolgendewas zijn antwoord: "In naam van Allaah, de meestBarmhartige, de meest Genadevolle en hij reciteerde (aan`Utba) de verzen van de Qur'aan, hoofdstuk 41 deverzen1tot en met 3811. Hieronder zijn een aantal van deze verzen(Nederlandsuitleg):(Qur'aan,41:24)

  Een openbaring van (Allaah) de meestBarmhartige,demeestGenadevolleeenBoekwaarvandetekenenduidelijkzijnuiteengezeteen Qur'aan in het Arabisch, voor lieden diekennis hebben, als verkondiging enwaarschuwing, doch de meesten van hunwenden zich af, daar zij niet kunnenluisteren

  Bij een andere gelegenheid en als reactie op zijn oomsvoorwendsel om te stoppen mensen op te roepen tot deIslaam,washetantwoordvanProfeetMuhammad beslisten oprecht: {"Ikzweer bij de naamvanAllaah,ooom!,datals zij de zon in mijn rechter hand plaatsen en de maan inmijn linker hand in ruil voor het opgeven van deze zaak(mensen oproepen tot Islaam), iknooit zal ophouden totdatAllaahhetmaakttoteenzegeofikomkombijhetverdedigenervan"}12.

  Muhammad en zijn metgezellen ondergingen nietalleen vervolging, dertien jaar lang, maar de ongelovigenprobeerden hem ook een aantal keren te vermoorden. Eensprobeerdenzezijnhoofd tevermorzelenmeteenhelegroterots die nauwelijks te tillen was13. Een andere keerprobeerdenzehemtedodendoorgifinzijnetentegooien14.Wat zou zo'n leven van lijden en opofferingen kunnenrechtvaardigen, zelfs nadat hij volledig over zijntegenstanders had gezegevierd? Wat zou debescheidenheiden nobelheid kunnen verklaren, die hij op zijn meestglorieuse momenten toonde toenhij nadrukkelijk beweerdedatzijnsuccesalleen tewijtenisaandehulpvanAllaahennietaanzijneigentalent?Zijnditdeeigenschappenvaneenopmachtbelusteofeenegostischeman?

  Voetnoten:

  1. OvergeleverdinSahiehMusli m,#2972enSahiehalBukhaarie,#2567.2. OvergeleverdinSahiehalBukhaarie,#5413,alAt Ti rmithi e #2364.3. Overgeleverdin SahiehMusl im,#2082en SahiehalBukhaarie,#6456.

 • 43

  4. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#2739enMusnad vanAhmad binHambal,#17990.

  5. Overgeleverdin MusnadvanImaamAhmadbinHanbal,25662.6. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#676en Musnad vanImaamAhmadbin

  Hanbal,#25517.7. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#676en Musnad vanImaamAhmadbin

  Hanbal,#23706.8. Overgeleverdin Mu watta'vanImaamMaalik,#531.9. Overgeleverdin SahiehalBukhaarie,#3034,Sahieh Muslim,#1808 enMusnad

  vanImaamAhmadbinHanbal,#18017.10. MusnadvanImaamAhmadbinHanbal,#1211711. AlSieraalnabawiyyah,IbnHishaam,vol.1,pp.293294.12. AlSieraalnabawiyyah,IbnHishaam,vol.1,pp.265266.13. AlSieraalnabawiyyah,IbnHishaam,vol.1,pp.298299.14. OvergeleverdinalDaramie,#68en A boeD aawoed,#4510.

  (7)Defenomenale groeivand e Islaam.

  Aanheteindvandithoofdstuk,ishetwellichtgepastomeenbelangrijkeindicatie(teken)vandewaarheidvandeIslaamaantewijzen.Hetisbekend,datdeIslaamdesnelstgroeiendereligieisindeUSA(VS)enderestvandewereld.Dehierondervolgendeberichtenzijneenaantalopmerkingenopditfenomeen:

  "Islaamisdesnelstgroeiende religie inAmerika,eenleidraaden pilaar van stabiliteit voor veel van onze landgenoten..."(HillaryRodhamClinton,LosAngelesTimes)1.

  "Moslims zijn werelds snelst groeiende groep..." (ThePopulationReferenceBureau,USAToday)2.

  "...Islaamisdesnelstgroeiendereligieinhetland."(GeraldineBaumNewsdayReligionWriter,Newsday)3.

  "IslaamisdesnelstgroeiendereligieindeVerenigdeStaten..."(AriL.Goldman,NewYorkTimes)4.

  DitfenomeengeeftaandatIslaamwerkelijkdereligievanAllaah(God)is.Het is ondoordacht om te denken dat zoveel Amerikanen tot de Islaamovergaanzonderzorgvuldigeoverwegingendiepeoverpeinzing,voordatzeconcluderen dat de Islaam de waarheid is. Deze bekeerlingen komen uitverschillende lagen van de bevolking verschillende rassen, klassen en uitverschillende maatschappelijke niveaus. Onder hen bevinden zichwetenschappers, professoren, filosofen, journalisten, politici, acteurs enatleten.

  Depuntendieindithoofdstukzijngenoemd,bevattenslechtseenaantalbewijzen die het geloof ondersteunen, dat de Qur'aan het letterlijke Woordvan God(Allaah) is, dat Muhammad dewareProfeet is,gezondendoorGod(Allaah)endatdeIslaamdewaarlijkdereligievanGod(Allaah)is.

 • 44

  Voetnoten:

  1. Larry B.Stammer,TimesReligionWriter, " First lady breaks ground withmuslims",LosAngelesTimes(LT),HomeEdition,MetroSecrion,PartB,may31,1996,p.3.

  2. TimothyKenny, "Elsewhere in the world,"USAToday(US),FinalEdition,NewsSection,Februari17,1989,p.4A.

  3. Geraldine Baum " For love of Allah," Newsday(ND),NassauandSuffolkEdition,Part11,March7,1989,p.4.

  4. Ari L.Goldman, " Mainstream Islam rapidly embraced by blackAmeri cans,"NewYorkTimes,LateCityFinalEdition,Februari21,1989,p.1

 • 45

  Hoofdstuk2

  EenaantalvoordelenvanIslaamIslaam verschaft vele voordelen aan het individu en de maatschappij. Dit

  hoofdstuk beschrijft een aantal voordelen die via Islaam bereiktkunnen wordendoorhetindividu:

  (1)Dedeurnaarhetee uwigeparadijs

  AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,2:25)

  En geef blijde berichten aan hen die geloven en heilzamewerkenverrichtendatvoorhenGaardenzijnwaarrivierenonderstromen(Djannah).

  Allaahzegtook(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,57:21)

  Wedijvert om vergiffenis van uw Heer (te verkrijgen) en voorhet paradijs, waarvan de breedte gelijk is aan de breedte tussenhemel en aarde, bereid voor degenen, die in Allah en Zijnboodschappersgeloven....

  De Profeet Muhammad heeft ons verteld dat de laagste rang onder debewoners van het Paradijs (Djannah) tien keer de grootte van deze aarde zalkrijgen1 enhijofzijzalalleskrijgenwathijofzijwenstendattienmaalzoveelals dat2. De Profeet Muhammad heeft ook gezegd: {Een plaats in hetParadijsgelijkaandegroottevannvoet,isbeter dandewereldenalleswaterinis}3.Hijheeftookgezegd:{InhetParadijszijndingendiegeenoogheeftgezien, geen oor heeft gehoord en geen menselijk verstand aan heeftgedacht}4. Hij heeft ook gezegd: {'s Werelds ongelukkigste man onderdegenen die voor het Paradijs bestemd zijn, zal eenmaal in het Paradijsgedompeldworden.Danzalhemgevraagdworden:"OzoonvanAdam,hebje ooit ellende meegemaakt? Heb je ooit moeilijkheden gehad?" Hij zalzeggen: "Neen, O Allaah! Ik heb nooit ellende meegemaakten ik heb nooitmoeilijkhedengehad."}5

  Alsjehetparadijsbinnengaat,zuljeeengelukkiglevenleiden,zonderziekte,pijn,verdrietofdoodAllaahzaltevredenmetjezijnenzuljedaarvooreeuwigleven.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,4:57)

  En degenen, die geloven engoededadenverrichten,zullenWijtuinen doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om ereeuwigtevertoeven....

 • 46

  Voetnoten:

  1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#186enSahiehalBukhaarie,#65712. Overgeleverdin SahiehMuslim,#188en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,

  #108323. Overgeleverdin SahiehalBukhaari e,#6568en MusnadvanImaamAhmadbin

  Hambal,#133684. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2825en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,

  #86095. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2807en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,

  #12699

  (2)Verlossingva ndehellevu ur

  AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan3:91)

  Degenendieongelovigzijnenalsongelovigensterven,vangeenhunner zal een aarde vol goud worden aanvaard als hij zichdaarmedezouwillenvrijkopen.Dezenzijnhetwieeensmartelijkestrafwachtenerzullenvoorhengeenhelperszijn.

  Dusdit leven isonzeenigekansomhetParadijs teverdienenenom aanhetHellevuur teontsnappen,wantalsiemand inongeloofsterft,zalhijgeenanderekanskrijgenomopdezewereldterugtekomenomtegeloven.ZoalsAllaahindeQur'aan zegt over, wat er gaat gebeuren met de ongelovigen op de Dag desOordeels(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,6:27)

  En als gij het slechts zoudt kunnen zien, wanneer zij voor hetVuurzullenwordengebracht!Zijzullendanzeggen:"O,mochtenwijslechtswordenteruggezonden,danzoudenwijdetekenenvanonze Heer niet meerverloochenenenwijzoudentotdegelovigenbehoren."

  Maarniemandzaldezetweedemogelijkheidkrijgen.

  De Profeet Muhammad heeft gezegd: {'s Werelds gelukkigste persoononder degenen die verdoemd zijn tot de Hel, zal op de Dag des Oordeelseenmaal in de Hel gedompeld worden. Dan zal hem gevraagd worden: "Ozoon van Adam, heb jeooit iets goeds gezien? Heb jeooit ietsaangenaamservaren?Hijzalzeggen:"Neen,OAllaah!}1

  Voetnoten:

  1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2807en MusnadvanImaamAhmad binHambal,#12699

 • 47

  (3)Hetw aregeluk endeinnerlijk evred e

  Waregelukenvredewordtgevonden,wanneermenzichovergeeftaandebevelenvandeSchepperendeOnderhoudervandezewereld.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan13:28)

  Degenendiegeloven,enwierhartrustvindtindegedachtenisaanAllah.

  Aan de andere kant, degene die zich afwendt van deQur'aan, zal hier op aarde een leven met moeilijkheden hebben. Allaah zegt in deQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan20:124)

  Doch degene die zich van Mijn gedachtenis zal afwenden, zal inbenarde omstandigheden leven en op de Dag der Opstanding zullenWijhemblinddoenopstaan."

  Dit zou misschien kunnen verklaren,waaromsommigemensenzelfmoordplegen,terwijl ze al het materiele comfort hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Cat Stevens (nuYusufIslamgenoemd),vroegereenbekendepopzanger,diesomsmeerdan$150.000opeennachtverdiende.NazijnbekeringtotdeIslaam,vondhijwaregelukenvrede,diehijniethadgevondeninhetmaterielesucces1.

  Raadpleeg a.u.b de brochure, getiteld "The sword of Isla am". Deze brochurebespreekt hoe Islaam door het zwaard van waarheid en niet door het stalen zwaard(krachtenmacht)werdverpreid. Indezebrochurekuntudegedachtenengevoelensvanmensen lezendiezichtotdeIslaamhebbenbekeerd.Zekomenuitverschillendelandenenhebbenverschillendeachtergrondenenopleidingsniveau's.2

  Voetnoten:

  1. Het huidige adres van CatStevens (Yusuf Islam) is, inhet gevalu graagnaar zijnmening zou willen vragen, nadat hij zich tot de Islaam bekeerde: 2 Digswell Street,LondonN78JX,VerenigdeKoninkrijk.

  2. Vooreencopievandezebrochurekuntucontactopnemenmetdeachterinhetboekopgesomdeorganisaties.

 • 48

  (4)Vergiffenisvoo rallev ooraf gaandez onden

  Wanneer iemand zich tot de Islaam bekeert, dan vergeeft Allaah al zijnvoorgaande zonden en slechte daden. Een man, genaamd `Amr , kwamnaardeProfeetMuhammad enzei:"Geefmijuwrechterhandzodatikumijnbeloftevantrouwkangeven".DeProfeet ,stakzijnrechterhanduit.`Amrtrokzijnhandweg.DeProfeet zei:{O`Amr,watisermetjouaandehand?}.Hijantwoordde:"Ikbenvanplaneenvoorwaardetestellen."DeProfeet vroeg: {"Welke voorwaarde ben je van plan naar voren tebrengen?"}`Amrzei:"DatAllaahmijnzondenvergeeft."DeProfeet zei:{"Weet je niet dat door het omhelzen van de Islaam al je zonden wordenuitgewist?}1

  NadebekeringtotdeIslaam,zaldepersoonbeloondwordenvoorzijnofhaargoede daden volgens de volgende uitspraak van de Profeet Muhammad :{JullieRabb (Heer), dieGezegendenVerheven is, ismeestbarmhartig.Alsiemandietsgoedsvanplanisenhijdoethetniet,danwordthetalseengoededaadgenoteerd,enalshijhetuitvoert,danwordthetals(eenbeloningvan)tien tot zeven honderdof nog veel meermalen(als goede daden)voorhemgenoteerd. En als iemand ietskwaads van plan is, en hij doet het niet, danwordthetalseengoededaadgenoteerd,maaralshijhetuitvoert,danwordthetalsnslechtedaadgenoteerdofAllaahzalhetuitvegen}2.

  Voetnoten:

  1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#121en MusnadvanImaamAhmadbinHambal,#17357

  2. Overgeleverdin Musnad vanImaamAhmadbinHambal,#2515enSahiehMuslim #131

 • 49

  Hoofdstuk3

  AlgemeneinformatieoverdeIslaamWatisIslaam?

  De Islamitische religie is de acceptatie en gehoorzaamheid aan de leer vanAllaah,welkeHijheeftgeopenbaardaanZijnProfeetMuhammad .

  Eenaantalfunda menteelIslamitisc heg eloofsprinci pes

  1)HetgeloveninAllaah

  Moslims geloven in En, Unieke, OnvergelijkbareGod, die nochzoon nochbondgenootheeft,endatniemandhetrechtheeftaanbedentewordenbehalveHijalleen. Hij is de ware God, en elke andere godheid is vals. Hij heeft de meestverheven Namen en sublieme, perfecte Eigenschappen. Niemand deelt in ZijnGodheid,nochinZijnEigenschappen.IndeQur'aanbeschrijftAllaahzichzelfalsvolgt(Nederlandseuitleg):(Qur'aan112:14)

  Zeg: "His is God alsEnige.AllahdeBestendige.Hijheeftnietverwekt en is niet verwekt. En niet n is er in enig opzicht aanHemgelijkwaardig."

  Niemandheefthetrechtomaangeroepen,gesmeekt,aanbedentewordengedurendehetgebedof opwelkemanierdanookaanbedenteworden,danAllaahalleen.

  Allaah alleen is deAlmachtige, de Schepper, deSoevereine en de Onderhoudervan alles in het gehele heelal.Hij bestuurt alle zaken. Hij heeft geen van Zijn schepselen nodig, maar al Zijnschepselen zijn van Hem afhankelijk bij alles wat ze nodig hebben. Hij is deAlhorende, de Alziende ende Alwetende, Op een perfecte manieromgeeft Zijnkennis alle zaken, de zichtbare en de niet zichtbare, de algemene en depersoonlijke. Hij weet wat er gebeurd is, wat er zal gebeuren en hoe het zalgebeuren.Geenzaakdoetzichinhetheelalvoor,buitenZijnwilom.AlwatHijwilwordtenalwatHijnietwilwordtnietenzalooknooitzijn.Zijnwilisbovendewilvanalleschepselen.HijheeftmachtoveralledingenenHijisinstaatomalles(watHijwenst)tedoen.HijisdemeestBarmhartige,demeestGenadevolleendemeest Heilzame. Innvande uitspraken vandeProfeetMuhammad ,wordtonsvertelddatAllaah genadevoller is tegenoverZijnschepselen,daneen

  Figuur1:Hoofdstuk112vandeQur'aanisinArabischekalligrafiegeschreven.

 • 50

  moedervoorhaarkind.1 Allaahisverrevanonrechtvaardigheidentirannie.HijisdeAlwijzeinalZijnhandelingenenbeslissingen.AlsiemandietsvanAllaahwil,dan kan hij of zij het direct aan Allaah vragen, zonder iemand als bemiddelaartussenzichzelfenHemteplaatsen.

  God (Allaah) is niet Jezus , en Jezus is niet God2. Zelfs Jezusverwierpdit.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan5:72)

  ZijlasterenGod,diezeggen:"WaarlijkAllah,HijisdeMessias,de zoon van Maria," terwijl de Messias zelf zeide: "O, kinderenIsrals,aanbidtAllah,DiemijnHeerenuwHeeris."Gewis,voorhem die iets met Allah vereenzelvigt, heeft Allah de Hemelverboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn. Er is voor deonrechtvaardigengeenhelper.

  Allaahisgeendrieeenheid.AllaahzegtindeQur'aan(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,5:7375)

  Waarlijkzij lasterenGod,diezeggen:"AllahisEnderDrie."ErisgeenGoddandeenigeGod.Enindienzijnietophoudenmethetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke strafoverkomen.WillenzijzichdanniettotAllahwendenenomZijnvergiffenis vragen terwijl Allah Vergevensgezind, Genadevol is?De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschappervoorzeker.

  DeIslaamverwerpthet,datAllaahopdezevendedagvandescheppingrustte,datHijmetnvanZijnengelenworstelde,datHijeenafgunstigesamenzweerderis tegen de mensheid of dat Hij is geincarneerd in welk mens dan ook. Islaamverwerpt ook het toeschrijven van een menselijke gedaante aan god. Dit alleswordt alsgodslasterlijk beschouwd. Allaah is verheven boven alles.Hij isverrevanelkeonvolkomenheid.Hij raaktnooitvermoeid.HijwordtnooitslaperigenHijslaaptniet.

  HetArabischwoord Allaa h,betekentGod(deEnigeendeWareGoddiehetgeheleheelalheeftgeschapen).DitwoordAllaahiseennaamvoorGod,diedoorzowelArabischsprekendemoslimsalschristenenwordtgebruikt.Ditwoord,kannietgebruiktwordenomietsandersdandeEnigeWareGodaanteduiden.IndeQur'aan komt dit Arabische woord, Allaah, meer dan 2150 maal voor. In deAramese taal,een taaldienauwverwantisaanhetArabischendetaaldieJezus

  gewoonlijksprak,3verwijstAllaahooknaarGod.

  2)Hetgelovenindeengelen

  Moslims geloven in het bestaan van de engelen en dat het rechtschapenschepselen zijn. De engelen aanbidden Allaah alleen, gehoorzamen Hem, enhandelen alleen door Zijn bevel.Djibriel (Gabriel) ,diedeQur'aanaandeProfeetMuhammad bracht,behoorttotnvandeengelen.

 • 51

  3)HetgeloveninAllaahsgeopenbaardeBoeken

  Moslims geloven dat Allaah Boeken heeft geopenbaard aan ZijnBoodschappers als bewijs voor de mensheid en als een leidraad voor hen. DeQur'aan,dieAllaahaandeProfeetMuhammad heeftgeopenbaard,behoorttotn van die Boeken. Allaah heeft de bescherming van de Qur'aan tegen elkevervalsing en verdraaiing gegarandeerd. Allaah zegt (Nederlandse uitleg):(Qur'aan,15:9)

  Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran)nedergezondenenvoorzekerWijzullenerdeWakeroverzijn.

  4)HetgelovenindeprofetenendeboodschappersvanAllaah

  Moslims geloven in de profeten en boodschappers van Allaah, vanaf Adam, tot Noah , Abraham , Ismael , Isaak , Jakob ,

  Mozes en Jezus (vrede zij met hen). Maar Allaahs laatste boodschapaandemensheid,eenherbevestigingvandeeeuwigeboodschappen,werdaandeProfeet Muhammad geopenbaard. Moslims geloven dat de laatste profeetMuhammad is,gezondendoorAllaah,zoalsAllaahzegt(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,33:40)

  Mohammed is niet de vader van n uwer mannen, maar deboodschappervanAllahenhetzegel(delaatste)derprofeten.

  MoslimsgelovendatalleprofetenenboodschappersgeschapenmensenwarendiegeenvanAllaahsgoddelijkeeigenschappenhadden.

  5)HetgelovenindeDagdesOordeels

  MoslimsgelovenindeDagdesOordeels(dedagderOpstanding), wanneerallemensenherrijzenvoorAllaahsOordeel,omzichvoorhunovertuigingen(geloof)endadenteverantwoorden.

  6)Hetgeloveninalqadar(voorbeschikking)

  Moslimsgelovenin a lqa dar,degoddelijkevoorbeschikking,maarditgeloofin de goddelijke voorbeschikking betekent niet dat de mensen geen eigen wilhebben.Ditbetekentdatzekunnenkiezentussenhetgoedeenhetkwadeendatzeverantwoordelijkzijnvoorhunkeuze.

  Hetgeloveningoddelijkevoorbeschikkingomvathetgeloveninvierdingen:

  1. Allaahweetalles.Hijweetwatgebeurdisenwatzalgebeuren.2. Allaah heeft alles wat gebeurd is en zal gebeuren tot de Dag des

  Oordeels,opgetekend.3. AlleswatAllaahwilgebeurtenalleswatHijnietwilgebeurtniet.4. AllaahisdeScheppervanalles.

 • 52

  Voetnoten:

  1. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2754en SahiehalBukhaarie,#59992. Een bericht in de Daily News uit de Verenigde Koninkrijk (25/6/1984) onder de

  titel "Shock survey of Anglican bishops" ("Verrassende enqute onder deAnglicaansebischoppen"), bericht dat meer dan de helft van de Engelse Anglicaanse bisschoppenhet over het volgende eens zijn "De christenen zijn verplicht te geloven dat JezusChristus God was." De stemming leidde tot 31 van Engelands 39 bisschoppenontkennen Jezus'godheidenopstanding.Hetberichtvermeldtverderdat19vande31bisschoppen het over het volgende eens zijn "Het is voldoende om Jezus als Godshoogste tussenpersoon te zien." De enquette werd onder de leiding van LondonWeekendTelevision'sweekend,religieuze programma"Credo"uitgevoerd.

  3. NIVC ompact dictionary ofthe Bible,Douglas,p.42

  Isereniga nderh eiligebronbu itende Qur'aan?

  Ja inderdaad, nl. de Su nna h (wat de Profeet Muhammad heeft gezegd,gedaanofgoedgekeurd)isdetweedebronbinnendeIslaam.De Su nna hbevatdeaha dieth (meervoud van h adieth: betrouwbare, overgeleverde berichten van demetgezellenvande ProfeetMuhammad , vanwathijheeftgezegd,gedaanofgoedgekeurd). Het geloven in de Su nna h is een fundamenteel Islamitischegeloofsprincipe.

 • 53

  Voorbeeld envande uitsprakenvande ProfeetM uham mad(ahadieth)

  {De gelovigen, zijn in hun liefde, barmhartigheid en vriendelijkheid voorelkaaralseenlichaam:alseendeelhiervanziekis,dandeelthetgehelelichaamdezeslaaploosheidenkoorts.}

  {Devolmaakstenonderdegelovigeningeloof(iemaan)zijndegenendiehetbestezijningedrag.Endebesteonderhenzijndegenendiehetbestevoorhunvrouwenzijn.}

  {Geenvanjulliegelooft(volledig), totdathijvoorzijnbroederwenst(hetgeenwaarhijvanhoudt)wathijvoorzichzelf wenst.}1

  {De barmhartigen worden door de Meest Barmhartige (Allaah) begenadigd.Toon barmhartigheid aan degenen op aarde, en Allaah zal barmhartig zijnjegensjullie.}

  {...glimlachennaarjebroederisliefdadigheid.}2 {Eengoedwoord(tegeniemandzeggen)isliefdadigheid.}3 {EeniederdieinAllaaheninhetHiernamaalsgelooft,moetgoedzijnvoor

  zijnburen.}4 {Dewaarheidsgetrouweenbetrouwbare(moslim)handelaarissamenmetde

  profeten(opdedagdesOordeels)...}5 {Allaahoordeeltnietnaarjullieuiterlijkenjullierijkdom,maarHijkijktnaar

  julliehartenenonderzoektjulliedaden.}6 {Sterkzijnbetekentnietdatjeiemandvloert.Waarlijkjebentpassterkalsje

  jezelfkuntbedwingenineenwoedeaanval.}7 {Terwijleenmanopdewegliepvondhijeendisteltak.Demanpaktehetop.

  Aldus,bedankteAllaahhemenvergafzijnzondes.}8 {Betaalhetloonvandearbeidersvoorhunzweetopdroogt.}9 {Erwaseenseenman,dieopreiswasenergedorstkreeg.Hijvondeenbron,

  daaldedaarinafendronk.Toenhijweerbovenkwamzaghijeenhondmetzijntonguitzijnbekhangend,dievochtigeaardeatomdathijzo'ndorsthad.Demandacht:"Hetbeestisernetzoaantoealsikdaarnetwas".Hijgingopnieuwnaar beneden, vulde zijn schoen met water en hield die tussen zijn tandengeklemdtoenhijweernaarbovenklom,enhijgafdehondtedrinken.Allaahisdezemandankbaarenschenkthemvergiffenis.DemensenvroegendeProfeet

  :"OBoodschappervanAllaah ,dusonzedadentegenoverdierenwordenook beloond?". "Jazeker", zei hij, "ten aanzien van ieder levend wezen is erloon(beloning)".}10

  Voetnoten:

  1. Overgeleverdin SahiehalBukhaari e,#13 enSahieh Muslim,#45.2. Overgeleverdin atTirmithie,#1956.3. Overgeleverdin SahiehMuslim,#1009en SahiehalBukhaarie,#2989.4. Overgeleverdin SahiehMuslim,#48en SahiehalBukhaarie,#60195. Overgeleverdin atTirmithie,#12096. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2564.7. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2609en SahiehalBukhaarie,#6114.8. Overgeleverdin SahiehMuslim,#19149. OvergeleverdinIbnMaadjah,#2443

 • 54

  10. Overgeleverdin SahiehMuslim,#2244en SahiehalBukhaarie,#2466

 • 55

  Watzegtde Islaa moverdeD agdes Oordeels ?

  Net als de christenen geloven de moslims dat het aardse leven slechts eenbeproevingistervoorbereidingophetvolgenderijkvanbestaan.Ditleveniseentest voor elk individu voorhet levennadedood.ErzaleendagkomendathetgeheleuniversumvernietigdzalwordenendatdedodenzullenherrijzenvoordeberechtigingdoorAllaah.Dezedagzalhetbeginzijnvaneenlevenzondereinde.DezedagisdeDagdesOordeels.Opdiedag,zullenallemensenberechtwordendoorAllaahnaarhunreligieendaden.Degenendiesterventerwijlzegelovendat"er geen ware god dan Allaah is en Muhammad de Boodschapper (Profeet) vanAllaahis"enmoslimzijn,zullenopdiedagbeloondwordenenzullenvooraltijdinhetParadijstoegelatenworden,zoalsAllaahzegt(Nederlandseuitleg):(Qur'aan2:82)

  EnzijdiegelovenenheilzamewerkenverrichtendiegenenzijndeliedenvandeGaarden(hetParadijs)enzijzijndaarineeuwiglevend

  Maar degenen die sterven terwijl ze niet geloven dat "er geen ware god danAllaah is en Muhammad de Boodschapper (Profeet) van Allaah is"en dus geenmoslimszijn,zullenhetParadijsvooraltijdverliezenenzullennaarhetHellevuurgezondenworden,zoalsAllaahzegt(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,3:85)

  MaarwieietsandersdandeIslaamtotgodsdienstzoekt,hetzalniet van hem worden geaccepteerd en hij zal tot de verliezersbehoreninhetHiernamaals

  EnzoalsHijzegt(Nederlandseuitleg):(Qur'aan3:91)

  Degenendieongelovigzijnenalsongelovigensterven,vangeenhunner zal een aarde vol goud worden aanvaard als hij zichdaarmedezouwillenvrijkopen.Dezenzijnhetwieeensmartelijkestrafwachtenerzullenvoorhengeenhelperszijn.

  Menkanzichafvragen,"IkdenkdatIslaameengoedereligieis,maaralsiktotde Islaam overga,ben ikbang dat mijn familie, vrienden en andere mensen mijlastigzullenvallenenmijzullenbespotten.DusalsikniettotdeIslaamoverga,zalikdanhetParadijsbinnengaanenbeschermdzijntegenhetHellevuur?

  Het antwoord hierop is wat Allaah in de bovengenoemde verzen zegt(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,3:85)

  MaarwieietsandersdandeIslaamtotgodsdienstzoekt,hetzalniet van hem worden geaccepteerd en hij zal tot de verliezersbehoreninhetHiernamaals

  AangezienAllaahdeProfeetMuhammad heeftgezondenommensenopteroepentotdeIslaam,zalAllaahhetnietaccepterendatmeneenanderereligiedandeIslaamaanhangt.AllaahisonzeSchepperenOnderhouder.Hijheeftalleswat

 • 56

  er op aarde is voor ons geschapen. Alle zegeningen en goede dingen die wehebbenkomenvanHem.Hieruitvolgt,datalsiemandhetgeloveninAllaah,ZijnProfeetMuhammad ofZijnreligie,deIslaam,verwerpt,hetdanrechtvaardigisdathijofzijinhetHiernamaalsgestraftzalworden.HetbelangrijkstedoelvanonzescheppingishetaanbiddenvanAllaahalleenenhetgehoorzamenvanHem,zoalsAllaahhetindeHeiligeQur'aanheftgezegd(Nederlandseuitleg):(Qur'aan,51:56)

  En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbiddinggeschapen.

  Dit leven hier op aarde is (t.o.v. het leven inhetHiernamaals) zeerkort.Deongelovigen zullen op de DagdesOordeelsdenkendathetaardse levenslechtseen dag of deel van een dag duurde, zoals Allah zegt (Nederlandse uitleg):(Qur'aan,23:112116)

  Hij (Allaah) zal zeggen: Hoeveel jaren hebben jullie op deaarde verbleven? Zij zullen zeggen: Wij verbleven een dag ofeendeelvaneendag.

  EnHijheeftgezegd:

  Dachtgij,datWijutevergeefs (zonderenigdoel)schiepenendat gij niet tot Ons zult worden teruggebracht? Verheven isAllah,dewareKoning.ErisgeenGodbehalveHij.

  Deze wereld in vergelijking met het Hiernamaals, is zoals de ProfeetMuhammad heeftgezegd:{DewaardevandezewereldvergelekenmethetHiernamaals,isalsdatgenewatjevingersaandezeeonttrekken,wanneerjedezeerindoopteneruithaalt.}1 Debetekeniservanis,datdewaardevandezewereld invergelijkingmet hetHiernamaalsisalsdevergelijkingtusseneenpaardruppelswatermetdezee.

  Voetnoten:

  1. Overgeleverd in Sahieh Muslim, #2858 en Musnad van Imaam Ahmad bin Hambal,#17560

 • 57

  Hoe wordtiemande enmosli m ?

  Simpelweg doorhet volgende metovertuiging te zeggen:"Laa ilaha illa'llaahMuhammadurrasoelu'llaah"("erisgeen (ware)goddanAllaahenMuhammadisdeBoodschapper(Profeet)vanAllaah"),bekeertmenzichtotdeIslaamenwordtmeneenmoslim.Heteerstegedeelte,"erisgeen(ware)goddanAllaah1,betekentdatAllaahgeenbondgenotenofzoonheeft.Omeenmoslimtezijn,moetmen:

  Geloven dat de Edele Qur'aanhet letterlijkeWoordvanAllah isendoorHemisgeopenbaard.

  GelovendatdeDagdesOordeels(deDagderOpstanding)waarisenzalkomen,zoalsAllaahhetindeQur'aanheeftbeloofd.

  DeIslaamaccepterenalszijnofhaarreligie. NietsofniemanddanAllaahaanbidden.

  DeProfeetMuhammad heeftgezegd:{Allaah isblijermethetberouwvaniemandalshijzichberouwvoltotHemwendt,daniemandvanjulliezouzijn,alshijmetzijnkameelindewoestijnrijdtenhet(zijnkameel)metalzijnetenendrinkenbijhemwegrent,waardoorhijalzijnhoopverliestomhemooitweerterugtezien.Hij komt dan bij een boom en gaat liggen bij de schaduw (om op de dood tewachten), omdat hij de hoop op het ooit vinden van zijn kameel heeft opgegeven.Dan,terwijlhijzichindeze(wanhopige)staatbevindt,verschijnthetplotselingvoorhem!Hijgrijpthetbijzijnhalsterenschreeuwthetinblijdschapuit:"OAllaah,Ubentmijndienaaren ikbenUwheer!"Zijnvergissing ishetgevolgvandeintenseblijdschap.}

  Figuur2:Hetgezegde(deIslamitischegeloofsbelijdenis):"Erisgeen(ware)goddanAllaah en Muhammad is de Boodschapper (Profeet) van Allaah", staat boven deingangvaneenmoskeegegraveerd.

  Voetnoten:

  1. Zoals al op bladzijde 47 is opgemerkt, betekent het Arabische woord Allaahhetzelfde als (de christelijke term) God (de Enige en Ware God die het geheleuniversumheeftgeschapen).Ditwoord,Allah, iseennaamvoorGod,diezoweldoorde Arabische moslims als door de Arabische christenen wordt gebruikt. Voor meerdetailsophetwoordAllaahziedetekstindelaatstealineaopbladzijde47.

 • 58

  WatisdeessentievandeQ ur'aan?s

  De Qur'aan, het laatst geopenbaardWoord van Allaah, is de primaire bronvoorhetgeloofenhethandelenvaniederemoslim. Het gaat o