Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

4
Meldpunt WoonKans Hoe is het met…. IN DIT NUMMER Ervaringen ............................... 2 Cijfers....................................... 3 Voorbeelden ............................ www Het proces ............................... 4 En verder ................................. 2 MEER INFORMATIE OP www.meldpuntwoonkans.nl Wat, Hoe en Waarom van het meldpunt De werkwijze Mooie voorbeelden Meer cijfers Deze nieuwsbrief gaat over Meldpunt WoonKans. Een uniek project waarbij sprake is van samenwerking tussen woningcorporaes, gemeen- ten en zorgparjen in de regio Twente en omstreken. Iedereen verdient een (tweede) kans op geluk! Een goede plek om te wo- nen is daarvoor een belangrijke basisvoorwaarde. Dit klinkt heel vanzelf- sprekend, maar dagelijks dreigen er mensen hun dak boven het hoofd te verliezen. En ook voor woningzoekenden die een tweede kans verdienen of na begeleiding zelfstandig kunnen wonen, is het verkrijgen van woon- ruimte vaak een extra uitdaging. Een uitdaging die we in Twente aangaan; want ons moo is: “Niemand hoeſt op straat te slapen!” Om dit te bereiken werken wij als corporaes steeds intensiever samen met veel parjen. Dat vraagt om creaef denken, oplossingen zoeken buiten de normale kaders en passie en begrip voor je mede mens. Dat brengt vroegjdige signalering, betere informae-uitwisseling, passende zorg/begeleiding en (nieuwe) huisvesng. Dit alles om te zorgen voor een goede basis voor geluk…… Kiy van der Linden WBO Wonen, Oldenzaal projectgroep Meldpunt WoonKans Verbinden en samen- werken; samenspel in het proces Alle ( betrokken ) parjen verbinden en met elkaar laten samenwerken om mensen in een vaak maatschappelijk zwakkere posie de mogelijk- heid te bieden om dak- en thuisloosheid te voorkomen of op te lossen. Meldpunt WoonKans is een punt waar corporaes, gemeenten en zorg- verleners gebruik van kunnen maken en van waaruit bestaande professionele voorzieningen opmaal ingezet worden. Het Meldpunt WoonKans is officieel vanaf 1 maart 2011 voor een pilot van een jaar van start gegaan. We willen u nu, een half jaar later, op de hoogte brengen van de eerste ervaringen. September 2011 Editie 1 Wat en voor Wie? Meldpunt WoonKans kan de ver- bindende schakel zijn voor die woningzoekende waarvoor de reguliere toewijzingssystemen niet de juiste weg zijn. Dat kan door advisering, verwijzing of intensie- ve procesbegeleiding. Het gaat hierbij om huurders die een nieuwe kans krijgen bij (dreigende) huisuitzeng, wo- ningzoekenden die door een oude huurschuld en/of in het verleden veroorzaakte overlast of om een andere reden niet in aanmerking komen voor normale bemiddeling bij een corporae. Maar ook om woningzoekenden die verblijven in een voorziening (maatschappelijk opvang, detene, vrouwenop- vang, therapeusche instelling, beschermde woonvorm, etc.) en van daaruit zelfstandig kunnen gaan wonen, mits voldoende waarborgen zijn ingebouwd.

description

Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Transcript of Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Page 1: Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

Meldpunt

WoonKans

Hoe is het met….

IN DIT NUMMER

Ervaringen ............................... 2

Cijfers ....................................... 3

Voorbeelden ............................ www

Het proces ............................... 4

En verder ................................. 2

MEER INFORMATIE OP www.meldpuntwoonkans.nl

Wat, Hoe en Waarom van het

meldpunt

De werkwijze

Mooie voorbeelden

Meer cijfers

Deze nieuwsbrief gaat over Meldpunt WoonKans. Een uniek project waarbij sprake is van samenwerking tussen woningcorporaties, gemeen-ten en zorgpartijen in de regio Twente en omstreken. Iedereen verdient een (tweede) kans op geluk! Een goede plek om te wo-nen is daarvoor een belangrijke basisvoorwaarde. Dit klinkt heel vanzelf-sprekend, maar dagelijks dreigen er mensen hun dak boven het hoofd te verliezen. En ook voor woningzoekenden die een tweede kans verdienen of na begeleiding zelfstandig kunnen wonen, is het verkrijgen van woon-ruimte vaak een extra uitdaging. Een uitdaging die we in Twente aangaan; want ons motto is: “Niemand hoeft op straat te slapen!” Om dit te bereiken werken wij als corporaties steeds intensiever samen met veel partijen. Dat vraagt om creatief denken, oplossingen zoeken buiten de normale kaders en passie en begrip voor je mede mens. Dat brengt vroegtijdige signalering, betere informatie-uitwisseling, passende zorg/begeleiding en (nieuwe) huisvesting. Dit alles om te zorgen voor een goede basis voor geluk……

Kitty van der Linden WBO Wonen, Oldenzaal projectgroep Meldpunt WoonKans

Verbinden en samen-werken; samenspel in het proces

Alle ( betrokken ) partijen verbinden en met elkaar laten samenwerken om mensen in een vaak maatschappelijk zwakkere positie de mogelijk-heid te bieden om dak- en thuisloosheid te voorkomen of op te lossen. Meldpunt WoonKans is een punt waar corporaties, gemeenten en zorg-verleners gebruik van kunnen maken en van waaruit bestaande professionele voorzieningen optimaal ingezet worden. Het Meldpunt WoonKans is officieel vanaf 1 maart 2011 voor een pilot van een jaar van start gegaan. We willen u nu, een half jaar later, op de hoogte brengen van de eerste ervaringen.

September 2011 Editie 1

Wat en voor Wie?

Meldpunt WoonKans kan de ver-

bindende schakel zijn voor die

woningzoekende waarvoor de

reguliere toewijzingssystemen niet

de juiste weg zijn. Dat kan door

advisering, verwijzing of intensie-

ve procesbegeleiding.

Het gaat hierbij om huurders die

een nieuwe kans krijgen bij

(dreigende) huisuitzetting, wo-

ningzoekenden die door een oude

huurschuld en/of in het verleden

veroorzaakte overlast of om een

andere reden niet in aanmerking

komen voor normale bemiddeling

bij een corporatie. Maar ook om

woningzoekenden die verblijven in

een voorziening (maatschappelijk

opvang, detentie, vrouwenop-

vang, therapeutische instelling,

beschermde woonvorm, etc.) en

van daaruit zelfstandig kunnen

gaan wonen, mits voldoende

waarborgen zijn ingebouwd.

Page 2: Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

2

Welke vraag, waar

Regelmatig werd meldpunt

WoonKans gebeld of gemaild in

casussen, die achteraf eigenlijk

heel eenvoudig opgelost konden

worden. De hulpverlener, of de

corporatiemedewerker handelen-

de hierbij wat onbedreven. Onbe-

kend was hoe of bij wie de vraag

goed voor het voetlicht moest

worden gebracht bij een corpora-

tie. Of men kende de afspraken

tussen de eigen organisatie en

corporatie niet

Aan de andere kant wist de cor-

poratie medewerker die de aan-

vraag als eerste binnenkreeg

soms onvoldoende dat regels

weliswaar regels zijn, maar dat

als die niet tot het beoogde resul-

taat leiden, er vaak heel veel

maatwerk mogelijk is. Ook in de

eigen organisatie.

De komende periode zal de rol van WoonKans samen met alle betrokken partijen ver-der bestendigd en verstevigd moeten worden. Voor binding en samenwerking is het belangrijk dat er sprake is van uitwisseling, herkenning, erkenning voor ieders werkge-bied. Afgelopen periode is ervaren dat er behoefte is, vanuit alle partijen, aan inzicht in ieders werkveld en doelgroep. Door kennis en inzicht wordt de samenwerking ver-groot.

Lastige wooncasussen bleven vroeger te vaak onop-gelost, niet omdat we niet wilden, maar omdat we elkaar niet wisten te vinden.

Ervaring tot nu toe

Komende periode

De aanmeldingen zijn zeer uiteenlo-pend. “Simpele” casussen waarbij door een eenvoudige verwijzing naar de juiste persoon binnen de juiste organisatie de casus opgelost kan worden. Maar ook casussen met een lange geschiedenis, met meerdere mislukkingen in de woonsituatie. Waar nu misschien wel mogelijkhe-den zijn doordat én de woningzoe-kende “ rijp” lijkt voor een nieuwe kans en men de mogelijkheden van het meldpunt wil gebruiken.

Geconstateerd kan worden dat het meldpunt niet alleen ingezet wordt in lastige casussen, maar ook een vraagbaak voor corporatiemedewer-kers en hulpverleners is.

De procesmanager is veel ingezet als ondersteuning, adviserend en ver-wijzend. Door de onafhankelijke positie van het meldpunt wordt er vaak een beroep gedaan om mee te denken bij (woon) problematiek.

Afgelopen periode zijn er vanuit

meldpunt WoonKans, veel contacten

gelegd met alle betrokken partijen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat

voor alle partijen het meldpunt

WoonKans nieuw is en dat er sprake

is van bereidheid en overleg tot con-

structieve samenwerking. De erva-

ringen vanuit het meldpunt in sa-

menwerking met de aanmelders,

gemeenten en corporaties zijn dan

ook goed. Door actieve deelname bij

MDO’s en het bezoeken, kennisma-

ken en uitwisselen met de betrokken

partijen vanuit meldpunt, komen

corporaties en zorginstellingen met

de juiste vraag en verwachtingen.

Mede hierdoor zijn er vanuit ver-

schillende betrokken partijen con-

tactpersonen “aangesteld” als eerste

aanspreekpunt in de communicatie

met WoonKans.

Geen spelletjes Niets zo funest voor een goede samenwerking als geheime agenda's of achtergehou-den informatie. Het lijkt misschien makkelijker om een casus te “verkopen” als niet bekend is hoe lastig de aspirant bewoners kunnen zijn. Of wat hun zwakke kanten zijn. Maar zal dat werken? Zal je een betrouwbare partner zijn? Een toekomstige casus kun-nen slijten? En wat denk je van het risico voor de corporatie en de buren? Zal het niet veel beter lopen als de corporatie van begin af aan weet waar die aan begint en zich daar op kan voorbereiden? Geeft dat niet veel meer kans op echt succes?

Maar de privacy van de cliënt dan? Bij een meldpunt casus weet de cliënt altijd dat de benodigde informatie wordt uitgewisseld. Niet meer en niet minder dan nodig is. Bij echte samenwerking is zwijgen zilver en spreken goud.

Page 3: Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

3

Vooraankondiging Bijeenkomst voor profes-sionals

Wat willen we samen berei-ken als het gaat om de doel-groep (dreigend) dak- en thuislozen? Hoe kunnen we onze gezamenlijke aanpak verbeteren en nog betere resultaten boeken? Dit staat centraal in twee bijeenkom-sten waarin medewerkers op uitvoerend niveau - van wo-ningcorporaties, zorginstellin-gen en gemeenten in Twente- van gedachten gaan wisse-len over hun eigen aanpak. Een bijeenkomst voor de centrumgemeente regio En-schede en een andere bijeen-komst voor de regio Almelo. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd op initiatief van de Vereniging WoON, in het kader van (z)Onderdak en Meldpunt WoonKans. We hopen dat deze bijeenkom-sten een impuls zijn voor concrete verbeter- en ver-nieuwingsvoorstellen. De professionals gaan samen kijken naar hun aanpak “van opvang naar wonen”. De bijeenkomsten vinden plaats in februari 2012.

Een kleine werkgroep gaat de bijeenkomsten voorbereiden: inventariseren van thema’s en opstellen van het pro-gramma. Bij succes zou een dergelijke bijeenkomst, waar-in professionals kennis uit-wisselen, een jaarlijks terug-kerend gebeuren kunnen worden.

Graag horen we jouw sugges-ties voor die dag. Heb je idee-ën mail deze naar

[email protected]

Ervaringen, casuï stiek

De casuïstiek die afgelopen periode werd ingebracht was zeer uiteenlo-pend. In veel gevallen werd de pro-cesmanager benaderd om mee te denken in de casuïstiek. Hierbij kon soms, door advies of verwijzen naar juiste personen, via de reguliere weg een oplossing gevonden worden in het woonprobleem. In andere zaken die werden ingebracht was sprake van informatie uitwisselen, de ernst van de problematiek breder bekijken. Vervolgens in overleg met de cor-poratie en de aanmelder besluiten of de zaak bilateraal opgelost kon

worden of dat verdere actie nodig was.

In een beperkt aantal (veelal complexere) zaken heeft het meldpunt WoonKans het tra-ject begeleid en georgani-seerd van het begin tot het eind.

Advies 29

Bemiddeling 28

Divers 11

Procesbegeleiding 9

Totaal 77

Aanmelding bij het meldpunt ko-men verspreid vanuit heel Twente en uit alle geledingen. Zowel van-uit zorginstellingen als uit het justitie le veld (nazorg detentie en veiligheidshuis).

Ook de reden van de aanmelding is divers. De belangrijkste reden is steeds vermeld, maar bijna altijd is er een combinatie van factoren. Zo is er in de meeste gevallen ook sprake van (huur) schuld(en).

Reden aanmelding

Dakloos 15

Huisuitzetting 9

Nazorg detentie 12

Uitstroom Opvang 25

Veiligheid/ overlast 4

Onbekend 9

Crisis 3 Aanmelding uit:

Almelo 14

Elders 8

Enschede 32

Hengelo 7

Hof van Twente 1

Oldenzaal 5

Wierden 2

Twenterand 3

Rijssen-Holten 1

Onbekend 4

Aanmeldingen

Cijfers over 1e 5 maanden pilot, in totaal 77 geregistreerde aanmeldingen

3

Page 4: Nieuwsbrief Meldpunt Woonkans september 2011

4

Het proces

Meldpunt WoonKans

[email protected]

[email protected]

Aanmelding Casuïstiek wordt voorgelegd aan procesmanager Meldpunt

WoonKans

Geen WoonKans casus:

Geen regiobinding

Valt niet onder doel-

groep

Niet woonvaardig

Geen noodzaak inzet

WoonKans

Meldpunt Casus?

Advies/ verwijzing

Casuïstiek vraagt inzet

meldpunt WoonKans.

Aanmelding:

Aanmeldingsformulier wordt

volledig ingevuld en gere-

tourneerd naar Meldpunt

Beoordeling/informatie

verzamelen

De procesmanager toetst en

inventariseert de aanvraag

en zal indien nodig aanvul-

lende info opvragen. Vervolgtraject casuïs-

tiek/ procesondersteu-

ning

De procesmanager:

informeert en overlegt

met woningcorporatie

van “herkomst”

fungeert als intermedi-

air tussen (betrokken)

partijen

bespreekt inhoudelijk

casuïstiek met deelne-

mende partijen ( lokale

zorgstructuur )

neemt, indien nodig,

deel aan MDO als on-

afhankelijke partij.

Vervolgtraject: Advies, be-

middeling of verwijzing Wordt bilateraal regulier)

opgepakt en in behande-ling genomen ( evt. met convenant)

Niet woonvaardig Ander vangnet Gestopt omdat er onvol-

ledige/onjuiste informatie is.

Woonplan

De casemanager maakt in

overleg met alle betrokken

partijen ( incl. woningcorp.)

een volledig woonplan.

Hierin zijn alle voorwaar-

den en afspraken vastge-

legd.

Woning

De woningcorporatie heeft

een inspanningsverplichting

om een “passende” woning

op korte termijn aan te bie-

den.

De casemanager

van de woningzoe-

kende / nieuwe

huurder blijft aan-

spreekpunt voor

woningcorporatie

Monitoren, evalu-

eren, bijstellen