Nieuwsbrief april 2013

Click here to load reader

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Nieuwsbrief

Transcript of Nieuwsbrief april 2013

 • Nieuwsbrief no 2, 5 april 2013

  Er is veel te doen over veiligheid op school. De kranten en an-

  dere media hebben ruime aandacht besteed aan het onder-

  werp pesten en de dramatische gevolgen die dat kan hebben.

  Helaas komt ook op onze school pesten voor en wij realiseren

  ons hoe belangrijk het is om hier paal en perk aan te stellen.

  Aan pesten en pestgedrag moet zo snel en zo vroeg mogelijk

  een halt worden toegeroepen!

  Verderop in deze nieuwsbrief kunt u verder lezen, welke moge-

  lijkheden en maatregelen de school hiervoor in huis heeft.

  Een ander onderwerp, dat flink in de belangstelling staat, is de

  CITO toets. Geeft de uitslag van de toets voldoende zekerheid,

  dat dit een betrouwbare basis is voor de juiste schoolkeuze?

  Er zijn op onze school inmiddels 106 nieuwe leerlingen aange-

  nomen. Bij elke leerling is zorgvuldig gekeken naar de test en

  toets gegevens, die het VMBO TL advies van de basisschool

  moeten onderbouwen.

  Wij vertrouwen erop, dat alle aangenomen leerlingen het diplo-

  ma kunnen halen op onze school. Daarvoor zullen dan wel de

  mouwen moeten worden opgestroopt door de leerlingen, de do-

  centen en de ouders/begeleiders. Goede scores, zowel NIO als

  leerlingvolgsysteem, zijn een goed uitgangspunt. Maar de expe-

  ditie moet natuurlijk nog wel worden ondernomen en voltooid.

  Dick Eijgenraam Directeur

 • Door recente incidenten en de opkomst van cyberpesten is de rol van onze school bij het tegengaan van pesten nog belangrijker ge-worden. De Hartenlustmavo is actief met vei-ligheidsbeleid en het bevorderen van een vei-lig schoolklimaat. Dat doet de school bijvoor-beeld door invulling te geven aan het pestpro-tocol (dat alle scholen verplicht moeten op-stellen!). en door het registreren van de veilig-heidsincidenten die zich op school voordoen. Zo ontstaat er een beter inzicht in de eigen veiligheidssituatie en kan die waar nodig wor-den verbeterd. Cyberwellness Ook onze school besteedt aandacht aan cy-berwellness, bijvoorbeeld met de lessen mediawijsheid. Daar leren leerlingen hoe ze internet en social media veilig en verantwoord kunnen gebruiken met respect voor henzelf en anderen. Hierdoor krijgen ze inzicht in de risicos van hun online gedrag en kunnen ze de gevolgen van hun handelingen beter in-schatten. Medewerkers van HALT Kennemer-land hebben dit schooljaar een project cyber-pesten gegeven aan alle brugklassen. De leerlingen vonden dit heel boeiend. Pestprotocol Aan het begin van elk schooljaar wordt er in brugklas, in samenspraak met de leerlingen, een eigen pestprotocol opgesteld en dat wordt in het lokaal opgehangen. Dit protocol geeft de zelf geformuleerde gedragsregels aan om het klimaat in de klas optimaal te hou-den. Bij ongeregeldheden of incidenten zijn dit de basis van het gesprek over hoe te hande-len om onze slogan kleine school, fijne school voor alle leerlingen de gewenste in-houd te geven. Incidentenregistratie Incidenten worden door de medewerkers ( mentoren , teamleiders en concirges) ge-registreerd in magister.

  Dankzij deze registratie kan herhaling van incidenten snel worden opgemerkt en ook het ontwikkelen van bepaalde patronen. Mediation lessen Door middel van mediation- lessen ( in de thuiswerkweek en in de studielessen in het eerste leerjaar) krijgen de leerlingen inzicht in hoe incidenten zich ontwikkelen (escaleren) , en de rol die zij daar zelf bij (kunnen) spelen en hoe zij conflicten kunnen verkleinen (de-escaleren) Bij deze lessen wordt veel gebruik gemaakt van rollenspelen. Dat maakt het veel echter Het rollenspel wordt daarom altijd afgesloten met de zin : stop, dat hebben jullie goed gespeeld! Wat vonden de toeschou-wers ervan? Drama lessen De drama lessen zijn natuurlijk niet expliciet en/of uitsluitend gericht op vergroten van soci-ale vaardigheden, maar juist bij de dramales-sen is de sociale veiligheid enorm belangrijk. Leerlingen ervaren hier hoe belangrijk het is om met elkaar het juiste sociale klimaat te scheppen, waarin je op elkaar kunt bouwen. Het in een andere rol leren staan en experi-menteren met gedragsalternatieven levert veel (zelf) inzicht

  Pesten op school. Fred Raps (veiligheidscordinator van de Hartenlustmavo) bezocht op 13 december 2012 het congres PESTEN OP SCHOOL.in Utrecht en schreef daarover de onderstaande gedachten en inzichten voor ons op. Wat is pesten ? Kenmerken van pesten zijn:

  machtsongelijkheid langdurig en herhaald met een bedoeling (buitensluiting, kwetsen,

  niet accepteren, vernederen) op dezelfde persoon gericht.

  SCHOOLBREDE AANPAK MET BEPROEFDE METHODES

 • Enkele doelen van pesten: het geeft macht, invloed, status. Het voorkomt dat je zelf niet wordt gepest (wanneer dit op de basisschool is voorgekomen). Op lange termijn behoudt de pester zijn plekje in de groep. In het gezin kan een pester hebben ervaren dat pesten loont. Pesten kan subjectief zijn: de pester vindt het zelf plagen. Het kan een verschil in inschatting en definitie zijn. Maak de pester en gepeste in een gesprek bewust van het gedrag en van de strafbaarheid van pesten. De gepeste kan worden aangespoord om weerbaarder te wor-den. Soorten pesters: Reactief: uit frustratie en onmacht, onvoldoen-de sociaal vaardig. Of vanuit de eigen ervaring als slachtoffer. Doelbewust: ter verhoging van status en macht, strategisch pesten. Het slachtoffer wordt op grond van eigenschappen (niet weer-baar, lage status in de klas) uitgekozen. Kenmerken pester: slecht inlevingsvermogen en empathie, verborgen gedrag, weinig sociale vaardigheden, zoekt een vriendengroep uit die het pesten ondersteunen, agressie op school en thuis, positieve houding t.o. geweld, sterke drang om te winnen en de beste te zijn, weinig verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak heeft de pester een verborgen hulp-vraag.

  Pesten is niet zomaar te stoppen omdat de pester dan alles verliest wat hij heeft opge-bouwd: vriendengroep, status, meelopers, werkwijze. De gepeste kan ook niet zomaar assertiever worden. De school kan alvast wel een straf opleggen om het te doen stoppen. Hierna volgen ge-sprekken met pester, gepeste en alle anderen in de groep die ermee te maken hebben. Pesten als groepsproces. In een groep maken veel meer leerlingen deel uit van pestgedrag dan alleen de pester en gepeste zelf. De pester kan alleen sociale do-minantie ontwikkelen als anderen dit accepte-ren en aanmoedigen. De gepeste kan alleen dan worden gepest als anderen zich doelbe-wust afzonderen of passief toeschouwer zijn.

  Rollen:

  Pesters Meelopers Aanmoedigers Bui-tenstaanders - Gepesten Verdedigers Meelopers: zijn actieve getuigen van het pest-gedrag en houden de dominantie van de pester in stand. Dat kan zijn uit angst om zelf te worden gepest, of om uit de groep te wor-den verstoten. Zij pesten plaatsvervangend als de pester er niet is (slaan, uitlachen, internet). Aanmoedigers: zijn passieve getuigen van pestgedrag. Zij zijn de uitlachers aan de kant en kiezen partij voor het pesten zelf, zonder eraan deel te hoeven nemen. Verdedigers: actieve helpers van de gepeste, door het bijvoorbeeld voor hem op te nemen tijdens het pesten. Het risico hiervan is dat ze zelf gepest gaan worden. Een minder opval-lende taak is het steunen van de gepeste na afloop van het pesten. Buitenstaanders: zijn getuigen die niet ingrij-pen en niet meedoen tijdens het pesten. Hier-mee stemmen ze indirect in met het pestge-drag (wie zwijgt stemt toe). Deze rollen zijn niet statisch, maar dynamisch. Pesters kunnen ook verdedigers zijn, vooral van hun eigen vrienden. Verdedigers kunnen ook pesters worden, om de gepeste te helpen. Ingrijpen: Zoek uit wie welke rol heeft. Daarna kun je ingrijpen in deze rollen. Gesprekken met de Aanmoedigers zijn gericht op hun vermeende passiviteit (ik doe niet mee), afhankelijkheid (ik doe eigenlijk wat de pester van mij wil) en hun doelen (waarom doe je mee, wat heb je tegen de gepeste). Gesprekken met de Meelopers zijn gericht op hun relatie met de pester (de status van de pester is afhankelijk van hun gedrag). Hun in-dividuele angst voor de pester kan wordt ver-kleind door ze als groep sterker te maken en na te denken over hun relatie met de pester (is het vriendschap ?

 • Alleen loyaliteit ? Wat gebeurt er als je

  stopt ?).

  Gesprekken met Verdedigers zijn gericht op

  het vergroten van hun weerbaarheid als

  groep. Als de groep Verdedigers durft te men-

  gen met groep Aanmoedigers en Buiten-

  staanders, dan neemt de status van de pester

  af. Dan wordt de groepsnorm bepalender

  voor het afkeuren van het pesten.

  Gesprekken met de Buitenstaanders zijn ge-

  richt op het vergroten van lef. (wat zou er ge-

  beuren als je hulp zoekt bij een leerkracht, of

  als je je bij de Verdedigers aansluit? ).

  Algemeen: maak de middengroep sterker,

  MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

  In de Hartenlustnieuwsbrief krijgt de mede-

  zeggenschapsraad (MR) haar eigen rubriek. .

  Hierdoor krijgen ouders inzicht en informatie

  over datgene waar de MR zich op dat mo-

  ment mee bezighoudt.

  Wat is de MR?

  De MR is een beleidsorgaan dat openheid en

  onderling overleg binnen de schoolorganisatie

  dient te bevorderen. Het heeft de taak om de

  kwaliteit van zowel het onderwijs als de

  schoolorganisatie te waarborgen en maakt

  daarbij gebruik van een aantal bevoegdheden

  om de schooldirectie te adviseren en/of bij te

  staan bij het vervullen van zijn taken. Bij en-

  kele beleidszaken heeft de MR instemmings-

  recht, een meerderheid van de MR of een ge-

  leding moet in dat geval instemmen met een

  voorstel van de schooldirect