Nieuwsbrief oktober 2014

download Nieuwsbrief oktober 2014

of 7

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Services

 • view

  71
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief HVOW oktober 2014

Transcript of Nieuwsbrief oktober 2014

 • N Van dVoor u editie oDeze niiedere hhuurder

  FusieIn de acCasadegaat veformulieVoor allvolkshuoverheifinanciVieya einveste11.000

  De Huumede bde afzode komwerkgede loka ZorgIn het khuurderbelangrvoorraabeleid zhuurprijeen posontwikkN.a.v. eoverzicheuro, tuworden

  NIEU

  de bestligt de nieu

  oktober 201ieuwsbrief ohuurder varsbelangen

  e chterliggen, Vieya en

  erder ondereren en wele drie de cuisvesting tdsmaatreg

  n van de cn Casade gringskracht woningen

  rdersbelanbetrokken bnderlijke wende maanbied van Cle huurders

  puntenkader van hrsorganisatrijk punt aaad. Dit zorgzo in te richjs onder desitieve zienkeling van deen verzoekht opgevenussen 596 in de nieu

  UWSB

  tuurstafuwsbrief va14. ontvangt u n Casade Wvereniging

  nde periodeSlageland W

  r de naam Cebsite wordtcorporaties e (blijven) elen zoals

  corporaties,gaan voor mt. Samen stin een aane

  +

  genverenigbij het harmwoningcorponden wordtasade(nieusbelangen o

  huurdehet fusietraties over huangegeven gpunt is ookhten dat ove betaalbaaswijze van de betaalbak tot monitn van het aa6,-= 69we koepel

  BRI

  fel n de Huurd

  omdat u eWoonstichti HVOW.

  e heeft op 2Wonen zijnCasade allet aangepas was de fus bieden, eno.a. de ver, is het belameer efficiterker vooreengeslote

  +

  gingen van moniseren eoraties om tussen de

  uw) gewerkorganisatie

  ersorgaaject is (conun zienswijzzorgen te hk in onze zier 4 jaar te

  arheidsgren de huurdeare voorraatoring heeftantal wonin99,= en mevan de huu

  EF o

  dersbelange

  een woning ng is autom

  26 juni 2014n beslag gekeen het beest. sie een mid wel in een

  rhuurdersheang van fusntie en eenr de volkshn werkgebi

  de 3 corpoen het afstetot een nie huurdersbe

  kt aan een ns.

  anisatienform wet- ze. Wij de hebben oveienswijze oenminste 7ns zal hebbersorganisat

  ad nauwlettt Casade dongen verdeeer dan 6urdersbelan

  okto

  enVerenigi

  huurt van matisch gr

  4 de fusie tkregen. De

  eldmerk en

  del om goen aaneengeeffing, die esies toegenn sterkere ouisvesting died in Midde

  +

  oraties, waaemmen vaneuwe corporelangen orgnieuwe ove

  es bij de en regelgehuurdersorer de ontwikpgenomen5% van deen. Deze toties, waarbtend te zulloorgegeveneld in de 3

  699,= (prijsngen organ

  ber

  ng Oud Wa

  Casade Woratis lid va

  tussen de we nieuwe wo de lay-out

  ede en betasloten werkeen groot bomen. Slagorganisatiedus. Casaden-Brabant

  =

  arbij de HVOn de verschratie (Casaganisaties

  erkoepelend

  e fusie.eving) overrganisaties kkeling van. Bestuurlij woningen oezegging hij zij hebbeen volgen. n dat ze 3 k prijsklassespeil 2014) isaties.

  201

  aalwijk (HV

  oonstichtingn de

  woningcorponingcorpo van de

  aalbare kgebied. Doberoep doegenland Woe met de(Nieuw) ht.

  OW, warenillende regede) te komuit het totade organisa

  . legd met dhebben als

  n de betaalk is toegez van Casadheeft geleiden aangege keer per jaaen minder d wat bespro

  14

  VOW)

  g en

  poraties ratie

  oor n op de onen,

  heeft

  n (zijn) els van

  men. In ale atie van

  e s bare

  zegd het e een

  d tot even de

  ar een dan 596 oken zal

 • 2

  Huurverhoging 2014 In onze vorige nieuwsbrief van mei 2014 vermeldden wij dat wij als HVOW via de WLS bij Casade bezwaar gemaakt hebben tegen de huurverhoging per 1 juli 2014. Gedeeltelijk heeft Casade ons verzoek ingewilligd. Het liefst zou Casade de huren dit jaar met niet meer dan het inflatiepercentage (2,5) verhogen. Maar dit is volgens Casadedirecteur Roel van Gurp financieel onmogelijk. We blijven bezuinigen waar het kan, maar we ontkomen er niet aan de huren te verhogen. De laagste en middeninkomens worden volgens Van Gurp zoveel mogelijk ontzien. De huurverhoging komt gemiddeld uit op 3,4%. De verhogingspercentages liggen inclusief inflatie tussen de 3,5 en 6,5%. Bij de bepaling van de huurverhoging is ook gekeken naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit en de liberaliseringgrens van 699,=. Sommige huurders hoeven daardoor minder of geen verhoging te betalen. Casade had eigenlijk een gemiddelde huurverhoging nodig van 4%. Van Gurp We hebben ervoor gekozen daaronder te blijven. Het verschil kunnen we opvangen door te blijven bezuinigen o.a. op bedrijfslasten. Casade behoort in de regio Midden-Brabant tot de corporaties met laagste huurverhogingen. Parlementaire Enqute Woningcorporaties Voorlopige conclusie: Corporaties moeten terug naar kerntaak. In 2014 is een Parlementaire Enqute Woningcorporaties gehouden. Het eindrapport wordt eind oktober 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het eindrapport beantwoordt de commissie de onderzoeksvragen, spreekt zij een oordeel uit over het functioneren van het stelsel van woningcorporaties en komt zij tot aanbevelingen. Minister Blok wil vaart maken met de herziende Woningwet. Sinds de nota Volkshuisvesting in de jaren negentig (vorige eeuw) zijn tal van bewindspersonen bezig geweest met een nieuwe woningwet. Het is er nog steeds niet van gekomen, om taken van woningcorporaties in een nieuwe wet vast te leggen. Thans wil Minister Blok het werkterrein van de woningcorporaties fors inperken. Kerntaak wordt het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Deze kerntaken worden Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) genoemd. Dure geliberaliseerde huurwoningen moeten verplicht over naar een niet -DAEB- tak en "mogelijk te liberaliseren woningen (sociale huurwoningen met 143 of meer woningwaarderingspunten) mogen daar naar toe worden overgeheveld. Let op: omdat voor geliberaliseerde woningen geen verhuurderheffing hoeft te worden betaald, voorziet de Woonbond dat er op grote schaal geliberaliseerd gaat worden. Dit zou een forse aantasting van de sociale huursector betekenen. Betaalbaarheid van Huren De financieel-economische crisis die wij nu meemaken wordt nogal eens vergeleken met de crisis uit de jaren 30. Er zijn inderdaad overeenkomsten, maar er is ook een zeer opmerkelijk verschil. In de jaren 30 daalden de huren met 20 procent. Daar is nu geen sprake van. Integendeel, de huren in de sociale sector stijgen en in het geval van vrijkomende woningen vaak met forse percentages. Bizar natuurlijk. Het laatste waar mensen in tijden van economische recessie op zitten te wachten is een hogere prijs voor hun woning. Laat dat nu uitgerekend het enige vooruitzicht zijn dat de Nederlandse huurwoningmarkt hen te bieden heeft. Waar in de jaren 30 nog een relatie bestond tussen koopkracht, betaalbaarheid en huurhoogte is dat verband anno 2014 totaal zoekgeraakt. Tot in de jaren 80 waren er programmas van toonaangevende politieke partijen die beloofden dat de woonlasten niet boven de 20 procent van het besteedbare inkomen uit mochten komen. Die passages zijn nu geheel verdwenen. Het systeem van huurtoeslagen heeft het collectieve karakter van het wonen vervangen door een gendividualiseerd compensatiestelsel. Het gevolg is wel dat de betaalbaarheid van

 • 3

  woningen geen politiek issue meer is en huurders inmiddels een derde tot de helft van hun inkomen aan de huur van hun woning besteden. Maar aan de onderkant van de inkomensladder begint deze permanente opwaartse druk steeds meer pijn te doen. Daar leven mensen steeds vaker vooral om hun huur te kunnen betalen, in plaats van dat ze huren om te kunnen leven. Sommige corporaties gaan huurders met een minimum inkomen en een relatief hoge huur ontzien. Zij hoeven de jaarlijkse huurverhoging niet te betalen. Maar dat is inkomens politiek en daar hebben wij Den Haag voor. Maar op de manier waarmee Den Haag de sociale huurders behandeld, zal deze (grote) groep snel uitgeroeid zijn, en daarmede vervalt het bestaansrecht van de Corporaties. Het uiteindelijke doel van minister Blok, de opheffing van de sociale huursector, komt dan snel in zicht. En de gezamenlijke Corporaties hebben zich, bij alle maatregelen die door minister Blok zijn genomen, zonder noemenswaardig protest (lees: opkomen voor hun doelgroep) voor dit karretje laten spannen.

  Steeds meer huurders in de knel door huurverhogingen De stijgende huren zorgen dat steeds meer huurders meer huur moeten betalen dan volgens de Nibud-normen verantwoord is. Ook het aantal huurders dat volgens de definitie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) / Nibud in armoede leeft stijgt. Corporaties claimen de huuropbrengsten nodig te hebben om de verhuurder- en saneringsheffingen te kunnen betalen, maar analyse van de financin van corporaties leert, dat verschillende corporaties de ruimte hebben voor andere keuzes. Veel huurdersbelangenorganisaties vinden de huurstijgingen onaanvaardbaar, omdat steeds meer huurders de huur financieel niet meer op kunnen brengen en een groeiende groep leeft onder de armoedegrens.

  Huishoudens met inkomens boven 34.085,= krijgen wederom te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor de geliberaliseerde woningen kan zelfs een huurverhoging tot 7,5% gelden, afhankelijk van de verhuurbaarheid. Als reden om de huren maximaal te verhogen, geven de corporaties de verhuurderheffing en de saneringsheffing aan. Die verplichte afdrachten beperken inderdaad de financile speelruimte, maar een analyse van de financile gegevens van corporaties op basis van de verscherpte normen van de toezichthouders (Centraal FondsVolkshuisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw) laat zien dat er enige ruimte is om de huurverhogingen te matigen. Sterker het Centraal Fonds Volkshuisvesting waarschuwt corporaties, dat beleid van huurmaximalisatie een risico is en kan leiden tot de verhoging van de minimaal nodige financile buffer. Casade heeft zoals hiervoor vermel