Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Transcript of Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

 • Meldpunt

  WoonKans

  Hoe is het met.

  IN DIT NUMMER

  Ervaringen ............................... 2

  Cijfers ....................................... 3

  Voorbeelden ............................ www

  Het proces ............................... 4

  En verder ................................. 2

  MEER INFORMATIE OP www.meldpuntwoonkans.nl

  Wat, Hoe en Waarom van het

  meldpunt

  De werkwijze

  Mooie voorbeelden

  Meer cijfers

  Deze nieuwsbrief gaat over Meldpunt WoonKans. Een uniek project waarbij sprake is van samenwerking tussen woningcorporaties, gemeen-ten en zorgpartijen in de regio Twente en omstreken. Iedereen verdient een (tweede) kans op geluk! Een goede plek om te wo-nen is daarvoor een belangrijke basisvoorwaarde. Dit klinkt heel vanzelf-sprekend, maar dagelijks dreigen er mensen hun dak boven het hoofd te verliezen. En ook voor woningzoekenden die een tweede kans verdienen of na begeleiding zelfstandig kunnen wonen, is het verkrijgen van woon-ruimte vaak een extra uitdaging. Een uitdaging die we in Twente aangaan; want ons motto is: Niemand hoeft op straat te slapen! Om dit te bereiken werken wij als corporaties steeds intensiever samen met veel partijen. Dat vraagt om creatief denken, oplossingen zoeken buiten de normale kaders en passie en begrip voor je mede mens. Dat brengt vroegtijdige signalering, betere informatie-uitwisseling, passende zorg/begeleiding en (nieuwe) huisvesting. Dit alles om te zorgen voor een goede basis voor geluk

  Kitty van der Linden WBO Wonen, Oldenzaal projectgroep Meldpunt WoonKans

  Verbinden en samen-werken; samenspel in het proces Alle ( betrokken ) partijen verbinden en met elkaar laten samenwerken om mensen in een vaak maatschappelijk zwakkere positie de mogelijk-heid te bieden om dak- en thuisloosheid te voorkomen of op te lossen. Meldpunt WoonKans is een punt waar corporaties, gemeenten en zorg-verleners gebruik van kunnen maken en van waaruit bestaande professionele voorzieningen optimaal ingezet worden. Het Meldpunt WoonKans is officieel vanaf 1 maart 2011 voor een pilot van een jaar van start gegaan. We willen u nu, een half jaar later, op de hoogte brengen van de eerste ervaringen.

  September 2011 Editie 1

  Wat en voor Wie?

  Meldpunt WoonKans kan de ver-

  bindende schakel zijn voor die

  woningzoekende waarvoor de

  reguliere toewijzingssystemen niet

  de juiste weg zijn. Dat kan door

  advisering, verwijzing of intensie-

  ve procesbegeleiding.

  Het gaat hierbij om huurders die

  een nieuwe kans krijgen bij

  (dreigende) huisuitzetting, wo-

  ningzoekenden die door een oude

  huurschuld en/of in het verleden

  veroorzaakte overlast of om een

  andere reden niet in aanmerking

  komen voor normale bemiddeling

  bij een corporatie. Maar ook om

  woningzoekenden die verblijven in

  een voorziening (maatschappelijk

  opvang, detentie, vrouwenop-

  vang, therapeutische instelling,

  beschermde woonvorm, etc.) en

  van daaruit zelfstandig kunnen

  gaan wonen, mits voldoende

  waarborgen zijn ingebouwd.

 • 2

  Welke vraag, waar

  Regelmatig werd meldpunt

  WoonKans gebeld of gemaild in

  casussen, die achteraf eigenlijk

  heel eenvoudig opgelost konden

  worden. De hulpverlener, of de

  corporatiemedewerker handelen-

  de hierbij wat onbedreven. Onbe-

  kend was hoe of bij wie de vraag

  goed voor het voetlicht moest

  worden gebracht bij een corpora-

  tie. Of men kende de afspraken

  tussen de eigen organisatie en

  corporatie niet

  Aan de andere kant wist de cor-

  poratie medewerker die de aan-

  vraag als eerste binnenkreeg

  soms onvoldoende dat regels

  weliswaar regels zijn, maar dat

  als die niet tot het beoogde resul-

  taat leiden, er vaak heel veel

  maatwerk mogelijk is. Ook in de

  eigen organisatie.

  De komende periode zal de rol van WoonKans samen met alle betrokken partijen ver-der bestendigd en verstevigd moeten worden. Voor binding en samenwerking is het belangrijk dat er sprake is van uitwisseling, herkenning, erkenning voor ieders werkge-bied. Afgelopen periode is ervaren dat er behoefte is, vanuit alle partijen, aan inzicht in ieders werkveld en doelgroep. Door kennis en inzicht wordt de samenwerking ver-groot.

  Lastige wooncasussen bleven vroeger te vaak onop-gelost, niet omdat we niet wilden, maar omdat we elkaar niet wisten te vinden.

  Ervaring tot nu toe

  Komende periode

  De aanmeldingen zijn zeer uiteenlo-pend. Simpele casussen waarbij door een eenvoudige verwijzing naar de juiste persoon binnen de juiste organisatie de casus opgelost kan worden. Maar ook casussen met een lange geschiedenis, met meerdere mislukkingen in de woonsituatie. Waar nu misschien wel mogelijkhe-den zijn doordat n de woningzoe-kende rijp lijkt voor een nieuwe kans en men de mogelijkheden van het meldpunt wil gebruiken.

  Geconstateerd kan worden dat het meldpunt niet alleen ingezet wordt in lastige casussen, maar ook een vraagbaak voor corporatiemedewer-kers en hulpverleners is.

  De procesmanager is veel ingezet als ondersteuning, adviserend en ver-wijzend. Door de onafhankelijke positie van het meldpunt wordt er vaak een beroep gedaan om mee te denken bij (woon) problematiek.

  Afgelopen periode zijn er vanuit

  meldpunt WoonKans, veel contacten

  gelegd met alle betrokken partijen.

  Hierbij moet worden opgemerkt dat

  voor alle partijen het meldpunt

  WoonKans nieuw is en dat er sprake

  is van bereidheid en overleg tot con-

  structieve samenwerking. De erva-

  ringen vanuit het meldpunt in sa-

  menwerking met de aanmelders,

  gemeenten en corporaties zijn dan

  ook goed. Door actieve deelname bij

  MDOs en het bezoeken, kennisma-

  ken en uitwisselen met de betrokken

  partijen vanuit meldpunt, komen

  corporaties en zorginstellingen met

  de juiste vraag en verwachtingen.

  Mede hierdoor zijn er vanuit ver-

  schillende betrokken partijen con-

  tactpersonen aangesteld als eerste

  aanspreekpunt in de communicatie

  met WoonKans.

  Geen spelletjes Niets zo funest voor een goede samenwerking als geheime agenda's of achtergehou-den informatie. Het lijkt misschien makkelijker om een casus te verkopen als niet bekend is hoe lastig de aspirant bewoners kunnen zijn. Of wat hun zwakke kanten zijn. Maar zal dat werken? Zal je een betrouwbare partner zijn? Een toekomstige casus kun-nen slijten? En wat denk je van het risico voor de corporatie en de buren? Zal het niet veel beter lopen als de corporatie van begin af aan weet waar die aan begint en zich daar op kan voorbereiden? Geeft dat niet veel meer kans op echt succes?

  Maar de privacy van de clint dan? Bij een meldpunt casus weet de clint altijd dat de benodigde informatie wordt uitgewisseld. Niet meer en niet minder dan nodig is. Bij echte samenwerking is zwijgen zilver en spreken goud.

 • 3

  Vooraankondiging Bijeenkomst voor profes-sionals

  Wat willen we samen berei-ken als het gaat om de doel-groep (dreigend) dak- en thuislozen? Hoe kunnen we onze gezamenlijke aanpak verbeteren en nog betere resultaten boeken? Dit staat centraal in twee bijeenkom-sten waarin medewerkers op uitvoerend niveau - van wo-ningcorporaties, zorginstellin-gen en gemeenten in Twente- van gedachten gaan wisse-len over hun eigen aanpak. Een bijeenkomst voor de centrumgemeente regio En-schede en een andere bijeen-komst voor de regio Almelo. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op initiatief van de Vereniging WoON, in het kader van (z)Onderdak en Meldpunt WoonKans. We hopen dat deze bijeenkom-sten een impuls zijn voor concrete verbeter- en ver-nieuwingsvoorstellen. De professionals gaan samen kijken naar hun aanpak van opvang naar wonen. De bijeenkomsten vinden plaats in februari 2012.

  Een kleine werkgroep gaat de bijeenkomsten voorbereiden: inventariseren van themas en opstellen van het pro-gramma. Bij succes zou een dergelijke bijeenkomst, waar-in professionals kennis uit-wisselen, een jaarlijks terug-kerend gebeuren kunnen worden.

  Graag horen we jouw sugges-ties voor die dag. Heb je idee-n mail deze naar

  [email protected]

  Ervaringen, casu stiek De casustiek die afgelopen periode werd ingebracht was zeer uiteenlo-pend. In veel gevallen werd de pro-cesmanager benaderd om mee te denken in de casustiek. Hierbij kon soms, door advies of verwijzen naar juiste personen, via de reguliere weg een oplossing gevonden worden in het woonprobleem. In andere zaken die werden ingebracht was sprake van informatie uitwisselen, de ernst van de problematiek breder bekijken. Vervolgens in overleg met de cor-poratie en de aanmelder besluiten of de zaak bilateraal opgelost kon

  worden of dat verdere actie nodig was.

  In een beperkt aantal (veelal complexere) zaken heeft het meldpunt WoonKans het tra-ject begeleid en georgani-seerd van het begin tot het eind.

  Advies 29

  Bemiddeling 28

  Divers 11

  Procesbegeleiding 9

  Totaal 77

  Aanmelding bij het meldpunt ko-men verspreid vanuit heel Twente en uit alle geledingen. Zowel van-uit zorginstellingen als uit het justitie le veld (nazorg detentie en veiligheidshuis).

  Ook de reden van de aanmelding is divers. De belangrijkste reden is steeds vermeld, maar bijna altijd is er een combinatie van factoren. Zo is er in de meeste gevallen ook sprake van (huur) schuld(en).

  Reden aanmelding

  Dakloos 15

  Huisuitzetting 9

  Nazorg detentie 12

  Uitstroom Opvang 25

  Veiligheid/ overlast 4

  Onbekend 9

  Crisis 3 Aanmelding uit:

  Almelo 14

  Elders 8

  Enschede 32

  Hengelo 7

  Hof van Twente 1

  Oldenzaal 5

  Wierden 2

  Twenterand 3

  Rijssen-Holten 1

  Onbekend 4

  Aanmeldingen

  Cijfers over 1e 5 maanden pilot, in totaal 77 geregistreerde aanmeldingen

  3

 • 4

  Het proces

  Meldpunt WoonKans

  [email protected] [email protected]

  Aanmelding Casustiek wordt voorgelegd aan procesmanager Meldpunt

  WoonKans

  Geen WoonKans casus:

  Geen regiobinding

  Valt niet onder doel-

  groep

  Niet woonvaardig

  Geen noodzaak inzet

  WoonKans

  Meldpunt Casus?

  Advies/ verwijzing

  Casustiek vraagt inzet

  meldpunt WoonKans.

  Aanmelding:

  Aanmeldingsformulier wordt

  volledig ingevuld en gere-

  tourneerd naar Meldpunt

  Beoordeling/informatie

  verzamelen

  De procesmanager toetst en

  inventariseert de aanvraag

  en zal indien nodig aanvul-

  lende info opvragen. Vervolgtraject casus-

  tiek/ procesondersteu-

  ning

  De procesmanager:

  informeert en overlegt

  met woningcorporatie

  van herkomst

  fungeert als intermedi-

  air tussen (betrokken)

  partijen

  bespreekt inhoudelijk

  casustiek met deelne-

  mende partijen ( lokale

  zorgstructuur )

  neemt, indien nodig,

  deel aan MDO als on-

  afhankelijke partij.

  Vervolgtraject: Advies, be-

  middeling of verwijzing Wordt bilateraal regulier)

  opgepakt en in behande-ling genomen ( evt. met convenant)

  Niet woonvaardig Ander vangnet Gestopt omdat er onvol-

  ledige/onjuiste informatie is.

  Woonplan

  De casemanager maakt in

  overleg met alle betrokken

  partijen ( incl. woningcorp.)

  een volledig woonplan.

  Hierin zijn alle voorwaar-

  den en afspraken vastge-

  legd.

  Woning

  De woningcorporatie heeft

  een inspanningsverplichting

  om een passende woning

  op korte termijn aan te bie-

  den.

  De casemanager

  van de woningzoe-

  kende / nieuwe

  huurder blijft aan-

  spreekpunt voor

  woningcorporatie

  Monitoren, evalu-

  eren, bijstellen